Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger. Drift/refusion"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17

2 18

3 Udvalget for teknik og miljø 19

4 20

5 Udvalget for teknik og miljø i hele kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og affald Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Teknik & Miljø i alt Udvalget for teknik og miljø i alt

6 22

7 Udvalget for teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. grønne områder, bygge- og landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, natur- og miljøområdet samt affaldshåndtering Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner, i alt en budgetteret indtægt på kr. Budgettet er i 2015 forhøjet med kr. som følge af fornyelse/udbud af kontrakterne samt nye forpagtningskontrakter. Antennepositioner: Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle 10, Vejen Der er budgetlagt med udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder leje af busholdepladser og p-pladser, bygningsdrift samt vand og renovation med kr. Der budgetteres med kr., til afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives Faste ejendomme fælles formål Offentlige toiletter ved Jels Voldsted: Der ydes et årligt tilskud til Skov- og Naturstyrelsen for offentlig brug af toiletterne. Offentlige toiletter ved Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøring, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med kr. til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Mølledammen, Holsted Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Øvrige grønne områder og pladser Kolonihaver Vejen Kommune udlejer arealer ved Engvej og Vamdrupvej i Vejen til to kolonihaveforeninger. Der er budgetteret med en indtægt på kr Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der er udlejet 28 af de 29 parceller. Der budgetteres med kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift 23

8 Udvalget for teknik og miljø mv. Kommunen budgetterer med en årlig lejeindtægt på kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres med kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturværdikortlægning: Der er budgetteret med kr. til kortlægning af naturværdier i Vejen Kommune. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser. Der er afsat kr. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er budgetteret med kr. samt udgifter til GIS med kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger penge fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat kr Natura 2000 Budgettet udgør kr. til finansiering af indsatsprogram i Natura 2000-planerne samt arbejdet med 1. generations Vandplaners miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer i planperioden Vandløb, fælles formål Tilsyn og undersøgelser er budgetlagt med kr. Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med kr. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør kr. Der budgetteres med en indtægt på kr. for gebyr for sagsbehandling vedr. vandløb Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,521 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af 570 km vandløb, hvoraf 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang. 24

9 Udvalget for teknik og miljø Der budgetteres med en udgift til andre kommuner på kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med kr. Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der budgetteres med kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med kr. Der er ikke taget højde for udgifter til evt. større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GREENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold og bæredygtighed. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der budgetteres med kr. Der afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og leasing af en bil. Budgettet hertil udgør kr Jordforurening Der budgetteres med udgifter i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes med kr. Der er ligeledes afsat et budget til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes med kr. Der budgetteres med indtægter på kr Bærbare batterier Der budgetteres med personaleudgifter på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med kr. og miljøgodkendelse med kr Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med kr Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Der budgetteres ud fra de beskrevne mål i handlingsplanen, som er vedtaget i Byrådet den 12/ Udgiftsbudgettet udgør kr. 25

10 Udvalget for teknik og miljø Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0, af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borgeren og Kattenes Værn. Budgettet udgør kr Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 46,65 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 45,66 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Der bliver opkrævet et administrationsgebyr, samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger, som virksomheden er tilmeldt (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med antallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlings- og afleveringsordninger. 26

11 Udvalget for teknik og miljø Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag, eller én gang ugentligt, afhængig af den enkelte grundejers behov. Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Der er indgået kontrakt med MiljøTeam A/S om indsamling og bortskaffelse af dagrenovation i Vejen Kommune. Kontrakten gælder til 1. november 2014, hvorefter Marius Pedersen A/S overtager opgaven. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Der er kontrakt med Dansk Affald, som gælder indtil 30. april Genbrugspladser Private husstande kan aflevere de fleste typer affald, undtagen dagrenovation på kommunens fire genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Holsted (Bobøl), Rødding og Vejen. Nedenstående tabel viser hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse % Rækkehuse % Etageboliger % Enkeltværelser % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. En ny genbrugsplads ved Stenbro Alle, Brørup er under opførelse. Genbrugspladsen skal erstatte de nuværende genbrugspladser i Holsted og Brørup. Genbrugspladsen bliver opført i umiddelbar tilknytning til den nye materielgård. Pladsen forventes taget i brug den 1. januar Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. 27

12 Udvalget for teknik og miljø Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde med direkte afregning. Anlægget i Måde erstatter tidligere Esbjerg Modtagestation. Jordfyldsplads, Ådalen 41, Vejen Modtager udelukkende ren jord. Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S, sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grindsted. Administrationen af Deponi Syd I/S varetages på en driftsaftale indgået med TAS I/S (Trekantområdets Affalds Selskab). Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver afhentet og brændt af TAS I/S på deres forbrændingsanlæg i Kolding. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare og forbrændingen var i udbud i Budget 2015 er budgetteret med driftsudgifter på kr. og driftsindtægter på kr. Øvrige Vejen Kommune er en del af Hvidbogssamarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Affaldsregion Nords ejerkreds (Haderslev, Kolding og Tønder). Samarbejdet betyder, at alt genanvendeligt affald leveres til Affaldsregion Nord frem til 2015, med henblik på at skabe et bæredygtigt og effektivt selskab, som fremadrettet kan forestå en fokuseret og omkostningseffektiv håndtering af affaldet. Samarbejdet er indledt på forsøgsbasis og skal evalueres forud for en endelig beslutning om en fortsættelse. Evalueringen pågår og vil blive behandlet inden udgangen af Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af km vej og tilhørende vejudstyr samt 240 broer og bygværker. Vejnettet fordeler sig med km asfaltvej, mens 232 km er grusvej. 202 km er tidligere amtsveje, som udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjeneste og pleje af byernes parker og grønne områder. Målsætningen for området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik samt opretholde attraktive parker og grønne rum. Vejen Kommune er geografisk en stor kommune med et finmasket net af veje. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen og optimering af opgaveløsningen anvendes vejforvaltningssystemet Vejmann. Kommunens parker og grønne områder er beskrevet og registreret i Gartnerplanen og planlægning og optimering af plejen af områderne sker på baggrund af Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 28

13 Udvalget for teknik og miljø Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Der skal ske en nyplanlægning af hele strukturen. Som et supplement til den kollektive trafik har Vejen Kommune fra 2014 indført flextur. Flextur udbydes af Sydtrafik, og er et fleksibelt supplement til busserne. Ordningen kan benyttes af alle borgere i Vejen Kommune Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Bil- og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej & Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere Driftsbygninger og -pladser Driftsbudgettet for materialegårdene udgør kr. og er udgifter til vedligehold, rengøring, opvarmning, el og husleje på materialegårdene: Koldingvej 30A, Vejen Nordre Industrivej 20, Rødding Nørregade 93, Holsted Industrivej Syd 4, Vejen Hertil kommer vedligehold af oplagspladser i Andst, Bække og Gesten. Der er planlagt og godkendt ændringer i materialegårdsstrukturen. Opførelsen af ny materielgård i Brørup er påbegyndt i foråret 2014 og forventes ibrugtaget i efteråret De gamle materiel- og oplagspladser i Andst, Bække og Gesten er sat til salg. Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted afvikles og udbydes til salg i På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser udmøntes konkret i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2015 på kr Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og/ -striber Det samlede budget udgør 62,2 mio. kr. 29

14 Udvalget for teknik og miljø Opgaverne udføres dels af Vej & Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, indkøb af skilte, gadefejning og tømning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december På området er der enkelte længerevarende drifts- og funktionskontrakter fra amterne, som skal respekteres Forstærkninger og almen vejdrift Det samlede budget til forstærkninger og almen vejdrift udgør 46,2 mio. kr. Heraf udgør budgettet til nye asfaltbelægninger 25,1 mio. kr. Budgettet til mindre reparation af belægninger, bærelag, afvandingsarbejder, renhold og sideanlæg udgør 11,5 mio. kr. og til genmarkering 0,640 mio. kr. Til vedligeholdelse af grusveje er der afsat 1,9 mio. kr. i budget 2015 og overslagsårene. Det øvrige budget til almen vejdrift er renhold af vejarealer, tilsyn, reparation og vedligeholdelse af fortove, stier, p-pladser mv., rabatslåning samt gadefejning, tømning af rendestensbrønde og vejafvanding udgør 7,0 mio. kr Grønne områder Der budgetteres med 6,7 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af offentlige grønne områder i henhold til Gartnerplan og Kvalitetsbeskrivelse i Gartnerplan. Heraf er der budgetteret med kr. til klipning af levende hegn langs offentlige veje. Der budgetteres med udgifter til legepladstilsyn for lokalråd med kr. jf. Byrådets beslutning den 8/ om udviklingsplan for kommunale legepladser Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 1. december Nettobudgettet til vejbelysning udgør 6,6 mio. kr. Udover almindeligt eftersyn og vedligehold omfatter kontrakten renovering og sanering af belysningsanlæggene for 1 mio. kr. pr. år. Renovering/sanering har til formål dels at opnå energibesparelser, dels at udskifte forældede belysningsanlæg, som ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse som f.eks. reparation af autoværn og generaleftersyn Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,92 mio. kr Vintertjeneste Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,4 mio. kr. Vinterbekæmpelsen er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel overog underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Budgettet omfatter udgifter til: 30

15 Udvalget for teknik og miljø Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej & Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej & Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen. Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet og Politiet. Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse A er de overordnede veje, som har højeste prioritet. På disse veje saltes der blandt andet præventivt mod glat føre. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har laveste prioritet og vejene sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej og park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med kr Busdrift Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 17,41 mio. kr. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Flextur Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under Udvalget for social og ældre. Der budgetteres med kr. til Landsbypedelordningen Hovborg/Lindknud. Byrådet har godkendt forlængelse af forsøgsordningen indtil den 30/ Alle kontrakter for den kollektive trafik i Vejen Kommune har kontraktudløb den 27. juni Byrådet har den 6. maj 2014 besluttet, at kontrakterne for Vejen, Brørup og Rødding områderne forlænges med to gange 1 år, så de udløber til sommeren Kontrakterne for Holsted området forlænges ikke og udbydes ikke gennem Sydtrafik fra sommeren 2015, men derimod som en forsøgsordning i Vejen Kommunes regi. I denne forbindelse indgår endvidere Holmeåekspressen samt eventuelle tilpasninger i forhold til folkeskolereformen og flextur. 31

16 Udvalget for teknik og miljø 32

17 33

18 Beskæftigelsesudvalget 34

19 35

20

21 Beskæftigelsesudvalget i hele kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

22 38

23 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension. I stedet tilbydes et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Med reformen afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indregnet i budget

24 Beskæftigelsesudvalget Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en forudsætning om 70 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50%) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 75 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2017 og 2018 er en målsætning om 55 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. De forventede effekter af den nye reform er ikke indregnet i budgettet for

FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion

FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN. Budgetbemærkninger. Drift/refusion FORELØBIG VERSION OPDATERES ENDELIGT EFTER BUDGETVEDTAGELSEN Budgetbemærkninger 2016 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere