Her følger opgaver til de enkelte kapitler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her følger opgaver til de enkelte kapitler:"

Transkript

1 OPGAVER 193 Opgaver Her følger opgaver til de enkelte kapitler: 1. Sundhedsloven 2. Sagsbehandling 3. Kontrol og erstatningsforhold 4. Forvaltningens opbygning 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde 6. Sygehusadministration 7. IT på jobbet og digital forvaltning

2 194 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1. Sundhedsloven OPGAVE 1 INFORMATION Læs artiklen Hvordan gik operationen?, og diskutér i grupper, hvordan pa tienternes ret til information bedst varetages. Er det juridisk for svarligt at undlade at informere nyopererede patienter? Begrund svaret. OPGAVE 2 DÅRLIG INFORMATION Læs artiklen Patienter informeres for dårligt. 1) Find Sundhedsloven på nettet, og læs afsnittet om patienters ret til at vælge offentligt eller privat sygehus. Er reglerne til at forstå? 2) Hvorfor kritiseres regionernes evne til at informere patienter? 3) Hvilken forklaring gives der i artiklen? 4) Diskutér i forhold til patienters øvrige rettigheder, om det på disse områder står lige så skidt til? Og hvordan kan man eventuelt for bedre informationen til patienter? OPGAVE 3 EGNE FORHOLD I SYGEHUSJOURNALEN En 54-årig kvinde med mangeårig sygehistorie (neurosis hysterica) ind lægges akut af vagtlægen på psykiatrisk afdeling. Kvinden har væ ret indlagt flere gange i længere perioder blandt andet for synsfor styrrelser, læsevanskeligheder og hovedpine. Kvinden anmoder om at få aktindsigt i sin sygehusjournal. Hospitalet imø dekommer gerne hendes anmodning og tilbyder at lade en læ ge gen nemse journalen sammen med hende. Det ønsker kvinden imid ler tid ikke. Hun vil i stedet have udleveret en kopi af journalen, som hun kan tage med hjem. Det nægter den administrerende overlæ ge. Hvis hun ønsker at se journalen, skal det være sammen med en læ ge ellers får hun den ikke at se! 1) Vil kvinden få medhold i en eventuel klage over overlægens afgø rel se? I kvindens journal er der blandt andet oplysninger om hendes æg temand. Det er oplysninger, der dels stammer fra hende selv, dels op lys-

3 OPGAVER 195 ninger som overlægen har noteret fra samtaler med kvindens mand. Kvindens mand har blandt andet givet overlægen de taljerede beskrivelser af, hvorledes hendes neuroser udmøntes. Der udover har overlægen gjort sig nogle betragtninger omkring de res mangeår ige ægteskab herunder en begrundet mistanke om utro skab fra æg te mandens side. 2) Hvilke oplysninger bør kvinden på baggrund af lovgivningen få ad gang til, og hvilke oplysninger bør eventuelt slettes i for bindel se med en aktindsigt? OPGAVE 4 HIV Bioanalytiker Heidi Hansen tager en dag en blodprøve på patient Søren Sørensen. Da Heidi trækker kanylen ud af Sørens arm, kommer hun til at stikke sig på den. Hun kontakter straks overlægen, der be der Søren om tilladelse til at indhente oplysning om Sørens HIVstatus fra Stofby Sygehus, hvor Søren tidligere er blevet opereret. Bag grunden for ønsket om at kende Sørens HIV-status er, at op lysnin gen er vigtig for vurderingen af, hvorvidt Heidi skal tilbydes den meget voldsomme tre-stof behandling mod HIV. Sagen er hasten de, idet HIV-virus alene kan slås ned, hvis tre-stof behandlingen iværksættes inden for 48 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor Heidi har stuk ket sig. Søren nægter, men overlægen rekvirerer alligevel Sørens journal fra sygehuset. 1) Har overlægen ret til at rekvirere Sørens journal som beskrevet? 2) Hvilke lovbestemmelser regulerer, om Stofby Sygehus må udlevere Sørens journal? OPGAVE 5 OVERLÆGENS INDLÆGGELSE En overlæge bliver indlagt på samme afdeling, hvor han er ansat som administrerende overlæge. Personalet er meget interesset i hans journal. Det udvikler sig, og på et tidspunkt føler afdelingens eneste læge sekretær, at samtlige læger flokkes inde på hendes kon tor for at se i journalen. På et tidspunkt bliver det for meget. Hun bestemmer sig til ikke at fortælle overlægen om den groteske situation men vil samti dig gøre noget. Hun beslutter sig derfor for at gemme journalen.

4 196 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 1) Hvem bør have adgang til overlægens journal? 2) Vurdér lægesekretærens handlemåde; hvilke hensyn varetager hun, og er de berettigede? OPGAVE 6 BEDSTEMODERENS BARNEBARN En ung pige på 23 år er førstegangsfødende. Hun indlægges på det lo kale sygehus men flyttes kort tid inden fødslen til et andet hospital. Pigens bedsteforældre dukker op ved sygehusets information. De har gættet meget på, om det skulle blive en pige eller en dreng. Bedste faderen fortæller receptionisten, at der i familien er tradition for at få drengebørn, men at det er deres første oldebarn. De er der for me get ivrige efter at besøge deres barnebarn. De oplyser navnet på de res barnebarn til receptionisten i forventning om at få at vide, på hvil ken afdeling de kan finde hende. Det vil personalet i informati o- nen imidlertid ikke oplyse dem om. 1) Bør bedsteforældrene få de oplysninger, de ønsker? Overvej, hvilke hensyn der taler for og imod, at hospitalet videregiver de ønske de oplysninger. Receptionisten i informationen orienterer blot bedsteforældrene om, at deres barnebarn ikke længere er indskrevet på hospitalet. De me ner ikke, det kan passe. Bedstefaderen tager derfor sin hustru i ar men, og sammen går de op til fødeafdelingen. På fødeafdelingen hen vender de sig til afdelingens lægesekretær. De anmoder sekretæren om at måtte besøge deres barnebarn. Sekretæren oplyser dem om, at hun ganske rigtigt ikke længere er indskrevet på afdelingen. Hun kan i kardex se, at hun er blevet flyttet til Århus Universitetshospital. Det fortæller hun bedsteforældrene, der med det samme øn sker oplyst grunden til, at deres barnebarn er flyttet til et andet hospital. Den pågældende sekretær forsøger at få fat i en læge. Da der efter en rum tid stadig ikke er dukket nogen læge op, fortæller se kretæren, at deres barnebarn var blevet indlagt syv timer tid lige re, men at hun er blevet flyttet, og at det vist var noget med mistanke om svangerskabsforgiftning.

5 OPGAVER 197 2) Beskriv, hvorledes lægesekretærens handlemåde er påvirket af bed steforældrenes situation. 3) Hvilke oplysninger videregiver lægesekretæren, og er det oplysnin ger, som hun er berettiget til at videregive? 4) Hvorledes burde lægesekretæren have handlet i den givne situation?

6 198 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2. Sagsbehandling OPGAVE 1 UNDERSØGELSE FOR LIVMODERHALS- KRÆFT En 45-årig kvinde henvender sig til sin praktiserende læge. Lægen har en formodning om, at der kan være tale om livmoderhalskræft. Den praktiserende læge skriver en henvisning til en forundersøgelse på gynækologisk afdeling på Kommune Hospitalet. Ved den efterfølgende undersøgelse på Kommune Hospitalet udtager hospitalslægen en celleprøve. Lægen sender prøven til patologisk institut. Få dage senere modtager hospitalslægen svarblanketten fra in stituttet. Celleprøven viser, at der er middelsvære celleforandrin ger på livmoderhalsen. Patologisk institut tilråder blandt andet, at pa ti enten bliver sendt til en videregående undersøgelse af en gy næ kologisk speciallæge. 1) Hvilke myndigheder er inddraget i denne sag? 2) Hvilke love og forvaltningsretlige regler er disse myndigheder underlagt? Hverken hospitalslægen eller den praktiserende læge træffer aftale om, at patienten bør henvende sig på et senere tidspunkt. Hospitalslæ gen indkalder derfor ikke patienten til en ny konsultation men sen der svarblanketten fra Patologisk Institut til kvindens praktiserende læge. 3) Har patienten krav på at blive informeret om undersøgelsens resul tat og i givet fald i henhold til hvilken lov? OPGAVE 2 PRISEN Filmen Prisen beskriver de økonomiske og samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med en arbejdsulykke. Forløbet rejser imidlertid også en række af de sagsbehandlingsspørgsmål, der er beskrevet i bogens kapitel om sagsbehandling herunder spørgsmål om indhent ning og videregivelse af oplysninger, notatpligt og sagens af gørel se.

7 OPGAVER 199 1) Skitsér sagsforløbets kronologi blandt andet ved hjælp af de aktører, der på forskellige tidspunkter involveres i sagen. 2) Udpeg de punkter i sagsforløbet, hvor ovennævnte sagsbehandlingsspørgsmål kan rejses. 3) Drøft på hvilken måde, spørgsmålene efter jeres mening burde be svares. Filmen anskueliggør også, at sagsbehandlere i den offentlige administration på visse tidspunkter kan have en afgørende indflydelse på den en kelte borgers livsvilkår. 4) Udpeg de skæringspunkter, hvor forskellige sagsbehandlere har mulighed for væsentligt at påvirke livsvilkårene for Dandy s medarbejder. 5) Beskriv, hvad sagsbehandleren konkret kan øve indflydelse på. 6) Drøft, hvilke krav der bør stilles til sagbehandleren, når denne rejser, forbereder og afgør sagen. OPGAVE 3 DEN FRASKILTE KVINDE En fraskilt kvinde med to børn søger om at få en invalidebil på grund af dårligt knæ. Hun går derfor til en offentlig tilknyttet special læge for at få en lægeerklæring. I denne erklæring skriver lægen blandt an det: Uhel dig med valget af sine mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug uden nærmere forklaringer. Speciallæ gen sender læ geerklæringen til kvindens sagsbehandler i socialfor valt ningen. 1) Hvilke regler er relevante i forbindelse med lægeerklæringens postgang fra speciallægen til socialforvaltningen? 2) Har lægen med erklæringens ordlyd: Uheldig med valget af si ne mænd, mindre nervesammenbrud og stesolidmisbrug vi dere givet privatfortrolige oplysninger? OPGAVE 4 DET ÆGTESKABSLIGNENDE SAMLIV Lene er alenemor til tre børn, som hun bor sammen med i Fredericia. Hun modtager forskellige sociale ydelser fra Fredericia Kom mune herunder friplads i daginstitutionen, boligstøtte samt ordinært og ekstra børnetilskud.

8 200 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 En dag modtager Fredericia Kommune en anonym anmeldelse om, at Lene bor sammen med en mand Henrik og derfor slet ikke er berettiget til at modtage de nævnte sociale ydelser. Anmelderen op lyser, at Lene og Henrik har boet sammen på Lenes adresse i et år, og at Henrik bare står tilmeldt på en adresse i et kolonihave hus. Des uden har de bil sammen og har været på ferie sammen. Sagsbehandleren kontakter: Teknisk forvaltning der oplyser, at Henrik ikke må bo på den på gældende adresse i et kolonihavehus; i hvert fald ikke hele året. Elværket der oplyser, at der på Henriks adresse til kolonihavehuset er brugt 127 kilowatt strøm i stedet for de kilowatt, der er det normale niveau for en 1-værelses lejlighed. Sagsbehandleren skriver til Lene: Det meddeles hermed, at ordinært og ekstra børnetilskud er stoppet med virkning fra den 20. oktober De anses ikke for reelt enlig i henhold til børnetilskudslovens 2, nr. 1. Ombudsmanden udtaler i sin vurdering af sagen, at: tilsidesættelsen af disse to centrale sagsbehandlingsregler må jeg anse for beklagelig Mangel på partshøring er den ene fejl: Sagsbehandleren har ikke før afgørelsen givet Lene mulighed for at udtale sig om den anony me henvendelse eller om de oplysninger, forvaltningen i den anled ning indhentede fra både teknisk forvaltning og elværket. Der er der med tale om en tilsidesættelse af forvaltningslovens 19, stk. 1. Men: Sagsbehandleren har begået endnu en fejl; hvilken sagsbehandlingsfejl er der tale om?

9 OPGAVER 201 OPGAVE 5 FØRTIDSPENSION Den Sociale Ankestyrelse behandler Olesens sag om førtidspension. I den forbindelse afgiver styrelsens interne lægekonsulent udtalelse i sagen. Konsulentens udtalelse indeholder både et referat fra en samtale med Olesens egen læge og konsulentens eget skøn. Indholdet i referatet er fra en samtale imellem styrelsens egen konsulent og Olesens praktiserende læge. Fra Olesens læge får styrelsens konsulent oplysninger om Olesens helbredstilstand. Lægekonsulentens skøn er et skøn over Olesens erhvervsevne-nedsættelse. 1) Olesen anmoder om aktindsigt i disse dokumenter. I henhold til hvilke love vil det være? 2) Den Sociale Ankestyrelse beslutter at afvise Olesens begæring om aktindsigt har de ret i denne afgørelse? 3) Burde der være foretaget en partshøring? OPGAVE 6 HANNAH I SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN En læge har i en længere årrække været praktiserende læge for Hannah. Gennem sit daglige arbejde har lægen blandt andet kontakt til Hannah, som har en ledende stilling i Social- og Sundhedsforvaltnin gen i Århus Kommune. På et samarbejdsmøde med forskellige læger, herunder lægen selv og tre repræsentanter fra kommunen fremgår det af referatet, at lægen har udtalt: Lægerne var meget forbavsede over, at Hannah blev ansat i Århus Kommu ne, idet man satte spørgsmålstegn ved, om hun var psykisk i stand til at leve op til den stilling, hun skulle bestride Jeg har kendt hende længst, fra hendes børn var små. Hun kan ikke la ve en objektiv vurdering. Hannah besidder ikke evnen til at overskue og vurdere/bedømme en situation og hvilken behandling/hjælp, der er nødvendig.

10 202 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Hannah klager over, at lægen kommer med disse oplysninger. Hun me ner ikke, oplysningerne stammer fra det samarbejde, de to har med hin anden, men fra de konsultationer der har været mellem hende og lægen som praktiserende læge. 1) Har lægen overtrådt sin tavshedspligt?

11 OPGAVER Kontrol og erstatningsforhold OPGAVE 1 SAGSBEHANDLING I PATIENTKLAGENÆVNET Find Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklage nævn på: Redegør på den baggrund for sagsbehandl ingen i Patientklagenævnet. OPGAVE 2 KLAGEREGLER PÅ ET SAGOMRÅDE Vælg et sagområde og undersøg klagereglerne. Det kunne være klageinstanser, klagefrister, klageberettigede og hvilke reaktionsmuligheder, klageinstansen har. OPGAVE 3 HØJRE LILLETÅ Fru Viola Voldsom er blevet opereret i sin højre lilletå på centralsyge huset i Hullerup. Hun mener, at der er begået fejl af lægerne, da hun blev opereret, og hun klager derfor til Patientforsikringsforeningen og kræver en erstatning på kr. Patientforsikringsforeningen giver afslag på erstatning, da man vurderer, at behandlingen af Viola Voldsom er sket efter bedste specialiststandard. Viola Voldsom indbringer herefter Patientforsikringsforeningens afgø relse for Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnet vurde rer, at behandlingen af Viola Voldsom ikke har været i overensstemmelse med bedste specialiststandard, og at betingelserne for at yde er statning for så vidt er opfyldte. 1) Hvorledes skal Patientskadeankenævnet herefter afgøre sagen? OPGAVE 4 OMBUDSMANDEN Socialrådgiver Lis Lumsk er ansat i Krølle Kommunes socialforvaltning. En af hendes klienter volder hende store problemer. Der er ta le om en enlig mor på 21 år. Hun har hverken job eller uddannelse, og alle aktiveringsforsøg er hidtil mislykkedes. Forældrene til den 21-årige har også henvendt sig til socialforvaltningen og klaget over, at datteren altid skal låne penge af dem, og at hun skifter kærester, som andre skifter skjorter. De så derfor gerne, at forvaltningen kunne give datteren et spark, så livets alvor kunne gå op for hen de.

12 204 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Lis Lumsk er enig med forældrene, og hun skriver derfor et brev til den 21-årige klient. Heri skriver Lis Lumsk blandt andet: Nu er det nok! Jeg har igen erfaret, at du platter dine forældre for penge. Det må høre op med det samme. Det er på tide, at du bliver voksen, og jeg vil ikke have, at du bliver ved med at opføre dig som et barn. Du er jo selv mor nu, og du burde derfor vide, hvordan en ansvarlig voksen opfører sig. Og så burde du også snart holde op med at fjolle rundt med en ny kæreste hver anden uge. Tror du ikke, at dit barn ville være bedre tjent med lidt mere stabilitet i dine forhold? Den 21-årige klient blev noget rystet over brevet fra Lis Lumsk. Da hun tilfældigvis i den uge hvor hun fik brevet var kæreste med en jurastuderende, spurgte hun ham til råds. Den jurastuderende skrev her efter i eget navn en klage til Folketingets Ombudsmand. 1) Kan den jurastuderende klage til Folketingets Ombudsmand over det passerede? 2) Kan Folketingets Ombudsmand på grundlag af klagen tage sagen op? 3) Hvilke forudsætninger skal være opfyldte, for at Folketingets Ombudsmand kan tage en sag op? 4) Hvad kan Folketingets Ombudsmand eventuelt gøre i den konkrete sag? OPGAVE 5 DØD OG ERSTATNING Læs artiklen Patient skal dø for at få erstatning, og besvar nedenstående spørgsmål. 1) Hvad er patientforsikringen? 2) Beskriv den 54-åriges sygdomsforløb. 3) Hvorfor kan manden kun få erstatning for mén? 4) Hvor kan den 54-årige klage over afgørelsen? 5) Hvor kan manden i sidste ende få sagen behandlet? 6) Diskutér rimeligheden af reglerne set i forhold til mandens helbredssituation.

13 OPGAVER Forvaltningens opbygning OPGAVE 1 BESKRIVELSE OG KORT ANALYSE AF ET MINISTERIUM (I DK) 1) Vælg et ministerium, der har berøring til sundhedsvæsenet. Find mi nisteriets hjemmeside. Hvis du/i vælger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kan I gå i dybden med de forskellige styrelser, råd og nævn og sammenhængene mellem dem. 2) Hvordan er ministeriet bygget op? Tip: Find et organisationsdiagram. Hvor mange afdelinger og kontorer har departementet i ministeriet? Er der en eller flere styrelser/direktorater? Hvilke? Hvad laver de? Beskriv en/et af dem nærmere; gerne en/et med relevans for din arbejdsplads. Er der råd og nævn tilknyttet ministeriet? Institutter? Komité er? Centre? Beskriv en af disse enheder nærmere; gerne en med re - levans for din arbejdsplads. 3) Hvilke overordnede opgaver har ministeriet? 4) Har ministeriet kontorer i andre dele af landet (uden for København)? Hvis ja, hvorfor mon? 5) Hvilke love administreres af det pågældende ministerium? Nævn to eller tre love og fortæl kort om, hvad de går ud på. Brug eventu elt: 6) Eventuelt andre forhold: Aktuelle sager i medierne, hvor ministeriet er indblandet; kommuner og regioners forhold til ministeri et; EU s rolle. Hver gruppe eller person har cirka fire timer til besvarelse af spørgsmå lene. Forbered en præsentation ved hjælp af Word eller Power- Point. Fremlæggelse kan ske ved at bruge projektor, transparent eller tavle. Radio- og TV-klip kan også bruges. Fremlæggelsen skal vare 8 10 minutter; brug figurer, farver og tegninger.

14 206 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 OPGAVE 2 STATSFORVALTNINGER OG EMBEDSLÆGE- INSTITUTIONER Besvar nedenstående spørgsmål: Statsforvaltningerne: 1) Hvilket ministerium hører statsforvaltningerne under? 2) Statsforvaltningerne løser opgaver for en række ministerier. Nævn nogle eksempler på opgaver, som du/i finder in ter es san te. 3) Hvilke klagenævn hører under de regionale statsforvaltninger? 4) Er der et af disse klagenævn, som har direkte berøring med et af de hovedområder, som regionerne har ansvaret for? Hvilket mini sterium er dette nævn knyttet til formelt? 5) Hvilken betydning har det for borgerne, at der er en række klagenævn knyttet til de fem statsforvaltninger? 6) Hvilken særlig opgave har statsforvaltningerne i forhold til kommu nerne? Embedslægeinstitutionerne (EI): 7) Beskriv en af EI nærmere organisatorisk. 8) Hvilke mere konkrete opgaver har en embedslægeinstitution? 9) Hvis du ikke har svaret endnu: Hvilke relationer har EI til henholds vis regioner og kommuner? OPGAVE 3 KEND DE NYE REGIONER Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en region, og undersøg dens hjemmeside. Brug eventuelt: 2) Hvordan er regionsrådet organiseret? Nævn eksempelvis nogle po litiske ud valg under regionsrådet. Tip: Find et organisationsdiagram på hjem mesiden og studér det. 3) Hvilke hovedopgaver har en region? Beskriv en af hovedopgaverne nærmere.

15 OPGAVER 207 4) Står der noget om samarbejdet med eller forholdet til kom muner ne på regionens hjemmeside? 5) Hvilke ministerier er de mest vigtige for regionerne? Begrund sva ret. Hver gruppe eller person har cirka en time til besvarelse af ovenstående spørgsmål. Besvarelserne kan afleveres i et eksemplar til læreren og drøftes i plenum. OPGAVE 4 BESKRIV EN KOMMUNES OPBYGNING Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Vælg en kommune og undersøg dens hjemmeside. 2) Hvilke udvalg er der under kommunalbestyrelsen (byrådet)? 3) Er der eksempler på eller omtale af kommunale nævn, kommissioner eller særlige udvalg? 4) Hvordan er kommunens forvaltning opbygget? 5) Er der udvalg og/eller forvaltninger, der beskæftiger sig med sundhedsopgaver? Hvilke opgaver drejer det sig mere konkret om?

16 208 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 5. Mundtlig kommunikation og samarbejde OPGAVE 1 TEGNEØVELSE Sid to og to med ryggen op mod hinanden. Person 1 får udleveret en tegning. Tegningen kan bestå af geometriske figurer sat sammen i et mønster. Person 2 har papir og blyant parat. Person 1 skal nu dik te re tegningen til Person 2. Person 2 skal tegne tegningen efter Per son 1 s diktat; han/hun må ikke spørge eller sige noget til Person 1. Når tegningen er færdig sammenlignes den med den udle ve rede teg ning. Byt roller og gentag øvelsen med en ny tegning. Øvelsen foregår på samme måde, dog må personerne denne gang kommunikere om tegningen, stille spørgsmål mv. Diskutér herefter følgende: 1) Hvorfor blev tegningerne, som de blev? 2) Øvelsen sættes i relation til kommunikationskapitlet. OPGAVE 2 ROLLESPIL; EVENTUELT MED VIDEO Deltagerne deles i grupper. Hver gruppe laver et rollespil over en van skelig kommunikationssituation en opdigtet eller selvoplevet si tuation fra arbejdet eller privatlivet. Rollespillene opføres og optages eventuelt på video. Besvar herefter følgende: 1) Gennemgå situationen med udgangspunkt i de gennemgåede analy seredskaber. Hvis video er anvendt, støttes diskussionen af gennem syn af optagelsen. Hvordan kunne man have kommunikeret an derledes, så situationen var blevet bedre? OPGAVE 3 TALE /LYTTE ØVELSE Sæt jer to personer sammen. Den ene taler åbent, ærligt og direkte i fem minutter om et af nedenstående emner, mens den anden lytter. Lytteren skal udelukkende høre efter og må ikke sige noget. Der byt tes roller, så den anden vælger et emne og taler i fem minutter,

17 OPGAVER 209 mens den første lytter. Det behøver ikke være samme emne. De to per soner diskuterer derefter i fem til ti minutter, hvordan det var at væ re henholdsvis taler og lytter, og hvordan det var at kommunikere på denne måde. Øvelsen gentages to til tre gange med en ny partner. Var der forskel på første og tredje gang man lavede øvelsen? Emner: Min indstilling til at diskutere personlige følelser med andre Min far Min mor Min måde at vise vrede og krænkelse på Sådan giver jeg kritik Sådan modtager jeg kritik Min vilje til at tro på andre Min reaktion på ros fra andre Min bekymring om, hvad andre mener Min mening om et godt parforhold. OPGAVE 4 SAMTALEN; ØVELSE I AT LYTTE Tænk tilbage på en samtale, du har haft for nylig; det kan være med en klient, din mor/far, en ven eller en arbejdsgiver. Prøv at analysere sam ta len ud fra kommunikationsproces-modellen, og lav no ta ter ud fra følgende spørgsmål: 1) Hvad var indholdet i ordene, i stemmen, i kropssproget og i under tonerne? 2) Hvad ligger der i din tolkningsmekanisme af betydning for samta len? 3) Hvad ligger der i den andens tolkningsmekanisme af betydning for samtalen? 4) Hvordan gik samtalen og hvorfor gik den sådan (godt, skidt, trægt, over fladisk e.l.)?

18 210 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 Sæt jer derefter sammen to og to og fortæl på skift hinanden om den samtale, I har analyseret ud fra ovenstående spørgsmål. Den ene fortæller først, mens den anden lytter og eventuelt stiller uddybende spørgsmål. Herefter fortæller den anden. Det er ikke meningen, at det skal udvikle sig til en diskussion eller en almindelig samtale, da dette også er en øvelse i at lytte! OPGAVE 5 KOMMUNIKATIONSFORMER Prøv, sammen med den du sidder ved siden af, at finde eksempler på situationer mellem lægesekretæren og patienten, der repræsenterer de fire kommunikationsformer i assertionsmodellen. OPGAVE 6 ANSVARLIG KOMMUNIKATION Prøv to og to ud fra assertionsmodellen at finde eksempler på: 1) Hvordan patienten kan hive lægesekretærens kommunikation ned i det ikke-ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? 2) Hvordan lægesekretæren kan hive en sur patients kommunikation op i det ansvarlige område, og hvad konsekvensen bliver? OPGAVE 7 MATCHNING AF KROPSSPROG Øvelsens formål er at give en fornemmelse af, hvor meget matchning af kropssprog betyder for kontakten med et andet menneske. Øvel sen kræver tre deltagere: A, B og C. A og B etablerer (helst stående) en samtale om noget, begge er inter esseret i, mens C observerer. A s opgave er under samtalen skiftevis at matche og mismatche B s kropssprog. B s opgave er at koncentrere sig om indholdet af samtalen, og B skal blot opføre sig som vanligt under en samtale. A kopierer de første tre til fire minutter B s nonverbale adfærd; det vil sige bevægelser, kropsstilling, mimik mv. Spejlingen foregår detaljeret, men med indlagt forsinkelse. C iagttager, hvordan kontakten er mellem parterne undervejs.

19 OPGAVER 211 A begynder herefter at mismatche B s kropssprog. Anderledes gestikulation, mimik, kropsholdning mv. C iagttager nu, hvilken betydning forandringen har for kontakten mellem A og B. De sidste minutter matcher A igen B, og C lægger mærke til, hvad der sker mellem de to parter. Efter øvelsen taler A, B og C om forløbet, og C rapporterer om sine iagttagelser. Byt roller, indtil alle har været processen igennem. OPGAVE 8 HOFTEN En yngre mand opsøger sin læge på grund af smerter i hoften. Han for klarer, hvornår smerterne kommer, og at han ikke kan forstå, de er der, for han er ikke faldet og har slået sig eller på anden måde kommet galt af sted. I forbifarten nævner han, at hans moder er al vor ligt syg. Umiddelbart drejer kommunikationen sig om, at manden har ondt i hof ten. Hans ansigts- og kropssprog viser, at han er bekymret og ube hageligt til mode. Formelt drejer samtalen sig om symptomer. Lægen undersøger ikke manden særlig nøje, men bemærker, at han virker til at være bange for, hvad der mon kan være i vejen med ham. Den egentlige årsag til konsultationen frygten eller angsten udtryk ker manden ikke verbalt, mens det formelle meddeles i ord. Lægen ved, at sådanne smerter kan skyldes flere forskellige ting og sikkert ikke er udtryk for, at manden er alvorligt syg. Patientens bekymring og ønske om en mere grundig undersøgelse op fatter lægen, og derfor foreslår han, at der foretages en røntgenoptagelse. Manden er klart lettet over at få dette tilbud, men han fornem mer på lægens ord, stemmeføring og hele holdning, at lægen egent lig synes, at det er unødvendigt, da han intet fejler. Pludselig er deres kommunikation belastet af skepsis og lidt dårlig stemning. 1) Hvad kunne den unge mand og lægen have gjort, for at nogle af de vigtige informationer der i deres samtale primært kun antydes gennem det nonverbale og som er udtryk for en angst var blevet diskuteret?

20 212 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Manden nævner på et tidspunkt noget om sin mor. Bør lægen spør ge mere til dette? 3) Er det rimelig, at lægen tilbyder en undersøgelse, som han ikke me ner har nogen funktion? 4) Hvem har generelt set ansvaret for, at kommunikationen fungerer bedst muligt mellem patienten og lægen? 5) Har I eksempler på, at læger ikke har opfattet en patients utryghed og angst eller ikke har haft lyst til at finde den egentlige baggrund hertil? OPGAVE 9 MEDIATION Besvar nedenstående spørgsmål: 1) Diskutér i grupper, hvorvidt mediation kan bruges i forbindelse med konflikter på jeres arbejdsplads. 2) Hvad er fordelene og ulemperne ved denne type konflikthåndtering? Søg eventuelt på internettet, hvis I ønsker at vide mere om me di a- ti on.

21 OPGAVER Sygehusadministration OPGAVE 1 UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Læs artiklen Efterspørgsel på sundhedsydelser skal ned. 1) Forfatteren til artiklen mener, at man kan begrænse efterspørgslen på sundhedsydelser. Hvordan kan man det? 2) Hvorfor tror forfatteren ikke, at man kan ændre på udbuddet af ydel ser? 3) Hvad kan viden om, hvem der efterspørger sundhedsydelser, anvendes til? 4) Hvilke muligheder er der for at ændre på efterspørgslen? Og hvor realistisk mener I, det er at påvirke socio-demografiske forhold og livsstilsforhold? 5) Hvilken effekt kan en ændring i efterspørgslen have på produktivi teten og effektiviteten på sygehusene? Brug modellen om produk tivitet og effektivitet fra kapitlet. OPGAVE 2 BRUGERBETALING Læs artiklen Beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser. 1) Hvad er ifølge forfatteren til artiklen det grundlæggende problem med sundhedsvæsenet? 2) Hvad mener velfærdskommissionen kunne være et lille bidrag til løsning af problemet? 3) Hvor realistisk mener I, at forslaget er politisk og praktisk set? 4) Diskutér problemer ved brugerbetaling på sundhedsydelser? 5) Hvem mener I skal foretage en eventuel prioritering af op ga verne/operationerne på sygehusene? Mener I, at QALY-undersøgelser er en metode, der kan anvendes? OPGAVE 3 EFFEKTIVITET OG AFREGNING Læs artiklerne Store forskelle på sygehuses effektivitet og Myter om sygehuse og effektivitet. 1) Hvor stor er forskellen på sygehuses effektivitet, og hvilke årsager gives til denne?

22 214 OFFENTLIG ADMINISTRATION FOR LÆGESEKRETÆRER 1 2) Hvorfor er en sammenligning mellem offentlige og private sygehuse svær? 3) Hvad er det for nogle offentlige skavanker og afregningsproblemer, der omtales? 4) Hvad mener Sven Erik Østgaard er løsningen på afregningssystemet? Er I enige?

23 OPGAVER IT på jobbet og digital forvaltning OPGAVE 1 INTRANET På baggrund af kapitlet skal I diskutere følgende spørgsmål: 1) Hvor langt er jeres arbejdspladser med intranet? Er ringbindene med personalehåndbøger og regelsamlinger erstattet af in tra net? 2) Er der nyhedssider og opslagstavler på nettet? Er der mulighed for at søge oplysninger ved at spørge kollegerne via nettet? Er der en oversigt over relevante links til internettet? OPGAVE 2 INTERNET Denne opgave handler om, hvordan din og andres arbejdspladser benytter internettet som et vigtigt medie i kontakten med patienter. 1) Redegør for, hvorvidt internettet kan erstatte nogle af de in forma tions kilder, I anvender i jeres daglige arbejde? 2) Kan internettet få betydning for patienternes forventningsniveau? Kan det medføre en opdeling af patienter i A- og B-patienter? 3) Hvilke barrierer eksisterer der på jeres afdeling for øget anvendelse af internettet? 4) Undersøg, om din arbejdsplads/institution har materiale på internettet; hvilke informationer tilbydes i givet fald til omverdenen? Tag gerne de kritiske briller på, og giv en vurdering af, om hjem mesidens oplysninger er relevante for konkrete brugere og for dig. Vurdér også, om oplysningerne serveres på en forståelig og ap petitlig måde. Er funktionaliteten god det vil sige, virker link strukturen, er der døde links mv? 5) er en hjemmeside under IT- og Tele-styrelsen, der rater det offentliges hjemmesider på en række forskellige kriterier. Tjek din egen arbejdsplads testresultat. Hvor klarer den sig godt, og hvor gør den det ikke? Undersøg de kriterier, der evalueres efter på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Hvorfor er de relevante? Hvilke andre kriterier vil du som bruger være in teresseret i også evalueres? 6) Har du/i tid, kan det undersøges, hvilken hjemmeside der opnår den bedste evaluering. Er det ikke jeres egen arbejdsplads/institu-

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere