BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A BRØNDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY"

Transkript

1 GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til stede. Referent Hanne-Rikke Madsen, have 100. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Årsregnskab 2012 PAUSE 5. Indkomne forslag 6. Budget Valg : a Formand (2 John Damgaard Hansen, have 138, modtager genvalg år) b Sekretær (2 Hanne-Rikke Madsen, have 100, modtager genvalg år) c Bestyrelsesmedlem (1 Peter Christensen, have 194, modtager valg år) d Suppleanter til bestyrelsen Glenn Rom, have 140, modtager genvalg 2-3 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg e Intern revisor (2 år) Glenn Rom, have 140, modtager genvalg f Intern revisorsuppleant (1 år)? g Vurderingsudvalgsformand (1 Louis Larsen, have 177, modtager valg år) h Vurderingsudvalgsmedlemmer Jørgen Orland, have 224, modtager valg 2 stk. (2 år) Tommy Nielsen, have 269, modtager valg i Suppleant til vurderingsudvalget (1? år) j Flagfolk Flemming Olsen, have 102, modtager genvalg 2 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg k Festudvalg En del af festudvalget fra 2012 vil gerne fortsætte, (1 år) men der er brug for supplerende kræfter.. l Skraldelaug (2 x 1 time) Tilmelding ved indgangen og i pausen m Fællesarbejde (1 Tilmelding ved indgangen og i pausen arbejdsdag) 8. Eventuelt 1

2 Formand John Damgaard byder velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen Johnny Kressner, hvilket forsamlingen godtager. Johnny Kressner har selv have i Afd. 3 og sidder i deres vurderingsudvalg, desuden er han bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Kreds 3. Ole Michél, have 110, er til stede på generalforsamlingen som observatør fra Kreds 3. Johnny Kressner, takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter. Han konstaterer efterfølgende, at der ved indgangen er blevet uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12 og et nyt budget. 2. Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg foreslår bestyrelsen tre fra sidste års festudvalg, hvilken forsamlingen godtager. 3. Beretning Formandens mundtlige beretning er her sat ind i den skriftlige Nyt er markeret med kursiv. Vi er nu tæt på den kommende sæson, og endnu en gang står havefolket med sikkerhed klar til at vise deres engagement. Vi har i bestyrelsen haft endnu en sæson med store udfordringer, og der har med sikkerhed ikke være tid til at sidde på hænderne. Vi har haft en vinter, hvor vi har været massivt ramt af indbrud, og det er bare så surt for de medlemmer, der bliver ramt. Nu skal vi så samles for at se tilbage på året 2012, og se frem til det, der skal ske i 2013 og årene herefter, for ikke at forglemme 2014, hvor foreningen fylder rundt. Bestyrelsen har i 2012 haft følgende hovedopgaver: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg. Økonomien, der har været en stor udfordring. Færdiggørelse af tilbygningen af foreningshuset og dens omgivelser. Indkøb af Græshopper og indkøring af denne på græsarealerne. Mange byggesager det er positivt at medlemmerne nu forholder sig til Lokalplan 402A. Vurderinger og salg, som igen i 2012 har ligget meget højt. Disse udfordringer uddybes senere. Bestyrelsens konstituering På årets første bestyrelsesmøde konstituerede den nye bestyrelse sig: Formand, John Damgaard Hansen, Have 138 Kasserer, Aksel Haraldsson, Have nyvalgt Sekretær, Hanne-Rikke Madsen, Have 100 Bestyrelsesmedlem, Flemming Olsen, Have 102 Næstformand og bestyrelsesmedlem, Louis Larsen, Have 177 2

3 Vurderingsudvalget har bestået af John Damgaard Hansen, Louis Larsen og Flemming Olsen. Bestyrelsen fordelte de forskellige opgaver mellem sig, beskrevet i Forretningsorden Standerhejsning Der var igen i 2012 et fint fremmøde, og traditionen tro var det rigtig hyggeligt med morgenbrød, en god snak og en lille dram i foreningshuset. Vi fastholder igen i år at afholde standerhejsningen sent i april: Søndag d. 28. april, kl Husk kaffe og godt humør, så sørger foreningen for brød og dram. Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg Bestyrelsen har de seneste to år arbejdet på en omlægning af bestyrelses struktur og arbejde, med den hensigt at få adskilt vurderingsudvalget fra bestyrelsen. Denne løsning har vi ikke kunne finde medlemmernes opbakning til tidligere. Vi er i slutningen af sæson 2012 blevet nødt til at gøre noget drastisk ved denne opgave, da vi både fra Kolonihaveforbundet og ikke mindst vores forsikringsselskab, er blevet pålagt en habilitets klausul, som bevirker, at vi ikke ville kunne påregne erstatning fra hverken bestyrelsesansvarsforsikring eller vurderings-udvalgets ansvarsforsikring. Med det i udsigt var der kun den mulighed at appellere til med-lemmerne om deltagelse i en omlægning. Da det ikke tidligere har været muligt at finde en kandidat til formandsposten ( formandsføl ), og da jeg meget gerne ville forsætte arbejdet med etablering af et vurderingsudvalg, har bestyrelsen valgt at finde en brugbar løsning for at komme videre, og dermed opfylde kravet fra både forbund og forsikring. Løsningen er blevet at Louis Larsen udtræder af bestyrelsen og forsætter som vurderingsudvalgsformand i et ny-oprettet vurderingsudvalg, med to nye medlemmer. Vi søgte via Siden Sidst juleudgave én kandidater til bestyrelsen og to til vurderingsudvalget, hvilket vi heldigvis har fået. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, blev vi via Havebladet opmærksom på, at den omtalte habilitets klausul var bortfaldet fra forsikringsselskabets side. Bestyrelsen har været meget forundret over at få det af vide på denne måde, vi har bedt både Forbundet og Kredsen at arbejde for, at klausulen blev fjernet, men fået af vide, at det var de ikke interesseret i, og så bliver vi end ikke kontaktet, da klausulen alligevel bliver fjernet. På trods af at vi nu ikke længere er tvunget, har bestyrelsen besluttet alligevel at anbefale en adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg og det ene og alene for at fordele det store arbejdspres på flere mennesker. Nye vedtægter Der er efter Kolonihaveforbundets kongres i 2012 udarbejdet nye og opdaterede vedtægter med den rigtige ordlyd og jura. Vedtægterne kan anvendes i alle kolonihaveforeninger i hele landet. Vi er i bestyrelsen gået i gang med at gennemgå de nye vedtægter, som naturligvis skal tilpasses den enkelte forenings specielle behov. Dette er et rigtig stort arbejde, som vi endnu ikke har besluttet, om vi skal færdiggøre i år. Der hersker dog ikke tvivl om, at vi fremadrettet kommer til at tilslutte os de nye vedtægter, hvis vi vil have juridisk bistand fra forbundet i Advokatsager. Hvis vi går i gang med arbejdet i dette år, skal de nye vedtægter tilpasses Harekær, og endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Økonomien Økonomien har været en udfordring af de større i 2012, da vi som bekendt uden varsel fra SKAT blev pålagt en fordobling af vores ejendomsskat, svarende til et beløb på over kr., så vi samlet set betaler kr. til Brøndby Kommune i ejendomsskat. Denne høje ejendomsskat og den generelle prisudvikling gør, at vi har været tvunget til kritisk at gennemgå vores driftsregnskab, og kan her konstatere, at der ikke længere er sammenhæng mellem vores indtægter og vores udgifter. Derfor er bestyrelsen nødt til at 3

4 fremsætte forslag om en havelejeforhøjelse på 75 kr. gældende fra 1. maj Bestyrelsen har i samarbejde med Kolonihaveforbundet anlagt en ankesag hos SKAT, og vi blev lovet en afgørelse ved udgangen af 2. kvartal 2012, men her med udgangen af februar 2013, har vi endnu intet hørt fra SKAT. Hvis bestyrelsen får afgørelsen fra SKAT inden generalforsamlingen den 23. marts og den falder ud til foreningens fordel, vil bestyrelsen stille et ændringsforslag til havelejeforhøjelsen, og håber dermed at kunne nedsætte beløbet. Men hvis det ikke lykkedes, må vi forholde til forhøjelsen på 75 kr. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, fik vi endelig afgørelsen fra SKAT og den faldt ud til foreningens fordel, oven i købet på to måder: Vi fik ret i, at den pludselige stigning fra til i 2012 ikke var korrekt. Der ud over er der indført ændrede vurderingsregler for rekreative områder som vores. Vores område kan jo ikke sælges og anvendes til hvad som helst, området kan ifølge lokalplanen kun anvendes til kolonihaver. Disse ændrede vurderingsregler får vores ejendomsskat helt ned på kr. Vi har faktisk fået penge tilbage fra SKAT kr. for 2012 og kr. for 2013, inklusiv tilskrevne renter bliver det kr.!!! Bestyrelsen har derfor i dag uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12, med en haveleje-forhøjelse på kun 25 kr. om måneden pr. have. Foreningshuset Det lykkedes i foråret sidste år, med både internt og eksternt arbejde, at få foreningshuset og omgivelserne omkring det nye byggeri færdiggjort, og det med et rigtig godt resultat, som vi er tilfredse med og meget stolte af. Huset blev taget flittigt i brug fra start af sæsonen, hvor der var kø fra kl. fem om morgenen på bestyrelsens første kontoråbent. Her var det muligt at reservere huset henover sommeren. Huset har gennem sæsonen fået meget positiv omtale, fra mange medlemmer og deres gæster. Vores festudvalg har også været glade for de forbedrede faciliteter, de ekstra kvadratmetre og den gode forbindelse mellem huset og pergolaen. For at sikre økonomi til vedligeholdelse af foreningshuset samt mulighed for indkøb af service og opvaskemaskine med mere, fremsætter bestyrelsen forslag om en lejeforhøjelse, se forslag nr. 9. Vurdering og salg Vi har i 2013 vurderet op i mod 30 haver og solgt mere end halvdelen. Haverne er for de flestes vedkommende solgt fra hjemmesiden og ofte i løbet af meget kort tid. Det må jo siges at være positivt, at haverne bliver solgt, og at der kommer nye og friske kræfter til, men det medfører også et stort arbejdspres for vurderingsudvalg og formand, som skal stå for overdragelsen, en vurdering tager 2-5 timer og et salg 2-4 timer. Bestyrelsen fremlægger forslag til en forhøjelse af vurderingsgebyret, se forslag nr. 6. Bestyrelsen fremlægger samtidig forslag til gebyr på havesalg, se forslag nr. 6. Både vurdering og salg er ikke længere venstrehånds-arbejde, men der imod et stort arbejde, hvor der både er kontakt til kommune, banker og advokater, disse henvendelser er tidskrævende og ligger oftest uden for fastlagte kontortider. Byggesager Vi har i det forløbne år haft op i mod 40 byggesager, hvilket er en rigtig positiv udvikling, som viser medlemmernes forståelse for de byggeregler, der fulgte med den nye lokalplan, LP 402A fra De stramme byggeregler giver imidlertid anledning til frustrationer hos nogle medlemmer, som ikke altid har forståelse for de krav, der er fra Brøndby Kommunes side, om lovliggørelse af alt byggeri i haverne, når bestyrelsen udsteder Bestyrelsens tilladelse til byggeri. Bestyrelsen har opsynspligt ved alt byggeri og udsteder en Færdigmelding ved byggeriets afslutning. Da der også her ligger rigtig meget arbejde, som ligger 4

5 uden for vores fastlagte kontortider, fremlægger bestyrelsen forslag til gebyr på færdigmeldingen, se forslag nr. 5. BBR, Bygnings- og boligregisteret Bestyrelsen har modtaget det første udkast til registrering af husene BBR meddelelse som udarbejdes i samarbejde mellem Kolonihaveforbundet, Kreds 3, Brøndby Kommune og bestyrelserne i Brøndby Haveby. Oplægget er kun i forstadiet, og er rundsendt til orientering og udtalelse hos bestyrelserne, og det er bestemt en sag, vi kommer til at høre mere til i Det bliver nok ikke i år, men når skemaet udsendes, bliver det tilsendt den enkelte have fra kommunen, og er altså ikke en bestyrelsessag, men en sag mellem den enkelte havelejer og kommunen. Derfor er også vigtigt at skemaet er tilrettet for kolonihaver og ikke er unødigt kompliceret. Græshopper Bestyrelsen fik sidste år generalforsamlingens accept til indkøb af en græsslåmaskine, en såkaldt Græshopper, til vedligeholdelse af de store græsarealer, for af den vej at slutte samarbejdet med vores hidtidige maskinstation. Motiveringen var, at de store maskiner ødelagde vores arealer både forår og efterår, hvor arealerne er meget bløde på grund af den høje grundvandsstand, og hertil at plænerne sjældent så nyklippede ud. Vores første sæson med den nye maskine, har kun givet anledning til tilfredshed og mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne. Det tager ca. 8 timer at komme rundt i Harekær. Vedligeholdelse af området Vores gartnerteam har også i 2012 taget grundigt fat i nedskæring af hegn langs stierne, områderne til vores dagrenovationscontainere, og ikke mindst de cirkelformede beplantninger imellem rotunderne, som var groet fuldstændig til. Der er nu tyndet gevaldigt ud i det meste, og vi forsætter arbejdet her i foråret, så meget som vejret nu tillader det. I løbet af vinteren har vi fået tyndet meget ud i hegnet langs med Mosebjergvej, og er nu i gang med den indvendige side. Hegnet mod Ringvejen skal klippes i løbet af de næste par år, men da skal vi have hjælp udefra. Vi kæmper stadig med de mange havelejere, som ikke tager hensyn til områdernes beskaffenhed og bare kører rundt på plænerne med dybe hjulspor til resultat! Det er simpelt hen for ringe, det giver både en dårlig oplevelse for os alle og ikke mindst øgede omkostninger til vedligeholdelse. Haver og hække Igen i år har bestyrelsen måtte udskrive et stort antal breve i forbindelse med haverunderingen efter den 15. juli, men i år drejede det sig mest om parkeringspladserne. Generelt har det pyntet gevaldigt på hækkene og på Harekær generelt, der er dog stadig en del alt for høje hække og det vil vi fremadrettet følge op på. Vi har i bestyrelsen besluttet, at haver og hække skal fremstå som beskrevet i LP 402A ved vurdering og salg, på lige fod med lovliggørelse af byggeriet. Vandaflæsning Bestyrelsen har igen i 2012 måtte ud og aflæse vandmålerne i en lang række haver, både på grund af manglende aflæsning og mange fejlaflæsninger. Det er foruroligende, at så mange bare er ligeglade og fravælger selvaflæsningen til fordel for et gebyr. Hvis denne tendens forsætter, må vi vurdere på, om gebyret er for lavt. I 2012 har haver fået tillagt gebyr på deres vandafregning på grund af manglende aflæsning. 5

6 Vandpris Vand er som bekendt blevet rigtig dyrt, dog er det mest gået ud over vandafledningsafgiften, hvilket indebar en væsentlig prisforhøjelse i Vores leverandør, VEST VAND, har i årets løb fusioneret med andre omkringliggende vandforsyninger, hvilket har medført en reduktion af prisen i 2013 på næsten 6 kr., så vandet i år koster 48,51 kr. pr. m³. De mange indbrud i området! Vi har i vinterens løb haft rigtig mange indbrud, i størrelsesordenen stykker, meget koncentreret omkring redskabshuse, hvor man er gået målrettet efter el-værktøj. Der har heldigvis kun været enkelte indbrud i husene. Ved de første indbrud kunne vi konstaterer, at tyvene kom ind fra Ring 3, hvor de ved busstoppestedet havde skåret buske ned for at kunne køre ind, efterfølgende kom tyvene ind gennem det åbne område i nord, hvor Banestyrelsen har fældet træer. Vi har fået Brøndby kommune til at placere en stor træstamme ved busstoppestedet og Banestyrelsen til at lægge en jordvold og store betonklodser i det nordlige område. Disse tiltag har givet en begrænsning af indbruddene, men ikke helt standste dem, der er jo stadig de faste adgangsveje. Vi må hen af vejen tage stilling til, om vi skal udarbejde nogle tiltag for at begrænse mulighederne for at køre ind i området i vinterhalvåret, det kunne for eksempel være bomme eller videoovervågning. Ringstedbanen Arbejdet med den nye banestrækning er nu for alvor kommet godt i gang, hvilket Brøndby Haveby bærer tydeligt præg af i hele området. Mange huse er nedlagt både i Rosen og Afd. 3 og anlægsarbejdet med erstatningshaver er i fuld gang. Området foran Afd. 7 er også gravet op, her skal anlægges et nyt regnvandsbassin og Brøndbyvejen skal omlægges. Her i Harekær har Banestyrelsen i det nordlige hjørne fældet ca. 100 m siljarøn langs Ring 3 og ind mod foreningen. Området skal bruges til oplagsplads af materialer til byggeriet af truget som kommer tæt forbi Harekær. Der vil senere blive etableret en indkørsel fra Ring 3 og ind i området til oplagspladsen. Den endelige placering er endnu ikke fastlagt. Bestyrelsen har aftalt med banestyrelsen at hele arbejdsområdet indhegnes, så der ikke bliver direkte adgang til Harekær fra Ring 3. Vi har stadig et godt samarbejde Banestyrelsen og en god dialog omkring grundvandsstanden, og hvad byggeriet betyder for Harekær i fremtiden. Læs mere på Bane Danmarks hjemmeside: Hjemmesiden Der er stadig stor interesse for og mange positive tilkendegivelser af foreningens hjemmeside, som henover året igen er blevet opdateret med alt relevant materiale til medlemmerne og de udefrakommende, som ønsker en kolonihave i Harekær. Vi arbejder til stadighed på at gøre den endnu bedre, og vil hele tiden holde siden opdateret. Hjemmesiden har i 2012 haft besøg, og bruges flittigt af både nye og gamle medlemmer. Fremtiden Der ligger også i 2013 mange spændende udfordringer, som strækker sig langt ud i fremtiden. Allerede i 2012 begyndte vi at se frem mod foreningens 50 års jubilæum i 2014, og vi er kommet så langt, at de grundlæggende ting er på plads, herunder udkast til afviklingen, orientering hos kommunen, der er taget tilbud på teltoverdækning af pergolaen og musikken er bestilt: Malle Travellin Band. Når vi igen får økonomien på plads, vil vi vurdere på de tidligere fremlagte forslag om belysning på stien til busstoppestedet ved Ring 3, stien på tværs fra rotunde et og to over til foreningshuset, service og opvaskemaskine til foreningshuset og sikkert mere. 6

7 Til sidst, men ikke mindst, overtager foreningen selv vedligeholdelsen af kloakkerne i 2018, hvilket betyder, at vi skal have økonomi hensat til at imødekomme problemer i den retning. Mere kunne nok nævnes, men nu tager vi den med ro i 2013 og arbejder frem mod jubilæet i Vandet åbnes i år fredag d. 29. marts kl dagen før generalforsamlingen. Det er vigtig, at alle stophaner er lukkede, så vi undgår vandskader i forbindelse med åbningen. Husk at eventuelt unødigt vandforbrug og reparationer, er for egen regning! ---ooo000ooo--- Tak til alle Her til sidst vil jeg slutte beretningen med at rette en stor tak til alle de mange, der i sommerens løb har givet en hånd med ved arrangementer, frivilligt arbejde, skraldelaug, festudvalg og ikke mindst til jer, der var med ved færdiggørelse af byggeriet. Der skal også lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for et fantastisk godt og engageret arbejde i foreningens interesse, med håb om et lige så stort engagement i den kommende sæson, og til sidst en tak til dem, der sad der hjemme og bakkede op. Jeg skal herefter stille beretningen til debat og godkendelse. På vegne af bestyrelsen John Damgaard Hansen Formand Derefter er der spørgsmål og debat om den skriftlige og mundtlige beretning. Bolette Munch-Petersen, have 154: Tak for beretningen og jeres arbejde i bestyrelsen. Jeg imponeret over historien om skattesagen og resultatet er jo fantastisk. At bestyrelsen og vurderingsudvalget splittes ad virker fornuftigt og sundt. For 5 år siden fortalte Ole Michél, at der var store problemer med penge under bordet i forbindelse med salg, men det lyder som om, der er styr på det nu. Jeg foreslår en opvaskemaskine i foreningshuset og mere lys på fællesarealerne. Det er fint, at beplantning på fællesarealerne er blevet beskåret så meget, jeg håber, gartnerne får noget for det. Det er dejligt, at havelejen kun stiger med 25 kr. Formanden svarer: Gartnerne får 150 skattepligtige kr. pr. time. Grunden til at vi ikke før har splittet bestyrelse og vurderingsudvalg er, at der mange steder opstår stridigheder, men det regner vi jo ikke med her. Vi har i bestyrelsen talt meget om både service og opvaskemaskine til foreningshuset, og jeg er den, der har været negativt indstillet, fordi jeg har arbejdet meget med servering og har mange gange kommet ud til sådanne huse og været nødt til at vaske alt op, inden vi kunne begynde at dække bord, men vi vil se på det igen. Når man skal sætte en opvaskemaskine ind sådan et sted, er det ikke godt nok at købe en almindelig maskine, for lovgivningsmæssigt skal temperaturen meget højere op, derfor skal det være en professionel maskine, som så til gengæld er meget hurtig. Man kommer let op på en udgift på kr., alle installationer er dog forberedt til en sådan maskine, så det er nok kun et spørgsmål om tid og økonomi. 7

8 Da der ikke er flere indlæg, går beretningen til afstemning ved håndsoprækning. Den skriftlige og den mundtlige beretningen godkendes enstemmigt. 4. Regnskab 2011 Kasserer Aksel Haraldsson fremlægger regnskabet: Jeg vil begynde med at beklage, at der er indsneget sig et par fejl i notenummereringen. Årsregnskabet og revisionen er efterhånden blevet meget teknisk, men jeg skal forsøge at gennemgå det så enkelt som mulig og blot fremhæve nogle af de vigtige poster. På side 3 ses, at årets resultat er et minus på kr., altså et underskud. Det reelle underskud er oven i købet endnu større, fordi vi på grund af manglende likvid kapital, altså mangel på penge i kassen, flyttede udbetaling af bestyrelseshonorarerne fra 2012 til februar Men jeg skal skynde mig at sige, at det ikke betyder, at vi har en dårlig økonomi, vores egenkapital er steget til kr., pengene ligger i vores kloaker, foreningshus, gadelamper og græshopper gode aktiver, men vi kan bare ikke bruge dem til at betale regninger med. Side 4 og 5 er den eksterne revisors påtegning og den har heldigvis ikke givet anledning til påtale, det er det man kalder en ren revisionspåtegning. På side 6, der handler om den anvendte regnskabspraksis, der er den samme som sidste år, skal jeg dog bemærke, at der er foretaget en afskrivning på kr. Resultatopgørelsen på side 7 viser årets resultat på de føromtalte minus kr. Balancen på side 8 og 9 er , og det fremgår her som før omtalt, at vi har meget få penge i kassen men en pæn stor egenkapital på de kr. Ally Andreassen, have 87: Jeg har gennemgået regnskabet nøje, og på side 12 nederst står der et stort 0 ud for festudvalget, hvor er alle indtægterne fra festudvalget blevet af? Jeg har i mange år solgt lodder, og jeg vil sige til jer alle: tak for køb af lodder! Jeg går nu på pension, men kan meddele, at der sidste år blev købt lodder for kr. inklusiv lommeuld. Kasseren svarer: Festudvalget har fået deres egen konto, det er meget nemmere for alle, og der står ca kr. Formanden svarer: Der er ingen hemmeligheder i festudvalgets konto, man kan henvende sig til bestyrelsen og få en kopi af kassekladderne. Til næste år skal vi sørge for at festudvalgets konto bliver nævnt separat og isoleret i årsregnskabet. Flemming Rose, have 243: I 2012 var indtægterne på vand kr. og udgifterne kr., hvordan hænger det sammen? Formanden svarer: Vandafregningen er en svær størrelse, som det har taget mig megen tid at forstå. Det er sådan, at vandet afregnes ud fra forrige års forbrug til den pris, som var gældende for året, og det følgende års forbrug afregnes ud fra forrige års forbrug, men til den nu gældende pris pr. m³ for det kommende år. Det betyder, at der kan være en forskel i indtægter og udgifter både opadgående og nedadgående, alt efter hvordan man fastsætter priserne pr. m³. For meget eller for lidt beregnet i året før, beregnes i betalingen for indeværende år, nemt ikk :o) ) 8

9 Flemming Rose, have 243: Hvad har det fælles vintervand kostet foreningen? Formanden svarer: Der blev brugt 40 m³, det svarer til kr. Flemming Rose, have 243: Både denne og forrige vinter har været kolde, så bliver der ikke brugt meget vintervand. Formanden svarer: Jeg tror ikke, der er de store svingninger, men vi er selvfølgelig opmærksomme på forbruget. Vi har i vinter konstateret, at vintervandhanen har stået åben, og det kan være årsag til et forbrug på 20 m³ mere end sidste år, men med det taget i betragtning er det stadig et meget lille forbrug! Hvis det vokser stærkt, altså hvis der komme nogen udefra og tapper store mængder, så gør vi noget ved det. Skjold Elken, have 103: Begynder festudvalget sæsonen med 0 kr.? I gamle dage fik man kr. at starte op på. Kasseren svarer: Festudvalget starter sæsonen med udgangspunkt i deres egen konto med ca kr. Da der ikke er flere indlæg, går årsregnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Årsregnskabet godkendes enstemmigt. 5. Indkomne forslag Forslag nr. 1 - Ny vedtægt Betaling via Nets (PBS) Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 30 kr., hvis der ikke betales via Nets (PBS) Kasseren motiverer: Dem, der ikke betaler via Nets, giver kasseren et urimeligt stort ekstraarbejde. Alle andre steder skal man betale gebyr. John Sahlgreen, have 266: Hvorfor skal man betale 30 kr. ekstra til bestyrelsen? Formanden svarer: Det står i vedtægt 5.2! Der er ca. 20, der trods vores fælles beslutning stadig betaler med girokort, og så er det meget besværligt at finde ud af, hvem der har indbetalt, hvorimod Nets udsender en liste til os med alle afviste og gennemførte betalinger. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 2 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Formanden motiverer: Efter udsendelse af materialet til generalforsamlingen er det blevet 9

10 klart, at forsikringsselskabet ikke mere forlanger en adskillelse, men bestyrelsen fremsætter alligevel forslaget for på denne måde at fordele arbejdspresset på flere personer. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 3 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 4 - Ny vedtægt Vurderingsudvalg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Generalforsamling skal vælge et vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 5 - Ny vedtægt Færdigmelding af byggeri Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 200 kr. for en Færdigmelding af byggeri Formanden motiverer: Gebyret har eksisteret i mange år, men har aldrig været skrevet ind i vedtægterne, og nu vil vi gerne have styr på det. Mange stemmer for, én stemmer imod. Forslaget vedtages Forslag nr. 6 - Ændring af ordensregel 10 - Vurdering og salg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på kr. for en vurdering, gebyret går til vurderingsudvalgets medlemmer. Gebyr på kr. for et salg, af gebyret går kr. til den i bestyrelsen, der forestår salget. Formanden motiverer: Der ligger et stort arbejde i både vurdering og salg. Gebyrer går direkte i kassen, alle udbetalinger er skattepligtige. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 7 - Ændring af ordensregel 11 - Helårsvand 10

11 Forslaget fremsættes af Flemming Sørensen, have 157: Vandforsyningen til den enkelte have holdes åbent hele året. Formanden kommenterer: Bestyrelsen slutter ikke op om helårsvand. Vores installationer og huse er ikke indrettet til det, men først og fremmest er vi bange for helårsbeboelse, hvis kommunen opdager bare én, der overvintre, kan de opsige lejeaftalen for hele havekolonien. Jan Strøyer, have 5: Modsat bestyrelsen synes jeg, man skal stemme for forslaget. Hvis man ikke vil have vand om vinteren, kan man jo bare lukke. Flemming Rose, have 243: Hvorfor anvender bestyrelse sådan en skræmmeteknik, der er ikke grund til at være så firkantet. Jeg vil ikke selv bruge vintervand, men har nogen lyst til at lave kaffe og trække i toilettet, så lad dem dog. Jo flere, der er i haveforeningen, jo bedre er det også i forhold til indbrud. Walther, have 115: Jeg er meget imod vintervand, det vil tiltrække uheldige elementer, der er svære at komme at med. Gitte Heitmann, have 253: Jeg synes, det er et godt forslag, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Lad være med lave skræmmekampagner og være så negativ, tænk ud af boksen, det fungerer andre steder. Maria Nørholm, have 162: Hvad er forskellen mellem Harekær og Afd. 1, der har vintervand? Jeg synes, det må være op til den enkelte. Vintervand må være præventiv i forhold til indbrud. Jeg forstår ikke bemærkningen om de uheldige elementer. Problematikken omkring affald må kunne løses ved at dele en container. Ditte Rasmussen, have 115: Dette forslag har været fremsat en del gange, og jeg har kommenteret det hver gang, og jeg er stadig imod. Der er store problemer i andre afdelinger med affald og slidtage. Jeg anbefaler, at man stemmer imod. Lisbeth Jallbjørn, have 70: Jeg går ind for forslaget, hvad er der af beviser for, at andre afdelinger har problemer? Det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse. Er det hele foreningen eller den enkelte have, der kan opsiges? Flemming Rose, have 243: Det er godt sagt, bestyrelsen ser spøgelser. Andre afdelinger er glade for vintervand. Formanden svarer: Det passer ikke, at det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse, det er bestyrelsen, der har opsynspligten, og det er umuligt for os at løfte bevisbyrden om, at der er helårsbeboelse i en have, og det er hele havekolonien, der i så fald kan opsiges. Thomas, have 67: Jeg går også ind for forslaget, lukker man ikke selv for vandet, er det én selv, der kommer til at bøde for det, alle andre bliver ikke berørt. Skjold Elken, have 103: Jeg anbefaler et nej, det bliver ikke til at styre. John Sahlgreen, have 266: Hvad er problemet? Dem, der ikke vil have vand, kan jo bare lukke. 11

12 Formanden: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er en demokratisk vedtaget beslutning, om vi skal have vintervand eller ej, og bestyrelsen er hermed også i sin gode ret til at kommenterer, og vi vil kraftigt anbefale et nej til forslaget. Janni Petersen, have 6: Man skal have en fast adresse ved siden af sin haveadresse, man kan ikke bo fast i havekolonien. Jeg anbefaler et ja. Tom, have 6: Man kan vel opsige dem, der bor helårs. Tim Jensen, have 72: Er det muligt at sætte en lås på hanen i brønden, så ens nabo ikke ved en fejl kommer til at åbne? Jeg støtter forslaget om helårsvand. Maria Nørholm, have 162: Kan jeg stille et forslag om forlængelse af den periode, hvor vandet er åbent? Dirigenten: Ja, du kan lave et skriftligt ændringsforslag, men så skal jeg have det med det samme (der kommer ingen ændringsforsalg). Da der har været en heftig debat, foretages afstemningen skriftligt. 83 stemmer for, 87 stemmer imod, 4 stemmer hverken for eller imod. Forslaget vedtages ikke. Forslag nr. 8 - Ændring af ordensregel 12 - Støj Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Der skal være ro i tidsrummet kl På lørdage, søndage og helligdage skal der yderligere være ro helt til kl. 09. Formanden motiverer: På hverdage finder bestyrelsen det rimeligt, at der kan foretages almindelige have- og byggeaktiviteter i haverne fra kl. 7 om morgenen. Mange stemmer for, 14 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 9 - Ændring af ordensregel 16 - Leje af foreningshus Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Lejemålet strækker sig til kl. 14 på tredjedagen. Lejen er 800 kr., depositum er også 800 kr. Formanden motiverer: Da der er blevet etableret separat indgang til bestyrelseslokalet er det kun rimeligt at forlænge lejemålet. Leje og depositum har ikke før været skrevet ind i vedtægterne. På grund af vedligeholdelse samt ønske om indkøb af service og opvaskemaskine foreslås lejen hævet til 800 kr. Mange stemmer for, 13 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 10 og 11 - Ændring af ordensregel 16 - Lån af foreningshus Forslag nr. 10 fremsættes af Svend Jensen, have 202: Foreningshuset kan vederlagsfrit 12

Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A Brøndby

Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A Brøndby GF/ 2016 Til stede Referat af generalforsamlingen i H/F Harekær søndag den 3. april 2016. Afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 75 haver, svarende til 150 stemmer. Referent Anne Muñoz. Have 112

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY. Repræsentanter fra 73 haver, svarende til 146 stemmer.

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY. Repræsentanter fra 73 haver, svarende til 146 stemmer. GF/2012 Referat af generalforsamling lørdag den 24. marts 2012 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Til stede Repræsentanter fra 73 haver, svarende til 146 stemmer. Referent Hanne-Rikke Madsen, have 100.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling Punkt Tekst Dato 14. april 2014 Sted Tilstede Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 49 haver inkl. bestyrelsen Referent Flemming Jakobsen have 227 Dagsorden 1. Velkomst af formand Jens Ditmar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere