Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger. Drift/refusion"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17

2 18

3 Udvalget for teknik og miljø 19

4 20

5 Udvalget for teknik og miljø i hele kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og affald Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Teknik & Miljø i alt Udvalget for teknik og miljø i alt

6 22

7 Udvalget for teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. grønne områder, bygge- og landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, natur- og miljøområdet samt affaldshåndtering Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner, i alt en budgetteret indtægt på kr. Budgettet er i 2015 forhøjet med kr. som følge af fornyelse/udbud af kontrakterne samt nye forpagtningskontrakter. Antennepositioner: Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle 10, Vejen Der er budgetlagt med udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder leje af busholdepladser og p-pladser, bygningsdrift samt vand og renovation med kr. Der budgetteres med kr., til afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives Faste ejendomme fælles formål Offentlige toiletter ved Jels Voldsted: Der ydes et årligt tilskud til Skov- og Naturstyrelsen for offentlig brug af toiletterne. Offentlige toiletter ved Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøring, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med kr. til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Mølledammen, Holsted Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Øvrige grønne områder og pladser Kolonihaver Vejen Kommune udlejer arealer ved Engvej og Vamdrupvej i Vejen til to kolonihaveforeninger. Der er budgetteret med en indtægt på kr Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der er udlejet 28 af de 29 parceller. Der budgetteres med kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift 23

8 Udvalget for teknik og miljø mv. Kommunen budgetterer med en årlig lejeindtægt på kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres med kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturværdikortlægning: Der er budgetteret med kr. til kortlægning af naturværdier i Vejen Kommune. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser. Der er afsat kr. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er budgetteret med kr. samt udgifter til GIS med kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger penge fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat kr Natura 2000 Budgettet udgør kr. til finansiering af indsatsprogram i Natura 2000-planerne samt arbejdet med 1. generations Vandplaners miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer i planperioden Vandløb, fælles formål Tilsyn og undersøgelser er budgetlagt med kr. Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med kr. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør kr. Der budgetteres med en indtægt på kr. for gebyr for sagsbehandling vedr. vandløb Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,521 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af 570 km vandløb, hvoraf 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang. 24

9 Udvalget for teknik og miljø Der budgetteres med en udgift til andre kommuner på kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med kr. Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der budgetteres med kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med kr. Der er ikke taget højde for udgifter til evt. større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GREENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold og bæredygtighed. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der budgetteres med kr. Der afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og leasing af en bil. Budgettet hertil udgør kr Jordforurening Der budgetteres med udgifter i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes med kr. Der er ligeledes afsat et budget til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes med kr. Der budgetteres med indtægter på kr Bærbare batterier Der budgetteres med personaleudgifter på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med kr. og miljøgodkendelse med kr Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med kr Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Der budgetteres ud fra de beskrevne mål i handlingsplanen, som er vedtaget i Byrådet den 12/ Udgiftsbudgettet udgør kr. 25

10 Udvalget for teknik og miljø Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0, af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borgeren og Kattenes Værn. Budgettet udgør kr Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 46,65 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 45,66 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Der bliver opkrævet et administrationsgebyr, samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger, som virksomheden er tilmeldt (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med antallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlings- og afleveringsordninger. 26

11 Udvalget for teknik og miljø Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag, eller én gang ugentligt, afhængig af den enkelte grundejers behov. Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Der er indgået kontrakt med MiljøTeam A/S om indsamling og bortskaffelse af dagrenovation i Vejen Kommune. Kontrakten gælder til 1. november 2014, hvorefter Marius Pedersen A/S overtager opgaven. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Der er kontrakt med Dansk Affald, som gælder indtil 30. april Genbrugspladser Private husstande kan aflevere de fleste typer affald, undtagen dagrenovation på kommunens fire genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Holsted (Bobøl), Rødding og Vejen. Nedenstående tabel viser hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse % Rækkehuse % Etageboliger % Enkeltværelser % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. En ny genbrugsplads ved Stenbro Alle, Brørup er under opførelse. Genbrugspladsen skal erstatte de nuværende genbrugspladser i Holsted og Brørup. Genbrugspladsen bliver opført i umiddelbar tilknytning til den nye materielgård. Pladsen forventes taget i brug den 1. januar Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. 27

12 Udvalget for teknik og miljø Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde med direkte afregning. Anlægget i Måde erstatter tidligere Esbjerg Modtagestation. Jordfyldsplads, Ådalen 41, Vejen Modtager udelukkende ren jord. Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S, sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grindsted. Administrationen af Deponi Syd I/S varetages på en driftsaftale indgået med TAS I/S (Trekantområdets Affalds Selskab). Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver afhentet og brændt af TAS I/S på deres forbrændingsanlæg i Kolding. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare og forbrændingen var i udbud i Budget 2015 er budgetteret med driftsudgifter på kr. og driftsindtægter på kr. Øvrige Vejen Kommune er en del af Hvidbogssamarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Affaldsregion Nords ejerkreds (Haderslev, Kolding og Tønder). Samarbejdet betyder, at alt genanvendeligt affald leveres til Affaldsregion Nord frem til 2015, med henblik på at skabe et bæredygtigt og effektivt selskab, som fremadrettet kan forestå en fokuseret og omkostningseffektiv håndtering af affaldet. Samarbejdet er indledt på forsøgsbasis og skal evalueres forud for en endelig beslutning om en fortsættelse. Evalueringen pågår og vil blive behandlet inden udgangen af Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af km vej og tilhørende vejudstyr samt 240 broer og bygværker. Vejnettet fordeler sig med km asfaltvej, mens 232 km er grusvej. 202 km er tidligere amtsveje, som udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjeneste og pleje af byernes parker og grønne områder. Målsætningen for området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik samt opretholde attraktive parker og grønne rum. Vejen Kommune er geografisk en stor kommune med et finmasket net af veje. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen og optimering af opgaveløsningen anvendes vejforvaltningssystemet Vejmann. Kommunens parker og grønne områder er beskrevet og registreret i Gartnerplanen og planlægning og optimering af plejen af områderne sker på baggrund af Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 28

13 Udvalget for teknik og miljø Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Der skal ske en nyplanlægning af hele strukturen. Som et supplement til den kollektive trafik har Vejen Kommune fra 2014 indført flextur. Flextur udbydes af Sydtrafik, og er et fleksibelt supplement til busserne. Ordningen kan benyttes af alle borgere i Vejen Kommune Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Bil- og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej & Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere Driftsbygninger og -pladser Driftsbudgettet for materialegårdene udgør kr. og er udgifter til vedligehold, rengøring, opvarmning, el og husleje på materialegårdene: Koldingvej 30A, Vejen Nordre Industrivej 20, Rødding Nørregade 93, Holsted Industrivej Syd 4, Vejen Hertil kommer vedligehold af oplagspladser i Andst, Bække og Gesten. Der er planlagt og godkendt ændringer i materialegårdsstrukturen. Opførelsen af ny materielgård i Brørup er påbegyndt i foråret 2014 og forventes ibrugtaget i efteråret De gamle materiel- og oplagspladser i Andst, Bække og Gesten er sat til salg. Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted afvikles og udbydes til salg i På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser udmøntes konkret i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2015 på kr Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og/ -striber Det samlede budget udgør 62,2 mio. kr. 29

14 Udvalget for teknik og miljø Opgaverne udføres dels af Vej & Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, indkøb af skilte, gadefejning og tømning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december På området er der enkelte længerevarende drifts- og funktionskontrakter fra amterne, som skal respekteres Forstærkninger og almen vejdrift Det samlede budget til forstærkninger og almen vejdrift udgør 46,2 mio. kr. Heraf udgør budgettet til nye asfaltbelægninger 25,1 mio. kr. Budgettet til mindre reparation af belægninger, bærelag, afvandingsarbejder, renhold og sideanlæg udgør 11,5 mio. kr. og til genmarkering 0,640 mio. kr. Til vedligeholdelse af grusveje er der afsat 1,9 mio. kr. i budget 2015 og overslagsårene. Det øvrige budget til almen vejdrift er renhold af vejarealer, tilsyn, reparation og vedligeholdelse af fortove, stier, p-pladser mv., rabatslåning samt gadefejning, tømning af rendestensbrønde og vejafvanding udgør 7,0 mio. kr Grønne områder Der budgetteres med 6,7 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af offentlige grønne områder i henhold til Gartnerplan og Kvalitetsbeskrivelse i Gartnerplan. Heraf er der budgetteret med kr. til klipning af levende hegn langs offentlige veje. Der budgetteres med udgifter til legepladstilsyn for lokalråd med kr. jf. Byrådets beslutning den 8/ om udviklingsplan for kommunale legepladser Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 1. december Nettobudgettet til vejbelysning udgør 6,6 mio. kr. Udover almindeligt eftersyn og vedligehold omfatter kontrakten renovering og sanering af belysningsanlæggene for 1 mio. kr. pr. år. Renovering/sanering har til formål dels at opnå energibesparelser, dels at udskifte forældede belysningsanlæg, som ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse som f.eks. reparation af autoværn og generaleftersyn Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,92 mio. kr Vintertjeneste Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,4 mio. kr. Vinterbekæmpelsen er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel overog underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Budgettet omfatter udgifter til: 30

15 Udvalget for teknik og miljø Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej & Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej & Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen. Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet og Politiet. Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse A er de overordnede veje, som har højeste prioritet. På disse veje saltes der blandt andet præventivt mod glat føre. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har laveste prioritet og vejene sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej og park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med kr Busdrift Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 17,41 mio. kr. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Flextur Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under Udvalget for social og ældre. Der budgetteres med kr. til Landsbypedelordningen Hovborg/Lindknud. Byrådet har godkendt forlængelse af forsøgsordningen indtil den 30/ Alle kontrakter for den kollektive trafik i Vejen Kommune har kontraktudløb den 27. juni Byrådet har den 6. maj 2014 besluttet, at kontrakterne for Vejen, Brørup og Rødding områderne forlænges med to gange 1 år, så de udløber til sommeren Kontrakterne for Holsted området forlænges ikke og udbydes ikke gennem Sydtrafik fra sommeren 2015, men derimod som en forsøgsordning i Vejen Kommunes regi. I denne forbindelse indgår endvidere Holmeåekspressen samt eventuelle tilpasninger i forhold til folkeskolereformen og flextur. 31

16 Udvalget for teknik og miljø 32

17 33

18 Beskæftigelsesudvalget 34

19 35

20

21 Beskæftigelsesudvalget i hele kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

22 38

23 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension. I stedet tilbydes et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Med reformen afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indregnet i budget

24 Beskæftigelsesudvalget Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en forudsætning om 70 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50%) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 75 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2017 og 2018 er en målsætning om 55 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. De forventede effekter af den nye reform er ikke indregnet i budgettet for

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179 05 Ubestemte formål -1.176-1.179-1.179-1.179 00.25 Faste ejendomme

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø 1 i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.22 Jordforsyning -1.193-1.193-1.193-1.193 05 Ubestemte formål -1.193-1.193-1.193-1.193 00.25 Faste ejendomme

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion

FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN Budgetbemærkninger 2016 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for. teknik og miljø

Udvalget for. teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.22 Jordforsyning -790-753 -203-203 05 Ubestemte formål -790-753 -203-203 00.25 Faste ejendomme 47 47 47 47

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 2015 1 10 dvalget for Teknik og miljø T1 149.531 143.843 139.803 138.574 T1 I 55.429 55.433 55.433 55.433 00 Byudvikling, bolig og F1 11.270 10.352 9.863

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 216 1 1 dvalget for Teknik og miljø T1 147.721 142.376 141.243 138.84 T1 I 56.36 56.15 56.15 56.15 Byudvikling, bolig og F1 12.78 11.93 1.26 1.26 miljøforanstaltninger

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 148.047 149.811 136.881 136.334 T1 I 53.916 53.851 53.291 53.281 00 Byudvikling, bolig og F1 U 10.752 10.774

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere