Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014"

Transkript

1 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8043 LBF-nr.: Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bolig Horsens Horsens Kommune Gl. Jernbanegade 3 Rådhustorvet Horsens 8700 Horsens Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 1 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 1 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 23

2 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) * Afskrivning, driftsmidler * Særlige aktiviteter Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 23

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 607 Diverse 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 23

4 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr Kontantværdi 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt 723 Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 727 Forudbetalte udgifter 730 Tilgodehavende renter m.v. 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 23

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 23

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 804 * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital 810 EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 823 Godkendt administrationsorganisation * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører Omkostninger * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse * Anden kortfristet gæld 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 23

7 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Mødeudgifter Bestyrelsesudgifter Kontingenter Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v. Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesgage - Forretningsfører Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Kontorholdsudgifter Konto 513 i alt Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom Side 7 af 23

8 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 3. EDB Andet Konto 515 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Særlige aktiviteter 26 Konto 516 i alt TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Side 8 af 23

9 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt 2. Andet støttet boligbyggeri Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 4. Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Side 9 af 23

10 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 8. Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Side 10 af 23

11 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 11 af 23

12 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 23

13 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 23

14 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 2. C-indskud 3. Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 14 af 23

15 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Side 15 af 23

16 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Danske Bank Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 3. Rentetilskrivning 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 23. Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser Side 16 af 23

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 40. Disponibel del: 50. Saldo ultimo 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 10. Disponibel del: Side 17 af 23

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5.Saldo ultimo 812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Konto 830 i alt Side 18 af 23

19 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 19 af 23

20 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 20 af 23

21 SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Irrelevant 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Irrelevant 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Irrelevant 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Irrelevant 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Irrelevant 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Irrelevant 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Irrelevant 11b. Løbende retssager? Irrelevant 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Irrelevant 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Irrelevant 11f. Andre forhold? Irrelevant 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Irrelevant 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Irrelevant 12c. Tab ved fraflytning? Irrelevant 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Irrelevant Side 21 af 23

22 NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 22 af 23

23 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Påtegning Horsens Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jørgen Pommerencke REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Påtegning Horsens Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jesper Sand BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Påtegning Horsens Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Niels Karl Grønlund, Kjeld Olesen, Lene Hodal Boeriis, Hans H. Nielsen, Knud Flensborg ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Side 23 af 23

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0139 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: HRs Hus Claus Clausen Københavns Kommune c/o

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 0025 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Fredericia Kommune

Læs mere

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0448 LBF-nr.: 9112 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Odense social-filantropiske Boligselskab

Læs mere

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0322 LBF-nr.: Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Afdeling 1 Albertslund

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0733 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 440 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Læs mere

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0454 LBF-nr.: Kommunenr.: 613 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hedensted Andelsboligforening Revisionsfirmaet

Læs mere

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0546 LBF-nr.: 9101 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0312 LBF-nr.: Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bedsted Andelsboligforening Inger Marie Jensen

Læs mere

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond Side 1 af 13 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til 1(12) Regnskab for afdeling Boligorganisarion Kvi forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorgaoisationsm.

Læs mere

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0737 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Andelsboligforening af 1954 Horsens

Læs mere

Rosengårdens Ældreboliger Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Rosengårdens Ældreboliger Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6140 LBF-nr.: Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rosengårdens Ældreboliger Odense Kommune Ørbækvej

Læs mere

Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Andelsboligforeningen Beringsgaard Regnskabsår 2016 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0229 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Horsens

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 Køge Kommune Bag Haverne

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 Køge Kommune Bag Haverne

Læs mere

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0973 LBF-nr.: 0282 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Ældrecentrene Hedensted Kommune

Læs mere

Vestsjllands Boligadministration Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Vestsjllands Boligadministration Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8035 LBF-nr.: Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjllands Boligadministration Vestsjllands

Læs mere

Boligorg for Hunderup Skole Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligorg for Hunderup Skole Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 9103 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorg for Hunderup Skole OK-Bolig A/S

Læs mere

Boligselskabet BSB København Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet BSB København Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0268 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB København Domea s.m.b.a.

Læs mere

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Horsens Andelsboligforening af 1954 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0737 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Andelsboligforening af 1954 Horsens

Læs mere

Holbæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Holbæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0237 LBF-nr.: Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Holbæk Kommune c/o Postboks

Læs mere

GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0317 LBF-nr.: Kommunenr.: 161 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GLOSTRUP ANDELSBOLIGFORENING Glostrup Kommune

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedelundparken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Andelsboligforeningen Hedelundparken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0584 LBF-nr.: 0190 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen Hedelundparken Arbejdernes

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Sporvejsfunktionærernes Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0497 LBF-nr.: 0146 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Sporvejsfunktionærernes Boligforening Boligforeningen

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 9007 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle Lejerbo Vejle Kommune c/o

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Boligselskabet Sydbo Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Sydbo Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0899 LBF-nr.: Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sydbo HAB Haderslev Kommune Rådmandsvej

Læs mere

Postbudenes Alderdomshjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Postbudenes Alderdomshjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0510 LBF-nr.: 0013 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Postbudenes Alderdomshjem Boligforeningen

Læs mere

Ældreboliginstitutionen Rose Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ældreboliginstitutionen Rose Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6122 LBF-nr.: 9108 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ældreboliginstitutionen Rose Marie Fonden

Læs mere

DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 9107 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS plejeboliginst Rinkøbing Plejehjem Danske

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 8033 Kommunenr.: 821 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Bolig Hjørring Hjørring

Læs mere

Aars Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Aars Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0967 LBF-nr.: Kommunenr.: 820 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aars Boligselskab Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands

Læs mere

Dansk Røde Kors Friplejehjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Dansk Røde Kors Friplejehjem Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 5004 LBF-nr.: Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Dansk Røde Kors Friplejehjem Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Nordvest Administration AmbA Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Nordvest Administration AmbA Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8042 LBF-nr.: Kommunenr.: 661 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nordvest Administration AmbA Holstebro Kommune

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 0156 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Viborg Kommune H.

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. jan Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Svendborg Boligselskab af 16. jan Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0065 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945

Læs mere

Karlstrup Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Karlstrup Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0020 LBF-nr.: Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Karlstrup Boligselskab Solrød Kommune Sivvænget

Læs mere

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen Grønløkken Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0391 LBF-nr.: 0190 Kommunenr.: 439 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Grønløkken Arbejdernes Boligforening

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Aarhus Kommune Frydenlunds Allé

Læs mere

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0072 LBF-nr.: 0829 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aalborg Boligforening af 1941 Hasseris Boligselskab

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 8033 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Bolig Hjørring Hjørring

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 0240 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Lyngby ÆB Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Lyngby ÆB Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby ÆB Domea s.m.b.a. Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0141 LBF-nr.: Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Viborg Amt Viborg Kommune Jernbanegade

Læs mere

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0676 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Domea

Læs mere

Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til

Andelsboligforeningen Beringsgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Udkast pr Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0229 LBF-nr.: 8043 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen "Beringsgaard" Bolig

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Komm

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0627 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Boligkontoret Danmark Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligkontoret Danmark Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8001 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Københavns

Læs mere

RandersBolig Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

RandersBolig Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8039 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: RandersBolig RandersBolig Randers Kommune c/o

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 0240 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 0144 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Aalborg Kommune

Læs mere

boli.nu Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

boli.nu Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0217 LBF-nr.: Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: boli.nu HOVEDSELSKABET FREDERICIA KOMMUNE Danmarksgade

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Boligforeningen af Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen af Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0262 LBF-nr.: Kommunenr.: 537 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen af 6.12.1942 Mikael Jensen Sønderborg

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0413 LBF-nr.: 8039 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Viborg Amt Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0141 LBF-nr.: Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Viborg Amt Viborg Kommune Jernbanegade

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Silkeborg Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Silkeborg Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 0077 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Silkeborg Boligselskab Lars Hansen Silkeborg

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Domea Varde Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Domea Varde Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0585 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 573 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Varde Domea s.m.b.a.

Læs mere

Ebeltoft Bofællesskaber Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Ebeltoft Bofællesskaber Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6007 LBF-nr.: Kommunenr.: 706 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ebeltoft Bofællesskaber Syddjurs Kommune Ahornvej

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Randersbolig Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Randersbolig Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8039 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randersbolig Randersbolig Randers Kommune c/o

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus Boligkontoret Århus Århus

Læs mere

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0410 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen 3B Københavns Kommune Kronprinsessegade

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0322 LBF-nr.: Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Afdeling 1 Albertslund

Læs mere

Boligselskabet AKB, Albertslund Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet AKB, Albertslund Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0211 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, Albertslund KAB Albertslund

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Fruehøjgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Boligselskabet Fruehøjgaard Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0582 LBF-nr.: Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Fruehøjgaard Herning Kommune Aaparken

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Nørremøllecenteret Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Nørremøllecenteret Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6066 LBF-nr.: Kommunenr.: 400 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørremøllecenteret Bornholms Forvaltning ApS

Læs mere

Bofællesskabet Harridslev Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Bofællesskabet Harridslev Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6009 LBF-nr.: Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bofællesskabet Harridslev Randers Kommune Purager

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere