Brøndby Haveby Afd. III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Haveby Afd. III"

Transkript

1 Vedtægter 2014

2 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet for Danmark. 1.4 Haveforeningen er beliggende på matr. nr. 7B Brøndbyvester by Brøndbyvester, som ejes af Brøndby kommune og er lejet af Kolonihaveforbundet for Danmark. 2 Formål og virke 2.1 Haveforeningen har til formål at administrere og forvalte, det til kolonihaveformål lejede areal, i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for arealet i sin helhed og indeholdt i vedtægter for Sydvestkredsen og Kolonihaveforbundet. 2.2 Haveforeningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på arealet lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede areal, overholdes og respekteres af Haveforeningens medlemmer. 2.3 Haveforeningen er åben i henhold til gældende lovgivning. I tiden fra 1. april til 31. oktober. 2.4 De udlagte havelodder skal anlægges og vedligeholdes som kolonihaver. 2.5 Haveforeningen har udarbejdede ordensbestemmelser og bygningsbestemmelser / Vurdering, som alle medlemmer er forpligtet til at overholde. Ordensbestemmelserne vedtages af generalforsamlingen. Bygningsbestemmelser / Vurdering udarbejdes af bestyrelsen og vurderingsudvalget under hensyntagen til den gældende lovgivning og lokalplan. 2.6 Alt byggeri skal overholde bygningsbestemmelserne. 2.7 Der må ikke på eller fra havelodderne drives nogen form for erhvervsmæssig virksomhed. 2.8 Helårsbeboelse er forbudt, og kan medføre ophævelse af lejemålet jf. vedtægternes Husdyrhold er tilladt, jf. ordensbestemmelserne Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet. 3 Medlemmer 3.1 Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer et havelod ved medlemskabets indgåelse. 3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for Haveforeningen. Desuden skal medlemmet have folkeregisteradresse inden for et areal, defineret som arealet af en cirkel med en radius på 25 km, med centrum i foreningsstenen. Medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra det ovenstående område. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. 8. Dato 12. maj 2014 Side 2 / 10

3 3.3 Ved optagelse som medlem, betales et indmeldelsesgebyr. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 3.4 Intet medlem kan optages i Haveforeningen uden bestyrelsens godkendelse. 3.5 Ved leje af et havelod oprettes en lejekontrakt. Ved oprettelse af lejekontrakt kan der indskrives 2 navne, men kun én adresse, både på lejekontrakten og til Kolonihaveforbundets medlemsregister. 3.6 Et medlem kan kun leje ét havelod og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. 4 Hæftelse 4.1 Medlemmerne hæfter solidarisk for Haveforeningens gældsforpligtelser. 5 Medlemskapitalen 5.1 Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddets således opgjorte andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi. 6 Leje 6.1 Leje for det enkelte havelod vedtages af generalforsamlingen ud fra det af bestyrelsen udarbejdede budget. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledning, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 6.2 Havelejen betales månedsvis forud og forfalder til betaling den 1. i hver måned. Betalingen anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Falder rettidig betalingsdag for leje eller anden pligtig betaling på en lørdag/søndag, en helligdag, eller på grundlovsdag, udskydes rettidig betalingsdag til den følgende bankdag. Alle ydelser til Haveforeningen skal betales over bankernes betalingsservice NETS. 6.3 Hvis haveleje eller anden pligtig betaling ikke er betalt rettidigt, kan Haveforeningen opkræve et gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør, jf Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen give henstand med havelejen. Henstand kan kun gives efter skriftlig anmodning, den½ skal være fremsendt inden forfaldsdagen. Henstand kan kun gives for en måned ad gangen og højest i 3 måneder. 6.5 Alle pålignede gebyrer og skyldige omkostninger går forud for haveleje. Der gives ikke henstand for disse betalinger. Dato 12. maj 2014 Side 3 / 10

4 7 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede 7.1 Generalforsamlingen vedtager ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende for arealet, og som Haveforeningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 7.2 Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Haveforeningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger arealet, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten indeholdte bestemmelser. 7.3 Medlemmet er pligtig til at have en brandforsikring på bebyggelsen på haveloddet. 8 Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål 8.1 Havelejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til bestemmelserne i lejekontrakten mellem havelejer og Haveforeningen. 8.2 Haveforeningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig betaling ikke er indbetalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på havelejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten, at Haveforeningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist. 8.3 Haveforeningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt havelejeren af et havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for Haveforeningen og dens medlemmer. 8.4 Haveforeningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt arealet udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter Haveforeningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt arealet. 8.5 Når bygninger på et havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder havelejers lejeret til haveloddet fra overtagelsestidspunktet. 8.6 Når lejeretten til et havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken haveloddets anlæg eller det kollektive Haveforeningsanlæg påføres skade. 8.7 Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, Haveforeningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget. Værdiansættelse skal finde Dato 12. maj 2014 Side 4 / 10

5 sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinier. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber. 8.8 Salg kan ikke finde sted uden Haveforeningens bestyrelses direkte medvirken. 8.9 Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på haveloddet opførte bebyggelse, eller salg er sket i strid med gældende overdragelsesregler, jf. Forbundsvedtægterne, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af det lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem, der skal overtage havelod og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion. Haveforeningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på haveloddet opførte bebyggelse, beplantning m.m., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestancer m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejekontrakt har fundet sted, er pågældende pligtig at betale Haveforeningen haveleje og andre ydelser vedrørende haveloddet, indtil haveloddet er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haveloddet i samme periode Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.m., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linie samt i lige linie. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. den 1ste i en måned. At Dog gælder, en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejekontrakten, medmindre Haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, At en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, medmindre Haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, At en slægtning i op- og nedstigende linie samt i lige linie har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haveloddet og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Dato 12. maj 2014 Side 5 / 10

6 At Et videreført medlemskab kan ikke bringes til ophør ved salg eller på anden måde, før erklæring foreligger fra skifteretten om retmæssig adkomst til haveloddet og dens bebyggelse. Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 9 Fællesarbejde 9.1 Haveforeningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved rengøring og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til arealet samt ved vedligeholdelse af Haveforeningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen havelod. 9.2 Bestyrelsen kan indkalde Haveforeningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, et gebyr. Pålagt gebyr betragtes som en pligtig betaling i lejeforholdet. 10 Generalforsamling 10.1 Generalforsamlingen er Haveforeningens øverste myndighed Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra den 15. marts til den 15. april med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2) Beretning. 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4) Indkomne forslag. 5) Valg af formand/kasserer. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 7) Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter. 8) Valg af vurderingsudvalg og vurderingsudvalgsuppleanter. 9) Valg af festudvalg 10) Eventuelt 10.3 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen kan offentliggøres skriftligt eller elektronisk via Haveforeningens hjemmeside (www.broendbyhaveby3.dk) / og skal være vedhæftet bestyrelsens forslag til dagsorden Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstiller(ne)s tilstedeværelse Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af Haveforeningen samt dennes ægtefælle eller samlever Hvert havelod har 2 stemmer Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dato 12. maj 2014 Side 6 / 10

7 10.8 Skriftlig afstemning skal finde sted når: 1) mere end en kandidat er på valg, 2) mindst 10 % af de fremmødte medlemmer måtte kræve det, 3) forslagsstilleren kræver det, 4) et flertal af bestyrelsen ønsker det, 5) vedtægtsændringer sættes på dagsordenen Med henvisning til budgettet forelægger bestyrelsen for Generalforsamlingen de til enhver tid gældende beløb / gebyrer: 1) Haveleje. 2) Gebyr for forsinket betaling. 3) Gebyr for manglende fællesarbejde/overtrædelse af ordensbestemmelserne Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til: 1) Vedtægtsændring. 2) Optagelse af kollektive lån. 3) Ekstraordinære indskud. 4) Haveforeningens opløsning. Kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af samtlige Haveforeningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden Bestyrelsen er i de i 10 pkt og nævnte tilfælde pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af Haveforeningen Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i 10 pkt. 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 og gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger Referat fra såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling underskrives af dirigenten, referenten samt Haveforeningens formand. Dato 12. maj 2014 Side 7 / 10

8 11 Bestyrelsen 11.1 Generalforsamlingen vælger blandt Haveforeningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af Haveforeningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.. Formand vælges særskilt i ulige år.. Kasserer vælges særskilt i lige år.. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.. Bestyrelsessuppleanter efter behov hvert år. Vurderingsudvalg består af 3 personer.. 1 vurderingsudvalgsmedlem vælges i lige år.. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år. Vurderingsudvalg konstituerer sig selv.. Vurderingsudvalgssuppleanter efter behov hvert år. Festudvalg består af 4-10 personer.. Festudvalgsmedlemmer vælges hvert år. Festudvalg konstituerer sig selv Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre, der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder Haveforeningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold. Dato 12. maj 2014 Side 8 / 10

9 11.10 Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.m. dækkes af Haveforeningen Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:. Bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.. Underslæbsforsikring, der omfatter Haveforeningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af Haveforeningens midler.. Vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.. Erhvervsansvarsforsikring, der omfatter Haveforeningens erstatningsansvar over for tredjemand.. Ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i Haveforeningen. 12 Tavshedspligt 12.1 Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen og suppleanter, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om økonomiske og personlige forhold, som de får indseende i under deres arbejde for Haveforeningen Medlemmer af Haveforeningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til Haveforeningens bestyrelse. 13 Tegningsret 13.1 I økonomiske forhold tegnes Haveforeningen ud ad til af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse I alle øvrige forhold repræsenterer formanden Haveforeningen udadtil. Formanden er ansvarlig for Haveforeningens daglige ledelse. 14 Regnskab og revision 14.1 Haveforeningens regnskabsår er kalenderåret Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og revisorsuppleanter for 1 år.. 1 revisor vælges ulige år. 1 revisor vælges lige år. Revisorsuppleanter efter behov hvert år. Dato 12. maj 2014 Side 9 / 10

10 14.4 Det påhviler de valgte interne revisorer at gennemgå Haveforeningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender Bestyrelsen vedtager budgettet senest i oktober måned. Hvis havelejen stiger med mere end 5 % skal der indkaldes til budgetmøde til afholdelse i november. 15 Haveforeningens opløsning 15.1 Hvis gyldig beslutning om Haveforeningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at Haveforeningens virke overføres til andet haveareal, skal Haveforeningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveareal med samme forpligtelser over for den opløste, Haveforenings medlemmer Skyldes Haveforeningens opløsning, at Haveforeningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt Haveforeningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft. Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2014 Dirigent Johnny Kressner Formand Jens Ditmar Hansen Referent Flemming Jakobsen Dato 12. maj 2014 Side 10 / 10

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere