Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Tirsdag kl Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Tirsdag , Usserød skole Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om at den mellemkommunale betaling for elever fra andre kommuner fra det kommende skoleår bliver afregnet med ca kr. pr. elev, hvilket ligger over kommunens nettoudgift og samtidig gør administrationen let. Administrationen gav en foreløbig orientering om resultatet af de gennemførte eksaminer og nationale test 50-års-jubilæet for Tandplejen i Hørsholm udskydes til oktober måned Der blev givet en orientering om forbrugsudviklingen på politikområde 34. Forventningen er at forbruget holder sig indenfor rammen. Administrationen orienterede om de foreløbige overvejelser omkring organiseringen af det kommende UU-Sjælsø som et 60-selskab. Forslag til organisering kommer snart til politisk behandling. BSU har modtaget en henvendelse fra Lions Børnehave om etablering af vuggestuegruppe i Opnæsgård-afdelingen. Henvendelsen indgår i en vurdering til augustmødet om tilpasning af pladskapaciteten. Formanden har fået en henvendelse fra en borger om at gøre Lions Børnehave til fast aftageinstitution for Dagplejens børn, som skal videre. BSU ønsker ikke på nuværende tidspunkt at realisere en sådan fast tilknytning. Formanden opfordrede udvalget til at overveje eventuelle relevante og inspirerende studiebesøg for udvalget. Børne- og Skoleudvalget Side 2

3 Formanden vil på vegne af BSU tage på rundtur til daginstitutionerne med en gavehilsen til medarbejderne for den store indsats, som er ydet det seneste halve år med merbelægning og ubesatte stillinger. Børne- og Skoleudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet BSU-41/07-B Budget på Børne- og Skoleudvalgets område - 2. møde På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budget på mødet den 22. maj 2007 samt høring af interessenter den 31. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: BSU godkendte referatet fra dialogmødet. Budgetdialogmødet blev evalueret og det blev besluttet, at der næste år udsendes et notat omkring formålet med budgetmødet, til mødets deltagere. BSU besluttede at indstille følgende liste over budgetmål og finansieringsforslag til at indgå i de politiske forhandlinger: Budgetmål finansieret ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område (anlæg undtaget) En forøgelse af puljetimetallet fra 70% til 80%. Udgiften vil være på kr. i 2008 og 1,64 mio. kr. i overslagsårene. Lærertimetallet for såkaldt "Anden tid" øges med 8 timer med henblik på at kunne håndtere de øgede administrative dokumentationsopgaver for lærerne (herunder elevplanerne). At der med henblik på realisering af målet om indkøb og drift af bærbare computere til lærerne afsættes følgende beløb til dette formål fra midlerne til IT og undervisningsmidler: i 2008 afsættes kr., i årene afsættes kr. hvert af årene. Det undersøges i hvilket omfang pc erne kan benyttes udenfor skolens netværk. En forøgelse af Ungdomsskolens budget med 0,4 mio. kr. årligt med henblik på dels at kompensere for merudgiften til Møllevejens Skole, dels at styrke Ungdomsskolens aktivitet på den almene fritidsundervisning. Bevare Dagplejens Hus til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fortsætte moderniseringen af skolerne i overensstemmelse med beskrivelserne fra KHRAS-planen med yderligere anlægsmidler. Forbedring af inventardelen i forbindelse med modernisering af de fysiske rammer med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Indførelse af digital røntgen i tandplejen Børne- og Skoleudvalget Side 4

5 BSU er åben og positiv overfor de udviklingsforslag, som administrationen arbejder med på specialområdet Større opmærksomhed omkring og hjælp til skilsmissebørnene Specialområdet kompenseres for de mellemkommunale takststigninger med 2,7 mio. kr. i 2008, 3,2 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010 Budgetmål med henblik på ØU's pulje til Sundhedsfremme Styrkelse af kostområdet for skoler og institutioner Styrkelse af sundhed og idræt i skole og SFO Indkøb af redskab til indsamling af datamateriale til brug for børnesundhedsprofil på politikområde 33 Iværksættelse af konkrete projekter til fremme af sund livsstil blandt børn og unge System til elektronisk journal - effektivisering af arbejdsgange og til brug for statistik anskaffelsessum kr Budgetmål med henblik på fastholdelse og rekruttering En forøgelse af uddannelsesmidlerne for SFO-personalet med 1,2 mio. kr. årligt En forbedret vikartildeling på daginstitutionsområdet med 1,25 mio.kr. årligt svarende til en stigning i dækningen fra 9,35 timer årligt pr. enhed til 15 timer årligt pr. enhed. Et normeringsmæssigt løft for SFO-området i form af bedre vikartildeling med en forøgelse fra 0,83 time pr. ansat til 0,93 time pr. ansat. Udgiften er kr. i 2008 og kr. i overslagsårene. Med henblik på at styrke rekrutteringen og forbedre efter/videreuddannelsesmulighederne for lærerne sænkes lærernes årlige undervisningstimetal med 9 timer i en 4 -årig periode med henblik på efteruddannelse. Til dette formål hæves skolens ramme med kr. pr. lærer i samme periode, hvilket samlet giver en årlig udgift på 1,35 mio. kr. Dette dækker også det øgede forbrug af efter/videreuddannelsestid som følge af de statsligt udmeldte puljer til efter/videreuddannelse indenfor naturfag m.v. Budgetmål uden yderligere udgifter Bedre prioritering af bygningsvedligeholdelsen af skoler og institutioner Fastholde udviklingsretningen i retning af større rummelighed på skoler og institutioner Styrke indsatsen for et stærkt, fælles og professionelt samlet daginstitutionsområde Finansieringsforslag: Skolernes undervisningstimetal fra klassetrin reduceres med 1 time ugentligt svarende til en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2008 og ca. 1,5 mio. kr. i overslagsårene Antallet af lektioner med kommende 1. klasseslærer i børnehaveklassen nedsættes fra 8 til 5 ugentlige timer svarende til ca. 0,25 mio. kr. i 2008 og ca. 0,6 mio. kr. i overslagsårene Børne- og Skoleudvalget Side 5

6 Fraværende: *) Side 8 BSU-42/07-B Forslag om ekstern afdeling i Slusen Slusen er Hørsholm Kommunes dagbehandlingstilbud med undervisning, fritidstilbud og familiebehandling for 8 børn i alderen 6-12 år og deres familier. Børn og Unge ønsker at udvide Slusens koncept med en ekstern afdeling, i første omgang som et pilotprojekt. Beslutning: BSU havde inviteret Slusens leder Bodil Mørkeberg til at give udvalget en orientering om forslaget. BSU tilkendegav en positiv holdning til projektforslaget. Fraværende: *) Side 11 BSU-43/07-B Klage vedr. Usserød Skole En borger har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden. Klagen går på Usserød Skoles behandling af borgerens datter, manglende aktindsigt og et ønske om en undskyldning fra skolen på denne baggrund. Borgeren har tidligere klaget til Borgmester Uffe Thorndahl og Børneog skoleudvalgsformand Michael Medom Hansen i samme anledning. Beslutning: BSU kan anbefale administrationens udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Fraværende: *) Side 13 BSU-44/07 Bærbare computere til lærerne Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for Ifølge budgetaftalen er der afsat kr. i 2008 og kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste kr. årligt. Der mangler altså kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget Side 6

7 BSU kan anbefale adninistartionens forslag. BSU kan ikke anbefale, at der tegnes forsikring på lærernes computere. Fraværende: *) Side 15 BSU-45/07-D Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklings-strategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Børne- og Skoleudvalget. Beslutning: BSU er grundlæggende enig i udkastet og har følgende kommentarer: Børne og skoleområdet bør medtages i strategiens skitserede rekrutteringsproblematik Vigtigt at være opmærksom på bedst muligt at lette overgangen mellem skole og erhvervsliv. Udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv med henblik på inspiration og rekruttering. Fraværende: *) Side 18 BSU-46/07-O Evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Beslutning: BSU tog oversigten til efterretning. Fraværende: *) Side 20 Børne- og Skoleudvalget Side 7

8 Børne- og Skoleudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BSU-41/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Børne- og Skoleudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budget på mødet den 22. maj 2007 samt høring af interessenter den 31. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: Godkender referatet fra dialogmødet Beslutter en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Beslutter en prioriteret liste over hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 31. maj 2007, eftersendes 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område, eftersendes 3. Konkretiserede mål med konsekvensberegninger fra administrationen som følge af Børne- og Skoleudvalgets beslutning fra den 22. maj 2007, eftersendes. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. maj 2007 Sagens fakta På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Børne- og Skoleudvalget Side 8

9 Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsen Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over forslag til finansiering af mål indenfor udvalgets område der er under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Sagens videre forløb Referater fra dialogmøde, høringssvar, den prioriterede liste med budgetmål og forslag til finansiering sendes videre til Augustkonferencen Beslutning BSU godkendte referatet fra dialogmødet. Budgetdialogmødet blev evalueret og det blev besluttet, at der næste år udsendes et notat omkring formålet med budgetmødet, til mødets deltagere. BSU besluttede at indstille følgende liste over budgetmål og finansieringsforslag til at indgå i de politiske forhandlinger: Budgetmål finansieret ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område (anlæg undtaget) En forøgelse af puljetimetallet fra 70% til 80%. Udgiften vil være på kr. i 2008 og 1,64 mio. kr. i overslagsårene. Lærertimetallet for såkaldt "Anden tid" øges med 8 timer med henblik på at kunne håndtere de øgede administrative dokumentationsopgaver for lærerne (herunder elevplanerne). At der med henblik på realisering af målet om indkøb og drift af bærbare computere til lærerne afsættes følgende beløb til dette formål fra midlerne til IT og undervisningsmidler: i 2008 afsættes kr., i årene afsættes kr. hvert af årene. Det undersøges i hvilket omfang pc erne kan benyttes udenfor skolens netværk. En forøgelse af Ungdomsskolens budget med 0,4 mio. kr. årligt med henblik på dels at kompensere for merudgiften til Møllevejens Skole, dels at styrke Ungdomsskolens aktivitet på den almene fritidsundervisning. Bevare Dagplejens Hus til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fortsætte moderniseringen af skolerne i overensstemmelse med beskrivelserne fra KHRAS-planen med yderligere anlægsmidler. Forbedring af inventardelen i forbindelse med modernisering af de fysiske rammer med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Indførelse af digital røntgen i tandplejen BSU er åben og positiv overfor de udviklingsforslag, som administrationen arbejder med på specialområdet Større opmærksomhed omkring og hjælp til skilsmissebørnene Specialområdet kompenseres for de mellemkommunale takststigninger med 2,7 mio. kr. i 2008, 3,2 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i 2010 Børne- og Skoleudvalget Side 9

10 Budgetmål med henblik på ØU's pulje til Sundhedsfremme Styrkelse af kostområdet for skoler og institutioner Styrkelse af sundhed og idræt i skole og SFO Indkøb af redskab til indsamling af datamateriale til brug for børnesundhedsprofil på politikområde 33 Iværksættelse af konkrete projekter til fremme af sund livsstil blandt børn og unge System til elektronisk journal - effektivisering af arbejdsgange og til brug for statistik anskaffelsessum kr Budgetmål med henblik på fastholdelse og rekruttering En forøgelse af uddannelsesmidlerne for SFO-personalet med 1,2 mio. kr. årligt En forbedret vikartildeling på daginstitutionsområdet med 1,25 mio.kr. årligt svarende til en stigning i dækningen fra 9,35 timer årligt pr. enhed til 15 timer årligt pr. enhed. Et normeringsmæssigt løft for SFO-området i form af bedre vikartildeling med en forøgelse fra 0,83 time pr. ansat til 0,93 time pr. ansat. Udgiften er kr. i 2008 og kr. i overslagsårene. Med henblik på at styrke rekrutteringen og forbedre efter/videreuddannelsesmulighederne for lærerne sænkes lærernes årlige undervisningstimetal med 9 timer i en 4 -årig periode med henblik på efteruddannelse. Til dette formål hæves skolens ramme med kr. pr. lærer i samme periode, hvilket samlet giver en årlig udgift på 1,35 mio. kr. Dette dækker også det øgede forbrug af efter/videreuddannelsestid som følge af de statsligt udmeldte puljer til efter/videreuddannelse indenfor naturfag m.v. Budgetmål uden yderligere udgifter Bedre prioritering af bygningsvedligeholdelsen af skoler og institutioner Fastholde udviklingsretningen i retning af større rummelighed på skoler og institutioner Styrke indsatsen for et stærkt, fælles og professionelt samlet daginstitutionsområde Finansieringsforslag: Skolernes undervisningstimetal fra klassetrin reduceres med 1 time ugentligt svarende til en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2008 og ca. 1,5 mio. kr. i overslagsårene Antallet af lektioner med kommende 1. klasseslærer i børnehaveklassen nedsættes fra 8 til 5 ugentlige timer svarende til ca. 0,25 mio. kr. i 2008 og ca. 0,6 mio. kr. i overslagsårene Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 10

11 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og unge Punkt: BSU-42/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag om ekstern afdeling i Slusen Resume Slusen er Hørsholm Kommunes dagbehandlingstilbud med undervisning, fritidstilbud og familiebehandling for 8 børn i alderen 6-12 år og deres familier. Børn og Unge ønsker at udvide Slusens koncept med en ekstern afdeling, i første omgang som et pilotprojekt. Forslag Administrationen foreslår, at der iværksættes et pilotprojekt fra skoleåret 07/08, hvor Slusen tilbyder ekstern dagbehandling på Vallerødskolen. Bilag 1. Organisationsplan for Slusen 2. Slusens eksterne afdeling 3. Oplæg til Slusens indsatser i fremtiden Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen orienterede BSU i januar 07 om dagbehandlingstilbuddet Slusen. Administrationen pegede i sagsfremstillingen på behovet for at opkvalificere tilbuddet med en deltidspsykolog og på behovet for at skabe bedre sammenhæng mellem Slusen og det øvrige skoleområde herunder den nuværende familieklasse på Usserød Skole. Slusen fik ny leder i marts 2007, og der foreligger nu et oplæg til videreudvikling af Slusen fra lederen Bodil Mørkeberg. Der er tale om et forslag, som vil indebære vidtgående ændringer i Slusens koncept fra dagbehandlingstilbud til dagbehandlingscenter. Den samlede plan for udvikling indebærer, at aldersgruppen udvides til 0-13 år, hvor Slusen i dag dækker 6-12 år. Indsatsen foreslås også udbygget med en ekstern afdeling jf. vedlagte bilag. Børne- og Skoleudvalget Side 11

12 Administrationen vurderer, at der er et stort potentiale i det samlede koncept, men anbefaler, at konceptet iværksættes gradvist af såvel økonomiske årsager som ønsket om en stabil udviklingsproces, der baseres på indhøstede erfaringer med dele af konceptet. Administrationen foreslår derfor, at der påbegyndes en udviklingsproces af Slusen fra det ny skoleår. Slusen er inde i en rigtig god udvikling med et motiveret personale og en målrettet leder, og man vil derfor kunne løfte såvel udviklingen i det nuværende interne tilbud som påbegynde udvikling af et eksternt tilbud. Der er størst behov for at udvikle et eksternt tilbud rettet mod de 6-13 årige skolebørn. Målgruppen for en ekstern indsats vil være børn og unge i alderen 6-13 år med særlige vanskeligheder og deres familier. Det er børn og unge med adfærdsmæssige problemer, der ikke kan være i de almene tilbud uden en intensiv indsats. Det er ofte tale om situationer, hvor skolen er ved at opgive at rumme barnet i den almene undervisning og en anbringelse eller et skoletilbud udenfor de kommunale tilbud kan komme på tale. Det eksterne tilbud er en helhedsindsats, hvor der arbejdes med barnet, klassen, forældrene og lærerne, og indsatsen retter sig således mod barnets samlede situation; familie, skole og fritid. Barnet forbliver i skoleklasse og SFO, så Slusen samarbejder med forældre og professionelle fra normalmiljøet i deres miljø. Det betyder, at der sættes ind der, hvor problemet viser sig. Slusens pædagog indgår bl.a. i barnets klasse og arbejder med barnet og barnets kontekst i samarbejde med det øvrige personale. Det forventes, at der gradvist vil ske en opkvalificering af lærernes kompetencer i forhold til børn med adfærdsvanskeligheder, idet behandlingsmetoderne vil kunne anvendes i andre sammenhænge siden hen. Det eksterne tilbud vil være en foranstaltning efter lov om social service, og der etableres et visitationsorgan med henblik på at sikre, at det alene er børn indenfor denne målgruppe, som visiteres til denne indsats således, at mindre komplekse problemstillinger fortsat løses i skoleregi med de midler og indsatser, der er til rådighed her. Pilotprojektet holdes indenfor den økonomiske ramme for politikområde 34. Administrationen peger på Vallerødskolen til pilotprojektet, idet det er kommunens største skole, og idet der nuværende er behov for en indsats i forhold til et par af eleverne. Vallerødskolen og i øvrigt den samlede kreds af skoleinspektører stiller sig positivt til pilotprojektet. Beslutning BSU havde inviteret Slusens leder Bodil Mørkeberg til at give udvalget en orientering om forslaget. BSU tilkendegav en positiv holdning til projektforslaget. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 12

13 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-43/07-B Sagsbehandler: Bente Marker Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Klage vedr. Usserød Skole Resume En borger har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden. Klagen går på Usserød Skoles behandling af borgerens datter, manglende aktindsigt og et ønske om en undskyldning fra skolen på denne baggrund. Borgeren har tidligere klaget til Borgmester Uffe Thorndahl og Børne- og skoleudvalgsformand Michael Medom Hansen i samme anledning. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udtaler til Statsforvaltningen Hovedstaden, at man finder klagen ubegrundet samt at loven om aktindsigt er overholdt. Bilag Alle bilag er lukkede Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Borgeren har tidligere klaget til Borgmesteren og Udvalgsformanden uden at få ret i sin klage. På baggrund af Usserød Skoles redegørelse af sagen vurderes det, at skolen har behandlet sagen korrekt. I forhold til borgerens klage over manglende aktindsigt, drejer det sig om en misforståelse. I Borgmesterens svar til borgeren henvises til en redegørelse. Den har borgeren ikke fået og klager derfor om manglende aktindsigt. I virkeligheden drejer det sig om et referat fra et møde på skolen, som borgeren har fået som deltager i mødet. Borgeren klager ligeledes over manglende svar på en klage til skoleinspektøren. Han har ganske rigtigt modtaget en henvendelse, men ikke opfattet det som en egentlig klage, mere som et partsindlæg, hvorfor der ikke er svaret. På baggrund af Usserød Skoles redegørelse og ovennævnte forhold mener administrationen, at klagen kan betragtes som grundløs og at borgeren derfor ikke har krav på en undskyldning. Børne- og Skoleudvalget Side 13

14 Beslutning BSU kan anbefale administrationens udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 14

15 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-44/07 Sagsbehandler: John Christensen Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Bærbare computere til lærerne Resume Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for Ifølge budgetaftalen er der afsat kr. i 2008 og kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste kr. årligt. Der mangler altså kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at den manglende finansiering til indkøb af bærbare computere til lærerne, kr. i 2009, 2010, og 2011 overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2009, 2010 og Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at udgiften til den udvidede drifts-, service- og vejledningsforpligtigelse på IT-afdelingen og skolernes ITressourcepersoner på kr. overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2008 til Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Bilag Bilag 1: Notat om Bærbare computere til lærerne Sagsfremstilling Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for I Perspektivnotaterne til Budget 2007 anføres: For at give de bedste betingelser for, at lærerne får fat i IT s muligheder i forhold til undervisningen af eleverne, der i stigende grad arbejder med bærbare pc ere mv. og for at give mulighed for, at lærernes kommunikation Børne- og Skoleudvalget Side 15

16 med hinanden og med forældre og elever i stigende grad kan komme til at foregå via nettet, foreslås det, at der anskaffes bærbare pc ere til alle lærere/børnehaveklasse-ledere. Det foreslås, at lærermaskinerne bliver en del af skolernes IT-handleplan og således udskiftes efter vandfaldsmodellen hvert 4. år. Det foreslås, at der afsættes kr. fra Ifølge budgetaftalen er der afsat kr. i 2008 samt kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Indkøb af bærbare computere til alle lærere, børnehaveklasseledere og ledere, i alt ca. 250 stk., vil koste ca kr. årligt, finansieret med en 4-årig leasingaftale med dagsaktuelle priser, den såkaldte vandfaldsmodel. Det er der dækning for i 2008, men for de efterfølgende år mangler der årligt ca kr. for at dække den samlede udgift. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at målet om bærbare computere til lærerne fastholdes. Ud over de begrundelser, der er nævnt i Perspektivnotatet, kan tilføjes, at det vil være en vigtig parameter i fastholdelse af nuværende lærere og rekruttering af nye, hvilket er et stigende problem. Den manglende finansiering foreslås frem til 2011 tilvejebragt ved, at budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007 benyttes. Det er et mål i budgetaftalen, at ressourcerne til IT og undervisningsmidler skal udvides i 2008 og frem til Der er i alt til disse områder afsat kr. årligt. Undervisningsmidler bliver i fremtiden i stigende omfang IT-baserede og digitale, ligesom nettet inddrages i højere grad. Prøver og test og dermed undervisning foregår mere og mere med computere som arbejdsredskab. Eleverne har i stigende grad adgang til computere, og det er derfor vigtigt, at også lærerne får computeren som et naturligt undervisningsmiddel. Økonomi Afledte udgifter Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at der ud over indkøbsprisen skal budgetteres med et beløb til dækning af afledte udgifter i forbindelse med indkøbet og anvendelse af de bærbare computere. Det drejer sig om følgende: Der vil være en udvidet drifts- og serviceforpligtelse, der pålægges IT-afdelingen. Samtidigt vil der kræves ekstra arbejdstid til skolernes IT-ressourcemedarbejdere, til vejledning af lærerne om brugen af bærbare computere og en udvidet drifts- og serviceforpligtelse. Ud fra erfaringerne med elevmaskinerne i de foregående IThandleplaner, er det Skole og Institutions vurdering, at disse øgede forpligtigelser samlet har et omfang på ½ stilling. Den endelige fordeling mellem IT-afdelingen og skolernes medarbejdere må findes i samarbejde mellem IT-afdelingen og Skole og Institution. Udgiften beløber sig til kr. og foreslås ligeledes frem til 2011 finansieret fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget Eventuelt tilkøb af tyveri- og skadeforsikring. En tyveri- og skadesforsikring koster ca. 330 kr. pr. PC, i alt kr. årligt. Beløbet er beregnet ud fra et tilbud på væsentligt færre computere og kan muligvis forhandles ned via mængderabat. Administrationen foreslår at BSU tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget Børne- og Skoleudvalget Side 16

17 Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Beslutning BSU kan anbefale adninistartionens forslag. BSU kan ikke anbefale, at der tegnes forsikring på lærernes computere. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 17

18 Børne- og Skoleudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BSU-45/07-D Sagsbehandler: Ditte Bentzen Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Resume Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Børne- og Skoleudvalget. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter strategiudkastet og medgiver sine kommentarer hertil. Bilag Udkast til erhvervspolitik for Hørsholm Kommune juni Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har behandlet udkast til erhvervsudviklingsstrategi på udvalgets møde den 23. maj Sagens fakta Erhvervsudviklingsstrategien for Hørsholm Kommune har to væsentlige formål: 1. Strategien skal formulere en vision for, hvordan Hørsholm Kommune inden for det erhvervspolitiske område fremover vil arbejde for udvikling og vækst 2. Strategien skal anvise konkrete projekter, som kan være med til at virkeliggøre visionen. Udkast til erhvervsudviklingsstrategi fremlægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på at få eventuelle kommentarer på forhold, der knytter sig særligt til børne- og skoleområdet. Kommunikation Børne- og Skoleudvalget Side 18

19 Når strategiudkastet er blevet kommenteret af de politiske udvalg, vil det blive drøftet med repræsentanter fra kommunens erhvervsliv på et cafemøde, som er planlagt til at foregå i september Beslutning BSU er grundlæggende enig i udkastet og har følgende kommentarer: Børne og skoleområdet bør medtages i strategiens skitserede rekrutteringsproblematik Vigtigt at være opmærksom på bedst muligt at lette overgangen mellem skole og erhvervsliv. Udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv med henblik på inspiration og rekruttering. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 19

20 Børne- og Skoleudvalget Fra: Udvikling og dokumentation Punkt: BSU-46/07-O Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Forslag Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget tager oversigten over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation til efterretning. Bilag 1. Oversigt over evaluering og dokumentation på Børne- og Skoleudvalgets område. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagens fakta Direktionen har i år besluttet, at det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for hele tiden at blive bedre til det vi gør. Administrationens arbejde med evaluering fokuserer på to spor: evaluering som værktøj til dokumentation evaluering som redskab til læring. Evaluering som redskab til dokumentation Formålet er at dokumentere overfor borgere og politikere bl.a. ved at registrere resultater af indsatserne, synliggøre kvalitetsniveauet og dokumentere, hvad der kommer ud af de penge, politikerne bevillinger over budgettet. Evaluering som redskab til læring Formålet er at blive bedre til det, vi gør ved at bruge evalueringer til at skabe læring i organisationen om, hvordan vi kan forbedre praksis. Børne- og Skoleudvalget Side 20

21 Igangværende evaluerings- og dokumentationsaktiviteter Der er udarbejdet oversigter over det arbejde med evaluering og dokumentation, der allerede foregår på fagområderne. Det igangværende og planlagte evaluerings- og dokumentationsarbejde på Børne- og Skoleudvalgets område fremgår af bilag 1. Beslutning BSU tog oversigten til efterretning. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 21

22 Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den Slut kl. Michael Medom Hansen formand Jens Frederiksen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget Side 22

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30 Ekstaordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 20.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Nr. Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 EUD 10 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 17. juni 2008 Tirsdag 17.06.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.30 21.00 (Morten klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Marina Lund - afbud Liselotte

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere