H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter"

Transkript

1 H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010.

2 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er H/F Pindemosen. Stiftet på generalforsamlingen 28. maj Foreningens hjemsted er: Helsingør Kommune. 2 Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal mart. 48 Helsingør købstadsoverdrev i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark og nuværende vedtægter. 2.2 Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Nordsjællands kreds. 2.3 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en for området gældende byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer. 2.4 H/F Pindemosen er medlem af Foreningen Damgården med det formål at drive og udvikle stedet, så det bl.a. kan anvendes til foreningsmæssige, sociale og andre arrangementer for kolonisterne. 3 Medlemmer 3.1 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. En person, der påføres en bestående lejeaftale, kan først efter to år overtage lejekontrakten forudsat, at den pågældende efter bestyrelsens skøn inden for den forløbne periode, har deltaget direkte i havens pasning og pleje. Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en havelod. Personer, som ønsker at leje en have, noteres på foreningens venteliste, men de er ikke at betragte som medlemmer af foreningen. 3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Helsingør Kommune og være tilmeldt Folkeregistret samme sted. Medlemmet må ikke være parcelhusejer eller disponere over anden fritidsgrund med areal over 50 m2. Medlemmet skal meddele formand eller kasserer om adresseændring senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig

3 opsigelse, almindeligt og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter, at opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standardlejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nuværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. 3.4 Hvert medlem kan kun leje 1 have. Medlemmet kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark dog kan medlemmet samtidigt være aktivt søgende i en anden haveforening I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Gebyret tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. 3.6 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. 4 Lejeafgift til foreningen 4.1 Lejeafgiften for det enkelte havelod fastsættes af Helsingør Kommune. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse samt engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, elopsætning og lign. Et sådan engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet. 4.2 Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag, den følgende hverdag. 4.3 Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et gebyr på 100,00 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over kr. for hver forsinket betaling. 4.5 Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i medlemmets havelods værende bebyggelse, beplantning mv., forud for alle andre kreditorer.

4 5 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 5.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 5.2 Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 5.3 Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er forpligtet at overholde de i lejekontrakten indeholdte bestemmelser samt de bestemmelser, der indeholdes i Kolonihaveforbundets Hovedbestemmelse omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endelig afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. 6 Opsigelse eller ophævelse af lejemål 6.1 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage, at skriftlig påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist. 6.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer. 6.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

5 6.4 Salg af haver kan kun foretages af bestyrelsen. Prisen fastsættes efter vurderingsudvalgets afgørelse og i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets til enhver tid gældende regler. 6.5 Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion. Ved afregningen til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelsen eller ophævelsen af medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrører, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode. 6.6 Afgår et medlem ved døden er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel, dog gælder: At en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen med mindre bestyrelsen gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette, At en person med hvem den afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter bestyrelsens skøn inden for den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m. og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden. 6.7 Slægtninge i op- og nedstigende linie har samme ret såfremt det efter bestyrelsens skøn godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. 7 Fællesarbejde 7.1 Hvert havelod og dets medlemmer er efter en af bestyrelsen udarbejdet arbejdsplan for fællesarbejde forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Haveloddet har pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. 7.2 Bestyrelsen organiserer indkaldelser til fællesarbejde. Såfremt et medlem ikke giver møde, skal bestyrelsen pålægge vedkommende et gebyr, som er pligtig ydelse i lejeforholdet.

6 8 Generalforsamlingen 8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Beretning Årsregnskab med evt. revisionsberetning Indkomne forslag Valg af formand/kasserer Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisorer og suppleanter Valg af Havevandringsudvalg (3 medlemmer/2 år) Valg af Vurderingsudvalg (op til 7 medlemmer/2 år) 8.3 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Senest 2 måneder før generalforsamlingen udsendes påmindelse med angivelse af dato, tid og sted samt om fristen for indsendelse af forslag. 8.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller 1/4 af foreningens havelod skriftligt fremsætter krav med motiveret dagsorden herom. Der kan her kun træffes beslutninger, hvis mindst 4/5 af de havelod, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel og skal senest afholdes 14 dage efter, at ønsket er formanden i hænde. 8.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 1 måned inden generalforsamlingen, hvorefter de skal indgå i den dagsorden, som udsendes til medlemmerne. 8.6 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem. 8.7 Hvert havelod har 2 stemmer. 8.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8.9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal undtagen, når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 flertal og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån eller ekstraordinære indskud, jfr. 4, pkt. 4,1 eller haveforeningens eventuelle opløsning. Dertil kræves, at mindst 2/3 af haveloddene har givet fremmøde og at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind herfor.

7 Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er gået ind derfor, kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, når generalforsamlingen vedtager det. Ved personvalg, hvor der er flere personer opstillet til samme post, foretages der altid skriftlig afstemning Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt af foreningens formand. 9 Bestyrelsen 9.1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til at udføre generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse. 9.2 Bestyrelsen består af 8 personer, der vælges for en 2-års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 9.3 Generalforsamlingen vælger desuden for en 2-årig periode suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 person fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. Såfremt formanden eller kassereren afgår inden for sin valgperiode, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelsen ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling. 9.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder kun for resten af de fratrådtes valgperiode. 9.5 I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mv. ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægtens 8.

8 9.6 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret. 9.7 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne. 9.8 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det. 9.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udtræder vedkommende automatisk af bestyrelsen og 1. suppleanten indkaldes, jfr. pkt Alle fordringer på medlemmerne kan opkræves via PBS eller via girokort. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut. Beholdning af kontanter må kun finde sted i korte perioder. Kassereren kan med bestyrelsens godkendelse oprette Netbank i et eller flere pengeinstitutter. Kassereren bemyndiges til at hæve penge til brug for omkostninger ved arrangementer mv. samt til at betale regninger og andre relevante fordringer via Netbank og check. Bestyrelsen kan ved kassererens forfald grundet sygdom og/eller rejser midlertidig bemyndige formanden til at varetage kassererens funktioner Kassereren kan kautionsforsikres. Forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen. Beløbenes størrelse fastsættes af bestyrelsen Til foreningen Damgårdens bestyrelse udpeger HF Pindemosens generalforsamling to personer for et år. De udpegede bestyrelsesmedlemmer har alene ansvaret for deres arbejde i Foreningen Damgårdens bestyrelse. På HF Pindemosens årlige generalforsamling aflægger de to bestyrelsesmedlemmer til orientering en skriftlig beretning til HF Pindemosen over Foreningen Damgårdens aktiviteter i det forgangne år. Havevandringsudvalg. Bestyrelsen udpeger blandt sin midte 2 medlemmer til havevandringsudvalget. Udvalgets opgave er at være rådgivende for

9 bestyrelsen i forhold, der vedrører havekoloniens ordensbestemmelser. Udvalget skal efter gennemgange af H/F Pindemosens område skriftligt overfor bestyrelsen indberette misforhold, som bestyrelsen herefter skal vurdere og beslutte reaktionerne på. Udvalget vælger selv sin formand. Formanden indkalder til møder mv. i udvalget. Vurderingsudvalg. Vurderingsudvalgets opgave er foretage vurderinger af haver og huse, som bestyrelsen meddeler ønskes hhv. udlejet og solgt. Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen arbejde efter de retningslinjer, som Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse har godkendt vedr. vurderinger og værdiansættelser. Udvalget vælger selv sin formand. Formanden indkalder til møder mv. i udvalget. I vurderingsudvalget kan et medlem af bestyrelsen deltage som observatør. Et medlem af vurderingsudvalget kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i foreningen. 10. Tegningsret 10.1 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab. Kun bestyrelsen kan rette henvendelse til Helsingør Kommune. 11 Regnskab og revision 11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer og for 1 år 2 revisorsuppleanter. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisorarbejdet giver anledning til Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne kan foretage mellem 1 og 3 uanmeldte kasseeftersyn pr. år. 12 Foreningens opløsning 12.1 Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.

10 12.2 Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår tilbagebetalingen af beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Helsingør Kommune og Kolonihaveforbundets Nordsjællandskreds er løbende. 13 Vedtægtsændringer 13.1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor det fremgår af indkaldelsen og dagsordenen, at der foreslås vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal foregå som beskrevet i 8, stk. 9. Ændringer i nærstående vedtægter skal indsendes til orientering for Helsingør Kommune jfr. kontrakten med Helsingør Kommune 12. Således vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010.

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere