PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:"

Transkript

1 PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april 2014 J.nr Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling På bestyrelsens vegne skal jeg hermed indkalde tilordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdes: onsdag den 7. maj 2013, klokken Frejaskolen Rughavevej 6, 2500 Valby. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. 3) Forelæggelse tilgodkendelse af årsregnskaber (Årsrapporter) med påtegning af revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: a) Endelig vedtagelse af ny 10 C. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på ordinær generalforsamling d : 10 C Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridiskperson, som har købt andelen på tvangsauktionsom ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem tildet tidspunkt,hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen tilen person, som opfylder kravene i vedtægterne, herunder fortrinsretten for personer på venteliste. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, kan andelsboligforeningen forlænge fristen eller overtage salget, og bestemme, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på. CVRnr

2 EGEMAR & CLAUSEN b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen) 2. Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret tilén beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnere har uanset alder adgang tiloptagelse som medlem, når man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført ventelisteṅye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der står på ventelisten, selv om børnene måtte bo i København eller i Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen på ventelisteni sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, på ventelisteroptages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold tilandelsboligforeningslovens 4a. c) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrift er tilføjelsen) Brugsret til le Iiqheder i foreningens elendomme: Foreningens medlemmer har brugsret tilden lejlighed, der er knyttet tilmedlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller Bere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i h.t. 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse.

3 EGEMAR & CLAUSEN Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden i forsvarlig stand. og ved fraflytning, være Bestyrelsen skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens ejendom. d) Bestyrelsen foreslår, at alle beboere får grundpakke og herefter individuelt kan tilmeldesig tillægspakker.bestyrelsen vil tilgeneralforsamlingen oplyse nærmere om priser m.m. e) Altaner Langelandsvej. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at altanerne sættes op, og at de beboere, der ikke umiddelbart kan få glæde af altanerne uden ombygninger får tilbudom, at de kan få et afdragsfrit lån til samme lave rente, som foreningen kan låne tilhos Kreditforeningen. Lånet skal indfries, når lejligheden sælges. Bestyrelsen foreslår, at de beboere, der ikke kan udnytte en altan uden væsentlige ombygning også får en kompensation på kr , der udbetales over 30 måneder. 6) Anke Silvia Schmitz anker bestyrelsens eksklusion og ophævelse af brugsretten tillejligheden Howitzvej 20 B, 2. sal. Silvia har erkendt, at hun ulovligt har haft udlejet en del af sin lejlighed, men gør gældende, at hun ikke vidste, at hun gjorde noget ulovligt,og at udlejningen i øvrigt var ophørt, da bestyrelsen opdagede ulovligheden. Silvia har nægtet at underskrive erklæring om, at hun for fremtiden vil undlade at leje ud. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stadfæster bestyreisens afgørelse. 7) Valg af bestyrelse. På valg er: Formand Mads Korshøj Thomas Wittmann (ønskerat trække sig før tid,så der skal vælges en ny for 1 år) Tommy Hansen Lotte Kramer 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Vedlagt er specifikationsregnskabet for 2013 for den ejendom, du bor i, budget 2014 og beretning. Samleregnskabet og foreningens regnskab kan du se på foreningens hjemmeside Med venlig hilsen Claus Clausen

4 EGEMAR & CLAUSEN AndelsboligforeningenFrederiksbergArbejderhjem. Beretning for året 2013 Den 29. juni 2013, havde vores forening 140 års jubilæum, det er da noget af en bedrift. Vi er stadig, efter 140 år, en god og sund boligforening. Vores 4 ejendomme rummer i alt 152 gode lejligheder. På Langelandsvej har vi 59, på Howitzvej/Jernbanestien har vi 34, på Frederiksvej har vi 35 og på Jydeholmen har vi 24. Samlet var den offentlige ejendomsværdi pr. 1. okt på hele kr mill. Så lidt om hvad der skete i 2013 på: Langelandsvej Ejendommen har fået nye dørtelefoner. Vi har desværre lidt fugtproblemer øverst i trappetårnene i nr , samt nogle steder i kælderen. Bestyrelsen følger op på problemet. I oktober måtte brandvæsenet tilkaldes, da der var brand i en lejlighed. Det var et tændt komfur, der havde sat ild i et skærebræt. Heldigvis gik det "kun" ud over denne ene lejlighed, og på grund af sodartikler i hele lejligheden, måtte familien genhuses, indtil lejligheden var blevet rengjort. Det der dog nok har fyldt mest på Langelandsvej har været Altandebatten. Der har været afholdt afstemning omkring altaner og flertallet ønskede ved denne afstemning altan, mod at betale en forbedrings afgift på ca. 500 kr. pr. måned. I oktober måned, da vi skal til at omlægge foreningens lån, bliver bestyrelsen opmærksomme på, at vi har afdraget omkring halvdelen af et lån på ejendommen, med en hovedstol på omkring 12 mill. Vi har derfor mulighed for at, låne op til de 12 mill. Og kan derved "skaffe" ca. 6 mill. Uden at skulle kræve forbedringsforhøjelser. På denne måde kan alle altså få en altan uden at skulle stige i boligafgift. Det er en klar fordel for ejendommen, hvis alle lejligheder får en altan. Alle får gavn af den forbedringsforhøjelse, en altan vil give. Der vil ikke senere komme små byggesager, med de gener de vil skabe i gården, hvis tilflyttere ønsker at, få eftermonteret en altan. Når lejligheder sættes til salg, vil alle have det samme udgangspunkt. Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, for at få tilkendegivelser på om der var flertal for altaner til alle på Langelandsvej. På vores hjemmeside, havde Advokat Claus Clausen i forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, oprettet en blok, hvor alle havde mulighed for at komme med forslag, spørgsmål og gode ideer til altanprojektet. Dette var en kæmpe succes, med mange gode og konstruktive indslag. Blandt andet blev vi gjort opmærksomme på, at 10 lejligheder, kun har køkken ud mod gården, og at vi derfor her, ville få en ekstra udfordring, da 8 af disse lejligheder i dag har køkkenbord foran vinduet, hvor der jo skal være altan dør, såfremt man skal have mulighed for at kunne komme ud på sin altan. Dette kræver således, at disse køkkener skal laves om for at gøre plads til denne dør, og det næste spørgsmål er jo så, hvad indebærer det økonomisk, og ligeså vigtigt, kan de bygges om på en måde, så køkkenet ikke forringes i væsentlig grad. På den ekstraordinære GF, blev forslaget om altaner til alle på Langelandsvej vedtaget.

5 EGEMAR & CLAUSEN Af de 34 fremmødte andelshavere fra Langelandsvej stemte 31 for, 2 stemte imod og 1 undlod at stemme. Forslaget blev selvfølgelig kun vedtaget under forudsætning af, at projektet kan gennemføres indenfor det fremlagte budget. Det blev besluttet, at alle lejligheder skulle tjekkes af VVS'er og tømrer, for at vi kan være sikre på at budgettet kan overholdes, og især for at finde ud af, hvad der er af muligheder, i de omtalte "køkken" lejligheder. Efter gennemgangen af lejlighederne, har bestyrelsen yderligere bedt HTH køkken og at komme med et forslag og et tilbud på et nyt køkken, til de berørte "køkken" lejligheder. En andelshaver i nr. 8 har selv fået bygget sit køkken om, og har købt HTH elementer, hvorfor vi valgte HTH. Køkkenet i nr. 8 på 2. sal er godt indrettet, og det viser jo, at det godt kan lade sig gøre, både at få adgang til altan og samtidig have et godt funktionelt køkken. På den ekstraordinære GF, blev der spurgt, om foreningen kunne optage et samlet lån, til nye køkkener, og dette kunne være en mulighed. Med hensyn til altanbudgettet, så burde det holde, men hvis der også skal regnes nye køkkener med ind i prisen, så holder det ikke. Vi skal på den ordinære generalforsamling derfor beslutte, hvad vi gør med disse "køkken" lejligheder. Der er flere muligheder. Altanerne kunne sættes op, uden at lave om på køkkenerne, så beboerne selv står for renovering af deres køkken, således at altanen er der og kan bruges, den dag der er plads til at få monteret en altandør. Foreningen kan optage et samlet lån, og stå for renoveringen af køkkenerne, og så skal vi bare finde ud af afbetalingen på lånet. Vi kan helt droppe, at sætte altaner op til disse lejligheder, hvilket så bare betyder, at ide'en med at alle skal have en altan, med de fordele det betyder både for ejendommen og beboerne, jo så ikke holder. HowitzvejlJernbanestien Der er blevet monteret bevægelsesfølere i kælderen, og allerede på den første måned, blev der brugt 32 KW. strøm mindre, nu da lyset ikke står og brænder konstant. Alle 6 hovedopgange er blevet malet, og er nu super flotte. Frederiksvej Belægningsarbejdet i gården blev færdiggjort. Elarbejdet på ejendommen blev færdiggjort. Der var havedag den 18. juni, hvor der blev plantet sommerblomster og krydderurter. Bedene blev ordnet. Cykelskure og skralderum blev fejet og nedvasket. Dagen blev afsluttet med fælles spisning. Jydeholmen Gården har fået ny asfaltbelægning. Den 24. maj var der arbejdsdag på ejendommen. Garageportene og porten ind til gården blev malet. Hegnet fik træbeskyttelse, der blev lagt nye fliser, og alle bedene blev ordnet. Dagen blev afsluttet med fællesspisning.

6 EGEMAR & CLAUSEN Til sidst vil jeg takke den siddende bestyrelse, for et rigtig godt samarbejde. Tak til de tilsynsførende og vores trofaste sneryddere på ejendommene. Tak til advokat Claus Clausen og vores daglige administrator Berit Pultz, for det gode samarbejde. Jeg håber, at alle der bor i Frederiksberg Arbejderhjem, og alle der har noget med vores forening at gøre, vil være med til at sikre foreningens eksistens i mange år fremover. Foreningens regler og vedtægter er besluttet på generalforsamlinger igennem alle årene, altså af alle os der har haft en lejlighed igennem tiderne. Engang imellem er der nogen, der bare ikke vil indordne sig under disse regler og vedtægter, og som mener, at de kan tilsidesætte vores regler, for egen vindings skyld. Jeg tror ikke, at vores forening havde haft 140 års jubilæum, hvis disse personer havde fået lov til deres forehavender, uden at bestyrelsen havde grebet ind, og det viser sig heldigvis, at de sager vi har kørt, dem har vi vundet. Det skal kommende bestyrelser naturligvis fortsætte med, man er jo valgt af generalforsamlingen til at varetage foreningens interesser og de regler, der nu engang er besluttet af Generalforsamlingen. Jeg ønsker os derfor "godvind" mod de næste 140 år. Mads Korshøj formand

7 EGEMAR & CLAUSEN BUDGET 2014 AIB BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM Indtægter Budget Budget Budget Budget Howitz. Lange. Frederiks* Jyde«vej landsvel ve holmen Boligafg1Aer,incl. forbedringer mv Stigning i boligafgin Lejeindtægter Garage kældre udiejning Vaskernønter Diverse Indtægt salg mm Indtægter I alt Drifts udgifter Ejendomsskatter m.v Vedligeholdelse Ekstra vedligeholdelse Hensat tilindvendig vedligeholdelse Foreningsomk, adm. m.v Driftsudgifter I alt Resultat for afskrivninger Afskrivninger Resultat for renter, afdrag og skat Renteindtægter Renteudgifter Lâneomkostningar Afdrag prioritetsgæld Aretsresultat Budget Langelandsvej er eksklusiv økonomi i forbindelse med altaner, herunder evt nyt lårt

8 BEIERHOLITI A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 CVRnr Årsrapportfor 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den Dirigent BElERHOLMmedlem STATSAUTORISERET REVlS10NSPAPTNERSELSKAB K benhavn TeL: Gribskovvej 2 af HLB internet onel et verdensomspeendende netvœrk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere 2100 København CVRnr

9 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Indholdsfortegnelse Andelsboligforeningsoplysninger rn.v. 3 Adrninistrator og bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 9 Anvendt regnskabspraksis Noter 14 BEIERHOLIT1 2

10 A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Frederiksvej 6470 Andelsboligforeningsoplysninger rn.v. Andelsboligforeningen A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 c/o Egemar & Clausen Nørregade 7A, 2. tv 1018 København K Hjemsted: København K CVRnr.: Regnskabsår: Bestyrelse Mads Korshøj, formand Thomas Wittmann Tommy Hansen Tonny Junckers Alberts Helge Pedersen Lotte Kramer Revisor Beierholm StatsautoriseretRevisionspartnerselskab Administrator Egemar & Clausen Nørregade 7 A, 2. tv København K DEIERHOLIT1 3

11 A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Frederiksvej 6470 Administrator og bestyrelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej for A/B Årsrapportener aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 samt 6, stk. 2 og 8 samt andelsboligforeningens vedtægter. Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af andelsboligforeningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. april 2014 Administrator Egemar & Clausen Bestyrelsen Mads Korshøj Thomas Wittmann Tommy Hansen Formand Tonny Junakers Alberts Helge Pedersen Lotte Kramer B lerholm 4

12 , A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Vi har revideret årsregnskabet for A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej for regnskabsåret der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 samt 6, stk. 2 og 8 samt andelsboligforeningens vedtægter. Ledelsens ansvar for regnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 samt 6, stk. 2 og 8 samt andelsboligforeningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er timelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. BEIEf?HOLfT] 5

13 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Den uafhængige revisors erklæring Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 samt 6, stk. 2 og 8 samt andelsboligforeningensvedtægter. København, den 22. april 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Bjerglund Andersen Statsaut. revisor BEIERHOLfTI 6

14 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Resultatopgørelse Note DKK DKK Boligafgift Lejeindtægter, bolig og erhverv Vaskemønter Lejeindtægter, garager og kældre Haveleje, andelshavere Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter 2 Forbrugsafgifter 3 Renholdelse 4 Vedligeholdelse 5 Administration Hensat til indvendig vedligeholdelse Andre eksterne omkostninger i alt Resultat før af og nedskrivninger Afskrivning Resultat før finansielle poster Andre finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Betalte prioritetsafdrag Overført resultat I alt EIERHOLfT1 7

15 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Balance AKTIVER Note DKK DKK Ejendommen Fjernvarmeanlæg Vaskeri Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodiserede poster Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BEIERHOLIT1 B

16 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Balance PASSIVER Note DKK DKK Andelskapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Deposita / forudbetalt leje Lejernes vedligeholdelseskonto Anden gæld Varmeregnskab Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 16 Lovkrævende nøgleoplysninger om foreningens økonomi Andelsværdi OEIERHOLrT1 9

17 10 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapportenfor Andelsboligforeningen Frederiksberg Arbejerderhjem er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. RESULTATOPGØRELSE Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Alle væsentlige poster er periodiseret. BEIERHOLIT1

18 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld). Skatter Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger. BEIERHOLfT1 11

19 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Anvendt regnskabspraksis BALANCE Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom er indregnet til anskaffelsessum med tillæg af handels og omprioriterings, renoverings og forbedringsomkostninger. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Øvrige anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivemes forventede brugstid. Inventar, driftsmateriel m.v. 10 år Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid, Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. OEIERHOLrT1 VI SI<ABER BALANCE 12

20 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Anvendt regnskabspraksis ØVRIGE NOTER Nøgleoplysninger De i note 16 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 17. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven. OEIERHOLIT1 13

21 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Noter DKK DKK 1. Driftsudgifter Ejendomsskat, inkl. renovation m.v Forsikringer Abonnementer I alt Forbrugsafgifter Vand El I alt Renholdelse Rengøringsentreprise inkl. Tengøringsartikler I alt BEIERHOLCD Vl SKABER BALANCE 14

22 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Noter DKK DKK 4. Vedligeholdelse Glarmester Maskiner m.v Småanskaffelser Snedker / tømrer Varmeanlæg Vaskeri Maler Blikkenslager Elarbejde Maler Låseservice Diverse I alt Adrninistration Kontorartikler Inkasso Telefon og telefax Porto og gebyrer Andel af fælles administrationsudgifter Møder, generalforsamling Varmeregnskab honorar Foreningsudgifter Administrationshonorar Øvrige omkostninger 0 9 I alt BEIERHOLfTi

23 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Noter DKK DKK 6. Andre finansielle ornkostninger Prioritetsrenter Renter, kreditorer Låneomkostninger I alt Materielle anlægsaktiver Fjernvarme Beløb i DKK Ejendommen anlæg Vaskeri Kostpris pr Kostpris pr Af og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Af og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Ejendomsvurdering pr BEIERHOLITI 16

24 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Noter DKK DKK 8. Andre tilgodehavender Mellemværende med beboere Depositum kolonihaver Andel af aktiver i foreningen Forsikringsskade Vandregnskab I alt Likvide beholdninger Nordea Bank Finansbanken I alt BEIERHOLrn 17

25 A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Frederiksvej 6470 Noter 10. Egenkapital Overført Beløb i DKK Andelskapital Andre reserver resultat Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Betalte prioritetsafdrag Saldo pr Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Betalte prioritetsafdrag Saldo pr Gæld til realkreditinstitutter 2,00 % BRF kredit, rentetilpasningslån, restløbetid 20, opr ,00% BRF Kredit, kontantlån, restløbetid 29,50, opr I alt Lejernes vedligeholdelseskonto Saldo prirno Åretshensættelse I alt B lerholft1 18

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere