Vedtægter 1. Navn og stiftelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter 1. Navn og stiftelse."

Transkript

1 Vedtægter 1. Navn og stiftelse. Foreningens navn er KOLONIHAVERNES FÆLLESREPRÆSENTATION. Foreningen er stiftet d.20. januar Foreningens hjemsted er på den siddende formands folkeregisteradresse og KolonihavernesFællesrepræsentations hjemmeside. 2. Formål og virke. At videreudvikle kolonihavetanken så den bliver til gavn og glæde for alle. Midlerne er at: Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal åbne kolonihavebevægelsen så den er attraktiv og åben for alle og sikre at der etableres nye haveforeninger i fornødent omfang. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at kolonihaveforeningerne projekteres og vedligeholdes med henblik på at skabe grønne oaser med en artsrig flora og fauna baseret på bæredygtighed, naturbeskyttelse og giftfrit havebrug. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal være katalysator i udviklingen af ny og spændende arkitektur når det drejer sig om anlæg af haveforeningerne og byggeri af kolonihavehuse. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal bevare, udvikle og udbrede kolonihavernes funktion som et bestandigt og bynært rekreativt tilbud til alle samfundsgrupper og sikre sine medlemmer de samme rettigheder og pligter som andre relevante grupper i samfundet, herunder foreningsfrihed. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal forsvare medlemmernes grundlæggende rettigheder og interesser, om nødvendigt med juridiske tiltag, hvis de trues af udlejere, jordejere, offentlige myndigheder og lignende. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal i denne forbindelse ved stiftelsen og i al fremtid oprette og administrere en Retshjælpskonto med de nødvendige midler til at løfte denne opgave. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal loyalt varetage nuværende og kommende kolonihaveejeres interesser i forhold til, udlejere, offentlige myndigheder, medierne og på den politiske scene. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at samle kolonihavefolket, så kolonihavebevægelsen kan forblive stærk udad, såvel som indad til. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal i alle sammenhænge være primus motor i bestræbelserne på at sikre og udvikle kolonihavetanken og fællesskabet i haveforeningerne og organisationen, i henhold til skift i demografi og tidsånd, ved at åbne og vedligeholde en levende debat blandt medlemmerne og andre interessenter Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal formidle viden om kolonihaven og i den forbindelse udbrede en forståelse af at kolonihavehuset findes i mange varianter og arbejde for at forskellige typer udbredes i henhold til medlemmernes ønsker og behov. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at der etableres overordnede rammer der sikrer at byggeri af kolonihavehuse er baseret på lovlig økonomi, herunder at eventuelle vurderingsregler afspejler de omkostninger som byggeriet af kolonihavehuset har været forbundet med. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at Kolonihavelovens intention om at sikre haveforeningerne for al fremtid, omsættes i blandt andet, at haveforeningerne får ejerskab til deres jord og at statens og kommunernes indtægter fra salg, bruges til at oprette nye haver. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at Kolonihaveloven fastholdes, udvikles og forbedres så kolonihaveejernes retsstilling klargøres og forbedres. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal arbejde for at der sikres den nødvendige konkurrence på markedet for organisering af kolonihaveejere og at Kolonihaveforbundet for Danmarks monopolstatus på området, ophører.

2 .3. Medlemmer. 1. Som medlemmer optages haveforeninger med alle dens medlemmer, enkeltpersoner der ejer en kolonihave eller er medlem af en haveforening og støttemedlemmer der ikke ejer/ er medlem af en kolonihaveforening, og som for alles vedkommende har lyst og vilje til at arbejde for kolonihavebevægelsens udvikling og fremtid. 2. Alle medlemmer tilslutter sig Kolonihavernes Fællesrepræsentations formålsparagraf. 3. Haveforeninger der vælger at indmelde sig skal fremsende ajourførte medlemslister løbende. 4. Medlemmer skal skriftligt meddele hvis kolonihavehuset sælges og medlemmet derfor ændrer medlemsstatus. 5. Ved optagelse betales kontingent for indeværende år, dog nedsættes kontingentet for haveforeninger til ½ betaling, hvis der er under 6 måneder tilbage af et regnskabsår. 6. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke opstille til tillidsposter, men kan deltage i debatten, fremsætte forslag på Landsmødet og kan opstille/ melde sig til udvalg, der nedsættes på Landmødet eller af bestyrelsen..4. Indmeldelse. 1. Indmeldelse sker skriftligt og der fremsendes dokumentation for eventuelt ejerskab af kolonihave/hus ved at fremsende kopi af seneste havelejekvittering, eller lignende..5. Udmeldelse og eksklusion. 1. Haveforeninger kan udmelde sig skriftligt med 6 måneders varsel til et regnskabsårs udgang. 2. Enkeltmedlemmer og støtte medlemmer er medlemmer så længe de betaler deres kontingent. 3. En eksklusion skal vedtages på et landsmøde med 2/3 majoritet af de fremmødte. Eksklusion finder sted, hvis et medlem ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser eller der handles til direkte skade for foreningen. 4. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen har fundet sted..6. Rettigheder. 1. Medlemmerne har adgang til information og til at deltage i en fri og ucensureret debat om emner der er relevante for kolonihavebevægelsens og Kolonihavernes Fællesrepræsentations udvikling, formidlet via hjemmeside og eventuelt medlemsblad. 2. Alle medlemmer har ret at deltage i, eller benytte de tilbud som Kolonihavernes Fællesrepræsentation udbyder..7. Retshjælpskonto. 1. Kolonihavernes Fællesrepræsentation skal oprette og vedligeholde en retshjælpskonto. Alle medlemmer betaler et årligt bidrag til retshjælpskontoen igennem deres kontingent. 2. Formålet med Retshjælpskontoen er at fremskaffe og opretholde de økonomiske midler til, om nødvendigt, med juridiske midler at forsvare kolonihavebevægelsen, kolonisternes rettigheder og interesser i

3 henhold til formålsparagraffen, hvis de trues af udlejer, jordejere, politikere, offentlige administratorer og andre. 3. Retshjælpskontoen modtager midler via medlemmernes kontingent og donationer fra medlemmerne og andre interessenter. Bidraget til retshjælpskontoen fastlægges på Landsmødet. 4. Bestyrelsen kan egenhændigt beslutte at igangsætte juridiske tiltag hvis sagen ligger inden for formålsbeskrivelsen og der kan fremskaffes de nødvendige midler hertil. 5. I sager der omfattes af formålsparagraffen kan medlemmer hente konsulentbistand og rådgivning, samt eventuelt hjælp fra vor retshjælpskonto, hvis sagerne har principiel karakter og bestyrelsen beslutter at bevillige midlerne..8. Vurdering. 1. Er Kolonihavernes Fællesrepræsentation genudlejer af jord til en eller flere haveforeninger, kan der udarbejdes regler for vurdering af husene for de pågældende foreninger. 2. Retningslinierne for vurdering skal godkendes af medlemmerne med 70 % af de afgivne stemmer i en urafstemning. 3. En vurdering skal afspejle en fair pris i relation til husets kvalitet som en bygningssagkyndig ser det. Har ejeren af huset regninger på opførelsen af huset der overstiger vurderingen og huset i øvrigt er i god stand, skal vurderingen sættes tilsvarende op. 4. Salg af eventuelt indbo er en privat retslig aftale mellem sælger og køber og rimeligheden heraf må afgøres ved domstolene hvis der opstår uenighed. 5. Vurderingen foretages ikke af Kolonihavernes Fællesrepræsentation, men af et byggesagkyndigt firma efter retningslinier udarbejdet af Kolonihavernes Fællesrepræsentation og i henhold til den enkelte forenings vedtægter..9. Kontingent. 1. Kontingentet fastsættes på landsmødet for det kommende år. 2. Kontingent betales i januar med sidste betaling den 3. bankdag i måneden. Ved for sen betaling tillægges haveforeninger en rente på 1% pr. påbegyndt måned. 3. Kontingentet skal dække udgifterne til den daglige drift og bidrag til retshjælpskontoen..10. Bestyrelsen. 1. Kolonihavernes Fællesrepræsentation daglige ledelse forestås af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. 2. Formanden vælges direkte på landsmødet. 3. Hvis der ikke forefindes en ansat administration, vælges en kasserer på landsmødet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, hvis den funktion ikke varetages af en ansat. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan bestyrelsen konstituere sig på ny. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer falder til under 5 indkaldes en af suppleanterne til bestyrelsen.

4 5. Bestyrelser på under 5 medlemmer kan være selvsupplerende, dog indkaldes til netbaseret Landsmøde, såfremt blot et bestyrelsesmedlem fordrer det. 6. Bestyrelsen varetager Kolonihavernes Fællesrepræsentations tarv såvel indadtil som udadtil. 7. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i Kolonihavernes Fællesrepræsentations ansattes virksomhed. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det dog mindst 6 gange årligt. 10. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 11. Der føres beslutningsreferat over møderne, som underskrives af referent og formand eller næstformand. 12. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens - eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. 13. Ved større økonomiske dispositioner skal ¾ af den samlede bestyrelse stemme for disse. 14. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og kan i den sammenhæng opstille aktive medlemmer, støtte medlemmer og ikke medlemmer, som i henhold til bestyrelsens eller landsmødets direktiv skal arbejde med en bestemt opgave. 15. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. Relevant lønnet personale deltager i ansættelsesudvalg ved nyansættelser. 16. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke ansættes i funktionærstillinger, men kan modtage honorar hvis størrelse fastsættes af landsmødet..11. Landsmødet. 1. Kolonihavernes Fællesrepræsentations øverste myndighed er landsmødet. 2. Landsmødet kan afholdes ved fysisk fremmøde kaldet fysisk Landsmøde eller via netbaseret afstemning om en fremsendt dagsorden, også kaldet netbaseret Landsmøde..12. Fysisk Landsmøde 1. Der indkaldes til ordinært fysisk landsmøde i Storkøbenhavn hvert andet år i maj måned. Første fysiske landsmøde afholdes i Landsmødet indkaldes af bestyrelsen via eller post. 3. Dagsorden, regnskab og budget bringes enten på hjemmesiden, i et medlemsblad, eller sendes til samtlige medlemmer, således at de er gjort medlemmerne bekendt senest 1 måned før landsmødet. 4. Hvert enkelt medlem skal tilmelde sig landsmødet senest en uge efter at dagsordenen er offentliggjort.

5 5. Dagsorden skal mindst indeholde flg. 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Formandens beretning. 4) Regnskab. 5) Fastlæggelse af den kommende periodens virke, herunder indkomne forslag. 6) Budget. 7) Fastsættelse af kontingent. 8) Valg af formand og evt. kasserer, samt mindst 5 medlemmer ved hver landsmøde. Valg af mindst 2 suppleanter. 9) Evt. valg af redaktør. 10) Valg af to stemmetællere til det kommende års elektroniske landsmøde. 11) Eventuelt. 6. Møde og taleberettigede til landsmødet er alle medlemmer. 7. Alle medlemmer kan stille forslag til dagsorden. Frist for indlevering af forslag annonceres på hjemmesiden. 8. Stemmeberettigede medlemmer har hver en stemme. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der kan kun benyttes lukkede fuldmagt. Fuldmagten sendes til bestyrelsen senest 14 dage før landsmødet. Lukket fuldmagt betyder at det stemmeberettigede medlem der fremsender fuldmagten, skal have taget stilling til dagsordenen. 10. Kandidater til tillidsposter skal indstille sig skriftlig til bestyrelsen senest 1. april. Man kan dog stille op på mødet, i fald der ikke er andre kandidater til en bestemt post. Det vil i denne situation ikke være muligt at stemme ved fuldmagt. 11. Landsmødets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændring af vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer, eller simpelt flertal på 2 på hinanden følgende Landsmøder afholdt med mindst 3mdrs interval..13. Netbaseret landsmøde. 1. Afholdes hvert andet år. Dets funktion er at behandle indkomne forslag dog ikke forslag om valg til tillidsposter, medmindre det drejer sig om suppleringsvalg til bestyrelsen. 2. Forslag til dette landsmøde skal være bestyrelsen i hænde den 1. marts. 3. Forslag indsendes på eller som ordinær post. 4. Indkomne forslag lægges ud på Kolonihavernes Fællesrepræsentations hjemmeside.

6 5. Afstemning foregår over en nærmere defineret periode via hjemmesiden. 6. Forslagene er tilgængelige fra den 15. marts. Medlemmerne har mulighed for at stemme på forslagene til og med den 1.april. For medlemmer der ikke ønsker at stemme elektronisk er det muligt at brevstemme. Denne skal være sekretæren/administrationen i hænde senest 1. april. 7. Afstemningsresultater er tilgængelige på hjemmesiden, så snart de er optalt..14. Ekstraordinært Landsmøde 1. Ekstraordinært Landsmøde kan indkaldes af 2/3 bestyrelsen eller af 1/2 af medlemmerne med begrundet angivelse af dagsorden. 2. Hvis årsagen til indkaldelse til det ekstraordinære Landsmøde er ønsket om nyvalg af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse skal der afholdes fysisk Landsmøde, ellers et netbaseret. 3. Indkaldelse til ekstraordinært fysisk Landsmøde skal finde sted senest 12 uger efter begæring og indkaldes skriftligt med 6 ugers varsel..15. Regnskab og formue. 1. Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret. 2. Regnskabet skal inden udsendelse være revideret af 2 revisorer valgt på årsmødet. 3. Regnskabet skal være færdigrevideret 1 april. 4. Kassereren/administrationen står for fremlæggelse af regnskab og budget på landsmødet..16. Redaktør for hjemmeside og medlemsblad. 1. Landmødet eller bestyrelsen kan vælge at hjemmesidens indhold og medlemsblad skal forestås af en redaktør. 2. Redaktøren har til opgave at udforme indholdet på hjemmesiden og i evt. medlemsblad så indholdet er alsidigt, objektivt, debatskabende og informerer bredt om aktivieter i Kolonihavernes Fællerepræsentations regi. 3. Redaktøren kan vælges på Landmødet eller bestyrelsen kan, hvis der er økonomi herfor vælge at ansætte en redaktør. 4. Redaktøren har journalistisk frihed i valg af emner og behandling heraf..17. Tegning og hæftelse. 1. Kolonihavernes Fællesrepræsentation tegnes ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2. Ved optagelse af lån, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes Kolonihavernes Fællesrepræsentation dog af den samlede bestyrelse. 3. Der påhviler ikke medlemmerne, ej heller bestyrelsesmedlemmerne, nogen personlig hæftelse for påhvilende forpligtelser..18. Opløsning.

7 1. Opløsning kræver to på hinanden følgende fysiske landsmøder med mindst 5 måneders afstand. På det første skal opnås 2/3 af de afgivne stemmer for opløsning på det andet landsmøde simpelt flertal. 2. Kolonihavernes Fællesrepræsentations formue, skal ved beslutning om opløsning, doneres til naturgenopretningsprojekter. Vedtægter for Kolonihavernes Fællesrepræsentation/ Udformet af Initiativgruppen den Revideret på landsmødet d. 16 maj 2009

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere