Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent. Karen konstaterer at indkaldelsen er kommet ud rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning, se uddelt bilag Bestyrelsens beretning er godkendt. Der var en række spørgsmål i forbindelse med beretningen. Der spørges fra salen til maling af trapper, det konstateres at det er pænt, men kan døren til skrald, vaskeri mv. også males? Ventiler til udluftning hænger skævt, kan de ikke rettes? Parkeringsordning er lykkedes, men kan gæsteparkeringsbilletter ikke ændres, da man ikke altid ved hvornår man får gæster? Anne E. fortæller at der allerede er kommet graffiti på væggene i trapperne, vi har et problem her, graffiti må afrenses jævnligt og døre evt. males. Alle bør medvirke til at prøve at komme dette bedst muligt til livs. Ventil skal naturligvis ordnes, giv besked til ejendomskontorer. Parkering er lykkes, og indenfor et halvt år evalueres ordningen, og regler for gæsteparkering kan evt. ændres. Svend: Nettokapitaludgifter se beretning ser ud til at ende positiv i år, i modsætning til de 2 tidligere år. Kvinde fra salen: køkken, altaner og elevatorer vil samlet betyde at huslejeudgifter stiger med 6000 kr. Derfor skal alle 3 ting besluttes under et. Familier med 2 indtægter kan sagtens betale, men jeg er på vej til pension, derfor har jeg ikke råd. Anne E.: Den kommende bestyrelse vil tage et møde med Lejerbos administration, for at drøfte de kommende års store vedligeholdelsesprojekter: Bedre isolering, istandsættelse fuger og mursten i pakhus mv. Dertil kommer de 3 projekter som er nævnt. Dette vil blive behandlet på et ekstraordinært møde til foråret.

2 Kirsten: Der er vandskader på mit badeværelse, og der burde være et snoretræk, så man kan lukke for den nye trækkanal, da denne sidder meget højt. Desuden nævnte Kirsten forskellige andre mangler ved hendes lejlighed. Karen: Bent er med til bestyrelsesmøderne 1. tirsdag i hver måned, der er alle lejere velkomne til at møde op med forespørgsler og klager. Nanna: Vi har 2 biler, så familien har problemer med den nye parkeringsordning. Det oplyses at der kan søges dispensation. Mand fra salen oplyser, at voldboligerne almindelige papirbilletter til gæsteparkering. Understreger desuden at nye køkkener skal finansieres af den enkelte. Anne E.: Der er ikke grund til usikkerhed, alle store investeringer skal til afstemning / og nogle af projekterne skal finansieres individuelt. Ove: huslejestigning på kr. om måneden er ikke korrekt. Elevatorer koster penge ca. 200 kr. om måneden. Altan er individuelt finansieret, og køkken finansieres via kollektiv råderet, hvilket vil sige at afdelingen hæfter for de lån der optages. Frederikke fra altanudvalg: Tekniske forhold vedrørende etablering af altaner skal undersøges først inden der kommer afstemning. 3. Godkendelse af årsregnskab 2011/2012, se uddelt bilag Regnskabet bliver godkendt, drøftelse vedr. regnskab fremgår nedenfor. Beboer: Spørger hvordan ejendomsfunktionærerne ansættes, hvad stilles der af krav. Hvorfor fylder håndværkerudgifter så meget, ved fra tidligere bolig at nogle steder udfører ejendomsfunktionærerne opgaver som ikke kræver autorisation. Anne E.: Det vil den kommende bestyrelse gerne prøve at gøre noget ved. Vi vil være meget taknemmelige for at beboere går ind i dette arbejde. 4. Godkendelse af driftsbudget 2013/2014, se uddelt bilag Budgettet godkendes. I forbindelse med drøftelsen af budgettet blev stillet følgende afklarende spørgsmål. Beboer spørger hvorfor planlagt vedligeholdelse stiger med 25%? Anne E.: Budget laves med Lejerbo. Nødvendig vedligeholdelse er opskrevet fordi tidligere driftschefer har budgetlagt for lavt. Annette: Bør vi også afsætte budget til kystsikring? Anne E. mener at der må vi stole på København Kommune, da vi alligevel ikke kan stille noget op som enkeltstående beboerforening.

3 Jørn, nr. 17: Langtidsbudgetter blev også forelagt for en fremadrettet periode i min tidligere bolig. Sker dette ikke her? Anne E. Udvidede regnskaber og budgetter kan hentes på ejendomskontor (det fremgik af oplægget fra bestyrelsen). Der udarbejdes også her flerårsbudgetter. 5. Behandling af indkomne forslag Alle indkomne forslag blev vedtaget, forslagene gennemgås nedenfor og afstemningsresultat fremgår endvidere. 1. Forbedring af udearealerne forslag stillet af bestyrelsen Afdelingens udeudvalg har udarbejdet et forslag til forbedring af vores udearealer, se bilag. Bestyrelsen indstiller at udeudvalgets plan gennemføres og at arbejdet, som skønnes at koste ca. 1,2 mio. kr., finansieres af afdelingens egne henlagte midler. Forslaget giver således ikke en stigning i husleje. Marie, nr. 3 og Elin gennemgik forslaget: Der er arbejdet med, hvordan vi kan bruge og indrette vores udearealer bedre. I dag er vores område ret åbent, og der vil komme mere pres på dette fremover. Beboer spurgte om der kommer penge fra kommunen pga. ekspropriation i forbindelse med broerne? Cyklister vælger den hurtigste vej, vores vej vil blive valgt, den trafik må vi prøve at undgå ved beplantning eller lign. Max foreslog at der bliver et urtebed ved grillpladsen, og en låge der hvor traktorer kører ind. Uwe mente at forslaget var godt og sammenhængende. Vedr. nr. 89: der kommer mange fra Christiania og slår sig ned. Vi skal ikke ligne en kolonihave, der skal lægges vægt på de store linjer, og der skal ikke være for meget tidsforbrug til vedligeholdelsen Nanna ønskede en lille bordplads til at sidde ved - tæt ved pakhusets mur. Ønskede desuden rulleskøjtebane til legepladsen, og spurgte til vedligeholdelse af lejeplads? Jannie: Pergola udfor nr. 5 ved den lille rosenhave, kunne det være en ide? Kvinde fra sal: pas på ikke at plante for store træer. Herre fra pakhus nr. 3: grillplads fylder meget for beboere i pakhus, men kan der ikke også være flere grillpladser? Ulla spurgte om der behøver at være låge ved chr. Kanal, kan vi ikke bare lukke helt?

4 Beboer: Boldplads betyder meget støj, det vil være godt, hvis der kommer blødt underlag. Stikkende buske skal bibeholdes (for at afskrække tissende mænd). Grillpladser må så langt væk fra beboelsen som muligt. Jens: vedligeholdelsen skal tænkes ind i planen. Anne E.: Vi får noget for ekspropriationen til broerne fra kommunen. Men det vides ikke endnu hvor meget. Udegruppen var glad for de mange gode konkrete forslag, og de bliver indarbejdet så godt som muligt i planen. For: alle bortset fra 2 Imod: 2 personer 2. Ændring af regler for fordeling af varmeudgifter Der er i bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand og varme beskrevet reglerne for korrektion (reduktion) i varmeudgifterne for yderligtliggende lejligheder. Reglerne er som følger: 1) Lejligheder beliggende nederst m/gavl: - 40 %, u/gavl: - 15 % 2) - - i mellemetager m/gavl: - 30 % 3) - - beliggende øverst m/gavl: - 60%, u/gavl: - 40 % Det er den enkelte afdeling der selv beslutter om korrektionen skal ske i de forbrugsafhængige eller de forbrugsuafhængige dele af betalingen. I afdeling 204, sker korrektionen alene i den del af betalingen der er forbrugsuafhængig. Da mange kun kan opnå et rimeligt varmeniveau, hvis de fyrer kraftigt, vil jeg foreslå, at afdelingsmødet beslutter, at korrektionen fremover skal ske i den del der er forbrugsafhængig. Ove mener at forslaget, som han har fremsat, vil betyde en mere solidarisk fordeling af varmeudgifterne. Anne E.: Forslaget er kompliceret og alle hæfter med Oves forslag i større omfang for de lejligheder som er dårligt isoleret. Bestyrelsen arbejder for at den samlede varmeregning skal reduceres. Claus kan ikke bruge det ene værelse, kan ikke får temperaturen op over 12 grader. Går ind for en solidarisk ordning. Varmetab på stuelejlighederne, er det målt? Der kan isoleres nedefra.

5 Ole kan tilslutte sig den nye mere solidariske model. Karen foreslår skriftlig afstemning, og det bliver der. For: 49 Imod: 37 Blankt: Teknisk forundersøgelse for opsætning af altaner Altanudvalget fremsætter forslag om at afsætte midler ( kr. plus moms) til tekniske forundersøgelser af bygningerne med henblik på at opsætte altaner i afdelingen. Baggrund: Det har længe været et ønske blandt flere beboere i afdelingen at få en altan. På sidste ordinære afdelingsmøde meldte sig et par beboere til at undersøge mulighederne og interessen for at opsætte altaner i afdelingen. Det første skridt i processen er at få afsat midler på et afdelingsmøde, til at få foretaget tekniske/statiske beregninger som skal ligge til grund for en vurdering af, om det er muligt at få opsat altaner. Denne tekniske forundersøgelse vil også gøre det nemmere at komme så tæt som muligt på en endelig pris på altanerne, og dermed hvor meget det vil koste for den enkelte lejer, at få etableret altan i deres respektive lejemål. Udkast til den videre proces. I alt skal vi regne med, at processen vil tage måneder, fra denne beslutning til altanerne kan tages i brug. På baggrund af de tekniske beregninger vil der blive udarbejdet priser for altaner, og herefter kan der beregnes omtrentligt, hvor meget det vil koste den enkelte lejer. Herefter vil der blive foretaget en interesseafklaring hos alle lejere, om hvorvidt de ønsker altan eller ej. Derefter skal opgaven i udbud, og der skal søges om endelig byggetilladelse. Når byggetilladelsen er i hus, igangsættes produktion af altaner, der anslås til at være tre måneder. Først herefter kan opsætningen begyndes. For: alle dog ikke 14 Imod: Rygeforbud i selskabs og beboerlokalerne Det foreslås at der etableres et rygeforbud i selskabs- og beboerlokaler og der opsættes udendørs askebægre ved indgange. Baggrund: Da der siver røg i vores lejlighed over beboer og selskabslokalet, når der holdes fester og lignede i disse lokaler, foreslås et rygeforbud i disse lokaler. I forvejen har afdelingen rygeforbud på indendørs fællesarealer så som opgange, loft og kælderrum, vaskeri og lignende netop for at undgå røggener. Vi har forseglet alle revner langs stolper og paneler i vores lejlighed, men det har kun afhjulpet forsvindende lidt. Konstruktionen i Pakhuset gør at det ikke er muligt at lukke helt af. Der bliver ikke røget i vores lejlighed, da

6 vi har småbørn, som vi ikke har lyst til at udsætte for passiv rygning. Der er derfor meget tydeligt røglugt, når der afholdes arrangementer, hvor deltagerne ryger indendørs. Det i en sådan grad, at vi må lave gennemtræk for at holde det ud Elin konstaterede at forbuddet ikke kunne håndhæves. Frederikke var opmærksom på dette, men mente at det alligevel ville gøre en forskel. For: Alle 5. Godkendelse af plads til opbevaring af både Bådklubben vil bede afdelingsmødet om at godkende, at der etableres plads til opbevaring af både i tilknytning til renoveringen af Containerpladsen. Afdelingsbestyrelsen har de seneste 2-3 år planlagt en nyindretning af containerpladsen. Bådklubben har i den forbindelse søgt om lov til at etablere et lille overdækket område / skur til opbevaring af enkelte kajakker, og til vinteropbevaring af motorbåd. Afdelingsbestyrelsen har nu besluttet en konkret løsning, som bådklubben er tilfreds med. Hvis det viser sig at denne løsning ikke er realisabel af tekniske grunde, er den kommende bestyrelse forpligtiget til at arbejde for at finde en alternativ løsning. Bådklubben betaler selv udgiften til etableringen - indenfor en ramme af kr. Skulle bådklubben ophøre sælges kajakker, både og øvrige værdier og området reetableres efter afdelingsbestyrelsens anvisninger. Baggrund: Der er flere grunde til at bådklubben ønsker yderligere opbevaringsplads i forbindelse med containerpladsen: 1. Der er en del ældre medlemmer, som ikke er i stand til at bære egen kajak op ad den smalle trappe, enkelte kan dårligt klare dette når man er 2 om at bære. Det vil være væsentligt lettere at få kajakkerne i vandet fra containerpladsen. 2. Den nyindkøbte motorbåd vil have bedst af at komme på land når frosten sætter ind. 3. Garagen er for kort til at der kan være 2'er kajakker og kanoer - og flere medlemmer af klubben ønsker at anskaffe sådanne fartøjer. 2 er kajakker og kanoer giver mulighed for at ro sammen med børn, og dermed kan vi måske friste flere beboere til at blive medlemmer af klubben. Bådklubben har siden 2006 fået stillet en dobbeltgarage til rådighed. Her opbevares klubbens kajakker og enkelte medlemmer har egne kajakker liggende. Desuden opbevares redningsveste, vinterbeklædning, pagajer, sikkerhedsudstyr mv. Når Trangravsvej åbnes for trafik (og gratis parkering ophører) skal klubbens trailer også opbevares i garagen, hvor den samtidig kan være kajakstativ. Garagen kan altså ikke undværes. For: alle

7 6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen Faste medlemmer på valg (vælges for 2 år): Anne Eriksson, genopstiller ikke Bent Møller Petersen, genopstiller ikke Ove Jensen, genopstiller ikke Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen Vagn-Ebbe Kjær stiller op Tony stiller op Frederikke stiller op Vagn stiller op Alle 3 vælges. Herudover stiller følgende op som suppleanter Ulla Bo Skovvart Henning Serritslev Begge vælges 7. Valg af to medlemmer til repræsentantskabet, Lejerbo København Svend fortsætter og Niels bliver den nye repræsentant 8. Valg af medlemmer til HavneForum Havneforum, møde en gang om måneden, Ulla fortsætter. 9. Valg af medlem og evt. suppleant til Christianias Naboer Angela og Vagn fortsætter, Hanne lejl. 113 vil gerne indgå i dette arbejde.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere