Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 3 10 Ordning for papiraffald 9 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for hjemmekompostering Ordning for afbrænding af have- og parkaffald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for storskrald 35 Bilag 1: 38 Bilag 2: 39

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Mariagerfjord Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Ved husholdning forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner. Herved forstås f.eks. Villa og rækkehuse Lejligheder Side 1

4 Kollegier Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsejendomme Plejehjem og andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Side 2

5 Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvalget for Teknik og Miljø til at foretage ændringer af dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Mariagerfjord Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 1. januar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Natur- og Miljøchef Jørgen Ussing Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Side 3

6 Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation. Ved dagrenovation forstås eksempelvis: Vegetabilsk affald (f.eks. skræl og rester fra frugt og grønt, blomster, kaffegrums, filtre mv.) Animalsk affald Tilsmudset papir, pap og plast Urent metal (konservesdåser, stanniol og lignende) Sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage) Sod og aske (indpakket forsvarligt) Gulvopfej (indpakket forsvarligt) Små mængder porcelæn og keramik (indpakket forsvarligt) Skarpe genstande (indpakket forsvarligt) Dyreekskrementer (indpakket forsvarligt) Bleer (indpakket forsvarligt) Hygiejnebind (indpakket forsvarligt) Andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation. Ordningen omfatter ikke: Affald, som ikke er forbrændingsegnet, som f.eks. jord og sten eller som skal neddeles inden forbrændingen som f.eks. madrasser, hynder, haveparasoller og stole. Affald, der afleveres til genanvendelse, f.eks. papir, pap og glas Side 4

7 Affald, der afleveres til deponering, destruktion eller særlig behandling, f.eks. kanyler, batterier, elektronikaffald, farligt affald, pvc, trykimprægneret træ og eksplosive effekter. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Mariagerfjord Kommune, herunder fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i Mariagerfjord Kommune. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning. Ved en henteordning forstås, at Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssig afhentning af det pågældende affald. Forsøgsordning: Mariagerfjord Kommune kan med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovation, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. Det kan f.eks. besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Side 5

8 Ejendommen skal være tilmeldt dagrenovationsordningen med en beholder, som fremgår af gældende takstblad og som svarer til den mængde dagrenovation, der frembringes på ejendommen. Der kan vælges i mellem sæk og container. Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette stille yderligere krav til beholdere og valg af indsamlingsmateriel. Stativer og containere kan købes i de fleste byggemarkeder. Køb af en container kan også ske ved at ringe til Mariagerfjord Kommune på tlf og derefter hente den på en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Det påhviler grundejeren/bygningsejeren at sikre, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed, så sækken/containeren ikke overfyldes. Der kan købes mærkater, mærket "EKSTRA", hos borgerservice for Mariagerfjord Kommune. Pris for mærkaten fremgår af gældende takstblad. 9.6 Anbringelse af beholdere Placering af stativ og container: Stativer og container skal placeres på et for renovatøren lettilgængeligt sted, så tæt på fortov som muligt. Der skal være god plads omkring stativet, således at dette uhindret kan åbnes. Samtidig skal sækkekærren kunne placeres ved siden af stativet. Det påhviler grundejeren/bygningsejeren altid at holde standpladsen i god og rengjort stand at sørge for nødvendig snerydning/grusning og at se til, at stativet kan åbnes og tømmes uhindret. Der skal være en frihøjde på mindst 2 meter under udhæng og træer. Side 6

9 Affaldscontainer eller stativ skal stilles på et fast underlag. Grus og græs betragtes ikke som et fast underlag. Håndtag på containeren skal vende ud af, jf. bilag 1. Containeren skal være på hjul, jf. bilag 1. Adgangsveje med hældninger: Er der trapper eller stigninger på vejen til din container eller stativ, gælder der følgende regler. Hvis hældningen er mellem 1:10 og 1:4, skal følgende være opfyldt: Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på. Trinnene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje. Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, så det ikke afsporer. Hældningen skal for ca. hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person. Trin, dobbeltramper og vandrette reposer kan undlades på hældninger op til 1:7, hvis hældningen sker inden for mindre end 5 m. Bilag 1 angiver eksempler på udformningen af trin, stigninger/hældninger og ramper. Adgang: Adgangsforholdene fra sækkens/beholderens standplads til dagrenovationsbilens nærmeste tilgængelige holdeplads skal overholde nedenstående krav: Adgangsvejen skal have en bredde på min. 90 cm og en absolut frihøjde på min. 200 cm. Døråbninger skal have en lysning på min. 90 cm i bredden og min. 200 cm i højden. Døre, låger og lign. skal kunne fastholdes i åben stilling. Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler eller lign. så passage med kørende materiel lettes. Vejen til affaldscontaineren eller -stativ har et fast underlag af for eksempel fliser eller asfalt. Grus og græs betragtes som udgangspunkt ikke som et fast underlag. Natur og Miljø afgør om, der er tale om et fast underlag. Låger på vejen til affaldscontainer eller -stativ skal kunne stå åbne af sig selv. Kan disse krav ikke opfyldes, skal grundejeren/forbrugeren sætte den fyldte sæk/beholder frem til vejskel. Sækken skal i så fald være omhyggeligt lukket og tilbundet. Skraldemanden stiller den tomme affaldscontainer samme sted. Skraldemanden sætter en ny affaldssæk i stativet. Adgangsvejen skal være ren, vedligeholdt og velbelyst. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og må ikke være glat. Hunde skal på afhentningstidspunktet holdes væk fra adgangsvejen, så de ikke kan genere renovatøren. I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Adgangsforhold, hvis ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, jf. bilag 2: Såfremt ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, skal adgangsvejen kunne bære tunge lastbiler, og der skal være en absolut fri passage, 3,2 m i bredden og 4,0 m i højden, samt rimelig plads til at vende dagrenovations-køretøjet på. Vendeplads for dagrenovationskøretøj, jf. bilag 2. Side 7

10 Kan disse krav ikke opfyldes, skal grundejeren/forbrugeren sætte den fyldte sæk/beholder frem til nærmeste farbare vej for renovationsbilen. Sækken skal i så fald være omhyggelig lukket og tilbundet. Ekstra sække: Mærkaten "EKSTRA" skal påklæbes sække med ekstra affald. Ekstra sække skal lukkes omhyggeligt og placeres ved siden af stativ eller container. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald som bleer, hygiejnebind og dyreekskrementer skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Affaldssækken skal kunne afhentes uden at gå i stykker og må maksimalt veje 20 kg. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis grundejer/bygningsejer ikke renholder materiellet forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning. 9.9 Afhentning af dagrenovation Generelt om tømning: Tømning finder normalt sted på samme ugedag og med den tømningsfrekvens som er fastsat for ejendommen. Under specielle vejrlig forhold kan tømningsfrekvensen fravige den for ejendommen fastsatte frekvens. Mariagerfjord Kommune afgør, hvad der betragtes som specielle vejrlig forhold. I forbindelse med helligdage udleveres en ekstra sæk gangen før og sækken medtages gangen efter helligdagen. Side 8

11 Såfremt sækken er tom ved afhentning, afleverer renovatøren ingen ny sæk. Dette giver ikke anledning til godtgørelse. Renovatøren medtager kun Mariagerfjord Kommunes sække og sække med mærkaten "EKSTRA" påklæbet. Helårsbeboelse: Som udgangspunkt fastsættes ugetømning af en sæk eller container pr. husstand. For udlejningsværelser fastsættes ugetømning af en sæk eller container pr. 3 værelser. For helårsbeboelse kan der vælges enten ugetømning eller 14 dags tømning. Sommerhuse og kolonihaver: I sommerhusområder og områder med kolonihaver afhentes dagrenovation en gang om ugen på følgende tidspunkter: I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september Ugen efter nytår Ugen efter vinterferien Ugen efter påskeferien Ugen efter efterårsferien Sommerhusejer og ejer af kolonihave kan tilmeldes ordningen med helårsrenovation Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Ændringer mellem sæk og container eller til størrelse på container eller til tømningshyppighed skal ske med mindst 2 ugers varsel. Kun helårsbeboelse kan opnå dispensation for tilmelding af dagrenovation. For at kunne opnå en dispensation skal der fremsendes en ansøgning til Mariagerfjord Kommune. Der må ikke være nogen tilmeldinger i folkeregisteret på adressen i mindst 3 måneder. Der kan ikke gives dispensation med tilbagevirkende kraft. Når beboelsen igen benyttes, skal der ske tilmelding til renovation på ny. 10 Ordning for papiraffald Side 9

12 10.1 Hvad er papiraffald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til papiraffald. Eksempler på, hvad papiraffald er: Aviser/ugeblade/magasiner/tidsskrifter Reklamer/tryksager Skrive/tegnepapir Gavepapir uden bånd Breve Fotokopier Telefonbøger Bøger Papiraffald må gerne indeholde clips og hæfteklammer. Papiraffald skal være rent og må ikke have været i kontakt med fødevarer. Eksempler på, hvad papiraffald ikke er: Plastbelagt papir, som f.eks. drikkevarekartoner Æggebakker Pizzabakker Karton Pergamentpapir Papir, der er forurenet af fødevarer mv. Pap 10.2 Hvem gælder ordningen for Side 10

13 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Mariagerfjord Kommune. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning og bringeordning. Ved en henteordning forstås en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssige afhentning af det pågældende affald, mens en bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtager affaldet på dertil indrettede pladser. Papiraffald bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser eller en af Mariagerfjord Kommunes kuber opstillet hos dagligvarebutikker, butikscentre o.l. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papirindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal husstandene benytte dette, ligesom husstandene skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordningen kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Øvrige ordninger Spejdere og frivillige organisationer indsamler papiraffaldet 4-6 gange årligt. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Side 11

14 Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til papaffald. Ved papaffald forstås rene materialer der ikke har været i kontakt med fødevarer, eksempelvis: Papkasser (foldes sammen) Bølgepap til indpakning Paprør Karton Andre rene papemballager Affaldstyper, der eksempelvis ikke er omfattet er: Tilsmudsede papvarer, som for eksempel pizzabakker, juicekantoner og lignende Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Mariagerfjord Kommune. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning og bringeordning. Ved en henteordning forstås en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssige afhentning af det pågældende affald, mens en bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtager affaldet på dertil indrettede pladser. Papaffald bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation. Side 12

15 11.4 Øvrige ordninger Spejdere og frivillige organisationer indsamler papaffaldet 4-6 gange årligt. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til glasemballageaffald. Ved glasemballageaffald forstås eksempelvis: Tomme glasflasker uden pant. Tomme glas (konserves, syltetøj mv.). Anden glasemballage Skår af glasemballage Affaldstyper, der eksempelvis ikke er omfattet: Porcelæn Keramik Hvide (ikke gennemsigtige) flasker Urene eller fyldte flasker og glas (f.eks. glas og flasker med rester af maling, terpentin eller andre kemikalier) Glasfade Hærdet glas Spejlglas Side 13

16 Glas fra møbler, vinduer og døre El-pærer Lysstofrør 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. En bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtager affald på dertil indrettede pladser. Glasemballageaffald bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser eller en af Mariagerfjord Kommunes kuber opstillet hos dagligvarebutikker, butikscentre o.l. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for glasindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Side 14

17 Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt metalemballageaffald. Ved genanvendeligt metalaffald forstås eksempelvis: Tomme konservesdåser Øl- og sodavandsdåser Metalkapsler og låg Tomme og rene metaldunke og bøtter Affaldstyper, der eksempelvis ikke er omfattet: Urene metalemballageaffald Komfurer CFC-holdige køleskabe og frysemøbler Fjernsyn, radioer, edb-udstyr, telefoner mv Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning og bringeordning. Ved en henteordning forstås en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssige afhentning af det pågældende affald, mens en bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtager affaldet på dertil indrettede pladser. Genanvendeligt metalemballageaffald bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser, Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for metalindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Side 15

18 Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen, Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Øvrige ordninger Metalemballageaffald kan blive afhentet gennem storskraldordningen. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt plastemballageaffald. Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås eksempelvis: Plastflasker til drikkevarer Øvrige plastflasker og -dunke Bøtter og spande af plast Plastkasser Plastfolie Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Urene plastemballage Plastemballager med indhold af alle former for farligt affald Side 16

19 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning og bringeordning. Ved en henteordning forstås en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssige afhentning af det pågældende affald, mens en bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtageraffaldet på dertil indrettede pladser. Genanvendeligt plastemballageaffald bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for plastindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Øvrige ordninger Plastemballageaffald kan blive afhentet igennem storskraldordningen. 15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. Side 17

20 15.1 Hvem gælder ordningen for Genbrugspladsen(-erne) er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Mariagerfjord Kommune Adgang til genbrugspladsen(-erne) Forud for benyttelse af genbrugspladsen(-erne) skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Mariagerfjord Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3500 kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladsen(-erne) På genbrugspladsenerne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog: Dagrenovationslignede affald og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald Eksplosivt affald Risikoaffald Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen(-erne). Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen(-erne), skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen(-erne). Ordensreglementet for genbrugspladsen(-erne) skal følges. Det er ikke tilladt at klunse på genbrugspladsen. Aflastning skal ske uden hjælp af personalet. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, Side 18

21 uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt PVC-affald og ikke genanvendeligt PVC-affald. Ved genanvendeligt PVC-affald forstås: Rør til kloak, dræn og vand Tagrenser og nedløbsrør Tagplader/trapezplader Vindues- og dørrammer af plast Elektrikerrør og kabelbakker Paneler af hård plast Ved ikke genanvendeligt PVC-affald forstås: Vinylgulve og bløde plastpaneler Presenninger Plastslanger Persienner af plast Gummimåtter Regntøj og arbejdsstøvler af PVC Andet ikke-genanvendeligt PVC Side 19

22 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. En bringeordning er en ordning, hvor Mariagerfjord kommune modtager affaldet på dertil indrettede pladser. PVC-affald skal afleveres på en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser og sorteres i PVC til genanvendelse og PVC til deponering. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for pvcindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ. Ved imprægneret træ forstås træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler, som indeholder biologisk aktive stoffer, (giftige stoffer) til beskyttelse af træværk med træødelæggende svampe og/og eller skadedyr. Det omfatter dels træ, som er behandlet ved industriel træimprægnering som for eksempel vakuum- og trykimprægnering, og dels træ som er imprægneret ved håndværksmæssig overfladebehandling f.eks. strygning med pensel, sprøjtning eller dypning. Side 20

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere