Her følger opgaver til de enkelte kapitler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger opgaver til de enkelte kapitler:"

Transkript

1 OPGAVER 193 Opgaver Her følger opgaver til de enkelte kapitler: 1. Sundhedsloven 2. Sagsbehandling 3. Kontrol og erstatningsforhold 4. Forvaltningens opbygning 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde 6. Sygehusadministration 7. IT på jobbet og digital forvaltning

2 194 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1. Sundhedsloven OPGAVE 1 INFORMATION Læs artiklen Hvordan gik operationen?, og diskutér i grupper, hvordan pa tienternes ret til information bedst varetages. Er det juridisk for svarligt at undlade at informere nyopererede patienter? Begrund svaret. OPGAVE 2 DÅRLIG INFORMATION Læs artiklen Patienter informeres for dårligt. 1) Find Sundhedsloven på nettet, og læs afsnittet om patienters ret til at vælge offentligt eller privat sygehus. Er reglerne til at forstå? 2) Hvorfor kritiseres regionernes evne til at informere patienter? 3) Hvilken forklaring gives der i artiklen? 4) Diskutér i forhold til patienters øvrige rettigheder, om det på disse områder står lige så skidt til? Og hvordan kan man eventuelt for bedre informationen til patienter? OPGAVE 3 EGNE FORHOLD I SYGEHUSJOURNALEN En 54-årig kvinde med mangeårig sygehistorie (neurosis hysterica) ind lægges akut af vagtlægen på psykiatrisk afdeling. Kvinden har væ ret indlagt flere gange i længere perioder blandt andet for synsfor styrrelser, læsevanskeligheder og hovedpine. Kvinden anmoder om at få aktindsigt i sin sygehusjournal. Hospitalet imø dekommer gerne hendes anmodning og tilbyder at lade en læ ge gen nemse journalen sammen med hende. Det ønsker kvinden imid ler tid ikke. Hun vil i stedet have udleveret en kopi af journalen, som hun kan tage med hjem. Det nægter den administrerende overlæ ge. Hvis hun ønsker at se journalen, skal det være sammen med en læ ge ellers får hun den ikke at se! 1) Vil kvinden få medhold i en eventuel klage over overlægens afgø rel se? I kvindens journal er der blandt andet oplysninger om hendes æg temand. Det er oplysninger, der dels stammer fra hende selv, dels op lys-

3 OPGAVER 195 ninger som overlægen har noteret fra samtaler med kvindens mand. Kvindens mand har blandt andet givet overlægen de taljerede beskrivelser af, hvorledes hendes neuroser udmøntes. Der udover har overlægen gjort sig nogle betragtninger omkring de res mangeår ige ægteskab herunder en begrundet mistanke om utro skab fra æg te mandens side. 2) Hvilke oplysninger bør kvinden på baggrund af lovgivningen få ad gang til, og hvilke oplysninger bør eventuelt slettes i for bindel se med en aktindsigt? OPGAVE 4 HIV Bioanalytiker Heidi Hansen tager en dag en blodprøve på patient Søren Sørensen. Da Heidi trækker kanylen ud af Sørens arm, kommer hun til at stikke sig på den. Hun kontakter straks overlægen, der be der Søren om tilladelse til at indhente oplysning om Sørens HIVstatus fra Stofby Sygehus, hvor Søren tidligere er blevet opereret. Bag grunden for ønsket om at kende Sørens HIV-status er, at op lysnin gen er vigtig for vurderingen af, hvorvidt Heidi skal tilbydes den meget voldsomme tre-stof behandling mod HIV. Sagen er hasten de, idet HIV-virus alene kan slås ned, hvis tre-stof behandlingen iværksættes inden for 48 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor Heidi har stuk ket sig. Søren nægter, men overlægen rekvirerer alligevel Sørens journal fra sygehuset. 1) Har overlægen ret til at rekvirere Sørens journal som beskrevet? 2) Hvilke lovbestemmelser regulerer, om Stofby Sygehus må udlevere Sørens journal? OPGAVE 5 OVERLÆGENS INDLÆGGELSE En overlæge bliver indlagt på samme afdeling, hvor han er ansat som administrerende overlæge. Personalet er meget interesset i hans journal. Det udvikler sig, og på et tidspunkt føler afdelingens eneste læge sekretær, at samtlige læger flokkes inde på hendes kon tor for at se i journalen. På et tidspunkt bliver det for meget. Hun bestemmer sig til ikke at fortælle overlægen om den groteske situation men vil samti dig gøre noget. Hun beslutter sig derfor for at gemme journalen.

4 196 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1) Hvem bør have adgang til overlægens journal? 2) Vurdér lægesekretærens handlemåde; hvilke hensyn varetager hun, og er de berettigede? OPGAVE 6 BEDSTEMODERENS BARNEBARN En ung pige på 23 år er førstegangsfødende. Hun indlægges på det lo kale sygehus men flyttes kort tid inden fødslen til et andet hospital. Pigens bedsteforældre dukker op ved sygehusets information. De har gættet meget på, om det skulle blive en pige eller en dreng. Bedste faderen fortæller receptionisten, at der i familien er tradition for at få drengebørn, men at det er deres første oldebarn. De er der for me get ivrige efter at besøge deres barnebarn. De oplyser navnet på de res barnebarn til receptionisten i forventning om at få at vide, på hvil ken afdeling de kan finde hende. Det vil personalet i informati o- nen imidlertid ikke oplyse dem om. 1) Bør bedsteforældrene få de oplysninger, de ønsker? Overvej, hvilke hensyn der taler for og imod, at hospitalet videregiver de ønske de oplysninger. Receptionisten i informationen orienterer blot bedsteforældrene om, at deres barnebarn ikke længere er indskrevet på hospitalet. De me ner ikke, det kan passe. Bedstefaderen tager derfor sin hustru i ar men, og sammen går de op til fødeafdelingen. På fødeafdelingen hen vender de sig til afdelingens lægesekretær. De anmoder sekretæren om at måtte besøge deres barnebarn. Sekretæren oplyser dem om, at hun ganske rigtigt ikke længere er indskrevet på afdelingen. Hun kan i kardex se, at hun er blevet flyttet til Århus Universitetshospital. Det fortæller hun bedsteforældrene, der med det samme øn sker oplyst grunden til, at deres barnebarn er flyttet til et andet hospital. Den pågældende sekretær forsøger at få fat i en læge. Da der efter en rum tid stadig ikke er dukket nogen læge op, fortæller se kretæren, at deres barnebarn var blevet indlagt syv timer tid lige re, men at hun er blevet flyttet, og at det vist var noget med mistanke om svangerskabsforgiftning.

5 OPGAVER 197 2) Beskriv, hvorledes lægesekretærens handlemåde er påvirket af bed steforældrenes situation. 3) Hvilke oplysninger videregiver lægesekretæren, og er det oplysnin ger, som hun er berettiget til at videregive? 4) Hvorledes burde lægesekretæren have handlet i den givne situation?

6 198 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2. Sagsbehandling OPGAVE 1 UNDERSØGELSE FOR LIVMODERHALS- KRÆFT En 45-årig kvinde henvender sig til sin praktiserende læge. Lægen har en formodning om, at der kan være tale om livmoderhalskræft. Den praktiserende læge skriver en henvisning til en forundersøgelse på gynækologisk afdeling på Kommune Hospitalet. Ved den efterfølgende undersøgelse på Kommune Hospitalet udtager hospitalslægen en celleprøve. Lægen sender prøven til patologisk institut. Få dage senere modtager hospitalslægen svarblanketten fra in stituttet. Celleprøven viser, at der er middelsvære celleforandrin ger på livmoderhalsen. Patologisk institut tilråder blandt andet, at pa ti enten bliver sendt til en videregående undersøgelse af en gy næ kologisk speciallæge. 1) Hvilke myndigheder er inddraget i denne sag? 2) Hvilke love og forvaltningsretlige regler er disse myndigheder underlagt? Hverken hospitalslægen eller den praktiserende læge træffer aftale om, at patienten bør henvende sig på et senere tidspunkt. Hospitalslæ gen indkalder derfor ikke patienten til en ny konsultation men sen der svarblanketten fra Patologisk Institut til kvindens praktiserende læge. 3) Har patienten krav på at blive informeret om undersøgelsens resul tat og i givet fald i henhold til hvilken lov? OPGAVE 2 PRISEN Filmen Prisen beskriver de økonomiske og samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med en arbejdsulykke. Forløbet rejser imidlertid også en række af de sagsbehandlingsspørgsmål, der er beskrevet i bogens kapitel om sagsbehandling herunder spørgsmål om indhent ning og videregivelse af oplysninger, notatpligt og sagens af gørel se.

7 OPGAVER 199 1) Skitsér sagsforløbets kronologi blandt andet ved hjælp af de aktører, der på forskellige tidspunkter involveres i sagen. 2) Udpeg de punkter i sagsforløbet, hvor ovennævnte sagsbehandlingsspørgsmål kan rejses. 3) Drøft på hvilken måde, spørgsmålene efter jeres mening burde be svares. Filmen anskueliggør også, at sagsbehandlere i den offentlige administration på visse tidspunkter kan have en afgørende indflydelse på den en kelte borgers livsvilkår. 4) Udpeg de skæringspunkter, hvor forskellige sagsbehandlere har mulighed for væsentligt at påvirke livsvilkårene for Dandy s medarbejder. 5) Beskriv, hvad sagsbehandleren konkret kan øve indflydelse på. 6) Drøft, hvilke krav der bør stilles til sagbehandleren, når denne rejser, forbereder og afgør sagen. OPGAVE 3 DEN FRASKILTE KVINDE En fraskilt kvinde med to børn søger om at få en invalidebil på grund af dårligt knæ. Hun går derfor til en offentlig tilknyttet special læge for at få en lægeerklæring. I denne erklæring skriver lægen blandt an det: Uhel dig med valget af sine mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug uden nærmere forklaringer. Speciallæ gen sender læ geerklæringen til kvindens sagsbehandler i socialfor valt ningen. 1) Hvilke regler er relevante i forbindelse med lægeerklæringens postgang fra speciallægen til socialforvaltningen? 2) Har lægen med erklæringens ordlyd: Uheldig med valget af si ne mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug vi dere givet privatfortrolige oplysninger? OPGAVE 4 DET ÆGTESKABSLIGNENDE SAMLIV Lene er alenemor til tre børn, som hun bor sammen med i Fredericia. Hun modtager forskellige sociale ydelser fra Fredericia Kom mune herunder friplads i daginstitutionen, boligstøtte samt ordinært og ekstra børnetilskud.

8 200 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 En dag modtager Fredericia Kommune en anonym anmeldelse om, at Lene bor sammen med en mand Henrik og derfor slet ikke er berettiget til at modtage de nævnte sociale ydelser. Anmelderen op lyser, at Lene og Henrik har boet sammen på Lenes adresse i et år, og at Henrik bare står tilmeldt på en adresse i et kolonihave hus. Des uden har de bil sammen og har været på ferie sammen. Sagsbehandleren kontakter: Teknisk forvaltning der oplyser, at Henrik ikke må bo på den på gældende adresse i et kolonihavehus; i hvert fald ikke hele året. Elværket der oplyser, at der på Henriks adresse til kolonihavehuset er brugt 127 kilowatt strøm i stedet for de kilowatt, der er det normale niveau for en 1-værelses lejlighed. Sagsbehandleren skriver til Lene: Det meddeles hermed, at ordinært og ekstra børnetilskud er stoppet med virkning fra den 20. oktober De anses ikke for reelt enlig i henhold til børnetilskudslovens 2, nr. 1. Ombudsmanden udtaler i sin vurdering af sagen, at: tilsidesættelsen af disse to centrale sagsbehandlingsregler må jeg anse for beklagelig Mangel på partshøring er den ene fejl: Sagsbehandleren har ikke før afgørelsen givet Lene mulighed for at udtale sig om den anony me henvendelse eller om de oplysninger, forvaltningen i den anled ning indhentede fra både teknisk forvaltning og elværket. Der er der med tale om en tilsidesættelse af forvaltningslovens 19, stk. 1. Men: Sagsbehandleren har begået endnu en fejl; hvilken sagsbehandlingsfejl er der tale om?

9 OPGAVER 201 OPGAVE 5 FØRTIDSPENSION Den Sociale Ankestyrelse behandler Olesens sag om førtidspension. I den forbindelse afgiver styrelsens interne lægekonsulent udtalelse i sagen. Konsulentens udtalelse indeholder både et referat fra en samtale med Olesens egen læge og konsulentens eget skøn. Indholdet i referatet er fra en samtale imellem styrelsens egen konsulent og Olesens praktiserende læge. Fra Olesens læge får styrelsens konsulent oplysninger om Olesens helbredstilstand. Lægekonsulentens skøn er et skøn over Olesens erhvervsevne-nedsættelse. 1) Olesen anmoder om aktindsigt i disse dokumenter. I henhold til hvilke love vil det være? 2) Den Sociale Ankestyrelse beslutter at afvise Olesens begæring om aktindsigt har de ret i denne afgørelse? 3) Burde der være foretaget en partshøring? OPGAVE 6 HANNAH I SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN En læge har i en længere årrække været praktiserende læge for Hannah. Gennem sit daglige arbejde har lægen blandt andet kontakt til Hannah, som har en ledende stilling i Social- og Sundhedsforvaltnin gen i Århus Kommune. På et samarbejdsmøde med forskellige læger, herunder lægen selv og tre repræsentanter fra kommunen fremgår det af referatet, at lægen har udtalt: Lægerne var meget forbavsede over, at Hannah blev ansat i Århus Kommu ne, idet man satte spørgsmålstegn ved, om hun var psykisk i stand til at leve op til den stilling, hun skulle bestride Jeg har kendt hende længst, fra hendes børn var små. Hun kan ikke la ve en objektiv vurdering. Hannah besidder ikke evnen til at overskue og vurdere/bedømme en situation og hvilken behandling/hjælp, der er nødvendig.

10 202 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Hannah klager over, at lægen kommer med disse oplysninger. Hun me ner ikke, oplysningerne stammer fra det samarbejde, de to har med hin anden, men fra de konsultationer der har været mellem hende og lægen som praktiserende læge. 1) Har lægen overtrådt sin tavshedspligt?

11 OPGAVER Kontrol og erstatningsforhold OPGAVE 1 SAGSBEHANDLING I PATIENTKLAGENÆVNET Find Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklage nævn på: Redegør på den baggrund for sagsbehandl ingen i Patientklagenævnet. OPGAVE 2 KLAGEREGLER PÅ ET SAGOMRÅDE Vælg et sagområde og undersøg klagereglerne. Det kunne være klageinstanser, klagefrister, klageberettigede og hvilke reaktionsmuligheder, klageinstansen har. OPGAVE 3 HØJRE LILLETÅ Fru Viola Voldsom er blevet opereret i sin højre lilletå på centralsyge huset i Hullerup. Hun mener, at der er begået fejl af lægerne, da hun blev opereret, og hun klager derfor til Patientforsikringsforeningen og kræver en erstatning på kr. Patientforsikringsforeningen giver afslag på erstatning, da man vurderer, at behandlingen af Viola Voldsom er sket efter bedste specialiststandard. Viola Voldsom indbringer herefter Patientforsikringsforeningens afgø relse for Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnet vurde rer, at behandlingen af Viola Voldsom ikke har været i overensstemmelse med bedste specialiststandard, og at betingelserne for at yde er statning for så vidt er opfyldte. 1) Hvorledes skal Patientskadeankenævnet herefter afgøre sagen? OPGAVE 4 OMBUDSMANDEN Socialrådgiver Lis Lumsk er ansat i Krølle Kommunes socialforvaltning. En af hendes klienter volder hende store problemer. Der er ta le om en enlig mor på 21 år. Hun har hverken job eller uddannelse, og alle aktiveringsforsøg er hidtil mislykkedes. Forældrene til den 21-årige har også henvendt sig til socialforvaltningen og klaget over, at datteren altid skal låne penge af dem, og at hun skifter kærester, som andre skifter skjorter. De så derfor gerne, at forvaltningen kunne give datteren et spark, så livets alvor kunne gå op for hen de.

12 204 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Lis Lumsk er enig med forældrene, og hun skriver derfor et brev til den 21-årige klient. Heri skriver Lis Lumsk blandt andet: Nu er det nok! Jeg har igen erfaret, at du platter dine forældre for penge. Det må høre op med det samme. Det er på tide, at du bliver voksen, og jeg vil ikke have, at du bliver ved med at opføre dig som et barn. Du er jo selv mor nu, og du burde derfor vide, hvordan en ansvarlig voksen opfører sig. Og så burde du også snart holde op med at fjolle rundt med en ny kæreste hver anden uge. Tror du ikke, at dit barn ville være bedre tjent med lidt mere stabilitet i dine forhold? Den 21-årige klient blev noget rystet over brevet fra Lis Lumsk. Da hun tilfældigvis i den uge hvor hun fik brevet var kæreste med en jurastuderende, spurgte hun ham til råds. Den jurastuderende skrev her efter i eget navn en klage til Folketingets Ombudsmand. 1) Kan den jurastuderende klage til Folketingets Ombudsmand over det passerede? 2) Kan Folketingets Ombudsmand på grundlag af klagen tage sagen op? 3) Hvilke forudsætninger skal være opfyldte, for at Folketingets Ombudsmand kan tage en sag op? 4) Hvad kan Folketingets Ombudsmand eventuelt gøre i den konkrete sag? OPGAVE 5 DØD OG ERSTATNING Læs artiklen Patient skal dø for at få erstatning, og besvar nedenstående spørgsmål. 1) Hvad er patientforsikringen? 2) Beskriv den 54-åriges sygdomsforløb. 3) Hvorfor kan manden kun få erstatning for mén? 4) Hvor kan den 54-årige klage over afgørelsen? 5) Hvor kan manden i sidste ende få sagen behandlet? 6) Diskutér rimeligheden af reglerne set i forhold til mandens helbredssituation.

13 OPGAVER Forvaltningens opbygning OPGAVE 1 BESKRIVELSE OG KORT ANALYSE AF ET MINISTERIUM (I DK) 1) Vælg et ministerium, der har berøring til sundhedsvæsenet. Find mi nisteriets hjemmeside. Hvis du/i vælger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kan I gå i dybden med de forskellige styrelser, råd og nævn og sammenhængene mellem dem. 2) Hvordan er ministeriet bygget op? Tip: Find et organisationsdiagram. Hvor mange afdelinger og kontorer har departementet i ministeriet? Er der en eller flere styrelser/direktorater? Hvilke? Hvad laver de? Beskriv en/et af dem nærmere; gerne en/et med relevans for din arbejdsplads. Er der råd og nævn tilknyttet ministeriet? Institutter? Komité er? Centre? Beskriv en af disse enheder nærmere; gerne en med re - levans for din arbejdsplads. 3) Hvilke overordnede opgaver har ministeriet? 4) Har ministeriet kontorer i andre dele af landet (uden for København)? Hvis ja, hvorfor mon? 5) Hvilke love administreres af det pågældende ministerium? Nævn to eller tre love og fortæl kort om, hvad de går ud på. Brug eventu elt: 6) Eventuelt andre forhold: Aktuelle sager i medierne, hvor ministeriet er indblandet; kommuner og regioners forhold til ministeri et; EU s rolle. Hver gruppe eller person har cirka fire timer til besvarelse af spørgsmå lene. Forbered en præsentation ved hjælp af Word eller Power- Point. Fremlæggelse kan ske ved at bruge projektor, transparent eller tavle. Radio- og TV-klip kan også bruges. Fremlæggelsen skal vare 8 10 minutter; brug figurer, farver og tegninger.

14 206 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 OPGAVE 2 STATSFORVALTNINGER OG EMBEDSLÆGE- INSTITUTIONER Besvar nedenstående spørgsmål: Statsforvaltningerne: 1) Hvilket ministerium hører statsforvaltningerne under? 2) Statsforvaltningerne løser opgaver for en række ministerier. Nævn nogle eksempler på opgaver, som du/i finder in ter es san te. 3) Hvilke klagenævn hører under de regionale statsforvaltninger? 4) Er der et af disse klagenævn, som har direkte berøring med et af de hovedområder, som regionerne har ansvaret for? Hvilket mini sterium er dette nævn knyttet til formelt? 5) Hvilken betydning har det for borgerne, at der er en række klagenævn knyttet til de fem statsforvaltninger? 6) Hvilken særlig opgave har statsforvaltningerne i forhold til kommu nerne? Embedslægeinstitutionerne (EI): 7) Beskriv en af EI nærmere organisatorisk. 8) Hvilke mere konkrete opgaver har en embedslægeinstitution? 9) Hvis du ikke har svaret endnu: Hvilke relationer har EI til henholds vis regioner og kommuner? OPGAVE 3 KEND DE NYE REGIONER Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en region, og undersøg dens hjemmeside. Brug eventuelt: 2) Hvordan er regionsrådet organiseret? Nævn eksempelvis nogle po litiske ud valg under regionsrådet. Tip: Find et organisationsdiagram på hjem mesiden og studér det. 3) Hvilke hovedopgaver har en region? Beskriv en af hovedopgaverne nærmere.

15 OPGAVER 207 4) Står der noget om samarbejdet med eller forholdet til kom muner ne på regionens hjemmeside? 5) Hvilke ministerier er de mest vigtige for regionerne? Begrund sva ret. Hver gruppe eller person har cirka en time til besvarelse af ovenstående spørgsmål. Besvarelserne kan afleveres i et eksemplar til læreren og drøftes i plenum. OPGAVE 4 BESKRIV EN KOMMUNES OPBYGNING Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en kommune og undersøg dens hjemmeside. 2) Hvilke udvalg er der under kommunalbestyrelsen (byrådet)? 3) Er der eksempler på eller omtale af kommunale nævn, kommissioner eller særlige udvalg? 4) Hvordan er kommunens forvaltning opbygget? 5) Er der udvalg og/eller forvaltninger, der beskæftiger sig med sundhedsopgaver? Hvilke opgaver drejer det sig mere konkret om?

16 208 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde OPGAVE 1 TEGNEØVELSE Sid to og to med ryggen op mod hinanden. Person 1 får udleveret en tegning. Tegningen kan bestå af geometriske figurer sat sammen i et mønster. Person 2 har papir og blyant parat. Person 1 skal nu dik te re tegningen til Person 2. Person 2 skal tegne tegningen efter Per son 1 s diktat; han/hun må ikke spørge eller sige noget til Person 1. Når tegningen er færdig sammenlignes den med den udle ve rede teg ning. Byt roller og gentag øvelsen med en ny tegning. Øvelsen foregår på samme måde, dog må personerne denne gang kommunikere om tegningen, stille spørgsmål mv. Diskutér herefter følgende: 1) Hvorfor blev tegningerne, som de blev? 2) Øvelsen sættes i relation til kommunikationskapitlet. OPGAVE 2 ROLLESPIL; EVENTUELT MED VIDEO Deltagerne deles i grupper. Hver gruppe laver et rollespil over en van skelig kommunikationssituation en opdigtet eller selvoplevet si tuation fra arbejdet eller privatlivet. Rollespillene opføres og optages eventuelt på video. Besvar herefter følgende: 1) Gennemgå situationen med udgangspunkt i de gennemgåede analy seredskaber. Hvis video er anvendt, støttes diskussionen af gennem syn af optagelsen. Hvordan kunne man have kommunikeret an derledes, så situationen var blevet bedre? OPGAVE 3 TALE /LYTTE ØVELSE Sæt jer to personer sammen. Den ene taler åbent, ærligt og direkte i fem minutter om et af nedenstående emner, mens den anden lytter. Lytteren skal udelukkende høre efter og må ikke sige noget. Der byt tes roller, så den anden vælger et emne og taler i fem minutter,

17 OPGAVER 209 mens den første lytter. Det behøver ikke være samme emne. De to per soner diskuterer derefter i fem til ti minutter, hvordan det var at væ re henholdsvis taler og lytter, og hvordan det var at kommunikere på denne måde. Øvelsen gentages to til tre gange med en ny partner. Var der forskel på første og tredje gang man lavede øvelsen? Emner: Min indstilling til at diskutere personlige følelser med andre Min far Min mor Min måde at vise vrede og krænkelse på Sådan giver jeg kritik Sådan modtager jeg kritik Min vilje til at tro på andre Min reaktion på ros fra andre Min bekymring om, hvad andre mener Min mening om et godt parforhold. OPGAVE 4 SAMTALEN; ØVELSE I AT LYTTE Tænk tilbage på en samtale, du har haft for nylig; det kan være med en klient, din mor/far, en ven eller en arbejdsgiver. Prøv at analysere sam ta len ud fra kommunikationsproces-modellen, og lav no ta ter ud fra følgende spørgsmål: 1) Hvad var indholdet i ordene, i stemmen, i kropssproget og i under tonerne? 2) Hvad ligger der i din tolkningsmekanisme af betydning for samta len? 3) Hvad ligger der i den andens tolkningsmekanisme af betydning for samtalen? 4) Hvordan gik samtalen og hvorfor gik den sådan (godt, skidt, trægt, over fladisk e.l.)?

18 210 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Sæt jer derefter sammen to og to og fortæl på skift hinanden om den samtale, I har analyseret ud fra ovenstående spørgsmål. Den ene fortæller først, mens den anden lytter og eventuelt stiller uddybende spørgsmål. Herefter fortæller den anden. Det er ikke meningen, at det skal udvikle sig til en diskussion eller en almindelig samtale, da dette også er en øvelse i at lytte! OPGAVE 5 KOMMUNIKATIONSFORMER Prøv, sammen med den du sidder ved siden af, at finde eksempler på situationer mellem lægesekretæren og patienten, der repræsenterer de fire kommunikationsformer i assertionsmodellen. OPGAVE 6 ANSVARLIG KOMMUNIKATION Prøv to og to ud fra assertionsmodellen at finde eksempler på: 1) Hvordan patienten kan hive lægesekretærens kommunikation ned i det ikke-ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? 2) Hvordan lægesekretæren kan hive en sur patients kommunikation op i det ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? OPGAVE 7 MATCHNING AF KROPSSPROG Øvelsens formål er at give en fornemmelse af, hvor meget matchning af kropssprog betyder for kontakten med et andet menneske. Øvel sen kræver tre deltagere: A, B og C. A og B etablerer (helst stående) en samtale om noget, begge er inter esseret i, mens C observerer. A s opgave er under samtalen skiftevis at matche og mismatche B s kropssprog. B s opgave er at koncentrere sig om indholdet af samtalen, og B skal blot opføre sig som vanligt under en samtale. A kopierer de første tre til fire minutter B s nonverbale adfærd; det vil sige bevægelser, kropsstilling, mimik mv. Spejlingen foregår detaljeret, men med indlagt forsinkelse. C iagttager, hvordan kontakten er mellem parterne undervejs.

19 OPGAVER 211 A begynder herefter at mismatche B s kropssprog. Anderledes gestikulation, mimik, kropsholdning mv. C iagttager nu, hvilken betydning forandringen har for kontakten mellem A og B. De sidste minutter matcher A igen B, og C lægger mærke til, hvad der sker mellem de to parter. Efter øvelsen taler A, B og C om forløbet, og C rapporterer om sine iagttagelser. Byt roller, indtil alle har været processen igennem. OPGAVE 8 HOFTEN En yngre mand opsøger sin læge på grund af smerter i hoften. Han for klarer, hvornår smerterne kommer, og at han ikke kan forstå, de er der, for han er ikke faldet og har slået sig eller på anden måde kommet galt af sted. I forbifarten nævner han, at hans moder er al vor ligt syg. Umiddelbart drejer kommunikationen sig om, at manden har ondt i hof ten. Hans ansigts- og kropssprog viser, at han er bekymret og ube hageligt til mode. Formelt drejer samtalen sig om symptomer. Lægen undersøger ikke manden særlig nøje, men bemærker, at han virker til at være bange for, hvad der mon kan være i vejen med ham. Den egentlige årsag til konsultationen frygten eller angsten udtryk ker manden ikke verbalt, mens det formelle meddeles i ord. Lægen ved, at sådanne smerter kan skyldes flere forskellige ting og sikkert ikke er udtryk for, at manden er alvorligt syg. Patientens bekymring og ønske om en mere grundig undersøgelse op fatter lægen, og derfor foreslår han, at der foretages en røntgenoptagelse. Manden er klart lettet over at få dette tilbud, men han fornem mer på lægens ord, stemmeføring og hele holdning, at lægen egent lig synes, at det er unødvendigt, da han intet fejler. Pludselig er deres kommunikation belastet af skepsis og lidt dårlig stemning. 1) Hvad kunne den unge mand og lægen have gjort, for at nogle af de vigtige informationer der i deres samtale primært kun antydes gennem det nonverbale og som er udtryk for en angst var blevet diskuteret?

20 212 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Manden nævner på et tidspunkt noget om sin mor. Bør lægen spør ge mere til dette? 3) Er det rimelig, at lægen tilbyder en undersøgelse, som han ikke me ner har nogen funktion? 4) Hvem har generelt set ansvaret for, at kommunikationen fungerer bedst muligt mellem patienten og lægen? 5) Har I eksempler på, at læger ikke har opfattet en patients utryghed og angst eller ikke har haft lyst til at finde den egentlige baggrund hertil? OPGAVE 9 MEDIATION Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Diskutér i grupper, hvorvidt mediation kan bruges i forbindelse med konflikter på jeres arbejdsplads. 2) Hvad er fordelene og ulemperne ved denne type konflikthåndtering? Søg eventuelt på internettet, hvis I ønsker at vide mere om me di a- ti on.

21 OPGAVER Sygehusadministration OPGAVE 1 UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Læs artiklen Efterspørgsel på sundhedsydelser skal ned. 1) Forfatteren til artiklen mener, at man kan begrænse efterspørgslen på sundhedsydelser. Hvordan kan man det? 2) Hvorfor tror forfatteren ikke, at man kan ændre på udbuddet af ydel ser? 3) Hvad kan viden om, hvem der efterspørger sundhedsydelser, anvendes til? 4) Hvilke muligheder er der for at ændre på efterspørgslen? Og hvor realistisk mener I, det er at påvirke socio-demografiske forhold og livsstilsforhold? 5) Hvilken effekt kan en ændring i efterspørgslen have på produktivi teten og effektiviteten på sygehusene? Brug modellen om produk tivitet og effektivitet fra kapitlet. OPGAVE 2 BRUGERBETALING Læs artiklen Beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser. 1) Hvad er ifølge forfatteren til artiklen det grundlæggende problem med sundhedsvæsenet? 2) Hvad mener velfærdskommissionen kunne være et lille bidrag til løsning af problemet? 3) Hvor realistisk mener I, at forslaget er politisk og praktisk set? 4) Diskutér problemer ved brugerbetaling på sundhedsydelser? 5) Hvem mener I skal foretage en eventuel prioritering af op ga verne/operationerne på sygehusene? Mener I, at QALY-undersøgelser er en metode, der kan anvendes? OPGAVE 3 EFFEKTIVITET OG AFREGNING Læs artiklerne Store forskelle på sygehuses effektivitet og Myter om sygehuse og effektivitet. 1) Hvor stor er forskellen på sygehuses effektivitet, og hvilke årsager gives til denne?

22 214 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Hvorfor er en sammenligning mellem offentlige og private sygehuse svær? 3) Hvad er det for nogle offentlige skavanker og afregningsproblemer, der omtales? 4) Hvad mener Sven Erik Østgaard er løsningen på afregningssystemet? Er I enige?

23 OPGAVER IT på jobbet og digital forvaltning OPGAVE 1 INTRANET På baggrund af kapitlet skal I diskutere følgende spørgsmål: 1) Hvor langt er jeres arbejdspladser med intranet? Er ringbindene med personalehåndbøger og regelsamlinger erstattet af in tra net? 2) Er der nyhedssider og opslagstavler på nettet? Er der mulighed for at søge oplysninger ved at spørge kollegerne via nettet? Er der en oversigt over relevante links til internettet? OPGAVE 2 INTERNET Denne opgave handler om, hvordan din og andres arbejdspladser benytter internettet som et vigtigt medie i kontakten med patienter. 1) Redegør for, hvorvidt internettet kan erstatte nogle af de in forma tions kilder, I anvender i jeres daglige arbejde? 2) Kan internettet få betydning for patienternes forventningsniveau? Kan det medføre en opdeling af patienter i A- og B-patienter? 3) Hvilke barrierer eksisterer der på jeres afdeling for øget anvendelse af internettet? 4) Undersøg, om din arbejdsplads/institution har materiale på internettet; hvilke informationer tilbydes i givet fald til omverdenen? Tag gerne de kritiske briller på, og giv en vurdering af, om hjem mesidens oplysninger er relevante for konkrete brugere og for dig. Vurdér også, om oplysningerne serveres på en forståelig og ap petitlig måde. Er funktionaliteten god det vil sige, virker link strukturen, er der døde links mv? 5) er en hjemmeside under IT- og Tele-styrelsen, der rater det offentliges hjemmesider på en række forskellige kriterier. Tjek din egen arbejdsplads testresultat. Hvor klarer den sig godt, og hvor gør den det ikke? Undersøg de kriterier, der evalueres efter på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Hvorfor er de relevante? Hvilke andre kriterier vil du som bruger være in teresseret i også evalueres? 6) Har du/i tid, kan det undersøges, hvilken hjemmeside der opnår den bedste evaluering. Er det ikke jeres egen arbejdsplads/institu-

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017 Embedsmandsrollen ydelsessagsbehandlere Embedsmandsrollen Borgerne er generelt meget mere sure, vrede og pressede, selv om det ikke er jobcentret, der har bestemt reglerne. Det går desværre ud over mig,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere