Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014"

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014 Til beboerne Frasalg af jordstykket, matrikel 25 ac, omfattende m² som led i færdiggørelsen af visionen bag Helhedsplanen for Sorgenfrivang II Hermed indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på afstemning om salg af jordstykket, matrikel 25 ac. Ved frasalg af jordstykket, vil dette overgå til Lyngby almennyttige Boligselskab, der vil forestå opførelsen af en ny afdeling. Salget skaber muligheden for, at en række af de elementer, der ligger i Helhedsplanen for Sorgenfrivang II, men som ikke kunne rummes i økonomien, nu vil kunne realiseres. Ekstraordinært afdelingsmøde i selskabslokalerne, Grønnevej nr. 257 Tirsdag den 21. oktober 2014 kl Beboere i nr. 247, 249 og 253 har indgang gennem lokale C Beboere i nr. 255, 259 og 261 har indgang gennem lokale A 1) Velkomst ved selskabsbestyrelsesformand Steen Johansen 2) Valg af dirigent og referent 3) Fremlæggelse og gennemgang af det udsendte materiale ved DOMUS arkitekter a/s og DAB 4) Besvarelse af spørgsmål til projektet, mulighederne og den tilhørende økonomi 5) Pause 6) Forelæggelse af beslutningsgrundlag: Afdelingsmødet godkender frasalg af matrikel 25 ac omfattende m² under følgende forudsætninger: Grundsalget dækker alle nødvendige grundmodningsomkostninger, herunder genetablering af nedlagt parkeringsanlæg, nyttehaver og driftsfacilitet samt mulighed for nye og bedre fællesfaciliteter. 7) Afstemning DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

2 Bilag: - Besvarelse af spørgsmål stillet på orienteringsmøde d. 23. september Præsentation af 07. oktober 2014 med supplerende oplysninger og illustrationer Indkaldelse og bilag kan også findes på afdelingens hjemmeside Med venlig hilsen Selskabsbestyrelsen Lyngby almennyttige Boligselskab DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

3 Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Besvarelse af spørgsmål stillet på orienteringsmøde d. 23. september 2014 Ved orienteringsmødet blev udviklingsmulighederne gennemgået i form af præsentation på skærmen i selskabslokalerne og en fysisk model i mål 1:500. Efter gennemgangen var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere materialet. Spørgsmål, svar og supplerende oplysninger er samlet i nedenstående hovedpunkter. Økonomi Kan frasalg og gennemførelse af de foreslåede arbejder medføre en huslejestigning for beboerne i Sorgenfrivang II? Nej, frasalg og gennemførelse af de foreslåede arbejder vil ikke medføre huslejestigning. Vil der blive indført betaling for nye parkeringsplader? Nej, der er ikke indregnet indtægt fra betalingsparkering i økonomien. Afdelingen kan fortsat opkræve leje af private P-pladser og private depoter i det nye og eksisterende byggeri. Mister vi råderetten over arealet hvis vi sælger fra? Efter opførelse af det nye byggeri vil de to afdelinger driftsmæssigt blive slået sammen, og beboerne i Sorgenfrivang II vil således stadig have fuld indflydelse på området, inden for beboerdemokratiets rammer. Grunden sælges fra - hvad betyder det og hvem sælges der til? Der sælges til selskabet. Der oprettes midlertidigt en ny afdeling under byggeriet for ikke at skabe risiko for Sorgenfrivang II. Afdelingerne bliver slået driftsmæssigt sammen efterfølgende, (driftsoverenskomst). Hvem sælger vi til og hvad bliver prisen - og hvad hvis oplæggets økonomi ikke holder? Grunden sælges til selskabet, og der oprettes en ny afdeling. Økonomien er "låst" inden for rammebeløb/maksbeløb for opførelse af almene boliger. Grundsalget og projektet vil ikke få indflydelse på huslejen i Sorgenfrivang II. Afdelingerne bliver først slået sammen, når byggesagen er afsluttet - og vil være med forskellige huslejeniveauer. Huslejeniveauet for de nye boliger vil blive ca kr./m²/år. Dog vil energiudgifterne være lavere end i eksisterende, da nybyggeri er mere energi effektivt. Lejeniveauet er interessant. Kan de nye boliger lejes ud til kr./m²/år? De renoverede lejligheder er trods alt ikke nye - derfor kan lejeniveauerne ikke direkte sammenlignes kr./m²/år virker fornuftigt, og der forventes ikke at være problemer med udlejning. DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

4 Hvem ejer grunden i dag? Lyngby almennyttige Boligselskab ejer området. Lover LAB, at pengene fra salget går til afdelingen? Ja, pengene skal bruges til forbedringer i Sorgenfrivang II. Hvilket mandat gives ved et 'ja tak' - Kan man forestille sig en rammebetingelse på økonomien? Ja, se nedenstående opsummering og beslutningsgrundlag. Der har været en god licitation på renoveringsprojektet. Er der mulighed for i stedet at bruge midler fra renoveringsprojektet på forbedringsarbejderne? Der er siden Helhedsplanens godkendelse sket en væsentlig forøgelse af økonomien på renoveringssagen, som Landsbyggefonden dækker i form af driftstøtte ordningen. Landsbyggefonden holder derfor øje med, hvad vi bruger pengene på - der kan ikke bruges evt. midler fra renoveringssagen til andet, end det der er givet tilskud til. Opsummering omkring grundsalgsmodellen Når Sorgenfrivang II frasælger grundstykket til Lyngby almennyttige Boligselskab vil indtægterne fra et sådan salg, jf. reglerne for alment boligbyggeri, skulle bruges til at afholde de udgifter, der er forbundet med salget samt nedbringelse af evt. eksisterende støttede lån. Et evt. overskydende beløb tilfalder selskabets dispositionsfond. Da Sorgenfrivang II i forbindelse med den igangværende Helheldsplan har afviklet samtlige eksisterende støttede lån og det forudsættes at omkostningerne i forbindelse med salget ikke giver et nettooverskud, vil der således ikke tilfalde penge til selskabets dispositionsfond. Det kan endvidere nævnes, at når grunden frasælges til en ny afdeling, sikres økonomiske vandtætte skodder mellem Sorgenfrivang II og den nye afdeling. Forstået således, at en evt. økonomisk overskridelse på det nye byggeri ikke vil kunne belaste beboerne i Sorgenfrivang II. Skyggeforhold og indblik Kommer der skygge fra højhuset ned på nyttehaverne? I præsentationen er tilføjet skyggediagrammer, der viser eksempler på sol og skyggeforhold i løbet af året. Der vil, som i dag, være vinterperioder med skygge fra bygninger og træer. Men ved en flytning af nyttehaverne, så de ligger øst-vest, vil der være flere timer med eftermiddags- og aftensol i hovedparten af nyttehaverne. Hvorfor aftrappes bygningen mod nord/vest? Bygningen skal passe til omgivelsernes skala. Derfor højt mod det høje og lavt mod det lave. Idéen med aftrapningerne er også at give mulighed for terrasser og udearealer tæt på boligerne, og med god solorientering mod syd og vest. Der vil være stort fokus på skala, orientering, sol/skygge og indblik/privathed i det videre arbejde også i dialogen med kommunen. DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

5 Hvordan bliver indblik til og udsigt fra de nordlige lejligheder i blok C? I præsentationen er tilføjet illustrationer vedrørende udsigt og indblik fra gavle. Situationen mellem blok C og det nye hus svarer i store træk til forholdet mellem gavlene i de eksisterende højhuse. Dog er den lave del af det nye hus lidt tættere på, mens den høje del er væsentligt kortere end de eksisterende bygninger. Der vil blive arbejdet videre med udformning af facader og vinduer med fokus på balancen mellem udsigt, privathed og indblik. Trafik og støj Hvordan bliver indkørsel, udkørsel og parkering omkring det nye byggeri? Idéen er, at etablere en plint med overdækket parkering i to niveauer: Kælderniveau og hævet stueetage. Indkørsel til P-kælder/plint vil ske fra sydsiden af det nye byggeri, og udkørsel fra nordsiden. Langs Grønnevej tænkes parkering efter samme princip, som ved det eksisterende byggeri. I præsentationen er tilføjet en illustration, der med pile viser indkørsel/udkørsel og med P viser de nye parkeringsarealer. Ny parkering mod syd/øst, hvad er det? Tanken er, at parkeringsløsningen mod øst optimeres, så hele strækningen tages i brug, også den del der ikke udnyttes i dag, men at de nuværende principper med variation mellem parkering og grønt bevares. Der vil også være mulighed for at etablere flere beboergarager i de nuværende driftgarager, når driftfunktionerne samles i mere effektive rammer. Vil beboerne opleve mere støj end i dag, når der kommer en ny plads, et aktivitetshus og en ny restaurant? De nye faciliteter vil forhåbentligt bidrage til et endnu bedre fællesskab i livet og dagligdagen i Sorgenfrivang II. Der vil uden tvivl være perioder med aktiviteter, der kan høres. Men efter renoveringen vil den nye facade og de nye vinduer gøre boligerne væsentlig bedre støjisolerede end i dag. Omfanget af nye aktiviteter, og regler for brug af faciliteterne til glæde for alle, vil være et helt naturligt emne at drøfte på fremtidige afdelingsmøder. Med flere boliger vil der komme mere trafik. Hvilken konsekvens er der ved den øgede trafik? Ja, der kommer flere mennesker i området. Planprocessen foran os vil sikre, at forholdene afdækkes og håndteres. Der findes mange værktøjer til dette og kommunen er garant for, at det foregår grundigt og sobert. Øvrige emner Kan projektet blive vældig meget anderledes efter en lokalplanproces? Kommunen er interesseret i projektet, og kommunalbestyrelsen er orienteret om aftenens møde, men vi har valgt at gå til Jer beboere først. Idéoplægget er bedste bud lige nu, men der kan ske en bearbejdning i dialogen med kommunen, (se også punktet Beslutningsgrundlag ). DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

6 Har beboerne i Sorgenfrivang II førsteret til de nye boliger? 50% af de nye boliger er fra starten reserveret til beboere i Sorgenfrivang II. 50% ved første udlejning går til kommunen, (som standard 25%). Hvor store bliver de nye boliger? Udgangspunktet er en gennemsnitsstørrelse på 90 m² svarende til en rummelig 3- rums bolig. Der bliver også mindre og større boliger. Der vil være fokus på også at tilgodese seniorboliger med god tilgængelighed og rummelige badeværelser og køkkener. Har LAB undersøgt andre arealer i området, der evt. kunne bruges? Ja, LAB har været på jagt efter fortætningsmuligheder, da der er behov for nye boliger. Der er undersøgt flere forskellige destinationer, men ingen indeholder de muligheder for både at bygge nyt og tilgodese en eksisterende afdeling, som kan opnås her i Sorgenfrivang II. Hvordan foregår afstemningen på det næste møde? Beslutninger sker på afdelingsmødet ved simpel stemmeflertal. Det kan besluttes på mødet, at beslutningen ikke skal træffes der og sendes til urafstemning iht. vedtægterne. Hvilke udfordringer ser I (DAB/rådgivere) i projektet? Det tiltalende ved dette projekt er, at vi kan opfylde nogle af ønskerne fra Helhedsplanen, som ikke kom med sidst. Knasterne er, at vi skal have styr på, hvad vi kan få lov at bygge - det vil have betydning for økonomien til forbedringerne i Sorgenfrivang II Helt konkret er der fokus på: - Den store skala og den lille skala - Solorientering og skygge - Gode trafikforhold - Håndtering af støj - Udsigt og indblik Vi ønsker at tage kvaliteterne frem og søge at løse udfordringerne. Vil vi beboere få indflydelse på udformning af de nye fællesfaciliteter i Sorgenfrivang II? Ja, der nedsættes et byggeudvalg med medlemmer fra Sorgenfrivang II og selskabet til at arbejde med indholdet af de opstillede forbedringer og nye faciliteter Bemærk, at der vil være mulighed for at stille evt. supplerende spørgsmål til det udsendte materiale ved mødet d. 21. oktober 2014, hvor repræsentanter fra LAB, DAB og rådgiverne vil være til stede. DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag 10-13

7

8 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT 15 etager 25ac Om grunden Ejer: Matrikel 25ac og 25z, i alt m² Kommuneplan: Sorgenfrivang Anvendelse generelt: Anvendelse specifikt: Maks. etager: Bebyggelsesprocent: området Parkeringskrav: Boligområde Etagebolig 15 etager 135% hele 25z Vurderes Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger EKS. BYGNINGER NYE RÆKEHUSE N

9 IDÈ OPLÆG arealer: Boligareal: ca m² 100 boliger á: ca. 90 m² Børneinstitution: ca m² Plint (parkering og drift) ca m² Total: ca m² Kælder ca m² Grundareal: Matrikel 25z ca m² Matrikel 25ac ca m² I alt: ca m² Nuværende ramme: Maks.Bebyggelses % 135 % Byggeret 25ac + 25z ca m² Bygningsareal i dag ca m² Fremtidige forhold: Efter renovering ca m² Forslag ca m² Garager nedrives ca m² Total: ca m² Ny Bebyggelses % ca. 170 % Hvis arealudvidelse ved efterisolering (3.547m2) ikke tælles med: Total: ca m² N Ny Bebyggelses % ca. 160 %

10 Fællesskabet Hvad har vi nu? Fælleslokale Motionsrum Billardklubben Trivselsrum Kiosk Café

11 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Fællesskabet Hvad kan vi få? Fælleslokale Nye driftfaciliteter Nyt aktivitetshus Nye parkeringspladser Bedre parkeringsforhold Flere beboergarager Motionsrum Billardklubben Mere depotplads Kiosk Café Ny tidssvarende børneinstitution Ny restaurant Trivselsrum

12 Grønne arealer Hvad har vi nu? Nyttehaver: ca m 2 Fælles grønne arealer ca m 2 TOTAL: ca m 2 Eksisterende fælles udearealer Eksisterende garager Eksisterende nyttehaver Eksisterende driftfaciliteter

13 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Grønne arealer Hvad kan vi få? Nye nyttehaver: ca m2 Nye grønne fællesarealer: ca m2 Ny legeplads: ca. 850 m2 TOTAL: ca m2 Nye kolonihaver: TOTAL: Nye kolonihaver ca m2 ca m2 Nye grønne fællesarealer Nye nyttehaver Ny legeplads

14 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Den nye plads Loppemarked Sommerfest Koncert Fritidsaktiviteter Spil sport og leg N Julemarked

15 Trafik og parkering P P P N

16

17 Sommer Efterår På pension BOLIGKVALITET HELE ÅRET Forår BEBOERE NU OG I FREMTIDEN Vinter Lille familie Singlebolig Ægtepar

18 Almere/ MVRDV

19

20 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Udsigt og indblik fra gavle

21 Udsigt og indblik fra gavle N

22 Skyggediagrammer Marts kl Marts kl Marts kl Juni kl Juni kl Juni kl N Sept. kl Sept. kl Sept. kl Nov. kl Nov. kl Nov. kl

23 Skyggediagrammer N Eksisterende nyttehaver Marts. kl Fremtidige nyttehaver. Marts kl

24 + Gentofte /Arne Jacobsen. Roskilde/ Dorte Mandrup.

25 SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Sølund/ DOMUS Seoul/MVRDV

26

27

28

29 Udfordringer og kvalitetsløft - Bedre opbevaringsmuligheder for beboernes ejendele. - Bedre og tidssvarende parkeringsforhold. - Styrkelse af fællesskabet. - Tidssvarende børneinstitution. - Kvalitetsløft af selskabslokaler. - Bedre faciliteter for afdelingens maskinelle faciliteter og for afdelingens ansatte. - Opdatering af området med nyttehaver.

30 Udviklingsmulighed for beboerne i Sorgenfrivang II - Byggeri af ca. 100 boliger på matrikel 25 ac - Forbedrede parkeringsforhold til hele afdelingen, og den nye boligblok - Nuværende børneinstitution ombygges til nyt aktivitetshus for afdelingen. - Ny tidssvarende integrereret børneinstitution med større kapacitet i forhold til i dag - Nyttehaverne gives bedre forhold i de grønne arealer omkring det nye byggeri og på kommunalt areal på den anden side af banen efter forhandling med kommunen. - Nye og moderne faciliteter for Samdriftsafdelingen og dets personale. - Nuværende selskabslokaler ombygges og indrettes som cafe/brasserie/musiksted. med tilhørende indretning af køkkenfaciliteter med mulighed for at bespise/take away til både egne, andre LAB beboere og andre udefra kommende - og driftet med professionel ledelse og personale. Bydelens fremtidige mødested. Kaldenavn: The Piano.

31 Funktioner: - Overdækket parkering i to niveauer placeret i plint. - Fleksible depoter i kælder og plint. - Ny parkeringsløsning mod syd/øst - Nye og bedre nyttehaver på egen grund. - Nye kolonihaver på kommunalt areal efter forhandling med LTK. - Nye driftfaciliteter placeret i plint. - Ombygning af eksisterende børnehave til nye fælles aktiviteter ude og inde. - Ombygning af del af eksisterende selskabslokaler og ankomstområde til cafe/ brasseri/musiksted.

32 Energi og Bæredygtighed Et nyt lavenergibyggeri vil også give mulighed for en række bæredygtige fordele, som vil komme nuværende og fremtidige beboere til gode: - Ladestationer for el-biler og el-cykler. - Fælles el-cykelabonnement. - Opsamling af regnvand til brug i nyttehaver. - Oplagring af energi og vand, fra perioder med overproduktion. - Bæredygtig drift af det samlede område.

33 Procestidsplan PROCESTIDSPLAN IDÈOPLÆG Orientering Beslutning FORSLAG OG LOKALPLAN Godkendelse (Skema A) PROJEKT Byggetilladelse UDBUD Licitation Godkendelse (Skema B) UDFØRELSE Indflytning

34 Byggeplads ETAPE Kv Kv BLOK A

35 Byggeplads ETAPE Kv Kv BLOK B

36 Byggeplads ETAPE Kv Kv BLOK C

37 Byggeplads ETAPE 7 2. Kv Kv. 2018

38 Beslutningsgrundlag - Afdelingsmødet godkender frasalg af grundstykket, matrikel 25 ac omfattende m². - Jf. kommunens offentlige ejendomsvurdering vil salgsprisen for grundstykket blive fastsat efter det antal nye kvadratmeter, der opgøres på grunden (byggeretten) svarende til kr./m² - Grundsalget vil dække alle nødvendige grundmodningsomkostninger, herunder genetablering af nedlagt parkeringsanlæg, nyttehaver og driftsfacilitet samt mulighed for nye og bedre fællesfaciliteter og vil som udgangspunkt, således ikke give et nettoprovenu. - Da en række elementer i projektet endnu ikke er endelig afklaret lægges der således op til at afdelingsmødet godkender frasalget under forudsætning af at grundsalget vil give mulighed for at der fortages grundmodning jf. følgende model:

39 Økonomi hovedtal Grundsalg Boliger ( m m 2 ) Institution ( 0 m m 2 ) Plint ( m m 2 ) Grundsalg i alt ( m m 2 ) kr Grundmodningsudgifter Nye driftsfaciliteter kr Nye nyttehaver kr Ombygning af eksisterende selskabslokaler kr Ny parkering mod syd/øst kr Plint - parkering/depot kr Udgifter i alt kr

40 Nye kolonihaver SORGENFRIVANG. RÆKKEHUSE MED UDSIGT Fælleslokale Billardklubben Motionsrum Bedre parkeringsforhold Nyt aktivitetshus Nye grønne fællesarealer Trivselsrum Kiosk Café Den Nye Plads Ny restaurant Ny tidssvarende børneinstitution Nye nyttehaver

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere