BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A BRØNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY"

Transkript

1 GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til stede. Referent Hanne-Rikke Madsen, have 100. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Årsregnskab 2012 PAUSE 5. Indkomne forslag 6. Budget Valg : a Formand (2 John Damgaard Hansen, have 138, modtager genvalg år) b Sekretær (2 Hanne-Rikke Madsen, have 100, modtager genvalg år) c Bestyrelsesmedlem (1 Peter Christensen, have 194, modtager valg år) d Suppleanter til bestyrelsen Glenn Rom, have 140, modtager genvalg 2-3 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg e Intern revisor (2 år) Glenn Rom, have 140, modtager genvalg f Intern revisorsuppleant (1 år)? g Vurderingsudvalgsformand (1 Louis Larsen, have 177, modtager valg år) h Vurderingsudvalgsmedlemmer Jørgen Orland, have 224, modtager valg 2 stk. (2 år) Tommy Nielsen, have 269, modtager valg i Suppleant til vurderingsudvalget (1? år) j Flagfolk Flemming Olsen, have 102, modtager genvalg 2 stk. (1 år) John Buller Hansen, have 7, modtager genvalg k Festudvalg En del af festudvalget fra 2012 vil gerne fortsætte, (1 år) men der er brug for supplerende kræfter.. l Skraldelaug (2 x 1 time) Tilmelding ved indgangen og i pausen m Fællesarbejde (1 Tilmelding ved indgangen og i pausen arbejdsdag) 8. Eventuelt 1

2 Formand John Damgaard byder velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen Johnny Kressner, hvilket forsamlingen godtager. Johnny Kressner har selv have i Afd. 3 og sidder i deres vurderingsudvalg, desuden er han bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Kreds 3. Ole Michél, have 110, er til stede på generalforsamlingen som observatør fra Kreds 3. Johnny Kressner, takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter. Han konstaterer efterfølgende, at der ved indgangen er blevet uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12 og et nyt budget. 2. Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalg foreslår bestyrelsen tre fra sidste års festudvalg, hvilken forsamlingen godtager. 3. Beretning Formandens mundtlige beretning er her sat ind i den skriftlige Nyt er markeret med kursiv. Vi er nu tæt på den kommende sæson, og endnu en gang står havefolket med sikkerhed klar til at vise deres engagement. Vi har i bestyrelsen haft endnu en sæson med store udfordringer, og der har med sikkerhed ikke være tid til at sidde på hænderne. Vi har haft en vinter, hvor vi har været massivt ramt af indbrud, og det er bare så surt for de medlemmer, der bliver ramt. Nu skal vi så samles for at se tilbage på året 2012, og se frem til det, der skal ske i 2013 og årene herefter, for ikke at forglemme 2014, hvor foreningen fylder rundt. Bestyrelsen har i 2012 haft følgende hovedopgaver: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg. Økonomien, der har været en stor udfordring. Færdiggørelse af tilbygningen af foreningshuset og dens omgivelser. Indkøb af Græshopper og indkøring af denne på græsarealerne. Mange byggesager det er positivt at medlemmerne nu forholder sig til Lokalplan 402A. Vurderinger og salg, som igen i 2012 har ligget meget højt. Disse udfordringer uddybes senere. Bestyrelsens konstituering På årets første bestyrelsesmøde konstituerede den nye bestyrelse sig: Formand, John Damgaard Hansen, Have 138 Kasserer, Aksel Haraldsson, Have nyvalgt Sekretær, Hanne-Rikke Madsen, Have 100 Bestyrelsesmedlem, Flemming Olsen, Have 102 Næstformand og bestyrelsesmedlem, Louis Larsen, Have 177 2

3 Vurderingsudvalget har bestået af John Damgaard Hansen, Louis Larsen og Flemming Olsen. Bestyrelsen fordelte de forskellige opgaver mellem sig, beskrevet i Forretningsorden Standerhejsning Der var igen i 2012 et fint fremmøde, og traditionen tro var det rigtig hyggeligt med morgenbrød, en god snak og en lille dram i foreningshuset. Vi fastholder igen i år at afholde standerhejsningen sent i april: Søndag d. 28. april, kl Husk kaffe og godt humør, så sørger foreningen for brød og dram. Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg Bestyrelsen har de seneste to år arbejdet på en omlægning af bestyrelses struktur og arbejde, med den hensigt at få adskilt vurderingsudvalget fra bestyrelsen. Denne løsning har vi ikke kunne finde medlemmernes opbakning til tidligere. Vi er i slutningen af sæson 2012 blevet nødt til at gøre noget drastisk ved denne opgave, da vi både fra Kolonihaveforbundet og ikke mindst vores forsikringsselskab, er blevet pålagt en habilitets klausul, som bevirker, at vi ikke ville kunne påregne erstatning fra hverken bestyrelsesansvarsforsikring eller vurderings-udvalgets ansvarsforsikring. Med det i udsigt var der kun den mulighed at appellere til med-lemmerne om deltagelse i en omlægning. Da det ikke tidligere har været muligt at finde en kandidat til formandsposten ( formandsføl ), og da jeg meget gerne ville forsætte arbejdet med etablering af et vurderingsudvalg, har bestyrelsen valgt at finde en brugbar løsning for at komme videre, og dermed opfylde kravet fra både forbund og forsikring. Løsningen er blevet at Louis Larsen udtræder af bestyrelsen og forsætter som vurderingsudvalgsformand i et ny-oprettet vurderingsudvalg, med to nye medlemmer. Vi søgte via Siden Sidst juleudgave én kandidater til bestyrelsen og to til vurderingsudvalget, hvilket vi heldigvis har fået. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, blev vi via Havebladet opmærksom på, at den omtalte habilitets klausul var bortfaldet fra forsikringsselskabets side. Bestyrelsen har været meget forundret over at få det af vide på denne måde, vi har bedt både Forbundet og Kredsen at arbejde for, at klausulen blev fjernet, men fået af vide, at det var de ikke interesseret i, og så bliver vi end ikke kontaktet, da klausulen alligevel bliver fjernet. På trods af at vi nu ikke længere er tvunget, har bestyrelsen besluttet alligevel at anbefale en adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg og det ene og alene for at fordele det store arbejdspres på flere mennesker. Nye vedtægter Der er efter Kolonihaveforbundets kongres i 2012 udarbejdet nye og opdaterede vedtægter med den rigtige ordlyd og jura. Vedtægterne kan anvendes i alle kolonihaveforeninger i hele landet. Vi er i bestyrelsen gået i gang med at gennemgå de nye vedtægter, som naturligvis skal tilpasses den enkelte forenings specielle behov. Dette er et rigtig stort arbejde, som vi endnu ikke har besluttet, om vi skal færdiggøre i år. Der hersker dog ikke tvivl om, at vi fremadrettet kommer til at tilslutte os de nye vedtægter, hvis vi vil have juridisk bistand fra forbundet i Advokatsager. Hvis vi går i gang med arbejdet i dette år, skal de nye vedtægter tilpasses Harekær, og endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Økonomien Økonomien har været en udfordring af de større i 2012, da vi som bekendt uden varsel fra SKAT blev pålagt en fordobling af vores ejendomsskat, svarende til et beløb på over kr., så vi samlet set betaler kr. til Brøndby Kommune i ejendomsskat. Denne høje ejendomsskat og den generelle prisudvikling gør, at vi har været tvunget til kritisk at gennemgå vores driftsregnskab, og kan her konstatere, at der ikke længere er sammenhæng mellem vores indtægter og vores udgifter. Derfor er bestyrelsen nødt til at 3

4 fremsætte forslag om en havelejeforhøjelse på 75 kr. gældende fra 1. maj Bestyrelsen har i samarbejde med Kolonihaveforbundet anlagt en ankesag hos SKAT, og vi blev lovet en afgørelse ved udgangen af 2. kvartal 2012, men her med udgangen af februar 2013, har vi endnu intet hørt fra SKAT. Hvis bestyrelsen får afgørelsen fra SKAT inden generalforsamlingen den 23. marts og den falder ud til foreningens fordel, vil bestyrelsen stille et ændringsforslag til havelejeforhøjelsen, og håber dermed at kunne nedsætte beløbet. Men hvis det ikke lykkedes, må vi forholde til forhøjelsen på 75 kr. Efter indkaldelserne til denne generalforsamlingen var blevet sendt ud, fik vi endelig afgørelsen fra SKAT og den faldt ud til foreningens fordel, oven i købet på to måder: Vi fik ret i, at den pludselige stigning fra til i 2012 ikke var korrekt. Der ud over er der indført ændrede vurderingsregler for rekreative områder som vores. Vores område kan jo ikke sælges og anvendes til hvad som helst, området kan ifølge lokalplanen kun anvendes til kolonihaver. Disse ændrede vurderingsregler får vores ejendomsskat helt ned på kr. Vi har faktisk fået penge tilbage fra SKAT kr. for 2012 og kr. for 2013, inklusiv tilskrevne renter bliver det kr.!!! Bestyrelsen har derfor i dag uddelt et ændringsforslag til forslag nr. 12, med en haveleje-forhøjelse på kun 25 kr. om måneden pr. have. Foreningshuset Det lykkedes i foråret sidste år, med både internt og eksternt arbejde, at få foreningshuset og omgivelserne omkring det nye byggeri færdiggjort, og det med et rigtig godt resultat, som vi er tilfredse med og meget stolte af. Huset blev taget flittigt i brug fra start af sæsonen, hvor der var kø fra kl. fem om morgenen på bestyrelsens første kontoråbent. Her var det muligt at reservere huset henover sommeren. Huset har gennem sæsonen fået meget positiv omtale, fra mange medlemmer og deres gæster. Vores festudvalg har også været glade for de forbedrede faciliteter, de ekstra kvadratmetre og den gode forbindelse mellem huset og pergolaen. For at sikre økonomi til vedligeholdelse af foreningshuset samt mulighed for indkøb af service og opvaskemaskine med mere, fremsætter bestyrelsen forslag om en lejeforhøjelse, se forslag nr. 9. Vurdering og salg Vi har i 2013 vurderet op i mod 30 haver og solgt mere end halvdelen. Haverne er for de flestes vedkommende solgt fra hjemmesiden og ofte i løbet af meget kort tid. Det må jo siges at være positivt, at haverne bliver solgt, og at der kommer nye og friske kræfter til, men det medfører også et stort arbejdspres for vurderingsudvalg og formand, som skal stå for overdragelsen, en vurdering tager 2-5 timer og et salg 2-4 timer. Bestyrelsen fremlægger forslag til en forhøjelse af vurderingsgebyret, se forslag nr. 6. Bestyrelsen fremlægger samtidig forslag til gebyr på havesalg, se forslag nr. 6. Både vurdering og salg er ikke længere venstrehånds-arbejde, men der imod et stort arbejde, hvor der både er kontakt til kommune, banker og advokater, disse henvendelser er tidskrævende og ligger oftest uden for fastlagte kontortider. Byggesager Vi har i det forløbne år haft op i mod 40 byggesager, hvilket er en rigtig positiv udvikling, som viser medlemmernes forståelse for de byggeregler, der fulgte med den nye lokalplan, LP 402A fra De stramme byggeregler giver imidlertid anledning til frustrationer hos nogle medlemmer, som ikke altid har forståelse for de krav, der er fra Brøndby Kommunes side, om lovliggørelse af alt byggeri i haverne, når bestyrelsen udsteder Bestyrelsens tilladelse til byggeri. Bestyrelsen har opsynspligt ved alt byggeri og udsteder en Færdigmelding ved byggeriets afslutning. Da der også her ligger rigtig meget arbejde, som ligger 4

5 uden for vores fastlagte kontortider, fremlægger bestyrelsen forslag til gebyr på færdigmeldingen, se forslag nr. 5. BBR, Bygnings- og boligregisteret Bestyrelsen har modtaget det første udkast til registrering af husene BBR meddelelse som udarbejdes i samarbejde mellem Kolonihaveforbundet, Kreds 3, Brøndby Kommune og bestyrelserne i Brøndby Haveby. Oplægget er kun i forstadiet, og er rundsendt til orientering og udtalelse hos bestyrelserne, og det er bestemt en sag, vi kommer til at høre mere til i Det bliver nok ikke i år, men når skemaet udsendes, bliver det tilsendt den enkelte have fra kommunen, og er altså ikke en bestyrelsessag, men en sag mellem den enkelte havelejer og kommunen. Derfor er også vigtigt at skemaet er tilrettet for kolonihaver og ikke er unødigt kompliceret. Græshopper Bestyrelsen fik sidste år generalforsamlingens accept til indkøb af en græsslåmaskine, en såkaldt Græshopper, til vedligeholdelse af de store græsarealer, for af den vej at slutte samarbejdet med vores hidtidige maskinstation. Motiveringen var, at de store maskiner ødelagde vores arealer både forår og efterår, hvor arealerne er meget bløde på grund af den høje grundvandsstand, og hertil at plænerne sjældent så nyklippede ud. Vores første sæson med den nye maskine, har kun givet anledning til tilfredshed og mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne. Det tager ca. 8 timer at komme rundt i Harekær. Vedligeholdelse af området Vores gartnerteam har også i 2012 taget grundigt fat i nedskæring af hegn langs stierne, områderne til vores dagrenovationscontainere, og ikke mindst de cirkelformede beplantninger imellem rotunderne, som var groet fuldstændig til. Der er nu tyndet gevaldigt ud i det meste, og vi forsætter arbejdet her i foråret, så meget som vejret nu tillader det. I løbet af vinteren har vi fået tyndet meget ud i hegnet langs med Mosebjergvej, og er nu i gang med den indvendige side. Hegnet mod Ringvejen skal klippes i løbet af de næste par år, men da skal vi have hjælp udefra. Vi kæmper stadig med de mange havelejere, som ikke tager hensyn til områdernes beskaffenhed og bare kører rundt på plænerne med dybe hjulspor til resultat! Det er simpelt hen for ringe, det giver både en dårlig oplevelse for os alle og ikke mindst øgede omkostninger til vedligeholdelse. Haver og hække Igen i år har bestyrelsen måtte udskrive et stort antal breve i forbindelse med haverunderingen efter den 15. juli, men i år drejede det sig mest om parkeringspladserne. Generelt har det pyntet gevaldigt på hækkene og på Harekær generelt, der er dog stadig en del alt for høje hække og det vil vi fremadrettet følge op på. Vi har i bestyrelsen besluttet, at haver og hække skal fremstå som beskrevet i LP 402A ved vurdering og salg, på lige fod med lovliggørelse af byggeriet. Vandaflæsning Bestyrelsen har igen i 2012 måtte ud og aflæse vandmålerne i en lang række haver, både på grund af manglende aflæsning og mange fejlaflæsninger. Det er foruroligende, at så mange bare er ligeglade og fravælger selvaflæsningen til fordel for et gebyr. Hvis denne tendens forsætter, må vi vurdere på, om gebyret er for lavt. I 2012 har haver fået tillagt gebyr på deres vandafregning på grund af manglende aflæsning. 5

6 Vandpris Vand er som bekendt blevet rigtig dyrt, dog er det mest gået ud over vandafledningsafgiften, hvilket indebar en væsentlig prisforhøjelse i Vores leverandør, VEST VAND, har i årets løb fusioneret med andre omkringliggende vandforsyninger, hvilket har medført en reduktion af prisen i 2013 på næsten 6 kr., så vandet i år koster 48,51 kr. pr. m³. De mange indbrud i området! Vi har i vinterens løb haft rigtig mange indbrud, i størrelsesordenen stykker, meget koncentreret omkring redskabshuse, hvor man er gået målrettet efter el-værktøj. Der har heldigvis kun været enkelte indbrud i husene. Ved de første indbrud kunne vi konstaterer, at tyvene kom ind fra Ring 3, hvor de ved busstoppestedet havde skåret buske ned for at kunne køre ind, efterfølgende kom tyvene ind gennem det åbne område i nord, hvor Banestyrelsen har fældet træer. Vi har fået Brøndby kommune til at placere en stor træstamme ved busstoppestedet og Banestyrelsen til at lægge en jordvold og store betonklodser i det nordlige område. Disse tiltag har givet en begrænsning af indbruddene, men ikke helt standste dem, der er jo stadig de faste adgangsveje. Vi må hen af vejen tage stilling til, om vi skal udarbejde nogle tiltag for at begrænse mulighederne for at køre ind i området i vinterhalvåret, det kunne for eksempel være bomme eller videoovervågning. Ringstedbanen Arbejdet med den nye banestrækning er nu for alvor kommet godt i gang, hvilket Brøndby Haveby bærer tydeligt præg af i hele området. Mange huse er nedlagt både i Rosen og Afd. 3 og anlægsarbejdet med erstatningshaver er i fuld gang. Området foran Afd. 7 er også gravet op, her skal anlægges et nyt regnvandsbassin og Brøndbyvejen skal omlægges. Her i Harekær har Banestyrelsen i det nordlige hjørne fældet ca. 100 m siljarøn langs Ring 3 og ind mod foreningen. Området skal bruges til oplagsplads af materialer til byggeriet af truget som kommer tæt forbi Harekær. Der vil senere blive etableret en indkørsel fra Ring 3 og ind i området til oplagspladsen. Den endelige placering er endnu ikke fastlagt. Bestyrelsen har aftalt med banestyrelsen at hele arbejdsområdet indhegnes, så der ikke bliver direkte adgang til Harekær fra Ring 3. Vi har stadig et godt samarbejde Banestyrelsen og en god dialog omkring grundvandsstanden, og hvad byggeriet betyder for Harekær i fremtiden. Læs mere på Bane Danmarks hjemmeside: Hjemmesiden Der er stadig stor interesse for og mange positive tilkendegivelser af foreningens hjemmeside, som henover året igen er blevet opdateret med alt relevant materiale til medlemmerne og de udefrakommende, som ønsker en kolonihave i Harekær. Vi arbejder til stadighed på at gøre den endnu bedre, og vil hele tiden holde siden opdateret. Hjemmesiden har i 2012 haft besøg, og bruges flittigt af både nye og gamle medlemmer. Fremtiden Der ligger også i 2013 mange spændende udfordringer, som strækker sig langt ud i fremtiden. Allerede i 2012 begyndte vi at se frem mod foreningens 50 års jubilæum i 2014, og vi er kommet så langt, at de grundlæggende ting er på plads, herunder udkast til afviklingen, orientering hos kommunen, der er taget tilbud på teltoverdækning af pergolaen og musikken er bestilt: Malle Travellin Band. Når vi igen får økonomien på plads, vil vi vurdere på de tidligere fremlagte forslag om belysning på stien til busstoppestedet ved Ring 3, stien på tværs fra rotunde et og to over til foreningshuset, service og opvaskemaskine til foreningshuset og sikkert mere. 6

7 Til sidst, men ikke mindst, overtager foreningen selv vedligeholdelsen af kloakkerne i 2018, hvilket betyder, at vi skal have økonomi hensat til at imødekomme problemer i den retning. Mere kunne nok nævnes, men nu tager vi den med ro i 2013 og arbejder frem mod jubilæet i Vandet åbnes i år fredag d. 29. marts kl dagen før generalforsamlingen. Det er vigtig, at alle stophaner er lukkede, så vi undgår vandskader i forbindelse med åbningen. Husk at eventuelt unødigt vandforbrug og reparationer, er for egen regning! ---ooo000ooo--- Tak til alle Her til sidst vil jeg slutte beretningen med at rette en stor tak til alle de mange, der i sommerens løb har givet en hånd med ved arrangementer, frivilligt arbejde, skraldelaug, festudvalg og ikke mindst til jer, der var med ved færdiggørelse af byggeriet. Der skal også lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for et fantastisk godt og engageret arbejde i foreningens interesse, med håb om et lige så stort engagement i den kommende sæson, og til sidst en tak til dem, der sad der hjemme og bakkede op. Jeg skal herefter stille beretningen til debat og godkendelse. På vegne af bestyrelsen John Damgaard Hansen Formand Derefter er der spørgsmål og debat om den skriftlige og mundtlige beretning. Bolette Munch-Petersen, have 154: Tak for beretningen og jeres arbejde i bestyrelsen. Jeg imponeret over historien om skattesagen og resultatet er jo fantastisk. At bestyrelsen og vurderingsudvalget splittes ad virker fornuftigt og sundt. For 5 år siden fortalte Ole Michél, at der var store problemer med penge under bordet i forbindelse med salg, men det lyder som om, der er styr på det nu. Jeg foreslår en opvaskemaskine i foreningshuset og mere lys på fællesarealerne. Det er fint, at beplantning på fællesarealerne er blevet beskåret så meget, jeg håber, gartnerne får noget for det. Det er dejligt, at havelejen kun stiger med 25 kr. Formanden svarer: Gartnerne får 150 skattepligtige kr. pr. time. Grunden til at vi ikke før har splittet bestyrelse og vurderingsudvalg er, at der mange steder opstår stridigheder, men det regner vi jo ikke med her. Vi har i bestyrelsen talt meget om både service og opvaskemaskine til foreningshuset, og jeg er den, der har været negativt indstillet, fordi jeg har arbejdet meget med servering og har mange gange kommet ud til sådanne huse og været nødt til at vaske alt op, inden vi kunne begynde at dække bord, men vi vil se på det igen. Når man skal sætte en opvaskemaskine ind sådan et sted, er det ikke godt nok at købe en almindelig maskine, for lovgivningsmæssigt skal temperaturen meget højere op, derfor skal det være en professionel maskine, som så til gengæld er meget hurtig. Man kommer let op på en udgift på kr., alle installationer er dog forberedt til en sådan maskine, så det er nok kun et spørgsmål om tid og økonomi. 7

8 Da der ikke er flere indlæg, går beretningen til afstemning ved håndsoprækning. Den skriftlige og den mundtlige beretningen godkendes enstemmigt. 4. Regnskab 2011 Kasserer Aksel Haraldsson fremlægger regnskabet: Jeg vil begynde med at beklage, at der er indsneget sig et par fejl i notenummereringen. Årsregnskabet og revisionen er efterhånden blevet meget teknisk, men jeg skal forsøge at gennemgå det så enkelt som mulig og blot fremhæve nogle af de vigtige poster. På side 3 ses, at årets resultat er et minus på kr., altså et underskud. Det reelle underskud er oven i købet endnu større, fordi vi på grund af manglende likvid kapital, altså mangel på penge i kassen, flyttede udbetaling af bestyrelseshonorarerne fra 2012 til februar Men jeg skal skynde mig at sige, at det ikke betyder, at vi har en dårlig økonomi, vores egenkapital er steget til kr., pengene ligger i vores kloaker, foreningshus, gadelamper og græshopper gode aktiver, men vi kan bare ikke bruge dem til at betale regninger med. Side 4 og 5 er den eksterne revisors påtegning og den har heldigvis ikke givet anledning til påtale, det er det man kalder en ren revisionspåtegning. På side 6, der handler om den anvendte regnskabspraksis, der er den samme som sidste år, skal jeg dog bemærke, at der er foretaget en afskrivning på kr. Resultatopgørelsen på side 7 viser årets resultat på de føromtalte minus kr. Balancen på side 8 og 9 er , og det fremgår her som før omtalt, at vi har meget få penge i kassen men en pæn stor egenkapital på de kr. Ally Andreassen, have 87: Jeg har gennemgået regnskabet nøje, og på side 12 nederst står der et stort 0 ud for festudvalget, hvor er alle indtægterne fra festudvalget blevet af? Jeg har i mange år solgt lodder, og jeg vil sige til jer alle: tak for køb af lodder! Jeg går nu på pension, men kan meddele, at der sidste år blev købt lodder for kr. inklusiv lommeuld. Kasseren svarer: Festudvalget har fået deres egen konto, det er meget nemmere for alle, og der står ca kr. Formanden svarer: Der er ingen hemmeligheder i festudvalgets konto, man kan henvende sig til bestyrelsen og få en kopi af kassekladderne. Til næste år skal vi sørge for at festudvalgets konto bliver nævnt separat og isoleret i årsregnskabet. Flemming Rose, have 243: I 2012 var indtægterne på vand kr. og udgifterne kr., hvordan hænger det sammen? Formanden svarer: Vandafregningen er en svær størrelse, som det har taget mig megen tid at forstå. Det er sådan, at vandet afregnes ud fra forrige års forbrug til den pris, som var gældende for året, og det følgende års forbrug afregnes ud fra forrige års forbrug, men til den nu gældende pris pr. m³ for det kommende år. Det betyder, at der kan være en forskel i indtægter og udgifter både opadgående og nedadgående, alt efter hvordan man fastsætter priserne pr. m³. For meget eller for lidt beregnet i året før, beregnes i betalingen for indeværende år, nemt ikk :o) ) 8

9 Flemming Rose, have 243: Hvad har det fælles vintervand kostet foreningen? Formanden svarer: Der blev brugt 40 m³, det svarer til kr. Flemming Rose, have 243: Både denne og forrige vinter har været kolde, så bliver der ikke brugt meget vintervand. Formanden svarer: Jeg tror ikke, der er de store svingninger, men vi er selvfølgelig opmærksomme på forbruget. Vi har i vinter konstateret, at vintervandhanen har stået åben, og det kan være årsag til et forbrug på 20 m³ mere end sidste år, men med det taget i betragtning er det stadig et meget lille forbrug! Hvis det vokser stærkt, altså hvis der komme nogen udefra og tapper store mængder, så gør vi noget ved det. Skjold Elken, have 103: Begynder festudvalget sæsonen med 0 kr.? I gamle dage fik man kr. at starte op på. Kasseren svarer: Festudvalget starter sæsonen med udgangspunkt i deres egen konto med ca kr. Da der ikke er flere indlæg, går årsregnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Årsregnskabet godkendes enstemmigt. 5. Indkomne forslag Forslag nr. 1 - Ny vedtægt Betaling via Nets (PBS) Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 30 kr., hvis der ikke betales via Nets (PBS) Kasseren motiverer: Dem, der ikke betaler via Nets, giver kasseren et urimeligt stort ekstraarbejde. Alle andre steder skal man betale gebyr. John Sahlgreen, have 266: Hvorfor skal man betale 30 kr. ekstra til bestyrelsen? Formanden svarer: Det står i vedtægt 5.2! Der er ca. 20, der trods vores fælles beslutning stadig betaler med girokort, og så er det meget besværligt at finde ud af, hvem der har indbetalt, hvorimod Nets udsender en liste til os med alle afviste og gennemførte betalinger. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 2 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Formanden motiverer: Efter udsendelse af materialet til generalforsamlingen er det blevet 9

10 klart, at forsikringsselskabet ikke mere forlanger en adskillelse, men bestyrelsen fremsætter alligevel forslaget for på denne måde at fordele arbejdspresset på flere personer. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 3 - Ændring af vedtægt Bestyrelsen Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Passus fjernes vedrørende nedsættelse at vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 4 - Ny vedtægt Vurderingsudvalg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Adskillelse af bestyrelse og vurderingsudvalg: Generalforsamling skal vælge et vurderingsudvalg. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 5 - Ny vedtægt Færdigmelding af byggeri Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på 200 kr. for en Færdigmelding af byggeri Formanden motiverer: Gebyret har eksisteret i mange år, men har aldrig været skrevet ind i vedtægterne, og nu vil vi gerne have styr på det. Mange stemmer for, én stemmer imod. Forslaget vedtages Forslag nr. 6 - Ændring af ordensregel 10 - Vurdering og salg Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Gebyr på kr. for en vurdering, gebyret går til vurderingsudvalgets medlemmer. Gebyr på kr. for et salg, af gebyret går kr. til den i bestyrelsen, der forestår salget. Formanden motiverer: Der ligger et stort arbejde i både vurdering og salg. Gebyrer går direkte i kassen, alle udbetalinger er skattepligtige. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag nr. 7 - Ændring af ordensregel 11 - Helårsvand 10

11 Forslaget fremsættes af Flemming Sørensen, have 157: Vandforsyningen til den enkelte have holdes åbent hele året. Formanden kommenterer: Bestyrelsen slutter ikke op om helårsvand. Vores installationer og huse er ikke indrettet til det, men først og fremmest er vi bange for helårsbeboelse, hvis kommunen opdager bare én, der overvintre, kan de opsige lejeaftalen for hele havekolonien. Jan Strøyer, have 5: Modsat bestyrelsen synes jeg, man skal stemme for forslaget. Hvis man ikke vil have vand om vinteren, kan man jo bare lukke. Flemming Rose, have 243: Hvorfor anvender bestyrelse sådan en skræmmeteknik, der er ikke grund til at være så firkantet. Jeg vil ikke selv bruge vintervand, men har nogen lyst til at lave kaffe og trække i toilettet, så lad dem dog. Jo flere, der er i haveforeningen, jo bedre er det også i forhold til indbrud. Walther, have 115: Jeg er meget imod vintervand, det vil tiltrække uheldige elementer, der er svære at komme at med. Gitte Heitmann, have 253: Jeg synes, det er et godt forslag, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Lad være med lave skræmmekampagner og være så negativ, tænk ud af boksen, det fungerer andre steder. Maria Nørholm, have 162: Hvad er forskellen mellem Harekær og Afd. 1, der har vintervand? Jeg synes, det må være op til den enkelte. Vintervand må være præventiv i forhold til indbrud. Jeg forstår ikke bemærkningen om de uheldige elementer. Problematikken omkring affald må kunne løses ved at dele en container. Ditte Rasmussen, have 115: Dette forslag har været fremsat en del gange, og jeg har kommenteret det hver gang, og jeg er stadig imod. Der er store problemer i andre afdelinger med affald og slidtage. Jeg anbefaler, at man stemmer imod. Lisbeth Jallbjørn, have 70: Jeg går ind for forslaget, hvad er der af beviser for, at andre afdelinger har problemer? Det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse. Er det hele foreningen eller den enkelte have, der kan opsiges? Flemming Rose, have 243: Det er godt sagt, bestyrelsen ser spøgelser. Andre afdelinger er glade for vintervand. Formanden svarer: Det passer ikke, at det er kommunens opgave at holde opsyn med helårsbeboelse, det er bestyrelsen, der har opsynspligten, og det er umuligt for os at løfte bevisbyrden om, at der er helårsbeboelse i en have, og det er hele havekolonien, der i så fald kan opsiges. Thomas, have 67: Jeg går også ind for forslaget, lukker man ikke selv for vandet, er det én selv, der kommer til at bøde for det, alle andre bliver ikke berørt. Skjold Elken, have 103: Jeg anbefaler et nej, det bliver ikke til at styre. John Sahlgreen, have 266: Hvad er problemet? Dem, der ikke vil have vand, kan jo bare lukke. 11

12 Formanden: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er en demokratisk vedtaget beslutning, om vi skal have vintervand eller ej, og bestyrelsen er hermed også i sin gode ret til at kommenterer, og vi vil kraftigt anbefale et nej til forslaget. Janni Petersen, have 6: Man skal have en fast adresse ved siden af sin haveadresse, man kan ikke bo fast i havekolonien. Jeg anbefaler et ja. Tom, have 6: Man kan vel opsige dem, der bor helårs. Tim Jensen, have 72: Er det muligt at sætte en lås på hanen i brønden, så ens nabo ikke ved en fejl kommer til at åbne? Jeg støtter forslaget om helårsvand. Maria Nørholm, have 162: Kan jeg stille et forslag om forlængelse af den periode, hvor vandet er åbent? Dirigenten: Ja, du kan lave et skriftligt ændringsforslag, men så skal jeg have det med det samme (der kommer ingen ændringsforsalg). Da der har været en heftig debat, foretages afstemningen skriftligt. 83 stemmer for, 87 stemmer imod, 4 stemmer hverken for eller imod. Forslaget vedtages ikke. Forslag nr. 8 - Ændring af ordensregel 12 - Støj Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Der skal være ro i tidsrummet kl På lørdage, søndage og helligdage skal der yderligere være ro helt til kl. 09. Formanden motiverer: På hverdage finder bestyrelsen det rimeligt, at der kan foretages almindelige have- og byggeaktiviteter i haverne fra kl. 7 om morgenen. Mange stemmer for, 14 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 9 - Ændring af ordensregel 16 - Leje af foreningshus Forslaget fremsættes af en enig bestyrelse: Lejemålet strækker sig til kl. 14 på tredjedagen. Lejen er 800 kr., depositum er også 800 kr. Formanden motiverer: Da der er blevet etableret separat indgang til bestyrelseslokalet er det kun rimeligt at forlænge lejemålet. Leje og depositum har ikke før været skrevet ind i vedtægterne. På grund af vedligeholdelse samt ønske om indkøb af service og opvaskemaskine foreslås lejen hævet til 800 kr. Mange stemmer for, 13 stemmer imod. Forslaget vedtages. Forslag nr. 10 og 11 - Ændring af ordensregel 16 - Lån af foreningshus Forslag nr. 10 fremsættes af Svend Jensen, have 202: Foreningshuset kan vederlagsfrit 12

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere