Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 8 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for hjemmekompostering Ordning for indsamling af storskrald 34 Bilag 1: Regler for afbrænding 36 Bilag 2: Regler for placering af beholdere 37

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Skive Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Gebyrer Side 1

4 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Skive Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Side 2

5 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald, 1. november Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Formand for Teknik- og miljøudvalget Anders Bøge Jørgen Jensen Direktør for Teknisk Forvaltning Ole 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og affald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, forurenet papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, der er ejer af helårshus, sommerhus eller kolonihave, og som frembringer dagrenovation. Alle typer boliger med helårsbeboelse skal være tilmeldt helårstømning. Kolonihaver skal have en særaftale med Skive Kommune. Særaftalen kan alene omfatte fællespladser. For koloni- og nyttehaver og lignende kan renovationspligten begrænses til et omfang, der fastsættes for hvert enkelt område. En tilsvarende ordning gælder for alle virksomheder i kommunen, som frembringer Side 3

6 dagrenovation. Se Skive Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning. Dagrenovation fra husholdninger skal opsamles i sække eller beholdere, der udleveres af Skive Renovation 4-S ved tilmelding. Affaldet afhentes af renovatøren og bortskaffes til godkendt anlæg. Det er muligt at købe låse og andet tilbehør til beholdere ved Skive Renovation 4-S. Tilmeldte borgere og grundejere betaler dels et administrations- og dels et forbrugsgebyr. Forbrugsgebyret er differentieret efter beholderstørrelse. Priser, gebyrer og tømningsdage kan ses på Den vegetabilske del af dagrenovationen kan komposteres på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Se Ordning for hjemmekompostering. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere leveres af og tilhører Skive Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 9.5 Kapacitet for beholdere Der udleveres følgende størrelser beholdere: Sæk på 110 liter Plastbeholder på 140 liter Plastbeholder på 190 liter Side 4

7 Plastbeholder på 240 liter Minicontainer på 400 liter Minicontainer på 600 liter Minicontainer på 800 liter Vippecontainer på 8 m3 Vippecontainer på 14 m3 Hvis der i enkelte tilfælde er brug for mere kapacitet, kan der købes sækkemærker flere steder i kommunen. Se salgssteder på Sækkemærkerne kan påsættes løse sække. Løse sække må veje op til 20 kg og skal placeres ved siden af affaldsbeholderen. Der kan aftales særordninger i tæt bebyggede områder. Aftalen skal indgås mellem Skive Renovation 4-S og grundejeren. 9.6 Anbringelse af beholdere Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget til enhver tid kan lukkes, så affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sække må max fyldes til fyldningsstregen. Ved gentagne tilfælde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, pålægge grundejer eller borger ekstra tømning eller mere kapacitet i form af en større beholder eller en ekstra beholder. 9.8 Renholdelse af beholdere Side 5

8 Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren. 9.9 Afhentning af dagrenovation Helårsboliger Tømning af dagrenovation i sække og plastbeholdere sker med 14 dages mellemrum. Mini- og vippecontainere tømmes med 7 eller 14 dages mellemrum. Tømningsdage kan findes på Skive Renovation 4-S' hjemmeside Sommerhuse Ved sommerhuse bliver affaldet hentet ved ejendommen 26 gange om året i tømningsperioden. Tømning tilrettelægges så vidt muligt på samme ugedag. Udenfor tømningsperioden kan dagrenovation leveres til helårspladserne. Et sommerhus kan tilmeldes normal dagrenovationsordning mod tilsvarende betaling. Der kan indgås særaftaler mellem sommerhusområder og Skive Renovation 4-S. Kolonihaver Afhentningen afhænger af den særaftale, der indgås med Skive Renovation 4-S. Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendig omlægning på grund af helligdage og eller vejrlig. Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tømning pga. vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efter aftale mellem Skive Renovation 4-S og renovatøren, og efter godkendelse fra myndighedsafdelingen, fraviges fra dette tidsrum. I nogle områder kan afhentning ved husstand blive afløst af indsamling i fællescontainere, f.eks. underground-systemer. Manglende tømning Renovatøren har ikke pligt til at tømme beholdere, der er overfyldte eller hvor der er sket væsentlige fejlsorteringer. Hvis beholderen ikke tømmes, har renovatøren ikke pligt til at tømme før næste ordinære tømning, uanset at forholdene bringes i orden i mellemtiden. Hvis beholderen ikke tømmes underretter renovatøren grundejeren og Skive Renovation 4-S om Side 6

9 årsagen. Hvis beholderen ønsket tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Ved større boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Skive Renovation 4-S orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har overdraget opgaven til Teknisk forvaltning, herunder Skive Renovation 4-S, så tilmelding eller ansøgning om fritagelse skal ske ved henvendelse til Skive Renovation 4- S. Tilmeldingspligt Dagrenovation fra private skal bortskaffes igennem den kommunale dagrenovationsordning. Grundejere og borgere, der ikke er tilmeldt, har derfor pligt til at tilmelde sig ordningen hos Skive Renovation 4-S. Ejere af ubebyggede grunde sidestilles med øvrige grundejere, hvis der på disse ejendomme produceres dagrenovation. Fravigelser fra tilmeldepligten Ubebyggede grunde er ikke omfattet af tilmeldepligten og betaler hverken administrations- eller forbrugsgebyr, medmindre der dannes affald på grunden. Ubeboede ejendomme kan blive fritaget for forbrugsgebyret. Det kræver at ejendommen står tom i henhold til folkeregistret. Fritagelse sker ved at kontakte Skive Renovation 4-S. Hvis en bolig står tom i mere end 4 måneder uden at være fraflyttet, kan der ansøges om dispensation for forbrugsgebyret. Ansøgningsskema kan findes på Sommerhuse kan ikke fritages for affaldsgebyrer. Der skal altid betales administrationsgebyr, når en ejendom er bebygget. Der betales kun ét administrationsgebyr, når en ejendom er tilmeldt både forbrugs- og genbrugsgebyr (se Ordning for genbrugsplads). Borgere og grundejere er selv ansvarlige for at søge om fritagelse for gebyrer. Fritagelsen/dispensation gælder fra ansøgningstidspunktet. Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft. I særlige tilfælde kan der, efter et konkret skøn, fraviges fra ovenstående Side 7

10 regel. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papir omfatter f.eks. aviser, uge- og månedsblade, reklamer, telefonbøger, kuverter og kontorpapir Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle helårsboliger. Det er således ikke muligt at afmelde ordningen udover de dispensationsmuligheder, der er fastsat i dispensationsreglerne for dagrenovation (se Ordning for dagrenovation). Til - og afmelding sker automatisk ved fra- og tilmelding af dagrenovation. Ordningen finansieres ved genbrugsgebyret (se Ordning for genbrugsplads) Beskrivelse af ordningen Papir fra private husholdninger, der er egnet til genanvendelse, samles og opbevares i beholdere udleveret af Skive Renovation 4-S. Papiret indsamles ved husstanden. I sommerhusområder findes kuber til indsamling af papir ved helårspladserne. Affaldet skal sorteres, så der kun afleveres papir omfattet af definition for papiraffald. Der må ikke bortskaffes andet affald i beholderen, herunder pap, plastfolier, mælkekartoner og lignende. Papir, som afleveres til genbrug skal være tørt og rent, dvs. uden forurening fra f.eks. levnedsmidler eller andet affald. Papir der afleveres gennem ordningen, behandles ikke fortroligt. Side 8

11 10.4 Beholdere Beholdere leveres af og tilhører Skive Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholderen er mærket med KUN TIL PAPIR. Der vil kun blive afhentet papir, der afleveres i de udleverede beholdere Kapacitet for beholdere Der udleveres følgende størrelser beholdere: Plastbeholder på 140 liter Plastbeholder på 240 liter Minicontainer på 400 liter Minicontainer på 600 liter Minicontainer på 800 liter Alle husstande og 2-familiehuse, der er omfattet af ordningen, får som udgangspunkt stillet én beholder på 140 l til rådighed pr. boligenhed. Der er mulighed for at bytte til en større beholder, hvis det viser sig nødvendigt. Ejendomme med mere end 2 lejligheder får stillet en eller flere beholdere til rådighed, således at indsamlingsvolumen passer bedst muligt til 140 l pr. boligenhed. Ved ejendomme med mere end 2 lejligheder og evt. ved tæt lav bebyggelse opstilles beholdere efter Skive Renovation 4-S skøn og i samarbejde med det enkelte boligselskab/ejerne. Der kan aftales særordninger i tæt bebyggede områder. Aftalen skal indgås mellem Skive Renovation 4-S og grundejeren. Side 9

12 10.6 Anbringelse af beholdere Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget til enhver tid kan lukkes. Ved gentagne tilfælde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, pålægge grundejer eller borger ekstra tømning eller mere kapacitet i form af en større beholder eller en ekstra beholder Renholdelse af beholdere Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren Afhentning af papiraffald Papir afhentes 8 gange årligt. Oplysninger om tømningsdage kan findes på eller oplyses ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendig omlægning på grund af helligdage og lign. Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tømning pga. vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efter aftale mellem Skive Renovation 4-S og renovatøren, og efter godkendelse fra myndighedsafdelingen, fraviges fra dette tidsrum. Manglende tømning Renovatøren har ikke pligt til at tømme beholdere, der er overfyldte, hvor der er sket væsentlige fejlsorteringer eller hvor indholdet er vådt eller forurenet. Hvis beholderen ikke tømmes, har renovatøren ikke pligt til at tømme før næste ordinære tømning, uanset at forholdene bringes i Side 10

13 orden i mellemtiden. Hvis beholderen ikke tømmes underretter renovatøren grundejeren og Skive Renovation 4-S om årsagen. Hvis beholderen ønsket tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning, storskraldsafhentning eller genbrugsplads. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Ved større boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Skive Renovation 4-S orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person Øvrige ordninger Papiraffald kan afleveres på gebrugspladserne og ved indsamling af storskrald. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald omfatter f.eks. tørt pap, bølgepap, massiv pap, paprør, karton, samt gråpap Hvem gælder ordningen for I Skive Kommune findes to ordninger for papaffald. Se Den obligatoriske ordning gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning gælder tilmeldte borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning kan kun benyttes ved helårsbeboelse Beskrivelse af ordningen Indsamling af papaffald sker gennem en obligatorisk og en frivillig ordning. Den obligatoriske ordning består af indsamling af papaffald ved storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne. Denne del af ordningen betales igennem genbrugsgebyret. Side 11

14 Den frivillige ordning er en husstandsindsamling, hvor papaffald mod gebyr indsamles ved husstanden. Den frivillige ordning fungerer på samme måde som de obligatoriske husstandsindsamlinger for dagrenovation og papir. Til- og framelding Husstande med helårsbeboelse kan tilmelde sig den frivillige husstandsindsamling for papaffald ved at kontakte Skive Renovation 4-S. Alle husstande, der benytter sig af den frivillige husstandsindsamling, skal have en beholder til indsamling af papaffald. Husstanden betaler for afhentning af papaffald samt leje af beholder. Husstande, der er tilmeldt den frivillige ordning, betaler stadig til og må benytte den obligatoriske ordning. Hvis den frivillige ordning ikke benyttes, skal papaffald frasorteres og bortskaffes via storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne Beholdere Beholdere leveres af og tilhører Skive Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholderen er mærket med PAP/KARTON (TØRT). Der vil kun blive afhentet pap, der afleveres i de udleverede beholdere Kapacitet for beholdere Der udleveres følgende størrelser beholdere: Plastbeholder på 240 liter Minicontainer på 400 liter Minicontainer på 800 liter Taksterne for de forskellige beholdere kan ses i det gældende takstblad. Gebyr opkræves sammen med de øvrige renovationsgebyrer. Side 12

15 De brugere, der tilmelder sig den frivillige ordning, vælger selv størrelse på beholdere. Beholdere kan byttes til en større eller mindre model mod betaling af et byttegebyr. Gebyrets størrelse kan ses i det gældende takstblad Anbringelse af beholdere Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget til enhver tid kan lukkes. Ved gentagne tilfælde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, pålægge grundejer eller borger ekstra tømning eller mere kapacitet i form af en større beholder eller en ekstra beholder Renholdelse af beholdere Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren Afhentning af papaffald Papaffald afhentes 6 gange årligt. Ved tilmelding og ved årets sidste tømning udleveres tømningskalender, hvor tømningsuger er markeret. Papaffald afhentes desuden ved storskraldsindsamling. Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendig omlægning på grund af helligdage og lign. Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tømning pga. vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efter aftale mellem Skive Renovation 4-S og renovatøren, og efter godkendelse fra myndighedsafdelingen, fraviges fra dette tidsrum. Side 13

16 Manglende tømning Renovatøren har ikke pligt til at tømme beholdere, der er overfyldte, hvor der er sket væsentlige fejlsorteringer eller hvor indholdet er vådt eller forurenet. Hvis beholderen ikke tømmes, har renovatøren ikke pligt til at tømme før næste ordinære tømning, uanset at forholdene bringes i orden i mellemtiden. Hvis beholderen ikke tømmes underretter renovatøren grundejeren og Skive Renovation 4-S om årsagen. Hvis beholderen ønsket tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning, storskraldsafhentning eller genbrugsplads. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Ved større boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Skive Renovation 4-S orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballageaffald omfatter f.eks. flasker og emballageglas. Glas med pant er ikke omfattet af ordningen, hvis det afleveres mod pant Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for glasemballage er en bringeordning, hvor det kan afleveres på genbrugspladserne eller i de kuber, der er opstillet i kommunen. Glasemballagen skal være tømt for indhold og skyllet/rengjort ved bortskaffelse. Glasemballage kan også bortskaffes ved storskraldsindsamling. Side 14

17 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald omfatter emballage af aluminium, blik og stål, f.eks. konservesdåser og dåser. Emballagerne skal være tømt for indhold og skyllet/rengjort Hvem gælder ordningen for I Skive Kommune findes to ordninger for genanvendeligt metalemballageaffald. Se Den obligatoriske ordning gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning gælder tilmeldte borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning kan kun benyttes ved helårsbeboelse Beskrivelse af ordningen Indsamling af metalemballageaffald sker gennem en obligatorisk og en frivillig ordning. Den obligatoriske ordning består af indsamling af metalemballageaffald ved storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne. Denne del af ordningen betales igennem genbrugsgebyret. Den frivillige ordning er en husstandsindsamling, hvor metalemballageaffald - sammen med plastemballageaffald - mod gebyr indsamles ved husstanden. I den frivillige ordning må metal- og plastemballageaffald derfor blandes sammen. Den frivillige ordning fungerer på samme måde som de obligatoriske husstandsindsamlinger for dagrenovation og papir. Til- og framelding Husstande med helårsbeboelse kan tilmelde sig den frivillige husstandsindsamling for plast- og Side 15

18 metalemballageaffald ved at kontakte Skive Renovation 4-S. Alle husstande, der benytter sig af den frivillige husstandsindsamling, skal have en beholder til indsamling af plast- og metalemballageaffald. Husstanden betaler for afhentning af plast- og metalemballageaffald samt leje af beholder. Husstande, der er tilmeldt den frivillige ordning, betaler stadig til og må benytte den obligatoriske ordning. Hvis den frivillige ordning ikke benyttes, skal metalemballageaffald frasorteres og bortskaffes via storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne Beholdere Beholdere leveres af og tilhører Skive Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholderen er mærket med PLAST - METAL. Der vil kun blive afhentet plast- og metalemballageaffald, der afleveres i de udleverede beholdere Kapacitet for beholdere Der udleveres følgende størrelser beholdere: Plastbeholder på 140 liter Plastbeholder på 240 liter Minicontainer på 400 liter Minicontainer på 800 liter Taksterne for de forskellige beholdere kan ses i det gældende takstblad. Gebyr opkræves sammen med de øvrige renovationsgebyrer. De brugere, der tilmelder sig den frivillige ordning, vælger selv størrelse på beholdere. Beholdere kan byttes til en større eller mindre model mod betaling af et byttegebyr. Gebyrets størrelse kan ses i det gældende takstblad. Side 16

19 13.6 Anbringelse af beholdere Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget til enhver tid kan lukkes. Ved gentagne tilfælde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, pålægge grundejer eller borger ekstra tømning eller mere kapacitet i form af en større beholder eller en ekstra beholder Renholdelse af beholdere Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Plast- og metalemballageaffald afhentes 6 gange årligt. Ved tilmelding og ved årets sidste tømning udleveres tømningskalender, hvor tømningsuger er markeret. Plast- og metalemballageaffald afhentes desuden ved storskraldsindsamling. Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendig omlægning på grund af helligdage og lign. Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tømning pga. vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efter aftale mellem Skive Renovation 4-S og renovatøren, og efter godkendelse fra myndighedsafdelingen, fraviges fra dette tidsrum. Manglende tømning Renovatøren har ikke pligt til at tømme beholdere, der er overfyldte, hvor der er sket væsentlige fejlsorteringer eller hvor indholdet er forurenet. Hvis beholderen ikke tømmes, har renovatøren ikke pligt til at tømme før næste ordinære tømning, uanset at forholdene bringes i orden i Side 17

20 mellemtiden. Hvis beholderen ikke tømmes underretter renovatøren grundejeren og Skive Renovation 4-S om årsagen. Hvis beholderen ønsket tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning, storskraldsafhentning eller genbrugsplads. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Ved større boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Skive Renovation 4-S orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballageaffald omfatter f.eks. poser/folie og plastdunke og -flasker. Emballagerne skal være tømt for indhold og skyllet/rengjort Hvem gælder ordningen for I Skive Kommune findes to ordninger for genanvendeligt plastemballageaffald. Se Den obligatoriske ordning gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning gælder tilmeldte borgere og grundejere i kommunen. Den frivillige ordning kan kun benyttes ved helårsbeboelse Beskrivelse af ordningen Indsamling af plastemballageaffald sker gennem en obligatorisk og en frivillig ordning. Den obligatoriske ordning består af indsamling af plastemballageaffald ved storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne. Denne del af ordningen betales igennem genbrugsgebyret. Side 18

21 Den frivillige ordning er en husstandsindsamling, hvor plastemballageaffald - sammen med metalemballageaffald - mod gebyr indsamles ved husstanden. I den frivillige ordning må metal- og plastemballageaffald derfor blandes sammen. Den frivillige ordning fungerer på samme måde som de obligatoriske husstandsindsamlinger for dagrenovation og papir. Til- og framelding Husstande med helårsbeboelse kan tilmelde sig den frivillige husstandsindsamling for plast- og metalemballageaffald ved at kontakte Skive Renovation 4-S. Alle husstande, der benytter sig af den frivillige husstandsindsamling, skal have en beholder til indsamling af plast- og metalemballageaffald. Husstanden betaler for afhentning af plast- og metalemballageaffald samt leje af beholder. Husstande, der er tilmeldt den frivillige ordning, betaler stadig til og må benytte den obligatoriske ordning. Hvis den frivillige ordning ikke benyttes, skal metalemballageaffald frasorteres og bortskaffes via storskraldsindsamling eller ved aflevering på genbrugspladserne Beholdere Beholdere leveres af og tilhører Skive Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholderen er mærket med PLAST - METAL. Der vil kun blive afhentet plast- og metalemballageaffald, der afleveres i de udleverede beholdere Kapacitet for beholdere Der udleveres følgende størrelser beholdere: Plastbeholder på 140 liter Plastbeholder på 240 liter Minicontainer på 400 liter Side 19

22 Minicontainer på 800 liter Taksterne for de forskellige beholdere kan ses i det gældende takstblad. Gebyr opkræves sammen med de øvrige renovationsgebyrer. De brugere, der tilmelder sig den frivillige ordning, vælger selv størrelse på beholdere. Beholdere kan byttes til en større eller mindre model mod betaling af et byttegebyr. Gebyrets størrelse kan ses i det gældende takstblad Anbringelse af beholdere Se bilag 2 for vejledning og regler for anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget til enhver tid kan lukkes. Ved gentagne tilfælde af overfyldning kan Skive Kommune, efter skriftlig varsel, pålægge grundejer eller borger ekstra tømning eller mere kapacitet i form af en større beholder eller en ekstra beholder Renholdelse af beholdere Brugeren har pligt til at holde affaldsbeholderen ren Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Plast- og metalemballageaffald afhentes 6 gange årligt. Ved tilmelding og ved årets sidste tømning udleveres tømningskalender, hvor tømningsuger er markeret. Plast- og metalemballageaffald afhentes desuden ved storskraldsindsamling. Generelt Der tages forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendig omlægning på grund af helligdage og lign. Der ydes ikke kompensation for manglende eller forsinket tømning pga. vejrlig eller andre Side 20

23 uforudsete hændelser. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet 06:00 18:00. Der kan efter aftale mellem Skive Renovation 4-S og renovatøren, og efter godkendelse fra myndighedsafdelingen, fraviges fra dette tidsrum. Manglende tømning Renovatøren har ikke pligt til at tømme beholdere, der er overfyldte, hvor der er sket væsentlige fejlsorteringer eller hvor indholdet er forurenet. Hvis beholderen ikke tømmes, har renovatøren ikke pligt til at tømme før næste ordinære tømning, uanset at forholdene bringes i orden i mellemtiden. Hvis beholderen ikke tømmes underretter renovatøren grundejeren og Skive Renovation 4-S om årsagen. Hvis beholderen ønsket tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning, storskraldsafhentning eller genbrugsplads. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Skive Renovation 4-S. Ved større boligejendomme afleveres om muligt fejlseddel og Skive Renovation 4-S orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person. 15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til <fritekst>genbrugsplads(-er)</fritekst> til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Gebyrer Der betales et genbrugsgebyr og evt. et administrationsgebyr for ordningen, som opkræves sammen med forbrugsgebyr. Gebyrer kan findes på Fravigelser fra tilmeldepligten Ubebyggede grunde er ikke omfattet af tilmeldepligten og betaler hverken administrations- eller genbrugsgebyr, medmindre der dannes affald på grunden. Side 21

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere