Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vollerup-Ulkebøl Vandværk"

Transkript

1 Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab

2 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra Den skulle tinglyses, hvad den først blev i 1939! Disse sider er grundloven for etableringen af Spang og Ulkebøl Vandværk.

3 Indholdsfortegnelse Forord side 2 Billeder og kort gennem tiderne side 4 Indledning side 9 Vand et forunderligt element side 10 Det skete side 11 Det skete side 13 Det skete side 16 Det skete side 20 Det skete side 26 Det skete side 29 Det skete side 39 Det skete side 51 Fakta: Antal andelshavere gennem tiden side 63 Bestyrelsesmedlemmer gennem tiden Formænd gennem tiden Skriftet udgives i 1250 eksemplarer i anledning af vandværkets 75 års jubilæum Skriftet er redigeret af: Karsten Iwersen, Bent Heissel og Bjarne Sørensen. Fotos: Karsten Iwersen med flere. Grafisk design og tryk: Langenberg Grafisk A/S. Bogen er sat med Adobe Garamond og Brush Script MT

4 Forord Karsten Iwersen Bestyrelsesformand 75 år for et lokalt vandværk er en god alder og det skal vi markere, især fordi 3 i den siddende bestyrelse har været med så længe, at de endnu husker nogle af de gamle, der næsten var med til at stifte vandværket. For det er også 75 år siden for et lokalt engagement, der gik fra individuel vandforsyning af meget svingende kvalitet og mængde, til rigeligt med godt vand. Det er, hvad der også i dag står i vores formålsparagraf i vedtægterne: godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag. Et sådant engagement er noget borgene i Spang, Ulkebøl og Vollerup altid har stået for og den dag i dag også udviser, ikke kun gennem vandværket, men også gennem foreninger og forretninger og virksomheder. Dette er vigtigt for ikke bare at være en forstad til Sønderborg. Nedenfor kan læses om at det startede i Spang og Ulkebøl, blev til Vollerup Ulkebøl, og så kan man et par gange læse at Ulkebøl By ikke kunne komme med, i starten og senere var der igen og igen tale om det, men det blev aldrig til noget og Ulkebøldam og Krogvejen får i dag vand fra Kær-Hestehave Vandværk. 11. februar 1938 blev den stiftende generalforsamling afholdt for Spang og Ulkebøl Vandværk og det blev startskuddet til, hvad vi i dag høster frugten af. Vi har styr på alle generalforsamlinger og næsten alle årsregnskaber til bage i tiden, men vi har ikke lovene fra 1938 til 1966 og så de sidste fra Der står ikke lige meget i protokollerne gennem årene og det kan tænkes at den siddende bestyrelse ofte har talt sammen og så er tingene blevet lavet, enkelte år er der ingen bestyrelsesmøder mellem generalforsamlingerne. Det kan I læse om i dette skrift. Generalforsamlingerne har ikke altid været lige meget besøgt, det laveste er 7 personer og det højeste 98, det år hvor der skulle vedtages vandmålerinstallation. Almen vandforsyning er stadig i en markant udvikling fra selvstændige foretagender til mere politiske regulerede enheder, og disse forandringer præger også Vollerup-Ulkebøl Vandværk. Den udprægede decentrale vandforsyning i Danmark, drevet af lokale, er ved at være et særsyn. Med forandringens vinde, der blæser, giver dette paradoks, mellem små enheder og voksende politiske krav, en ny fremtid. I disse år ser vi en del mindre vandværker, der vælger at lade sig overtage af andre almene vandværker, enten private eller kommunale Dette kan være p.g.a. manglende lokal opbakning, forurenede boringer, nedslidte installationer og forsyningsnet eller ny lovgivning. Blandt andet kæmper mange vandværker med den nye Vandsektorlov. Vollerup-Ulkebøl Vandværk er ikke underlagt denne lovgivning, da den kun omhandler vandværker med en udpumpet vandmængde på over m³ om året, Vollerup-Ulkebøl Vandværk ligger på omkring m³ om året i disse år, det skulle gerne falde lidt da spildet ligger for højt. Loven skulle give forbrugerne bedre og billigere vand i harmoni med miljøet. Men det, er der ikke mange der mener, er blevet resultatet. Krav har det med at falde nedad, men hvilke reguleringer der kommer, ved vi ikke. 2

5 Om dele af Vandsektorloven kommer til at gælde for Vollerup-Ulkebøl Vandværk, eller om vandværker, fra at sortere under miljø, kommer til at sortere under fødevarer med ny kontrol, vides ikke. Beredte skal vi være, og kravene til organisering, administration og kontrol, skal vi nok kun forvente er stigende. Disse overvejelser er også, hvad der præger diskussionerne når bestyrelsen mødes, hvor temaerne i disse år meget omhandler nødforsyning, ombygning af vandværk, muligheder for sammenlægning, tildeling af nye udbygningsområder som forsyningsområder, indsatsplanlægning og tilstandsvurdering osv. Så arbejdet i Vollerup-Ulkebøl Vandværk er på ingen måde stagneret eller kedeligt. Vi har et stærkt udgangspunkt for dette arbejde med et velholdt og veldokumenteret vandværk med en sund økonomi, der lever op til dagen krav i et godt samarbejde med Sønderborg Kommune. Derfor Vollerup, Spang og Ulkebøl tillykke med jeres vandværk, det er sundt og klar til at arbejde med fremtidens krav. God læselyst dette er et stykke lokalhistorie. På vegne af bestyrelsen for Vollerup-Ulkebøl Vandværk, Andelsselskab. Karsten Iwersen Bestyrelsesformand 3

6 Der findes ingen billeder fra 1939, men her ses skitsen af vandværket fra Ved siden af døren ses en adskillelse i bygningen, den forreste del er filteranlægget og var lavere end den bageste del der indeholdt iltningstårnet. Den runde beholder i kælderen er hydro-forbeholderen. I krydset der ses foran beholderen var den første boring, DGU , der gav vand nok. Den stiplede linje viser hvor rentvandsbeholderen var. Anlægget gav m³/t og filteranlægget er 8 m². Skitsen over udvidelsen i Udvidelsen af vandværket skete ved, at der blev bygget 8 filter-kamre, et forfilter og et nyt iltningstårn. Filtrene er der hvor man kan se det, der ligner en plade og iltningstårnet er markeret med trapper. På pladerne sad ventiler til åbning og lukning for skylninger m.v.. Anlægget kunne give m³/t og filteranlægget var 16 m². Totalkapaciteten var så m³/t 4

7 Billede af det tilbageværende af det ældste vandværk fra 1939 og 1960 og efter renovering i Facaden på vandværket fra 1939, ombygget 1960 og i 1991, hvor den ældste del blev revet ned. På billedet ses ved døren udluftningsventilen til renvandstanken, der lå delvis under jorden. Facaden på vandværket bygget i 1968 med boring 4, DGU foran. 5

8 Kortet er givet tegnet af Vand-Schmidt der fik deres første opgave med ledningen fra Kirkevej til Agtoftsvej, den gang var det kommunevejen frem til Fattiggården. Øverst ses Stenbjergkær med ledningen til Willes hus. Her ud for ses Fattiggården og vinkelhuset er Ulkebølgård. På Augustenborg Landevej ses stikket over til dem der i dag bor på Hjortevej 29 og 29a. Det ses hvorfor de får vand fra Ulkebøl. Den buede stiplede linje er den gamle jernbane til Mommark. I dag der en stil langs jernbanen. Læg mærke til at vejen i Spang deler sig i et Y mod Vollerup og mod Als. Ledningen er ført frem til vandværket, men ledninger i Vollerup er ikke tegnet ind. Kort fra 1954 over ledningsnet i landsbyområderne Ulkebøl, Spang og Vollerup. 6

9 Vollerup-Ulkebøl Vandværks forsyningsområde i

10

11 Indledning Nærværende jubilæumsskift, udarbejdet på grundlag af 5 af vandværkets protokoller, er en kortfattet beretning om, hvorledes en gruppe initiativrige borgere skabte dette fremskridt i deres byer, i dette tilfælde ved at oprette et vandværk. Det er også historien om den forsigtighed og de genvordigheder, der prægede deres dispositioner i begyndelsen. En del af de følgende referater viser hvilke opgaver, formændene og bestyrelserne skulle løse. At der ikke altid har været lige let, fremgår tydeligt. Men at vi alle i Ulkebøl, Spang og Vollerup skylder disse engagerede mennesker, der har varetaget dette arbejde, en stor tak, fremgår forhåbentlig også. Det er deres fortjeneste, at vores vandværk er blevet udviklet til det, vi har glæde af i dag. Der har i perioder været større opgaver, som skulle løses samtidig med, at økonomien skulle være til stede. Husk 2. verdenskrig startede samtidig med at man startede vandværket op i 1939, hvilket ikke just gavnede økonomien. Det rene klare vand i renvandstanken. I bunden ses en fordybning til slam ved rengøring, den er 2,80 m. nede under vandspejlet. 9

12 Vand - et forunderligt element Vand er et stof med særprægede egenskaber. Det udvider sig både ved afkøling under og opvarmning over 4 Celsius, og udsat for kuldegrader ændrer det karakter fra flydende til fast form. Strømmende vand kan uden selv undergå nogen forandring eller påvirkning slibe sten og klipper, og ved sin erosion ændre landskabers topografi ved f.eks. at skære sig et leje dybt ned gennem jordbund af enhver art. Vand er undergivet et evigt kredsløb såvel det vand, der suges op fra undergrunden af træers og andre væksters rødder, som vandet på søers og haves overflade fordamper og bliver til skyer, der fortættes og afgiver deres væde som regn eller sne. Denne nedbør danner starten på et nyt kredsløb. Inden for fysikkens verden er det på flere områder vandet og dets egenskaber, der danner basis for definitioner og enheder. F. eks. defineres vægtenheden i gram som lig med 1 cm³ destilleret vand ved en temperatur på 4 Celsius. Tilsvarende er celsius skalaens gradinddeling udformet så at henholdsvis vandets frysepunkt og kogepunkt svarer til 0 C og 100 C på skalaen. Vand er en betingelse for liv på jord. De første mennesker, med primitiv levevis, rådede ikke over teknik til transport af vand over større afstande. Derfor slog de sig med forkærlighed ned ved vandløb, søer og fjorde, hvor tilmed vandets fauna kunne afgive føde i for af fisk og skaldyr. Vandforsyningen til større byer via rørsystem blev praktiseret her i landet allerede for knap 400 år siden i lokaliteter, hvor det var muligt at lede vandet frem fra søer eller vandløb. Rørledningerne dannedes af udhulede træstammer. Gennem de sidste 75 år er udviklingen gået stærkt, også på det område, så i mange år har vandforsyningen fra et velfungerende vandværk været betragtet som en selvfølge i enhver nok så lille landsby. Hvis man spørger folkeslag i hele verden om hvad deres mest basale behov er, er det ens overalt: Jord, vand, luft og solen. 10

13 En kreds af borgere i Spang og Ulkebøl mødtes den på Spang Kro for at drøfte muligheden for at oprette et vandværk i Spang og Ulkebøl. Fra firmaet Brdr. Hinriksen, Odense var mødt Ingeniør Christian Jantzen, som gennemgik et af Firmaet udarbejdet Projekt og Tilbud. Efter denne gennemgang valgtes Hr. J. Iversen som dirigent, hvorefter der blev rettet en del Spørgsmål til Ingeniør Jantzen, som denne besvarede. Man gik over til at stemme om der skulle udbygges et Vandværk efter Firmaets Projekt. Dette blev enstemmigt vedtaget ved skriftlig afstemning. Man vedtog derefter at Generalforsamlingen skulle være den Stiftende. Betingelsen for at firmaet skulle udbygge anlægget var, at der fra firmaets side blev stillet en passende Garanti for Rentabiliteten, i form af en Sparekassebog, og at anlægget skulle tilsluttes 50 forbrugere, samtidig skulle der stilles en bankgaranti på 10 % af Anlægssummen i et år fra afleveringsdagen. Anlægssummen kr. Derefter fremkom der forslag til Love, som blev oplæst paragraf efter paragraf. Disse blev enstemmigt vedtaget, og der valgtes til bestyrelse: Blikkenslager J. Iversen Snedkermester P. Jacobsen Maskinbygger J. Andersen Malermester Chr. Hansen Snedkermester Chr. Keldsen Som suppleanter valgtes Bagermester P. Lauritsen Skomagermester H. Matthiesen. Vandværkets navn blev Spang og Ulkebøl Vandværk Derefter sluttede Generalforsamlingen. Spang den Brdr. Hinriksen Ing. Christian Jantzen Dirigent Jørgen Iversen Bestyrelsen samledes med Malermester Christen Hansen som Formand, Snedkermester Peter Jacobsen som Næstformand, Christian Keldsen som Kasserer. Spang den Christen Hansen Peter Jacobsen Jørgen Iversen Christian Kelsen Jørgen Andersen ***** Således side 1 i den 1. protokol for Spang og Ulkebøl Vandværk, stemplet med 5 kroner og Forevist på Tinglysningskontoret for Retskreds nr.93, Sønderborg Købstad m. v., den Dagbog nr. 346/53. (sign.) Der blev så afholdt flere bestyrelsesmøder i starten af 1938 hvor man blandt andet underskrev aftale om bygning af vandværket. Man havde også en drøftelse om Ulkebøl By skulle medtages under vandværket. Det krævede andelshavere (hvad der nok ikke var) hvorfor man vedtog foreløbig af lade Ulkebøl By udenfor (I dag er der tale om Ulkebøldam frem til Bjørnemosen 6). Man lavede en rentabilitets beregning og forhandlede lån i Kommunernes Kreditfor- 11

14 ening hjem, og satte så arbejdet med at bore efter vand i Ulkebøl i gang. Man etablerede en mindre pumpestation, men fastholdt en større boring og en større rentvandsbeholder, så Ulkebøl By senere kunne komme med. Der blev så afholdt (ekstraordinær) generalforsamling den i Spang Kro og der var mødt 12 medlemmer samt Ing. Jantzen. Ing. Jantzen medbragte et forslag om bygning af vandværket i Vollerup, da de 3 boringer i Ulkebøl (DGU nr , og ) ikke gav resultat (vand). Ing. Jantzen meddelte at der var tegnet 20 andelshavere i Vollerup og de skulle så tilsluttes samme vandværk. Boringen ville blive forsøgt ved Bager Petersen i Vollerup (Linbækvej 6). Anlægssummen ville efter dette projekt stige fra kr. til kr. men tilslutningsudgifterne blev de samme. Pumpeanlægget skulle kunne forsyne mindst 200 andelshavere. Hydroforen blev forstørret fra 8 til10 m³, rentvandsbeholderen fra 25 til 35 m³ og filterarealet med samme forhold. Der skulle lægges ledninger i Vollerup så alle kunne blive tilsluttet. Der blev vedtaget at bestyrelsen deltog i et møde med Vollerup beboerne dagen efter den på Vollerup Kro. Den blev der afholdt møde med beboerne i Vollerup på Vollerup Kro til drøftelse af spørgsmålet om tilslutning til Spang og Ulkebøl Vandværk. Man sluttede sig til disse bestemmelser der blev vedtaget på Spang Kro den vedrørende denne tilslutning. Beboerne i Vollerup ønskede 2 bestyrelsesmedlemmer indvalgt i bestyrelsen og som også skulle supplere bestyrelsen fra Spang og Ulkebøl til den ordinære Generalforsamling kunne afholdes. Ligeledes vedtoges det i tilslutning til generalforsamlingen af at kalde vandværket Vollerup og Ulkebøl Vandværk i stedet for Spang og Ulkebøl Vandværk. Ingeniør Jantzen fra Brdr. Henriksen, Odense, oplyste at anlægssummen ville blive kr., og han gennemgik hele projektet for vandværksplanen. Til bestyrelsesmedlemmer for Vollerup By valgtes Hans Ohlsen og Johannes Enevoldsen. Lovene for vandværket blev oplæst og bekendtgjort for hele forsamlingen. Man foreslog afstemning blandt de mødte medlemmer fra Vollerup om ovenstående tilslutning og dette blev enstemmigt vedtaget. Boringen blev lavet på marken overfor Bager Petersen, Vollerup, og den gav vand til alle. Bager Petersen boede Linbækvej 6, og han blev vandværkspasser. Det var så starten på Vollerup-Ulkebøl Vandværk. Vandværket var blevet bygget og sat i drift og der blev leveret vand til borgerne i Vollerup, Spang og Ulkebøl Der blev afholdt 2 bestyrelsesmøder på Spang Kro, 18/ og 22/ , hvor der er redegjort for den første opkrævning af vandafgift, der gik glat. Der var en del klager over at vandet var gult. Hvad er en Andelshaver! Som regel for hvad der forstås ved en Ejendom, vedtoges der at Anboringer og Haner til en ejendom, regnes huse og jord der er opført på samme Grundbogsblad. Haneafgiften blev samme for alle andelshavere. Et andragende fra Sundsmark By (i dag Stationsvej og Borrevej) om tilslutning til vandværket var blevet efterprøvet med en tegning af Andelshavere og der tegnede sig straks 6 medlemmer. Man ville holde møde med de interesserede snart. 12

15 Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 26. februar 1940, hvor vandværkets 1. regnskab blev gennemgået og opstillet med fremmed hjælp, af hr. Reiner Munck, Sønderborg. Årsagen til alt dette var de indtrufne tider (2. verdenskrig ). I protokollen står: Da værket på grund af den indtrufne tider ikke kan forrente sig og bestyrelsen ikke turde afgøre låneforholdene, der også var indstillet (der kunne ikke optages lån), vedtoges det at overlade disse spørgsmål til generalforsamlingen. Generalforsamlingen den i Spang Kro, hvor der var mødt 40 andelshavere. Der blev aflagt beretning og regnskab, og så diskuterede man love og låneforhold, og bestyrelsen blev bemyndiget til at optage et kreditforeningslån og når dette var i hus indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Frosne vandrør Under eventuelt vedtog man at vandet skulle optøs, men kun til 1. hane. Bestyrelsesmøde : Lånesagen var at hr. Reiner Munck havde fået gennemført et kreditforeningslån på kr. til kurs 90,0 og det indbragte kr. Man fik forelagt og diskuterede en Afdrags og Rentetabel frem til Der skulle indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling den blev der afholdt ekstraordinær Generalforsamling og der var mødt 30 medlemmer. Formanden redegjorde for punkt 1, Lånesagens gang, og Vandindvindingsrettens gang, lånet var optaget og kassekreditten indfriet og det stod kr. i Landmandsbanken i Sønderborg. Punkt 2: Han oplæste Driftsberegningen, der blev godkendt (Økonomien) og Punkt 3: foreslog en NEDSÆTTELSE af vandafgiftsstigningen på 50 % med 20 %, således at vandprisen steg med 30 %. Christian Horne foreslog 33 % og en afrunding af priserne og det blev vedtaget. Priserne blev herefter: 1. hane kr. 4,00, lejehane kr. 2,00 for 2. hane kr. 0,35 og jordskyld 66,5 øre pr kr. jordskyld og de gamle takster blev bibeholdt frem til 1. januar Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Efter Chr. Horne.s forslag blev det vedtaget, at medlemmerne ved den ordinære generalforsamling skal have gratis kaffe. Punkt 4: Der blev gjort indsigelse mod en ændring af 8 i lovene, vedtaget sidste gang ved generalforsamlingen, men den blev vedtaget ved afstemning, med 16 for og ingen imod. En fremlæggelse af den én gang før vedtagne ændring af 13 blev vedtaget enstemmigt. Punkt 5: Valg af Bestyrelse. Ved en afstemning fik Chr. Horne, Spang, og Jørgen Andersen, Ulkebøl 21 stemmer, Jørgen Iversen, Spang 16 stemmer, Arthur Müller, Vollerup, 13 stemmer, Hans Sørensen, Vollerup, 13 stemmer, Jørgen Boysen, Vollerup, 13 stemmer, Christian Petersen, Ulkebøl, 13 stemmer, Christian Kock, Spang, 11 stemmer, Hans Ohlsen, Vollerup, 10 stemmer, Hans Neve, Vollerup, 6 stemmer, Johannes Enevoldsen, Vollerup, 3 stemmer, P. Jakobsen, Ulkebøl Sten, 1 stemme og ulæseligt, Ulkebøl Kirke, 1 stemme. Valgt blev: Christian Horne, Spang, Kasserer, Jørgen Andersen, Ulkebøl, Medlem af bestyrelsen, Jørgen Iversen, Spang, Formand, for Ulkebøl Spang 13

16 og for Vollerup blev ved lodtrækning valgt: Arthur Müller, Vollerup, Næstformand og Hans Sørensen, Vollerup, Protokolfører. Som suppleanter og valgte revisorer: Jørgen Boysen, Vollerup og Christian Petersen, Ulkebøl Kirke. Den hidtidige formand, Malermester Christen Hansen, Ulkebølsten, ønskede ikke valg. Denne generalforsamling, i 1940, er vel den vigtigste i vandværkets historie. Her var værket i drift, lån hjemtaget og det første regnskab gældende for 1938 og 1939 blev fremlagt, men findes ikke, dog findes kassebogen fra den tid. Det Her ses regnskabet fra generalforsamlingen den 17. marts 1942 og som omhandlede året Der ses en del tal anført med blyant, og det er med sikkerhed regnskabet for 1942, der er anført som kladde. Hvem der har skrevet tallene vides ikke, men det kan være den daværende kommende formand, Arthur Müller. 14

17 første regnskab der findes er fra 1942 og omhandler Der blev også vedtaget nye love, men desværre har vi ingen fra tidligere end Fra bestyrelsesmøderne 1940, 1941 og 1942 var temaerne: driften af vandværket, andelshavers levering af vand til IKKE medlemmer, ændring af lovenes 4, takster. Der skulle betales haneafgift for WC, mælkekøling og havevanding, optøning af frosne vandledninger og man ville ikke betale vandafgift for en måned hvor rørene var frosne! 1943 I 1943 blev malermester Christen Hansen indvalgt i bestyrelsen igen, da maskinbygger Jørgen Andersen ikke ønskede genvalg, efter at have været med siden starten. Der var ingen bestyrelsesmøder mellem generalforsamlingerne 1943 og 1944, ét møde mellem 1944 og 1945 og ingen mellem 1945 og 1946, det var nok på grund af krigens tid I 1944 fik man lavet Kreditforeningslånet om fra 4,5 % til 3,5 % og fra 25 år til 20 år, og det gav en besparelse. I 1945 indtrådte suppleanten i bestyrelsen for Christen Hansen, så længe han var sat fast af det Tyske Sikkerhedspoliti I 1946 forlod Hans Sørensen bestyrelsen og Frederik Meyer blev indvalgt. Hans Iversen, Spang blev nyvalgt som kasserer med Christian Horne som regnskabsfører uden for bestyrelsen. Teknisk fungerede vandværket godt, men filteret havde svært ved at følge med vandforbruget, hvorfor man enedes om, at skifte gruset ud med noget af en grovere kvalitet. Det blev udsat p.g.a. prisen. Dog mødtes bestyrelsen og nogle håndværkere den 2. oktober 1946 for at undersøge hydroforen (vandtryksbeholderen) for rust. Det blev konstateret at den skulle tjæres indvendig og males udvendig og væggene skulle kalkes. (Gad vide hvordan vandet smagte dagen efter?) Generalforsamlingen 1947 var kort, alt enstemmigt vedtaget, også at alle andelshavere skulle betale 1,00 kr. for hver kr. ejendomsskyld, og valg var genvalg. MEN det var nødvendigt med en udvidelse af vandværket og man fik tilbud hjem på dette, men det medførte en EKSTRAOR- DINÆR Generalforsamling hvor man gennemgik hele udvidelsen, at opkræve 1 kr. pr kr. grundskyld i 6 år, og at låne pengene kr til ombygningen af andelshaver Johannes Enevoldsen, Vollerup. Man ændrede også 2 i lovene. Antallet af andelshavere var steget fra 72 i begyndelsen til nu ca. 130 andelshavere. I 1948 var udvidelsen af vandværket udført og man havde lånt pengene delvis privat. Ved Generalforsamlingen læste kassereren regnskabet op, driftsregnskabet balancerede med kr ,00 og status med kr ,00. Frederik Meyer ønskede ikke genvalg, hvorfor Peter Boysen blev foreslået og indvalgt i bestyrelsen Ved Generalforsamlingen 1949 var der mødt 12 medlemmer, ikke noget videre at berette. Arthur Müller ønskede ikke genvalg p.g.a. bortrejse, valgt blev Rasmus Rasmussen, Vollerup. Ved et bestyrelsesmøde den blev spørgsmål omkring Sønderborg Vandværks besøg på Vollerup-Ulkebøl Vandværk hvor man skulle måle vand (grundvandspejlet), og herunder har de jfr. Installatør Karl Heinz Petersen ikke sat en knivafbryder rigtig i el- tavlen, og det krævede man så erstatning fra Sønderborg Vandværk for. Sagen kørte i et års tid. 15

18 Ved generalforsamlingen i 1950 berettedes om at erstatningssagen mod Sønderborg Vandværk gik sin gang via en sagfører. Kasseren aflagde regnskab og ved valgene var der genvalg og selv om formanden Jørgen Iversen protesterede, så tog han en periode mere Ved generalforsamlingen i 1951 var beretningen koncentreret om Sønderborg Vandværks boring efter vand i Huholt, hvilket påvirkede Vandindvindingen i Vollerup. Der var også et stort vandforbrug og Vandværkspasser bager Petersen fik fuldmagt til at lukke for vandforsyningen, hvis forbruget steg for meget og vandbeholderen var tom. Han måtte lukke mellem 1530 og 1700 og om natten mellem 2400 og Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den med 3 punkter på dagsordenen: 1. beretning, 2. valg i stedet for afdøde Rasmus Rasmussen, 3. eventuelt. Ved valget blev gårdejer Jørgen Boysen indvalgt i bestyrelsen Ved bestyrelsesmødet indtrådte Christian Petersen i bestyrelsen idet formanden Jørgen Iversen var afgået ved døden kort forinden, og malermester Christen Hansen blev formand igen. Ved generalforsamlingen den 10. marts 1952 blev Jørgen Christian Kock og Arthur Müller valgt og Christian Petersen fortsatte som revisor. Man havde fået 400 kr. i erstatning af Sønderborg Vandværk for skaderne de lavede i Ved et kort bestyrelsesmøde blev Arthur Müller valgt til Formand og Jørgen Chr. Kock til protokolfører. I april 1952 var Bestyrelsen samlet på Domhuset i Sønderborg til møde angående udvidet vandindvindingsret. Dommeren henviste til at man sendte et andragende desangående til Sønderborg Kommune. Årsagen var at Sønderborg Vandværk borede efter vand i Huholt og det kunne medføre vandspejlssænkning ved Vollerup-Ulkebøl Vandværk, og man fremsatte derfor krav om en indvindingstilladelse på m³ vand årligt, imod den på m³ man havde. Bestyrelsen besluttede at lade en sagfører skrive ansøgningen, der så skulle indsendes til Formanden for Landvæsenskommissionen Ved bestyrelsesmødet 27. februar 1953 drøftede man misbruget af vand fra brandhydranterne, kommunen brugte vand til vejarbejde, medlemmer og ikke medlemmer hentede vand fra hydranterne som om det var en hane tilhørende ejendommen. De ville blive afkrævet betaling for dette misbrug. Sønderborg Vandværk havde installeret et Kontrol Vandur på vandværket i Vollerup for at kunne følge vandforbruget i en periode. Ved generalforsamlingen 1953, hvor der var mødt 20 andelshavere, kunne formanden Arthur Müller oplyse, at i et døgn i marts måned havde forbruget været 175 m³. Der blev fra forsamlingen klaget over katastrofalt manglende vand på Ulkebølsten, og som andelshaver mente man at have krav på vand i tilstrækkelig grad. Installatør Karl Heinz Petersen mente at man skulle spare på udgifterne, da Sønderborg Vandværks boring ved Huholt kunne medføre at Vollerup Vandværk også skulle bore efter vand. Gas- og Vandværksleder Munck-Jørgensen (Sønderborg Vandværk) havde udtalt at det 16

19 var en Samfundsopgave at skaffe Befolkningen det fornødne drikkevand. Installatør Karl Heinz Petersen, ja hvem var han? Han boede i Spang ved siden af Chr. Horne og har givet været spurgt om at deltage i den første vandværks bestyrelse, men har takket nej. Han etablerede efterfølgende i 1958 virksomheden SERVODAN i Ulkebøl, hvilket tvillingerne Arthur og Hubert Müller var med til, og de sad i bestyrelsen for virksomheden helt frem til sidst i 1980-erne, jfr. side 36 i En fortælling om brødrene i anledning af deres 100 års dag. Formanden Arthur Müller kendte altså el-installatøren og anvendte ham som konsulent på pumperne på vandværket, der jo også i 1950 erne blev drevet af elmotorer. ***** I maj 1953 var vandforsyningen katastrofal, der var for lidt vand, og da Sønderborg Vandværk ikke var kommet videre med at levere vand, syntes man ikke at kunne gøre andet ved manglen end prøve at sætte farten på dybvandspumpen op fra 22 slag i minuttet til 26 slag i minuttet. Og så anmode bager Petersen om at slukke for vandforsyningen mellem kl. 24 og 5 og medlemmerne anmodedes om ikke at vande haverne mellem 16 og 19. I August var situationen ikke bedre, stadig vandmangel, og man besluttede at afholde en ekstraordinær generalforsamling desangående den 26. august 1953 (Den blev aldrig afholdt)? var et år i vandleveringens tegn, 4 bestyrelsesmøder før generalforsamlingen, og hvor der ved hvert bestyrelsesmøde blev forhandlet med Sønderborg Vandværk om levering af vand. Og da det langt om længe lykkedes at få en pris fra Sønderborg Vandværk, var det tid til generalforsamling. Her blev der forelagt i alt 5 forlag, men kun nr. 1 og 2 blev aktuelle, forslag 1, nye installationer til kr kr. for reparationer med årlig driftsudgift på kr. og svarende til en vandpris på ca kr. pr. m³. Forslag 2 var en ny boring og ny pumpe, kr. + reparationer på kr. med årlig driftsudgift på kr. og svarende til 0,163 kr. pr. m³. Diskussionerne gik højt, men sagligt for sig og der blev redgjort for, at man startede med 72 medlemmer og nu var man over 150 medlemmer. Der blev argumenteret med, at Sønderborg Kommune havde sine arme ude alle steder. Installatør Karl Heinz Petersen gik stærkt ind for forslag 2, så havde man altid en reserveboring i beredskab. Bestyrelsen kunne gå ind for forslaget, men mente at der kunne blive problemer med den udvide vandindvindingsret. Der blev foreslået indførelse af vandmålere. Formanden mente at man var nået så langt i forhandlingerne, at man kunne skride til afstemning og der blev stemt om forslag 1, der blev vedtaget med 26 stemmer for og 4 imod. Formanden Arthur Müller forelagde forslag om at nye andelshavere skulle betale 100 kr. for at slutte sig til ledningsnettet. Christian Horne forelagde regnskabet og oplyste at ejendomsskyldafgiften blev forlænger for et år ad gangen. Der blev foreslået vandmålere hos storforbrugere. Alt blev enstemmigt vedtaget. Den 24. maj 1954 holdt man bestyrelsesmøde på Spang Kro og man besigtigede de af kommunen (Ulkebøl Kommune) udlagte kolonihaver ved den nye Kirkegård, da der var søgt om vand til dem. Bestyrelsen så på muligheden for at projektere en ny vandledning til den påtænkte ny bebyggelse, Degnevænget, (Solsortevej) og videre fra vejen 17

20 til Arbejdsanstalten (Agtoftsvej) og gennem kommunens jord hen til arbejdsmand Wille (Augustenborg Landevej 9). Man konsulterede for 1. gang Vand-Schmidt, Christiansfeld, for løsning af vandledningsproblemet, og det blev besluttet at lægge en 3 eternitledning fra Sognevejen v. Lawaetz (Agtoftsvej) og 100 m ad (Degnevænget nu Solsortevej) og senere koble den sammen med en ledning af samme størrelse, 3 eternitledning, der blev lagt fra Ulkebølvejen (Kirkevej) bag om Søren Andersen, Spang (tidligere vognmand, Spang 9) og frem til Kolonihaverne og videre frem til Alderdomshjemmet (Augustenborg Landevej 77 i dag) og nord om Skolen og videre til Degnevænget, men ikke på én gang Man havde i krigens tid og tiden derefter lånt penge hos private, men nu var Ulkebøl Spare og Lånekasse etableret og man lånte så kr. til vedligehold af værket og nedlæggelse af de nye forsyningsledninger. Det var svære tider med økonomien og man havde ved generalforsamlingen fortsat opkrævningen af grundskyldafgift i de næste 2 år. Man rettede henvendelse til Ulkebøl Kommune for at få denne til at yde et tilskud i arbejdskraft til nedlæggelse af den nye ledning til Alderdomshjemmet og Skolen. Det var meget påkrævet at få denne Hovedledning lagt, idet forsyningen til Degnevænget, Ulkebølgård (lå på hjørnet af Agtoftsvej og Augustenborg Landevej) og Arbejdsanstalten (lå på Agtoftsvej hvor børnehaven ligger i dag) var meget mangelfuld, enten måtte man fortsætte fra Skolen videre til Degnevænget straks eller afvente til Byplanvedtægten (for vestlige del af Ulkebøl Kommune) blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Den 12. november holdt man bestyrelsesmøde og der var kun et punkt på dagsordenen, NYE VEDTÆGTER, idet sagfører Kjølbye, Sønderborg, havde fremsendt udkast til disse. Man gennemgik og rettede vedtægtsforslaget til, så de passede bestyrelsen. Jens Peter Kristensen. Chauffør Jens Peter Kristensen, Linbækvej 5, nabo til vandværket, blev 1954 ansat som vandværkspasser med opgave at skylle filtre og holde vandværket og arealerne omkring i orden I 1956 fortsatte man nedlægning af nye forsyningsledninger og det blev vedtaget at større forbrugere, Alderdomshjemmet og Skolen skulle have vandmålere installeret. Vandprisen blev 31 øre pr. m³ og målerlejen kr. 3,00 pr. år pr. måler. Bestyrelsen havde søgt om øget vandindvindingstilladelse og fik den hævet fra m³ til m³. Under punktet Forskelligt kom Christen Hansen ind på de NYE VEDTÆGTER, som han oplæste og det blev vedtaget at lade dem trykke og uddele til andelshaverne. 18

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R A 10.036 KR/jd ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon 06-82 08 55 Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere