INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45 a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2013 (O) * b. Budgetter for udvalgene 2014 (B) * c. Omprioritering af tilsagn fra dispositionsfonden (B) * d. Repræsentantskabsmøde 2013 (B) * e. Børnereglen (B) * f. Opfølgning på organisationskonference den 23. marts 2013 (D) * g. Politik vedr. byttelejligheder (B) * h. Repræsentantskabsmøde AARHUSbolig (B) * i) Udpegning af suppleant til AARHUSboligs repræsentantskab (B) 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Afdelingsmøder efterår 2013 (B) * b. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * 3. Administration kl. 19:15 19:30 a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering kl. 19:30 19:40 5. Kommende møder kl. 19:40 19:55 a. Emner til næste møde, der holdes før repræsentantskabsmødet den 16. maj 2013 (B) b. Emner til næste ordinære møde, der holdes den 30. maj 2013 (B) c. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 1. kvartal 2013 DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Udgifter 1/1-31/ Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning

3 Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag I alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr 0 0 Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer 98 0 Udbytte 0 0 Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Der er medtaget obligationsrenter for 1. kvartal, selvom renterne først indgår 2/ Der er også medtaget realiserede kurstab og kursgevinst ved udtrækning 2/ Kursværdien på obligationerne efter udtrækning pr. 2/4 var kr. Den bogførte værdi var kr. Der var netto en urealiseret kursgevinst på kr. 3/4

5 Bestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis opgørelse over udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I første kvartal 2013 beløb udgifterne sig til kr. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.b Udvalgsbudgetter 2014 DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen vedtog på sit møde den 10. april 2013, at der afsattes en samlet ramme på kr. til konto til kurser, møder og udvalg, og at den endelige fordeling godkendtes på mødet den 2. maj. Forbrug Skitse 10/4 Udvalgets oplæg Indstillet budget Kursus bestyrelse Kursusudvalg Nybyggeri- og renovering Ungdomsboligudvalg Kommunikationsudvalg IT/multimedieudvalg Råderet Demokratiudvalg Fritidsudvalg Miljøudvalg I alt INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fordelingen mellem udvalgene. 1 Overslag over forbrug i Inkl. kredsarrangementer m.m. 3 Inkl. to konferencer, fire kurser m.m.

7 NOTAT TIL PKT 1.c Omprioritering af tilsagn fra dispositionsfonden DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/CD PROBLEMSTILLING Som drøftet på organisationsbestyrelsens møde den 10. april betyder vedtagelsen af de nye regler for dispositionsfonden, at det vil være nødvendigt at omprioritere en række af de tilsagn, der blev givet primært op til fusionsbeslutningen om tilskud fra dispositionsfonden. Ifølge de nye regler skal tab over 313 kr. pr. enhed dækkes af dispositionsfonden fra Kravet til dispositionsfond forhøjes til kr. i Begge beløb indeksreguleres hvert år. Der er i dag bevilget tilskud frem til Der er ikke afsat tilskud i 2016 og 2017 bortset fra afdeling 34 Salonikivej og 39 Attikavej. Hvis tilskud til driften dækkes af arbejdskapitalen fra 2014 og at tilskud til vedligeholdelsesarbejder sker så vidt muligt via trækningsretten 1, kan det jf. nedenfor lade sig gøre at fastholde bevilgede tilskud. Der sker blot en ændring fra dispositionsfond til arbejdskapital og trækningsret, hvor det er muligt. Tilsagn fra dispositionsfonden Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 6 - renovering Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - køkkener Trækningsret 0 Afdeling 29 - ventilation Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 32 - drift Dette kan kun ske for projekter, der ikke allerede er påbegyndt uden hjemsøgt tilskud fra trækningsretten kvartals udamortiserede lån er medtaget i kalenderåret selvom indbetaling sker primo februar. Indekslån er vanskelig at beregne præcis hvornår de er indfriet pga. indeksreguleringen. Hvis der ikke betales fuld ydelse sidste termin skal besparelsen tilfalde dispositionsfonden med mindre der er tale om et mindre beløb. Der er ikke regnet med rentetilskrivning i perioden. Evt. renter de sidste år.

8 Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Afdeling 34 - drift Afdeling 37 - vandrør Trækningsret 0 Afdeling 39 - drift Afdeling 40 - drift Afdeling 41 - drift Afdeling 42 - drift Afdeling 42 - plan Afdeling 43 - drift Afdeling 57 - renovering Afdeling 72 - rest byggesag Arbejdskapital 0 Advokat - fusion Smilet Fællessekretariat Lejetab Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 41 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - drift Arbejdskapital Afdeling 43 - drift Arbejdskapital Afdeling 44 - køkkener Trækningsret Afdeling 44 - byggeskader Trækningsret Afdeling 54 - renovering Afdeling 69 - drift Arbejdskapital Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital 2/7

9 Tekst Saldo Omprioriteres til Omprioriteret saldo Krav Afdeling 41 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - drift Arbejdskapital Afdeling 42 - plan Afdeling 43 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Afdeling 61- "tag" Trækningsret Afdeling 69 - drift Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Udamort. lån Renter disp.fond 0 0 Afdeling 23 - renovering Afdeling 29 - boligsocial Afdeling 34 - drift Arbejdskapital Afdeling 39 - drift Arbejdskapital Afdeling 54 - renovering Smilet Fællessekretariat Lejeledighed Tab ved fraflytning Saldo 31/ Der er regnet med 25 enheder i afdeling 61 Chokoladen i /7

10 Der er især usikkerhed om afdeling 44 Hjulby Hegn og afdeling 54 Norsgade. Udgiften til afdeling 23 Nydamsparken kan blive lidt mindre, dog er udgiften til renovering forhøjet. Det vil betyde følgende ændring på trækningsretten: Trækningsret før og efter omprioritering 4 Tekst Før omprioritering Efter omprioritering Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 6 renovering Afdeling 10 gulve Afdeling 57 renovering Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 4 varmeanlæg Afdeling 8 vinduer Afdeling 10 døre Afdeling 11 varmeanlæg Afdeling 13 varmeanlæg Afdeling 16 varmeanlæg Afdeling 17 varmeanlæg Afdeling 19 køkkener Afdeling 29 køkkener Afdeling 33 køkkener (evt.) Afdeling 37 vandrør Afdeling 44 køkkener Afdeling 44 renovering Afdeling 54 renovering (evt.) Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 1 kloak Afdeling 2 - install Afdeling 3 køkken og bad Oktober kvartal er medtaget i kalenderåret selvom indbetaling først sker primo februar. Beløbet er således først til rådighed efter indbetalingen. Det kan betyde udbetaling af tilskud i 2015 udskydes til februar/marts Der kan evt. bevilges tilskud fra dispositionsfonden i stedet for trækningsretten i 2015 til nogle arbejder. Der er regnet med en årlig regulering på 2,5 % af tilgangen. Renten er p.t. 0 (= diskonto). Der forventes en beskeden renteindtægt i /7

11 Tekst Før omprioritering Efter omprioritering Afdeling 5 køkken og bad Afdeling 13 kloak Afdeling 15 kloak Afdeling 16 kloak Afdeling 21 tag Afdeling 23 renovering Afdeling 24 bad Afdeling 24 tag/vinduer Afdeling 26 tag Afdeling 27 ventilation Afdeling 61 tag (evt.) Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Afdeling 4 kloak Afdeling 11 vinduer Afdeling 17 vinduer Afdeling 34 køkkener Afdeling 39 køkkener Saldo 31/ Tilgang 60 % Renter Saldo 31/ Renovering i afdeling 44 Hjulby Hegn og 54 Norsgade er uafklaret p.t. Afdeling 44 er sendt til Landsbyggefonden den 22/ efter sagen er afvist i Byggeskadefonden. I afdeling 54 har Landsbyggefonden kun regnet med et årligt tilskud fra dispositionsfonden. Vi vil undersøge muligheden for støttede lån til en del af renoveringen, evt. tilskud fra trækningsretten. Der kan forekomme udskydning eller fremrykning af et projekt, evt. også revurdering af tilskud efter licitation. Der er indtil videre kun bevilget tilskud frem til Vi afventer tilretning af beløb i vedligeholdelsesplanerne inden prioritering af tilskud 5 år frem, dvs. ultimo Som det fremgår af oversigten er der kun få midler tilbage ultimo /7

12 Arbejdskapitalen vil udvikle sig således: Arbejdskapital Tekst Saldo efter omprioritering Saldo 31/ Afdeling 72 byggesag Afdeling 23 kapitaltilførsel Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Afdeling 41 drift Afdeling 42 drift Afdeling 43 drift Afdeling 54 kapitaltilførsel Afdeling 69 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Afdeling 41 drift Afdeling 42 drift Afdeling 43 drift Afdeling 69 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Saldo 31/ Afdeling 34 drift Afdeling 39 drift Saldo 31/ Der er bevilget tilskud til driften frem til Tilskud til afdeling 34 Salonikivej og 39 Attikavej løber over 15 år. De første 5 år er tilskuddet uændret. Herefter aftrappes det over 10 år. Tilskud til afdeling 34 udløber i 2023 og i 2026 i afdeling 39. Der er ingen krav til arbejdskapitalens størrelse, men vi kan opkræve bidrag hvis den p.t. er under kr. pr. lejemålsenhed. Så kan der opkræves et bidrag på 154 kr. pr. lejemålsenhed. Det er der dog umiddelbart ingen grund til at opkræve. Vi vil have ca kr. pr. 31/ ifølge oversigten. 6/7

13 Alternative muligheder Organisationsbestyrelsen bad på sit møde den 10. april 2013 eksplicit om også at få et oplæg om en omprioritering af tilskuddene, der ikke var bundet af de hidtidige tilsagn fra dispositionsfonden. Umiddelbart vurderet er alle tilskud til renoveringsprojekter fra dispositionsfonden fuldt økonomisk og teknisk begrundede, det vil sige afdelingerne 6 Risvangs Allé, 23 Nydamsparken, 29 Kalmargade, 37 Istedgade, 44 Hjulby Hegn, 54 Norsgade og 57 Åvænget. Der kommer derudover en anden gruppe af tilsagn til det boligsociale projekt i Kalmargade (afløses muligvis at to nye helhedsplaner), Café Smilet samt det Boligsociale Fællessekretariat. Endelig gives der en række driftstilskud, som fremover forventes dækket af arbejdskapitalen. Det må frarådes at ændre i tilsagnene, da de er godkendt på repræsentantskabsmøder. Vælger bestyrelsen alligevel at omprioritere, må det indstilles, at der først ses på driftstilskud, der ellers vil belaste arbejdskapitalen. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig den rene omprioritering, således at alle afdelinger fortsat i kroner og øre får det lovede tilskud. Såfremt organisationsbestyrelsen trods dette skulle beslutte sig for en anden løsning, der betyder ændringer i de forudsatte tilskudsbeløb, skal det vedtages på et repræsentantskabsmøde. Skal det være på repræsentantskabsmødet den 16. maj, skal konkrete forslag herom færdigbehandles på bestyrelsens møde den 2. maj, for at fristerne for forslag overholdes. 7/7

14 NOTAT TIL PKT 1.d Bestyrelsens opgaver ifb. repræsentantskabsmødet DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER sh PROBLEMSTILLING Emner i beretningen: Forvaltningsrevision Personale, administration og afdelinger Personale og organisation Økonomi Udlejning Kommunikation Kommunikationsstrategi Mere dialog Mere visuel kommunikation BKÅ Portalen Beboerblad Hjemmesiden bk-aarhus.dk Afdelingssider Øvrig kommunikation Fremtidssikring af vore boliger En grøn boligorganisation Nybyggeri Strategi for nybyggeri En ny organisation, et nyt demokrati BL 5. kreds Udvalgene Diverse Helhedsplaner Derudover ansvar for: 4. Forelæggelse af budget 2014 for Boligkontoret Århus 5. Godkendelse af fusion med administrationsorganisationen AarhusBo 6. Vedtægtsændringer 7. Bemyndigelse til grundkøb 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag 9. Kåring af årets afdeling

15 Yderligere emner der kan tænkes at komme til debat:? INDSTILLING Bestyrelsen bedes fordele emner mellem bestyrelsens medlemmer og forberede sig på en eventuel dialog med repræsentantskabet hvis emnet kommer til debat. Derudover bedes bestyrelsen debattere afviklingsformen generelt herunder om vi sidder samlet eller ej. 2/2

16 NOTAT TIL PKT 1.e Børneregel DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER sh PROBLEMSTILLING I Boligkontoret Århus har vi prioriteret 4 og 5 rums boliger på over 90 kvm. til børnefamilier. 4 rums boliger under 90 kvm. tildeles i forvejen som 3 rums. De øvrige boligorganisationer i Århus har ikke børnereglen. En undtagelse er Alboa, hvor den enkelte afdeling selv tager stilling til børneregel eller ej. Der er ingen dokumentation for at suspendering af børnereglen har ændret på tildelingsmønsteret. Det er tidligere besluttet at der kan dispenseres fra børnereglen hvis det ønskes at påvirke bosætningsmønsteret i en afdeling. Forudsætningen for dispensation er, at den indgår som led i en samlet boligsocial indsats. Det er dog ikke nødvendigt, at der er en decideret social helhedsplan. Børnereglen synes dog ikke at være et brugbart instrument hertil jf. flyttemønsteret. Børnereglen har signalværdi: 1. Vi har en børneregel og signalerer at vi tager sociale hensyn i boligtildeling. 2. Vi har ingen børneregel og signalerer at boligorganisationen kan løse alle boligønsker. Det handler nok mere om afdelingens selvforståelse end om at ændre bosætningsmønsteret. En suspension af børnereglen har en langsigtet virkning. Nemlig at vi sidestiller os med de øvrige boligorganisationer i byen og ikke bliver ene om at hænge på børnefamilier. Det boligsociale fællessekretariat har ved interview undersøgt spørgsmålet i forbindelse med en evalueringsrapport om udlejningsredskaber i Følgende blev konkluderet vedrørende børneregel: 4. Konklusion Overordnet er konklusionerne på baggrund af interviewene således: man oplever generelt ikke, at det er blevet sværere for børnefamilier at få en passende bolig. Enkelte ansøgere har henvendt sig umiddelbart efter at ændringen trådte i kraft, den 1. juni 2010, da de kunne se deres placering på ventelisten ændret. Dette ses dog

17 generelt når der sker regelændringer der ændrer ventelisten. Herefter daler opmærksomheden deromkring. det er blevet lettere for studerende at finde boliger til et bofællesskab. enlige har af og til brugt muligheden for at få en 3-rumsbolig. Dog næsten udelukkende mindre 3-rums boliger i billige, centralt beliggende afdelinger. Dette opleves ikke i konflikt med børnefamiliernes behov, da denne boligstørrelse før ændringen var blandt den mindst efterspurgte. det vurderes, at bortfaldet har givet større fleksibilitet. Især fremhæves at pensionister nu har mulighed en større bolig, der fx bedre modsvarer det parcelhus som de nu har solgt efter at børnene er flyttet hjemmefra, og/eller som ønsker at kombineret en lejlighed i vis størrelse med en kolonihave eller et sommerhus. Denne gruppe har tidligere efterspurgt en almen bolig, da de har været tiltalt af serviceniveauet og af ikke selv at skulle stå for boligens vedligeholdelse denne gruppe har man således nu fået mulighed for at imødekomme. Dette har tillige været fremhævet som en ressourcetilførsel i udsatte afdelinger, hvilket nævnes eksplicit af Øst-jysk Bolig. Der synes således at være skabt en øget fleksibilitet og bedre mulighed for unge par (endnu) uden børn, seniorer som ønsker en vedligeholdelsesfri bolig, samt enlige med behov for lidt mere plads. Fleksibiliteten kommer også afdelingerne til gode, da det skaber en mere varieret beboersammensætning primært i mindre centralt beliggende afdelinger. Derudover tiltrækker og fastholder det ansøgerkategorier, der ellers har måttet søge andre dele af boligmarkedet for at få sine boligønsker opfyldt. De boligforeninger, der har valgt at bevare fortrinnet til 4- og 5-rumsboliger, medgiver, at dette mest har symbolsk karakter og er udtryk for en generel holdning om, at store boliger skal være til familier med børn, - og ikke ekstra plads til ressourcestærke beboergrupper. Robert Thorsen vinkler spørgsmålet strategisk: Strategi ang. Brug af børneregel ved udlejning. Udarbejdet af Robert Thorsen I bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger, er der givet mulighed for aftale mellem kommune og boligorganisation, at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Boligkontoret Århus har lavet aftale med Århus Kommune, om at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med 4 eller flere rum. Husstanden kan bestå af en eller flere voksne og børn. Aftalen indebærer ligeledes, at husstande med børn på ventelisten går forud for par eller enlige uden børn på oprykningsventelisten, hvis de (par eller enlige)søger en bolig, med større bruttoetageareal end deres nuværende. På samme måde går husstande med børn forud for par eller enlige på oprykningsventelisten, selv om husstanden med børn kommer fra en anden afdeling, hvis parret eller den enlige søger en bolig med større bruttoetageareal end den nuværende. Ovenstående regelsæt var tidligere en del af lovgivningen, men blev i 2010 ændret til den nuværende mulighed for aftale, kommune og boligorganisation imellem. Aftalen kan laves for hele organisationen eller en del af dens afdelinger. Boligkontoret har lavet aftale med kommunen for hele organisationen. Begrundelsen for at ændre på lovgivningen stammer fra, at ministeriet og BL anså børnereglen som medvirkende til, at forringe beboersammensætningen, specielt i de udsatte boligområder. Muligheden for af lave en afvigende aftale mellem kommune og boligorganisation, blev etableret 2/5

18 for at give boligorganisationen mulighed for at benytte børnereglen i de afdelinger eller områder, hvor man efter analyseret behov fandt det hensigtsmæssigt. Ingen andre boligorganisationer i Århus undtagen Boligkontoret har lavet aftale gældende for hele organisationen. Det vil over tid betyde, at Boligkontoret Århus vil få flere ressourcesvage beboere i boliger med 4 eller flere rum. Over tid vil Boligkontoret Århus altså få flere udfordringer på det sociale område end vores kollegaorganisationer. Samtidig vil der over tid ske en bevidst fravælgelse af Boligkontorets boliger, af ressourcestærke par og enlige uden børn, fordi de vil få vanskeligere ved at finde en passende bolig hos Boligkontoret og derfor søge mod vores kollegaer. Endelig vil Boligkontorets udsatte boligområder opnå en større forværring i beboersammensætningen, end de tilsvarende afdelinger i andre boligorganisationer. Konklusion: Sammenfattende må det derfor anbefales, at Boligkontoret Århus følger lovgivningen og de andre organisationer i Århus og kun benytter børnereglen i de afdelinger, hvor reglen efter undersøgelser fører til en forbedret beboersammensætning. I nedenstående skema har jeg markeret relativ store flytteprocenter med rødt hhv. gult. Flytteprocenten pro anno er et gennemsnit over flytninger siden 2008 (63 måneder). Procenttallet forholder sig til 4 og 5 rums boliger alene og er ikke et udtryk for et generelt flyttemønster i afdelingen. Tabellen tager ikke højder for interne flytninger. Skal børnereglen suspenderes i boligorganisationen er det et spørgsmål der skal indbringes for repræsentantskabet. Eventuelle ændringer i regler om en afdelings dispensation fra børnereglen besluttes af bestyrelsen. 3/5

19 4/5

20 INDSTILLING Bestyrelsen bedes drøfte om den besluttede dispensationsmulighed skal stadfæstes eller der skal tilføjes flere dispensationsmuligheder. En ændring af børnereglen til den der finder anvendelse i Alboa fordre en beslutning i repræsentantskabet. Bestyrelsen bedes drøfte om spørgsmålet således skal indbringes for repræsentantskabet i /5

21 NOTAT TIL PKT 1.f Opsamling på organisationskonference den 23. marts DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Nedenfor er opsamling på gruppearbejdet. Redskaber til at engagere beboerne: Inddragelse bl.a. med informationsmøder og -aktiviteter både før, under og efter beslutning om renovering Vægt på argumenter om komfort, sundhed og økonomi snarere end CO 2 Gøre det konkret, gerne med fysiske eksempler, prøvelejligheder m.m. Opregne konsekvenser klart ift. økonomi, evt. ledsaget af Landsbyggefondens garantiordning Klar kommunikation i flere former fx grafik og video og dialog fx via web Ledsage beslutning af sociale arrangementer, fx fællesspisning Mere information til afdelingsbestyrelsen end til beboerne Når ikke alle mål kan nås, skal bæredygtighed, holdbarhed, komfort og økonomi prioriteres. Stigningen i husleje skal stå i forhold til komfort såvel som forbrug. Organisationen skal prioritere klimaskærm og tekniske installationer, mens indvendigt primært køres over råderet. Æstetisk skal der tages hensyn til helheden og beliggenheden. Respekter den oprindelige arkitektur. Nogen steder er den eksisterende arkitektur dog en hæmsko, og bør forskønnes. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sammenfatningen til efterretning.

22 NOTAT TIL PKT 1.g Politik vedr. byttelejligheder DATO 24. april 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Ifølge almenlejelovens 69 har en lejer ret til at bytte bolig med en lejer af en anden bolig, det være sig en almen bolig i samme organisation eller i en anden boligorganisation, såvel som en privat lejebolig. Udlejer har ret men ikke pligt modsætte sig byttet, hvis en eller flere af tre betingelser er opfyldt: 1. den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år, 2. boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller 3. udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte det vil typisk sige, om der er mistanke om svig, penge under bordet o.l. Kravet om maksimalt to personer pr. beboelsesrum gælder også efter byttet. Boligbytte kan være et smidigt redskab til at udnytte boligmassen bedre, men kan selvfølgelig også misbruges som en genvej uden om ventelisten. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus stadfæstede på sit møde den 12. oktober 2010 på baggrund af en henvendelse fra Højbo et ønske om at nedsætte karenstiden for boligbytte til ét år, at der fortsat kræves tre års beboelsestid, før der kan tillades bytte. På baggrund af en henvendelse til organisationsbestyrelsen umiddelbart før dens møde den 10. april, bad bestyrelsen om en fornyet drøftelse af disse principper. INDSTILLING Det indstilles på den baggrund, at der med virkning fra 15. maj 2013 praktiseres følgende regler i Boligkontoret Århus vedr. boligbytte: Der kræves ét års beboelsestid for boligbytte indenfor samme afdeling Der kræves to års beboelsestid for boligbytte mellem afdelinger eller udenfor boligorganisationen Administration har mulighed for at afvise et ønske om bytte, hvis der er forhold, der taler for svig eller misbrug

23 AARHUSbolig Arbejdernes Andelsboligforening Langelandsgade Att.: formand, Søren Høgsberg Viby, den 6. marts 2013 Vedr.: Opkrævning af ventelistegebyr og sletning af ventelisten Organisationsbestyrelsen i ALBOA har gentagne gange drøftet den måde, opkrævning af ventelistegebyrer har været praktiseret på. Vi har fundet det problematisk, at man som almen boligorganisation, har et system til opkrævning af ventelistegebyrer, som en stor del af vore beboere åbenlyst ikke kunne finde ud af at betjene korrekt, og derfor er blevet slettet af ventelisten, selvom de absolut har ønsket at blive stående på ventelisten. Organisationsbestyrelsen har yderligere den bekymring, at man meget vel kan forestille sig, at der vil være en social slagside i den gruppe af beboere, som ufrivilligt er slettet af ventelisten. ALBOA s bestyrelse er af den opfattelse, at dette strider mod en af de overordnede værdier, som de almene boliger i Aarhus skal arbejde for. Vi mener fortsat, at den praksis der har været anlagt i forhold til sletning fra ventelisten, har været helt urimelig restriktiv, og slet ikke har taget udgangspunkt i, at de almene boliger er til for beboerne, og dem som gerne vil bo alment. Vi er naturligvis bekendt med lovgivningen på området, men vi ved også at flere administrationsselskaber i København, gennem årene, har evnet og villet finde en mere smidig håndtering af lovbestemmelsen, uden det har ført til, at lovligheden er blevet anfægtet. Denne sagshåndtering har været til stor glæde for de berørte. Vi har fundet det uheldigt og ikke rimeligt, at AARHUSbolig ikke har ment at skulle forholde sig til et af grundprincipperne i dansk retstradition proportalitetsgrundsætningen: Der må ikke anvendes mere indgribende foranstaltninger, dersom mindre indgribende er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i rimeligt forhold til målet. Det burde være indlysende, at der ikke er proportionalitet mellem at indbetale kr. 100 én dag for sent, og miste års anciennitet på ventelisten. R:\Mette\Bestyrelsen\Møder\2013\05\1.h 1AARHUSbolig opkrævning ventelistegebyrer.docx

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere