Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2010-2017"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE Dir. tlf august 2009 Strategisk anlægsplan Revideret oplæg til budgetbehandling

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SOCIALUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER...23 BILAG: - OVERSIGT OVER PROJEKTER SOM IKKE INDGÅR I FORSLAG TIL 160 MIO. KR. PLAN - OVERSIGT OVER PROJEKTER PÅ TRAFIK- OG VEJOMRÅDET - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side 3 1. Indledning og læsevejledning I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009 blev der for første gang præsenteret en strategisk anlægsplan, indeholdende en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der opdateres årligt og anvendes til at sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægspakke for 2010, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægspakke inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets vurdering af en realistisk anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen for I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Den foreliggende plan har været behandlet på Byrådets forårsseminar d. 27. april Et flertal i Byrådet har på forårsseminaret peget på, at der i budgetbehandlingen bør tages udgangspunkt i 160 mio. kr. planen, som i forbindelse med forårsseminaret er justeret efter Byrådets anvisninger. Herudover er planen justeret således, at byrådsbeslutninger af 24. juni 2009 om udskydelse af visse anlæg i 2009, om fremrykning af anlæg til 2009, samt procesplan for udvidelse af Roskilde Hallerne er indarbejdet. Planen er desuden justeret af Direktionen således, at der tages højde for den seneste udvikling i kapacitetssituationen på skole- og børneområdet, og endelig er tidsplanen for medfinansieringen af Rockmuseet justeret for at opretholde anlægsniveauet på omkring på de ønskede 160 mio. kr. årligt. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2010 og for projekterne i anlægsplanen på 160 mio. kr. årligt, herunder for anlægsprojekter vedr. Musicon, Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, 160 mio. kr. pakke, indeholdende Direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt. Kapitlerne 5 11 indeholder for hvert udvalgsområde: o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg,

4 Side 4 o Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter, herunder angivelse af eventuelle alternative løsninger. Kapitel 12 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt forslag til genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. Kapitel 13 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og nyt rådhus. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af firecifret bloknummer. I bilaget til rapporten findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Desuden findes et bilag med oversigt over alle projekter som direktionen har set sig nødsaget til at lade udgå af forslaget til en anlægsplan på 160 mio. kr. årligt.

5 Side 5 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og regeringen. I en årrække har der været mulighed for at lånefinansiere til skoleudbygning. Som en del af kvalitetsreformen er denne ordning udvidet til også at omfatte delvis lånefinansiering på øvrige borgernære serviceområder. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område. Lån til anlægsprojekter vil derfor ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen har KL har kommunerne i budgetterne for 2008 og 2009 været underlagt en ramme for det samlede forbrug på anlæg. Regeringen meldte efter udarbejdelsen af budget 2008 ud, at der ville ske en individuel modregning i bloktilskuddet i tilfælde af, at kommunerne under ét overskred de budgetterede anlægsudgifter. Anlægssanktionen vedr. budget 2008 blev dog aldrig udløst. Op til udarbejdelsen af budgettet for 2009 blev i aftalen mellem KL og Regeringen fastsat en anlægsramme ekskl. kommunalt ejede ældreboliger på 15 mia. kr. på landsplan. Det svarer til netto ca. 184,5 mio. kr. for Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes samlede anlægsbudget for 2009 ekskl. kommunalt ejede ældreboliger, var dog kun på 152 mio. kr. Anlægsrammerne for 2008 og 2009 blev fastsat for at undgå, at kommunernes anlægsaktivitet medvirkede til en overophedning i dansk økonomi. Siden sidste års forhandlinger om kommunernes økonomi er den økonomiske situation imidlertid ændret. Bekymringen for en overophedning af dansk økonomi er blevet afløst af en række statslige initiativer, der skal øge efterspørgslen. Et af disse initiativer er aftalen mellem Regeringen og KL fra 16. marts 2009 om kommunale anlægsinvesteringer. Heraf fremgår det, at kommunerne ikke længere er bundet af anlægsrammen for Kommunerne har desuden fået stillet lånepuljer til rådighed på i alt 650 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer på de borgernære serviceområder i 2009, hvoraf Roskilde Kommune har fået tilsagn om lånebevilling på 9 mio. kr. Denne linje er videreført i aftalen om kommunernes økonomi for 2010, hvor anlægsloftet er blevet fjernet og der bl.a. er givet tilsagn om en fremrykket udmøntning af kvalitetsfondsmidler til anlæg. På baggrund af de vigende indtægter fra salg af jord og en usikkerhed om udviklingen i de kommunale skatteindtægter vurderes det, at der ikke umiddelbart kan forventes mulighed for stigende bruttoanlægsudgifter. Et flertal i byrådet bemærkede således i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2009, at de vurderede - som led i en finansiel strategi - at et anlægsbudget i overslagsårene på ca. 160 mio. kr. årligt ville være realistisk. Med den fremrykkede udmøntning af kvalitetsfondsmidler, modtager Roskilde Kommune i alt 59,1 mio. kr. fra Regeringens kvalitetsfond i Disse penge er øremærket anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, dvs. skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge samt ældreområdet. Når kvalitetsfondsmidlerne anvendes, er Roskilde Kommune forpligtet til at medfinansiere et tilsvarende beløb. Kommunen skal således i 2010 enten anvende 118,3 mio. kr. på anlæg på de borgernære serviceområder, eller deponere en del af midlerne der modtages fra kvalitetsfonden. I 160 mio. kr. planen indgår i øjeblikket anlæg på de borgernære serviceområder på i alt 69,0

6 mio. kr. Direktionen foreslår derfor, såfremt det foreslåede projekt om udvidelse af Roskilde Hallerne skal nyde fremme, at der deponeres 24,7 mio. kr. som opsparing til Roskilde Hallerne, som i 160 mio. kr. planen er placeret med 58,5 mio. kr. i Derved imødekommes kravene til deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden, samtidig med, at der allerede i 2010 skaffes delvis finansiering til anlægsudgifterne som i 160-mio. kr. planen indgår efter Side 6

7 Side 7 3. Udarbejdelsen og indholdet af Direktions forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægspakker, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2010, dels 160 mio. kr. pakken, indeholdende direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på omkring 160 mio. kr. årligt. Alle minimumspakkens anlægsinvesteringer i 2010 indgår således også i 160 mio. kr. planen. Herudover indgår i 160 mio. kr. planen først og fremmest projekter i 2010 og følgende år, som kommunen bliver nødt til at afholde som følge af befolkningsudviklingen, men der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2010 og i årene herefter. I minimumspakken for 2010 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre. Eksempelvis kan nævnes rådhusbyggeriet, modtagekøkkener i institutioner, plejeboliger til opfyldelse af plejeboliggaranti og Rockmuseet på Musicon, hvor der er aftalt medfinansiering. Minimumspakken, som i alt indebærer nettoomkostninger på 88,4 mio. kr. i 2010, indeholder dog ikke alle de anlægsomkostninger, som vurderes at være nødvendige for at opretholde det aktuelle serviceniveau på en række områder. I denne pakke er der desuden ikke afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der ikke er afsat penge til byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendig for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som foreligger til forårsseminaret. Med en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt er det derimod muligt i årene frem til 2017 at gennemføre en meget stor del af de anlægsprojekter, som vurderes at have høj prioriet, og som ligger ud over behovene i den absolutte minimumspakke. 160 mio. kr. pakken tilgodeser eksempelvis en række projekter, som snarligt skal gennemføres for at sikre den nødvendige kapacitet på skole- børne- og ældreområderne. På Kultur- og idrætsområdet er der fundet mulighed for at påbegynde investeringerne i en udvidelse af Roskilde Hallerne og Spraglehøj. Området ved Spraglehøj blev eksproprieret af Roskilde kommune sidste år og en udvikling af området i overensstemmelse med ekspropriationen bør derfor iværksættes. Der er endvidere under Kultur- og idrætsområdet i 160 mio. kr. planen fundet plads til en vis videreudvikling af Musicon-området udover investeringen i Rockmuseet, som også er indeholdt i minimumsplanen for Endvidere indgår reparation af bassinet i Roskildebadet i 2010 og renovering af idrætsfaciliteter i en årlig pulje på 3,5 mio. kr. På teknik- og miljøområdet indgår store beløb til renovering og genetablering, og den nødvendige byggemodning, der skal sikre mulighed for i fremtiden at kunne gennemføre boligudbygningsplanen er inddraget. Genopretning af kommunale bygninger indgår dels med en pulje på 158 mio. kr. i årene under Teknik- og miljøudvalget, men herudover indgår også mange højt prioriterede genopretningsprojekter på de øvrige udvalgsområder. Dermed er det næsten muligt, over perioden , at imødekomme genopretningsbehovet på kommunens bygninger og veje indenfor anlægsrammen på 160 mio. kr. årligt, jf. kap. 12. For at få 160 mio. kr. planen til at gå op, har Direktionen været nødsaget til at lade et mindre antal anlægsprojekter, heriblandt en ny svømmehal, udgå af anlægsplanen. Ligeledes har det været nødvendigt at placere enkelte anlægsprojekter med færdiggørelse efter Listen over projekter, som ikke indgår i planen, eller hvor kun en del af anlægsudgiften indgår, ses af bilag 1. Det endelige budget for overslagsåret 2010 endte ved sidste års budgetproces på 293,5 mio. kr. I udarbejdelsen af de foreliggende forslag til 160 mio. kr. planen, har den store udfordring derfor været at nedbringe anlægsniveauet i planens tidligste år således, at planen kun indeholder anlægsprojekter, som vurderes at have en meget høj prioritet i

8 Side En del af beløbet i 2010 omfatter igangsatte projekter, som eksempelvis rådhusbyggeriet. Herudover er der en række obligatoriske, lovbestemte tiltag i anlægsplanen, som Roskilde Kommue står over for at skulle ingangsætte i 2010, herunder eksempelvis modtagekøkkener i institutioner. Dette betyder, at selv om langt hovedparten af alle anlægsprojekter, som direktørområderne har peget på, også indgår i planen, har Direktionen set sig nødsaget til, at udskyde mange anlægsprojekter til de sidste år i planen. Eksempelvis ligger langt hovedparten af renoveringsindsatsen og vej- og traffikprojekter således i årene Både minimumspakken og 160 mio. kr. pakken indeholder Energispareindsats i 2010 og 2011, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

9 Side 9 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan 4.1. Minimumsramme for 2010, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget Ingen anlægsprojekter Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Sundheds- og forebyggelsesudv Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole- og børneudvalget 5024 Bespisning, Daginstitutioner Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

10 Side mio. kr. plan, Direktionens forslag til anlægsplan inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1103 Kloakering til skel til 7 Kolonihaver Socialudvalget opgangsbofællesskaber til psykisk syge opgangsbofællesskaber til udviklingsh Botilbud for psykisk syge - 44 pladser Nyt plejecenter med 102 boliger, Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Udbygning af plejeboliger ved plejecentre Sundheds- og forebyggelsesudv Istandsættelse af træningsfaciliteter Hjælpemidler på én matrikel Etablering af nyt træningscenter Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlægsprojekter Skole og børneudvalget 5001 Institutionspladser i Gundsømagle Pavilioner ved Trekronerskolen Udvidelse af Børnehuset Hyldebo Vindfang i Børnehaven DKS Engblommevej Daginstitutionspladser, Vindinge Naturskole Boserup, Boserupgård Øvrig skolerenovering Tilbygning til Baunehøjskolen Renovering CSU Arbejdsmiljø i klubberne Pavilionløsning mv., SFO Jyllinge Tilbygning I Fritidsklubben Engbækgård TCR (TiendeklasseCenter) Tilbygning Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen Renovering af Klostermarksskolen Om- og tilbygning af Børnehuset Hyrdehøj Tilbygning til institutionen Wiemosen Mødelokaler i Sct Georgården Udbygning af institutionen Firkløveren Bespisning, Daginstitutioner Tabel fortsættes

11 Side 11 Tabel fortsat Blok Udvalg/Projekt Kulturudvalget 1102 Rockmuseum Musicon genopretning af bygninger Spejderhus i Gadstrup Rammer til Musisk skole Kildegården Rum til Scenekunst og akustisk musik Teaterrum I Svogerslev og Jyllinge Udfoldelse i byrum og lokalområder Fodboldbaner på kunstgræs Idrætshal Øvemoduler til musik Reparation af bassin i Roskildebadet Bokseklubben Pulje til renovering på idrætsområdet Pulje til renovering kulturområdet Opgradering af dyrskuepladsen Viby Hallen (diverse anlæg) Udbygning af vibyhallen Ramsøhallen - udvidelse Roskilde Hallerne Spraglehøj Teknik- og miljøudvalget 7250 Parkprojekt, Jyllinge Toiletter på Hestetorvet Genopretning af vandløb Vand- og naturplaner Naturgenopretning Opretning af øvrige kommunale ejendomme Renovering af broer Belægningsvedligeholdelse Holbækmotorvejen - parallelruter Instutionskøkkener Opgradering af El-tavler Øvrige vej- og trafikprojekter Øvrige 1101 Nyt Rådhus Energispareindsats Byggemodning Anlægsudgifter, i alt Særlig lånefinansiering Anlægsudgifter ex. lån, i alt

12 Side Økonomiudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen særlige anlægsrelaterede udfordringer i de kommende år. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1101 Nyt rådhus. Rådhuset bygges færdigt, med ibrugtagning primo ,2 mio. kr Kloakering til skel til 7 kolonihaver. Kolonihaverne er udlejet. Der forslås afsat 1 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. i årene 2011 og 2012.

13 Side Socialudvalget 6.1 Ældreområdet Udfordringer i de kommende år Befolkningsprognosen forudsiger, at antallet af borgere over 80 år vil stige med knap 42 % frem til Tilpasning af kapaciteten af plejeboliger i forhold til antallet af borgere over 80 år. Behovet beregnes med en dækningsgrad på 18. Med udvidelser på Oasen og Kastanjehaven, ibrugtagning af nyt plejecenter i Trekroner, udfasning af enten Domsognet eller Sct. Pedersstræde (utidssvarende plejecentre) samt indgåelse af en driftsaftale med det private plejehjem Margrethehjemmet, ser kapaciteten fornuftig ud. Der planlægges efter en lille underkapacitet for at sikre, at kommunen kan udleje de plejeboliger der er. Forvaltningen vil følge befolkningsprognoserne nøje, og årligt revurdere behovet for plejeboliger. Over halvdelen af kommunens plejecentre er utidssvarende og hviler på en dispensation. Uvist om og i givet fald hvornår denne dispensation ophører. Balancering af behovet for og kapaciteten af aflastningsboliger. Målet er, at kunne hjemtage borgere fra hospitalet så snart de meldes færdigt behandlede og at kunne tilbyde aflastningspladser i henhold til servicelovens 84. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2800 Etablering af nyt plejecenter med 102 boliger i Trekroner. Grundet ændring af køkkenet på plejecentret fra et modtagekøkken til et produktionskøkken er projektet blevet 5 mio. kr. dyrere. Der er afsat 1,5 mio. kr. i indeværende år og skal afsættes: 10 mio. kr. i 2010, 27 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i I alt 58,5 mio. kr. i perioden Nyt plejecenter med 80 pladser. Anlægsudgiften placeres som følger: 2014: 3 mio. kr., 2015: 22 mio. kr., 2016: 22 mio. kr. Bemærkninger: Med til den foreslåede løsning hører udvidet brug af Margrethehjemmet i forbindelse med, at kommunen har indgået en driftsaftale med Margrethehjemmet. Kommunen har nu visitationsret til samtlige 37 plejeboliger. Margrethehjemmet forventes at udvide kapaciteten med 8 plejeboliger. 6.2 Handicap- og psykiatriområdet Udfordringer i de kommende år Manglende (og utidssvarende) boliger i forhold til efterspørgslen betyder, at Roskilde er nødsaget til at finde boliger uden for kommunen, hvilket er i modstrid med det politiske mål om at give tilbud i nærmiljøet Tilbud i andre kommuner medfører manglede mulighed for udgiftsstyring for Roskilde Kommune Grundet disse udfordringer arbejdes der på at etablere botilbud i Roskilde Kommune. Væsentligste projekter i anlægsplanen 2700 Opgangsbofællesskaber til psykisk syge: 3,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2013 samt 3,6 mio. kr. i Opgangsbofællesskaber til udviklingshæmmede: 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i Botilbud til psykisk syge, 44 pladser i forbindelse med nyt plejecenter: 27 mio. kr. i alt i årene Bemærkninger: Den foreslåede omlægning af boligerne på Handicap & Psykiatriområdet medfører en øget kapacitet på 20 boliger og forventes at give et nettooverskud på anslået 20 mio. kr. på grund af salg af bygninger (Haraldsborg og Pilehuset). Dette skyldes, at kommunens bygninger vil kunne sælges, mens kommunen kun skal finansiere 7 % af nye boliger, efter lov om almene ældreboliger. Indtægter vedrørende Haraldsborg og Pilehuset vil dog tidligst kunne sælges i 2014 og salget forudsætter, at der på dette tidspunkt er et gunstigt marked for salg af boliger. Haraldsborg og Pilehuset er i 2008 blevet vurderet af en erhvervsmægler at kunne indbringe ca. 50 mio. kr.

14 Side Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer i de kommende år Ingen udfordringer der relaterer sig til anlæg, og ingen anlægsforslag Væsentligste projekter i anlægsplanen Ingen anlægsprojekter

15 Side Sundheds- og forebyggelsesudvalget 8.1 Træningsområdet Udfordringer i de kommende år Antallet af borgere over 80 år forventes at stige med knap 42 % frem til Dette øger efterspørgselen efter såvel stationær genoptræning som ambulant genoptræning. Opgaven med genoptræning efter sygehusophold har været større end forventet. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset, hvilket særligt berører den stationære genoptræning. Den nuværende lokalekapacitet dækker kun lige akkurat den eksisterende mængde træningsforløb. Træningsfaciliteterne er mangelfulde på flere træningssteder (plejehjem/dagcentre/træningscenter/vor Frue Genoptræningscenter). Som følge af ovennævnte udfordringer, det fortsatte og konstante kapacitetspres samt med henblik på etablering af en langtidsholdbar løsning foreslås det at etablere et nyt, centralt træningscenter. Træningscentret skal kunne varetage ambulant genoptræning, og fordelen vil være, at man dermed kan tilbyde alle typer genoptræning samt opnå synergi og stordriftsfordele både i forhold til borgerne og fagligt. Væsentligste projekter i anlægsplanen 4100 Istandsættelse af eksisterende træningsfaciliteter: 2 mio. kr. i Nyt træningscenter: 5 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i Hjælpemiddelområdet Udfordringer i de kommende år Det stigende antal ældre betyder stigende efterspørgsel efter Hjælpemiddelområdets ydelser. Hjælpemiddelområdet administreres i dag på tre lokaliteter, hvilket er uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi spredt depotfunktion medfører ekstra kørsel og mindre effektiv udnyttelse af genbrugshjælpemidler. Faciliteterne til Kvik-service (udlevering af hjælpemidler med det samme) er begrænsede.

16 Side Skole- og børneudvalget 9.1 Børneområdet Udfordringer i de kommende år Der vil i de kommende år være et fald i børnetallet Den eksisterende kapacitet er samlet set stor nok til at opfylde pasningsgarantien, men Roskildes visitationsregler kan ikke opfyldes med den aktuelle fordeling af kapaciteten geografisk i kommunen Ønskes ikke ændring af visitationsreglerne, skal der bl.a. pga. fald i antallet af dagplejere etableres vuggestuepladser i flere af kommunens pasningsdistrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen 5003 Daginstitutionspladser i Gadstrup, udvidelse af Børnehuset Hyldebo Daginstitutionspladser i Vindinge. 9.2 Skoleområdet Udfordringer i de kommende år Udviklingen i børnetallet i Trekroner kan løses inden for eksisterende kapacitet ved skoledistriktsændring i forhold til Klostermarkens skoledistrikt med den konsekvens at mange børn skal krydse Trekronerskolen på deres vej til Klostermarkskolen. Ønskes fortsat ikke distriktsændringer (jf. drøftelser i 2007), bør Trekronerskolen udbygges med pavilloner Klostermarksskolen har blandt andet behov for betonrenovering Væsentligste projekter i anlægsplanen 5002 Pavilloner ved Trekronerskolen. 9.3 Klubområdet og specialpædagogisk område Udfordringer i de kommende år Der mangler kapacitet på klubområdet i det tidligere Gundsø Kommune Væsentligste projekter i anlægsplanen 5016 Tilbygning til Gadstrup fritidsklub Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen i Jyllinge.

17 Side Kulturudvalget 10.1 Idrætsområdet Udfordringer i de kommende år Flere borgere dyrker idræt og motion, hvilket også gælder ældre borgere. I 1964 dyrkede 10 pct. kvinder og 20 pct. mænd idræt på landsplan. I 2004 var denne andel er steget til næsten 60 pct. for både mænd og kvinder. Flere borgere er medlem af en forening, men der er en endnu større stigning af antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er flere idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (fx jogging). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Hertil kommer, at der er konstateret utætte rør i Roskildebadets bassin. Roskildes kapacitet af såvel fodboldbaner som idrætshaller er bedre end Region Hovedstaden men dårligere end landsgennemsnittet og Region Sjælland. Der er kun mindre kapacitetsmæssige forskelle inden for Roskildes geografi hvad angår fodboldbaner. Hvad angår idrætshaller har Roskilde syd klart den bedste kapacitet, mens Roskilde midt og nord ligger tæt på gennemsnittet for Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6021 Roskilde Hallerne: Der er med baggrund i den udarbejdede rapport, om en evt. udvidelse af Roskilde Hallerne indarbejdet 1,5 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 14 mio. kr. i 2012 samt 30 mio. kr. i 2013 til etablering af yderligere 2 spilleflader med tilhørende omklædningsfaciliteter samt renovering for 4 mio. kr Spraglehøj: Der er afsat 2 gange 3 mio. kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj i forlængelse af ekspropriationen af området i Roskilde Badet: Der er afsat 11,5 mio. kr. til renovering i Puljen til renovering af idrætsfaciliteter: Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

18 Side Kulturområdet Udfordringer i de kommende år Stor efterspørgsel på kulturelle tilbud. Fx angiver 70 pct. i en borgerpanelundersøgelse, at årsagen til brug af kulturelle tilbud i København er, at den pågældende type arrangementer ikke findes i Roskilde. Roskildes øvelokalekapacitet ligger under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Sjælland og Region Hovedstaden. De Musiske skoler i Roskilde har ikke samlende fysisk ramme for skolernes undervisere og elever En borgerpanelundersøgelse indikerer, at borgerne har en interesse i at gå i teateret og til koncerter i Roskilde, men at mulighederne er begrænsede. Der vurderes at være efterspørgsel efter et rum til scenekunst og akustisk musik. Teaterfaciliteterne på skolerne i Jyllinge og Svogerslev er desuden utidssvarende og nedslidte. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1102 Rockmuseum: Der er I budget 2009 afsat 5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af et Rockmuseum på Musicon. Der foreslås afsat yderligere 6 mio. kr. i 2010, 22,5 mio. kr. i 2011 samt 16,5 mio. kr. i 2012, således at der I alt er afsat 50 mio. kr. Dette beløb er af Roskilde kommune stillet i udsigt som medfinansieringsbidrag I forbindelse med kommunens bestræbelser på fundraising fra eksterne bidragsydere, hvor der foreløbig er givet tilsagn om 40 mio. kr Genopretning på Musicon: der I 2010 afsat 2 mio. kr. til fortsat genopretning af haller mv. på Musicon. Hertil er der I budget 2009 afsat 5 mio. kr. Under byggemodning er der endvidere afsat midler til fortsat udvikling af Musiconområdet. Der er I kapitel 13 nærmere redegjort for Musiconprojektet.

19 Side Teknik- og miljøudvalget Bidrag til anlægsplan, fordelt på udvalg. Alle tal i kr. Udfordringer i de kommende år Vedligeholdelse af veje og broer Trafiksikkerhedsprojekter Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Renovering af broer. 2 mio. kr. pr. år i 5 år ( ). Se afsnit Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 6 mio. kr. i 2010, 3 mio. år 2011, 5 mio. kr. i år 2012, 8 mio. kr. i 2013, 15 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015, 15 mio. kr. i 2016, og 10 mio. kr. i Se afsnit Trafiksikkerhedsprojekter. Gennemførelsen af den vedtagne Trafiksikkerhedsplan foreslås med baggrund i anlægsrammen udskudt til 2014 og senere. Projektet indgår i øvrige traffik- og vejprojekter som ses i bilag Holbækmotorvejen parallelruter 2 mio. kr. i Udgifterne skal anvendes, dels til en nødvendig justering af signaler, svingbaner m.m. på den udpegede parallelrute, dels til trafikmæssige tiltag med henblik på begrænsning af trafikken på de kritiske parallelruter. Bemærkninger: Belægningsvedligeholdelse Som det fremgår af kapitel 12 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes 9-11 mio. kr. årligt i perioden frem til 2017 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. For at overholde rammen i 160 mio. kr. planen, har det vist sig nødvendigt at reducere beløbene til 6 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011, 5 mio. kr. i 2012 og 8 mio. kr. i Det betyder, at det politiske mål om max. 100 km veje med lav standard ikke kan holdes og vedligeholdelsesefterslæbet vil føre til et tab i vejkapitalen (den samlede værdi af Roskilde Kommunes vejbelægninger). Med de reducerede bevillinger bliver det ikke muligt at udføre nødvendige forbedringer af komforten på eksisterende cykelstinet. Dermed bliver det heller ikke muligt at imødekomme gode motions- og sundhedspolitiske mål. Vejprojekter Med baggrund i en 160 mio. kr. ramme for planperioden er væsentlige anlægsprojekter udskudt til gennemførelse i 2. halvdel af planperioden eller efter For vejprojekterne betyder det, at gennemførelsen af Osvej, 2. etape ligger i Tilslutningen af Møllevej til A6 i Jyllinge foreslås gennemført i I Jyllinge udskydes løsningen af stiproblematikken langs Værebrovej til 2. halvdel af planperioden. Stændertorvets ombygning gennemføres først efter planperioden. Spritkryset forventes først ombygget i slutningen af planperioden, og trafiksikkerheds- og tilgængelighedsprojekter er blevet udskudt til 2. halvdel af planperioden. En mulig indførelse af betalt parkering ligger først ude i Endelig ligger en løsning af trafikken på Faurbjergvej først efter planperioden. Dog er der i 2010 medtaget etableringen af en grussti mellem Syvvejen og Viby langs jernbanen. Oversigt over vej- og trafikprojekter som indgår i 160 mio. kr. planen. ses af bilag 2. Byggemodning For byggemodningsprojekter, som ikke direkte er en forudsætning for grundsalg betyder 160 mio. kr. rammen, at næsten alle stiprojekter, friarealprojekter og grønne projekter i Trekroner er udskudt til efter planperioden. For Musicon har den udmeldte ramme følgende konsekvenser: En støjskærm langs motorvejen er udskudt til Endvidere er udgifterne til sikring af det gasproducerende område udskudt til 2014/2015. Forureningsbekæmpelsen ligger i 2. halvdel af planperioden. Konsekvensen af udskydelsen af disse 3 delprojekter for et eventuelt grundsalg kendes ikke på nuværende tidspunkt. Udgifter til anvendelse i frizonen og på Søjlepladsen ligger udenfor planperioden. Endelig er etablering af en stibro over motorvejen i

20 Side 20 forlængelse af Rabalderstræde udskudt til efter planperioden og dermed også til efter indvielsen af den udvidede Holbækmotorvej. Det betyder formentlig, at Vejdirektoratet ikke vil tillade opgravning af den nye motorvej med henblik på etablering af et fundament til en stibro. Konsekvensen af et fortsat ønske om en stibro er, at den afsatte sum på 21 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, da der i stedet skal etableres en stibro, der spænder over hele motorvejen. Oversigt over byggemodningsudgifter ses af skema på side Natur- & Miljøområdet Udfordringer i de kommende år Genopretning af vandløb Vand og naturplaner udmøntning af vandrammedirektiv Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb: 0,8 mio. kr. i år 2010 og 0,4 mio. kr. pr. år. i årene 2011 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte, er i meget dårlig stand, og det vurderes at være nødvendigt med en omfattende renovering (udskiftning af delstrækninger, etablering af brønde m.v.) Vand og naturplaner: 0,3 mio. kr. i år 2010, 1 mio. kr. i år 2011, 15 mio. kr. i årene 2012 og 2013, samt 25 mio. kr. i årene 2014 og 2015 til nyt naturområde, opfølgning af naturkvalitetsplan invasive arter og realisering af vand- og naturplanens handleplan Naturgenopretning: kr. i år 2010 og 2,6 mio. kr. i år 2011 til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jfr. Byrådets natur- og miljøpolitik Ejendomsområdet Udfordringer i de kommende år Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb Lovpligtig ordning om opgradering/udskiftning af el-tavler (HPFI) myndighedskrav Institutionskøkkener myndighedskrav fra arbejdstilsynet Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Væsentligste projekter i anlægsplanen 7422 Opretning af øvrige kommunale bygninger. 5 mio. kr. i årene 2010 og 2011, 7 mio. kr. i 2012, 16 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014, 32 mio. kr. i 2015, 31 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, udover konkrete højt prioriterede projekter som indgår på de øvrige udvalgsområder. Dette investeringsforslag, som opfylder 160 mio. kr. planen vil resultere i et øget forfald af de kommunale bygninger, frem til Se afsnit Opgradering/udskiftning af el-tavler (HPFI). 13 mio. kr. i 2010 som følge af lovkrav om supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere i eksisterende installationer. Kravet skulle have været opfyldt i 2009, men Roskilde Kommune har fået dispensation til 2010 for at den nødvendige finansiering var på plads Institutionskøkkener. 3 mio. kr. i år 2010, herefter 2 mio. i årene som følge af krav fra Arbejdstilsynet om indretning og funktionalitet i institutioners køkkener.

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere