+,-**.*. ffi;åffiffi:l. rffi* ''.-) l't {*' ,f'l' ' ir; r. r q$h. ,nt. ," # -;.ti. å*#i'til%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+,-**.*. ffi;åffiffi:l. rffi* ''.-) l't {*' ,f'l' ' ir; r. r q$h. ,nt. ," # -;.ti. å*#i'til%"

Transkript

1 +,-**.*. ffi;åffiffi:l ''.-) l't {*',f'l' ' ir; r N rffi* r q$h,nt," # -;.ti å*#i'til%

2 Vedtægt l-. Foreningens navn er : BØG E LY Dens hjemsted er SILKEBORG kommune. $r l_ Formål og virke. Foreningen har tj.j. formål at admlnistrere crg forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr.nr. It B 0G 1,7 Ci' overensstemmefse med de bestemmelser, der er lagt tii grund for område! i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonlhaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt 2-2. Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Sifkeborg kreds. Nærværende bestemmel* ser er at lyse som byrde på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonlhaveforbundet for Danmark. ae Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. slkre, dt bestemmel-- ser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklarati-on og llgnende, det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer. (_,,''f, ', I :1 : : \- /'.) a1 aa.q Medlemmer. Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemsskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer/ at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Medlemmet skal have fast og lovlig bopæi i silkeborg kommune og være tilmeldt folkereglsteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formand el-ier kasserer om adresseændrj-ng og senest 4 uger efter, åt ændringen er sket. I de kommuner, hvor det er et krav, at man bor i kommunen for au.- kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemåi ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almi-ndelig og anbefalet, med opsigelse L4 dage efter opsi-gelsen er fremkommet. Ved sådanne. opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle bestenimelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts S 7. Intet medlem kan optages i forenlngen uden bestyrelsens godkendeise. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den ti1 enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. Iivert medlem kan kun erhverve L have og kan ikke samtidj-g være medlem af anden haveforening under Kolonlhaveforbundet for Danmark.

3 ' L Kaoitalindskud og hæftelse. Ved optagelse som medfem af forenlngen skal erlægges et kapltalindsxira iig rro.r.loddens anpart t medlemskapltalen, således som denne er opgjort prlmo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted Kap5-tallndskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddeterpligtigydelseilejeforholdet. Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtldlg med overdragelse til et nyt eller andet medlem, sxai kapltallndåkuadet tilbagebetales senest.l. måned efter udtrædelsåsdagen. BelØbets udregnes i henhold til stk. 3.1, såledeå som dette er opgjort prj-mo det regnskabsår hvor udtræden finder sted. Såfremt udtræden sker uden' at det.udtrådte medlems have samtldig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller andet medlem, s1<åf tilbagebetaling- af j-ndskuddet sl<e senest 1måned efter, dt et nyt eller andet medlem'har overtaget haven. Det erlagte kapitalindslcud kan lkke af 3'die mand ti-1 genstand foi arrest eller eksekution' I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et ;p;;;;i;å=gåuvr, hvis nærmere fastsættes af foreningens gåneialforsamling, kq. zau'' bom.ikke-tilbagebetales Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indg?9d" gældsforpligtelser, således som dl-sse tit enhver tid kan udledes af foreirtngens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne' l-. s- 2. EA Lejeafgift til foreningen' LeJeafglften for den enkelte havelod fastsættes af forenlngens generalforsamling ud fra de budgettel-m.m., som af foreningens bestyrelse er foielagt generalfårsamlingen til godkendelse. Generalforsamlinger, [an-endvj-dere fastsætte engangsbeldb til arbejder i r"rå"i"g"", såsom k1oak, vandledningsnedlæggelse, elopsætni"g åt sådant er pligtig ydelse i 1ej eforholdet "g-lfgå. - Forfalder]'ejeellerandenpligtigpengeydelse,-sompåhviler medremmet, tii il;;ri"g p. årr f,erligoag. en rørdag eller på grundlovsdagen, udskydås forfaldsdagen tj-i den hverdag' Betaling anses for råttioigt, når dån. erlægges senest 3' hverdag efter forfafåsdagen, eller-når denne hverdag er en den hverdag. Er lejen eller anclen pligtig pengeydelse ikke betalt rettldigt' kan foreningen kræve et gebfr-på-ibo6r. + tillæg af 2* af det =[Vfåig" neiøu ud over floob k;. for hver forsinket indbetaling' såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, j-l<ke er betalt rettidig, kan forholdes =å* ångi.tåt i nærværende vedtægts S 7' Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søgesigfyldestgjortidenforvedkommendemedlemshavelodvæ_ rendebebyggelse'beplantningm.v.,forudforalleandrekreditorer. Nærværende bestemmelså er at lyse pantstiftende'

4 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det IeJede.,., -i.. \ (:.) 6. l-. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal- forvalte og administrere Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som 1 givet fald skal. godkendes på generalforsamling Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som forenj-ngens generalforsamling, bestyrelse eller offentllge myndigheder påiægger området, llgesom medlemmet er pllgtlg at overholde de i J.ejekontrakten vedr6rende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes 1 kolonlhaveforbundets "Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser 1 kolonlhave områder". Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophæve1seaf1ejemå1et,jfr.nærværendevedtægtss Ved ophævelse af lejemål i henhold tij. denne Vedtægts S 6 er medlemmet berettiget til, senest B dage efter modtagelse af op-- hævelse, skriftligt at forlange spørgsmåiet endeligt afgjort på - en genera].forsamllngr/ekstraordinær generalforsamling. Har medlemmet ikl<e j-nden 3 måneder efter opslgetse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sln bebyggelse, eller er åfhændelsen i strid med bestemmelserne herom. bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen'; er bestvrelse.n berettioet tif at afharndo holrr.rrrcrrrl eon horjtct m,ri., :1. F Opsigelse eller ophævelse af lejemål. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophæve]se af den indgåede lejeaftale, såfremt leje etler anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettl-dlgt. og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 1-4 dage efter, åt skriftrigt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt el-ler fremsat. Det er dog en forudsætni-ng for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidl-ge betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemåiet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne f rj.st. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den i-ndgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen - af havelodden til en anden og trods foreningens indsj-gelse fortsætter dermed, el1er såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed medlemmer. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgående lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentrig grad den lejede havelod el1dr groft tilsidesætter bestemstemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende må'de tilsidesætter foreningens til enhver tid gærdende vedtægter og ordensbestemmefser.

5 4 Ved afregnj-ng til medlem kan bestyrelsen fratrække enhver udg1-ft, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen' herunder bi. a. advokatomkostning f,, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale_ sker, er*det pågældende medlem pligtig at _svare foreningen leje og andre ydelåef havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryaoefi"ggjort, Iigesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme Periode 7. S. Afgår medlemmet ved døden lejemålets f, såvel foreningen som dødsboet berettiget ti1 at opsige Iejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel' Dog gæider, at en efterlevende ægtefæi1e har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmlndre forenlngen gør det antageligt, Et den har vægtige grunde tj-l at mod sætte sig dette, at en person, med hvem den afdøde har levet i "! _ægteskagsflgnende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, forsåvidt den pågæidende efter foreningens skøn inden for den tid Åar taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning df, at samlivet beståd på tldspunktet for indtræden, at slægtninge i op- og nedstlgende linje har samme ret, såfremt det godtgøre=, åt åe på titsvarende måde har taget del i ha- arsør arene, om de ovenror an- ".";::r:::t::":"r::"i:,*,'i.g"., f Ørte vj-ikår er opfyldt. o. B. l- B l Pligtarbej de. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligef,oldel-se af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrålcten hører til åmrådet, samt vedligeholdelse af foreningens fæltesfaciliteter. tqedlemmet har desuden pligt til at hol-de sin del af vejen udenfor egen have. Bestyrelsen kan indkalde tii- pligtarbejde' Såfråmt medlemmet ikke giver møde uden afbud, skal bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse j- lejeforholdet. Generalforsamlingen - Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den der det ) 5 6 ordinære generalforsamlj.ng afholdes hvert år senest 4 måneefter regiskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i mindste skal indeholde punkter: Valg af dirigent. Beretning. Årsregnskab med evt. revisionsberetning. Indkomne forslag. Godkendelse af budget. Valg af formand/kasserer- Valq af bestvrelsesmedlemmer og suppleanter'

6 ,/ ,'::1 \U:. o? B) 5- Valg af revisore,r og suppleanter- Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamllngen el1er et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når L/4 af foreningens medlemmer stiller skrj-ftlig krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan j-kke træffes nogen beslutning, hvis ikke mlndst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamlj-ng, er repræsenteret. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst l-4 dages varsel. Ekstraordlnær generalforsanllng kan dog lndkaldes med I dages varsel- Forslag, behandlet på generalforsamllngen, skal være formanden i hænde senest 1 måned efter regnsl<absårets hvorefter de skal- optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne. l': (:,, \. i I Adgang til generalforsamllngen har ethvert medlem og dennes my dige husstand. g, T. Hvert ha,.relod har 2 stemmer 9. B. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemme* beretti-gede ved simpelt flertal - undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil kræves 2/g flertal, - og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån. e1ler ekstraordinære inds]<ud, j f r. S 5 pkt. 5. l-, eller haveforeningens eventuelle Dertil kræves at mindst 2/g af medle*merne har givet og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort; men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsarnling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 9.i-0. Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand. S l-o. Bestvrelsen. 10. l-. Tj-1 at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse. af generalforsamlingens beslutnl-nger/ vælger generalforsamlingen en bestyrelse. l Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige ol Å--. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens 2 bestyrelsesmedog lemmer væiges i uli-ge år. Bestyrelsen }<onstituerer sj-g selv med næstformand sekretær.

7 6- (_ \Jrl Lo. 4" 1-O- 5. r suppleant kan kun vælges 1 tillids- Som bestyrelsesmedlem eller repræsentant fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrej.sen. Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2 - og 1 årige. Genvalg kan finde sted. Såfremi formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiodo, indkaldes ti1 ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtit næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyretsen, i tilfætdå af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme 9an9, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg Suppleringsvå1g af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode- I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen se1.t grundlaget for slt virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens S 9. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag' hvori en med denne beslægtet person er lmpliceret, eller på anden måde er personlj-g interesseret- l-0. 7 Der protokol over forhandlingerne på - bestyrelsesmøderne. protoj<ollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne. L0. B. BestyrelsesmØde indkal-des af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte. anledning at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det' l-o. 9 r,0. 1" l- l-o.12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel flertal. Bestyrelsån og pådpmmer mulige mellem medlemmerne. Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden udgår vedkommende af bestyrelsen, og L. suppleanten indkaldes, ifr- pkt- 9.4' Kassereren indsætter all-e indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte bel0b. Kassereren kan kun hæve penge i pengeinslitut med bestyrelsens godkendelse. rt.sserere^ kan kautionsforsikres, og forsilcringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen. Formand og l<asserers samt bestyrelsesme-dlemmers omkostningei dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. BelØbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

8 $ Enhver bruger skal drive sin 1od som have, samt holde tilhørende græsarealer s1ået, tilhørende vej stykke, samt eventuel parkeringsplads skal tigetedes renholdes som foreskrevet. $ Træer og Buske må ikke vokse ind over tilstødende haver. Hækkens høj de Max. 180 cm. Der skat i hver have være en Iåge med tydelig Nr. I haven må der :-tcl<e holdes Kaniner, Høns, Bier e1ler anden form for dyr. Hunde må gerne medtages, men skal holdes i snor og må ikke være ti1 gene for andre $ SkuIte nogen bruger gøre sig skyldig i tyveri el1er hærværk på andres ejendom, opsiges vedkommende, inden udbetaling kan finde stecl fratrækk9s erstatning ti1 skade-- 1idte. Enhver bruger er ansvarlig fo" hvem han gj-ver adgang ti1 haverne, besøgende eller familie, og enhver- skade som forårseges af disse er han ansvarlig og erstatningspligtig for. Vandspil er strengt forbudt, kun een turbine må anvendes. Når der vandes skal man være ti1 stede i haven. $ De af Silkeborg Kommune fastsatte Bygge og 0rdensregler skal altid overholdes; ukendskab ti1 disse fratager ikke ansvar. $ Atle relevante papirer vedrørende Hus og Have, samt Medlemskort skal føige huset ved handel. Så1edes vedtaget på Generalf orsaml-ingen d Derigent. Formand,/a1-6-å"'n

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere