Her følger opgaver til de enkelte kapitler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger opgaver til de enkelte kapitler:"

Transkript

1 OPGAVER 193 Opgaver Her følger opgaver til de enkelte kapitler: 1. Sundhedsloven 2. Sagsbehandling 3. Kontrol og erstatningsforhold 4. Forvaltningens opbygning 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde 6. Sygehusadministration 7. IT på jobbet og digital forvaltning

2 194 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1. Sundhedsloven OPGAVE 1 INFORMATION Læs artiklen Hvordan gik operationen?, og diskutér i grupper, hvordan pa tienternes ret til information bedst varetages. Er det juridisk for svarligt at undlade at informere nyopererede patienter? Begrund svaret. OPGAVE 2 DÅRLIG INFORMATION Læs artiklen Patienter informeres for dårligt. 1) Find Sundhedsloven på nettet, og læs afsnittet om patienters ret til at vælge offentligt eller privat sygehus. Er reglerne til at forstå? 2) Hvorfor kritiseres regionernes evne til at informere patienter? 3) Hvilken forklaring gives der i artiklen? 4) Diskutér i forhold til patienters øvrige rettigheder, om det på disse områder står lige så skidt til? Og hvordan kan man eventuelt for bedre informationen til patienter? OPGAVE 3 EGNE FORHOLD I SYGEHUSJOURNALEN En 54-årig kvinde med mangeårig sygehistorie (neurosis hysterica) ind lægges akut af vagtlægen på psykiatrisk afdeling. Kvinden har væ ret indlagt flere gange i længere perioder blandt andet for synsfor styrrelser, læsevanskeligheder og hovedpine. Kvinden anmoder om at få aktindsigt i sin sygehusjournal. Hospitalet imø dekommer gerne hendes anmodning og tilbyder at lade en læ ge gen nemse journalen sammen med hende. Det ønsker kvinden imid ler tid ikke. Hun vil i stedet have udleveret en kopi af journalen, som hun kan tage med hjem. Det nægter den administrerende overlæ ge. Hvis hun ønsker at se journalen, skal det være sammen med en læ ge ellers får hun den ikke at se! 1) Vil kvinden få medhold i en eventuel klage over overlægens afgø rel se? I kvindens journal er der blandt andet oplysninger om hendes æg temand. Det er oplysninger, der dels stammer fra hende selv, dels op lys-

3 OPGAVER 195 ninger som overlægen har noteret fra samtaler med kvindens mand. Kvindens mand har blandt andet givet overlægen de taljerede beskrivelser af, hvorledes hendes neuroser udmøntes. Der udover har overlægen gjort sig nogle betragtninger omkring de res mangeår ige ægteskab herunder en begrundet mistanke om utro skab fra æg te mandens side. 2) Hvilke oplysninger bør kvinden på baggrund af lovgivningen få ad gang til, og hvilke oplysninger bør eventuelt slettes i for bindel se med en aktindsigt? OPGAVE 4 HIV Bioanalytiker Heidi Hansen tager en dag en blodprøve på patient Søren Sørensen. Da Heidi trækker kanylen ud af Sørens arm, kommer hun til at stikke sig på den. Hun kontakter straks overlægen, der be der Søren om tilladelse til at indhente oplysning om Sørens HIVstatus fra Stofby Sygehus, hvor Søren tidligere er blevet opereret. Bag grunden for ønsket om at kende Sørens HIV-status er, at op lysnin gen er vigtig for vurderingen af, hvorvidt Heidi skal tilbydes den meget voldsomme tre-stof behandling mod HIV. Sagen er hasten de, idet HIV-virus alene kan slås ned, hvis tre-stof behandlingen iværksættes inden for 48 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor Heidi har stuk ket sig. Søren nægter, men overlægen rekvirerer alligevel Sørens journal fra sygehuset. 1) Har overlægen ret til at rekvirere Sørens journal som beskrevet? 2) Hvilke lovbestemmelser regulerer, om Stofby Sygehus må udlevere Sørens journal? OPGAVE 5 OVERLÆGENS INDLÆGGELSE En overlæge bliver indlagt på samme afdeling, hvor han er ansat som administrerende overlæge. Personalet er meget interesset i hans journal. Det udvikler sig, og på et tidspunkt føler afdelingens eneste læge sekretær, at samtlige læger flokkes inde på hendes kon tor for at se i journalen. På et tidspunkt bliver det for meget. Hun bestemmer sig til ikke at fortælle overlægen om den groteske situation men vil samti dig gøre noget. Hun beslutter sig derfor for at gemme journalen.

4 196 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1) Hvem bør have adgang til overlægens journal? 2) Vurdér lægesekretærens handlemåde; hvilke hensyn varetager hun, og er de berettigede? OPGAVE 6 BEDSTEMODERENS BARNEBARN En ung pige på 23 år er førstegangsfødende. Hun indlægges på det lo kale sygehus men flyttes kort tid inden fødslen til et andet hospital. Pigens bedsteforældre dukker op ved sygehusets information. De har gættet meget på, om det skulle blive en pige eller en dreng. Bedste faderen fortæller receptionisten, at der i familien er tradition for at få drengebørn, men at det er deres første oldebarn. De er der for me get ivrige efter at besøge deres barnebarn. De oplyser navnet på de res barnebarn til receptionisten i forventning om at få at vide, på hvil ken afdeling de kan finde hende. Det vil personalet i informati o- nen imidlertid ikke oplyse dem om. 1) Bør bedsteforældrene få de oplysninger, de ønsker? Overvej, hvilke hensyn der taler for og imod, at hospitalet videregiver de ønske de oplysninger. Receptionisten i informationen orienterer blot bedsteforældrene om, at deres barnebarn ikke længere er indskrevet på hospitalet. De me ner ikke, det kan passe. Bedstefaderen tager derfor sin hustru i ar men, og sammen går de op til fødeafdelingen. På fødeafdelingen hen vender de sig til afdelingens lægesekretær. De anmoder sekretæren om at måtte besøge deres barnebarn. Sekretæren oplyser dem om, at hun ganske rigtigt ikke længere er indskrevet på afdelingen. Hun kan i kardex se, at hun er blevet flyttet til Århus Universitetshospital. Det fortæller hun bedsteforældrene, der med det samme øn sker oplyst grunden til, at deres barnebarn er flyttet til et andet hospital. Den pågældende sekretær forsøger at få fat i en læge. Da der efter en rum tid stadig ikke er dukket nogen læge op, fortæller se kretæren, at deres barnebarn var blevet indlagt syv timer tid lige re, men at hun er blevet flyttet, og at det vist var noget med mistanke om svangerskabsforgiftning.

5 OPGAVER 197 2) Beskriv, hvorledes lægesekretærens handlemåde er påvirket af bed steforældrenes situation. 3) Hvilke oplysninger videregiver lægesekretæren, og er det oplysnin ger, som hun er berettiget til at videregive? 4) Hvorledes burde lægesekretæren have handlet i den givne situation?

6 198 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2. Sagsbehandling OPGAVE 1 UNDERSØGELSE FOR LIVMODERHALS- KRÆFT En 45-årig kvinde henvender sig til sin praktiserende læge. Lægen har en formodning om, at der kan være tale om livmoderhalskræft. Den praktiserende læge skriver en henvisning til en forundersøgelse på gynækologisk afdeling på Kommune Hospitalet. Ved den efterfølgende undersøgelse på Kommune Hospitalet udtager hospitalslægen en celleprøve. Lægen sender prøven til patologisk institut. Få dage senere modtager hospitalslægen svarblanketten fra in stituttet. Celleprøven viser, at der er middelsvære celleforandrin ger på livmoderhalsen. Patologisk institut tilråder blandt andet, at pa ti enten bliver sendt til en videregående undersøgelse af en gy næ kologisk speciallæge. 1) Hvilke myndigheder er inddraget i denne sag? 2) Hvilke love og forvaltningsretlige regler er disse myndigheder underlagt? Hverken hospitalslægen eller den praktiserende læge træffer aftale om, at patienten bør henvende sig på et senere tidspunkt. Hospitalslæ gen indkalder derfor ikke patienten til en ny konsultation men sen der svarblanketten fra Patologisk Institut til kvindens praktiserende læge. 3) Har patienten krav på at blive informeret om undersøgelsens resul tat og i givet fald i henhold til hvilken lov? OPGAVE 2 PRISEN Filmen Prisen beskriver de økonomiske og samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med en arbejdsulykke. Forløbet rejser imidlertid også en række af de sagsbehandlingsspørgsmål, der er beskrevet i bogens kapitel om sagsbehandling herunder spørgsmål om indhent ning og videregivelse af oplysninger, notatpligt og sagens af gørel se.

7 OPGAVER 199 1) Skitsér sagsforløbets kronologi blandt andet ved hjælp af de aktører, der på forskellige tidspunkter involveres i sagen. 2) Udpeg de punkter i sagsforløbet, hvor ovennævnte sagsbehandlingsspørgsmål kan rejses. 3) Drøft på hvilken måde, spørgsmålene efter jeres mening burde be svares. Filmen anskueliggør også, at sagsbehandlere i den offentlige administration på visse tidspunkter kan have en afgørende indflydelse på den en kelte borgers livsvilkår. 4) Udpeg de skæringspunkter, hvor forskellige sagsbehandlere har mulighed for væsentligt at påvirke livsvilkårene for Dandy s medarbejder. 5) Beskriv, hvad sagsbehandleren konkret kan øve indflydelse på. 6) Drøft, hvilke krav der bør stilles til sagbehandleren, når denne rejser, forbereder og afgør sagen. OPGAVE 3 DEN FRASKILTE KVINDE En fraskilt kvinde med to børn søger om at få en invalidebil på grund af dårligt knæ. Hun går derfor til en offentlig tilknyttet special læge for at få en lægeerklæring. I denne erklæring skriver lægen blandt an det: Uhel dig med valget af sine mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug uden nærmere forklaringer. Speciallæ gen sender læ geerklæringen til kvindens sagsbehandler i socialfor valt ningen. 1) Hvilke regler er relevante i forbindelse med lægeerklæringens postgang fra speciallægen til socialforvaltningen? 2) Har lægen med erklæringens ordlyd: Uheldig med valget af si ne mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug vi dere givet privatfortrolige oplysninger? OPGAVE 4 DET ÆGTESKABSLIGNENDE SAMLIV Lene er alenemor til tre børn, som hun bor sammen med i Fredericia. Hun modtager forskellige sociale ydelser fra Fredericia Kom mune herunder friplads i daginstitutionen, boligstøtte samt ordinært og ekstra børnetilskud.

8 200 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 En dag modtager Fredericia Kommune en anonym anmeldelse om, at Lene bor sammen med en mand Henrik og derfor slet ikke er berettiget til at modtage de nævnte sociale ydelser. Anmelderen op lyser, at Lene og Henrik har boet sammen på Lenes adresse i et år, og at Henrik bare står tilmeldt på en adresse i et kolonihave hus. Des uden har de bil sammen og har været på ferie sammen. Sagsbehandleren kontakter: Teknisk forvaltning der oplyser, at Henrik ikke må bo på den på gældende adresse i et kolonihavehus; i hvert fald ikke hele året. Elværket der oplyser, at der på Henriks adresse til kolonihavehuset er brugt 127 kilowatt strøm i stedet for de kilowatt, der er det normale niveau for en 1-værelses lejlighed. Sagsbehandleren skriver til Lene: Det meddeles hermed, at ordinært og ekstra børnetilskud er stoppet med virkning fra den 20. oktober De anses ikke for reelt enlig i henhold til børnetilskudslovens 2, nr. 1. Ombudsmanden udtaler i sin vurdering af sagen, at: tilsidesættelsen af disse to centrale sagsbehandlingsregler må jeg anse for beklagelig Mangel på partshøring er den ene fejl: Sagsbehandleren har ikke før afgørelsen givet Lene mulighed for at udtale sig om den anony me henvendelse eller om de oplysninger, forvaltningen i den anled ning indhentede fra både teknisk forvaltning og elværket. Der er der med tale om en tilsidesættelse af forvaltningslovens 19, stk. 1. Men: Sagsbehandleren har begået endnu en fejl; hvilken sagsbehandlingsfejl er der tale om?

9 OPGAVER 201 OPGAVE 5 FØRTIDSPENSION Den Sociale Ankestyrelse behandler Olesens sag om førtidspension. I den forbindelse afgiver styrelsens interne lægekonsulent udtalelse i sagen. Konsulentens udtalelse indeholder både et referat fra en samtale med Olesens egen læge og konsulentens eget skøn. Indholdet i referatet er fra en samtale imellem styrelsens egen konsulent og Olesens praktiserende læge. Fra Olesens læge får styrelsens konsulent oplysninger om Olesens helbredstilstand. Lægekonsulentens skøn er et skøn over Olesens erhvervsevne-nedsættelse. 1) Olesen anmoder om aktindsigt i disse dokumenter. I henhold til hvilke love vil det være? 2) Den Sociale Ankestyrelse beslutter at afvise Olesens begæring om aktindsigt har de ret i denne afgørelse? 3) Burde der være foretaget en partshøring? OPGAVE 6 HANNAH I SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN En læge har i en længere årrække været praktiserende læge for Hannah. Gennem sit daglige arbejde har lægen blandt andet kontakt til Hannah, som har en ledende stilling i Social- og Sundhedsforvaltnin gen i Århus Kommune. På et samarbejdsmøde med forskellige læger, herunder lægen selv og tre repræsentanter fra kommunen fremgår det af referatet, at lægen har udtalt: Lægerne var meget forbavsede over, at Hannah blev ansat i Århus Kommu ne, idet man satte spørgsmålstegn ved, om hun var psykisk i stand til at leve op til den stilling, hun skulle bestride Jeg har kendt hende længst, fra hendes børn var små. Hun kan ikke la ve en objektiv vurdering. Hannah besidder ikke evnen til at overskue og vurdere/bedømme en situation og hvilken behandling/hjælp, der er nødvendig.

10 202 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Hannah klager over, at lægen kommer med disse oplysninger. Hun me ner ikke, oplysningerne stammer fra det samarbejde, de to har med hin anden, men fra de konsultationer der har været mellem hende og lægen som praktiserende læge. 1) Har lægen overtrådt sin tavshedspligt?

11 OPGAVER Kontrol og erstatningsforhold OPGAVE 1 SAGSBEHANDLING I PATIENTKLAGENÆVNET Find Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklage nævn på: Redegør på den baggrund for sagsbehandl ingen i Patientklagenævnet. OPGAVE 2 KLAGEREGLER PÅ ET SAGOMRÅDE Vælg et sagområde og undersøg klagereglerne. Det kunne være klageinstanser, klagefrister, klageberettigede og hvilke reaktionsmuligheder, klageinstansen har. OPGAVE 3 HØJRE LILLETÅ Fru Viola Voldsom er blevet opereret i sin højre lilletå på centralsyge huset i Hullerup. Hun mener, at der er begået fejl af lægerne, da hun blev opereret, og hun klager derfor til Patientforsikringsforeningen og kræver en erstatning på kr. Patientforsikringsforeningen giver afslag på erstatning, da man vurderer, at behandlingen af Viola Voldsom er sket efter bedste specialiststandard. Viola Voldsom indbringer herefter Patientforsikringsforeningens afgø relse for Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnet vurde rer, at behandlingen af Viola Voldsom ikke har været i overensstemmelse med bedste specialiststandard, og at betingelserne for at yde er statning for så vidt er opfyldte. 1) Hvorledes skal Patientskadeankenævnet herefter afgøre sagen? OPGAVE 4 OMBUDSMANDEN Socialrådgiver Lis Lumsk er ansat i Krølle Kommunes socialforvaltning. En af hendes klienter volder hende store problemer. Der er ta le om en enlig mor på 21 år. Hun har hverken job eller uddannelse, og alle aktiveringsforsøg er hidtil mislykkedes. Forældrene til den 21-årige har også henvendt sig til socialforvaltningen og klaget over, at datteren altid skal låne penge af dem, og at hun skifter kærester, som andre skifter skjorter. De så derfor gerne, at forvaltningen kunne give datteren et spark, så livets alvor kunne gå op for hen de.

12 204 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Lis Lumsk er enig med forældrene, og hun skriver derfor et brev til den 21-årige klient. Heri skriver Lis Lumsk blandt andet: Nu er det nok! Jeg har igen erfaret, at du platter dine forældre for penge. Det må høre op med det samme. Det er på tide, at du bliver voksen, og jeg vil ikke have, at du bliver ved med at opføre dig som et barn. Du er jo selv mor nu, og du burde derfor vide, hvordan en ansvarlig voksen opfører sig. Og så burde du også snart holde op med at fjolle rundt med en ny kæreste hver anden uge. Tror du ikke, at dit barn ville være bedre tjent med lidt mere stabilitet i dine forhold? Den 21-årige klient blev noget rystet over brevet fra Lis Lumsk. Da hun tilfældigvis i den uge hvor hun fik brevet var kæreste med en jurastuderende, spurgte hun ham til råds. Den jurastuderende skrev her efter i eget navn en klage til Folketingets Ombudsmand. 1) Kan den jurastuderende klage til Folketingets Ombudsmand over det passerede? 2) Kan Folketingets Ombudsmand på grundlag af klagen tage sagen op? 3) Hvilke forudsætninger skal være opfyldte, for at Folketingets Ombudsmand kan tage en sag op? 4) Hvad kan Folketingets Ombudsmand eventuelt gøre i den konkrete sag? OPGAVE 5 DØD OG ERSTATNING Læs artiklen Patient skal dø for at få erstatning, og besvar nedenstående spørgsmål. 1) Hvad er patientforsikringen? 2) Beskriv den 54-åriges sygdomsforløb. 3) Hvorfor kan manden kun få erstatning for mén? 4) Hvor kan den 54-årige klage over afgørelsen? 5) Hvor kan manden i sidste ende få sagen behandlet? 6) Diskutér rimeligheden af reglerne set i forhold til mandens helbredssituation.

13 OPGAVER Forvaltningens opbygning OPGAVE 1 BESKRIVELSE OG KORT ANALYSE AF ET MINISTERIUM (I DK) 1) Vælg et ministerium, der har berøring til sundhedsvæsenet. Find mi nisteriets hjemmeside. Hvis du/i vælger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kan I gå i dybden med de forskellige styrelser, råd og nævn og sammenhængene mellem dem. 2) Hvordan er ministeriet bygget op? Tip: Find et organisationsdiagram. Hvor mange afdelinger og kontorer har departementet i ministeriet? Er der en eller flere styrelser/direktorater? Hvilke? Hvad laver de? Beskriv en/et af dem nærmere; gerne en/et med relevans for din arbejdsplads. Er der råd og nævn tilknyttet ministeriet? Institutter? Komité er? Centre? Beskriv en af disse enheder nærmere; gerne en med re - levans for din arbejdsplads. 3) Hvilke overordnede opgaver har ministeriet? 4) Har ministeriet kontorer i andre dele af landet (uden for København)? Hvis ja, hvorfor mon? 5) Hvilke love administreres af det pågældende ministerium? Nævn to eller tre love og fortæl kort om, hvad de går ud på. Brug eventu elt: 6) Eventuelt andre forhold: Aktuelle sager i medierne, hvor ministeriet er indblandet; kommuner og regioners forhold til ministeri et; EU s rolle. Hver gruppe eller person har cirka fire timer til besvarelse af spørgsmå lene. Forbered en præsentation ved hjælp af Word eller Power- Point. Fremlæggelse kan ske ved at bruge projektor, transparent eller tavle. Radio- og TV-klip kan også bruges. Fremlæggelsen skal vare 8 10 minutter; brug figurer, farver og tegninger.

14 206 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 OPGAVE 2 STATSFORVALTNINGER OG EMBEDSLÆGE- INSTITUTIONER Besvar nedenstående spørgsmål: Statsforvaltningerne: 1) Hvilket ministerium hører statsforvaltningerne under? 2) Statsforvaltningerne løser opgaver for en række ministerier. Nævn nogle eksempler på opgaver, som du/i finder in ter es san te. 3) Hvilke klagenævn hører under de regionale statsforvaltninger? 4) Er der et af disse klagenævn, som har direkte berøring med et af de hovedområder, som regionerne har ansvaret for? Hvilket mini sterium er dette nævn knyttet til formelt? 5) Hvilken betydning har det for borgerne, at der er en række klagenævn knyttet til de fem statsforvaltninger? 6) Hvilken særlig opgave har statsforvaltningerne i forhold til kommu nerne? Embedslægeinstitutionerne (EI): 7) Beskriv en af EI nærmere organisatorisk. 8) Hvilke mere konkrete opgaver har en embedslægeinstitution? 9) Hvis du ikke har svaret endnu: Hvilke relationer har EI til henholds vis regioner og kommuner? OPGAVE 3 KEND DE NYE REGIONER Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en region, og undersøg dens hjemmeside. Brug eventuelt: 2) Hvordan er regionsrådet organiseret? Nævn eksempelvis nogle po litiske ud valg under regionsrådet. Tip: Find et organisationsdiagram på hjem mesiden og studér det. 3) Hvilke hovedopgaver har en region? Beskriv en af hovedopgaverne nærmere.

15 OPGAVER 207 4) Står der noget om samarbejdet med eller forholdet til kom muner ne på regionens hjemmeside? 5) Hvilke ministerier er de mest vigtige for regionerne? Begrund sva ret. Hver gruppe eller person har cirka en time til besvarelse af ovenstående spørgsmål. Besvarelserne kan afleveres i et eksemplar til læreren og drøftes i plenum. OPGAVE 4 BESKRIV EN KOMMUNES OPBYGNING Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en kommune og undersøg dens hjemmeside. 2) Hvilke udvalg er der under kommunalbestyrelsen (byrådet)? 3) Er der eksempler på eller omtale af kommunale nævn, kommissioner eller særlige udvalg? 4) Hvordan er kommunens forvaltning opbygget? 5) Er der udvalg og/eller forvaltninger, der beskæftiger sig med sundhedsopgaver? Hvilke opgaver drejer det sig mere konkret om?

16 208 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde OPGAVE 1 TEGNEØVELSE Sid to og to med ryggen op mod hinanden. Person 1 får udleveret en tegning. Tegningen kan bestå af geometriske figurer sat sammen i et mønster. Person 2 har papir og blyant parat. Person 1 skal nu dik te re tegningen til Person 2. Person 2 skal tegne tegningen efter Per son 1 s diktat; han/hun må ikke spørge eller sige noget til Person 1. Når tegningen er færdig sammenlignes den med den udle ve rede teg ning. Byt roller og gentag øvelsen med en ny tegning. Øvelsen foregår på samme måde, dog må personerne denne gang kommunikere om tegningen, stille spørgsmål mv. Diskutér herefter følgende: 1) Hvorfor blev tegningerne, som de blev? 2) Øvelsen sættes i relation til kommunikationskapitlet. OPGAVE 2 ROLLESPIL; EVENTUELT MED VIDEO Deltagerne deles i grupper. Hver gruppe laver et rollespil over en van skelig kommunikationssituation en opdigtet eller selvoplevet si tuation fra arbejdet eller privatlivet. Rollespillene opføres og optages eventuelt på video. Besvar herefter følgende: 1) Gennemgå situationen med udgangspunkt i de gennemgåede analy seredskaber. Hvis video er anvendt, støttes diskussionen af gennem syn af optagelsen. Hvordan kunne man have kommunikeret an derledes, så situationen var blevet bedre? OPGAVE 3 TALE /LYTTE ØVELSE Sæt jer to personer sammen. Den ene taler åbent, ærligt og direkte i fem minutter om et af nedenstående emner, mens den anden lytter. Lytteren skal udelukkende høre efter og må ikke sige noget. Der byt tes roller, så den anden vælger et emne og taler i fem minutter,

17 OPGAVER 209 mens den første lytter. Det behøver ikke være samme emne. De to per soner diskuterer derefter i fem til ti minutter, hvordan det var at væ re henholdsvis taler og lytter, og hvordan det var at kommunikere på denne måde. Øvelsen gentages to til tre gange med en ny partner. Var der forskel på første og tredje gang man lavede øvelsen? Emner: Min indstilling til at diskutere personlige følelser med andre Min far Min mor Min måde at vise vrede og krænkelse på Sådan giver jeg kritik Sådan modtager jeg kritik Min vilje til at tro på andre Min reaktion på ros fra andre Min bekymring om, hvad andre mener Min mening om et godt parforhold. OPGAVE 4 SAMTALEN; ØVELSE I AT LYTTE Tænk tilbage på en samtale, du har haft for nylig; det kan være med en klient, din mor/far, en ven eller en arbejdsgiver. Prøv at analysere sam ta len ud fra kommunikationsproces-modellen, og lav no ta ter ud fra følgende spørgsmål: 1) Hvad var indholdet i ordene, i stemmen, i kropssproget og i under tonerne? 2) Hvad ligger der i din tolkningsmekanisme af betydning for samta len? 3) Hvad ligger der i den andens tolkningsmekanisme af betydning for samtalen? 4) Hvordan gik samtalen og hvorfor gik den sådan (godt, skidt, trægt, over fladisk e.l.)?

18 210 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Sæt jer derefter sammen to og to og fortæl på skift hinanden om den samtale, I har analyseret ud fra ovenstående spørgsmål. Den ene fortæller først, mens den anden lytter og eventuelt stiller uddybende spørgsmål. Herefter fortæller den anden. Det er ikke meningen, at det skal udvikle sig til en diskussion eller en almindelig samtale, da dette også er en øvelse i at lytte! OPGAVE 5 KOMMUNIKATIONSFORMER Prøv, sammen med den du sidder ved siden af, at finde eksempler på situationer mellem lægesekretæren og patienten, der repræsenterer de fire kommunikationsformer i assertionsmodellen. OPGAVE 6 ANSVARLIG KOMMUNIKATION Prøv to og to ud fra assertionsmodellen at finde eksempler på: 1) Hvordan patienten kan hive lægesekretærens kommunikation ned i det ikke-ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? 2) Hvordan lægesekretæren kan hive en sur patients kommunikation op i det ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? OPGAVE 7 MATCHNING AF KROPSSPROG Øvelsens formål er at give en fornemmelse af, hvor meget matchning af kropssprog betyder for kontakten med et andet menneske. Øvel sen kræver tre deltagere: A, B og C. A og B etablerer (helst stående) en samtale om noget, begge er inter esseret i, mens C observerer. A s opgave er under samtalen skiftevis at matche og mismatche B s kropssprog. B s opgave er at koncentrere sig om indholdet af samtalen, og B skal blot opføre sig som vanligt under en samtale. A kopierer de første tre til fire minutter B s nonverbale adfærd; det vil sige bevægelser, kropsstilling, mimik mv. Spejlingen foregår detaljeret, men med indlagt forsinkelse. C iagttager, hvordan kontakten er mellem parterne undervejs.

19 OPGAVER 211 A begynder herefter at mismatche B s kropssprog. Anderledes gestikulation, mimik, kropsholdning mv. C iagttager nu, hvilken betydning forandringen har for kontakten mellem A og B. De sidste minutter matcher A igen B, og C lægger mærke til, hvad der sker mellem de to parter. Efter øvelsen taler A, B og C om forløbet, og C rapporterer om sine iagttagelser. Byt roller, indtil alle har været processen igennem. OPGAVE 8 HOFTEN En yngre mand opsøger sin læge på grund af smerter i hoften. Han for klarer, hvornår smerterne kommer, og at han ikke kan forstå, de er der, for han er ikke faldet og har slået sig eller på anden måde kommet galt af sted. I forbifarten nævner han, at hans moder er al vor ligt syg. Umiddelbart drejer kommunikationen sig om, at manden har ondt i hof ten. Hans ansigts- og kropssprog viser, at han er bekymret og ube hageligt til mode. Formelt drejer samtalen sig om symptomer. Lægen undersøger ikke manden særlig nøje, men bemærker, at han virker til at være bange for, hvad der mon kan være i vejen med ham. Den egentlige årsag til konsultationen frygten eller angsten udtryk ker manden ikke verbalt, mens det formelle meddeles i ord. Lægen ved, at sådanne smerter kan skyldes flere forskellige ting og sikkert ikke er udtryk for, at manden er alvorligt syg. Patientens bekymring og ønske om en mere grundig undersøgelse op fatter lægen, og derfor foreslår han, at der foretages en røntgenoptagelse. Manden er klart lettet over at få dette tilbud, men han fornem mer på lægens ord, stemmeføring og hele holdning, at lægen egent lig synes, at det er unødvendigt, da han intet fejler. Pludselig er deres kommunikation belastet af skepsis og lidt dårlig stemning. 1) Hvad kunne den unge mand og lægen have gjort, for at nogle af de vigtige informationer der i deres samtale primært kun antydes gennem det nonverbale og som er udtryk for en angst var blevet diskuteret?

20 212 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Manden nævner på et tidspunkt noget om sin mor. Bør lægen spør ge mere til dette? 3) Er det rimelig, at lægen tilbyder en undersøgelse, som han ikke me ner har nogen funktion? 4) Hvem har generelt set ansvaret for, at kommunikationen fungerer bedst muligt mellem patienten og lægen? 5) Har I eksempler på, at læger ikke har opfattet en patients utryghed og angst eller ikke har haft lyst til at finde den egentlige baggrund hertil? OPGAVE 9 MEDIATION Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Diskutér i grupper, hvorvidt mediation kan bruges i forbindelse med konflikter på jeres arbejdsplads. 2) Hvad er fordelene og ulemperne ved denne type konflikthåndtering? Søg eventuelt på internettet, hvis I ønsker at vide mere om me di a- ti on.

21 OPGAVER Sygehusadministration OPGAVE 1 UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Læs artiklen Efterspørgsel på sundhedsydelser skal ned. 1) Forfatteren til artiklen mener, at man kan begrænse efterspørgslen på sundhedsydelser. Hvordan kan man det? 2) Hvorfor tror forfatteren ikke, at man kan ændre på udbuddet af ydel ser? 3) Hvad kan viden om, hvem der efterspørger sundhedsydelser, anvendes til? 4) Hvilke muligheder er der for at ændre på efterspørgslen? Og hvor realistisk mener I, det er at påvirke socio-demografiske forhold og livsstilsforhold? 5) Hvilken effekt kan en ændring i efterspørgslen have på produktivi teten og effektiviteten på sygehusene? Brug modellen om produk tivitet og effektivitet fra kapitlet. OPGAVE 2 BRUGERBETALING Læs artiklen Beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser. 1) Hvad er ifølge forfatteren til artiklen det grundlæggende problem med sundhedsvæsenet? 2) Hvad mener velfærdskommissionen kunne være et lille bidrag til løsning af problemet? 3) Hvor realistisk mener I, at forslaget er politisk og praktisk set? 4) Diskutér problemer ved brugerbetaling på sundhedsydelser? 5) Hvem mener I skal foretage en eventuel prioritering af op ga verne/operationerne på sygehusene? Mener I, at QALY-undersøgelser er en metode, der kan anvendes? OPGAVE 3 EFFEKTIVITET OG AFREGNING Læs artiklerne Store forskelle på sygehuses effektivitet og Myter om sygehuse og effektivitet. 1) Hvor stor er forskellen på sygehuses effektivitet, og hvilke årsager gives til denne?

22 214 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Hvorfor er en sammenligning mellem offentlige og private sygehuse svær? 3) Hvad er det for nogle offentlige skavanker og afregningsproblemer, der omtales? 4) Hvad mener Sven Erik Østgaard er løsningen på afregningssystemet? Er I enige?

23 OPGAVER IT på jobbet og digital forvaltning OPGAVE 1 INTRANET På baggrund af kapitlet skal I diskutere følgende spørgsmål: 1) Hvor langt er jeres arbejdspladser med intranet? Er ringbindene med personalehåndbøger og regelsamlinger erstattet af in tra net? 2) Er der nyhedssider og opslagstavler på nettet? Er der mulighed for at søge oplysninger ved at spørge kollegerne via nettet? Er der en oversigt over relevante links til internettet? OPGAVE 2 INTERNET Denne opgave handler om, hvordan din og andres arbejdspladser benytter internettet som et vigtigt medie i kontakten med patienter. 1) Redegør for, hvorvidt internettet kan erstatte nogle af de in forma tions kilder, I anvender i jeres daglige arbejde? 2) Kan internettet få betydning for patienternes forventningsniveau? Kan det medføre en opdeling af patienter i A- og B-patienter? 3) Hvilke barrierer eksisterer der på jeres afdeling for øget anvendelse af internettet? 4) Undersøg, om din arbejdsplads/institution har materiale på internettet; hvilke informationer tilbydes i givet fald til omverdenen? Tag gerne de kritiske briller på, og giv en vurdering af, om hjem mesidens oplysninger er relevante for konkrete brugere og for dig. Vurdér også, om oplysningerne serveres på en forståelig og ap petitlig måde. Er funktionaliteten god det vil sige, virker link strukturen, er der døde links mv? 5) er en hjemmeside under IT- og Tele-styrelsen, der rater det offentliges hjemmesider på en række forskellige kriterier. Tjek din egen arbejdsplads testresultat. Hvor klarer den sig godt, og hvor gør den det ikke? Undersøg de kriterier, der evalueres efter på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Hvorfor er de relevante? Hvilke andre kriterier vil du som bruger være in teresseret i også evalueres? 6) Har du/i tid, kan det undersøges, hvilken hjemmeside der opnår den bedste evaluering. Er det ikke jeres egen arbejdsplads/institu-

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere