TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Mathias Grøning

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Dispensation fra lokalplan 74A Erhvervsområdet Bjørnbaksvej Dispensation til udeservering ved terminal 2, Københavns Lufthavn Høring af forslag til landsplanredegørelse Åbning af udstilling "Steder med sjæl - hvor er kulturarven i din kommune?"

3 1. Dispensation fra lokalplan 74A Erhvervsområdet Bjørnbaksvej Åben sag Sagsnr.: 13/7360 Sagsansvarlig: vmo.tf Fraværende: Mathias Grøning Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udstedt byggetilladelse til om - og tilbygning af biludstilling på ejendommen, Bjørnbaksvej 5, Autonorden. I byggetilladelsen er det betinget, at der skal fremsendes en revideret beliggenhedsplan, overholdende bestemmelsen i lokalplan 74A, hvorefter arealet mellem vejskel og byggelinje skal anlægges og vedligeholdes som grønt areal. Ejeren af ejendommen har i brev af 21. august 2013 ansøgt om dispensation fra denne bestemmelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til den til byggetilladelsen hørende situationsplan drejer det sig om et areal på 5 m, der skal anlægges og vedligeholdes som grønt areal. Ansøger fremfører bl.a., at ejendommen er kortlagt som forurenet, og at der i forbindelse med en udstedt 8 tilladelse er stillet krav om, at der skal etableres en membran under flisebelægningen på et planlagt parkeringsareal. Ansøger finder dette krav uforeneligt med lokalplanens bestemmelse om anlæg af et grønt areal. Han fremfører endvidere, at lokalplanen er utidssvarende, idet mange af virksomhederne på Bjørnbaksvej har et voksende behov for etablering af parkeringspladser, og alene etableringen af det grønne areal på hans ejendom vil beslaglægge et areal svarende til ca. 30 parkeringspladser. Endelig fremfører han, at ingen af de andre ejendomme på vejen overholder lokalplanens bestemmelse og finder det urimeligt, at hans ejendom, som den eneste, skal opfylde kravet. Med hensyn til bemærkningerne om ejendommes status som forurenet, skal forvaltningen bemærke, at dette ikke er til hinder for etableringen af et grønt areal mod vejskel, idet den kortlagte forurening(og tilhørende krav om etablering af en membran ) befinder sig på et afgrænset areal et andet sted på grunden. Forvaltningen har foretaget eftersyn på Bjørnbaksvej og konstateret, at vejen generelt har et grønt præg, idet der mellem vejskel og fortovsfliser er anlagt en græsrabat beplantet med store træer. Arealet mellem fortovsfliser og byggelinje (som er 1,5 m bredt) har, som ansøger oplyser et meget forskelligt udtryk, nogle steder er det asfalteret eller grusbelagt, andre steder er der græsbeplantning, men på ingen ejendom er der et 5m bredt græsareal. Under hensyn til vejens grønne udtryk i øvrigt, foreslår forvaltningen, at det grønne areal på ansøgers ejendom kræves anlagt svarende til det på naboejendommen Bjørnbaksvej 9 etablerede areal i 1,5 meters bredde. 2

4 HØRING Der er ikke foretaget nabohøring, idet det vurderes at være af mindre betydning for de tilstødende naboejendomme, hvis der etableres et grønt areal svarende til deres. LOVGRUNDLAG Lokalplan 74A 11.2 I henhold til Planlovens 19 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om etablering af et 5m grønt areal, og i stedet stilles krav om etablering af et grønt areal svarende til naboejendommens. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nedbrydningsplan.pdf /13 2 Åben Billede, vejprofil.jpg /13 3 Åben Billede, vejprofil.jpg /13 4 Åben Billede, vejprofil.jpg /13 5 Åben Ansøgning om dispesation i forhold til lokalplan 74a pargraf /13 stk. 2.doc 6 Åben Foto af grønt areal, naboejendommen.jpg /13 7 Åben Foto af grønt areal, naboejendommen.jpg /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Dispensation til udeservering ved terminal 2, Københavns Lufthavn Åben sag Sagsnr.: 13/17102 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Mathias Grøning Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Københavns Lufthavne A/S modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplanen for Københavns Lufthavn i Kastrup til at etablere udeservering i forbindelse med Lagkagehuset i Terminal 2. Udendørsserveringen vil foregå i sommermånederne på forpladsarealet ud for terminalen, jf. de vedlagte bilag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udeserveringen vil komme til at foregå i lokalplanens delområde Nord C, der er udlagt til forplads og ankomst- og afgangsfunktioner og kræver derfor dispensation. Der er tale om et meget begrænset areal på forpladsen, 4 borde, og beredskabet vurderer, at det er uproblematisk. HØRING Ansøgningen har i overensstemmelse med planlovens 20 været udsendt i nabohøring hos de af lufthavnen oplyste relevante butikker og caféer i terminal 2. Der er ikke modtaget nogen tilbagemeldinger. Yderligere har ansøgningen været forelagt Miljøministeriet med henblik på samtykke til en evt. dispensation i overensstemmelse med Lokalplanen for Københavns Lufthavn i Kastrup 9.3. Naturstyrelsen samtykker på ministerens vegne til, at der kan meddeles dispensation i overensstemmelse med det ansøgte. LOVGRUNDLAG I henhold til Planlovens 19 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod planens principper. Lokalplan for Københavns Lufthavn i Kastrup. Ifølge kan der dispenseres til, at funktioner fra et område i nordafsnittet kan strække sig ind i et andet, når det ikke forandrer den hovedopdeling på funktioner, som områdeinddelingen tilstræber at fastlægge. 4

6 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Lokalplanens i henhold til til udeservering i forbindelse med Lagkagehuset med en placering og i et omfang, der svarer til ansøgningen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben dispensation udeservering.pdf /13 2 Åben Mail med ansøgning kopieret til word /13 3 Åben VS: Orientering om udendørsservering foran T2 - LKH CPH /13 Landside Layout ude.pdf 4 Åben Kort over lufthavnen /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 3. Høring af forslag til landsplanredegørelse 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/21925 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Mathias Grøning Afbud: RESUMÉ Miljøministeriet, Naturstyrelsen, har sendt forslag til Landsplanredegørelse 2013 Grøn omstilling nye muligheder for hele Danmark i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Når der har været nyvalg til folketinget, skal miljøministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. Redegørelsen skal blandt andet omfatte de særlige forhold af betydning for planlægningen i hovedstadsområdet. Forslaget til Landsplanredegørelse 2013 er delt op i 7 temaer: 1. Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet 2. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst 3. Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi 4. Byerne på vej mod bæredygtighed 5. Udviklingen i hovedstadsområdet 6. Landdistrikter i udvikling 7. Det åbne land. Forvaltningen har udarbejdet et notat over det indhold i forslaget, som er særlig relevant for Tårnby Kommune. HØRING Forslaget til Landsplanredegørelse 2013 er i offentlig høring fra 28. juni til 27. september 2013 LOVGRUNDLAG Lov om planlægning, 2, stk. 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap2 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, 6

8 - at Forslag til Landsplanredegørelse 2013 tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til landsplanredegørelse /13 2 Åben Kort fortalt - Forslag til Landsplanredegørelse /13 3 Åben Notat om relevant indhold i Forslag til Landsplanredegørelse /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 4. Åbning af udstilling "Steder med sjæl - hvor er kulturarven i din kommune?" Åben sag Sagsnr.: 12/8563 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Mathias Grøning Afbud: RESUMÉ Tårnby Kommune har mulighed for at låne og præsentere vandreudstillingen Steder med sjæl, som er udviklet for kommuner, der ønsker at øge den lokale opmærksomhed og interesse for kulturarven. Teknisk Forvaltning påtænker at anvende udstillingen som optakt til kommuneplanrevision 2013, der som et af temaerne beskæftiger sig med kulturarv. Udstillingen er stillet til rådighed for kommunen i perioden oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygningskultur 2015 s kuffertudstilling "Steder med sjæl - hvor er kulturarven i din kommune?" belyser gennem tekst og billeder bygningskulturarvens mange facetter. Film og plancher besvarer generelle spørgsmål så som forskellen mellem fredede og bevaringsværdige bygninger, metoder til udpegning og sikring af værdierne samt deres betydning for kommunens udvikling. Udstillingens hovedelementer består af: 12 plancher, der fortæller hvordan og hvorfor, vi sikrer vores kulturarv i Danmark og 1 en planche med lokalt indhold en digital afstemningssite, hvor borgere kan stemme blandt 10 udvalgte steder om kommunens kulturarv, se I forbindelse med åbningen af udstillingen afholdes sædvanligvis et åbent møde, hvor repræsentanter fra forvaltningen og fra bygningskultur 2015 fortæller om arbejdet med kulturarven i planlægningen. Detaljerede oplysninger om udstillingen kan læses på Teknisk Forvaltning vurderer, at udstillingen er en god kanal til at præsentere temaet kulturarv og de værdier, der knytter sig hertil forud for den kommende debat om kommuneplanen. Udstillingen er derfor en god anledning til at sætte fokus på bygningskulturarven lokalt og en oplagt mulighed for at formidle hvilke tiltag, kommunen gør for at sikre kulturarven gennem planlægningen. Forvaltningen anbefaler med udvælgelsen af følgende 10 Steder med sjæl at vise Tårnby Kommunes variation mht. kulturarvens geografi, tid og type: 8

10 1. Saltholm Ø (kulturlandskab/kulturmiljø): batterier og skanser 2. Tømmerupvej (kulturlandskab/kulturmiljø): fra Tømmerup til Ullerup 3. Tårnby Landsby (kulturmiljø): Tårnby Kirke og Hallingsgård 4. Det gamle Kastrup: Kastrupgård og Kastrup Værk/Bryggergården (begge fredede) 5. Haveboliger i Tårnby Villaby 6. Rækkehuse i Kastrupvænge 7. Kastrup Broforening 8. Kolonihave, f.eks. HvF Sommervirke, HvF Ringen 9. Kastrup Strandpark: Kastrup Søbad og Kastrup Lystbådehavn 10. Kastrup Lufthavn: Vilhelm Lauritzens Terminal (fredet) og Terminal 3 Alternative muligheder fremgår af vedlagte bilag 1 LOVGRUNDLAG I henhold til planlovens 23d skal der i forbindelse med revisionen af kommuneplanen forestås en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Teknisk Forvaltning vurderer, at udstillingen vil kunne bidrage væsentligt til at overholde denne forpligtelse i loven ved at kvalificere temaet kulturarv. Forvaltningen vurderer dog, at der også skal gennemføres en eller anden form for oplysningsvirksomhed i forbindelse med offentliggørelsen af selve kommuneplanforslaget, som f.eks. kunne omhandle temaet klimatilpasning, der bliver et andet væsentligt tema i kommuneplan ØKONOMI Udstillingen bliver afholdt uden udgifter for Tårnby Kommune INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at Tårnby Kommune tager imod tilbuddet om at vise vandreudstillingen Steder med sjæl den 1. oktober at de af Teknisk Forvaltning foreslåede områder/bygninger indgår som lokale bud på steder med sjæl - at forvaltningen i forbindelse med udstillingen præsenterer disse og evt. andre værdifulde steder i kommunen og deres betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie og som grundlag for den fremtidige udvikling. /BGR 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Alternative "Steder med sjæl" /13 2 Åben Plancher.pdf /13 3 Åben Eksempel på plakat /13 4 Åben Oversigtskort med "Steder med sjæl" /13 5 Åben Oversigtskort med alternative "Steder med sjæl".pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 10

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere