LOKALPLAN BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensens Tegnestue i samarbejde med Aalborg Kommune. Forsidebilledet viser lokalplanområdet fra Hennings Smiths Vej.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...7 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens indhold...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...8 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...11 Servitutter...11 Lokalplanbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...17 Vedtagelse...19 Tinglysning...20 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...21 Støj fra erhverv, Bilag B *...23 Støj fra trafik, Bilag C *...25 Parkeringsnormer, Bilag F *...26 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Aalborg Kommune 5

6

7 Redegørelse Lokalplan Nord Nord Poul Buås Vej Vestre Fjordvej Henning Smiths Vej Annebergvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål ca. 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål I 1994 vedtog byrådet en beslutning om at gennemføre en byfornyelse for området afgrænset af Vestre Fjordvej, Annebergvej, Henning Smiths Vej og et område mod nord ved Poul Buås Vej kaldet BERAgrunden, hvor De Smithske fabrikker lå. Formålet var at omdanne den gamle værkstedsbygning mod Vestre Fjordvej og den runde støberibygning til ældreboliger samt at nedrive resten af bygningerne på arealet for at give plads til ny bebyggelse på Annebergvej og Henning Smiths Vej. I dag er værkstedsbygningen og støberibygningen omdannet til boligformål, og der er opført en ny bebyggelse på Annebergvej i 3 etager, mens arealet på Henning Smiths Vej fortsat ligger ubebygget hen. Det er byrådets ønske at ændre byggemulighederne ved Henning Smith Vej, således det bliver mere attrak- November

8 Redegørelse tivt for den private sektor at investere i et byggeprojekt for området. Denne lokalplan er for så vidt en gentagelse af lokalplan fra 1994, der sikrer, at byfornyelsens resultater fastholdes. Undtagelsen er de bygningsregulerende bestemmelser for arealet på Henning Smiths Vej. Disse er ændret i nærværende lokalplan. Lokalplanområdet I 1994 vedtog byrådet en byfornyelsesbeslutning om omdannelse af den dengang overvejende erhvervsbebyggelse i form af fabrikshaller med tilhørende administration- og tilbygninger til boligformål. I dag er der boligbebyggelse i form af randbebyggelse langs Vestre Fjordvej og den vestlige del af Annebergvej og i form af fritliggende enfamilieboliger langs den østlige del af Annebergvej. Der findes i dag et ubebygget og indhegnet området langs Henning Smiths Vej, hvilket virker afvisende over for de høje blokke mod øst. Områdets bebyggelse er opført i tidsrummet fra slutningen af 1800-tallet til Området er på ca m 2 og er beliggende i byzone. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er beliggende i Aalborg Vestby afgrænset af Vestre Fjordvej, Annebergvej, Henning Smiths Vej og et område mod nord ved Poul Buås Vej. På den østlige side af Hennings Smiths Vej findes 4 vinkelboligblokke opført i 5½ etage. Bygningerne virker meget dominerende i området. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til boligformål samt tilhørende parkering og opholdsarealer. Inden for området kan der etableres enkelte institutioner, privat service og liberalt erhverv, samt mindre butikker, der kan indpasses i områdets karakter af boligformål. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse får et udseende, som harmonerer med omgivelserne, og at eksisterende bevaringsværdige bygninger ikke får ændret udseendet. Vejadgangen til parkering skal ske fra Hennings Smiths Vej. Endvidere sikres, at det nødvendige antal p-pladser til området funktioner opretsholdes/ etableres. Støjniveauet må ikke overstige de vejledende værdier for nye boliger og opholdsarealer (jf. Bilag B og C). Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Nordjyllands Amt. Den runde støberibygning. 8 November 2003

9 Redegørelse Lokalplan Illustrationsplanen viser, hvordan lokalplanområdet kan bebygges. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.2.B17, Vestbyen. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Lokalplan Lokalplan omfatter Vestre Fjordvej, Annebergvej og Henning Smiths Vej og har samme afgrænsning som nærværende lokalplans område. Lokalplan , der er omfattet af nærværende lokalplan, ophæves i sin helhed med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Forholdet til kysten Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af Aalborgs byzoneområde. Området mellem lokalplanområdet og Limfjorden er bebygget. Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan derfor ikke ses fra fjorden. Da lokalplanen ikke tillader væsentlig højere bebyggelse end den omkringliggende, vil byens udseende, set fra Limfjorden, heller ikke i fremtiden blive ændret som følge af byggeri realiseret inden for rammerne af denne plan. Bevaringsværdige bygninger Ifølge kommuneplanen for Aalborg Kommune er der flere bevaringsværdige bygninger i og omkring lokalplanområdet, se efterfølgende kort. Bygningsforbedringsudvalget i Aalborg Kommune kan give økonomisk støtte til udvendige arbejder på bevaringsværdige bygninger. Det forudsætter: - at bygningerne er kategoriseret med bevaringsværdi 1-4, og - at bygningerne anvendes helt eller delvis til beboelse. November

10 Redegørelse Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret, og spildevandet ledes til renseanlæg Vest. Under kraftige regnskyl ledes opspædt spildevand til Limfjorden. Bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet, jf. kommuneplanen. Alle med middel bevaringsværdi. Støtten gives som lån til: - udskiftning af uoriginale bygningsdele - retablering af oprindelige bygningsdele - genopretning af særligt vedligeholdelsestunge bygningsdele. Der gives ikke støtte til almindelig vedligeholdelse. Støttemulighederne omfatter som sagt kun ejendomme med bevaringsværdi 1-4. Kollektiv trafik Området er betjent med kollektiv trafik med kvartersdrift i dagtimerne på Annebergvej. Jordforurening Matr. nr. 3di og 3tm, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder har tidligere været benyttet til bl.a. jernstøberi og maskinfabrik. I 1995 blev der foretaget en udskiftning af ca t forurenet jord på området, hvilket indebar, at ejendommene ikke blev kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Renovation Renovation skal opsamles i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativ, se internetadressen: Illustrationen viser hvordan facadeudtrykket mod Hennings Smiths Vej kan blive. 10 November 2003

11 Redegørelse Lokalplan Ved projektering skal der tages hensyn til adgang, sortering og opbevaring af affald. Trafikstøj Området ligger op mod Annebergvej, der er stærkt trafikeret. Lokalplanen fastsætter, at støjniveauet i sove- og opholdsrum ikke må overstige 30 db(a) og 55 db(a) for udendørs opholdsarealer (jf. Bilag C). Miljøvurdering af virksomheder Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik (jf. Bilag A). Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. November

12

13 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf Planbestemmelser Nord Frejas bane Vestre Fjordvej Henning Smiths Vej Stadion Annebergvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. November

14 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, 1.1 at området skal anvendes til boligformål, 1.2 at de ældste industribygninger langs Vestre Fjordvej og den runde støberibygning bevares, 1.3 at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, samt 1.4 at der kan etableres et fælles opholdsareal til områdets beboere. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 3.2 Tekniske anlæg Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende mindre, tekniske anlæg til områdets forsyning. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bebyggelse skal opføres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter: Byggefelter med betegnelsen I: - Etager maks. 2 Byggefelter med betegnelsen II: - Etager maks. 3 Byggefelter med betegnelsen III: - Etager maks. 4 Aalborg Ladegaard, Aalborg Jorder 3 di, 3 hk, 3 hl, 3 ih, 3 iy, 3tm og 3 tn, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse * Boligformål (etageboliger) # # Der kan indrettes servicearealer til boliger (personalefaciliteter og kontor). Fastlagte byggefelter. Se Bilag November 2003

15 Planbestemmelser Byggefelter med betegnelsen IVa-d: - Etager maks. 4+1 # - Højde maks. 15 meter. (ventilationsaggregater på taget skal ikke medregnes i maks. højde, men skal placeres nær midten af bygningen og må ikke kunne ses fra terræn) - Elevatortårne maks. højde på 16 meter - Byggefelternes areal må kun bebygges med den procentdel, som er angivet på Bilag 2 - Ydervæggene på tagetagen skal være trukket min. 1 meter tilbage fra ydervæggene på de underliggende etager. Ved nordlig facade af hhv. byggefelt IVa og IVd må tagetagen opføres så facaden flugter med underliggende etager - Altaner må udgøre 50 % af facadelængden og have en dybde på 1,5 m. Altanernes lodrette projektion på grunden må ligge uden for byggefelterne. # 4+1 etager er 4 etager med en tagetage på toppen. Bebyggelse langs Vestre Fjordvej skal opføres som sluttet randbebyggelse med facade i vejskel og bebyggelse langs Annebergvej og Henning Smiths Vej skal opføres med facade i den på Bilag 2 viste facadebyggelinie. Fællesfaciliteter som affaldsrum og depotrum i tilknytning til bebyggelse i byggefelter betegnet med IV skal opføres inden for byggefelterne. Cykeloverdækning samt mindre affaldsstationer (f.eks. flaske- og papirsortering) kan opføres uden for byggefelter. 5.2 Forhold til bygningsreglementet Uanset bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 3, må ny bebyggelse placeres inden for byggefelterne i den højde, der er angivet i punkt 5.1. Lokalplanens regler for bebyggelsens omfang og placering erstatter reglerne i bygningsreglementets kapitel 3 vedrørende det skrå højdegrænseplan osv. 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Facader Ydervægge skal fremstå med blank eller pudset mur eller med et vandskuret udtryk. Der skal etableres glaspartier i gavle mod Henning Smithsvej, svarende til 30 % af gavlens areal. Glaspartierne skal placeres i lodrette bånd gennem etagerne. I glaspartierne kan brystninger udfyldes med lette materialer som træ, metal, eller glassalplader. Facaderne på tagetagen i byggefelterne betegnet med IV skal udføres som let facadekonstruktion med beklædning i træ, metalplader eller glas Tage Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med valme, dækket med tegl. Bebyggelse mod Annebergvej samt mindre partier og hjørnetårne kan udføres med andet tagmateriale efter Aalborg Kommunes godkendelse. Principskitse af bygningsprofil. Ny bebyggelse i byggefelterne betegnet med IV som vist på Bilag 2 kan udføres med fladt tag eller tag med lille ensidig taghældning belagt med tagpap. November

16 Planbestemmelser 6.3 Vinduer og døre Vinduer og udvendige døre skal fremstå i træ med dækkende maling. Dog kan træ kombineres med metalprofiler udvendigt. 6.4 Antenneanlæg Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg på bygningsfacader, der er synlige fra offentlige veje, stier og rekreative arealer. 6.5 Skiltning Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke dominere omgivelserne. Der må ikke opsættes skilte på facaderne, bortset fra mindre orienteringsskilte umiddelbart ved siden af dørene. Der må ikke opsættes lysskilte (neon og lignende.) Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafikken og omgivelserne i øvrigt. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommunen administrerer skiltning efter byggelovens bestemmelser, suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacader- og skilte. Se pjecen Din virksomhed - byens ansigt, Vejledning og inspiration, Smukke erhvervsområder. 6.6 Bevaring af bebyggelse For fabriksbygningerne mod Vestre Fjordvej samt den runde støberibygning gælder at nedrivning, ændring og udskiftning af tag, døre, vinduer m.m. kun må ske efter kommunens tilladelse. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Fælles opholdsareal Der skal udlægges et opholdsareal i lokalplanområdet til fælles brug for områdets beboere. Arealet skal være min m 2 i terræn, heraf skal opholdsareal på matr. nr. 3 di udgøre min m 2. Der må ikke opføres plankeværker, der virker hindrende for områdets fælles udnyttelse. 7.2 Beplantning og befæstelse Plan for udformning af friarealer, herunder beplantning, befæstelse og belysning, skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved udformningen af friarealer skal andelen af befæstede arealer begrænses mest muligt. Alle eksisterende træer med en stammediameter over 10 cm skal bevares. En nøjere vurdering af arten, træets fremtidige funktion og sundhedstilstand vil afgøre den endelige stillingtagen. 7.3 Udendørs oplag Udendørs oplag må ikke finde sted. 7.4 Belysning Belysning af veje, stier og opholdsarealer skal udføres således, at der opnås en god helhedsvirkning inden for lokalplanens område. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Privat fællesveje Der udlægges følgende private fællesveje som vist på Bilag 2: vej a-b i en bredde på 10 meter. vej c-d i en bredde på 10 meter. Vej a-b og c-d skal anlægges med en bredde på min 6,9 meter. 8.2 Sti Det skal sikres, at der kan etableres en stiforbindelse fra Vestre Fjordvej til Henning Smiths Vej gennem lokalplanområdet. 16 November 2003

17 Planbestemmelser 8.3 Parkering til ny bebyggelse Der skal udlægges areal til parkeringspladser svarende til ½ P-plads pr. boligenhed og 1 P-plads pr. 4 ungdomsboliger. (jf. Bilag F) 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger i jord El-ledninger, telefon- og TV-kabler og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Fjernvarme Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme efter nærmere anvisning fra Aalborg Kommune. 10. Miljø 10.1 Støj fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2 (Se skemaet Erhvervskategorier, Bilag A) Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastning, erhverv må påføre omgivelserne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder fremgår af Bilag B Støj fra trafik Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger 30 db (A) i sove- og opholdsrum. Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 55 db(a) på udendørs opholdsarealer ved boliger (jf. Bilag C). 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Overholdelse af støjniveau Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at støjniveauet i sove- og opholdsrum omtalt i pkt kan overholdes Fællesanlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før de ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med: - pkt. 7.1 (fælles opholdsareal) - pkt. 7.4 (belysning) - pkt. 8.1 (parkering) 13. Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Lokalplan Med byrådets endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan i sin helhed. 14. Servitutter Ingen servitutter aflyses. 15. Retsvirkninger 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. November

18 Planbestemmelser?? 15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 18 November 2003

19 Planbestemmelser November

20 Tinglysning 20 November 2003

21 Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. November

22 Bilag A: Erhvervskategorier Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker Dagligvarebutik 1-3 Lavprisvarehus 1-4 Supermarked 1-3 Udvalgsvarebutik 1-3 Service Bedemand o.l. 1 Ejendommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Solcenter November 2003

23 Støj fra erhverv: Bilag B Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning. Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende områder. Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage Lørdag Lørdag (Maksimalværdier om natten er Søn- og helligdage anført i parantes) Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder) Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner mulighed for støjniveau på 70 db(a) Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder) Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder) Områder for boliger og erhverv (D-områder) (55) Centerområder (C-områder) (55) Etageboligområder og institutionsområder (55) Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særlig støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) (50) Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder (50) Øvrige rekreative områder Kolonihaveområder Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Se bemærkninger nedenfor Se bemærkninger nedenfor Se bemærkninger nedenfor Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder. Øvrige rekreative områder Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes "Offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Kolonihaveområder Betragtes som rekreative områder. Områderne ligger oftest inde i byerne, hvor der er en del baggrundsstøj. Der er forskel på, hvordan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der i perioder af året finde overnatning sted. Andre områder har karakter af nyttehaver, hvor der ikke må overnattes. Ved fastsættelsen af de vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. November

24 Bilag B: Støj fra erhverv Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derfor er det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt. Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering. 24 November 2003

25 Støj fra trafik: Bilag C Støj fra vejtrafik Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastighed og andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøj anvendes en gennemsnitsværdi af støjens variation i et døgn. Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet overstiger de 55 db(a), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger. Eksisterende og planlagte veje Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 1. Nye veje og varige trafikomlægninger Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål: Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau: Fremtidigt udendørs vejtrafikstøjniveau: under 55 db(a) max. 55 db(a) db(a) max. 65 db(a) over 65 db(a) max. nuværende niveau Anvendelse Udendørs Indendørs støjniveau støjniveau Rekreative områder i det åbne land: - sommerhusområder 50 db(a) 30 db(a) - grønne områder og campingpladser 50 db(a) Rekreative områder i/nær byområder: - bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingpladser 55 db(a) Boligområder: - boligbebyggelse 55 db(a) 30 db(a) - daginstitutioner mv. 55 db(a) 35 db(a) - opholdsarealer 55 db(a) Offentlige formål - hospitaler 55 db(a) 30 db(a) - uddannelsesinstitutioner mv. 55 db(a) 35 db(a) Liberale erhverv mv. - hoteller 60 db(a) 30 db(a) - kontorer mv. 60 db(a) 35 db(a) Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj. Vejledninger For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt.: Nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder Nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner Nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser November

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 LOKALPLAN 10-059 DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere