Gårdene var meget faldefærdige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gårdene var meget faldefærdige."

Transkript

1

2 JUBILÆUMSSKRIFT

3 FORHISTORIEN Efter anden verdenskrig var der et stort behov for nye boliger. For at skaffe plads til disse blev en del kolonihaver i København sagt op og ryddet. på Bellahøj var dette tilfældet med bl.a. Tjørnely og Bakkehøj og i Emdrup Trianglen og Emdruphøj. Haverne lå på lejet jord og blev med kort varsel sagt op. Hos mange kolonihavefolk var der derfor et stort ønske om at få en»permanent«have eller endnu hellere en have, der senere kunne blive til byggegrund, så man ad åre kunne få bygget et helårshus. Kolonihaveforbundet for Danmark købte derfor gennem Statens Jordlovsudvalg to gårde, Toftholm og Bybjerggaard i Skovlunde med henblik på at udstykke dem i parceller på ca. 800 m2 med plads til vejanlæg. Den 15. oktober 1947 blev der på Bellahøj skole indkaldt til et møde med repræsentanter for de opsagte kolonihaver, og et udvalg blev nedsat med Johs. Nielsen fra Bakkehøj som formand. Udvalget skulle forberede dannelsen af en forening og i samarbejde med kolonihaveforbundet fastlægge salgsbetingelserne. Prisen pr. parcel blev ca. 900 kr. Beløbet kunne afdrages med en rente på 4½% p.a. Hele købesummen skulle være betalt inden 31. marts Der skulle udbetales 125 kr. og derefter 24 kr. om måneden. FORENINGENS START Den 2. marts 1948 var der stiftende generalforsamling i Folkets Hus på Jagtvej, hvor der blev valgt en bestyrelse bestående af Johs. Nielsen (formand), C. Sørensen, Rye Clausen og S. Pedersen (kasserer). Udstykningsplanerne blev forelagt, og man trak lod om, hvilken grund man kunne købe. Der var mest rift om grundene tæt ved Skovlunde landsby, da vejen herfra var kortere til stationen, og da jorden var mere frugtbar en længere borte. Johs. Nielsen havde haft forhandlinger med Skovlunde vandværk, der lå bag Lystoftegård, om at få lagt en midlertidig vandledning ned gennem udstykningen med en stander ved nogle af tværvejene. Da vandværkets kapacitet ikke var ret stor, var det med megen betænkelighed, at tilladelsen blev givet. I løbet af sommeren 1948 blev vandledningen lavet, men den kunne kun benyttes i sommermånederne. Foruden jorden blev parcelforeningen Toftholm ejer af de to firlængede gårde. Kommunen havde lejet stuehuset af Toftholm ud til»husvilde«familier, der hver havde 6 børn. Den månedlige husleje var 35 kr. pr. familie. Det var også kommunens hensigt at leje Bybjerggaard ud til»husvilde«, men det lykkedes parcelforeningen gennem forhandlinger at få tilladelse til at leje stuehuset ud til havebrugskonsulent Skriver, som skulle føre opsyn med gårdene og give foreningens medlemmer råd med hensyn til anlæg af haverne. Udhusene på Bybjerggaard blev lejet ud. Hestestalden indbragte 20 kr. mdl., kostalden 50 kr. og den lille svinestald 10 kr. Den store røde ladebygning blev stillet til rådighed for medlemmerne. Der blev indrettet et par lokummer, og man fik mulighed for at opbevare sit værktøj i laden. Bestyrelsen havde mange problemer med de to familier, da de ødelagde bygningerne og ikke kunne forliges indbyrdes. De havde fælles elektricitetsmåler, og på et vist tidspunkt flyttede den ene af lejerne måleren ind til sig selv og afbrød strømmen til den anden familie. Gårdene var meget faldefærdige. Bygningerne var meget forfaldne, og man søgte kommunen om tilladelse til at rive dem ned, men sognerådsformanden nægtede at give tilladelsen. I løbet af efteråret blæste en af længerne om. ARBEJDET MED HAVERNE Så snart jorden var tjenlig, gik man i gang med at bearbejde den. Det var stiv lerjord, der var et pløre og ælte, når det havde regnet, og hård som cement, når det havde været tørvejr et stykke tid. Hasselvej Mange betalte en gartner 15 kr. for at fræse jorden, og så var det med at komme i gang med at rive sten og kvikrødder sammen i store bunker. Når kvikrødderne var tørret, blev de brændt. I løbet af foråret fik mange plantet frugttræer, buske og hække. Frugttræerne kostede 4 kr. stykket og frugtbuskene 1,50 kr. Desværre gik mange ud, da det var svært at passe det nyplantede med vanding.

4 I starten måtte man hente vand helt nede ved gårdene, men ukrudtet trivedes. Hvis man en søndag havde renset et stykke for ukrudt, var det umuligt at se, hvor man havde renset, når man kom igen ugen efter. Nogle anskaffede en le for at holde ukrudtet nogenlunde nede. Når man brugte leen, skulle man være forsigtig, da der var lærkereder i græsset, ligesom der kunne sidde en hareunge skjult. Derfra kunne man så fortsætte med Frederikssundstoget, der gik hver anden time. I Skovlunde standsede toget ved et lille trinbræt, hvorfra en trappe, der var lavet af gamle jernbanesveller, førte ned til en lille rød træbygning, hvor der var et lille venterum og et billetsalgssted, der tillige fungerede som posthus. En mand betjente begge dele. Mellem jernbanen og Skovlunde landsby var der åbne marker og gartnerier. Landevejen snoede sig ned gennem landsbyen, forbi smedjen og de to købmænd. Mellem Toftholm og Bybjerggaard førte en markvej (Tangevej) med grøfter på begge sider ud til grundene. I løbet af sommeren lavede kommunen overkørsler over grøfterne ved Ejbyvej og Tangevej, så det blev muligt at køre ind til grundene med lastbiler. Den 15. maj 1949 blev S-toget udvidet til Ballerup. Hasselvej Der var meget åbent. Man kunne se fra den ene ende af udstykningen til den anden og havde en pragtfuld udsigt ind over København. Det var meget blæsende, og der var ingen steder at gå i læ for blæst og regn. En chauffør, der kom derud med materialer, sagde:»jeg kan ikke forstå, at I kan holde ud at være på denne prærie«. Det var før, der blev indført weekendordninger, så de fleste havde kun søn- og helligdagene til at passe haverne i. Mange fandt kampen mod ukrudtet for hård og lod det gro, andre solgte. Nogle havde svært ved at afse de 24 kr. om måneden og solgte af den grund. Om efteråret bandt man aviser om de små træer, for ikke harerne skulle ødelægge barken om vinteren. Tangevej mellem Toftholm og Bybjerggaard DEN FØRSTE BEBYGGELSE Efterhånden blev der flyttet en del gamle sommerhuse ud fra de nedlagte kolonihaver i København. Da det var forbudt at bygge sommerhuse af nye materialer, De fleste boede i København og tog turen ud til Skovlunde på cykel ofte belæsset med udplantningsplanter, værktøj, madpakke og termoflaske. S-toget gik kun til Vanløse. Et gammelt kolonihavehus ankommer til Toftholm. Bybuen (tidligere Torvevej) med jernbanen i baggrunden (1949). var der mange, der købte brædder, døre, vinduer og mursten fra huse, der blev revet ned. I 1945 var der blevet lavet en lejr for tyske flygtninge på Kløvermarken på Amager.

5 St. Hans aften samledes man om bålet på vejen eller oppe på marken langs Harrestrupvej. Morelvej 25, Huset er bygget af sættekasser fra et nedlagt trykkeri. Da flygtningene blev sendt hjem, blev barakkerne og inventaret solgt billigt. Adskillige sommerhuse i Toftholm blev bygget af materialer fra Kløvermarken. Der var stor hjælpsomhed mellem haveejerne. Flygtningebarak opføres som sommerhus på Tjørnevænget. Man hjalp hinanden med husbyggeriet, lånte hinandens værktøj og tog varer med fra byen. Heksen til St. Hans bålet.. STORMFULDE GENERALFORSAMLINGER Den første bestyrelse bestod af stabile, forsigtige kolonihavefolk, der var indstillet på, at der skulle spares sammen, inden man skulle udlægge vandledninger og anlægge slaggeveje. Men en del medlemmer var interesseret i at få gjort området byggemodent hurtigst muligt, og de mente, at det var klogest at tage lån. Som en udtrykte det:»hvis jeg sætter en bajer i banken, kan jeg have en sodavand«. Området lå i»yderzonen«, hvilket vil sige, at det kun måtte benyttes til sommerbeboelse. Der kunne ikke foreløbigt laves veje, kloakker, eller permanent vand, ligesom man ikke kunne få elektricitet. De første år blev generalforsamlingerne holdt i Folkets Hus på Jagtvej. De var ofte præget af en meget fjendtlig, kritisk debat med grove, uberettigede beskyldninger mod bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling i november 1948 blev kassererens regnskab forkastet. Nogle medlemmer, der var uddannede revisorer, mente, at regnskabet ikke var ført tilstrækkeligt professionelt. De insinuerede ganske ubegrundet, at kassereren havde svindlet. Kassereren nedlagde i vrede sit hverv og solgte sin grund forurettet og bitter. Debatterne på generalforsamlingerne trak ofte så langt ud, at den sidste sporvogn var kørt, inden mødet var slut. Taget lægges på sommerhuset. FLYVEPLADSEN Problemer var der mange af. Allerede på den ordinære generalforsamling i marts 1949 kom der klager over flyvepladsen, og disse klager fortsatte med forøget styrke fra år til år. Morian Hansen havde flyveskole, og de mange starter og landinger, samt overflyvninger i lav højde var frygtelig generende. Det blev yderligere forværret, da man i 1964 udvidede med en ny startbane, og da der blev etableret taxaflyvning og ruteflyvning til Anholt, Læsø og Samsø. Først da flyvepladsen blev nedlagt 31. december 1980 var problemet løst.

6 Skovlunde flyveplads ANDRE PROBLEMER Foreningen havde kun udgifter af gårdene og ville gerne af med dem. Men det var svært for kommunen at finde et andet sted at genhuse de to»husvilde«familier. Da det endelig lykkedes, og tilladelsen blev givet til at rive gårdene ned, blev jorden udstykket til grunde. De første år var der på Hasselvej en rævefarm, der gav store lugtgener over store dele af udstykningen. Da rævene kastede hvalpene på grund af støjen fra flyvepladsen, blev den omdannet til en minkfarm, men det gjorde ikke lugtgenerne mindre. Senere blev den lavet til hønseri, som blev nedlagt i midten af halvtredserne. Da man gik i gang med at anlægge haverne, dækkede man en grøft til i skellet til marken langs Harrestrupvej med det resultat, at der opstod oversvømmelse specielt på Hybenvænget. Det gav hidsige diskussioner på generalforsamlingerne. Skulle der drænes? Hvem skulle betale? Foreningen eller de grundejere, det var gået ud over? Helt galt blev det i den regnfulde sommer 1954, hvor store dele af området stod under vand. Bestyrelsen gav pålæg om, at haveejerne skulle grave en rende i en afstand af en meter fra hækken, så vandet kunne blive ledt ud i grøfterne på Tangevej og Ejbyvej. En overgang var det et stort problem, at der var mange grunde, der ikke blev passet. En del spekulanter havde købt en grund og ventede blot på, at den skulle stige i værdi. Naboerne klagede over ukrudtet, der spredtes for alle vinde. På et vist tidspunkt lod bestyrelsen de forsømte grunde pløje på ejernes bekostning. Også ulovligt dyrehold vakte debat. Nogle holdt høns, andre fodrede vildkatte om sommeren og lod dem skytte sig selv om vinteren. Omstrejfende hunde og problemer med hundes efterladenskaber har i alle årene været et aktuelt diskussionsemne. I 1952 blev grøfterne ved Tangevej renset op og vejen gjort i stand med grus og tjære; området kom til at ligge i»mellemzonen«med mulighed for at kunne rykke ind i»inderzonen«, når der blev anlagt kloak og rigtige veje. I 1953 blev der indlagt permanent vand på grundene med en målerbrønd og et tappested ved siden af brønden for en pris af 350 kr. pr. parcel. Gamle mursten renses for at blive til nyt hus, Fra år til år var der kommet flere og flere huse. Mange var bygget så godt, at de kunne bruges til helårsbeboelse. Det var ulovligt at bo der hele året, men alligevel var der i 1953 seks familier, der overvintrede i deres huse, skønt der hverken var veje, kloakker eller elektricitet. Til opvarmning og madlavning brugte de petroleum eller flaskegas. Til belysning brugtes petroleumslamper. Der var ikke nogen renovationsordning. Det affald, der kunne brændes, blev afbrændt i gamle olietønder, og det, der kunne rådne blev gravet ned. Glas, metal og lignende pakkede man ind og tog med ind til skraldebøtterne i København. Det kunne lade sig gøre at få indlagt elektricitet fra 1953, hvis man var villig til at betale de elektricitetsstolper, der skulle bruges. Kloakker og veje blev anlagt i løbet af , og da området i 1961 rykkede ind i»inderzonen«, gik der rigtig gang i helårsbyggeriet. Flere der boede i små dårlige lejligheder og havde en beskeden indtægt, gik igang med selv at bygge deres helårshus. Tjørnevænget den regnfulde sommer FORRETNINGER Der var mulighed for at købe ind hos købmændene i Skovlunde, men skulle man til en slagter eller isenkræmmer, måtte man op på Frederikssundsvej.

7 Der var ingen bager i den nærmeste omegn, men daglig kom der en mælkemand kørende og ringede med sin klokke. Italieneren Sebastino Ferrara fik i 1952 tilladelse til at åbne en iskagebod på sin grund på hjørnet af Tangevej og Tjørnevænget. Efterhånden udvidedes varesortimentet, og iskageboden blev i årenes løb udbygget til en købmandsforretning og en slagterforretning. Forretningerne blev i 1963 solgt til Bernhard Hansen, der fik tilladelse til»salg af stærke drikke«. De to forretninger blev i 1974 omdannet til et minimarked, som i 1977 blev ført videre af datteren, Nina Hansen. På Hasselvej var der en overgang en kiosk og på Kløvertoften et vaskeri. Desuden åbnedes en glarmesterforretning på Birkeengen og en damefrisørsalon på Hasselvej. VEJPROBLEMER Fra 1953 og fremefter blev området mellem parcelforeningen og Harrestrupvej bebygget og vejene ført igennem til Harrestrupvej. Hybenvænget blev anlagt som en bred vej med rabatter ved siden, så den senere kunne udvides, da den var planlagt som en hovedtrafikåre med forbindelse til Dyrehegnet. Dette blev imidlertid ikke til noget, idet man i 1970 placerede Rosenlundskolen netop der, hvor Hybenvængets forlængelse skulle have været. Da man i begyndelsen af halvfjerdserne anlagde Askeengen og Lindeengen, var det planen, at disse veje skulle have tilkørsel fra en planlagt vej, Sydbuen, som skulle gå fra Ballerup Boulevard ved Vestforbrændingen til Vestbuen i Ballerup. Dette blev imidlertid heller ikke til noget. Resultatet var, at tilkørsel til de to veje kun kunne ske ad Harrestrupvej og gennem sidevejene mellem Harrestrupvej og Ejbyvej. Dette bevirkede, at Toftholm fik nogle meget store problemer med gennemkørende trafik. Kommunen eksproprierede i 1967 dele af grundene langs Bybjergvej for at gøre den bredere, da det var den korteste af vejene og derfor også den bedst egnede til at tage trafikken. I 1973 var trafikken imidlertid vokset så meget, at kommunalbestyrelsen betalte firmaet Anders Nyvig trekvart million kr. for at lave et forslag til afhjælpning af problemerne. Forslaget gik ud på at lukke samtlige veje ved Tangevej. Hovedparten af de beboere, der boede mellem Ejbyvej og Tangevej var meget interesserede i dette, mens de der boede langs Tangevej og mellem Tangevej og Harrestrupvej var skarpe modstandere af forslaget. Der opstod en voldsom strid mellem foreningens medlemmer. Der blev holdt mange møder og skrevet et utal af læserbreve i lokalbladene. Da kommunalbestyrelsen i 1974 lukkede Bybjergvej og Birkeengen med bomme ved Tangevej på trods af kraftige protester fra beboerne på de andre veje, var vreden mod politikerne meget stor. Lukningen af de to veje bevirkede, at de andre sideveje fik mere trafik. I stedet for at gennemføre Anders Nyvigs projekt, lavede man en forsøgsordning med oplukkelige låger ved sidevejenes udmunding i Harrestrupvej. Ordningen fungerede ikke, da bilisterne ikke lukkede lågerne efter sig, når de var kørt igennem. Da Bikubebebyggelsen i den sydlige ende af Tangevej blev anlagt, stadig uden at gennemføre Sydbuen, øgedes trafikken i området. I 1986 betalte kommunen Anders Nyvig ½ million kr. for at lave en trafikundersøgelse med henblik på at foretage en trafikdæmpning ved at gøre Tangevej til en 40 vej med bump og vejindsnævringer. Alt i alt er der ofret mere end 1½ million kr. på planer og undersøgelser, uden at problemet med den uvedkommende, gennemkørende trafik er løst. TOFTHOLM 1988 Fra 1948 til 1988 har Toftholm udviklet sig fra en pløjemark til et fuldt udbygget villakvarter med mange huse i millionklassen. Området er meget attraktivt, tæt ved store indkøbscenter og tæt ved store rekreative område på den forhenværende flyveplads og Harrestrup-å-dalen. Korttegning: Ole Schrøder Forside: Gert Brodersen Januar 1988 Henrik Jensen Fotografier: K. M. Andersen, Ballerup kommune H. Jensen Helge Kristiansen E. Jønson Udgivet og produceret af Parcelforeningen Toftholm i anledning 40-års jubilæum.

8

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere