Haderslev Handelsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Handelsskole 2010-2011"

Transkript

1 Haderslev Handelsskole

2 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb, der indgår i studieområdet del 3 (DIO). Side 2

3 ELEVFOLDER Studieområdet del 3 Det Internationale Område Studieområdet del 3 afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen og omfatter fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprogene. I Det Internationale Område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode især fra fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Det Internationale Område er på linje med øvrige fag eksamensfag. Eksamen er en flerfaglig prøve på grundlag af en synopsis. Synopsis udarbejdes med udgangspunkt i 2 af de involverede fag. Området er en del af den almindelige udtrækning. Dog gælder følgende: Du skal aflægge mindst 1 eksamen i studieområdet del 2 og 3 (Erhvervscase og Det internationale Område) Hvis du ikke har været til eksamen i erhvervscase, skal du til eksamen i det internationale område. Hvis du har været til eksamen i erhvervscase, kan du komme til eksamen i det internationale område. Vi har valgt at organisere Det internationale Område i samarbejde med de øvrige SYNERGI-skoler. Det betyder, at der i studieområdet del 3 er indlagt tilbud om et omfattende rejseprogram. Dvs. at dele af det internationale område kan afvikles i udlandet. Hver enkelt skole vælger et overordnet tema for Det internationale Område. På Haderslev Handelsskole er det overordnede tema i skoleåret 2010/2011: Etiske problemstillinger i forbindelse med globalisering Side 3

4 Oversigt over det internationale område Undervisningsforløb 1. I tilknytning til DIO gennemføres enkelt faglige forløb i fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi. Faglærerne redegør for fagenes rolle i DIO. 2. Introduktion og forberedelse af Det internationale projekt uge Tidsramme og aktivitet I løbet af august og september 2 dage i uge 38 (torsdag og fredag) Fagenes rolle præsenteres af faglærerne, Aflevering af valget af de 2 fag er fredag d. 24/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 3. Det internationale projekt 2 ugers kurser for elever, der ikke rejser i uge , 3 og 4 ugers kurser i ugerne for elever der er på studierejser 4. Vejledningsperioden frem mod synopsisudarbejdelse 1 dag i uge 43 (tirsdag) Aflevering af foreløbig problemformulering senest tirsdag d. 26/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. Deadline for aflevering af den godkendte og underskrevne problemformulering er fredag d. 12/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 5. Synopsen 3 dage Torsdag, fredag i uge 46 og mandag i uge 47. Synopsen skal afleveres senest mandag d. 22/11 kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 6. Eksamen Uge 50 eller 51 Side 4

5 1. Enkelt faglige forløb I fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi gennemføres forløb, der lægger op til det tema, som skolen har valgt som ramme for det internationale område. I disse forløb vil der også blive arbejdet med fagenes metoder. I sammenhæng hermed udarbejdes der skriftlige opgaver, som indgår i fastsættelsen af den afsluttende standspunktskarakter. 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Der gennemføres kurser, som introducerer de forskellige værktøjer som indgår i DIOforløbet. Det vil bl.a. sige globaliseringsbegrebet, metode og videnskabsteori fra de enkelte fag, så eleverne er forberedte til det internationale projekt i uge I forløbet foretages valg af, hvilke fag eleven ønsker at udarbejde synopsis i. Formålet med forløbet er, At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk At få et overblik over det internationale område At repetere relevante kulturteorier og teorier til beskrivelse, analyse og vurdering af globaliseringen i et historisk perspektiv At sikre kendskab til studiemetoder, herunder f.eks. kildekritik og informationssøgning At sikre forståelse af fagenes metoder og videnskabsteoretiske udgangspunkt. 3. Det internationale projekt Det internationale projekt gennemføres i uge enten på en af SYNERGI-skolernes udenlandske samarbejdsskoler eller på hjemskolen. I det internationale projekt gennemføres der kursusforløb, der illustrerer forskellige faglige perspektiver på globaliseringen og det enkelte tema, som den enkelte skole har valgt at fokusere på. Formålet med forløbet er: At eleven indsamler, bearbejder og formidler centrale problemstillinger vedrørende globaliseringen og det overordnede tema. At eleven kan demonstrere evne til at analysere og vurdere væsentlige problemstillinger i et flerfagligt perspektiv At eleverne formidler deres arbejde som en gruppesynopsis og et mundtligt oplæg i grupper. At eleverne gennem gruppesynopsen fastlægger udgangspunktet for den individuelle synopsis Side 5

6 4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis. Vejledningen frem mod synopsisudarbejdelsen i uge Formålet med forløbet er: Systematisering af dine: o Noter o Opgaver/opgaveløsninger o Referater af besøg og lign. o mv. Refleksion i relation til teorier/modeller Valg af emne under det overordnede tema Udarbejdelse af foreløbig problemformulering Efter aflevering af den foreløbige problemformulering bliver du tildelt en eller flere vejledere. I perioden frem til udarbejdelsen af synopsen er det dit ansvar at kontakte vejlederen/vejlederne for vejledning. Den endelige problemformulering skal være godkendt og underskrevet senest fredag d. 12/ kl Udarbejdelse af synopsis I uge 46 og 47 er der afsat tre dage til at udarbejde synopsis. Her er der mulighed for overordnet vejledning. Dvs. vejlederen tager ikke stilling til det konkret skrevne, men til overordnede problemstillinger. Synopsen skal afleveres mandag d. 22/ senest kl Side 6

7 6. Eksamen Skriftlig del Mundtlig del Synopsis (oplæg i tekstform) Forberedt mundtlig fremstilling (Elevoplæg) Diskussion (Eksamination/samtale)) Den individuelle synopsis danner grundlag for den mundtlige eksamination. Eleven bedømmes alene ud fra den mundtlige præsentation. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelses tid. Eksaminationen består af elevens præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst i synopsen samt en efterfølgende samtale mellem elev, lærer og censor. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål for studieområdet. Eleven skal herunder kunne: Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger Argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner Forholde sig kritisk til metodeanvendelse Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering Søge og behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Side 7

8 Råd og Vink A. Formkrav til gruppesynopsis Synopsis Synopsis er et redskab for eleverne til den mundtlige gruppefremlæggelse som afslutning på det internationale projekt (uge 40+41). Synopsen er styrende for, hvad eleverne vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. synopsen fungerer som et talepapir ved fremlæggelsen. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, I vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. Krav til synopsis Formalia: 1. Titel, navne, skole, afleveringsdato 2. Kort indledning 3. Behandling af de faglige elementer og metoder 4. Kort konklusion 5. Eventuelle bilag 6. Litteraturliste Ad.3 Behandlingen af de faglige elementer og metoder bør indeholde: En karakteristik af skolens overordnede tema for DIO 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO (en problemstilling pr. gruppemedlem) Redegørelse for materialer, teori og metoder, som kan belyse problemstillingerne Side 8

9 For elever på studierejser: En karakteristik af destinationslandet med inddragelse af skolens overordnede tema for DIO 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO i relation til destinationslandet (en problemstilling pr. gruppemedlem) Redegørelse for materialer, teori og metoder, som kan belyse problemstillingerne Side 9

10 B. Formkrav til den individuelle synopsis Synopsis Synopsis er et redskab for eleven til den mundtlige eksamen som afslutning på DIO. Synopsen er styrende for, hvad eleven vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. synopsen fungerer som et talepapir ved fremlæggelsen. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, du vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. Krav til synopsis Formalia: 1. Titel, navn, skole, afleveringsdato 2. Indledning med problemformulering 3. Behandling af de faglige problemstillinger 4. Konklusion 5. Eventuelle bilag 6. Litteraturliste Ad. 3 Behandlingen af de faglige problemstillinger bør indeholde: Præsentation af den/de problemstilling(er) du har arbejdet med for at svare på problemformuleringen En kort diskussion af de materialer, metoder og teorier du har anvendt En perspektivering til metoder og teorier, du har arbejdet med i andre faglige sammenhænge (f.eks. dansk/historieopgaven, erhvervscase) Ad. 4 En samlet konklusion der klart besvarer problemformuleringen, og som kan munde ud i nye spørgsmål og nye forslag til videre undersøgelser indenfor emnet. Side 10

11 C. Eksamensforløb Synopsen danner udgangspunkt for det mundtlige oplæg. Du bør forberede et oplæg på ca. 10 minutter. Oplægget kan støttes af power point, cue cards, elektronisk tavle eller lignende hjælpemidler. Forslag til disponering af oplægget: Præsentation af oplæggets disposition Diskuter synopsens centrale faglige problemstillinger Reflekter kritisk over litteratur- og metodeanvendelse Herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem vejleder, censor og elev. Side 11

12 BILAG VEDRØRENDE DE ENKELTE UNDERVISNINGSFORLØB 1. Enkelt faglige forløb ENGELSK Titel Indhold Ethical Aspects of Globalisation Kernestof: The Burden of good intentions (Time June 23, 2008) Imitating property is theft (The Economist May 17 th 2003) Mexican standoff (Newsweek May 2010) Workers in Bondage (Business Week, Nov. 27, 2000) The New Age of Extinction (Time, April 13, 2010) The New Slave Trade (Time, January 18, 2010) What Price for Good Coffee? (Time, Ocober 5, 2009) Supplerende stof: A Shared Vision of a Better World ( Newsweek, Dec Feb. 2000) Water pressure (Time, June 23, 2008) America and free trade: Is Richardo still right? (Thomas L Friedman, 2004) Weddings and beheadings (Hanif Kureishi, 2006) Fighting the forces of invisibility (Salman Rushdie, Oct 2, 2001 Washington Post) Fools rush in (The Economist May 8 th 2010) Elektronisk aflevering Aspects of Globalisation, sommer eksamen 2009 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 22 lektioner Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for den almindelige befolkning, for de multinationale firmaer, for samfundet generelt og for miljøet. Fokus er primært på den tredje verdens arbejdskraft og illegal arbejdskraft i Vesten; migration, Corporate Social Responsibility (CSR), lovgivning på området, menneskehandel og individets og verdenssamfundets ansvar i et globaliseret samfund. Klasseundervisning, gruppearbejde, elev fremlæggelser, individuelt skriftligt arbejde Side 12

13 INTERNATIONAL ØKONOMI Titel Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Globaliseringen og dens konsekvenser og muligheder Globaliseringen og dens indflydelse på en række samfundsfaglige emner behandles. Eksempler herpå: Globaliseringen og børnearbejde, globaliseringen og uligheds/lighedsudviklingen ect. 7 timer Se læreplanen for IØ Enkeltfaglig formidling I form af IØ-stof men også tværfagligt (synopsis) Klasseundervisning Gruppearbejde vedr. hvert enkelt af ovenstående emner og træning i fremlæggelse for hele årgangen inklusiv de elever, der kun har haft IØB sidste år. Fremlæggelse: Power point Side 13

14 SAMTIDSHISTORIE Titel Imperialismen som forudsætning for globaliseringen Indhold Syskinde og Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, s , 33-38, R. Kipling: Hvid mands byrde (1899) Bender og Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig , kilde 19, 20, 21 Lars Andersen m.fl.: Fra verdenskrig til velfærd, Omfang Louise Windfeld-Høeberg: Jeres tid er forbi! Weekendavisen, 16. juli 2010 Særlige fokuspunkter Anvende historisk metode Anvende kulturteorier Forståelse af konflikt og samarbejde Indsigt i og refleksion over udvikling Redegørelse for center-periferi Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Pararbejde Skriftligt arbejde Side 14

15 DANSK Titel Indhold Birgitte Jensen: Etik i Kommunikation og sprog i Kommagasient nr. 34 Omfang Fra Mellem gode mennesker, Systime: Bente Meklhede: Kulturnødet psykologisk set John Max Pedersen En heltedåd. Larsen og Alfaker: Gæstfri sex Marianne Christensen: Et ægteskab Særlige fokuspunkter anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg Dette mål handler om genrebevidsthed og genrefærdighed. Det hører med til bevidst tekstanaly-se og sprogfærdighed at kunne beherske forskellige sproglige genrer. - selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt Dette mål handler om fagets kernekompetence: tekstanalyse. Målet er at beherske forskellige metoder til litterær analyse og fortolkning, sproglig analyse og pragmatisk analyse. - perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æste-tiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge Dette mål handler om perspektiveringskompetence. Målet er, at eleverne kan anvende viden fra ét område til et andet område. Områderne er mange, men dog relateret til hhx- og danskfagligt relevante. Væsentligste arbejdsformer Side 15

16 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Titel 1 Indhold Kursus i Informationssøgning Kursus afviklet af bibliotekarer fra Haderslev Bibliotek. Indhold: Haderslev Bibliotekernes materialedatabase Optimering af google søgning Databaser Elevopgaver Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner søge og behandle relevant faglig information anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Individuelt arbejde Anvendelse af IT Side 16

17 Titel 2 Indhold Elevoplæg om IØ-emner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration Supplerende stof: globaliseringen årsager og indvirkning på samfundet, virksomheder og enkelt individer Litteratur: Forlaget Kurlund, Internationalt Økonomi A + materiale indsamlet af eleverne til deres problemstilling Omfang Særlige fokuspunkter 4 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal gennem arbejde med problemstillinger foranledet af globaliseringen opnå større grad af forståelse for de komplekse forhold, som møder samfundet, virksomhederne og det enkelte individ Faglige mål anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling anvende viden om globaliseringen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Kort læreroplæg Gruppearbejde Opstilling af problemstillinger Elevfremlæggelse i plenum Side 17

18 Titel 3 Indhold Metode + fagene i DIO Oplæg om metode og fagenes rolle i DIO indenfor følgende områder: IØ/Samfundsfaglig metode Dansk-faglig metode Fremmedsproglig metode Historisk metode Omfang 2 lektioner Særlige fokuspunkter anvende teori og metode fra studieområdets fag reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Væsentligste arbejdsformer Oplæg fra faglærere Side 18

19 Titel 4 Indhold Kulturteorier Eleverne læste på Grundforløbet 1. år i temaforløbet Kultur og Sprog uddrag af flg bøger: Fokus på kultur + Det kulturelle møde af Anne S Rasmussen, George Bank- Mikkelsen, Systime Med i bagagen, Geert A Nielsen og Karen Schmedes, OP Dette temaforløb blev afsluttet med et foredrag af Richard Gesteland. Hele grundforløbet blev afsluttet med en portfolioeksamen, hvor eleverne havde lavet en synopsis i Kultur og Sprog forløbet. Som oplæg til DIO perioden blev kulturteorier af Hofstede, Edward T Hall og Richard Gesteland genopfrisket (lærerpræsentation) og eleverne løste en case baseret på en tekst fra JP den 16. september 2008: Dansk ledelse et jovialt og ganske demokratisk væsen. Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner Eleverne får genopfrisket deres kendskab til forskellige kulturteoretikeres modeller og teorier. Eleverne skal på 3. år omsætte deres teoretiske viden om kulturteorier fra 1. år til praksis, når de skal lave analyser af kulturforskelle først i casen og evt. senere i deres DIO synopsis. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, Side 19

20 Titel 5 Indhold Globaliseringens historie Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Lærerforedrag baseret på: - Morten Winther Bülow Nielsen & Lene Feldstein: Globalisering og afkolonisering, s in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, Syskind & Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, Systime, , s Kilder: Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød ; - Tariq Ali: Moderen til alle fundamentalismer : Den amerikanske imperialisme in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007 Omfang Særlige fokuspunkter 2 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Lærerforedrag Gruppearbejde klassediskussion Side 20

21 3. Det internationale projekt FOR ELEVER, DER DELTOG I UNDERVISNINGEN PÅ HADERSLEV HANDELSSKOLE Titel 1 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Globalisering Foredrag og workshop ved Clement Kjersgaard 1 dag Foredrag Workshop med efterfølgende elevoplæg og debat. Titel 2 Kultursammenstød Indhold Novellen "Crickets" af Robert Olen Butler (1992) Filmen "Crash" (2004) Omfang 1 dag Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Side 21

22 Titel 3 Indhold Omfang Kina i Afrika Ellemann og Lykketoft: 'Kina i centrum i Afrika'. Tv2 news 11. juni 2010 Horisont: 'Farvel til fattigdommen'. Dr1 21. sep 2010 Weekendavisen: 'Afrika - Det næste imperium'. 28. maj dag Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg Gruppearbejde Titel 4 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Blod i mobilen Supplerende stof: Filmen Blod i mobilen Artikler om virksomhedernes forståelse, anvendelse og syn på CSR 1 dag Eleven skal gennem filmen og artikler arbejde med de problemstillinger virksomhederne møder i den globaliserede verden med problemstillinger og uddybe forståelse for de komplekse forhold, som møder virksomhederne. Væsentligste arbejdsformer Filmforevisning Gruppearbejde Besvarelse og stillingtagen til problemstillinger som virksomhederne møder. Elevfremlæggelse i plenum Side 22

23 Side 23

24 Titel 5 Indhold Klima Filmen 11.th Hour Instrueret af: Leila Conners og Nadia Conners Med bl.a.:leonardo DiCaprio, Kenny Ausubel og Thom Hartmann Folkekirkens nødhjælp: 'Fakta om klima' Lisbeth Bjerre: 'Tropiske regnskove' Lars From: 'Regnskoven falder' Omfang 4 lektioner Særlige fokuspunkter Arbejde med dokumentarfilm generelt Analyse af den meget holdningsbearbejdende film Væsentligste arbejdsformer Se brudstykker af filmen. Derefter gruppearbejde med den ud fra de etiske problemstillinger, der bliver rejst i filmen. Fremlæggelse af arbejde. Side 24

25 FOR ELEVER, DER DELTAGER PÅ STUDIEREJSE Study trip hhx 3 rd year Duration: Activities: Students: 2 or 4 weeks Studies on globalisation Excursions They are in their third and last year of the hhx course a higher commercial study programme which grants students access to university studies but prepares them especially for further/higher commercial education. Curriculum of HHX: Curriculum includes business economics, marketing, international economics, business law, English, a second modern language and contemporary history as obligatory subjects. In addition students are offered optional subjects like a third modern language (Spanish or French), media, export marketing, and psychology. In depth study of globalisation: In the third year of hhx there is a special in depth study of globalization which all students must do. They can choose to do it in Denmark exclusively or they can choose to do it partly in Denmark and partly on study trips to Australia, the United States, China, the UK (Scotland or England), Ireland, France or Spain. The study trips to the UK, Ireland, France and Spain are 2-week-trips, and the trips to the US, China and Australia are 4-week-trips. Aims of in depth study: The aims of the in depth study are: To challenge students creative and innovative capacities To improve students capacity to apply their knowledge of various subjects and the methods of these subjects to produce new knowledge about culture and practical/theoretical economic and societal issues To develop students ability to contrast knowledge and methods of various subjects To qualify students choice of further/higher education. To increase students` knowledge of national, European and global issues Course structure and course contents for study trips to Australia, China, the USA, Ireland, the UK, Spain or France: The structure of the in depth study of globalisation: Preparatory studies (in Denmark) Study trip to one of the above countries Side 25

26 Comparative analysis (in Denmark) The in depth study of globalisation focuses on: Cultural issues Economic issues Political issues Preparatory studies (in Denmark): Models for culture analysis: Geert Hofstede s culture dimensions: Power Distance, Individualism/collectivism, Uncertainty Avoidance and Femininity and Masculinity Edward T. Hall s theory on Polychronic and Monochronic cultures, and Highand Low Context cultures Richard Lewis, theory on Reactive Cultures Economic, cultural, political, methodology issues: Socio-economic analysis: Economy and demography Economic globalisation Danish culture Globalisation history Political systems Synopsis as a product Criticism of the sources Study Trip to Australia, the USA, China, the UK, Ireland, Spain or France: Students are to collect data on aspects of the culture, politics and economy of the chosen culture, and in doing so they are to use the above-mentioned theories. On the basis of the collected data students are to make a conclusion as to the position of the country in question in a globalising world measured on: Cultural criteria (1) Political criteria (2) Economic criteria (3) Data are to be collected on the following cultural (1) issues ( 8 sessions): Society/Culture: Fundamental world conception * Basic values * Side 26

27 Norms and rules * Religion * Data may be collected through lectures and/or visits to culture bearing institutions. Company: Organizational structure * Power structure * The roles of managers and employees * Conflict solving * Person versus subject matter ** Appointments ** Motivation ** Innovation** Consensus ** Data may be collected through interviews at companies or lectures Family pattern ** Education * Data may be collected through interviews at schools/universities or lectures Data are to be collected on the following societal/political (2) issues ( 4 sessions): Recent political history: 1945 till 2006 * Political Structure: Parliamentary System * Power structure ** Political parties ** Election behaviour ** Foreign policy: Proactive or reactive* Alliances * Interrelation of policies * Current and potential conflict areas * Interest groups ** The Press ** Side 27

28 Data may be collected through visits to Parliament, political parties, interest group and/or regional centre and/or lectures. Data are to be collected on the following societal/economic (3) issues ( 8 sessions): Recent economic history: 1945 till 2006 * Economic structure: Macro-economic key figures: Economic objectives * Economic growth * Balance of payments * Inflation * Unemployment rate * Etc. Structure of trade and industry: Agriculture: Structure ** Production ** Competitive power** Industry: Types of enterprises ** Branches ** Competitive power ** Service industry: Branches ** Competitive power ** Foreign trade: Goods and services * Strengths * Relations to trade blocks/alliances * WTO * Demography including: Population ** Development in population ** Urbanization ** Centre periphery ** Ethnic groups ** Work force ** Emigration ** Immigration Data may be collected through lectures, by students or through visits to important financial institutions like the Central Bank, the Ministry for Finances, the Ministry for Trade or a bank. Side 28

29 Project: The conclusions of the students are to be presented in the form of a synopsis to members of the academic staff and the accompanying Danish lecturer, and as mentioned above. The synopsis is to be graded. Total amount of tuition is 30 of each 60 minutes: 20 sessions for data collection 7 sessions for the completion of synopsis assisted by academic staff 3 sessions for presentation of synopsis In addition 3 sessions should be scheduled for students self directed work with synopsis Explanation of symbols: * means that these subjects are obligatory on all destinations ** means that these subjects are obligatory, but that they should be weighted according to their importance for the country in question Synopsis The synopsis is the students tool at their oral presentation as the conclusion of the international project (DIO). The synopsis determines what the students choose to present at the oral examination, i.e. the synopsis is used as cue-cards at the presentation. It is a detailed outline consisting of main points (headline of paragraphs) and sub points (all information and comments which you will discuss in connection with each main point. The sub points should be in the form of cues, but, on the other hand, not be epic text. Typically, these sub points are main clauses. Please note that the synopsis is not only facts, but also analysis and evaluation. Requirements for the synopsis Formalities: 1. Title, names, name of the institution, submission date 2. Brief introduction 3. Discussion of the elements and methods of the subject in question 4. Brief conclusion 5. Enclosures, if needed 6. Bibliography The discussion of the elements and methods of the subject in question should contain: A description of the destination country, including the institution s overall topic for DIO 3-4 issues relating to the institution s overall topic for DIO in connection with the destination country (one issue per group member) Side 29

30 An account for literature, theories and methods used to focus on the issues Side 30

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Studieområde 3: Det internationale område

Studieområde 3: Det internationale område Studieområde 3: Det internationale område Emne: Fra kolonisering til globalisering Struer Statsgymnasium 3H1/2014 Det Internationale område Det internationale område er et flerfagligt, emne- og problemorienteret

Læs mere

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Titel for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO Anne Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau DIO Studieområdet del 3 Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Louise Katholm Gurani

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX DIO Bo Mortensen, Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December Uddannelse.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX DIO Anne Haukjær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Roskilde Handelsskole HHx Engelsk A DIO Merete Skov Bjørnsen

Læs mere

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2013 Institution IBC, International Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Silkeborg HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Line Marie

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret januar 2017 juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Michael Ebbesen Schmidt STU-EngelskAhh1115-E15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VidenDjurs Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Studieområdet del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09-10 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Handelsgymnaisum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008- maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Holstebro HHX DIO (Det Internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale område

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Det Internationale

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E MAR ( )

Studieplan. Hh1211-E MAR ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-MAR (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 4.0 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Hhx Engelsk A Lærer(e) Eva

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2017 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUX studieår Kulturforståelse

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Se Undervisningsbeskrivelse Gudrun Fink hh1 + hh2. PH-Globalization / India. PH-Globalization / migration. PH-Targeted marketing. PH-Somerset Maugham

Se Undervisningsbeskrivelse Gudrun Fink hh1 + hh2. PH-Globalization / India. PH-Globalization / migration. PH-Targeted marketing. PH-Somerset Maugham Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Titel for

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO-forløb Frida Teglbjærg (Dansk),

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO). Denne folder giver en kort introduktion til

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Det Internationale

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk Caroline

Læs mere