Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter."

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller PRI kolonihaver (19.08) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel I a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx pr. brev eller - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan Tryg ved fjernsalg* fastholde kravet på præmien bortset fra de første14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås, uden parterne mødes fysisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Side Indhold Side Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket af forsikringen 4 Ejerskifte 4 Bygnings- og risikoændring 4 Eftersyn af de forsikrede genstande 4 Udvidelser/begrænsninger 4 Forhold i skadetilfælde 4 Forsikring i andet selskab 4 Generelle undtagelser og begrænsninger 5 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader 5 Præmiens betaling 5 Indeksregulering 5 Forsikringens varighed og opsigelse 5 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 6 Voldgift 6 Ankenævnet for Forsikring 6 Betingelsernes ufravigelighed 6 Ejendomsforsikring 2 Forsikrede genstande 7 Bygningsbrandforsikring 3 Brand 7 Tilsodning 8 Tørkogning 8 Eksplosion 8 Sprængning 8 Direkte lynnedslag 8 Kortslutning 8 Nedstyrtende luftfartøjer 8 Hus- og grundejerforsikring 4 Tilfældig udstrømning af vand, olie o.l. 8 Voldsomt sky- og tøbrud 9 Storm 9 Frostsprængning 9 Snetryk 9 Tyveri og hærværk 9 Glas- og kummedækning 9 Anden pludselig skade 10 Insekt- og svampeskadeforsikring 5 Insektangreb 10 Svampeangreb 10 Udvidet rørskade/stikledningsforsikring 6 Skjulte rør 11 Skjulte stikledninger 11 El-varmekabler i gulve 11 Nedgravede jordvarmeslanger 11 Udvidet stikledningsforsikring 7 Udvendige skjulte stikledninger 11 Nedgravede jordvarmeslanger 11 Følgeudgifter 8 Oprydning 11 Restværdi 11 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) 12 Haveanlæg 12 Redningsudgifter 12 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab 12 Erstatningsberegning 9 Hus- og grundejeransvarsforsikring 10 Indboforsikring 11 Hvor dækker forsikringen 14 Forsikrede genstande 14 Brand mv. 15 Kortslutning 15 Nedstyrtende luftfartøjer 15 Tilfældig udstrømning af vand, olie o.l. 15 Voldsomt sky- og tøbrud 16 Storm 16 Tyveri og hærværk 16 Køle- og frostskader 16 Erstatningsberegning 12 Retshjælpsforsikring 13 3

4 Fællesbestemmelser Afsnit 1 1 Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen og de forskellige genstande. Under ansvarsforsikringen er den medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. 2 Ejerskifte Ejerskifte skal straks anmeldes til Tryg. Undladelse heraf kan medføre begrænsning i dækningen. Ved salg af ejendommen er ny ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst 14 dage efter overtagelsesdagen. Ny ejer kan overtage forsikringen efter nærmere aftale med Tryg. 3 Bygnings- og risikoændring Før arbejdet sættes i gang, skal det anmeldes til Tryg, hvis der foretages: - nybygninger eller tilbygninger. - ændring af tagbeklædning. - indretning af opholdsrum i loftsetage eller kælder. - ændring af bygningers anvendelse. - etablering af nedgravet svømmebasin, hvis det kan og ønskes medforsikret. - ændring af benyttede energikilder eller opvarmningsmåder. Tryg er herefter berettiget til at tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning helt eller delvis bortfalder. Nybygning af eller ændring på ejendommens udhuse, carporte, cykelskure, garager, havehuse, drivhuse, redskabsskure og vaskehuse skal kun anmeldes, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal derved overstiger 75 m 2. 4 Eftersyn af de forsikrede genstande Tryg kan når som helst foretage eftersyn for at vurdere bygningerne og risikoforholdene. 5 Udvidelser/begrænsninger Forsikringen dækker inden for det dækningsomfang, der fremgår af disse forsikringsbetingelser og med de eventuelle udvidelser eller begrænsninger, som fremgår af policen og et eventuelt policetillæg. 6 Forhold i skadetilfælde Når der er sket en skade, skal sikrede efter bedste evne søge at begrænse dens omfang og straks anmelde den til Tryg. Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Tryg erstatter rimelige udgifter til at afværge eller begrænse en umiddelbart truende eller sket skade, der er dækket af forsikringen. blive rejst. Det skal overlades til Tryg at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Trygs samtykke, idet man herved kan forpligte sig uden at have sikkerhed for, at Tryg er pligtig til at betale. Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede ting må ikke ske, før Tryg har godkendt det. Ved ansvarsskade skal der straks sendes anmeldelse til Tryg, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville 7 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, skal dette oplyses Tryg. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forhold for denne forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 4

5 8 Generelle undtagelser og begrænsninger Hus- og grundejerskader dækkes ikke, når årsagen er slid, manglende vedligeholdelse, tæring, byggefejl, fejlkonstruktion eller underdimensionering. Skader, der skyldes fejlmontering eller fejl ved fremstillingen af dele til eller ved opførelsen af de forsikrede bygninger og øvrige forsikrede genstande, er ikke dækket. Ligeledes er skader, der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde i forbindelse med reparations- og installationsarbejde, ikke dækket. Forsikringen dækker ikke skader, som er sket før forsikringens tegning eller ikrafttrædelse. Forsikringen dækker alene den direkte skade på de forsikrede genstande som følge af en af de i forsikringsbetingelserne nævnte skadeårsager, men ikke driftstab, formuetab eller andre former for indirekte tab eller påførte omkostninger. Følgeudgifter, som det fremgår af forsikringsbetingelsernes afsnit 8, betragtes i denne forbindelse ikke som indirekte tab eller omkostninger. 9 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af - naturkatastrofer, eksempelvis jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. - krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. - udløsning af atomernergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 10 Præmiens betaling Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx stempelafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt. Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Omfatter forsikringen Bygningsbrandforsikring, kan denne dækning dog ikke bringes til ophør på grund af manglende betaling. Til gengæld har Tryg udpantningsret og kan foretage udlæg i den forsikrede ejendom for præmie, påløbne renter og andre omkostninger. 11 Indeksregulering Præmien og de i forsikringsbetingelserne nævnte forsikringssummer indeksreguleres hvert år den 1. januar, mens præmien reguleres ved første forfald den 1. januar. Ved beregning af beløbene i disse betingelser er benyttet løntallet 9034 (januar kvartal 1990). Retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke. 12 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver anmeldt skade kan begge parter, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at ophæve forsikringen kan Tryg foretage eventuelle begrænsninger i dækningen. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges, hvis der foreligger skriftligt samtykke fra de i ejendommen tinglyste panthavere, eller det godtgøres, at ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikringen. For bygninger, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til forsikringstageren og eventuelle panthavere. 5

6 13 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis Trygs betingelser eller præmietarif ændres, kan disse ændringer gennemføres for denne forsikring med 1 måneds varsel til nærmeste forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. For bygningsbrandforsikringens vedkommende skal reglerne i pkt. 12 følges, for at opsigelsen skal være gældende. 14 Voldgift Både forsikringstageren og Tryg kan forlange en skade opgjort af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger een. Inden vurderingens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for eventuelle uoverensstemmelsers grænser træffer den endelige afgørelse. Vurderingsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgiften til opmand deles ligeligt. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 15 Ankenævnet for Forsikring Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med Trygs afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til Tryg ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon (mellem kl ). Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der betales tilbage, hvis - forsikringstageren helt eller delvis får medhold i klagen - klagen ikke kan behandles - forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Tryg Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Telefon (mellem kl ). 16 Betingelsernes ufravigelighed For den del af forsikringen, der vedrører bygningsbrandforsikring, er betingelserne godkendt af Forsikringsrådet og optaget i forsikringsregisteret. Tryg kan ikke med retsvirkning fravige disse godkendte betingelser til ugunst for forsikringstageren eller de i ejendommen tinglyste panthavere. 6

7 Ejendomsforsikring Afsnit 2 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, - den forsikrede ejendoms bygninger, såvel færdigopførte som bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. - carporte og hobbydrivhuse samt murede hegn og plankeværker. - faste el-installationer, herunder stikledninger, hovedtavler, kraftinstallationer og lysinstallationer inkl. faste armaturer. - sædvanligt fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, hårde hvidevarer samt glas og kummer. - gulvbelægninger, herunder tæpper lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv, fx gulv af beton, rå og ubehandlede brædder eller plader. - nedgravet svømmebassin, der er med murede eller støbte sider og bund, hvis det fremgår af policen, at det er medforsikret. - flagstænger, antenner samt gårdbelægninger. - haveskulpturer, solure, fuglebade og lignende, der er fastmonteret på nedgravet støbt sokkel. - vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygning er alene omfattet med deres håndværksmæssige værdi. Den samlede erstatning er begrænset til maks. kr Beløbet indeksreguleres. - haveanlæg, herunder flisebelægning, stensætning og lignende, er omfattet af brandforsikringen. Forsikringen omfatter ikke: - bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af erhvervsmæssig karakter. - lysskilte - lysreklamer - lysstofrør og pærer - bygningstilbehør, der befinder sig udenfor forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke: - bassiner og foringer af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer, selvom de er i murede, støbte og/eller nedgravede konstruktioner. - aftagelig overdækning i form af plader, presenninger, plastic og lignende. Derudover er haveanlæg dækket af den øvrige del af forsikringen under følgeudgifter. Se afsnit 8. Erstatningen for haveanlæg opgøres i alle tilfælde som anført i afsnit 8, stk. 4. Afsnit 3 Bygningsbrandforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Brand - skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader, er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom genstandene kommer i brand. 7

8 Afsnit 3 (fortsat) Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes løbesod. Stk. 3 Tørkogning - skade forårsaget af tørkogning på godkendte og forskriftsmæssigt installerede kedler til rumopvarmning. Selv den mest avancerede automatik kan svigte og ramme en kedels sikringsanordninger. Sker det, kan væskeindholdet på grund af overophedning koge bort og medføre en deformering eller total ødelæggelse af kedlen. Stk. 4 Eksplosion - skade sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 5 Sprængning - sprængning af dampkedler og autoklaver. Stk. 6 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Stk. 7 Kortslutning - enhver skade der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. - skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning. - skade, der skyldes slid eller manglende vedligeholdelse. - skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skade, sket under reparation. - skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug og forkert spænding. - skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. - skade, der skyldes støv, snavs, vand, fugt samt manglende smøring af lejer. Stk. 8 Nedstyrtende luftfartøjer - skade, som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. - skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. Afsnit 4 Hus- og Grundejerforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende. - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover. - vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelser selv er skyld i skaden. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. 8

9 Afsnit 4 (fortsat) Stk. 2 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at korrekt dimensionerede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Stk. 3 Storm Stormskader og eventuelle nedløbsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Stk. 4 Frostsprængning Frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes skaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, medmindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af forsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses op igennem gulve. - oversvømmelse af hav, fjord, sø eller vandløb. - nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på plankeværker, stakitter og hegn, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten, medmindre opførelsen sker på forsvarligt nedgravede trykimprægnerede stolper, som opfylder Dansk Standard (DS 2122 eller tilsvarende klassifikation). Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning, eller andet afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Stk. 5 Snetryk Skade på bygning forårsaget af snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Stk. 6 Tyveri og hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Stk. 7 Glas- og kummedækning Brud på glas, kummer, badekar og indmurede spejle, der er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen. Forsikringen dækker ikke tyveri fra og hærværk på - bygning under opførelse eller tilbehør og materialer hertil. Bygningen er under opførelse, indtil materialer og tilbehør er fastmonteret, og bygningen er indflytningsklar. - materialer og tilbehør, som er købt til ombygning eller modernisering af en bestående bygning, før disse ting er fastmonteret på deres blivende plads. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - ridser eller afskalning, der ikke kan betegnes som brud, medmindre genstanden derved bliver ubrugelig. - punkterede termoruder, uanset årsagen. - skade, sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse, opsætning/montering eller reparation omkring de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger og lignende. - glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - keramiske kogeplader. - vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, medmindre det af konstruktionsmæssige årsager ikke kan genanvendes. - skade, forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. Frostsprængningen er kun dækket, hvis det skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning. 9

10 Afsnit 4 (fortsat) Stk. 8 Anden pludselig skade Enhver pludselig skade, der ikke kan henføres til de foregående nævnte dækninger, undtagelser og begrænsninger. En skade betragtes som pludselig, når årsagen til skaden er upåregnelig, udefra kommende og har øjeblikkelig skadevirkning. Det vil sige, at årsagen til, at skaden sker og den virkning den får, skal være samtidig og uventet. Ud over undtagelserne i afsnit 1, stk. 8 dækkes ikke skade, der skyldes: - sætning, frostsprængning, rystelser fra trafik og lignende. - vand/nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, medmindre det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. - revner eller utætheder i og omkring fliser, badekar, gulve, vægge, blandingsbatterier, gulvafløb og lignende. - dyr, der gnaver, forurener eller bygger rede. - almindeligt brug - fx ridser, skrammer, afskalninger, pletter, tilsmudsning og lignende, som følge af tabte eller væltede genstande mv. Endvidere dækkes ikke - skade på keramiske kogeplader, glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - skade forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. Afsnit 5 Insekt- og svampeskadeforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Insektangreb Bygningsbeskadigelse forårsaget af træødelæggende insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. - skade på stråtage. - skade, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. - skade forårsaget af rådborebiller. Bekæmpelse af husbukkeangreb Stk. 2 Svampeangreb Udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes, hvilket er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. Forsikringen dækker svampeskade, der skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet. Forudsætningerne for at få erstatning er - at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. - at der ikke er tale om mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. - at der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion, udførelse eller indgreb i enkelte funktioner, fx lukning af ventilationsåbninger. Skade, der har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindeligt forfald og kan derfor ikke dækkes af forsikringen. Følgende bygningsdele- og konstruktioner er ikke omfattet af forsikringen: - stråtage - sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, fx udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og plankeværker. - træfundamenter og træpilotering og skade, der ikke stammer herfra. - træbeklædning, trægulve, træskillevægge og paneler i kældre. - bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel. - skader af kosmetisk art, det vil sige skade, der kun er gået ud over træværkets udseende, fx misfarvning på grund af blåsplint. 10

11 Afsnit 6 Udvidet rørskade/stikledningsforsikring Forsikringen dækker skade der opstår på: Stk. 1 Skjulte rør - i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås sådanne, der befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og andre permanent lukkede dele af bygningen. Stk. 2 Skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen indtil 50 meter fra sokkel. Stk. 3 El-varmekabler i gulve Stk. 4 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen dækker: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Tryg. - reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse. - utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaskemaskiner mv. - rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsuniter og lignende. - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende, samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - skade som følge af frost i uopvarmede bygninger, medmindre vandtilførslen er lukket og anlægget tømt for vand. - vand, olie mv., der går tabt ved en skade. Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring Afsnit 7 Udvidet Stikledningsforsikring Forsikringen dækker skade, der opstår på: Stk. 1 Udvendige skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen indtil 50 meter fra sokkel Stk. 2 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen dækker: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Tryg. - reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte stik- og afløbsinsstallationer samt jordvarmeslanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende, samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - vand, olie mv., der går tabt ved en skade. Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring. Afsnit 8 Følgeudgifter Forsikringen dækker: Stk. 1 Oprydning Udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Stk. 2 Restværdi Hvis skaden på en bygning udgør mindst 50% af nyværdien, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende bygning. Det er en betingelse for restværdierstatning, at bygningsresterne nedrives og fjernes, og at både den egentlige skadeerstatning og restværdierstatningen anvendes til genopførelse af en tilsvarende bygning. 11

12 Afsnit 8 (fortsat) Restværdierstatningen opgøres efter samme regler, som den egentlige skadeerstatning. Endvidere betales omkostninger til nedrivning, oprydning og bortkørsel. Stk. 3 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) Forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de krav, byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal udbedres eller genopføres, er dækket af forsikringen. Det kan fx dreje sig om bedre isolering, brandsikring, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktioner og lignende. Det vil sige, at en eventuelt ikke anvendt del af restværdierstatningen bortfalder. Indtægt ved eventuelt salg af anvendelige rester samt værdien af genanvendte rester fratrækkes i erstatningen. Forøgede byggeudgifter dækkes kun, hvis - kravene vedrører de dele af en bygningsbeskadigelse, hvortil der ydes erstatning. - det ikke er muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne i byggelovgivningen. - bygningens/genstandenes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% af nyværdien. - reparation eller genopførelse finder sted. - udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse. - udgifter til gennemførelse af myndighedskrav, som var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden skete. - krav, der stilles af offentlige myndigheder med hjemmel i love og bekendtgørelser om miljø, naturfredning og byggelinier. Stk. 4 Haveanlæg Ud over dækningen ved brandskader dækker forsikringen skade på haveanlæg, der er en dirkte følge af: - en dækningsberettiget skade på de forsikrede genstande. - genopførelse eller reparation efter en dækningsberettiget skade på de forsikrede genstande. Erstatningen er begrænset til 10% af den beskadigede bygnings værdi, højst kr Beløbet indeksreguleres. Hvis haven ikke sættes i stand, eller hvis udgifterne kan kræves dækket af det offentlige, ydes ingen erstatning. Beplantning erstattes alene med udgiften til nyplantning af maks. 4 år gamle vækster. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr Beløbet indeksreguleres. Stk. 5 Redningsudgifter - rimelige udgifter til redning og opbevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. - forsikrede genstande, som bortkommer under en erstatningsberettiget skade. Stk. 6 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab Bliver boligen ubeboelig som følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, betales efter aftale med Tryg: - udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. - mistet lejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt. - rimelige dokumenterede merudgifter - når egen ferie er påbegyndt eller umiddelbart forestående - til afholdelse af en tilsvarende ferie. Merudgifterne erstattes med indtil kr. om ugen og højst kr. Beløbene indeksreguleres. - udgifter og lejetab ud over normal byggeperiode - dog dækkes i indtil 1 måned efter skadens udbedring - men i alt højst 12 måneder. - udgifter og lejetab, hvis bygningen ikke istandsættes eller genopføres. - i det omfang, udgifterne er omfattet af en anden forsikring. - eventuelle ulemper og gener i forbindelse med istandsættelse efter en skade, hvor fraflytning ikke skønnes nødvendig. De udgifter, der er nævnt i dette afsnit, dækkes kun i forbindelse med skader, konstateret i forsikringstiden, uanset at insekt- og svampeskader er dækket i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. 12

13 Afsnit 9 Erstatningsberegning Hvorledes beregnes erstatningen Erstatningen, der normalt skal anvedes til istandsættelse eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb, der på skadedagen vil medgå til genoprettelse af det beskadigede på samme sted (nyværdierstatning). Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende byggematerialer som de beskadigede og kan ikke overstige prisen på byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendte på skadedagen. Ændringer af byggepriserne inden for en normal byggeperiode indgår i erstatningsberegningen. Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er istandsat eller genopført. Ved større skader, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan erstatningen udbetales i passende rater. Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen (dagsværdierstatning). Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede genstands normale levetid og dens alder på skadedagen. Ønskes en erstatning ikke helt eller delvis anvendt til istandsættelse eller genopførelse, foretages der fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug samt nedsat anvendelighed. En eventuel ikke anvendt restværdierstatning og lovliggørelseserstatning vil da ikke blive udbetalt. En erstatning, som ikke ønskes anvendt til istandsættelse eller genopførelse, kan kun udbetales til fri rådighed, hvis samtlige panthavere med tinglyst ret i ejendommen giver deres skriftlige samtykke. Erstatning til fri rådighed kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Erstatning for bygninger, der før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Den samlede erstatning kan ikke oversige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug og nedsat anvendelighed. Der ydes ikke erstatning for skader af ren kosmetisk art eller for farveforskelle mellem de erstattede og resterende ubeskadigede genstande. I nogle tilfælde kan det være umuligt at genanskaffe tilsvarende genstande som de beskadigede. Det kan betyde, at der ved udbedring af skaden opstår en forskel i udseendet mellem de genanskaffede og de tilbageværende ubeskadigede genstande. En sådan forskel vil ikke kunne medføre, at der også betales erstatning for de ubeskadigede genstande eller for demontering af disse. Erstatningsberegning vedrørende kortslutningsskader Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af den skaderamte genstand, beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Efter afskrivningsreglerne erstattes ikke med en højere procent end svarende til genstandenes alder som helhed, uanset om enkeltdele på grund af udskiftning ikke har opnået en tilsvarende alder på skadetidspunktet. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder 0-2 år 100% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% > 20% 13

14 Afsnit 10 Hus- og grundejeransvarsforsikring Regler og praksis Man er efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er ikke Tryg, men retspraksis der afgør, om man i en bestemt situation er erstatningsansvarlig. Som hovedregel er man ansvarlig for en skade, hvis den skyldes noget, man ikke burde have gjort eller skyldes, at man har forsømt at gøre noget, hvor man normalt burde have gjort det. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet fornuftigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadelidte ifølge almindelig retspraksis selv bære tabet, også selvom skadevolderen føler sig moralsk ansvarlig. Det er forsikringens formål at betale det krav, man stilles overfor, hvis man pådrager sig et erstatningsansvar, men det er også dens formål at friholde fra et uberettiget erstatningskrav. Et erstatningsansvar må ikke anerkendes, før Tryg har taget stilling til sagen. Hvis man anerkender et krav, risikerer man at komme til at betale en erstatning, der ikke er omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: - der er forvoldt med forsæt. - forvoldt under beruselse eller under påvirkning af narkotika. - opstået i tilknytning til indgåede aftaler. - opstået i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen. - på ting, der tilhører sikrede eller dennes husstand eller på ting, som disse personer låner, lejer, bruger, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af. - opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj. - forvoldt af haveredskaber med en motorkraft på over 5 hk. - hvor offentlige bestemmelser ikke er overholdt. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom pådrager sig for skade på personer med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed, samt ansvar for skade på andres ting og dyr med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. Summerne indeksreguleres. Herudover betales sagsomkostninger og renter af det beløb, der henrører under forsikringen. Forureningsskader Forsikringen dækker ansvar for skade, hvor der ved et enkeltstående uheld sker forurening, fx som følge af udsivning fra olietank. - hvis sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Indboforsikring Afsnit 11 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker: - de forsikrede genstande, der befinder sig permanent på forsikringsstedet, samt når disse befinder sig midlertidigt udenfor forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke: - genstande, der har befundet sig uden for forsikringsstedet i mere end 1 måned. Forsikrede genstande Almindeligt privat indbo Som almindeligt privat indbo anses: - indbo, der hører til en privat fritidsboligs normale udstyr. Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter, bånd- og pladespiller, bånd, kassetter, plader, compactdiscs, edb-udstyr, forstærkere, fotoudstyr, film, højttaleranlæg, kikkerter, kunstværker, malerier, mobiltelefoner, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, radioudstyr, herunder walkie-talkies, radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, skind, skindtøj, spiritus, vin, ure, våben, ammunition og ægte tæpper. Forsikringen omfatter ikke: - motorkøretøjer, knallerter, haveredskaber over 5 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art herunder windsurfers samt dele og tilbehør hertil. - genstande, som er eller ville være omfattet af en anden indboforsikring/løsøreforsikring. - penge, pengerepræsentativer, mønt- og frimærkesamlinger, guld- og sølvgenstande, smykker, perler og ædelstene. - husdyr. Dækningen for edb-udstyr er begrænset til 5% af forsikringssummen. 14

15 Afsnit 11 (fortsat) Forsikringen dækker: Stk. 1 Brand - skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader, er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom genstandene kommer i brand. Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. - skade, der skyldes løbesod. Stk. 3 Eksplosion - skade, sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 4 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Stk. 5 Kortslutning - enhver skade på de elektriske dele, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Stk. 6 Nedstyrtende luftfartøjer - skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Stk. 7 Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg eller fra vand-, varmeog sanitetsinstallationer samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover. - hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning, hvis forsikringen er tegnet med udvidet rørskade/stikledningsforsikring. - vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelser selv er skyld i skaden. - skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning. - skade, der skyldes slid eller manglende vedligeholdelse. - skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødeæggelse eller skade sket under reparation. - skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug og forkert spænding. - skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. - skade, der skyldes støv, snavs, vand og fugt samt manglende smøring af lejer. - skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning. - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. 15

16 Afsnit 11 (fortsat) Stk. 8 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade sket ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og rensede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Stk. 9 Storm - stormskade og eventuelle nedbørsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Stk. 10 Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning. Ved forsvarligt aflåst bygning forstås, at vinduer er aflukket med solide lukkeanordninger og udvendige døre er aflåst med solide og funktionsdygtige låse, således at indbrud normalt kun kan finde sted ved brug af betydelig vold. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, medmindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af ejendomsforsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses op igennem gulve. - oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på genstande uden for bygning. Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning eller andet afdækningmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. - tyveri ved brug af nøgle, der er anbragt på forsikringsstedet eller overgivet til andre personer. - tyveri, hvor tyven er kommet ind af åbenstående eller påklemstående vinduer eller døre. - tyveri, hvor tyven er kommet ind af en uaflåst dør. - tyveri af særligt privat indbo i udhuse og garager. Indbrud skal straks anmeldes til politiet. Stk. 11 Simpelt tyveri - dækkes med indtil 10% af forsikringssummen dog maks. kr Beløbet indeksreguleres. Ved simpelt tyveri forstås tyveri udenfor bygning, fra uaflåst bygning eller fra ikke forsvarligt aflåst bygning. Tyveri skal staks anmeldes til politiet. Stk. 12 Hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Hærværk skal straks anmeldes til politiet. Stk. 13 Køle- og frostskader - skader på varer i køle- og dybfrostanlæg, der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen, til/eller svigt af fryseren med indtil 1% af forsikringssummen. - skader på køle- dybfrostanlægget samt på indbogenstande, forvoldt af optøede varer. Erstatningen for køle- og dybfrostanlæg beregnes efter reglerne i afsnit 12, stk tyveri fra ejendommen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. Ejendomme anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid. - tyveri begået af sikrede eller medlemmer af husstanden. - tyveri af cykler, hvor stelnummer ikke kan oplyses. - tyveri af cykler, der ikke er aflåst med fastmonteret godkendt cykellås (dokumentation i form af originalt låsekort skal vedlægegs anmeldelsen). - tyveri af særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. - tyveri af fiskegarn, -ruser og lignende. - skade på genstande udenfor bygning, når ejendommen er ubeboet. - skade på genstande udenfor forsikringsstedet. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. - hvis personer med lovlig adgang til ejendommen har afbrudt strømmen. - skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. 16

17 Afsnit 12 Erstatningsberegning Stk. 1 Genstande, der er indkøbt som nye, er under 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. Stk. 2 For andre genstande kan der foretages fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Stk. 3 Film-, båndoptagelser og edb-programmer erstattes med indkøb af nye råfilm eller uindspillede bånd/disketter eller andre (databærende) medier. Stk. 4 Cykler Erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder 0-1 år100% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 1-2 år 90% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 2-3 år 81% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 3-4 år 73% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 4-5 år 66% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 5-6 år 59% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 6-7 år 53% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 7-8 år 48% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 8-9 år 43% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 9-10 år 39% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 35% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 31% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 28% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 25% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 22% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 19% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 16% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt år 13% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 18-10% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt Stk. 5 Tv-apparater Erstattes efter nedenstående tabel: (Gælder ikke for kortslutningsskader.) Alder 0-2 år 100% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 2-3 år 70% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 3-4 år 60% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 4-5 år 50% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 5-6 år 40% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 6-7 år 30% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 7-8 år 30% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 8-9 år 30% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 9-10% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt Stk. 6 Videoapparater og edb-udstyr Erstattes efter nedenstående tabel: (Gælder ikke for kortslutningsskader.) Alder 0-2 år 100% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 2-3 år 70% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 3-4 år 55% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 4-5 år 40% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 5-6 år 25% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 6-10% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 17

18 Afsnit 12 (fortsat) Stk. 7 Elektriske husholdningsapparater Erstattes efter nedenstående tabel: (Gælder ikke for kortslutningsskader.) Alder 0-2 år 100% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 2-3 år 90% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 3-4 år 80% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 4-5 år 70% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 5-6 år 60% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 6-7 år 50% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 7-8 år 40% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 8 - år 30% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt Til elektriske husholdningsapparater henregnes: - Kaffemaskiner, støvsugere, strygejern, strygeruller og køkkenmaskiner (fx mixere, blendere og kødhakkere). - Elektrisk hobbyværktøj. - Hår- og føntørrere, barbermaskiner. - Elektriske ure. - Bånd- og pladespillere, forstærkere, højttaleranlæg og elektriske musikinstrumenter og radioapparater. Stk. 8 Kortslutningsskader Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder 0-2 år 100% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 2-3 år 80% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 3-4 år 70% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 4-5 år 60% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 5-6 år 40% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt 6 - år 20% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt Stk. 9 Tryg er berettiget til, såfremt en genstand ikke kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden, at overtage denne mod udbetaling af erstatning. Tryg er ligeledes berettiget til at yde erstatning i form af genlevering af tilsvarende genstande som de stjålne/skaderamte. Stk. 10 Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige forsikringssummen (er indeksreguleret). Hvis værdien overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring, og erstatning ydes kun forholdsmæssigt. Det vil sige, hvis værdien af det forsikrede fx er dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, at selv en mindre skade kun erstattes med halvdelen. Stk. 11 Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen - i det omfang man er i besiddelse heraf - indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse efter fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at Tryg kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter skøn. Af hensyn til efterforskning kan erstatning for tyveriskader tidligst udbetales 4 uger efter, at tyveriet er anmeldt til politiet. 18

19 Afsnit 13 Retshjælpsforsikring Under hus- og grundejerforsikringen samt indboforsikringen er der dækning for de omkostninger, som sikrede kan få som part i retstvister som privatperson i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Retshjælpsdækning har en nøje sammenhæng med fri proces, hvorfor dette spørgsmål skal afklares i samråd med advokaten inden anmeldelse til hovedkontoret. Forsikringen dækker inden for rammerne af retshjælpsforsikringens almindelige betingelser, der udleveres ved henvendelse til Trygs hovedkontor, hvortil eventuelle forespørgsler også skal rettes. 19

20

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221 FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere