INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45 a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2013 (O) * b. Budgetter for udvalgene 2014 (B) * c. Omprioritering af tilsagn fra dispositionsfonden (B) * d. Repræsentantskabsmøde 2013 (B) * e. Børnereglen (B) * f. Opfølgning på organisationskonference den 23. marts 2013 (D) * g. Politik vedr. byttelejligheder (B) * h. Repræsentantskabsmøde AARHUSbolig (B) * i) Udpegning af suppleant til AARHUSboligs repræsentantskab (B) 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Afdelingsmøder efterår 2013 (B) * b. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * 3. Administration kl. 19:15 19:30 a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering kl. 19:30 19:40 5. Kommende møder kl. 19:40 19:55 a. Emner til næste møde, der holdes før repræsentantskabsmødet den 16. maj 2013 (B) b. Emner til næste ordinære møde, der holdes den 30. maj 2013 (B) c. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 1. kvartal 2013 DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Udgifter 1/1-31/ Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning

3 Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag I alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr 0 0 Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer 98 0 Udbytte 0 0 Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Der er medtaget obligationsrenter for 1. kvartal, selvom renterne først indgår 2/ Der er også medtaget realiserede kurstab og kursgevinst ved udtrækning 2/ Kursværdien på obligationerne efter udtrækning pr. 2/4 var kr. Den bogførte værdi var kr. Der var netto en urealiseret kursgevinst på kr. 3/4

5 Bestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis opgørelse over udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I første kvartal 2013 beløb udgifterne sig til kr. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.b Udvalgsbudgetter 2014 DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen vedtog på sit møde den 10. april 2013, at der afsattes en samlet ramme på kr. til konto til kurser, møder og udvalg, og at den endelige fordeling godkendtes på mødet den 2. maj. Forbrug Skitse 10/4 Udvalgets oplæg Indstillet budget Kursus bestyrelse Kursusudvalg Nybyggeri- og renovering Ungdomsboligudvalg Kommunikationsudvalg IT/multimedieudvalg Råderet Demokratiudvalg Fritidsudvalg Miljøudvalg I alt INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fordelingen mellem udvalgene. 1 Overslag over forbrug i Inkl. kredsarrangementer m.m. 3 Inkl. to konferencer, fire kurser m.m.

7 NOTAT TIL PKT 1.c Omprioritering af tilsagn fra dispositionsfonden DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/CD PROBLEMSTILLING Som drøftet på organisationsbestyrelsens møde den 10. april betyder vedtagelsen af de nye regler for dispositionsfonden, at det vil være nødvendigt at omprioritere en række af de tilsagn, der blev givet primært op til fusionsbeslutningen om tilskud fra dispositionsfonden. Ifølge de nye regler skal tab over 313 kr. pr. enhed dækkes af dispositionsfonden fra Kravet til dispositionsfond forhøjes til kr. i Begge beløb indeksreguleres hvert år. Der er i dag bevilget tilskud frem til Der er ikke afsat tilskud i 2016 og 2017 bortset fra afdeling 34 Salonikivej og 39 Attikavej. Hvis tilskud til driften dækkes af arbejdskapitalen fra 2014 og at tilskud til vedligeholdelsesarbejder sker så vidt muligt via trækningsretten 1, kan det jf. nedenfor lade sig gøre at fastholde bevilgede tilskud. Der sker blot en ændring fra dispositionsfond til arbejdskapital og trækningsret, hvor det er muligt. Tilsagn fra dispositionsfonden Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 6 - renovering Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - køkkener Trækningsret 0 Afdeling 29 - ventilation Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 32 - drift Dette kan kun ske for projekter, der ikke allerede er påbegyndt uden hjemsøgt tilskud fra trækningsretten kvartals udamortiserede lån er medtaget i kalenderåret selvom indbetaling sker primo februar. Indekslån er vanskelig at beregne præcis hvornår de er indfriet pga. indeksreguleringen. Hvis der ikke betales fuld ydelse sidste termin skal besparelsen tilfalde dispositionsfonden med mindre der er tale om et mindre beløb. Der er ikke regnet med rentetilskrivning i perioden. Evt. renter de sidste år.

8 Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Afdeling 34 - drift Afdeling 37 - vandrør Trækningsret 0 Afdeling 39 - drift Afdeling 40 - drift Afdeling 41 - drift Afdeling 42 - drift Afdeling 42 - plan Afdeling 43 - drift Afdeling 57 - renovering Afdeling 72 - rest byggesag Arbejdskapital 0 Advokat - fusion Smilet Fællessekretariat Lejetab Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 41 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - drift Arbejdskapital Afdeling 43 - drift Arbejdskapital Afdeling 44 - køkkener Trækningsret Afdeling 44 - byggeskader Trækningsret Afdeling 54 - renovering Afdeling 69 - drift Arbejdskapital Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital 2/7

9 Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Afdeling 41 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - plan Afdeling 43 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Afdeling 61- "tag" Trækningsret Afdeling 69 - drift Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Der er regnet med 25 enheder i afdeling 61 Chokoladen i /7

10 Der er især usikkerhed om afdeling 44 Hjulby Hegn og afdeling 54 Norsgade. Udgiften til afdeling 23 Nydamsparken kan blive lidt mindre, dog er udgiften til renovering forhøjet. Det vil betyde følgende ændring på trækningsretten: Trækningsret før og efter omprioritering 4 Tekst Før omprioritering Efter omprioritering Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 6 renovering Afdeling 10 gulve Afdeling 57 renovering Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 4 varmeanlæg Afdeling 8 vinduer Afdeling 10 døre Afdeling 11 varmeanlæg Afdeling 13 varmeanlæg Afdeling 16 varmeanlæg Afdeling 17 varmeanlæg Afdeling 19 køkkener Afdeling 29 køkkener Afdeling 33 køkkener (evt.) Afdeling 37 vandrør Afdeling 44 køkkener Afdeling 44 renovering Afdeling 54 renovering (evt.) Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 1 kloak Afdeling 2 - install Afdeling 3 køkken og bad Oktober kvartal er medtaget i kalenderåret selvom indbetaling først sker primo februar. Beløbet er således først til rådighed efter indbetalingen. Det kan betyde udbetaling af tilskud i 2015 udskydes til februar/marts Der kan evt. bevilges tilskud fra dispositionsfonden i stedet for trækningsretten i 2015 til nogle arbejder. Der er regnet med en årlig regulering på 2,5 % af tilgangen. Renten er p.t. 0 (= diskonto). Der forventes en beskeden renteindtægt i /7

11 Tekst Før omprioritering Efter omprioritering Afdeling 5 køkken og bad Afdeling 13 kloak Afdeling 15 kloak Afdeling 16 kloak Afdeling 21 tag Afdeling 23 renovering Afdeling 24 bad Afdeling 24 tag/vinduer Afdeling 26 tag Afdeling 27 ventilation Afdeling 61 tag (evt.) Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 4 kloak Afdeling 11 vinduer Afdeling 17 vinduer Afdeling 34 køkkener Afdeling 39 køkkener Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Saldo 31/ Renovering i afdeling 44 Hjulby Hegn og 54 Norsgade er uafklaret p.t. Afdeling 44 er sendt til Landsbyggefonden den 22/ efter sagen er afvist i Byggeskadefonden. I afdeling 54 har Landsbyggefonden kun regnet med et årligt tilskud fra dispositionsfonden. Vi vil undersøge muligheden for støttede lån til en del af renoveringen, evt. tilskud fra trækningsretten. Der kan forekomme udskydning eller fremrykning af et projekt, evt. også revurdering af tilskud efter licitation. Der er indtil videre kun bevilget tilskud frem til Vi afventer tilretning af beløb i vedligeholdelsesplanerne inden prioritering af tilskud 5 år frem, dvs. ultimo Som det fremgår af oversigten er der kun få midler tilbage ultimo /7

12 Arbejdskapitalen vil udvikle sig således: Arbejdskapital Tekst Saldo efter omprioritering Saldo 31/ Afdeling 72 byggesag Afdeling 23 kapitaltilførsel Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Afdeling 41 drift Afdeling 42 drift Afdeling 43 drift Afdeling 54 kapitaltilførsel Afdeling 69 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Afdeling 41 drift Afdeling 42 drift Afdeling 43 drift Afdeling 69 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Saldo 31/ Der er bevilget tilskud til driften frem til Tilskud til afdeling 34 Salonikivej og 39 Attikavej løber over 15 år. De første 5 år er tilskuddet uændret. Herefter aftrappes det over 10 år. Tilskud til afdeling 34 udløber i 2023 og i 2026 i afdeling 39. Der er ingen krav til arbejdskapitalens størrelse, men vi kan opkræve bidrag hvis den p.t. er under kr. pr. lejemålsenhed. Så kan der opkræves et bidrag på 154 kr. pr. lejemålsenhed. Det er der dog umiddelbart ingen grund til at opkræve. Vi vil have ca kr. pr. 31/ ifølge oversigten. 6/7

13 Alternative muligheder Organisationsbestyrelsen bad på sit møde den 10. april 2013 eksplicit om også at få et oplæg om en omprioritering af tilskuddene, der ikke var bundet af de hidtidige tilsagn fra dispositionsfonden. Umiddelbart vurderet er alle tilskud til renoveringsprojekter fra dispositionsfonden fuldt økonomisk og teknisk begrundede, det vil sige afdelingerne 6 Risvangs Allé, 23 Nydamsparken, 29 Kalmargade, 37 Istedgade, 44 Hjulby Hegn, 54 Norsgade og 57 Åvænget. Der kommer derudover en anden gruppe af tilsagn til det boligsociale projekt i Kalmargade (afløses muligvis at to nye helhedsplaner), Café Smilet samt det Boligsociale Fællessekretariat. Endelig gives der en række driftstilskud, som fremover forventes dækket af arbejdskapitalen. Det må frarådes at ændre i tilsagnene, da de er godkendt på repræsentantskabsmøder. Vælger bestyrelsen alligevel at omprioritere, må det indstilles, at der først ses på driftstilskud, der ellers vil belaste arbejdskapitalen. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig den rene omprioritering, således at alle afdelinger fortsat i kroner og øre får det lovede tilskud. Såfremt organisationsbestyrelsen trods dette skulle beslutte sig for en anden løsning, der betyder ændringer i de forudsatte tilskudsbeløb, skal det vedtages på et repræsentantskabsmøde. Skal det være på repræsentantskabsmødet den 16. maj, skal konkrete forslag herom færdigbehandles på bestyrelsens møde den 2. maj, for at fristerne for forslag overholdes. 7/7

14 NOTAT TIL PKT 1.d Bestyrelsens opgaver ifb. repræsentantskabsmødet DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER sh PROBLEMSTILLING Emner i beretningen: Forvaltningsrevision Personale, administration og afdelinger Personale og organisation Økonomi Udlejning Kommunikation Kommunikationsstrategi Mere dialog Mere visuel kommunikation BKÅ Portalen Beboerblad Hjemmesiden bk-aarhus.dk Afdelingssider Øvrig kommunikation Fremtidssikring af vore boliger En grøn boligorganisation Nybyggeri Strategi for nybyggeri En ny organisation, et nyt demokrati BL 5. kreds Udvalgene Diverse Helhedsplaner Derudover ansvar for: 4. Forelæggelse af budget 2014 for Boligkontoret Århus 5. Godkendelse af fusion med administrationsorganisationen AarhusBo 6. Vedtægtsændringer 7. Bemyndigelse til grundkøb 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag 9. Kåring af årets afdeling

15 Yderligere emner der kan tænkes at komme til debat:? INDSTILLING Bestyrelsen bedes fordele emner mellem bestyrelsens medlemmer og forberede sig på en eventuel dialog med repræsentantskabet hvis emnet kommer til debat. Derudover bedes bestyrelsen debattere afviklingsformen generelt herunder om vi sidder samlet eller ej. 2/2

16 NOTAT TIL PKT 1.e Børneregel DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER sh PROBLEMSTILLING I Boligkontoret Århus har vi prioriteret 4 og 5 rums boliger på over 90 kvm. til børnefamilier. 4 rums boliger under 90 kvm. tildeles i forvejen som 3 rums. De øvrige boligorganisationer i Århus har ikke børnereglen. En undtagelse er Alboa, hvor den enkelte afdeling selv tager stilling til børneregel eller ej. Der er ingen dokumentation for at suspendering af børnereglen har ændret på tildelingsmønsteret. Det er tidligere besluttet at der kan dispenseres fra børnereglen hvis det ønskes at påvirke bosætningsmønsteret i en afdeling. Forudsætningen for dispensation er, at den indgår som led i en samlet boligsocial indsats. Det er dog ikke nødvendigt, at der er en decideret social helhedsplan. Børnereglen synes dog ikke at være et brugbart instrument hertil jf. flyttemønsteret. Børnereglen har signalværdi: 1. Vi har en børneregel og signalerer at vi tager sociale hensyn i boligtildeling. 2. Vi har ingen børneregel og signalerer at boligorganisationen kan løse alle boligønsker. Det handler nok mere om afdelingens selvforståelse end om at ændre bosætningsmønsteret. En suspension af børnereglen har en langsigtet virkning. Nemlig at vi sidestiller os med de øvrige boligorganisationer i byen og ikke bliver ene om at hænge på børnefamilier. Det boligsociale fællessekretariat har ved interview undersøgt spørgsmålet i forbindelse med en evalueringsrapport om udlejningsredskaber i Følgende blev konkluderet vedrørende børneregel: 4. Konklusion Overordnet er konklusionerne på baggrund af interviewene således: man oplever generelt ikke, at det er blevet sværere for børnefamilier at få en passende bolig. Enkelte ansøgere har henvendt sig umiddelbart efter at ændringen trådte i kraft, den 1. juni 2010, da de kunne se deres placering på ventelisten ændret. Dette ses dog

17 generelt når der sker regelændringer der ændrer ventelisten. Herefter daler opmærksomheden deromkring. det er blevet lettere for studerende at finde boliger til et bofællesskab. enlige har af og til brugt muligheden for at få en 3-rumsbolig. Dog næsten udelukkende mindre 3-rums boliger i billige, centralt beliggende afdelinger. Dette opleves ikke i konflikt med børnefamiliernes behov, da denne boligstørrelse før ændringen var blandt den mindst efterspurgte. det vurderes, at bortfaldet har givet større fleksibilitet. Især fremhæves at pensionister nu har mulighed en større bolig, der fx bedre modsvarer det parcelhus som de nu har solgt efter at børnene er flyttet hjemmefra, og/eller som ønsker at kombineret en lejlighed i vis størrelse med en kolonihave eller et sommerhus. Denne gruppe har tidligere efterspurgt en almen bolig, da de har været tiltalt af serviceniveauet og af ikke selv at skulle stå for boligens vedligeholdelse denne gruppe har man således nu fået mulighed for at imødekomme. Dette har tillige været fremhævet som en ressourcetilførsel i udsatte afdelinger, hvilket nævnes eksplicit af Øst-jysk Bolig. Der synes således at være skabt en øget fleksibilitet og bedre mulighed for unge par (endnu) uden børn, seniorer som ønsker en vedligeholdelsesfri bolig, samt enlige med behov for lidt mere plads. Fleksibiliteten kommer også afdelingerne til gode, da det skaber en mere varieret beboersammensætning primært i mindre centralt beliggende afdelinger. Derudover tiltrækker og fastholder det ansøgerkategorier, der ellers har måttet søge andre dele af boligmarkedet for at få sine boligønsker opfyldt. De boligforeninger, der har valgt at bevare fortrinnet til 4- og 5-rumsboliger, medgiver, at dette mest har symbolsk karakter og er udtryk for en generel holdning om, at store boliger skal være til familier med børn, - og ikke ekstra plads til ressourcestærke beboergrupper. Robert Thorsen vinkler spørgsmålet strategisk: Strategi ang. Brug af børneregel ved udlejning. Udarbejdet af Robert Thorsen I bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger, er der givet mulighed for aftale mellem kommune og boligorganisation, at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Boligkontoret Århus har lavet aftale med Århus Kommune, om at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med 4 eller flere rum. Husstanden kan bestå af en eller flere voksne og børn. Aftalen indebærer ligeledes, at husstande med børn på ventelisten går forud for par eller enlige uden børn på oprykningsventelisten, hvis de (par eller enlige)søger en bolig, med større bruttoetageareal end deres nuværende. På samme måde går husstande med børn forud for par eller enlige på oprykningsventelisten, selv om husstanden med børn kommer fra en anden afdeling, hvis parret eller den enlige søger en bolig med større bruttoetageareal end den nuværende. Ovenstående regelsæt var tidligere en del af lovgivningen, men blev i 2010 ændret til den nuværende mulighed for aftale, kommune og boligorganisation imellem. Aftalen kan laves for hele organisationen eller en del af dens afdelinger. Boligkontoret har lavet aftale med kommunen for hele organisationen. Begrundelsen for at ændre på lovgivningen stammer fra, at ministeriet og BL anså børnereglen som medvirkende til, at forringe beboersammensætningen, specielt i de udsatte boligområder. Muligheden for af lave en afvigende aftale mellem kommune og boligorganisation, blev etableret 2/5

18 for at give boligorganisationen mulighed for at benytte børnereglen i de afdelinger eller områder, hvor man efter analyseret behov fandt det hensigtsmæssigt. Ingen andre boligorganisationer i Århus undtagen Boligkontoret har lavet aftale gældende for hele organisationen. Det vil over tid betyde, at Boligkontoret Århus vil få flere ressourcesvage beboere i boliger med 4 eller flere rum. Over tid vil Boligkontoret Århus altså få flere udfordringer på det sociale område end vores kollegaorganisationer. Samtidig vil der over tid ske en bevidst fravælgelse af Boligkontorets boliger, af ressourcestærke par og enlige uden børn, fordi de vil få vanskeligere ved at finde en passende bolig hos Boligkontoret og derfor søge mod vores kollegaer. Endelig vil Boligkontorets udsatte boligområder opnå en større forværring i beboersammensætningen, end de tilsvarende afdelinger i andre boligorganisationer. Konklusion: Sammenfattende må det derfor anbefales, at Boligkontoret Århus følger lovgivningen og de andre organisationer i Århus og kun benytter børnereglen i de afdelinger, hvor reglen efter undersøgelser fører til en forbedret beboersammensætning. I nedenstående skema har jeg markeret relativ store flytteprocenter med rødt hhv. gult. Flytteprocenten pro anno er et gennemsnit over flytninger siden 2008 (63 måneder). Procenttallet forholder sig til 4 og 5 rums boliger alene og er ikke et udtryk for et generelt flyttemønster i afdelingen. Tabellen tager ikke højder for interne flytninger. Skal børnereglen suspenderes i boligorganisationen er det et spørgsmål der skal indbringes for repræsentantskabet. Eventuelle ændringer i regler om en afdelings dispensation fra børnereglen besluttes af bestyrelsen. 3/5

19 4/5

20 INDSTILLING Bestyrelsen bedes drøfte om den besluttede dispensationsmulighed skal stadfæstes eller der skal tilføjes flere dispensationsmuligheder. En ændring af børnereglen til den der finder anvendelse i Alboa fordre en beslutning i repræsentantskabet. Bestyrelsen bedes drøfte om spørgsmålet således skal indbringes for repræsentantskabet i /5

21 NOTAT TIL PKT 1.f Opsamling på organisationskonference den 23. marts DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Nedenfor er opsamling på gruppearbejdet. Redskaber til at engagere beboerne: Inddragelse bl.a. med informationsmøder og -aktiviteter både før, under og efter beslutning om renovering Vægt på argumenter om komfort, sundhed og økonomi snarere end CO 2 Gøre det konkret, gerne med fysiske eksempler, prøvelejligheder m.m. Opregne konsekvenser klart ift. økonomi, evt. ledsaget af Landsbyggefondens garantiordning Klar kommunikation i flere former fx grafik og video og dialog fx via web Ledsage beslutning af sociale arrangementer, fx fællesspisning Mere information til afdelingsbestyrelsen end til beboerne Når ikke alle mål kan nås, skal bæredygtighed, holdbarhed, komfort og økonomi prioriteres. Stigningen i husleje skal stå i forhold til komfort såvel som forbrug. Organisationen skal prioritere klimaskærm og tekniske installationer, mens indvendigt primært køres over råderet. Æstetisk skal der tages hensyn til helheden og beliggenheden. Respekter den oprindelige arkitektur. Nogen steder er den eksisterende arkitektur dog en hæmsko, og bør forskønnes. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sammenfatningen til efterretning.

22 NOTAT TIL PKT 1.g Politik vedr. byttelejligheder DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Ifølge almenlejelovens 69 har en lejer ret til at bytte bolig med en lejer af en anden bolig, det være sig en almen bolig i samme organisation eller i en anden boligorganisation, såvel som en privat lejebolig. Udlejer har ret men ikke pligt modsætte sig byttet, hvis en eller flere af tre betingelser er opfyldt: 1. den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år, 2. boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller 3. udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte det vil typisk sige, om der er mistanke om svig, penge under bordet o.l. Kravet om maksimalt to personer pr. beboelsesrum gælder også efter byttet. Boligbytte kan være et smidigt redskab til at udnytte boligmassen bedre, men kan selvfølgelig også misbruges som en genvej uden om ventelisten. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus stadfæstede på sit møde den 12. oktober 2010 på baggrund af en henvendelse fra Højbo et ønske om at nedsætte karenstiden for boligbytte til ét år, at der fortsat kræves tre års beboelsestid, før der kan tillades bytte. På baggrund af en henvendelse til organisationsbestyrelsen umiddelbart før dens møde den 10. april, bad bestyrelsen om en fornyet drøftelse af disse principper. INDSTILLING Det indstilles på den baggrund, at der med virkning fra 15. maj 2013 praktiseres følgende regler i Boligkontoret Århus vedr. boligbytte: Der kræves ét års beboelsestid for boligbytte indenfor samme afdeling Der kræves to års beboelsestid for boligbytte mellem afdelinger eller udenfor boligorganisationen Administration har mulighed for at afvise et ønske om bytte, hvis der er forhold, der taler for svig eller misbrug

23 AARHUSbolig Arbejdernes Andelsboligforening Langelandsgade Att.: formand, Søren Høgsberg Viby, den 6. marts 2013 Vedr.: Opkrævning af ventelistegebyr og sletning af ventelisten Organisationsbestyrelsen i ALBOA har gentagne gange drøftet den måde, opkrævning af ventelistegebyrer har været praktiseret på. Vi har fundet det problematisk, at man som almen boligorganisation, har et system til opkrævning af ventelistegebyrer, som en stor del af vore beboere åbenlyst ikke kunne finde ud af at betjene korrekt, og derfor er blevet slettet af ventelisten, selvom de absolut har ønsket at blive stående på ventelisten. Organisationsbestyrelsen har yderligere den bekymring, at man meget vel kan forestille sig, at der vil være en social slagside i den gruppe af beboere, som ufrivilligt er slettet af ventelisten. ALBOA s bestyrelse er af den opfattelse, at dette strider mod en af de overordnede værdier, som de almene boliger i Aarhus skal arbejde for. Vi mener fortsat, at den praksis der har været anlagt i forhold til sletning fra ventelisten, har været helt urimelig restriktiv, og slet ikke har taget udgangspunkt i, at de almene boliger er til for beboerne, og dem som gerne vil bo alment. Vi er naturligvis bekendt med lovgivningen på området, men vi ved også at flere administrationsselskaber i København, gennem årene, har evnet og villet finde en mere smidig håndtering af lovbestemmelsen, uden det har ført til, at lovligheden er blevet anfægtet. Denne sagshåndtering har været til stor glæde for de berørte. Vi har fundet det uheldigt og ikke rimeligt, at AARHUSbolig ikke har ment at skulle forholde sig til et af grundprincipperne i dansk retstradition proportalitetsgrundsætningen: Der må ikke anvendes mere indgribende foranstaltninger, dersom mindre indgribende er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Det burde være indlysende, at der ikke er proportionalitet mellem at indbetale kr. 100 én dag for sent, og miste års anciennitet på ventelisten. R:\Mette\Bestyrelsen\Møder\2013\05\1.h 1AARHUSbolig opkrævning ventelistegebyrer.docx

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere