BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A BRØNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY"

Transkript

1 GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til stede. Referent Hanne-Rikke Madsen, have 100. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Årsregnskab 2012 PAUSE 5. Indkomne forslag 6. Budget Valg : a Formand (2 John Damgaard Hansen, have 138, modtager genvalg år) b Sekretær (2 Hanne-Rikke Madsen, have 100, modtager genvalg år) c Bestyrelsesmedlem (1 Peter Christensen, have 194, modtager valg år) d Suppleanter til bestyrelsen Glenn Rom, have 140, modtager genvalg 2-3 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg e Intern revisor (2 år) Glenn Rom, have 140, modtager genvalg f Intern revisorsuppleant (1 år)? g Vurderingsudvalgsformand (1 Louis Larsen, have 177, modtager valg år) h Vurderingsudvalgsmedlemmer Jørgen Orland, have 224, modtager valg 2 stk. (2 år) Tommy Nielsen, have 269, modtager valg i Suppleant til vurderingsudvalget (1? år) j Flagfolk Flemming Olsen, have 102, modtager genvalg 2 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg k Festudvalg En del af festudvalget fra 2012 vil gerne fortsætte, (1 år) men der er brug for supplerende kræfter.. l Skraldelaug (2 x 1 time) Tilmelding ved indgangen og i pausen m Fællesarbejde (1 Tilmelding ved indgangen og i pausen arbejdsdag) 8. Eventuelt 1

2 Formand John Damgaard byder velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen Johnny Kressner, hvilket forsamlingen godtager. Johnny Kressner har selv have i Afd. 3 og sidder i deres vurderingsudvalg, desuden er han bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Kreds 3. Ole Michél, have 110, er til stede på generalforsamlingen som observatør fra Kreds 3. Johnny Kressner, takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter. Han konstaterer efterfølgende, at der ved indgangen er blevet uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12 og et nyt budget. 2. Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg foreslår bestyrelsen tre fra sidste års festudvalg, hvilken forsamlingen godtager. 3. Beretning Formandens mundtlige beretning er her sat ind i den skriftlige Nyt er markeret med kursiv. Vi er nu tæt på den kommende sæson, og endnu en gang står havefolket med sikkerhed klar til at vise deres engagement. Vi har i bestyrelsen haft endnu en sæson med store udfordringer, og der har med sikkerhed ikke være tid til at sidde på hænderne. Vi har haft en vinter, hvor vi har været massivt ramt af indbrud, og det er bare så surt for de medlemmer, der bliver ramt. Nu skal vi så samles for at se tilbage på året 2012, og se frem til det, der skal ske i 2013 og årene herefter, for ikke at forglemme 2014, hvor foreningen fylder rundt. Bestyrelsen har i 2012 haft følgende hovedopgaver: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg. Økonomien, der har været en stor udfordring. Færdiggørelse af tilbygningen af foreningshuset og dens omgivelser. Indkøb af Græshopper og indkøring af denne på græsarealerne. Mange byggesager det er positivt at medlemmerne nu forholder sig til Lokalplan 402A. Vurderinger og salg, som igen i 2012 har ligget meget højt. Disse udfordringer uddybes senere. Bestyrelsens konstituering På årets første bestyrelsesmøde konstituerede den nye bestyrelse sig: Formand, John Damgaard Hansen, Have 138 Kasserer, Aksel Haraldsson, Have nyvalgt Sekretær, Hanne-Rikke Madsen, Have 100 Bestyrelsesmedlem, Flemming Olsen, Have 102 Næstformand og bestyrelsesmedlem, Louis Larsen, Have 177 2

3 Vurderingsudvalget har bestået af John Damgaard Hansen, Louis Larsen og Flemming Olsen. Bestyrelsen fordelte de forskellige opgaver mellem sig, beskrevet i Forretningsorden Standerhejsning Der var igen i 2012 et fint fremmøde, og traditionen tro var det rigtig hyggeligt med morgenbrød, en god snak og en lille dram i foreningshuset. Vi fastholder igen i år at afholde standerhejsningen sent i april: Søndag d. 28. april, kl Husk kaffe og godt humør, så sørger foreningen for brød og dram. Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg Bestyrelsen har de seneste to år arbejdet på en omlægning af bestyrelses struktur og arbejde, med den hensigt at få adskilt vurderingsudvalget fra bestyrelsen. Denne løsning har vi ikke kunne finde medlemmernes opbakning til tidligere. Vi er i slutningen af sæson 2012 blevet nødt til at gøre noget drastisk ved denne opgave, da vi både fra Kolonihaveforbundet og ikke mindst vores forsikringsselskab, er blevet pålagt en habilitets klausul, som bevirker, at vi ikke ville kunne påregne erstatning fra hverken bestyrelsesansvarsforsikring eller vurderings-udvalgets ansvarsforsikring. Med det i udsigt var der kun den mulighed at appellere til med-lemmerne om deltagelse i en omlægning. Da det ikke tidligere har været muligt at finde en kandidat til formandsposten ( formandsføl ), og da jeg meget gerne ville forsætte arbejdet med etablering af et vurderingsudvalg, har bestyrelsen valgt at finde en brugbar løsning for at komme videre, og dermed opfylde kravet fra både forbund og forsikring. Løsningen er blevet at Louis Larsen udtræder af bestyrelsen og forsætter som vurderingsudvalgsformand i et ny-oprettet vurderingsudvalg, med to nye medlemmer. Vi søgte via Siden Sidst juleudgave én kandidater til bestyrelsen og to til vurderingsudvalget, hvilket vi heldigvis har fået. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, blev vi via Havebladet opmærksom på, at den omtalte habilitets klausul var bortfaldet fra forsikringsselskabets side. Bestyrelsen har været meget forundret over at få det af vide på denne måde, vi har bedt både Forbundet og Kredsen at arbejde for, at klausulen blev fjernet, men fået af vide, at det var de ikke interesseret i, og så bliver vi end ikke kontaktet, da klausulen alligevel bliver fjernet. På trods af at vi nu ikke længere er tvunget, har bestyrelsen besluttet alligevel at anbefale en adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg og det ene og alene for at fordele det store arbejdspres på flere mennesker. Nye vedtægter Der er efter Kolonihaveforbundets kongres i 2012 udarbejdet nye og opdaterede vedtægter med den rigtige ordlyd og jura. Vedtægterne kan anvendes i alle kolonihaveforeninger i hele landet. Vi er i bestyrelsen gået i gang med at gennemgå de nye vedtægter, som naturligvis skal tilpasses den enkelte forenings specielle behov. Dette er et rigtig stort arbejde, som vi endnu ikke har besluttet, om vi skal færdiggøre i år. Der hersker dog ikke tvivl om, at vi fremadrettet kommer til at tilslutte os de nye vedtægter, hvis vi vil have juridisk bistand fra forbundet i Advokatsager. Hvis vi går i gang med arbejdet i dette år, skal de nye vedtægter tilpasses Harekær, og endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Økonomien Økonomien har været en udfordring af de større i 2012, da vi som bekendt uden varsel fra SKAT blev pålagt en fordobling af vores ejendomsskat, svarende til et beløb på over kr., så vi samlet set betaler kr. til Brøndby Kommune i ejendomsskat. Denne høje ejendomsskat og den generelle prisudvikling gør, at vi har været tvunget til kritisk at gennemgå vores driftsregnskab, og kan her konstatere, at der ikke længere er sammenhæng mellem vores indtægter og vores udgifter. Derfor er bestyrelsen nødt til at 3

4 fremsætte forslag om en havelejeforhøjelse på 75 kr. gældende fra 1. maj Bestyrelsen har i samarbejde med Kolonihaveforbundet anlagt en ankesag hos SKAT, og vi blev lovet en afgørelse ved udgangen af 2. kvartal 2012, men her med udgangen af februar 2013, har vi endnu intet hørt fra SKAT. Hvis bestyrelsen får afgørelsen fra SKAT inden generalforsamlingen den 23. marts og den falder ud til foreningens fordel, vil bestyrelsen stille et ændringsforslag til havelejeforhøjelsen, og håber dermed at kunne nedsætte beløbet. Men hvis det ikke lykkedes, må vi forholde til forhøjelsen på 75 kr. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, fik vi endelig afgørelsen fra SKAT og den faldt ud til foreningens fordel, oven i købet på to måder: Vi fik ret i, at den pludselige stigning fra til i 2012 ikke var korrekt. Der ud over er der indført ændrede vurderingsregler for rekreative områder som vores. Vores område kan jo ikke sælges og anvendes til hvad som helst, området kan ifølge lokalplanen kun anvendes til kolonihaver. Disse ændrede vurderingsregler får vores ejendomsskat helt ned på kr. Vi har faktisk fået penge tilbage fra SKAT kr. for 2012 og kr. for 2013, inklusiv tilskrevne renter bliver det kr.!!! Bestyrelsen har derfor i dag uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12, med en haveleje-forhøjelse på kun 25 kr. om måneden pr. have. Foreningshuset Det lykkedes i foråret sidste år, med både internt og eksternt arbejde, at få foreningshuset og omgivelserne omkring det nye byggeri færdiggjort, og det med et rigtig godt resultat, som vi er tilfredse med og meget stolte af. Huset blev taget flittigt i brug fra start af sæsonen, hvor der var kø fra kl. fem om morgenen på bestyrelsens første kontoråbent. Her var det muligt at reservere huset henover sommeren. Huset har gennem sæsonen fået meget positiv omtale, fra mange medlemmer og deres gæster. Vores festudvalg har også været glade for de forbedrede faciliteter, de ekstra kvadratmetre og den gode forbindelse mellem huset og pergolaen. For at sikre økonomi til vedligeholdelse af foreningshuset samt mulighed for indkøb af service og opvaskemaskine med mere, fremsætter bestyrelsen forslag om en lejeforhøjelse, se forslag nr. 9. Vurdering og salg Vi har i 2013 vurderet op i mod 30 haver og solgt mere end halvdelen. Haverne er for de flestes vedkommende solgt fra hjemmesiden og ofte i løbet af meget kort tid. Det må jo siges at være positivt, at haverne bliver solgt, og at der kommer nye og friske kræfter til, men det medfører også et stort arbejdspres for vurderingsudvalg og formand, som skal stå for overdragelsen, en vurdering tager 2-5 timer og et salg 2-4 timer. Bestyrelsen fremlægger forslag til en forhøjelse af vurderingsgebyret, se forslag nr. 6. Bestyrelsen fremlægger samtidig forslag til gebyr på havesalg, se forslag nr. 6. Både vurdering og salg er ikke længere venstrehånds-arbejde, men der imod et stort arbejde, hvor der både er kontakt til kommune, banker og advokater, disse henvendelser er tidskrævende og ligger oftest uden for fastlagte kontortider. Byggesager Vi har i det forløbne år haft op i mod 40 byggesager, hvilket er en rigtig positiv udvikling, som viser medlemmernes forståelse for de byggeregler, der fulgte med den nye lokalplan, LP 402A fra De stramme byggeregler giver imidlertid anledning til frustrationer hos nogle medlemmer, som ikke altid har forståelse for de krav, der er fra Brøndby Kommunes side, om lovliggørelse af alt byggeri i haverne, når bestyrelsen udsteder Bestyrelsens tilladelse til byggeri. Bestyrelsen har opsynspligt ved alt byggeri og udsteder en Færdigmelding ved byggeriets afslutning. Da der også her ligger rigtig meget arbejde, som ligger 4

5 uden for vores fastlagte kontortider, fremlægger bestyrelsen forslag til gebyr på færdigmeldingen, se forslag nr. 5. BBR, Bygnings- og boligregisteret Bestyrelsen har modtaget det første udkast til registrering af husene BBR meddelelse som udarbejdes i samarbejde mellem Kolonihaveforbundet, Kreds 3, Brøndby Kommune og bestyrelserne i Brøndby Haveby. Oplægget er kun i forstadiet, og er rundsendt til orientering og udtalelse hos bestyrelserne, og det er bestemt en sag, vi kommer til at høre mere til i Det bliver nok ikke i år, men når skemaet udsendes, bliver det tilsendt den enkelte have fra kommunen, og er altså ikke en bestyrelsessag, men en sag mellem den enkelte havelejer og kommunen. Derfor er også vigtigt at skemaet er tilrettet for kolonihaver og ikke er unødigt kompliceret. Græshopper Bestyrelsen fik sidste år generalforsamlingens accept til indkøb af en græsslåmaskine, en såkaldt Græshopper, til vedligeholdelse af de store græsarealer, for af den vej at slutte samarbejdet med vores hidtidige maskinstation. Motiveringen var, at de store maskiner ødelagde vores arealer både forår og efterår, hvor arealerne er meget bløde på grund af den høje grundvandsstand, og hertil at plænerne sjældent så nyklippede ud. Vores første sæson med den nye maskine, har kun givet anledning til tilfredshed og mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne. Det tager ca. 8 timer at komme rundt i Harekær. Vedligeholdelse af området Vores gartnerteam har også i 2012 taget grundigt fat i nedskæring af hegn langs stierne, områderne til vores dagrenovationscontainere, og ikke mindst de cirkelformede beplantninger imellem rotunderne, som var groet fuldstændig til. Der er nu tyndet gevaldigt ud i det meste, og vi forsætter arbejdet her i foråret, så meget som vejret nu tillader det. I løbet af vinteren har vi fået tyndet meget ud i hegnet langs med Mosebjergvej, og er nu i gang med den indvendige side. Hegnet mod Ringvejen skal klippes i løbet af de næste par år, men da skal vi have hjælp udefra. Vi kæmper stadig med de mange havelejere, som ikke tager hensyn til områdernes beskaffenhed og bare kører rundt på plænerne med dybe hjulspor til resultat! Det er simpelt hen for ringe, det giver både en dårlig oplevelse for os alle og ikke mindst øgede omkostninger til vedligeholdelse. Haver og hække Igen i år har bestyrelsen måtte udskrive et stort antal breve i forbindelse med haverunderingen efter den 15. juli, men i år drejede det sig mest om parkeringspladserne. Generelt har det pyntet gevaldigt på hækkene og på Harekær generelt, der er dog stadig en del alt for høje hække og det vil vi fremadrettet følge op på. Vi har i bestyrelsen besluttet, at haver og hække skal fremstå som beskrevet i LP 402A ved vurdering og salg, på lige fod med lovliggørelse af byggeriet. Vandaflæsning Bestyrelsen har igen i 2012 måtte ud og aflæse vandmålerne i en lang række haver, både på grund af manglende aflæsning og mange fejlaflæsninger. Det er foruroligende, at så mange bare er ligeglade og fravælger selvaflæsningen til fordel for et gebyr. Hvis denne tendens forsætter, må vi vurdere på, om gebyret er for lavt. I 2012 har haver fået tillagt gebyr på deres vandafregning på grund af manglende aflæsning. 5

6 Vandpris Vand er som bekendt blevet rigtig dyrt, dog er det mest gået ud over vandafledningsafgiften, hvilket indebar en væsentlig prisforhøjelse i Vores leverandør, VEST VAND, har i årets løb fusioneret med andre omkringliggende vandforsyninger, hvilket har medført en reduktion af prisen i 2013 på næsten 6 kr., så vandet i år koster 48,51 kr. pr. m³. De mange indbrud i området! Vi har i vinterens løb haft rigtig mange indbrud, i størrelsesordenen stykker, meget koncentreret omkring redskabshuse, hvor man er gået målrettet efter el-værktøj. Der har heldigvis kun været enkelte indbrud i husene. Ved de første indbrud kunne vi konstaterer, at tyvene kom ind fra Ring 3, hvor de ved busstoppestedet havde skåret buske ned for at kunne køre ind, efterfølgende kom tyvene ind gennem det åbne område i nord, hvor Banestyrelsen har fældet træer. Vi har fået Brøndby kommune til at placere en stor træstamme ved busstoppestedet og Banestyrelsen til at lægge en jordvold og store betonklodser i det nordlige område. Disse tiltag har givet en begrænsning af indbruddene, men ikke helt standste dem, der er jo stadig de faste adgangsveje. Vi må hen af vejen tage stilling til, om vi skal udarbejde nogle tiltag for at begrænse mulighederne for at køre ind i området i vinterhalvåret, det kunne for eksempel være bomme eller videoovervågning. Ringstedbanen Arbejdet med den nye banestrækning er nu for alvor kommet godt i gang, hvilket Brøndby Haveby bærer tydeligt præg af i hele området. Mange huse er nedlagt både i Rosen og Afd. 3 og anlægsarbejdet med erstatningshaver er i fuld gang. Området foran Afd. 7 er også gravet op, her skal anlægges et nyt regnvandsbassin og Brøndbyvejen skal omlægges. Her i Harekær har Banestyrelsen i det nordlige hjørne fældet ca. 100 m siljarøn langs Ring 3 og ind mod foreningen. Området skal bruges til oplagsplads af materialer til byggeriet af truget som kommer tæt forbi Harekær. Der vil senere blive etableret en indkørsel fra Ring 3 og ind i området til oplagspladsen. Den endelige placering er endnu ikke fastlagt. Bestyrelsen har aftalt med banestyrelsen at hele arbejdsområdet indhegnes, så der ikke bliver direkte adgang til Harekær fra Ring 3. Vi har stadig et godt samarbejde Banestyrelsen og en god dialog omkring grundvandsstanden, og hvad byggeriet betyder for Harekær i fremtiden. Læs mere på Bane Danmarks hjemmeside: Hjemmesiden Der er stadig stor interesse for og mange positive tilkendegivelser af foreningens hjemmeside, som henover året igen er blevet opdateret med alt relevant materiale til medlemmerne og de udefrakommende, som ønsker en kolonihave i Harekær. Vi arbejder til stadighed på at gøre den endnu bedre, og vil hele tiden holde siden opdateret. Hjemmesiden har i 2012 haft besøg, og bruges flittigt af både nye og gamle medlemmer. Fremtiden Der ligger også i 2013 mange spændende udfordringer, som strækker sig langt ud i fremtiden. Allerede i 2012 begyndte vi at se frem mod foreningens 50 års jubilæum i 2014, og vi er kommet så langt, at de grundlæggende ting er på plads, herunder udkast til afviklingen, orientering hos kommunen, der er taget tilbud på teltoverdækning af pergolaen og musikken er bestilt: Malle Travellin Band. Når vi igen får økonomien på plads, vil vi vurdere på de tidligere fremlagte forslag om belysning på stien til busstoppestedet ved Ring 3, stien på tværs fra rotunde et og to over til foreningshuset, service og opvaskemaskine til foreningshuset og sikkert mere. 6

7 Til sidst, men ikke mindst, overtager foreningen selv vedligeholdelsen af kloakkerne i 2018, hvilket betyder, at vi skal have økonomi hensat til at imødekomme problemer i den retning. Mere kunne nok nævnes, men nu tager vi den med ro i 2013 og arbejder frem mod jubilæet i Vandet åbnes i år fredag d. 29. marts kl dagen før generalforsamlingen. Det er vigtig, at alle stophaner er lukkede, så vi undgår vandskader i forbindelse med åbningen. Husk at eventuelt unødigt vandforbrug og reparationer, er for egen regning! ---ooo000ooo--- Tak til alle Her til sidst vil jeg slutte beretningen med at rette en stor tak til alle de mange, der i sommerens løb har givet en hånd med ved arrangementer, frivilligt arbejde, skraldelaug, festudvalg og ikke mindst til jer, der var med ved færdiggørelse af byggeriet. Der skal også lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for et fantastisk godt og engageret arbejde i foreningens interesse, med håb om et lige så stort engagement i den kommende sæson, og til sidst en tak til dem, der sad der hjemme og bakkede op. Jeg skal herefter stille beretningen til debat og godkendelse. På vegne af bestyrelsen John Damgaard Hansen Formand Derefter er der spørgsmål og debat om den skriftlige og mundtlige beretning. Bolette Munch-Petersen, have 154: Tak for beretningen og jeres arbejde i bestyrelsen. Jeg imponeret over historien om skattesagen og resultatet er jo fantastisk. At bestyrelsen og vurderingsudvalget splittes ad virker fornuftigt og sundt. For 5 år siden fortalte Ole Michél, at der var store problemer med penge under bordet i forbindelse med salg, men det lyder som om, der er styr på det nu. Jeg foreslår en opvaskemaskine i foreningshuset og mere lys på fællesarealerne. Det er fint, at beplantning på fællesarealerne er blevet beskåret så meget, jeg håber, gartnerne får noget for det. Det er dejligt, at havelejen kun stiger med 25 kr. Formanden svarer: Gartnerne får 150 skattepligtige kr. pr. time. Grunden til at vi ikke før har splittet bestyrelse og vurderingsudvalg er, at der mange steder opstår stridigheder, men det regner vi jo ikke med her. Vi har i bestyrelsen talt meget om både service og opvaskemaskine til foreningshuset, og jeg er den, der har været negativt indstillet, fordi jeg har arbejdet meget med servering og har mange gange kommet ud til sådanne huse og været nødt til at vaske alt op, inden vi kunne begynde at dække bord, men vi vil se på det igen. Når man skal sætte en opvaskemaskine ind sådan et sted, er det ikke godt nok at købe en almindelig maskine, for lovgivningsmæssigt skal temperaturen meget højere op, derfor skal det være en professionel maskine, som så til gengæld er meget hurtig. Man kommer let op på en udgift på kr., alle installationer er dog forberedt til en sådan maskine, så det er nok kun et spørgsmål om tid og økonomi. 7

8 Da der ikke er flere indlæg, går beretningen til afstemning ved håndsoprækning. Den skriftlige og den mundtlige beretningen godkendes enstemmigt. 4. Regnskab 2011 Kasserer Aksel Haraldsson fremlægger regnskabet: Jeg vil begynde med at beklage, at der er indsneget sig et par fejl i notenummereringen. Årsregnskabet og revisionen er efterhånden blevet meget teknisk, men jeg skal forsøge at gennemgå det så enkelt som mulig og blot fremhæve nogle af de vigtige poster. På side 3 ses, at årets resultat er et minus på kr., altså et underskud. Det reelle underskud er oven i købet endnu større, fordi vi på grund af manglende likvid kapital, altså mangel på penge i kassen, flyttede udbetaling af bestyrelseshonorarerne fra 2012 til februar Men jeg skal skynde mig at sige, at det ikke betyder, at vi har en dårlig økonomi, vores egenkapital er steget til kr., pengene ligger i vores kloaker, foreningshus, gadelamper og græshopper gode aktiver, men vi kan bare ikke bruge dem til at betale regninger med. Side 4 og 5 er den eksterne revisors påtegning og den har heldigvis ikke givet anledning til påtale, det er det man kalder en ren revisionspåtegning. På side 6, der handler om den anvendte regnskabspraksis, der er den samme som sidste år, skal jeg dog bemærke, at der er foretaget en afskrivning på kr. Resultatopgørelsen på side 7 viser årets resultat på de føromtalte minus kr. Balancen på side 8 og 9 er , og det fremgår her som før omtalt, at vi har meget få penge i kassen men en pæn stor egenkapital på de kr. Ally Andreassen, have 87: Jeg har gennemgået regnskabet nøje, og på side 12 nederst står der et stort 0 ud for festudvalget, hvor er alle indtægterne fra festudvalget blevet af? Jeg har i mange år solgt lodder, og jeg vil sige til jer alle: tak for køb af lodder! Jeg går nu på pension, men kan meddele, at der sidste år blev købt lodder for kr. inklusiv lommeuld. Kasseren svarer: Festudvalget har fået deres egen konto, det er meget nemmere for alle, og der står ca kr. Formanden svarer: Der er ingen hemmeligheder i festudvalgets konto, man kan henvende sig til bestyrelsen og få en kopi af kassekladderne. Til næste år skal vi sørge for at festudvalgets konto bliver nævnt separat og isoleret i årsregnskabet. Flemming Rose, have 243: I 2012 var indtægterne på vand kr. og udgifterne kr., hvordan hænger det sammen? Formanden svarer: Vandafregningen er en svær størrelse, som det har taget mig megen tid at forstå. Det er sådan, at vandet afregnes ud fra forrige års forbrug til den pris, som var gældende for året, og det følgende års forbrug afregnes ud fra forrige års forbrug, men til den nu gældende pris pr. m³ for det kommende år. Det betyder, at der kan være en forskel i indtægter og udgifter både opadgående og nedadgående, alt efter hvordan man fastsætter priserne pr. m³. For meget eller for lidt beregnet i året før, beregnes i betalingen for indeværende år, nemt ikk :o) ) 8

9 Flemming Rose, have 243: Hvad har det fælles vintervand kostet foreningen? Formanden svarer: Der blev brugt 40 m³, det svarer til kr. Flemming Rose, have 243: Både denne og forrige vinter har været kolde, så bliver der ikke brugt meget vintervand. Formanden svarer: Jeg tror ikke, der er de store svingninger, men vi er selvfølgelig opmærksomme på forbruget. Vi har i vinter konstateret, at vintervandhanen har stået åben, og det kan være årsag til et forbrug på 20 m³ mere end sidste år, men med det taget i betragtning er det stadig et meget lille forbrug! Hvis det vokser stærkt, altså hvis der komme nogen udefra og tapper store mængder, så gør vi noget ved det. Skjold Elken, have 103: Begynder festudvalget sæsonen med 0 kr.? I gamle dage fik man kr. at starte op på. Kasseren svarer: Festudvalget starter sæsonen med udgangspunkt i deres egen konto med ca kr. Da der ikke er flere indlæg, går årsregnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Årsregnskabet godkendes enstemmigt. 5. Indkomne forslag Forslag nr. 1 - Ny vedtægt Betaling via Nets (PBS) Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 30 kr., hvis der ikke betales via Nets (PBS) Kasseren motiverer: Dem, der ikke betaler via Nets, giver kasseren et urimeligt stort ekstraarbejde. Alle andre steder skal man betale gebyr. John Sahlgreen, have 266: Hvorfor skal man betale 30 kr. ekstra til bestyrelsen? Formanden svarer: Det står i vedtægt 5.2! Der er ca. 20, der trods vores fælles beslutning stadig betaler med girokort, og så er det meget besværligt at finde ud af, hvem der har indbetalt, hvorimod Nets udsender en liste til os med alle afviste og gennemførte betalinger. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 2 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Formanden motiverer: Efter udsendelse af materialet til generalforsamlingen er det blevet 9

10 klart, at forsikringsselskabet ikke mere forlanger en adskillelse, men bestyrelsen fremsætter alligevel forslaget for på denne måde at fordele arbejdspresset på flere personer. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 3 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 4 - Ny vedtægt Vurderingsudvalg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Generalforsamling skal vælge et vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 5 - Ny vedtægt Færdigmelding af byggeri Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 200 kr. for en Færdigmelding af byggeri Formanden motiverer: Gebyret har eksisteret i mange år, men har aldrig været skrevet ind i vedtægterne, og nu vil vi gerne have styr på det. Mange stemmer for, én stemmer imod. Forslaget vedtages Forslag nr. 6 - Ændring af ordensregel 10 - Vurdering og salg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på kr. for en vurdering, gebyret går til vurderingsudvalgets medlemmer. Gebyr på kr. for et salg, af gebyret går kr. til den i bestyrelsen, der forestår salget. Formanden motiverer: Der ligger et stort arbejde i både vurdering og salg. Gebyrer går direkte i kassen, alle udbetalinger er skattepligtige. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 7 - Ændring af ordensregel 11 - Helårsvand 10

11 Forslaget fremsættes af Flemming Sørensen, have 157: Vandforsyningen til den enkelte have holdes åbent hele året. Formanden kommenterer: Bestyrelsen slutter ikke op om helårsvand. Vores installationer og huse er ikke indrettet til det, men først og fremmest er vi bange for helårsbeboelse, hvis kommunen opdager bare én, der overvintre, kan de opsige lejeaftalen for hele havekolonien. Jan Strøyer, have 5: Modsat bestyrelsen synes jeg, man skal stemme for forslaget. Hvis man ikke vil have vand om vinteren, kan man jo bare lukke. Flemming Rose, have 243: Hvorfor anvender bestyrelse sådan en skræmmeteknik, der er ikke grund til at være så firkantet. Jeg vil ikke selv bruge vintervand, men har nogen lyst til at lave kaffe og trække i toilettet, så lad dem dog. Jo flere, der er i haveforeningen, jo bedre er det også i forhold til indbrud. Walther, have 115: Jeg er meget imod vintervand, det vil tiltrække uheldige elementer, der er svære at komme at med. Gitte Heitmann, have 253: Jeg synes, det er et godt forslag, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Lad være med lave skræmmekampagner og være så negativ, tænk ud af boksen, det fungerer andre steder. Maria Nørholm, have 162: Hvad er forskellen mellem Harekær og Afd. 1, der har vintervand? Jeg synes, det må være op til den enkelte. Vintervand må være præventiv i forhold til indbrud. Jeg forstår ikke bemærkningen om de uheldige elementer. Problematikken omkring affald må kunne løses ved at dele en container. Ditte Rasmussen, have 115: Dette forslag har været fremsat en del gange, og jeg har kommenteret det hver gang, og jeg er stadig imod. Der er store problemer i andre afdelinger med affald og slidtage. Jeg anbefaler, at man stemmer imod. Lisbeth Jallbjørn, have 70: Jeg går ind for forslaget, hvad er der af beviser for, at andre afdelinger har problemer? Det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse. Er det hele foreningen eller den enkelte have, der kan opsiges? Flemming Rose, have 243: Det er godt sagt, bestyrelsen ser spøgelser. Andre afdelinger er glade for vintervand. Formanden svarer: Det passer ikke, at det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse, det er bestyrelsen, der har opsynspligten, og det er umuligt for os at løfte bevisbyrden om, at der er helårsbeboelse i en have, og det er hele havekolonien, der i så fald kan opsiges. Thomas, have 67: Jeg går også ind for forslaget, lukker man ikke selv for vandet, er det én selv, der kommer til at bøde for det, alle andre bliver ikke berørt. Skjold Elken, have 103: Jeg anbefaler et nej, det bliver ikke til at styre. John Sahlgreen, have 266: Hvad er problemet? Dem, der ikke vil have vand, kan jo bare lukke. 11

12 Formanden: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er en demokratisk vedtaget beslutning, om vi skal have vintervand eller ej, og bestyrelsen er hermed også i sin gode ret til at kommenterer, og vi vil kraftigt anbefale et nej til forslaget. Janni Petersen, have 6: Man skal have en fast adresse ved siden af sin haveadresse, man kan ikke bo fast i havekolonien. Jeg anbefaler et ja. Tom, have 6: Man kan vel opsige dem, der bor helårs. Tim Jensen, have 72: Er det muligt at sætte en lås på hanen i brønden, så ens nabo ikke ved en fejl kommer til at åbne? Jeg støtter forslaget om helårsvand. Maria Nørholm, have 162: Kan jeg stille et forslag om forlængelse af den periode, hvor vandet er åbent? Dirigenten: Ja, du kan lave et skriftligt ændringsforslag, men så skal jeg have det med det samme (der kommer ingen ændringsforsalg). Da der har været en heftig debat, foretages afstemningen skriftligt. 83 stemmer for, 87 stemmer imod, 4 stemmer hverken for eller imod. Forslaget vedtages ikke. Forslag nr. 8 - Ændring af ordensregel 12 - Støj Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Der skal være ro i tidsrummet kl På lørdage, søndage og helligdage skal der yderligere være ro helt til kl. 09. Formanden motiverer: På hverdage finder bestyrelsen det rimeligt, at der kan foretages almindelige have- og byggeaktiviteter i haverne fra kl. 7 om morgenen. Mange stemmer for, 14 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 9 - Ændring af ordensregel 16 - Leje af foreningshus Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Lejemålet strækker sig til kl. 14 på tredjedagen. Lejen er 800 kr., depositum er også 800 kr. Formanden motiverer: Da der er blevet etableret separat indgang til bestyrelseslokalet er det kun rimeligt at forlænge lejemålet. Leje og depositum har ikke før været skrevet ind i vedtægterne. På grund af vedligeholdelse samt ønske om indkøb af service og opvaskemaskine foreslås lejen hævet til 800 kr. Mange stemmer for, 13 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 10 og 11 - Ændring af ordensregel 16 - Lån af foreningshus Forslag nr. 10 fremsættes af Svend Jensen, have 202: Foreningshuset kan vederlagsfrit 12

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen 1. Valg af dirigent. Jørgen Olsen, Kredsen. 2. Valg af stemmeudvalg. Frede, Kredsen. Have 8. Have 149. 3. Regnskab fra 2013. (Bilag 1).

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere