Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:"

Transkript

1 Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver puls, plads og pote Intro til vision for PANTEREN Dette er en vision for Vordingsborgs nye store byudviklingssatsning på området for den gamle, nedlagte plastikfabrik Panther Plast på Solbakken. Mange mener, at Solbakken lyder som et plejehjem. Komitéen bag visionen foreslår derfor, at området omdøbes til det historiske og mundrette navn PANTEREN med adressen Panter Plads, 4760 Vordingborg. Visionen udtrykker drømmene hos de mange parter, der har deltaget i dialogen om området. Både sportsforeninger, kulturforeninger og enkeltpersoner har deltaget med visionsoplæg. Den overordnede ambition er at forvandle området til et sted for alle i Vordingborg kommune og hele regionen. PANTEREN skal byde på noget, du ellers skal køre til København efter. Eller til Berlin. PANTEREN er ikke bare en plads. Det er en byvision. PANTEREN skal være et sted for både elite og folkelighed, for både professionelle og amatører. PANTEREN skal skabe et møde mellem idræt og kultur - og mellem unge og gamle, mellem singler og børnefamilier og meget gerne både mellem foreningsfolk og mennesker, der ikke føler trang til at organisere sig i foreninger. PANTEREN kan være med til at fastholde yngre borgere, fordi stedet kan være med til at ændre byens image og borgernes stolthed for området. Så skal potentielle tilflyttere nok også høre om stedet. PANTEREN er en institution, der startes af Vordingborg Kommune, eventuelt som en selvejende institution eller en fond, der skal udvikle sig i samarbejde med private interessenter. PANTEREN skal skabe nye samarbejder mellem virksomheder og borgere og måske også til nye innovative boliger. 1

2 PANTEREN skal være ny samarbejdspartner for Vordingborgs uddannelsesinstitutioner og for Vordingborg Kaserne. PANTEREN skal desuden kunne rumme en ny svømmehal, en ny biograf, som byen så længe har ønsket sig og måske et fitnesscenter og nogle wellnessvirksomheder. Og måske med Café Pink som det fælles mødested? PANTEREN skal blive et energisymbol for hele kommunen. Når borgeren kører ind gennem byen eller stiger af toget ved Vordingborg Station, skal panterskilte ved vejene og panterpoter på fortovene vise vej til PANTEREN. I en cirkel rundt om bymidten kan Panterstien blive anlagt som en oplyst sti til vandreture og løbeture med indlagte skaterområder og pulszoner med udgangspunkt i PANTEREN. Og geografisk vil pantercirklen aftegne byens uddannelsessteder og sportsarealer og kulturinstitutioner i en cirkel, hvor PANTEREN bliver det østligste punkt. PANTEREN skal være et sted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til midnat. Og panterprincippet skal være, at ethvert lokale skal udnyttes i så høj grad som muligt. Her deler brugerne ikke bare caféen og toiletterne og baderummene og børnezonen MINIPANTEREN - men også en del af kontorerne. Og parkeringspladserne, naturligvis. På den måde bliver der optimal udnyttelse af kvadratmetrene og en oprigtig mulighed for samarbejde på tværs af interesser. PANTEREN vil blive et nyt vartegn for byen som en moderne parallel til Gåsetårnet. Derfor vil området ved PANTEREN også blive oplyst på en særlig måde med Pantertårnet som pladsens trofæ. Pink eller ej. Panterprincippet er at udnytte kommunens ressourcer optimalt. At fordele byens haller og spillesteder, så de gør bedst gavn. Derfor skal aktiviteter på PANTEREN også indgå i samarbejde med alle Vordingborgs eksisterende institutioner. Når PANTEREN skal præsentere koncerter med store navne, skal det fx foregå i samarbejde med spillestedet STARS. Og når fx Waves Festivalen skal udvide sine teateraktiviteter, bliver det på PANTEREN. Når PANTE- REN har brug for huskunstnerboliger, bliver det fx i samarbejde med Vordingborg Kaserne. Når fx Vilde Vulkaner har brug for arrangørfaciliteter og billetkontor, bliver det på PANTE- REN. Og når besøgende forlader Borgcentret, tager de videre ned på PANTEREN for at spise eller se teater. Måske. For alle former for crossover-samarbejder er et ideal for PANTEREN. PANTEREN udvikles i fire faser. Hver fase skal helst udspringe af forrige fases erfaringer, så udviklingen sker så naturligt som muligt og efter brugernes behov. 1. fase fra august 2014: Her flytter nogle foreninger ind i de eksisterende haller. Hele området vil være gjort besøgsklart med indgangsparti, en café og omklædningsfaciliteter. Ud fra et bevilget budget på 7 mio. kr. til renovering og mindre ombygninger. I løbet af efteråret 2014 vil der desuden blive gjort noget ved forskønnelse af den store hal. 2. fase fra august 2015/16: Afsøgning af mulige investeringspartnere/fonde. Herefter indledes nedrivning af ikke-bevaringsværdige bygninger på området. Arkitektkonkurrence udskrives. 3. fase omkring 2019: Byggerierne på PANTEREN står færdige. 4. fase omkring 2025: PANTEREN er blevet en integreret og uundværlig del af Vordingborg Kommune. 2

3 Baggrund Visionen er formuleret af en komité, der har været på inspirationsbesøg rundt om i landet til kulturhuse og idrætshuse. Udgangspunktet for komiteens arbejde har været de visioner og mål, der er opstillet i Helhedsplan for Vordingborg by. Kommunalbestyrelsen traf i oktober 2013 beslutning om de overordnede rammer for byudviklingsprojektet af Solbakken, (se notat om de overordnede rammer på / baggrund). I samme måned nedsatte Udvalget for Økonomi- Planlægning og Udvikling en bredt sammensat komité, som skulle komme med oplæg til de forskellige faser i byudviklingsprojektet. I komitéen sidder syv lokalt forankrede personer og to eksterne eksperter. Tilsammen dækker de felterne kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Visionen for oplevelsescentret rummer både det lokale og det regionale idrætsliv og kulturliv og erhverv og boliger. Visionen skal også medvirke til realisering af intentionerne i Helhedsplanen for Vordingborg by, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. februar Den overordnede vision i Helhedsplanen er: Vordingborg har tiltrækningskraft overfor familier og virksomheder. Vordingborg by er lokomotivet i udviklingen på uddannelses-, erhvervs- og infrastrukturområdet. Vordingborg by skal styrkes som regional uddannelsesby inden for mellemlange uddannelser og som regionalt oplevelses- og handelscentrum Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fastlagde komiteens opgaver, som bl.a. er: At skabe en samlet vision for området, der gør det interessant for fonde og andre investorer at medvirke til udvikling af projektet. Gennem sit virke sikre ejerskab og engagement hos de kommende brugere af området. At der hurtigt skabes liv i området ved at dette tages i brug af aktører, der kan medvirke til at skabe fundament for den videre udvikling. I december 2013 traf kommunalbestyrelsen på baggrund af komiteens anbefalinger beslutning om at anvende 7 mio. kr. til den nødvendige renovering af hal 1 samt om oprydning på udearealerne i området, således at området kan tages i anvendelse fra august En realisering af dele af visionen kan derfor starte med det samme. Komiteen anbefaler en realisering i flere trin, hvor det første trin virker som en forberedelse af næste trin, og hvor erfaringer fra de første trin kan bruges som ledetråd for udvikling af projektet. Dette notat præsenterer komiteens bud på vision for området: En beskrivelse af de muligheder, der kan realiseres fra august 2014, samt de muligheder som formentligt tidligst kan realiseres i et tidsperspektiv på 3 til 5 år. 3

4 Notatet er opdelt i 3 dele. 1. del omhandler visionen og de første trin i realiseringens indhold, organisering mv. 2. del handler om mulighederne i det længere tidsperspektiv og en oversigt over det videre arbejde med indkredsning af mulige samarbejdsparter og investorer. 3. del indeholder et kort afsnit om komiteens arbejde 1. del: Visionen og de første trin i en realisering Visionen skal ses i forlængelse af visionen i Helhedsplanen og indeholder de muligheder som PANTEREN kan bidrage med. Visionen vil gøre området til et aktiv i forbindelse med tiltrækning af børnefamilier, regionale uddannelsestilbud, erhvervsudvikling og udvikling af Vordingborg som regionalt oplevelses- og handelscentrum: PANTEREN er et regionalt center for alle inden for kultur, idræt, uddannelse og erhverv." Fællesskab, dynamik og tro på egne styrker skal gennemsyre området, og fokus er at bygge videre på de kvaliteter, Vordingborg kommune allerede har og vil udvikle. PANTEREN skal være mødested for alle, med forskellige tilbud til forskellige mennesker, idræt, sport, kultur, og en kombination af kunst, kultur, idræt og musik på en gang. Kodeord er: Fleksibilitet og multifunktionalitet Området skaber grundlag for at gøre visionerne i Helhedsplanen for Vordingborg by til virkelighed, når områdets nære tilknytning til uddannelsesområdet og kasernen indtænkes i hele udviklingen af PANTEREN. 4

5 PANTERENS dynamik består i at blande kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Området skal medvirke til at skabe engagement og nye muligheder nye muligheder vil betyde større interesse hos fonde og institutionelle investorer. De interessenter, der får plads på PANTEREN, skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med hinanden og med de øvrige parter i panterringen. Panteren skal være en drivkraft, der binder byen sammen. Samarbejdet mellem uddannelsesmiljøerne, de kreative og idrætslige miljøer vil skabe grundlag for at tiltrække og udvikle kompetencegivende uddannelser. Området fra PANTEREN i øst, over uddannelsesstederne og Kasernen i nord og vest, ned mod området ved stationen med Vordingborg Hallen og University College Sjælland i syd skal tænkes som et samlet udviklingsområde. Realisering af visionen Visionen kan realiseres allerede nu. Med en renoveret og lovliggjort stor hal på næsten 4000 kvm (Hal 1) pr. 1. august 2014 er der basis for at igangsætte realisering af visionen. Kommunalbestyrelsens beslutning om renovering af hallen skete under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Og med målsætninger om, at aktiviteterne i området skal kunne fungere som drivere for udviklingen af byudviklingsprojektet, de skal tilføre området værdi, skabe opmærksomhed og ejerskab. De aktiviteter, der nu får plads, er aktiviteter, der taler til så mange forskellige grupper som muligt. Vel at mærke grupper, som er villige til sammen at skabe noget nyt og til at bruge området på alle tidspunkter af døgnet. 5

6 PANTEREN vil skabe nye muligheder, som vil supplere de eksisterende faciliteter. På grund af Danilogs nedlukning den 1. marts 2014 med den deraf følgende reduktion af mandskab på området, bliver der her ledig kapacitet på idrætsfaciliteterne og i overnatningsmulighederne. Både foreninger og uddannelsessteder vil kunne låne disse ledige faciliteter, både til daglig brug og ved større enkelt arrangementer. Hal 1 Hal 4 Koldhaller Sportsanlæg skal tilpasses ændringer i aktivitetsmønstret især hos voksne, uden det går ud over de traditionelle idrætsgrene, der stadig har stor tilslutning blandt børn og unge. Antallet af faciliteter i et område har betydning for antallet af idrætsaktive - og særlig aktivering af uderummet ved etablering af motionsstier, bevægelseszoner, stier til rulleskøjter og cykling vil få flere til at være idrætsaktive. PANTEREN skal tiltrække alternative sportsgrene og indbyde til selvorganiserede aktiviteter. Den store hal (Hal 1) kan som det første led i udviklingen blive til et fleksibelt idræts- og kulturhus samt hjemsted for arbejdspladser med tilknytning til kultur og idrætslivet. Hal 1 vil efter 1. august rumme 3 mindre sale med idrætsgulv og en stor hal, hvor der fortsat er betongulv. Den store hal skal som led i den første udvikling af området bibeholdes som en multihal, med mulighed for gæstespil af teater, opera, rockkoncerter, messer, sportsstævner, konferencer og andre events. De mindre sale kan anvendes til både sport, teater og større møder. Der vil således være mulighed for både større events med op til 3000 deltagere samt for øvelokaler til teatre, træningsmuligheder for eksempelvis klatring, kampsportsgrupper, springgymnastik, seniormotion, men også nye former som parkour, skatere og streetbasket. Mindre rum i hallerne kan rumme E-sport (fx computerspil og bordrollespil), indpasning af mindre intimscene, teaterværksted mv. PANTERENS nye lokaler og mulighederne for i samarbejde med kasernen, at bruge ledige faciliteter på her medfører en generel og tiltrængt kapacitetsforøgelse af tilbuddene i Vordingborg by og kommune. 6

7 Det samlende punkt for PANTEREN vil dog være en café. Uden et salgssted med kaffe og noget basismad vil folk ikke bare drible forbi PANTEREN for at se, hvad der sker. Caféen kan bare være et udsalgssted af mad, der produceres et andet sted. Men det kunne også være en ambition ion at skabe et produktionskøkken som et socialt projekt eller som et praktikprojekt til en uddannelse som fx ZBC s Mad til mennesker. På første sal i hal 1 er der mulighed for ind- retning af kontorarbejdspladser, fx til folk indenfor kultur og idrætsorganisationer, hvilket vil medvirke til, at der er mennesker og liv på stedet hele dagen, døgnet rundt. Sund mad i idrætscenter Vejen og på Panteren? Hal 4, som er den ældste bygning, og som i første omgang ikke bliver renoveret eller nedre- vet, foreslås anvendt som værkstedsbygning. Der er ikke afsat midler til renovering af denne bygning, men opfinder- og iværksættermiljøer kan inviteres sammen med mere etablerede håndværkere til at udvikle et iværksættermiljø. Der tilbydes plads på meget fordelagtige vil- kår, eventuelt mod selv at forestå den nødvendige renovering af egne lokaler. Inden der skaffes investorer til nybyggeri, skal udearealerne gøres attraktive. På udearealerne etableres manuelt aktiveret lys, her kan indrettes skaterbaner, anlæg til parkour, petanque, udendørs scener, krolf m.m.. Der kan skabes plads til musikarrangementer, etableres opholdsmobile kolonihaver mv. Facaden på Hal 1 skal nytænkes og udsmykkes, f.eks. som klatrevæg. Og indgangen skal markeres med arealer med legepladser for både småbørn og større børn, en lysskulptur, der klart markerer området som PANTEREN. Koldhallerne er planlagt nedrevet. Indtil der er investorer, som ønsker at udvikle denne del af arealerne, kunne den ene hal stilles til rådighed til fx skatere. Alle ønskerne til udnyttelse af udearealerne og koldhallerne stammer fra dialogprocessens aktører, der er villige til at gå i gang fra dag 1. Udearealerne vil medvirke til at skabe fællesskab og medejerskab og give liv til området. På udearealerne kan der også for en beskeden investering etableres containere, der kan indrettes til øvelokaler ler eller mindre værksteder efter behov. Det første led i realisering af visionen skal skabe liv og engagement fra første færd. Første fase skal altså fungere som et springbræt for etablering af samarbejder, fondsansøgninger og nye investorer, der vil tiltrækkes af dynamikken i området. Organisering og daglig ledelse fra august 2014 Panterånden skal handle om udvikling og tryghed. Her er nye ideer og initiativer velkomne. Ildsjæle skal føle sig hjemme, og PANTEREN skal give flere lyst og ressourcer til at skubbe nye initiativer i gang. Organisering af aktiviteter på PANTEREN skal indeholde netværk og brugerråd, hvor de involverede forpligter sig til at deltage. 7

8 Hvis PANTEREN skal blive en succes, er det nødvendigt med en professionel leder af stedet. Fr a starten vil der måske kun være ressource til en deltidsleder, men på længere sigt vil det være nødvendigt med en fuldtidsansat chef, der kan tage PANTEREN på sig som sin personlige opgave og som organisatorisk kan skabe et netværk omkring stedet, der vil få det til at blomstre; med en voksende stab medarbejdere under sig. Mulighederne i PANTEREN vil blive skabt af de mennesker, der bruger stedet. Derfor vil det være vigtigt, at lederen vil kunne være med til at udvikle stedet i lydhør dialog med brugerne og med de borgere, der ikke er brugere endnu. Dette gælder både i opstartsfasen og i de senere trin. Det vil være vigtigt, at den daglige ledelse får de nødvendige kompetencer, så kommandovejene i forhold til kommunen er korte. Erfaringerne fra andre lignende projekter viser, at det er fællesskabet og en dygtig leder med udvidede beføjelser, der kan skabe resultater. 2 Det videre arbejde Realisering af visionen, de næste trin De næste trin skal være investeringer i flere multifunktionelle lokaler. Mulighederne for permanentgørelse af værksteder og mikrovirksomheder i hal 4 skal afsøges uanset om det skal gøre gennem nybyggeri eller ved en gennemgribende modernisering. Vordingborg Kommune har behov for en svømmehal, der kan tilgodese mange former for vandaktiviteter. Et sådant anlæg skal samtænkes med teatersal, sportslokaler og en biograf. Etablering af en biograf vil give indtægter og en daglig gennemstrømning af mennesker, et sted hvor man kan mødes. Et fitnesscenter ville også være en oplagt indbygger på PANTE- REN. Et andet eksempel vil være, at der skabes et samlingshus, der fx kobles sammen med et domicil for en virksomhed (privat eller offentligt). Dette vil ligeledes medvirke til gennemstrømning af mennesker og skabelse af en kritisk masse, der kan sikre kunder, der kan holde gang i andre funktioner som fx caféen. Et næste led kan også være etablering af boligbyggeri. Når den nye Femernbælt forbindelse bliver færdig, bliver trafikforbindelsen til København styrket. Så vil det blive mere attraktivt for borgere at slå sig ned i Vordingborg og dermed vil det også blive mere interessant for investorer at satse på boligbyggeri. Her kunne PANTEREN vælge at prioritere et boligbyggeri, der anviser nye veje både i forhold til arkitektur, boligform og miljøforhold. Et boligbyggeri kunne også bestå i en ordning med gæsteboliger el. lign.. Ved udvikling af nybyggeri skal der i alt tænkes i multifunktionalitet i forhold til alle tænkelige brugergrupper. Den viden, der allerede er her i området omkring miljømæssigt bæredygtigt byggeri, arkitektur, landskabsbehandling skal bringes i spil og udvikles. I de næste trin i udviklingen af området, kan der fx udskrives konkurrence mellem førende arkitekter, der i teams byder på området i samarbejde med kommende investorer i området. I samme periode, skal der arbejdes for at gøre området interessant for iværksættermiljøer og små virksomheder - gerne med markante virksomheder, som tiltrækker andre, der gerne vil være en del af det gode selskab. PANTEREN skal komme til at rumme et opfinder- og iværksættermiljø, der kan skabes af både amatører, iværksættere og etablerede håndværkere. Der er i dag et behov for erhvervs- 8

9 udvikling af mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der findes mange ildsjæle og idemagere både indenfor fødevarer, i turistbranchen og blandt mere værkstedsorienterede fag. Men det eksisterende tilbud på vækstfabrikkerne er kun for de udvalgte, altså for de virksomheder, der allerede kan. Der mangler et tilbud til dem, som er på vej, og som tumler alene med ideerne. PANTEREN kan sætte rammen for dem. Gerne i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og fx forskningsprojekter og erhvervsudviklingsprojekter, der analyserer viden om, hvordan man tager springet fra ide til dynamisk og forretningsmæssig bæredygtig virksomhed. Økonomi De næste trin i arbejdet handler om at finde mulige samarbejdsparter. Det første trin i realiseringen sker ved kommunale midler og skal ses som en appetitvækker for fonde og andre investorer. Om området senere skal udskilles som en selvejende institution, eller om området eller dele af det skal afhændes til en tredje part, må afhænge af arbejdet med at indkredse de mulige samarbejdsparter. Den dynamik, der skabes ved at blande kultur, idræt, uddannelse og erhverv, skal medvirke til at skabe den nødvendige interesse hos fonde og institutionelle investorer. Vordingborg Kommune har allerede investeret et to cifret beløb i køb og oprydning i området, og kommunalbestyrelsen har i de kommende års budgetter afsat 30 mio. kr. til udvikling af faciliteter til idræt og kultur i Vordingborg by. Det er håbet, at denne klare kommunal prioritereing vil kunne medvirke til interesse hos relevante fonde og investorer. PANTEREN skal være en drivkraft, der kan binde forskellige aktører sammen. Ved nybyggeri i området skal man overveje, om anlægsansvar og driftsansvar skal kobles sammen, specielt hvis nybyggeriet sker med kommunal medfinansiering, Via inspirationen fra besøg hos lignende projekter andre steder i landet, har komitéen samlet en del viden om mange økonomiske modeller tilpasset lokale forhold som bl.a. lokale investorer og kundegrundlag, kommunalt ejerskab eller ej. En af de centrale faktorer, som har skabt succes andre steder, er lokalt ejerskab og engagement. Og med det store engagement, der har været i de første faser af byudviklingsprojektet på PANTEREN, vil budskabet til de kommende investorer være tydeligt: Vi er i gang med noget nyt og unikt vil I være med? 3 Kort om arbejdet frem til nu Komiteens arbejdsform har været baseret på principper om åbenhed og dialog. Referater fra møder er blevet offentliggjort på hjemmesiden hvor forskellige indlæg i debatten ligeledes er blevet fremlagt. Komiteen består af 11 personer: 9

10 Fra venstre ses: Thorbjørn Kolbo, John Nielsen, Niels Natorp, Susan Thydal, Lisbeth Mogensen, Katrine Ring, Kaj Aagaard, Uffe Nielsen, Anne Middelboe Christensen, Svend Rønne og formand Niels Fog. Yderst til venstre ses projektleder fra administrationen Vibeke Møgelvang de Neer- gaard. Der har været holdt åbent hus på området i 2 omgange, og der har været afholdt møder med interessenter i området. Processen har resulte-eret i forskellige samarbejder er blandt både sportslivets og kulturlivets parter. Der er etableret samarbejder på kryds og tværs, mellem idræt og teatergrupperne og teater- grupperne indbyrdes. Borgere har etableret en facebookgruppe kaldet IPS Idræt på Solbakken - som med en aktiv styregruppe har medvirket til at skabe opmærksomhed om byudviklingsprojektet. IPS har desuden med støtte fra komiteen arrangeret en aktivitetsdag på Solbakken 25. januar 2014, hvor mellem 2000 og 2500 borgere deltog. Komitéen har derudover søgt inspiration ved at besøge 17 lignende projekter i resten af lan- det. Erfaringerne fra de mange besøg er mere indgående beskrevet i bilaget Inspiration til Solbakken 1, men i hovedsagen handler de om: 1 Kataloget hvor resume af erfaringerne er indarbejdet, Inspirations katalog under bjælken Inspiration på 10

11 Dialog og skabelse af tilhørsforhold for brugerne. Medejerskab er et nøgleord, og det opnås bedst, hvis der fra indledningsfasen knyttes stærke bånd både mellem ledelse og brugere og brugerne imellem. Det er tydeligvis vigtigt at definere rammer og værdier meget klart. Et steds succes afhænger af en fælles ansvarlighed og lyst til at hjælpe hinanden, så området og projektet udvikles i samarbejde med brugerne. Desuden kan frivillige skabe afgørende liv og stemning på stedet. De mest inspirerende kulturbesøg var på steder, der emmede af aktivitet hele dagen og på alle dage året rundt. Komitéen inviterede i slutningen af januar 2014 alle interesserede parter til at præsentere deres visioner for området. Der kom 19 forskellige bud. Projekter komiteen hvor komiteen har hentet inspiration: FredericiaC og Gasværksgrunden Horsens Forum Mærk Horsens Fængslet, Horsens Carlsberg Byen DGI-byen + Øksnehallen Kødbyen Musicon Birkerød Idrætscenter Skanderborg Kommune Vejen Idrætscenter Spinderihallerne i Vejle Nordkraft, Aalborg Aalborg virksomhedshus Godsbanen, Aarhus Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft Oversigt over ideerne er vedlagt som bilag: Resume fra deltagerne på visionsmøde 23. januar De enkelte bidrag på dagen kan ses på (På sitets forside, klik på teksten: Se indlæggene fra visionsmøde) Flere deltagere, både blandt sportsgrene og teatre, pegede på de unikke muligheder for udvikling i samarbejde med uddannelsesstederne. Vordingborg Campus/uddannelsescenter som omfatter både Vordingborg Gymnasium og HF samt Zeeland Business College (ZBC) udtrykte i deres indlæg ønske om at samarbejde om brug af faciliteterne på Panteren og samarbejde omkring udvikling af nye uddannelsesgrene. Uddannelsesmiljøet har gode erfaringer med nye uddannelser: De unge springer ud af væggene, når vi laver noget nyt. Netop det lave uddannelsesniveau i kommunen og de omkringliggende kommuner er en af de allerstørste udfordringer, der skal løses i fremtiden. Her kan PANTEREN også blive en løftestang. Dialogen med erhvervslivet har ikke været optimal. Enkelte virksomheder har udtrykt interesse for at samarbejde eller etablere sig i området. Komiteen vil derfor i den kommende periode frem til 1. august intensivere arbejdet med at finde relevante samarbejdsparter. På vegne af komiteen, Udviklingskonsulent Vibeke Møgelvang Neergaard. 11

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken. Et byudviklingsprojekt med kultur og idrætsfaciliteter, attraktive boliger

Udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken. Et byudviklingsprojekt med kultur og idrætsfaciliteter, attraktive boliger Udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken Et byudviklingsprojekt med kultur og idrætsfaciliteter, attraktive boliger og erhverv Udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere