Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2010-2017"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE Dir. tlf august 2009 Strategisk anlægsplan Revideret oplæg til budgetbehandling

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SOCIALUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER...23 BILAG: - OVERSIGT OVER PROJEKTER SOM IKKE INDGÅR I FORSLAG TIL 160 MIO. KR. PLAN - OVERSIGT OVER PROJEKTER PÅ TRAFIK- OG VEJOMRÅDET - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side 3 1. Indledning og læsevejledning I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009 blev der for første gang præsenteret en strategisk anlægsplan, indeholdende en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der opdateres årligt og anvendes til at sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægspakke for 2010, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægspakke inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets vurdering af en realistisk anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen for I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Den foreliggende plan har været behandlet på Byrådets forårsseminar d. 27. april Et flertal i Byrådet har på forårsseminaret peget på, at der i budgetbehandlingen bør tages udgangspunkt i 160 mio. kr. planen, som i forbindelse med forårsseminaret er justeret efter Byrådets anvisninger. Herudover er planen justeret således, at byrådsbeslutninger af 24. juni 2009 om udskydelse af visse anlæg i 2009, om fremrykning af anlæg til 2009, samt procesplan for udvidelse af Roskilde Hallerne er indarbejdet. Planen er desuden justeret af Direktionen således, at der tages højde for den seneste udvikling i kapacitetssituationen på skole- og børneområdet, og endelig er tidsplanen for medfinansieringen af Rockmuseet justeret for at opretholde anlægsniveauet på omkring på de ønskede 160 mio. kr. årligt. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2010 og for projekterne i anlægsplanen på 160 mio. kr. årligt, herunder for anlægsprojekter vedr. Musicon, Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, 160 mio. kr. pakke, indeholdende Direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt. Kapitlerne 5 11 indeholder for hvert udvalgsområde: o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg,

4 Side 4 o Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter, herunder angivelse af eventuelle alternative løsninger. Kapitel 12 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt forslag til genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. Kapitel 13 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og nyt rådhus. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af firecifret bloknummer. I bilaget til rapporten findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Desuden findes et bilag med oversigt over alle projekter som direktionen har set sig nødsaget til at lade udgå af forslaget til en anlægsplan på 160 mio. kr. årligt.

5 Side 5 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og regeringen. I en årrække har der været mulighed for at lånefinansiere til skoleudbygning. Som en del af kvalitetsreformen er denne ordning udvidet til også at omfatte delvis lånefinansiering på øvrige borgernære serviceområder. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område. Lån til anlægsprojekter vil derfor ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen har KL har kommunerne i budgetterne for 2008 og 2009 været underlagt en ramme for det samlede forbrug på anlæg. Regeringen meldte efter udarbejdelsen af budget 2008 ud, at der ville ske en individuel modregning i bloktilskuddet i tilfælde af, at kommunerne under ét overskred de budgetterede anlægsudgifter. Anlægssanktionen vedr. budget 2008 blev dog aldrig udløst. Op til udarbejdelsen af budgettet for 2009 blev i aftalen mellem KL og Regeringen fastsat en anlægsramme ekskl. kommunalt ejede ældreboliger på 15 mia. kr. på landsplan. Det svarer til netto ca. 184,5 mio. kr. for Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes samlede anlægsbudget for 2009 ekskl. kommunalt ejede ældreboliger, var dog kun på 152 mio. kr. Anlægsrammerne for 2008 og 2009 blev fastsat for at undgå, at kommunernes anlægsaktivitet medvirkede til en overophedning i dansk økonomi. Siden sidste års forhandlinger om kommunernes økonomi er den økonomiske situation imidlertid ændret. Bekymringen for en overophedning af dansk økonomi er blevet afløst af en række statslige initiativer, der skal øge efterspørgslen. Et af disse initiativer er aftalen mellem Regeringen og KL fra 16. marts 2009 om kommunale anlægsinvesteringer. Heraf fremgår det, at kommunerne ikke længere er bundet af anlægsrammen for Kommunerne har desuden fået stillet lånepuljer til rådighed på i alt 650 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer på de borgernære serviceområder i 2009, hvoraf Roskilde Kommune har fået tilsagn om lånebevilling på 9 mio. kr. Denne linje er videreført i aftalen om kommunernes økonomi for 2010, hvor anlægsloftet er blevet fjernet og der bl.a. er givet tilsagn om en fremrykket udmøntning af kvalitetsfondsmidler til anlæg. På baggrund af de vigende indtægter fra salg af jord og en usikkerhed om udviklingen i de kommunale skatteindtægter vurderes det, at der ikke umiddelbart kan forventes mulighed for stigende bruttoanlægsudgifter. Et flertal i byrådet bemærkede således i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2009, at de vurderede - som led i en finansiel strategi - at et anlægsbudget i overslagsårene på ca. 160 mio. kr. årligt ville være realistisk. Med den fremrykkede udmøntning af kvalitetsfondsmidler, modtager Roskilde Kommune i alt 59,1 mio. kr. fra Regeringens kvalitetsfond i Disse penge er øremærket anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, dvs. skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge samt ældreområdet. Når kvalitetsfondsmidlerne anvendes, er Roskilde Kommune forpligtet til at medfinansiere et tilsvarende beløb. Kommunen skal således i 2010 enten anvende 118,3 mio. kr. på anlæg på de borgernære serviceområder, eller deponere en del af midlerne der modtages fra kvalitetsfonden. I 160 mio. kr. planen indgår i øjeblikket anlæg på de borgernære serviceområder på i alt 69,0

6 mio. kr. Direktionen foreslår derfor, såfremt det foreslåede projekt om udvidelse af Roskilde Hallerne skal nyde fremme, at der deponeres 24,7 mio. kr. som opsparing til Roskilde Hallerne, som i 160 mio. kr. planen er placeret med 58,5 mio. kr. i Derved imødekommes kravene til deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden, samtidig med, at der allerede i 2010 skaffes delvis finansiering til anlægsudgifterne som i 160-mio. kr. planen indgår efter Side 6

7 Side 7 3. Udarbejdelsen og indholdet af Direktions forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægspakker, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2010, dels 160 mio. kr. pakken, indeholdende direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på omkring 160 mio. kr. årligt. Alle minimumspakkens anlægsinvesteringer i 2010 indgår således også i 160 mio. kr. planen. Herudover indgår i 160 mio. kr. planen først og fremmest projekter i 2010 og følgende år, som kommunen bliver nødt til at afholde som følge af befolkningsudviklingen, men der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2010 og i årene herefter. I minimumspakken for 2010 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre. Eksempelvis kan nævnes rådhusbyggeriet, modtagekøkkener i institutioner, plejeboliger til opfyldelse af plejeboliggaranti og Rockmuseet på Musicon, hvor der er aftalt medfinansiering. Minimumspakken, som i alt indebærer nettoomkostninger på 88,4 mio. kr. i 2010, indeholder dog ikke alle de anlægsomkostninger, som vurderes at være nødvendige for at opretholde det aktuelle serviceniveau på en række områder. I denne pakke er der desuden ikke afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der ikke er afsat penge til byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendig for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som foreligger til forårsseminaret. Med en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt er det derimod muligt i årene frem til 2017 at gennemføre en meget stor del af de anlægsprojekter, som vurderes at have høj prioriet, og som ligger ud over behovene i den absolutte minimumspakke. 160 mio. kr. pakken tilgodeser eksempelvis en række projekter, som snarligt skal gennemføres for at sikre den nødvendige kapacitet på skole- børne- og ældreområderne. På Kultur- og idrætsområdet er der fundet mulighed for at påbegynde investeringerne i en udvidelse af Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Området ved Spraglehøj blev eksproprieret af Roskilde kommune sidste år og en udvikling af området i overensstemmelse med ekspropriationen bør derfor iværksættes. Der er endvidere under Kultur- og idrætsområdet i 160 mio. kr. planen fundet plads til en vis videreudvikling af Musicon-området udover investeringen i Rockmuseet, som også er indeholdt i minimumsplanen for Endvidere indgår reparation af bassinet i Roskildebadet i 2010 og renovering af idrætsfaciliteter i en årlig pulje på 3,5 mio. kr. På teknik- og miljøområdet indgår store beløb til renovering og genetablering, og den nødvendige byggemodning, der skal sikre mulighed for i fremtiden at kunne gennemføre boligudbygningsplanen er inddraget. Genopretning af kommunale bygninger indgår dels med en pulje på 158 mio. kr. i årene under Teknik- og miljøudvalget, men herudover indgår også mange højt prioriterede genopretningsprojekter på de øvrige udvalgsområder. Dermed er det næsten muligt, over perioden , at imødekomme genopretningsbehovet på kommunens bygninger og veje indenfor anlægsrammen på 160 mio. kr. årligt, jf. kap. 12. For at få 160 mio. kr. planen til at gå op, har Direktionen været nødsaget til at lade et mindre antal anlægsprojekter, heriblandt en ny svømmehal, udgå af anlægsplanen. Ligeledes har det været nødvendigt at placere enkelte anlægsprojekter med færdiggørelse efter Listen over projekter, som ikke indgår i planen, eller hvor kun en del af anlægsudgiften indgår, ses af bilag 1. Det endelige budget for overslagsåret 2010 endte ved sidste års budgetproces på 293,5 mio. kr. I udarbejdelsen af de foreliggende forslag til 160 mio. kr. planen, har den store udfordring derfor været at nedbringe anlægsniveauet i planens tidligste år således, at planen kun indeholder anlægsprojekter, som vurderes at have en meget høj prioritet i

8 Side En del af beløbet i 2010 omfatter igangsatte projekter, som eksempelvis rådhusbyggeriet. Herudover er der en række obligatoriske, lovbestemte tiltag i anlægsplanen, som Roskilde Kommue står over for at skulle ingangsætte i 2010, herunder eksempelvis modtagekøkkener i institutioner. Dette betyder, at selv om langt hovedparten af alle anlægsprojekter, som direktørområderne har peget på, også indgår i planen, har Direktionen set sig nødsaget til, at udskyde mange anlægsprojekter til de sidste år i planen. Eksempelvis ligger langt hovedparten af renoveringsindsatsen og vej- og traffikprojekter således i årene Både minimumspakken og 160 mio. kr. pakken indeholder Energispareindsats i 2010 og 2011, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

9 Side 9 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan 4.1. Minimumsramme for 2010, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget Ingen anlægsprojekter Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Sundheds- og forebyggelsesudv Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole- og børneudvalget 5024 Bespisning, Daginstitutioner Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

10 Side mio. kr. plan, Direktionens forslag til anlægsplan inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1103 Kloakering til skel til 7 Kolonihaver Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Udbygning af plejeboliger ved plejecentre Sundheds- og forebyggelsesudv Istandsættelse af træningsfaciliteter Hjælpemidler på én matrikel Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole og børneudvalget 5001 Institutionspladser i Gundsømagle Pavilioner ved Trekronerskolen Udvidelse af Børnehuset Hyldebo Vindfang i Børnehaven DKS Engblommevej Daginstitutionspladser, Vindinge Naturskole Boserup, Boserupgård Øvrig skolerenovering Tilbygning til Baunehøjskolen Renovering CSU Arbejdsmiljø i klubberne Pavilionløsning mv., SFO Jyllinge Tilbygning I Fritidsklubben Engbækgård TCR (TiendeklasseCenter) Tilbygning Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen Renovering af Klostermarksskolen Om- og tilbygning af Børnehuset Hyrdehøj Tilbygning til institutionen Wiemosen Mødelokaler i Sct Georgården Udbygning af institutionen Firkløveren Bespisning, Daginstitutioner Tabel fortsættes

11 Side 11 Tabel fortsat Blok Udvalg/Projekt Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Musicon genopretning af bygninger Spejderhus i Gadstrup Rammer til Musisk skole Kildegården Rum til Scenekunst og akustisk musik Teaterrum I Svogerslev og Jyllinge Udfoldelse i byrum og lokalområder Fodboldbaner på kunstgræs Idrætshal Øvemoduler til musik Reparation af bassin i Roskildebadet Bokseklubben Pulje til renovering på idrætsområdet Pulje til renovering kulturområdet Opgradering af dyrskuepladsen Viby Hallen (diverse anlæg) Udbygning af vibyhallen Ramsøhallen - udvidelse Roskilde Hallerne Spraglehøj Teknik- og miljøudvalget 7250 Parkprojekt, Jyllinge Toiletter på Hestetorvet Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Naturgenopretning Opretning af øvrige kommunale ejendomme Renovering af broer Belægningsvedligeholdelse Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige vej- og trafikprojekter Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Byggemodning Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

12 Side Økonomiudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen særlige anlægsrelaterede udfordringer i de kommende år. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1101 Nyt rådhus. Rådhuset bygges færdigt, med ibrugtagning primo ,2 mio. kr Kloakering til skel til 7 kolonihaver. Kolonihaverne er udlejet. Der forslås afsat 1 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. i årene 2011 og 2012.

13 Side Socialudvalget 6.1 Ældreområdet Udfordringer i de kommende år Befolkningsprognosen forudsiger, at antallet af borgere over 80 år vil stige med knap 42 % frem til Tilpasning af kapaciteten af plejeboliger i forhold til antallet af borgere over 80 år. Behovet beregnes med en dækningsgrad på 18. Med udvidelser på Oasen og Kastanjehaven, ibrugtagning af nyt plejecenter i Trekroner, udfasning af enten Domsognet eller Sct. Pedersstræde (utidssvarende plejecentre) samt indgåelse af en driftsaftale med det private plejehjem Margrethehjemmet, ser kapaciteten fornuftig ud. Der planlægges efter en lille underkapacitet for at sikre, at kommunen kan udleje de plejeboliger der er. Forvaltningen vil følge befolkningsprognoserne nøje, og årligt revurdere behovet for plejeboliger. Over halvdelen af kommunens plejecentre er utidssvarende og hviler på en dispensation. Uvist om og i givet fald hvornår denne dispensation ophører. Balancering af behovet for og kapaciteten af aflastningsboliger. Målet er, at kunne hjemtage borgere fra hospitalet så snart de meldes færdigt behandlede og at kunne tilbyde aflastningspladser i henhold til servicelovens 84. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2800 Etablering af nyt plejecenter med 102 boliger i Trekroner. Grundet ændring af køkkenet på plejecentret fra et modtagekøkken til et produktionskøkken er projektet blevet 5 mio. kr. dyrere. Der er afsat 1,5 mio. kr. i indeværende år og skal afsættes: 10 mio. kr. i 2010, 27 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i I alt 58,5 mio. kr. i perioden Nyt plejecenter med 80 pladser. Anlægsudgiften placeres som følger: 2014: 3 mio. kr., 2015: 22 mio. kr., 2016: 22 mio. kr. Bemærkninger: Med til den foreslåede løsning hører udvidet brug af Margrethehjemmet i forbindelse med, at kommunen har indgået en driftsaftale med Margrethehjemmet. Kommunen har nu visitationsret til samtlige 37 plejeboliger. Margrethehjemmet forventes at udvide kapaciteten med 8 plejeboliger. 6.2 Handicap- og psykiatriområdet Udfordringer i de kommende år Manglende (og utidssvarende) boliger i forhold til efterspørgslen betyder, at Roskilde er nødsaget til at finde boliger uden for kommunen, hvilket er i modstrid med det politiske mål om at give tilbud i nærmiljøet Tilbud i andre kommuner medfører manglede mulighed for udgiftsstyring for Roskilde Kommune Grundet disse udfordringer arbejdes der på at etablere botilbud i Roskilde Kommune. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2700 Opgangsbofællesskaber til psykisk syge: 3,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2013 samt 3,6 mio. kr. i Opgangsbofællesskaber til udviklingshæmmede: 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i Botilbud til psykisk syge, 44 pladser i forbindelse med nyt plejecenter: 27 mio. kr. i alt i årene Bemærkninger: Den foreslåede omlægning af boligerne på Handicap & Psykiatriområdet medfører en øget kapacitet på 20 boliger og forventes at give et nettooverskud på anslået 20 mio. kr. på grund af salg af bygninger (Haraldsborg og Pilehuset). Dette skyldes, at kommunens bygninger vil kunne sælges, mens kommunen kun skal finansiere 7 % af nye boliger, efter lov om almene ældreboliger. Indtægter vedrørende Haraldsborg og Pilehuset vil dog tidligst kunne sælges i 2014 og salget forudsætter, at der på dette tidspunkt er et gunstigt marked for salg af boliger. Haraldsborg og Pilehuset er i 2008 blevet vurderet af en erhvervsmægler at kunne indbringe ca. 50 mio. kr.

14 Side Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen udfordringer der relaterer sig til anlæg, og ingen anlægsforslag Væsentligste projekter i anlægsplanen Ingen anlægsprojekter

15 Side Sundheds- og forebyggelsesudvalget 8.1 Træningsområdet Udfordringer i de kommende år Antallet af borgere over 80 år forventes at stige med knap 42 % frem til Dette øger efterspørgselen efter såvel stationær genoptræning som ambulant genoptræning. Opgaven med genoptræning efter sygehusophold har været større end forventet. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset, hvilket særligt berører den stationære genoptræning. Den nuværende lokalekapacitet dækker kun lige akkurat den eksisterende mængde træningsforløb. Træningsfaciliteterne er mangelfulde på flere træningssteder (plejehjem/dagcentre/træningscenter/vor Frue Genoptræningscenter). Som følge af ovennævnte udfordringer, det fortsatte og konstante kapacitetspres samt med henblik på etablering af en langtidsholdbar løsning foreslås det at etablere et nyt, centralt træningscenter. Træningscentret skal kunne varetage ambulant genoptræning, og fordelen vil være, at man dermed kan tilbyde alle typer genoptræning samt opnå synergi og stordriftsfordele både i forhold til borgerne og fagligt. Væsentligste projekter i anlægsplanen 4100 Istandsættelse af eksisterende træningsfaciliteter: 2 mio. kr. i Nyt træningscenter: 5 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i Hjælpemiddelområdet Udfordringer i de kommende år Det stigende antal ældre betyder stigende efterspørgsel efter Hjælpemiddelområdets ydelser. Hjælpemiddelområdet administreres i dag på tre lokaliteter, hvilket er uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi spredt depotfunktion medfører ekstra kørsel og mindre effektiv udnyttelse af genbrugshjælpemidler. Faciliteterne til Kvik-service (udlevering af hjælpemidler med det samme) er begrænsede.

16 Side Skole- og børneudvalget 9.1 Børneområdet Udfordringer i de kommende år Der vil i de kommende år være et fald i børnetallet Den eksisterende kapacitet er samlet set stor nok til at opfylde pasningsgarantien, men Roskildes visitationsregler kan ikke opfyldes med den aktuelle fordeling af kapaciteten geografisk i kommunen Ønskes ikke ændring af visitationsreglerne, skal der bl.a. pga. fald i antallet af dagplejere etableres vuggestuepladser i flere af kommunens pasningsdistrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen 5003 Daginstitutionspladser i Gadstrup, udvidelse af Børnehuset Hyldebo Daginstitutionspladser i Vindinge. 9.2 Skoleområdet Udfordringer i de kommende år Udviklingen i børnetallet i Trekroner kan løses inden for eksisterende kapacitet ved skoledistriktsændring i forhold til Klostermarkens skoledistrikt med den konsekvens at mange børn skal krydse Trekronerskolen på deres vej til Klostermarkskolen. Ønskes fortsat ikke distriktsændringer (jf. drøftelser i 2007), bør Trekronerskolen udbygges med pavilloner Klostermarksskolen har blandt andet behov for betonrenovering Væsentligste projekter i anlægsplanen 5002 Pavilloner ved Trekronerskolen. 9.3 Klubområdet og specialpædagogisk område Udfordringer i de kommende år Der mangler kapacitet på klubområdet i det tidligere Gundsø Kommune Væsentligste projekter i anlægsplanen 5016 Tilbygning til Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen i Jyllinge.

17 Side Kulturudvalget 10.1 Idrætsområdet Udfordringer i de kommende år Flere borgere dyrker idræt og motion, hvilket også gælder ældre borgere. I 1964 dyrkede 10 pct. kvinder og 20 pct. mænd idræt på landsplan. I 2004 var denne andel er steget til næsten 60 pct. for både mænd og kvinder. Flere borgere er medlem af en forening, men der er en endnu større stigning af antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er flere idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (fx jogging). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Hertil kommer, at der er konstateret utætte rør i Roskildebadets bassin. Roskildes kapacitet af såvel fodboldbaner som idrætshaller er bedre end Region Hovedstaden men dårligere end landsgennemsnittet og Region Sjælland. Der er kun mindre kapacitetsmæssige forskelle inden for Roskildes geografi hvad angår fodboldbaner. Hvad angår idrætshaller har Roskilde syd klart den bedste kapacitet, mens Roskilde midt og nord ligger tæt på gennemsnittet for Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6021 Roskilde Hallerne: Der er med baggrund i den udarbejdede rapport, om en evt. udvidelse af Roskilde Hallerne indarbejdet 1,5 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 14 mio. kr. i 2012 samt 30 mio. kr. i 2013 til etablering af yderligere 2 spilleflader med tilhørende omklædningsfaciliteter samt renovering for 4 mio. kr Spraglehøj: Der er afsat 2 gange 3 mio. kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj i forlængelse af ekspropriationen af området i Roskilde Badet: Der er afsat 11,5 mio. kr. til renovering i Puljen til renovering af idrætsfaciliteter: Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

18 Side Kulturområdet Udfordringer i de kommende år Stor efterspørgsel på kulturelle tilbud. Fx angiver 70 pct. i en borgerpanelundersøgelse, at årsagen til brug af kulturelle tilbud i København er, at den pågældende type arrangementer ikke findes i Roskilde. Roskildes øvelokalekapacitet ligger under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Sjælland og Region Hovedstaden. De Musiske skoler i Roskilde har ikke samlende fysisk ramme for skolernes undervisere og elever En borgerpanelundersøgelse indikerer, at borgerne har en interesse i at gå i teateret og til koncerter i Roskilde, men at mulighederne er begrænsede. Der vurderes at være efterspørgsel efter et rum til scenekunst og akustisk musik. Teaterfaciliteterne på skolerne i Jyllinge og Svogerslev er desuden utidssvarende og nedslidte. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1102 Rockmuseum: Der er I budget 2009 afsat 5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af et Rockmuseum på Musicon. Der foreslås afsat yderligere 6 mio. kr. i 2010, 22,5 mio. kr. i 2011 samt 16,5 mio. kr. i 2012, således at der I alt er afsat 50 mio. kr. Dette beløb er af Roskilde kommune stillet i udsigt som medfinansieringsbidrag I forbindelse med kommunens bestræbelser på fundraising fra eksterne bidragsydere, hvor der foreløbig er givet tilsagn om 40 mio. kr Genopretning på Musicon: der I 2010 afsat 2 mio. kr. til fortsat genopretning af haller mv. på Musicon. Hertil er der I budget 2009 afsat 5 mio. kr. Under byggemodning er der endvidere afsat midler til fortsat udvikling af Musiconområdet. Der er I kapitel 13 nærmere redegjort for Musiconprojektet.

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere