Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2010-2017"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE Dir. tlf august 2009 Strategisk anlægsplan Revideret oplæg til budgetbehandling

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SOCIALUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER...23 BILAG: - OVERSIGT OVER PROJEKTER SOM IKKE INDGÅR I FORSLAG TIL 160 MIO. KR. PLAN - OVERSIGT OVER PROJEKTER PÅ TRAFIK- OG VEJOMRÅDET - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side 3 1. Indledning og læsevejledning I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009 blev der for første gang præsenteret en strategisk anlægsplan, indeholdende en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der opdateres årligt og anvendes til at sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægspakke for 2010, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægspakke inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets vurdering af en realistisk anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen for I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Den foreliggende plan har været behandlet på Byrådets forårsseminar d. 27. april Et flertal i Byrådet har på forårsseminaret peget på, at der i budgetbehandlingen bør tages udgangspunkt i 160 mio. kr. planen, som i forbindelse med forårsseminaret er justeret efter Byrådets anvisninger. Herudover er planen justeret således, at byrådsbeslutninger af 24. juni 2009 om udskydelse af visse anlæg i 2009, om fremrykning af anlæg til 2009, samt procesplan for udvidelse af Roskilde Hallerne er indarbejdet. Planen er desuden justeret af Direktionen således, at der tages højde for den seneste udvikling i kapacitetssituationen på skole- og børneområdet, og endelig er tidsplanen for medfinansieringen af Rockmuseet justeret for at opretholde anlægsniveauet på omkring på de ønskede 160 mio. kr. årligt. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2010 og for projekterne i anlægsplanen på 160 mio. kr. årligt, herunder for anlægsprojekter vedr. Musicon, Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, 160 mio. kr. pakke, indeholdende Direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt. Kapitlerne 5 11 indeholder for hvert udvalgsområde: o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg,

4 Side 4 o Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter, herunder angivelse af eventuelle alternative løsninger. Kapitel 12 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt forslag til genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. Kapitel 13 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og nyt rådhus. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af firecifret bloknummer. I bilaget til rapporten findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Desuden findes et bilag med oversigt over alle projekter som direktionen har set sig nødsaget til at lade udgå af forslaget til en anlægsplan på 160 mio. kr. årligt.

5 Side 5 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og regeringen. I en årrække har der været mulighed for at lånefinansiere til skoleudbygning. Som en del af kvalitetsreformen er denne ordning udvidet til også at omfatte delvis lånefinansiering på øvrige borgernære serviceområder. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område. Lån til anlægsprojekter vil derfor ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen har KL har kommunerne i budgetterne for 2008 og 2009 været underlagt en ramme for det samlede forbrug på anlæg. Regeringen meldte efter udarbejdelsen af budget 2008 ud, at der ville ske en individuel modregning i bloktilskuddet i tilfælde af, at kommunerne under ét overskred de budgetterede anlægsudgifter. Anlægssanktionen vedr. budget 2008 blev dog aldrig udløst. Op til udarbejdelsen af budgettet for 2009 blev i aftalen mellem KL og Regeringen fastsat en anlægsramme ekskl. kommunalt ejede ældreboliger på 15 mia. kr. på landsplan. Det svarer til netto ca. 184,5 mio. kr. for Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes samlede anlægsbudget for 2009 ekskl. kommunalt ejede ældreboliger, var dog kun på 152 mio. kr. Anlægsrammerne for 2008 og 2009 blev fastsat for at undgå, at kommunernes anlægsaktivitet medvirkede til en overophedning i dansk økonomi. Siden sidste års forhandlinger om kommunernes økonomi er den økonomiske situation imidlertid ændret. Bekymringen for en overophedning af dansk økonomi er blevet afløst af en række statslige initiativer, der skal øge efterspørgslen. Et af disse initiativer er aftalen mellem Regeringen og KL fra 16. marts 2009 om kommunale anlægsinvesteringer. Heraf fremgår det, at kommunerne ikke længere er bundet af anlægsrammen for Kommunerne har desuden fået stillet lånepuljer til rådighed på i alt 650 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer på de borgernære serviceområder i 2009, hvoraf Roskilde Kommune har fået tilsagn om lånebevilling på 9 mio. kr. Denne linje er videreført i aftalen om kommunernes økonomi for 2010, hvor anlægsloftet er blevet fjernet og der bl.a. er givet tilsagn om en fremrykket udmøntning af kvalitetsfondsmidler til anlæg. På baggrund af de vigende indtægter fra salg af jord og en usikkerhed om udviklingen i de kommunale skatteindtægter vurderes det, at der ikke umiddelbart kan forventes mulighed for stigende bruttoanlægsudgifter. Et flertal i byrådet bemærkede således i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2009, at de vurderede - som led i en finansiel strategi - at et anlægsbudget i overslagsårene på ca. 160 mio. kr. årligt ville være realistisk. Med den fremrykkede udmøntning af kvalitetsfondsmidler, modtager Roskilde Kommune i alt 59,1 mio. kr. fra Regeringens kvalitetsfond i Disse penge er øremærket anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, dvs. skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge samt ældreområdet. Når kvalitetsfondsmidlerne anvendes, er Roskilde Kommune forpligtet til at medfinansiere et tilsvarende beløb. Kommunen skal således i 2010 enten anvende 118,3 mio. kr. på anlæg på de borgernære serviceområder, eller deponere en del af midlerne der modtages fra kvalitetsfonden. I 160 mio. kr. planen indgår i øjeblikket anlæg på de borgernære serviceområder på i alt 69,0

6 mio. kr. Direktionen foreslår derfor, såfremt det foreslåede projekt om udvidelse af Roskilde Hallerne skal nyde fremme, at der deponeres 24,7 mio. kr. som opsparing til Roskilde Hallerne, som i 160 mio. kr. planen er placeret med 58,5 mio. kr. i Derved imødekommes kravene til deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden, samtidig med, at der allerede i 2010 skaffes delvis finansiering til anlægsudgifterne som i 160-mio. kr. planen indgår efter Side 6

7 Side 7 3. Udarbejdelsen og indholdet af Direktions forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægspakker, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2010, dels 160 mio. kr. pakken, indeholdende direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på omkring 160 mio. kr. årligt. Alle minimumspakkens anlægsinvesteringer i 2010 indgår således også i 160 mio. kr. planen. Herudover indgår i 160 mio. kr. planen først og fremmest projekter i 2010 og følgende år, som kommunen bliver nødt til at afholde som følge af befolkningsudviklingen, men der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2010 og i årene herefter. I minimumspakken for 2010 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre. Eksempelvis kan nævnes rådhusbyggeriet, modtagekøkkener i institutioner, plejeboliger til opfyldelse af plejeboliggaranti og Rockmuseet på Musicon, hvor der er aftalt medfinansiering. Minimumspakken, som i alt indebærer nettoomkostninger på 88,4 mio. kr. i 2010, indeholder dog ikke alle de anlægsomkostninger, som vurderes at være nødvendige for at opretholde det aktuelle serviceniveau på en række områder. I denne pakke er der desuden ikke afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der ikke er afsat penge til byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendig for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som foreligger til forårsseminaret. Med en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt er det derimod muligt i årene frem til 2017 at gennemføre en meget stor del af de anlægsprojekter, som vurderes at have høj prioriet, og som ligger ud over behovene i den absolutte minimumspakke. 160 mio. kr. pakken tilgodeser eksempelvis en række projekter, som snarligt skal gennemføres for at sikre den nødvendige kapacitet på skole- børne- og ældreområderne. På Kultur- og idrætsområdet er der fundet mulighed for at påbegynde investeringerne i en udvidelse af Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Området ved Spraglehøj blev eksproprieret af Roskilde kommune sidste år og en udvikling af området i overensstemmelse med ekspropriationen bør derfor iværksættes. Der er endvidere under Kultur- og idrætsområdet i 160 mio. kr. planen fundet plads til en vis videreudvikling af Musicon-området udover investeringen i Rockmuseet, som også er indeholdt i minimumsplanen for Endvidere indgår reparation af bassinet i Roskildebadet i 2010 og renovering af idrætsfaciliteter i en årlig pulje på 3,5 mio. kr. På teknik- og miljøområdet indgår store beløb til renovering og genetablering, og den nødvendige byggemodning, der skal sikre mulighed for i fremtiden at kunne gennemføre boligudbygningsplanen er inddraget. Genopretning af kommunale bygninger indgår dels med en pulje på 158 mio. kr. i årene under Teknik- og miljøudvalget, men herudover indgår også mange højt prioriterede genopretningsprojekter på de øvrige udvalgsområder. Dermed er det næsten muligt, over perioden , at imødekomme genopretningsbehovet på kommunens bygninger og veje indenfor anlægsrammen på 160 mio. kr. årligt, jf. kap. 12. For at få 160 mio. kr. planen til at gå op, har Direktionen været nødsaget til at lade et mindre antal anlægsprojekter, heriblandt en ny svømmehal, udgå af anlægsplanen. Ligeledes har det været nødvendigt at placere enkelte anlægsprojekter med færdiggørelse efter Listen over projekter, som ikke indgår i planen, eller hvor kun en del af anlægsudgiften indgår, ses af bilag 1. Det endelige budget for overslagsåret 2010 endte ved sidste års budgetproces på 293,5 mio. kr. I udarbejdelsen af de foreliggende forslag til 160 mio. kr. planen, har den store udfordring derfor været at nedbringe anlægsniveauet i planens tidligste år således, at planen kun indeholder anlægsprojekter, som vurderes at have en meget høj prioritet i

8 Side En del af beløbet i 2010 omfatter igangsatte projekter, som eksempelvis rådhusbyggeriet. Herudover er der en række obligatoriske, lovbestemte tiltag i anlægsplanen, som Roskilde Kommue står over for at skulle ingangsætte i 2010, herunder eksempelvis modtagekøkkener i institutioner. Dette betyder, at selv om langt hovedparten af alle anlægsprojekter, som direktørområderne har peget på, også indgår i planen, har Direktionen set sig nødsaget til, at udskyde mange anlægsprojekter til de sidste år i planen. Eksempelvis ligger langt hovedparten af renoveringsindsatsen og vej- og traffikprojekter således i årene Både minimumspakken og 160 mio. kr. pakken indeholder Energispareindsats i 2010 og 2011, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

9 Side 9 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan 4.1. Minimumsramme for 2010, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget Ingen anlægsprojekter Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Sundheds- og forebyggelsesudv Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole- og børneudvalget 5024 Bespisning, Daginstitutioner Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

10 Side mio. kr. plan, Direktionens forslag til anlægsplan inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1103 Kloakering til skel til 7 Kolonihaver Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Udbygning af plejeboliger ved plejecentre Sundheds- og forebyggelsesudv Istandsættelse af træningsfaciliteter Hjælpemidler på én matrikel Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole og børneudvalget 5001 Institutionspladser i Gundsømagle Pavilioner ved Trekronerskolen Udvidelse af Børnehuset Hyldebo Vindfang i Børnehaven DKS Engblommevej Daginstitutionspladser, Vindinge Naturskole Boserup, Boserupgård Øvrig skolerenovering Tilbygning til Baunehøjskolen Renovering CSU Arbejdsmiljø i klubberne Pavilionløsning mv., SFO Jyllinge Tilbygning I Fritidsklubben Engbækgård TCR (TiendeklasseCenter) Tilbygning Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen Renovering af Klostermarksskolen Om- og tilbygning af Børnehuset Hyrdehøj Tilbygning til institutionen Wiemosen Mødelokaler i Sct Georgården Udbygning af institutionen Firkløveren Bespisning, Daginstitutioner Tabel fortsættes

11 Side 11 Tabel fortsat Blok Udvalg/Projekt Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Musicon genopretning af bygninger Spejderhus i Gadstrup Rammer til Musisk skole Kildegården Rum til Scenekunst og akustisk musik Teaterrum I Svogerslev og Jyllinge Udfoldelse i byrum og lokalområder Fodboldbaner på kunstgræs Idrætshal Øvemoduler til musik Reparation af bassin i Roskildebadet Bokseklubben Pulje til renovering på idrætsområdet Pulje til renovering kulturområdet Opgradering af dyrskuepladsen Viby Hallen (diverse anlæg) Udbygning af vibyhallen Ramsøhallen - udvidelse Roskilde Hallerne Spraglehøj Teknik- og miljøudvalget 7250 Parkprojekt, Jyllinge Toiletter på Hestetorvet Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Naturgenopretning Opretning af øvrige kommunale ejendomme Renovering af broer Belægningsvedligeholdelse Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige vej- og trafikprojekter Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Byggemodning Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

12 Side Økonomiudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen særlige anlægsrelaterede udfordringer i de kommende år. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1101 Nyt rådhus. Rådhuset bygges færdigt, med ibrugtagning primo ,2 mio. kr Kloakering til skel til 7 kolonihaver. Kolonihaverne er udlejet. Der forslås afsat 1 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. i årene 2011 og 2012.

13 Side Socialudvalget 6.1 Ældreområdet Udfordringer i de kommende år Befolkningsprognosen forudsiger, at antallet af borgere over 80 år vil stige med knap 42 % frem til Tilpasning af kapaciteten af plejeboliger i forhold til antallet af borgere over 80 år. Behovet beregnes med en dækningsgrad på 18. Med udvidelser på Oasen og Kastanjehaven, ibrugtagning af nyt plejecenter i Trekroner, udfasning af enten Domsognet eller Sct. Pedersstræde (utidssvarende plejecentre) samt indgåelse af en driftsaftale med det private plejehjem Margrethehjemmet, ser kapaciteten fornuftig ud. Der planlægges efter en lille underkapacitet for at sikre, at kommunen kan udleje de plejeboliger der er. Forvaltningen vil følge befolkningsprognoserne nøje, og årligt revurdere behovet for plejeboliger. Over halvdelen af kommunens plejecentre er utidssvarende og hviler på en dispensation. Uvist om og i givet fald hvornår denne dispensation ophører. Balancering af behovet for og kapaciteten af aflastningsboliger. Målet er, at kunne hjemtage borgere fra hospitalet så snart de meldes færdigt behandlede og at kunne tilbyde aflastningspladser i henhold til servicelovens 84. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2800 Etablering af nyt plejecenter med 102 boliger i Trekroner. Grundet ændring af køkkenet på plejecentret fra et modtagekøkken til et produktionskøkken er projektet blevet 5 mio. kr. dyrere. Der er afsat 1,5 mio. kr. i indeværende år og skal afsættes: 10 mio. kr. i 2010, 27 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i I alt 58,5 mio. kr. i perioden Nyt plejecenter med 80 pladser. Anlægsudgiften placeres som følger: 2014: 3 mio. kr., 2015: 22 mio. kr., 2016: 22 mio. kr. Bemærkninger: Med til den foreslåede løsning hører udvidet brug af Margrethehjemmet i forbindelse med, at kommunen har indgået en driftsaftale med Margrethehjemmet. Kommunen har nu visitationsret til samtlige 37 plejeboliger. Margrethehjemmet forventes at udvide kapaciteten med 8 plejeboliger. 6.2 Handicap- og psykiatriområdet Udfordringer i de kommende år Manglende (og utidssvarende) boliger i forhold til efterspørgslen betyder, at Roskilde er nødsaget til at finde boliger uden for kommunen, hvilket er i modstrid med det politiske mål om at give tilbud i nærmiljøet Tilbud i andre kommuner medfører manglede mulighed for udgiftsstyring for Roskilde Kommune Grundet disse udfordringer arbejdes der på at etablere botilbud i Roskilde Kommune. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2700 Opgangsbofællesskaber til psykisk syge: 3,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2013 samt 3,6 mio. kr. i Opgangsbofællesskaber til udviklingshæmmede: 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i Botilbud til psykisk syge, 44 pladser i forbindelse med nyt plejecenter: 27 mio. kr. i alt i årene Bemærkninger: Den foreslåede omlægning af boligerne på Handicap & Psykiatriområdet medfører en øget kapacitet på 20 boliger og forventes at give et nettooverskud på anslået 20 mio. kr. på grund af salg af bygninger (Haraldsborg og Pilehuset). Dette skyldes, at kommunens bygninger vil kunne sælges, mens kommunen kun skal finansiere 7 % af nye boliger, efter lov om almene ældreboliger. Indtægter vedrørende Haraldsborg og Pilehuset vil dog tidligst kunne sælges i 2014 og salget forudsætter, at der på dette tidspunkt er et gunstigt marked for salg af boliger. Haraldsborg og Pilehuset er i 2008 blevet vurderet af en erhvervsmægler at kunne indbringe ca. 50 mio. kr.

14 Side Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen udfordringer der relaterer sig til anlæg, og ingen anlægsforslag Væsentligste projekter i anlægsplanen Ingen anlægsprojekter

15 Side Sundheds- og forebyggelsesudvalget 8.1 Træningsområdet Udfordringer i de kommende år Antallet af borgere over 80 år forventes at stige med knap 42 % frem til Dette øger efterspørgselen efter såvel stationær genoptræning som ambulant genoptræning. Opgaven med genoptræning efter sygehusophold har været større end forventet. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset, hvilket særligt berører den stationære genoptræning. Den nuværende lokalekapacitet dækker kun lige akkurat den eksisterende mængde træningsforløb. Træningsfaciliteterne er mangelfulde på flere træningssteder (plejehjem/dagcentre/træningscenter/vor Frue Genoptræningscenter). Som følge af ovennævnte udfordringer, det fortsatte og konstante kapacitetspres samt med henblik på etablering af en langtidsholdbar løsning foreslås det at etablere et nyt, centralt træningscenter. Træningscentret skal kunne varetage ambulant genoptræning, og fordelen vil være, at man dermed kan tilbyde alle typer genoptræning samt opnå synergi og stordriftsfordele både i forhold til borgerne og fagligt. Væsentligste projekter i anlægsplanen 4100 Istandsættelse af eksisterende træningsfaciliteter: 2 mio. kr. i Nyt træningscenter: 5 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i Hjælpemiddelområdet Udfordringer i de kommende år Det stigende antal ældre betyder stigende efterspørgsel efter Hjælpemiddelområdets ydelser. Hjælpemiddelområdet administreres i dag på tre lokaliteter, hvilket er uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi spredt depotfunktion medfører ekstra kørsel og mindre effektiv udnyttelse af genbrugshjælpemidler. Faciliteterne til Kvik-service (udlevering af hjælpemidler med det samme) er begrænsede.

16 Side Skole- og børneudvalget 9.1 Børneområdet Udfordringer i de kommende år Der vil i de kommende år være et fald i børnetallet Den eksisterende kapacitet er samlet set stor nok til at opfylde pasningsgarantien, men Roskildes visitationsregler kan ikke opfyldes med den aktuelle fordeling af kapaciteten geografisk i kommunen Ønskes ikke ændring af visitationsreglerne, skal der bl.a. pga. fald i antallet af dagplejere etableres vuggestuepladser i flere af kommunens pasningsdistrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen 5003 Daginstitutionspladser i Gadstrup, udvidelse af Børnehuset Hyldebo Daginstitutionspladser i Vindinge. 9.2 Skoleområdet Udfordringer i de kommende år Udviklingen i børnetallet i Trekroner kan løses inden for eksisterende kapacitet ved skoledistriktsændring i forhold til Klostermarkens skoledistrikt med den konsekvens at mange børn skal krydse Trekronerskolen på deres vej til Klostermarkskolen. Ønskes fortsat ikke distriktsændringer (jf. drøftelser i 2007), bør Trekronerskolen udbygges med pavilloner Klostermarksskolen har blandt andet behov for betonrenovering Væsentligste projekter i anlægsplanen 5002 Pavilloner ved Trekronerskolen. 9.3 Klubområdet og specialpædagogisk område Udfordringer i de kommende år Der mangler kapacitet på klubområdet i det tidligere Gundsø Kommune Væsentligste projekter i anlægsplanen 5016 Tilbygning til Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen i Jyllinge.

17 Side Kulturudvalget 10.1 Idrætsområdet Udfordringer i de kommende år Flere borgere dyrker idræt og motion, hvilket også gælder ældre borgere. I 1964 dyrkede 10 pct. kvinder og 20 pct. mænd idræt på landsplan. I 2004 var denne andel er steget til næsten 60 pct. for både mænd og kvinder. Flere borgere er medlem af en forening, men der er en endnu større stigning af antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er flere idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (fx jogging). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Hertil kommer, at der er konstateret utætte rør i Roskildebadets bassin. Roskildes kapacitet af såvel fodboldbaner som idrætshaller er bedre end Region Hovedstaden men dårligere end landsgennemsnittet og Region Sjælland. Der er kun mindre kapacitetsmæssige forskelle inden for Roskildes geografi hvad angår fodboldbaner. Hvad angår idrætshaller har Roskilde syd klart den bedste kapacitet, mens Roskilde midt og nord ligger tæt på gennemsnittet for Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6021 Roskilde Hallerne: Der er med baggrund i den udarbejdede rapport, om en evt. udvidelse af Roskilde Hallerne indarbejdet 1,5 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 14 mio. kr. i 2012 samt 30 mio. kr. i 2013 til etablering af yderligere 2 spilleflader med tilhørende omklædningsfaciliteter samt renovering for 4 mio. kr Spraglehøj: Der er afsat 2 gange 3 mio. kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj i forlængelse af ekspropriationen af området i Roskilde Badet: Der er afsat 11,5 mio. kr. til renovering i Puljen til renovering af idrætsfaciliteter: Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

18 Side Kulturområdet Udfordringer i de kommende år Stor efterspørgsel på kulturelle tilbud. Fx angiver 70 pct. i en borgerpanelundersøgelse, at årsagen til brug af kulturelle tilbud i København er, at den pågældende type arrangementer ikke findes i Roskilde. Roskildes øvelokalekapacitet ligger under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Sjælland og Region Hovedstaden. De Musiske skoler i Roskilde har ikke samlende fysisk ramme for skolernes undervisere og elever En borgerpanelundersøgelse indikerer, at borgerne har en interesse i at gå i teateret og til koncerter i Roskilde, men at mulighederne er begrænsede. Der vurderes at være efterspørgsel efter et rum til scenekunst og akustisk musik. Teaterfaciliteterne på skolerne i Jyllinge og Svogerslev er desuden utidssvarende og nedslidte. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1102 Rockmuseum: Der er I budget 2009 afsat 5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af et Rockmuseum på Musicon. Der foreslås afsat yderligere 6 mio. kr. i 2010, 22,5 mio. kr. i 2011 samt 16,5 mio. kr. i 2012, således at der I alt er afsat 50 mio. kr. Dette beløb er af Roskilde kommune stillet i udsigt som medfinansieringsbidrag I forbindelse med kommunens bestræbelser på fundraising fra eksterne bidragsydere, hvor der foreløbig er givet tilsagn om 40 mio. kr Genopretning på Musicon: der I 2010 afsat 2 mio. kr. til fortsat genopretning af haller mv. på Musicon. Hertil er der I budget 2009 afsat 5 mio. kr. Under byggemodning er der endvidere afsat midler til fortsat udvikling af Musiconområdet. Der er I kapitel 13 nærmere redegjort for Musiconprojektet.

19 Side Teknik- og miljøudvalget Bidrag til anlægsplan, fordelt på udvalg. Alle tal i kr. Udfordringer i de kommende år Vedligeholdelse af veje og broer Trafiksikkerhedsprojekter Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Renovering af broer. 2 mio. kr. pr. år i 5 år ( ). Se afsnit Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 6 mio. kr. i 2010, 3 mio. år 2011, 5 mio. kr. i år 2012, 8 mio. kr. i 2013, 15 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016, og 10 mio. kr. i Se afsnit Trafiksikkerhedsprojekter. Gennemførelsen af den vedtagne Trafiksikkerhedsplan foreslås med baggrund i anlægsrammen udskudt til 2014 og senere. Projektet indgår i øvrige traffik- og vejprojekter som ses i bilag Holbækmotorvejen parallelruter 2 mio. kr. i Udgifterne skal anvendes, dels til en nødvendig justering af signaler, svingbaner m.m. på den udpegede parallelrute, dels til trafikmæssige tiltag med henblik på begrænsning af trafikken på de kritiske parallelruter. Bemærkninger: Belægningsvedligeholdelse Som det fremgår af kapitel 12 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes 9-11 mio. kr. årligt i perioden frem til 2017 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. For at overholde rammen i 160 mio. kr. planen, har det vist sig nødvendigt at reducere beløbene til 6 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011, 5 mio. kr. i 2012 og 8 mio. kr. i Det betyder, at det politiske mål om max. 100 km veje med lav standard ikke kan holdes og vedligeholdelsesefterslæbet vil føre til et tab i vejkapitalen (den samlede værdi af Roskilde Kommunes vejbelægninger). Med de reducerede bevillinger bliver det ikke muligt at udføre nødvendige forbedringer af komforten på eksisterende cykelstinet. Dermed bliver det heller ikke muligt at imødekomme gode motions- og sundhedspolitiske mål. Vejprojekter Med baggrund i en 160 mio. kr. ramme for planperioden er væsentlige anlægsprojekter udskudt til gennemførelse i 2. halvdel af planperioden eller efter For vejprojekterne betyder det, at gennemførelsen af Osvej, 2. etape ligger i Tilslutningen af Møllevej til A6 i Jyllinge foreslås gennemført i I Jyllinge udskydes løsningen af stiproblematikken langs Værebrovej til 2. halvdel af planperioden. Stændertorvets ombygning gennemføres først efter planperioden. Spritkryset forventes først ombygget i slutningen af planperioden, og trafiksikkerheds- og tilgængelighedsprojekter er blevet udskudt til 2. halvdel af planperioden. En mulig indførelse af betalt parkering ligger først ude i Endelig ligger en løsning af trafikken på Faurbjergvej først efter planperioden. Dog er der i 2010 medtaget etableringen af en grussti mellem Syvvejen og Viby langs jernbanen. Oversigt over vej- og trafikprojekter som indgår i 160 mio. kr. planen. ses af bilag 2. Byggemodning For byggemodningsprojekter, som ikke direkte er en forudsætning for grundsalg betyder 160 mio. kr. rammen, at næsten alle stiprojekter, friarealprojekter og grønne projekter i Trekroner er udskudt til efter planperioden. For Musicon har den udmeldte ramme følgende konsekvenser: En støjskærm langs motorvejen er udskudt til Endvidere er udgifterne til sikring af det gasproducerende område udskudt til 2014/2015. Forureningsbekæmpelsen ligger i 2. halvdel af planperioden. Konsekvensen af udskydelsen af disse 3 delprojekter for et eventuelt grundsalg kendes ikke på nuværende tidspunkt. Udgifter til anvendelse i frizonen og på Søjlepladsen ligger udenfor planperioden. Endelig er etablering af en stibro over motorvejen i

20 Side 20 forlængelse af Rabalderstræde udskudt til efter planperioden og dermed også til efter indvielsen af den udvidede Holbækmotorvej. Det betyder formentlig, at Vejdirektoratet ikke vil tillade opgravning af den nye motorvej med henblik på etablering af et fundament til en stibro. Konsekvensen af et fortsat ønske om en stibro er, at den afsatte sum på 21 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, da der i stedet skal etableres en stibro, der spænder over hele motorvejen. Oversigt over byggemodningsudgifter ses af skema på side Natur- & Miljøområdet Udfordringer i de kommende år Genopretning af vandløb Vand og naturplaner udmøntning af vandrammedirektiv Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb: 0,8 mio. kr. i år 2010 og 0,4 mio. kr. pr. år. i årene 2011 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte, er i meget dårlig stand, og det vurderes at være nødvendigt med en omfattende renovering (udskiftning af delstrækninger, etablering af brønde m.v.) Vand og naturplaner: 0,3 mio. kr. i år 2010, 1 mio. kr. i år 2011, 15 mio. kr. i årene 2012 og 2013, samt 25 mio. kr. i årene 2014 og 2015 til nyt naturområde, opfølgning af naturkvalitetsplan invasive arter og realisering af vand- og naturplanens handleplan Naturgenopretning: kr. i år 2010 og 2,6 mio. kr. i år 2011 til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jfr. Byrådets natur- og miljøpolitik Ejendomsområdet Udfordringer i de kommende år Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb Lovpligtig ordning om opgradering/udskiftning af el-tavler (HPFI) myndighedskrav Institutionskøkkener myndighedskrav fra arbejdstilsynet Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Væsentligste projekter i anlægsplanen 7422 Opretning af øvrige kommunale bygninger. 5 mio. kr. i årene 2010 og 2011, 7 mio. kr. i 2012, 16 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014, 32 mio. kr. i 2015, 31 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, udover konkrete højt prioriterede projekter som indgår på de øvrige udvalgsområder. Dette investeringsforslag, som opfylder 160 mio. kr. planen vil resultere i et øget forfald af de kommunale bygninger, frem til Se afsnit Opgradering/udskiftning af el-tavler (HPFI). 13 mio. kr. i 2010 som følge af lovkrav om supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere i eksisterende installationer. Kravet skulle have været opfyldt i 2009, men Roskilde Kommune har fået dispensation til 2010 for at den nødvendige finansiering var på plads Institutionskøkkener. 3 mio. kr. i år 2010, herefter 2 mio. i årene som følge af krav fra Arbejdstilsynet om indretning og funktionalitet i institutioners køkkener.

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget 2011-2014. Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag

Budget 2011-2014. Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag Budget 2011-2014 25-05-2010 13:26:31 Projektbeskrivelse - Uden prioritet Park & Vej - Park & Vej Driftsudvidelsesforslag 7401 7402 Leasning af elbiler Der foreslås afsat 175.000 kr. i hvert af årene 2011

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere