Haderslev Handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Handelsskole 2010-2011"

Transkript

1 Haderslev Handelsskole

2 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb, der indgår i studieområdet del 3 (DIO). Side 2

3 ELEVFOLDER Studieområdet del 3 Det Internationale Område Studieområdet del 3 afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen og omfatter fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprogene. I Det Internationale Område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode især fra fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Det Internationale Område er på linje med øvrige fag eksamensfag. Eksamen er en flerfaglig prøve på grundlag af en synopsis. Synopsis udarbejdes med udgangspunkt i 2 af de involverede fag. Området er en del af den almindelige udtrækning. Dog gælder følgende: Du skal aflægge mindst 1 eksamen i studieområdet del 2 og 3 (Erhvervscase og Det internationale Område) Hvis du ikke har været til eksamen i erhvervscase, skal du til eksamen i det internationale område. Hvis du har været til eksamen i erhvervscase, kan du komme til eksamen i det internationale område. Vi har valgt at organisere Det internationale Område i samarbejde med de øvrige SYNERGI-skoler. Det betyder, at der i studieområdet del 3 er indlagt tilbud om et omfattende rejseprogram. Dvs. at dele af det internationale område kan afvikles i udlandet. Hver enkelt skole vælger et overordnet tema for Det internationale Område. På Haderslev Handelsskole er det overordnede tema i skoleåret 2010/2011: Etiske problemstillinger i forbindelse med globalisering Side 3

4 Oversigt over det internationale område Undervisningsforløb 1. I tilknytning til DIO gennemføres enkelt faglige forløb i fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi. Faglærerne redegør for fagenes rolle i DIO. 2. Introduktion og forberedelse af Det internationale projekt uge Tidsramme og aktivitet I løbet af august og september 2 dage i uge 38 (torsdag og fredag) Fagenes rolle præsenteres af faglærerne, Aflevering af valget af de 2 fag er fredag d. 24/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 3. Det internationale projekt 2 ugers kurser for elever, der ikke rejser i uge , 3 og 4 ugers kurser i ugerne for elever der er på studierejser 4. Vejledningsperioden frem mod synopsisudarbejdelse 1 dag i uge 43 (tirsdag) Aflevering af foreløbig problemformulering senest tirsdag d. 26/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. Deadline for aflevering af den godkendte og underskrevne problemformulering er fredag d. 12/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 5. Synopsen 3 dage Torsdag, fredag i uge 46 og mandag i uge 47. Synopsen skal afleveres senest mandag d. 22/11 kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 6. Eksamen Uge 50 eller 51 Side 4

5 1. Enkelt faglige forløb I fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi gennemføres forløb, der lægger op til det tema, som skolen har valgt som ramme for det internationale område. I disse forløb vil der også blive arbejdet med fagenes metoder. I sammenhæng hermed udarbejdes der skriftlige opgaver, som indgår i fastsættelsen af den afsluttende standspunktskarakter. 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Der gennemføres kurser, som introducerer de forskellige værktøjer som indgår i DIOforløbet. Det vil bl.a. sige globaliseringsbegrebet, metode og videnskabsteori fra de enkelte fag, så eleverne er forberedte til det internationale projekt i uge I forløbet foretages valg af, hvilke fag eleven ønsker at udarbejde synopsis i. Formålet med forløbet er, At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk At få et overblik over det internationale område At repetere relevante kulturteorier og teorier til beskrivelse, analyse og vurdering af globaliseringen i et historisk perspektiv At sikre kendskab til studiemetoder, herunder f.eks. kildekritik og informationssøgning At sikre forståelse af fagenes metoder og videnskabsteoretiske udgangspunkt. 3. Det internationale projekt Det internationale projekt gennemføres i uge enten på en af SYNERGI-skolernes udenlandske samarbejdsskoler eller på hjemskolen. I det internationale projekt gennemføres der kursusforløb, der illustrerer forskellige faglige perspektiver på globaliseringen og det enkelte tema, som den enkelte skole har valgt at fokusere på. Formålet med forløbet er: At eleven indsamler, bearbejder og formidler centrale problemstillinger vedrørende globaliseringen og det overordnede tema. At eleven kan demonstrere evne til at analysere og vurdere væsentlige problemstillinger i et flerfagligt perspektiv At eleverne formidler deres arbejde som en gruppesynopsis og et mundtligt oplæg i grupper. At eleverne gennem gruppesynopsen fastlægger udgangspunktet for den individuelle synopsis Side 5

6 4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis. Vejledningen frem mod synopsisudarbejdelsen i uge Formålet med forløbet er: Systematisering af dine: o Noter o Opgaver/opgaveløsninger o Referater af besøg og lign. o mv. Refleksion i relation til teorier/modeller Valg af emne under det overordnede tema Udarbejdelse af foreløbig problemformulering Efter aflevering af den foreløbige problemformulering bliver du tildelt en eller flere vejledere. I perioden frem til udarbejdelsen af synopsen er det dit ansvar at kontakte vejlederen/vejlederne for vejledning. Den endelige problemformulering skal være godkendt og underskrevet senest fredag d. 12/ kl Udarbejdelse af synopsis I uge 46 og 47 er der afsat tre dage til at udarbejde synopsis. Her er der mulighed for overordnet vejledning. Dvs. vejlederen tager ikke stilling til det konkret skrevne, men til overordnede problemstillinger. Synopsen skal afleveres mandag d. 22/ senest kl Side 6

7 6. Eksamen Skriftlig del Mundtlig del Synopsis (oplæg i tekstform) Forberedt mundtlig fremstilling (Elevoplæg) Diskussion (Eksamination/samtale)) Den individuelle synopsis danner grundlag for den mundtlige eksamination. Eleven bedømmes alene ud fra den mundtlige præsentation. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelses tid. Eksaminationen består af elevens præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst i synopsen samt en efterfølgende samtale mellem elev, lærer og censor. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål for studieområdet. Eleven skal herunder kunne: Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger Argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner Forholde sig kritisk til metodeanvendelse Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering Søge og behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Side 7

8 Råd og Vink A. Formkrav til gruppesynopsis Synopsis Synopsis er et redskab for eleverne til den mundtlige gruppefremlæggelse som afslutning på det internationale projekt (uge 40+41). Synopsen er styrende for, hvad eleverne vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. synopsen fungerer som et talepapir ved fremlæggelsen. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, I vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. Krav til synopsis Formalia: 1. Titel, navne, skole, afleveringsdato 2. Kort indledning 3. Behandling af de faglige elementer og metoder 4. Kort konklusion 5. Eventuelle bilag 6. Litteraturliste Ad.3 Behandlingen af de faglige elementer og metoder bør indeholde: En karakteristik af skolens overordnede tema for DIO 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO (en problemstilling pr. gruppemedlem) Redegørelse for materialer, teori og metoder, som kan belyse problemstillingerne Side 8

9 For elever på studierejser: En karakteristik af destinationslandet med inddragelse af skolens overordnede tema for DIO 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO i relation til destinationslandet (en problemstilling pr. gruppemedlem) Redegørelse for materialer, teori og metoder, som kan belyse problemstillingerne Side 9

10 B. Formkrav til den individuelle synopsis Synopsis Synopsis er et redskab for eleven til den mundtlige eksamen som afslutning på DIO. Synopsen er styrende for, hvad eleven vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. synopsen fungerer som et talepapir ved fremlæggelsen. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, du vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. Krav til synopsis Formalia: 1. Titel, navn, skole, afleveringsdato 2. Indledning med problemformulering 3. Behandling af de faglige problemstillinger 4. Konklusion 5. Eventuelle bilag 6. Litteraturliste Ad. 3 Behandlingen af de faglige problemstillinger bør indeholde: Præsentation af den/de problemstilling(er) du har arbejdet med for at svare på problemformuleringen En kort diskussion af de materialer, metoder og teorier du har anvendt En perspektivering til metoder og teorier, du har arbejdet med i andre faglige sammenhænge (f.eks. dansk/historieopgaven, erhvervscase) Ad. 4 En samlet konklusion der klart besvarer problemformuleringen, og som kan munde ud i nye spørgsmål og nye forslag til videre undersøgelser indenfor emnet. Side 10

11 C. Eksamensforløb Synopsen danner udgangspunkt for det mundtlige oplæg. Du bør forberede et oplæg på ca. 10 minutter. Oplægget kan støttes af power point, cue cards, elektronisk tavle eller lignende hjælpemidler. Forslag til disponering af oplægget: Præsentation af oplæggets disposition Diskuter synopsens centrale faglige problemstillinger Reflekter kritisk over litteratur- og metodeanvendelse Herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem vejleder, censor og elev. Side 11

12 BILAG VEDRØRENDE DE ENKELTE UNDERVISNINGSFORLØB 1. Enkelt faglige forløb ENGELSK Titel Indhold Ethical Aspects of Globalisation Kernestof: The Burden of good intentions (Time June 23, 2008) Imitating property is theft (The Economist May 17 th 2003) Mexican standoff (Newsweek May 2010) Workers in Bondage (Business Week, Nov. 27, 2000) The New Age of Extinction (Time, April 13, 2010) The New Slave Trade (Time, January 18, 2010) What Price for Good Coffee? (Time, Ocober 5, 2009) Supplerende stof: A Shared Vision of a Better World ( Newsweek, Dec Feb. 2000) Water pressure (Time, June 23, 2008) America and free trade: Is Richardo still right? (Thomas L Friedman, 2004) Weddings and beheadings (Hanif Kureishi, 2006) Fighting the forces of invisibility (Salman Rushdie, Oct 2, 2001 Washington Post) Fools rush in (The Economist May 8 th 2010) Elektronisk aflevering Aspects of Globalisation, sommer eksamen 2009 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 22 lektioner Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for den almindelige befolkning, for de multinationale firmaer, for samfundet generelt og for miljøet. Fokus er primært på den tredje verdens arbejdskraft og illegal arbejdskraft i Vesten; migration, Corporate Social Responsibility (CSR), lovgivning på området, menneskehandel og individets og verdenssamfundets ansvar i et globaliseret samfund. Klasseundervisning, gruppearbejde, elev fremlæggelser, individuelt skriftligt arbejde Side 12

13 INTERNATIONAL ØKONOMI Titel Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Globaliseringen og dens konsekvenser og muligheder Globaliseringen og dens indflydelse på en række samfundsfaglige emner behandles. Eksempler herpå: Globaliseringen og børnearbejde, globaliseringen og uligheds/lighedsudviklingen ect. 7 timer Se læreplanen for IØ Enkeltfaglig formidling I form af IØ-stof men også tværfagligt (synopsis) Klasseundervisning Gruppearbejde vedr. hvert enkelt af ovenstående emner og træning i fremlæggelse for hele årgangen inklusiv de elever, der kun har haft IØB sidste år. Fremlæggelse: Power point Side 13

14 SAMTIDSHISTORIE Titel Imperialismen som forudsætning for globaliseringen Indhold Syskinde og Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, s , 33-38, R. Kipling: Hvid mands byrde (1899) Bender og Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig , kilde 19, 20, 21 Lars Andersen m.fl.: Fra verdenskrig til velfærd, Omfang Louise Windfeld-Høeberg: Jeres tid er forbi! Weekendavisen, 16. juli 2010 Særlige fokuspunkter Anvende historisk metode Anvende kulturteorier Forståelse af konflikt og samarbejde Indsigt i og refleksion over udvikling Redegørelse for center-periferi Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Pararbejde Skriftligt arbejde Side 14

15 DANSK Titel Indhold Birgitte Jensen: Etik i Kommunikation og sprog i Kommagasient nr. 34 Omfang Fra Mellem gode mennesker, Systime: Bente Meklhede: Kulturnødet psykologisk set John Max Pedersen En heltedåd. Larsen og Alfaker: Gæstfri sex Marianne Christensen: Et ægteskab Særlige fokuspunkter anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg Dette mål handler om genrebevidsthed og genrefærdighed. Det hører med til bevidst tekstanaly-se og sprogfærdighed at kunne beherske forskellige sproglige genrer. - selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt Dette mål handler om fagets kernekompetence: tekstanalyse. Målet er at beherske forskellige metoder til litterær analyse og fortolkning, sproglig analyse og pragmatisk analyse. - perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æste-tiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge Dette mål handler om perspektiveringskompetence. Målet er, at eleverne kan anvende viden fra ét område til et andet område. Områderne er mange, men dog relateret til hhx- og danskfagligt relevante. Væsentligste arbejdsformer Side 15

16 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Titel 1 Indhold Kursus i Informationssøgning Kursus afviklet af bibliotekarer fra Haderslev Bibliotek. Indhold: Haderslev Bibliotekernes materialedatabase Optimering af google søgning Databaser Elevopgaver Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner søge og behandle relevant faglig information anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Individuelt arbejde Anvendelse af IT Side 16

17 Titel 2 Indhold Elevoplæg om IØ-emner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration Supplerende stof: globaliseringen årsager og indvirkning på samfundet, virksomheder og enkelt individer Litteratur: Forlaget Kurlund, Internationalt Økonomi A + materiale indsamlet af eleverne til deres problemstilling Omfang Særlige fokuspunkter 4 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal gennem arbejde med problemstillinger foranledet af globaliseringen opnå større grad af forståelse for de komplekse forhold, som møder samfundet, virksomhederne og det enkelte individ Faglige mål anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling anvende viden om globaliseringen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Kort læreroplæg Gruppearbejde Opstilling af problemstillinger Elevfremlæggelse i plenum Side 17

18 Titel 3 Indhold Metode + fagene i DIO Oplæg om metode og fagenes rolle i DIO indenfor følgende områder: IØ/Samfundsfaglig metode Dansk-faglig metode Fremmedsproglig metode Historisk metode Omfang 2 lektioner Særlige fokuspunkter anvende teori og metode fra studieområdets fag reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Væsentligste arbejdsformer Oplæg fra faglærere Side 18

19 Titel 4 Indhold Kulturteorier Eleverne læste på Grundforløbet 1. år i temaforløbet Kultur og Sprog uddrag af flg bøger: Fokus på kultur + Det kulturelle møde af Anne S Rasmussen, George Bank- Mikkelsen, Systime Med i bagagen, Geert A Nielsen og Karen Schmedes, OP Dette temaforløb blev afsluttet med et foredrag af Richard Gesteland. Hele grundforløbet blev afsluttet med en portfolioeksamen, hvor eleverne havde lavet en synopsis i Kultur og Sprog forløbet. Som oplæg til DIO perioden blev kulturteorier af Hofstede, Edward T Hall og Richard Gesteland genopfrisket (lærerpræsentation) og eleverne løste en case baseret på en tekst fra JP den 16. september 2008: Dansk ledelse et jovialt og ganske demokratisk væsen. Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner Eleverne får genopfrisket deres kendskab til forskellige kulturteoretikeres modeller og teorier. Eleverne skal på 3. år omsætte deres teoretiske viden om kulturteorier fra 1. år til praksis, når de skal lave analyser af kulturforskelle først i casen og evt. senere i deres DIO synopsis. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, Side 19

20 Titel 5 Indhold Globaliseringens historie Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Lærerforedrag baseret på: - Morten Winther Bülow Nielsen & Lene Feldstein: Globalisering og afkolonisering, s in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, Syskind & Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, Systime, , s Kilder: Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød ; - Tariq Ali: Moderen til alle fundamentalismer : Den amerikanske imperialisme in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007 Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Lærerforedrag Gruppearbejde klassediskussion Side 20

21 3. Det internationale projekt FOR ELEVER, DER DELTOG I UNDERVISNINGEN PÅ HADERSLEV HANDELSSKOLE Titel 1 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Globalisering Foredrag og workshop ved Clement Kjersgaard 1 dag Foredrag Workshop med efterfølgende elevoplæg og debat. Titel 2 Kultursammenstød Indhold Novellen "Crickets" af Robert Olen Butler (1992) Filmen "Crash" (2004) Omfang 1 dag Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Side 21

22 Titel 3 Indhold Omfang Kina i Afrika Ellemann og Lykketoft: 'Kina i centrum i Afrika'. Tv2 news 11. juni 2010 Horisont: 'Farvel til fattigdommen'. Dr1 21. sep 2010 Weekendavisen: 'Afrika - Det næste imperium'. 28. maj dag Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Gruppearbejde Titel 4 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Blod i mobilen Supplerende stof: Filmen Blod i mobilen Artikler om virksomhedernes forståelse, anvendelse og syn på CSR 1 dag Eleven skal gennem filmen og artikler arbejde med de problemstillinger virksomhederne møder i den globaliserede verden med problemstillinger og uddybe forståelse for de komplekse forhold, som møder virksomhederne. Væsentligste arbejdsformer Filmforevisning Gruppearbejde Besvarelse og stillingtagen til problemstillinger som virksomhederne møder. Elevfremlæggelse i plenum Side 22

23 Side 23

24 Titel 5 Indhold Klima Filmen 11.th Hour Instrueret af: Leila Conners og Nadia Conners Med bl.a.:leonardo DiCaprio, Kenny Ausubel og Thom Hartmann Folkekirkens nødhjælp: 'Fakta om klima' Lisbeth Bjerre: 'Tropiske regnskove' Lars From: 'Regnskoven falder' Omfang 4 lektioner Særlige fokuspunkter Arbejde med dokumentarfilm generelt Analyse af den meget holdningsbearbejdende film Væsentligste arbejdsformer Se brudstykker af filmen. Derefter gruppearbejde med den ud fra de etiske problemstillinger, der bliver rejst i filmen. Fremlæggelse af arbejde. Side 24

25 FOR ELEVER, DER DELTAGER PÅ STUDIEREJSE Study trip hhx 3 rd year Duration: Activities: Students: 2 or 4 weeks Studies on globalisation Excursions They are in their third and last year of the hhx course a higher commercial study programme which grants students access to university studies but prepares them especially for further/higher commercial education. Curriculum of HHX: Curriculum includes business economics, marketing, international economics, business law, English, a second modern language and contemporary history as obligatory subjects. In addition students are offered optional subjects like a third modern language (Spanish or French), media, export marketing, and psychology. In depth study of globalisation: In the third year of hhx there is a special in depth study of globalization which all students must do. They can choose to do it in Denmark exclusively or they can choose to do it partly in Denmark and partly on study trips to Australia, the United States, China, the UK (Scotland or England), Ireland, France or Spain. The study trips to the UK, Ireland, France and Spain are 2-week-trips, and the trips to the US, China and Australia are 4-week-trips. Aims of in depth study: The aims of the in depth study are: To challenge students creative and innovative capacities To improve students capacity to apply their knowledge of various subjects and the methods of these subjects to produce new knowledge about culture and practical/theoretical economic and societal issues To develop students ability to contrast knowledge and methods of various subjects To qualify students choice of further/higher education. To increase students` knowledge of national, European and global issues Course structure and course contents for study trips to Australia, China, the USA, Ireland, the UK, Spain or France: The structure of the in depth study of globalisation: Preparatory studies (in Denmark) Study trip to one of the above countries Side 25

26 Comparative analysis (in Denmark) The in depth study of globalisation focuses on: Cultural issues Economic issues Political issues Preparatory studies (in Denmark): Models for culture analysis: Geert Hofstede s culture dimensions: Power Distance, Individualism/collectivism, Uncertainty Avoidance and Femininity and Masculinity Edward T. Hall s theory on Polychronic and Monochronic cultures, and Highand Low Context cultures Richard Lewis, theory on Reactive Cultures Economic, cultural, political, methodology issues: Socio-economic analysis: Economy and demography Economic globalisation Danish culture Globalisation history Political systems Synopsis as a product Criticism of the sources Study Trip to Australia, the USA, China, the UK, Ireland, Spain or France: Students are to collect data on aspects of the culture, politics and economy of the chosen culture, and in doing so they are to use the above-mentioned theories. On the basis of the collected data students are to make a conclusion as to the position of the country in question in a globalising world measured on: Cultural criteria (1) Political criteria (2) Economic criteria (3) Data are to be collected on the following cultural (1) issues ( 8 sessions): Society/Culture: Fundamental world conception * Basic values * Side 26

27 Norms and rules * Religion * Data may be collected through lectures and/or visits to culture bearing institutions. Company: Organizational structure * Power structure * The roles of managers and employees * Conflict solving * Person versus subject matter ** Appointments ** Motivation ** Innovation** Consensus ** Data may be collected through interviews at companies or lectures Family pattern ** Education * Data may be collected through interviews at schools/universities or lectures Data are to be collected on the following societal/political (2) issues ( 4 sessions): Recent political history: 1945 till 2006 * Political Structure: Parliamentary System * Power structure ** Political parties ** Election behaviour ** Foreign policy: Proactive or reactive* Alliances * Interrelation of policies * Current and potential conflict areas * Interest groups ** The Press ** Side 27

28 Data may be collected through visits to Parliament, political parties, interest group and/or regional centre and/or lectures. Data are to be collected on the following societal/economic (3) issues ( 8 sessions): Recent economic history: 1945 till 2006 * Economic structure: Macro-economic key figures: Economic objectives * Economic growth * Balance of payments * Inflation * Unemployment rate * Etc. Structure of trade and industry: Agriculture: Structure ** Production ** Competitive power** Industry: Types of enterprises ** Branches ** Competitive power ** Service industry: Branches ** Competitive power ** Foreign trade: Goods and services * Strengths * Relations to trade blocks/alliances * WTO * Demography including: Population ** Development in population ** Urbanization ** Centre periphery ** Ethnic groups ** Work force ** Emigration ** Immigration Data may be collected through lectures, by students or through visits to important financial institutions like the Central Bank, the Ministry for Finances, the Ministry for Trade or a bank. Side 28

29 Project: The conclusions of the students are to be presented in the form of a synopsis to members of the academic staff and the accompanying Danish lecturer, and as mentioned above. The synopsis is to be graded. Total amount of tuition is 30 of each 60 minutes: 20 sessions for data collection 7 sessions for the completion of synopsis assisted by academic staff 3 sessions for presentation of synopsis In addition 3 sessions should be scheduled for students self directed work with synopsis Explanation of symbols: * means that these subjects are obligatory on all destinations ** means that these subjects are obligatory, but that they should be weighted according to their importance for the country in question Synopsis The synopsis is the students tool at their oral presentation as the conclusion of the international project (DIO). The synopsis determines what the students choose to present at the oral examination, i.e. the synopsis is used as cue-cards at the presentation. It is a detailed outline consisting of main points (headline of paragraphs) and sub points (all information and comments which you will discuss in connection with each main point. The sub points should be in the form of cues, but, on the other hand, not be epic text. Typically, these sub points are main clauses. Please note that the synopsis is not only facts, but also analysis and evaluation. Requirements for the synopsis Formalities: 1. Title, names, name of the institution, submission date 2. Brief introduction 3. Discussion of the elements and methods of the subject in question 4. Brief conclusion 5. Enclosures, if needed 6. Bibliography The discussion of the elements and methods of the subject in question should contain: A description of the destination country, including the institution s overall topic for DIO 3-4 issues relating to the institution s overall topic for DIO in connection with the destination country (one issue per group member) Side 29

30 An account for literature, theories and methods used to focus on the issues Side 30

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO-forløb Frida Teglbjærg (Dansk),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC HHX DIO Sven Clausen 3hhd Formål og identitet Mål Det internationale område del 3 i studieområdet Studieområdet er et samarbejde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/2012

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Charlotte

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere