Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger. Drift/refusion"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17

2 18

3 Udvalget for teknik og miljø 19

4 20

5 Udvalget for teknik og miljø i hele kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og affald Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Teknik & Miljø i alt Udvalget for teknik og miljø i alt

6 22

7 Udvalget for teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter bl.a. grønne områder, bygge- og landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse, natur- og miljøområdet samt affaldshåndtering Jordforsyning, ubestemte formål De budgetterede indtægter vedrører udleje af kommunale arealer samt lejeindtægt for opstillede antennepositioner, i alt en budgetteret indtægt på kr. Budgettet er i 2015 forhøjet med kr. som følge af fornyelse/udbud af kontrakterne samt nye forpagtningskontrakter. Antennepositioner: Stenbro Alle, Brørup Byagervej, Brørup Vestre Stationsvej, Gesten Industrivej Syd, Vejen Fuglsangs Alle 10, Vejen Der er budgetlagt med udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder leje af busholdepladser og p-pladser, bygningsdrift samt vand og renovation med kr. Der budgetteres med kr., til afledte driftsudgifter som følge af projekter under indsatspuljen til finansiering af forbrugsafgifter på ejendomme, der nedrives Faste ejendomme fælles formål Offentlige toiletter ved Jels Voldsted: Der ydes et årligt tilskud til Skov- og Naturstyrelsen for offentlig brug af toiletterne. Offentlige toiletter ved Åtte Bjerge: Her afholdes udgifter til opsyn, rengøring, ejendomsudgifter samt diverse rengøringsartikler. Udstillingshuset Hovborg: Her afholdes udgifter til rengøring, ejendomsudgifter samt diverse forbrugsafgifter. Øvrige offentlige toiletter er budgetteret under Økonomiudvalget Grønne områder og naturpladser Her er budgetteret med kr. til drift af følgende: Cirkuspladser m.v. Areal til arbejdende Vikingeby i Jels Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Anlægget i Holsted St. Mølledammen, Holsted Parken i Skodborg Andst Anlæg Bække Anlæg Springvand i kommunen Øvrige grønne områder og pladser Kolonihaver Vejen Kommune udlejer arealer ved Engvej og Vamdrupvej i Vejen til to kolonihaveforeninger. Der er budgetteret med en indtægt på kr Hovborg Hytteby, Hovborg Hovborg Hytteby er et område, der er udlagt til fritidsboligområde. Kommunen ejer jorden og udlejer parceller til opførelse af hytter. Der er udlejet 28 af de 29 parceller. Der budgetteres med kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer, vandafledningsafgift 23

8 Udvalget for teknik og miljø mv. Kommunen budgetterer med en årlig lejeindtægt på kr. Lejekontrakterne er indgået for 25 år med mulighed for forlængelse i op til 30 år Naturforvaltningsprojekter Der budgetteres med kr. til naturforvaltningsprojekter, fordelt på nedenstående områder: Naturområder: Der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse af fredede områder og kommunalt ejede 3-områder samt fortidsminder. Naturværdikortlægning: Der er budgetteret med kr. til kortlægning af naturværdier i Vejen Kommune. Naturstier og overnatningspladser: Opretholdelse og vedligeholdelse af naturstier og overnatningspladser. Der er afsat kr. Naturinformation og udstillinger: Budgettet skal dække udarbejdelse af informationsmateriale m.v. Der er budgetteret med kr. samt udgifter til GIS med kr. Natur- og stipulje: Vejen Kommune bevilger penge fra puljen til forskellige projekter i lokalområderne. Der er afsat kr Natura 2000 Budgettet udgør kr. til finansiering af indsatsprogram i Natura 2000-planerne samt arbejdet med 1. generations Vandplaners miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer i planperioden Vandløb, fælles formål Tilsyn og undersøgelser er budgetlagt med kr. Vandløbsregulativ: Opmåling af vandløb og revision af vandløbsregulativer er budgetlagt med kr. Vandløbsrestaurering: Gennemførelse af mindre restaureringsprojekter. Der er budgetteret med kr. IT-udstyr: Service- og vedligeholdelsesaftale bl.a. vedrørende IT-programmet VASP er budgetteret med kr. Der afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af bil samt drift og vedligehold af hydrometriske målestationer. Budgettet udgør kr. Der budgetteres med en indtægt på kr. for gebyr for sagsbehandling vedr. vandløb Vedligeholdelse af vandløb Det afsatte budget på 3,521 mio. kr. anvendes til vedligeholdelse af 570 km vandløb, hvoraf 106 km er rørledninger. Vedligeholdelsesarbejdet udføres i henhold til gældende regulativer og omfatter ligeledes opsætning/nedtagning af grødespærrer samt optagning og bortkørsel af grøde. Endvidere er der indregnet udgifter til ekstraordinær sandoprensning og tømning af sandfang. 24

9 Udvalget for teknik og miljø Der budgetteres med en udgift til andre kommuner på kr. for vedligeholdelse af grænsevandløb samt en indtægt på kr. fra andre kommuner for vedligeholdelse af grænsevandløb Miljø, fælles formål Tilsyn og undersøgelser: Fremmede tjenesteydelser f.eks. badevandskontrol, samt indkøb af hjælpemidler i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af miljøopgaver er budgetteret med kr. Miljøvagtordning: Miljøvagten er et supplement til det øvrige kommunale redningsberedskab og bistår ved forureninger såsom udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.v., udslip af sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer eller kloaksystemer, samt udslip af benzin, dieselolie mv. i forbindelse med trafikuheld. Der budgetteres med kr. Planlægning og undersøgelser: Til praktisk gennemførelse af mindre undersøgelser, herunder udgifter til entreprenørydelser, analyser, indkøb af undersøgelses- og analyseudstyr budgetteres med kr. Der er ikke taget højde for udgifter til evt. større opgaver. GREENET tidligere Miljønetværk Syd: Medlemskontingent er budgetteret med kr. Vejen, Varde, Billund, Esbjerg og Fanø Kommuner er i dag medlemmer af GREENET, som er en sammenslutning af private og offentlige virksomheder. Netværket er et frivilligt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om miljøforhold og bæredygtighed. Diverse udgifter og vedligeholdelse: Der kan afholdes udgifter til mindre miljøforanstaltninger, herunder mindre afværgeprojekter. Der budgetteres med kr. Der afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og leasing af en bil. Budgettet hertil udgør kr Jordforurening Der budgetteres med udgifter i forbindelse med forureningsuheld, hvor forurener kendes med kr. Der er ligeledes afsat et budget til dækning af udgifter i forbindelse med oprydning efter forureningsuheld, hvor forureneren ikke kendes med kr. Der budgetteres med indtægter på kr Bærbare batterier Der budgetteres med personaleudgifter på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Der budgetteres med indtægter vedr. miljøtilsyn fra brugerbetalingspligtige virksomheder med kr. og miljøgodkendelse med kr Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Der budgetteres med udgifter til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med kr Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Der budgetteres ud fra de beskrevne mål i handlingsplanen, som er vedtaget i Byrådet den 12/ Udgiftsbudgettet udgør kr. 25

10 Udvalget for teknik og miljø Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse og administrationsudgifter, der er forbundet med den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves ved samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves med 0, af ejendomsværdien, og indtægterne herfra er budgetteret med kr. Øvrige skadedyr Vejen Kommune har indgået aftale med Kattenes Værn omkring varetagelsen af opgaven med indfangning og aflivning af herreløse katte. Borgeren foretager anmeldelsen til Teknik & Miljø, som er bindeleddet mellem borgeren og Kattenes Værn. Budgettet udgør kr Affaldshåndtering Området omfatter: Affaldsplanlægning, regulativer og information Indsamling af dagrenovation ved private og erhverv Tømning af genbrugsspand ved private og kommunale institutioner og skoler Drift af genbrugspladser Drift af Deponiselskabet Bobøl Drift af Omlastestation Vejen Administration af ordninger for modtagelse af deponeringsegnet og brændbart affald fra virksomheder og private Det samlede udgiftsbudget udgør 46,65 mio. kr., og de samlede indtægter udgør 45,66 mio. kr. Affaldsområdet arbejder for at tilbyde affaldsordninger, der er optimeret og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov under hensyn til samspil mellem service, miljø og økonomi. Der arbejdes med at informere og motivere borgere og virksomheder til at medvirke til affaldsminimering og korrekt affaldsbortskaffelse. Kommunen deltager i kampagner, herunder skraldiade. Her fanger man børnenes interesse for at genbruge og minimere affaldsmængderne. Private (borgere og grundejere) har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv (virksomheder og institutioner) har pligt til at benytte den kommunale dagrenovationsordning og kan tilmelde sig adgang til kommunens genbrugspladser på lige fod med borgerne. Der bliver opkrævet et administrationsgebyr, samt et gebyr for hver ordning, der stilles til rådighed. Alle husstande bliver opkrævet et gebyr for dagrenovation, tømning af genbrugsspand og genbrugsplads. Alle virksomheder bliver opkrævet et gebyr for administration samt et gebyr for de ordninger, som virksomheden er tilmeldt (dagrenovation og/eller genbrugsplads). Økonomien på området fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Samtlige driftsudgifter og driftsindtægter samt over- eller underskud fra tidligere år, danner sammen med antallet af bidragsydere grundlag for beregningen af taksterne på de enkelte indsamlings- og afleveringsordninger. 26

11 Udvalget for teknik og miljø Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles hver 14. dag, eller én gang ugentligt, afhængig af den enkelte grundejers behov. Vejen Kommune råder over fem forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere, som borgeren kan vælge imellem. Størrelserne er 140 l, 190 l og 240 l spande samt 400 l og 600 l container. Der er indgået kontrakt med MiljøTeam A/S om indsamling og bortskaffelse af dagrenovation i Vejen Kommune. Kontrakten gælder til 1. november 2014, hvorefter Marius Pedersen A/S overtager opgaven. Kompostering Private husstande kan hos Vejen Kommune låne en kompostbeholder til hjemmekompostering. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Vejen Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel (2-delt miljøspand) til indsamling af papir/pap og glas/plastic/dåser. Spanden tømmes ved samtlige husstande hver 4. uge. Der er kontrakt med Dansk Affald, som gælder indtil 30. april Genbrugspladser Private husstande kan aflevere de fleste typer affald, undtagen dagrenovation på kommunens fire genbrugspladser. Der kan være forskellige afleveringskrav på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er beliggende i Brørup, Holsted (Bobøl), Rødding og Vejen. Nedenstående tabel viser hvor mange private husstande, der betaler gebyr til driften af kommunens genbrugspladser. Type Enheder Procent af gebyr Parcelhuse/stuehuse % Rækkehuse % Etageboliger % Enkeltværelser % Der er mandskab på genbrugspladserne i åbningstiderne, som kan hjælpe og vejlede brugerne til korrekt sortering af affaldet. En ny genbrugsplads ved Stenbro Alle, Brørup er under opførelse. Genbrugspladsen skal erstatte de nuværende genbrugspladser i Holsted og Brørup. Genbrugspladsen bliver opført i umiddelbar tilknytning til den nye materielgård. Pladsen forventes taget i brug den 1. januar Ordninger for farligt affald Private kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Medicinrester og kanyler fra private borgere skal afleveres på apotekerne i Vejen Kommune. Vejen Kommune betaler for bortskaffelsen af affaldet. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Denne mængde er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Der skal betales gebyr for benyttelse af ordningen. Der er i Vejen Kommune krav om, at det farlige affald kun må afleveres i småemballager med et indhold på max. 5 liter/kg. Dette skyldes, at reglerne om transport af farligt gods ikke umiddelbart kan overholdes, hvis der modtages større emballager. 27

12 Udvalget for teknik og miljø Derudover kan private og erhvervsdrivende aflevere større mængder farligt affald til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde med direkte afregning. Anlægget i Måde erstatter tidligere Esbjerg Modtagestation. Jordfyldsplads, Ådalen 41, Vejen Modtager udelukkende ren jord. Øvrige ordninger og anlæg Deponiegnet affald Vejen Kommune er en del af det fælleskommunale 60 selskab Deponi Syd I/S, sammen med Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev og Vejle Kommuner. Deponi Syd I/S har deponier i Esbjerg og Grindsted. Administrationen af Deponi Syd I/S varetages på en driftsaftale indgået med TAS I/S (Trekantområdets Affalds Selskab). Brændbart affald Vejen Kommune har ikke eget forbrændingsanlæg. Det forbrændingsegnede affald herunder dagrenovationsaffald afleveres til omlastehal ved Koldingvej, Vejen. Affaldet bliver afhentet og brændt af TAS I/S på deres forbrændingsanlæg i Kolding. Forbrændingsegnet affald er blevet en handelsvare og forbrændingen var i udbud i Budget 2015 er budgetteret med driftsudgifter på kr. og driftsindtægter på kr. Øvrige Vejen Kommune er en del af Hvidbogssamarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Affaldsregion Nords ejerkreds (Haderslev, Kolding og Tønder). Samarbejdet betyder, at alt genanvendeligt affald leveres til Affaldsregion Nord frem til 2015, med henblik på at skabe et bæredygtigt og effektivt selskab, som fremadrettet kan forestå en fokuseret og omkostningseffektiv håndtering af affaldet. Samarbejdet er indledt på forsøgsbasis og skal evalueres forud for en endelig beslutning om en fortsættelse. Evalueringen pågår og vil blive behandlet inden udgangen af Transport og infrastruktur Generelt Området omfatter drift og vedligehold af km vej og tilhørende vejudstyr samt 240 broer og bygværker. Vejnettet fordeler sig med km asfaltvej, mens 232 km er grusvej. 202 km er tidligere amtsveje, som udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen. Desuden omfatter området administration af kollektiv trafik, vintertjeneste og pleje af byernes parker og grønne områder. Målsætningen for området er at bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vejog stinet i Vejen Kommune samt at sikre en god og velfungerende kollektiv trafik samt opretholde attraktive parker og grønne rum. Vejen Kommune er geografisk en stor kommune med et finmasket net af veje. Det stiller store krav til, at driften af vejene sker hensigtsmæssigt og til planlægningen og optimering af opgaveløsningen anvendes vejforvaltningssystemet Vejmann. Kommunens parker og grønne områder er beskrevet og registreret i Gartnerplanen og planlægning og optimering af plejen af områderne sker på baggrund af Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 28

13 Udvalget for teknik og miljø Den kollektive trafik drives med primært skal kørsel, såsom skolekørsel. Den regionale kørsel ændres løbende og flere regionale ruter er overtaget af kommunerne. Der skal ske en nyplanlægning af hele strukturen. Som et supplement til den kollektive trafik har Vejen Kommune fra 2014 indført flextur. Flextur udbydes af Sydtrafik, og er et fleksibelt supplement til busserne. Ordningen kan benyttes af alle borgere i Vejen Kommune Fælles formål Budgettet omfatter udgifter til: Lønninger Bil- og maskinpark (driftsmateriel) Mellemregningskonto for udførte driftsarbejder for interne afdelinger og institutioner m.v. Investeringer i maskiner og materiel. I Vej & Park bygger samarbejdsformen på principperne i den dialogbaserede organisationsmodel, hvor driftsenheden udover egentlige driftsopgaver også varetager myndighedsopgaver i nært samarbejde med den administrative enhed. Mandskabs- og maskintimer bliver faktureret til de respektive afdelinger, institutioner eller eksterne/private bestillere Driftsbygninger og -pladser Driftsbudgettet for materialegårdene udgør kr. og er udgifter til vedligehold, rengøring, opvarmning, el og husleje på materialegårdene: Koldingvej 30A, Vejen Nordre Industrivej 20, Rødding Nørregade 93, Holsted Industrivej Syd 4, Vejen Hertil kommer vedligehold af oplagspladser i Andst, Bække og Gesten. Der er planlagt og godkendt ændringer i materialegårdsstrukturen. Opførelsen af ny materielgård i Brørup er påbegyndt i foråret 2014 og forventes ibrugtaget i efteråret De gamle materiel- og oplagspladser i Andst, Bække og Gesten er sat til salg. Materielgården Koldingvej 30A, Vejen, Industrivej Syd 4, Vejen og Nørregade 93, Holsted afvikles og udbydes til salg i På området budgetteres desuden med de forventede rationaliseringsgevinster som følge af ændringer i materialegårdsstrukturen. Disse besparelser udmøntes konkret i takt med, at den nye struktur er implementeret. Der budgetteres med en besparelse i 2015 på kr Vejvedligeholdelse Budgettet omfatter udgifter til: Reparation af asfaltbelægninger Nye asfaltbelægninger Almen vejdrift renhold, græsklipning og tilsyn Vejafvanding, grøfter, rendestensriste og dæksler Reparation af fortove, stier og p-pladser Drift af grønne områder Drift af vejbelysning Drift af broer og tunneller Færdselsregulerende foranstaltninger og trafiksikkerhed vejskilte og/ -striber Det samlede budget udgør 62,2 mio. kr. 29

14 Udvalget for teknik og miljø Opgaverne udføres dels af Vej & Park og dels af eksterne entreprenører. Større driftsarbejder er udliciteret til eksterne entreprenører, herunder asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, indkøb af skilte, gadefejning og tømning af rendestensriste. Drift og vedligeholdelse af gadelys er udliciteret til 31. december På området er der enkelte længerevarende drifts- og funktionskontrakter fra amterne, som skal respekteres Forstærkninger og almen vejdrift Det samlede budget til forstærkninger og almen vejdrift udgør 46,2 mio. kr. Heraf udgør budgettet til nye asfaltbelægninger 25,1 mio. kr. Budgettet til mindre reparation af belægninger, bærelag, afvandingsarbejder, renhold og sideanlæg udgør 11,5 mio. kr. og til genmarkering 0,640 mio. kr. Til vedligeholdelse af grusveje er der afsat 1,9 mio. kr. i budget 2015 og overslagsårene. Det øvrige budget til almen vejdrift er renhold af vejarealer, tilsyn, reparation og vedligeholdelse af fortove, stier, p-pladser mv., rabatslåning samt gadefejning, tømning af rendestensbrønde og vejafvanding udgør 7,0 mio. kr Grønne områder Der budgetteres med 6,7 mio. kr. til vedligeholdelse af rabatter, grøfter, skråninger, beplantning og vedligeholdelse af offentlige grønne områder i henhold til Gartnerplan og Kvalitetsbeskrivelse i Gartnerplan. Heraf er der budgetteret med kr. til klipning af levende hegn langs offentlige veje. Der budgetteres med udgifter til legepladstilsyn for lokalråd med kr. jf. Byrådets beslutning den 8/ om udviklingsplan for kommunale legepladser Vejbelysning Der er indgået en 10-årig kontrakt med Tre-For Entreprise A/S om levering af lys på gader, veje og stier. Kontrakten udløber 1. december Nettobudgettet til vejbelysning udgør 6,6 mio. kr. Udover almindeligt eftersyn og vedligehold omfatter kontrakten renovering og sanering af belysningsanlæggene for 1 mio. kr. pr. år. Renovering/sanering har til formål dels at opnå energibesparelser, dels at udskifte forældede belysningsanlæg, som ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen Broer, tunneller m.v. Området omfatter drift og vedligehold af ca. 240 broer og tunneller, og der er budgetteret med kr. til vedligeholdelse som f.eks. reparation af autoværn og generaleftersyn Færdselsregulerende foranstaltninger Budgettet omfatter bl.a. udgift til færdselstavler, trafiksikkerhedsplan, diverse kampagner mv. og udgør 1,92 mio. kr Vintertjeneste Budgettet til vintervedligeholdelse udgør 10,4 mio. kr. Vinterbekæmpelsen er et selvstændigt budgetområde, hvor der årene imellem er overførselsadgang på såvel overog underskud. Budgetområdet skal betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Budgettet omfatter udgifter til: 30

15 Udvalget for teknik og miljø Vintermateriel, sneplove og saltspredere Kontrakt med eksterne vognmænd Vinterpersonale, Vej & Park Beredskab, vagtordning og fælles vintercentral Drift og etablering af målestationer/varslingsstationer Uddannelse af eksterne vognmænd og personale fra Vej & Park Salt og øvrige forbrugsstoffer. Vintertjenesten gælder alle offentlige veje i kommunen. Vintertjenesten udføres på grundlag af kommunens vinterregulativ, der er godkendt af Byrådet og Politiet. Af hensyn til sikkerhed samt vejenes trafikale betydning er veje og pladser inddelt i 4 prioriteringsklasser. Prioriteringen er foretaget ud fra den trafikale betydning og den sikkerhedsmæssige risiko. Klasse A er de overordnede veje, som har højeste prioritet. På disse veje saltes der blandt andet præventivt mod glat føre. På de øvrige veje reduceres indsatsen i forhold til prioriteringen. Boligveje og mindre veje i det åbne land har laveste prioritet og vejene sneryddes og glatførebekæmpes, når de øvrige veje er farbare. Vintertjenesten er på de fleste strækninger udliciteret. I dele af byområderne samt på stier etc. udføres det primært af Vej og park. Glatførebekæmpelsen sker under hensyntagen til miljø og sikkerhed, hvorfor saltforbrug til stadighed optimeres gennem erfaring og anvendelse af tidssvarende materiel og teknologi Fælles formål Budgettet omfatter lejeudgifter og løbende udgifter til læskure og venteværelser og er budgetteret med kr Busdrift Der er budgetteret med betaling til Sydtrafik med i alt 17,41 mio. kr. Budgettet omfatter udgifter til: Betaling til Sydtrafik Kørsel af lokalruter Administration Kørselsplanlægning etc. Vedligehold af holdepladser og ventefaciliteter Flextur Trafikselskabets budget tager udgangspunkt i de nuværende køreplaner med en fordeling, hvor regionen betaler for regional kørsel og kommunerne betaler for kommunal kørsel. Den kollektive trafik i Vejen Kommune er i høj grad skolekørsel. Udgifter til handicapkørsel er budgetteret under Udvalget for social og ældre. Der budgetteres med kr. til Landsbypedelordningen Hovborg/Lindknud. Byrådet har godkendt forlængelse af forsøgsordningen indtil den 30/ Alle kontrakter for den kollektive trafik i Vejen Kommune har kontraktudløb den 27. juni Byrådet har den 6. maj 2014 besluttet, at kontrakterne for Vejen, Brørup og Rødding områderne forlænges med to gange 1 år, så de udløber til sommeren Kontrakterne for Holsted området forlænges ikke og udbydes ikke gennem Sydtrafik fra sommeren 2015, men derimod som en forsøgsordning i Vejen Kommunes regi. I denne forbindelse indgår endvidere Holmeåekspressen samt eventuelle tilpasninger i forhold til folkeskolereformen og flextur. 31

16 Udvalget for teknik og miljø 32

17 33

18 Beskæftigelsesudvalget 34

19 35

20

21 Beskæftigelsesudvalget i hele kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

22 38

23 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension. I stedet tilbydes et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Med reformen afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indregnet i budget

24 Beskæftigelsesudvalget Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en forudsætning om 70 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50%) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 75 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2017 og 2018 er en målsætning om 55 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. De forventede effekter af den nye reform er ikke indregnet i budgettet for

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Politikerforslag. Budget 2015-2018

Politikerforslag. Budget 2015-2018 Politikerforslag Budget 2015-2018 Politikerspørgsmål budget 2015-2018 (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne 0 0 0 0 P102

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere