Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ"

Transkript

1 Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse af lovgrundlag m.v. Der er ikke foretaget nogen detaljeret sammenligning med udkastets generelle del med de eksisterende regulativers generelle dele, men indholdet dækker i store træk de samme områder og byder ikke på væsentlige ændringer. I den nedenstående tabel er udkastet til den særlige del af det nye regulativ for husholdningsaffald sammenlignet med de gældende regulativer. I udkastet til regulativet er der åbnet mulighed for, at kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan benytte de kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald uden behov for dispensation. Det er en mulighed, affaldsbekendtgørelsen giver. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder er i øvrigt underlagt regulativet for erhvervsaffald for så vidt angår ikke genanvendeligt affald. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder ikke måtte ønske at gøre brug af de kommunale indsamlingsordninger som beskrevet i regulativet for husholdningsaffald, skal de, hvis de har de pågældende affaldstyper, ved egen foranstaltning sørge for, at affaldet bringes til miljøgodkendt behandlingsanlæg. I venstre side af skemaet, er ordningerne i udkastet angivet, og midt i skemaet er de nugældende ordninger angivet. I kolonnen med bemærkninger er der redegjort for eventuelle forskelle m.m. mellem udkastets regler og de nugældende regler. Alle ordninger er i udkastet samlet i et regulativ. Der er ikke væsentlige forskelle på reglernes omfang og indhold. 1

2 Ordninger i udkast til nyt regulativ Ordninger i nuværende regulativer nr. Ordning nr. Regulativ/Ordning Ordning for dagrenovation )/Dagrenovation 13a Ordning for papiraffald - genbrugsstativ med kasser b Ordning for papiraffald - containere Ordning for papaffald 3 15 a Ordning for glasemballageaffald - genbrugsstativ med kasse 15b Ordning for glasemballageaffald - containere )/Genbrugsafhentning, henteordning 2005)/Aviscontainerordning (december 2000)/ 3. afhentningsordning fra etageejendomme og institutioner. 2005)/ 3. Genbrugsafhentning, henteordning 2005)/ Glascontainerordning 2 Bemærkninger Ordningerne i udkastet til nyt regulativ og i det nugældende regulativ er indholdsmæssigt ens. Et afsnit i det nugældende regulativ om standpladser og adgangsveje er i udkastet til nyt regulativ flyttet til bilag (Bilag 1), og rettet til, så det dækker de muligheder, kommunen har for at håndhæve reglerne. Denne ordning dækker i udkastet til nyt regulativ kun husholdninger, mens virksomheder m.v., herunder også kommunale institutioner og kommunale virksomheder, er dækket af ordningens bestemmelser i udkastet til erhvervsaffaldsregulativet. I det nugældende regulativ omfattes også virksomheder og institutioner af husholdningsaffaldsregulativets bestemmelser. Denne ordning er i udkastet til nyt regulativ indholdsmæssigt som ordningen i det nugældende regulativ. Der er dog skiftet navn fra kassetter til kasser og fra genbrugsboks til genbrugsstativ. I det nugældende regulativ kan kommunen pålægge kommunale institutioner og kommunale virksomheder at deltage i ordningen. I udkastet til nyt regulativ er der ikke mulighed for, at kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan anvende ordningen. De henvises i stedet til 13 b. Denne ordning er i udkastet til nyt regulativ indholdsmæssigt som ordningen i det nugældende regulativ. Ifølge udkastet til nyt regulativ kan kommunale institutioner og kommunale virksomheder vælge at bruge ordningen. I det nugældende regulativ kan kommunen pålægge kommunale institutioner og kommunale virksomheder at deltage i ordningen. I det nugældende regulativ er det anført, at erhvervsvirksomheder kan anvende ordningen, hvis de har mængder, der tilsvarer husholdningers og institutioners. Dette er ikke muligt ifølge udkastet til nyt regulativ. Papordningen i udkastet til nyt regulativ vedrører etageejendomme og samlede, større bebyggelser, hvor pappet indsamles ved en henteordning. Desuden kan kommunale institutioner og kommunale virksomheder vælge tilmelde sig ordningen. En tilsvarende ordning findes i det nugældende regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande. Ifølge dette regulativ kan etageejendomme og institutioner få indsamlet pap. Det nye regulativ medfører, at det bliver obligatorisk at frasortere pap til genanvendelse. Papaffald fra haveboliger o. lign vil ifølge udkastet til nyt regulativ kunne afleveres til ordningen for kasserede brugsgenstande fra husholdninger, jf. 26 a. det nugældende regulativ. Der er dog som ved 13a skiftet navn fra kassetter til kasser og fra genbrugsboks til genbrugsstativ. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan vælge at tilmelde sig ordningen. Ifølge det nugældende regulativ kan kommunen pålægge dem at deltage. det nugældende regulativ. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder har mulighed for at vælge at tilmelde sig ordningen. Ordningen gælder for etageejendomme, for større samlede bebyggelser og forretningsområder. I det nugældende regulativ er det anført, at erhvervsvirksomheder kan anvende ordningen, hvis de har mængder, der

3 16 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 2 og (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for Den nugældende genbrugspladsordning 3 tilsvarer husholdningers og institutioners. Dette er ikke muligt ifølge udkastet til nyt regulativ. Ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald i udkastet til nyt regulativ er en del af ordningen for kasserede brugsgenstande i udkastet. I det nugældende regulativ for kasserede brugsgenstande er metal omfattet af henteordninger for kasserede brugsgenstande for henholdsvis haveboliger og etageboliger. Ordningen i udkastet til regulativ og de eksisterende ordninger er indholdsmæssigt meget lig hinanden. Fremover vil det dog være obligatorisk at frasortere metalemballager til genanvendelse. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan tilmelde sig ordningen. Ordningen i udkastet til nyt regulativ er ligesom den eksisterende ordning en bringeordning, hvor borgerne selv bringer plast til genbrug til en genbrugsplads. Der er således ikke stor forskel på de to ordninger. Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald har dog fået sin egen paragraf i regulativet, idet dette er et krav i affaldsbekendtgørelsen. Samtidig er ordningen blevet obligatorisk. 18 Ordning for genbrugspladserne Den nugældende genbrugspladsordning Ordningen for genbrugspladserne i udkastet til nyt regulativ er indholdsmæssigt den samme som den ordning, der p.t. er gældende for genbrugspladserne. Der er derfor ingen væsentlige ændringer i forhold til husholdningerne 19 Ordning for PVC-affald 20 Ordning for imprægneret træ 21 Ordning for farligt affald 22 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for 2005)/ Miljøfarligt affald (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for det nugældende regulativ.kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan ifølge udkastet til nyt regulativ tilmelde sig ordningen. Ordningen er en del af 26a, Ordning for kasserede brugsgenstande fra haveboliger og 26.b, Ordning for kasserede brugsgenstande fra etageboliger og kommunale institutioner. Ordningen for PVC-affald har fået sin egen paragraf i regulativet, idet dette er et krav i affaldsbekendtgørelsen. Ordningen for imprægneret træ er i udkastet til nyt regulativ en del af ordningen for kasserede brugsgenstande, 26a og 26b. I forhold til det nugældende regulativ er ordningen med hensyn til imprægneret træ den samme. I udkastet til regulativ er der imidlertid den ændring i forhold til det nugældende regulativ, at kreosotbehandlet træ anvises til forbrænding frem for til deponering. Dette er begrundet i miljømæssige forhold, da kreosotbehandlet træ med fordel kan brændes frem for at deponeres, hvor der vil være risiko for udsivning af kreosot til omgivelserne i flere år. Affaldsbekendtgørelsen giver kommunerne adgang til at anvise til forbrænding i stedet for til deponering. Ordningen for imprægneret træ har fået sin egen paragraf i regulativet, idet dette er et krav i affaldsbekendtgørelsen. Ordningerne i udkastet til nyt regulativ og det nugældende regulativ dækker indholdsmæssigt hinanden. Der indsamles på flere måder, blandt andet ved forhandlere, på genbrugspladserne, på apotekerne samt ved Miljøbilen. Udkastet til det nye regulativ vil ikke ændre indholdet af ordningen. Ordningen for etageboliger er dog præciseret og Hvidovre Kommunes materielgård er fjernet som kemikaliemodtagelse. at Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan tilmelde sig ordningen. Ordningen i udkastet til nyt regulativ svarer indholdsmæssigt til ordningen i det nugældende regulativ. Ordningen er således en del af ordningen for kasserede brugsgenstande, 26a og 26b Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan vælge at tilmelde sig ordningen. Ifølge det nugældende regulativ kan kommunen pålægge dem

4 23 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 2 Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald 25 Ordning for bygge- og anlægsaffald der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer 26a Ordning for kasserede brugsgenstande fra haveboliger 26b Ordning for kasserede brugsgenstande fra etageboliger og kommunale institutioner. 2005)/ Miljøfarligt affald Regulativ for bygge- og anlægsaffald (januar 1997). 2005)/ Miljøfarligt affald, (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for (december 2000)/ 2 (december 2000)/ 3 afhentningsordning for etageejendomme og institutioner. 27a Ordning for haveaffald fra haveboliger haveaffald (august 2001). 27b Ordning for haveaffald fra etageboliger og kommunale institutioner 28 Ordning for hjemmekompostering 3.1 haveaffald (august 2001). haveaffald (august 2001)/ 3.1 Kompostering 2005)/ 2.3 Kompostering at deltage. Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer i udkastet til regulativ svarer til ordningen, der er beskrevet i de nugældende regulativer. Det er et krav i affaldsbekendtgørelsen, at der skal være en særskilt ordning for batterier m.v. Ordningen i udkastet til nyt regulativ er indholdsmæssigt lig ordningen i det nugældende regulativ. Ny ordning. Dele af ordningen kan findes i det nugældende Regulativ for husholdningsaffald (januar 2005), afsnit, Miljøfarligt affald samt i Regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande (december 2000)/ 2 og 3 afhentningsordning for Den nye ordning er dog bredere i sit sigte, og omhandler således også miljømæssigt problematiske stoffer, selvom de måtte optræde i koncentrationer, der er lavere end de koncentrationer, der ville betyde, at de skulle klassificeres som farligt affald. Hovedformålet med ordningen er at hindre, at forurenet byggeog anlægsaffald bliver genanvendt med spredning af skadelige stoffer til følge. Ordningen i udkastet til nyt regulativ er indholdsmæssigt meget lig det nugældende regulativ. Der er dog medtaget pap i ordningen, og gipsplader og kreosotbehandlet træ indsamles separat. Gipsplader skal genanvendes, og kreosotbehandlet træ skal forbrændes frem for at deponeres, se 20, Ordning for imprægneret træ. Ordningen i udkastet til nyt regulativ er indholdsmæssigt meget lig det nugældende regulativ. Dog indsamles gipsplader og kreosotbehandlet træ separat. Gipsplader skal genanvendes, og kreosotbehandlet træ skal forbrændes frem for at deponeres, se 20, Ordning for imprægneret træ. Ordningen i udkastet er indholdsmæssigt meget lig den nugældende ordning. Det er dog blevet præciseret, at det er tilladt at brænde haveaffald af i form at et Sankt Hansbål Sankt Hans aften. Det skal fremgå af regulativet, for at det er tilladt. Ligeledes er der indføjet et afsnit om bålpladser, der kun må anlægges efter ansøgning til Hvidovre Kommune. Brandregler er tillige indføjet. Størrelser m.m. på haveaffaldet til afhentning er sat ind i regulativudkastet. Ordningen i udkastet er indholdsmæssigt meget lig den nugældende ordning. Det er dog blevet præciseret, at det er tilladt at brænde haveaffald af i form at et Sankt Hansbål Sankt Hans aften. Det skal fremgå af regulativet, for at det er tilladt. Ligeledes er der indføjet et afsnit om bålpladser, der kun må anlægges efter ansøgning til Hvidovre Kommune. Brandregler er tillige indføjet. Størrelser m.m. på haveaffaldet til afhentning er sat ind i reglerne. Indholdet af ordningerne er i det store og hele identiske. I udkastet til nyt regulativ kræves der i alle tilfælde lukket beholder, hvis den vegetabilske del af køkkenaffaldet komposteres. Dette krav findes ikke i de eksisterende regulativer. I udkastet til nyt regulativ er der desuden en ny regel, der siger, at hvis flere end 20 husstande vil deltage i en fælles komposteringsordning, skal kommunen ansøges. Baggrunden er, at det skal sikres, at der ikke opstår uhygiejniske forhold samt lugtgener. I det nugældende regulativ er der en regel om miljømæssig vurdering, hvis flere deltager i en fællesordning. Det er blot ikke kvantificeret, hvor grænsen for gennemførelse af en miljømæssig vurdering går. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan deltage i ordningen

5 29 Flishugning haveaffald (august 2001) og låne beholder hos kommunen. I det nugældende regulativ er flishugning nævnt som en mulighed for haveejere at benytte. Kommunen har gennem et stykke tid haft den praksis, at tilbyde flishugning til haveejere. Ordningen regulativsættes ved udkastet til det nye regulativ. 5

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere