Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:"

Transkript

1 Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver puls, plads og pote Intro til vision for PANTEREN Dette er en vision for Vordingsborgs nye store byudviklingssatsning på området for den gamle, nedlagte plastikfabrik Panther Plast på Solbakken. Mange mener, at Solbakken lyder som et plejehjem. Komitéen bag visionen foreslår derfor, at området omdøbes til det historiske og mundrette navn PANTEREN med adressen Panter Plads, 4760 Vordingborg. Visionen udtrykker drømmene hos de mange parter, der har deltaget i dialogen om området. Både sportsforeninger, kulturforeninger og enkeltpersoner har deltaget med visionsoplæg. Den overordnede ambition er at forvandle området til et sted for alle i Vordingborg kommune og hele regionen. PANTEREN skal byde på noget, du ellers skal køre til København efter. Eller til Berlin. PANTEREN er ikke bare en plads. Det er en byvision. PANTEREN skal være et sted for både elite og folkelighed, for både professionelle og amatører. PANTEREN skal skabe et møde mellem idræt og kultur - og mellem unge og gamle, mellem singler og børnefamilier og meget gerne både mellem foreningsfolk og mennesker, der ikke føler trang til at organisere sig i foreninger. PANTEREN kan være med til at fastholde yngre borgere, fordi stedet kan være med til at ændre byens image og borgernes stolthed for området. Så skal potentielle tilflyttere nok også høre om stedet. PANTEREN er en institution, der startes af Vordingborg Kommune, eventuelt som en selvejende institution eller en fond, der skal udvikle sig i samarbejde med private interessenter. PANTEREN skal skabe nye samarbejder mellem virksomheder og borgere og måske også til nye innovative boliger. 1

2 PANTEREN skal være ny samarbejdspartner for Vordingborgs uddannelsesinstitutioner og for Vordingborg Kaserne. PANTEREN skal desuden kunne rumme en ny svømmehal, en ny biograf, som byen så længe har ønsket sig og måske et fitnesscenter og nogle wellnessvirksomheder. Og måske med Café Pink som det fælles mødested? PANTEREN skal blive et energisymbol for hele kommunen. Når borgeren kører ind gennem byen eller stiger af toget ved Vordingborg Station, skal panterskilte ved vejene og panterpoter på fortovene vise vej til PANTEREN. I en cirkel rundt om bymidten kan Panterstien blive anlagt som en oplyst sti til vandreture og løbeture med indlagte skaterområder og pulszoner med udgangspunkt i PANTEREN. Og geografisk vil pantercirklen aftegne byens uddannelsessteder og sportsarealer og kulturinstitutioner i en cirkel, hvor PANTEREN bliver det østligste punkt. PANTEREN skal være et sted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til midnat. Og panterprincippet skal være, at ethvert lokale skal udnyttes i så høj grad som muligt. Her deler brugerne ikke bare caféen og toiletterne og baderummene og børnezonen MINIPANTEREN - men også en del af kontorerne. Og parkeringspladserne, naturligvis. På den måde bliver der optimal udnyttelse af kvadratmetrene og en oprigtig mulighed for samarbejde på tværs af interesser. PANTEREN vil blive et nyt vartegn for byen som en moderne parallel til Gåsetårnet. Derfor vil området ved PANTEREN også blive oplyst på en særlig måde med Pantertårnet som pladsens trofæ. Pink eller ej. Panterprincippet er at udnytte kommunens ressourcer optimalt. At fordele byens haller og spillesteder, så de gør bedst gavn. Derfor skal aktiviteter på PANTEREN også indgå i samarbejde med alle Vordingborgs eksisterende institutioner. Når PANTEREN skal præsentere koncerter med store navne, skal det fx foregå i samarbejde med spillestedet STARS. Og når fx Waves Festivalen skal udvide sine teateraktiviteter, bliver det på PANTEREN. Når PANTE- REN har brug for huskunstnerboliger, bliver det fx i samarbejde med Vordingborg Kaserne. Når fx Vilde Vulkaner har brug for arrangørfaciliteter og billetkontor, bliver det på PANTE- REN. Og når besøgende forlader Borgcentret, tager de videre ned på PANTEREN for at spise eller se teater. Måske. For alle former for crossover-samarbejder er et ideal for PANTEREN. PANTEREN udvikles i fire faser. Hver fase skal helst udspringe af forrige fases erfaringer, så udviklingen sker så naturligt som muligt og efter brugernes behov. 1. fase fra august 2014: Her flytter nogle foreninger ind i de eksisterende haller. Hele området vil være gjort besøgsklart med indgangsparti, en café og omklædningsfaciliteter. Ud fra et bevilget budget på 7 mio. kr. til renovering og mindre ombygninger. I løbet af efteråret 2014 vil der desuden blive gjort noget ved forskønnelse af den store hal. 2. fase fra august 2015/16: Afsøgning af mulige investeringspartnere/fonde. Herefter indledes nedrivning af ikke-bevaringsværdige bygninger på området. Arkitektkonkurrence udskrives. 3. fase omkring 2019: Byggerierne på PANTEREN står færdige. 4. fase omkring 2025: PANTEREN er blevet en integreret og uundværlig del af Vordingborg Kommune. 2

3 Baggrund Visionen er formuleret af en komité, der har været på inspirationsbesøg rundt om i landet til kulturhuse og idrætshuse. Udgangspunktet for komiteens arbejde har været de visioner og mål, der er opstillet i Helhedsplan for Vordingborg by. Kommunalbestyrelsen traf i oktober 2013 beslutning om de overordnede rammer for byudviklingsprojektet af Solbakken, (se notat om de overordnede rammer på / baggrund). I samme måned nedsatte Udvalget for Økonomi- Planlægning og Udvikling en bredt sammensat komité, som skulle komme med oplæg til de forskellige faser i byudviklingsprojektet. I komitéen sidder syv lokalt forankrede personer og to eksterne eksperter. Tilsammen dækker de felterne kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Visionen for oplevelsescentret rummer både det lokale og det regionale idrætsliv og kulturliv og erhverv og boliger. Visionen skal også medvirke til realisering af intentionerne i Helhedsplanen for Vordingborg by, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. februar Den overordnede vision i Helhedsplanen er: Vordingborg har tiltrækningskraft overfor familier og virksomheder. Vordingborg by er lokomotivet i udviklingen på uddannelses-, erhvervs- og infrastrukturområdet. Vordingborg by skal styrkes som regional uddannelsesby inden for mellemlange uddannelser og som regionalt oplevelses- og handelscentrum Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fastlagde komiteens opgaver, som bl.a. er: At skabe en samlet vision for området, der gør det interessant for fonde og andre investorer at medvirke til udvikling af projektet. Gennem sit virke sikre ejerskab og engagement hos de kommende brugere af området. At der hurtigt skabes liv i området ved at dette tages i brug af aktører, der kan medvirke til at skabe fundament for den videre udvikling. I december 2013 traf kommunalbestyrelsen på baggrund af komiteens anbefalinger beslutning om at anvende 7 mio. kr. til den nødvendige renovering af hal 1 samt om oprydning på udearealerne i området, således at området kan tages i anvendelse fra august En realisering af dele af visionen kan derfor starte med det samme. Komiteen anbefaler en realisering i flere trin, hvor det første trin virker som en forberedelse af næste trin, og hvor erfaringer fra de første trin kan bruges som ledetråd for udvikling af projektet. Dette notat præsenterer komiteens bud på vision for området: En beskrivelse af de muligheder, der kan realiseres fra august 2014, samt de muligheder som formentligt tidligst kan realiseres i et tidsperspektiv på 3 til 5 år. 3

4 Notatet er opdelt i 3 dele. 1. del omhandler visionen og de første trin i realiseringens indhold, organisering mv. 2. del handler om mulighederne i det længere tidsperspektiv og en oversigt over det videre arbejde med indkredsning af mulige samarbejdsparter og investorer. 3. del indeholder et kort afsnit om komiteens arbejde 1. del: Visionen og de første trin i en realisering Visionen skal ses i forlængelse af visionen i Helhedsplanen og indeholder de muligheder som PANTEREN kan bidrage med. Visionen vil gøre området til et aktiv i forbindelse med tiltrækning af børnefamilier, regionale uddannelsestilbud, erhvervsudvikling og udvikling af Vordingborg som regionalt oplevelses- og handelscentrum: PANTEREN er et regionalt center for alle inden for kultur, idræt, uddannelse og erhverv." Fællesskab, dynamik og tro på egne styrker skal gennemsyre området, og fokus er at bygge videre på de kvaliteter, Vordingborg kommune allerede har og vil udvikle. PANTEREN skal være mødested for alle, med forskellige tilbud til forskellige mennesker, idræt, sport, kultur, og en kombination af kunst, kultur, idræt og musik på en gang. Kodeord er: Fleksibilitet og multifunktionalitet Området skaber grundlag for at gøre visionerne i Helhedsplanen for Vordingborg by til virkelighed, når områdets nære tilknytning til uddannelsesområdet og kasernen indtænkes i hele udviklingen af PANTEREN. 4

5 PANTERENS dynamik består i at blande kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Området skal medvirke til at skabe engagement og nye muligheder nye muligheder vil betyde større interesse hos fonde og institutionelle investorer. De interessenter, der får plads på PANTEREN, skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med hinanden og med de øvrige parter i panterringen. Panteren skal være en drivkraft, der binder byen sammen. Samarbejdet mellem uddannelsesmiljøerne, de kreative og idrætslige miljøer vil skabe grundlag for at tiltrække og udvikle kompetencegivende uddannelser. Området fra PANTEREN i øst, over uddannelsesstederne og Kasernen i nord og vest, ned mod området ved stationen med Vordingborg Hallen og University College Sjælland i syd skal tænkes som et samlet udviklingsområde. Realisering af visionen Visionen kan realiseres allerede nu. Med en renoveret og lovliggjort stor hal på næsten 4000 kvm (Hal 1) pr. 1. august 2014 er der basis for at igangsætte realisering af visionen. Kommunalbestyrelsens beslutning om renovering af hallen skete under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Og med målsætninger om, at aktiviteterne i området skal kunne fungere som drivere for udviklingen af byudviklingsprojektet, de skal tilføre området værdi, skabe opmærksomhed og ejerskab. De aktiviteter, der nu får plads, er aktiviteter, der taler til så mange forskellige grupper som muligt. Vel at mærke grupper, som er villige til sammen at skabe noget nyt og til at bruge området på alle tidspunkter af døgnet. 5

6 PANTEREN vil skabe nye muligheder, som vil supplere de eksisterende faciliteter. På grund af Danilogs nedlukning den 1. marts 2014 med den deraf følgende reduktion af mandskab på området, bliver der her ledig kapacitet på idrætsfaciliteterne og i overnatningsmulighederne. Både foreninger og uddannelsessteder vil kunne låne disse ledige faciliteter, både til daglig brug og ved større enkelt arrangementer. Hal 1 Hal 4 Koldhaller Sportsanlæg skal tilpasses ændringer i aktivitetsmønstret især hos voksne, uden det går ud over de traditionelle idrætsgrene, der stadig har stor tilslutning blandt børn og unge. Antallet af faciliteter i et område har betydning for antallet af idrætsaktive - og særlig aktivering af uderummet ved etablering af motionsstier, bevægelseszoner, stier til rulleskøjter og cykling vil få flere til at være idrætsaktive. PANTEREN skal tiltrække alternative sportsgrene og indbyde til selvorganiserede aktiviteter. Den store hal (Hal 1) kan som det første led i udviklingen blive til et fleksibelt idræts- og kulturhus samt hjemsted for arbejdspladser med tilknytning til kultur og idrætslivet. Hal 1 vil efter 1. august rumme 3 mindre sale med idrætsgulv og en stor hal, hvor der fortsat er betongulv. Den store hal skal som led i den første udvikling af området bibeholdes som en multihal, med mulighed for gæstespil af teater, opera, rockkoncerter, messer, sportsstævner, konferencer og andre events. De mindre sale kan anvendes til både sport, teater og større møder. Der vil således være mulighed for både større events med op til 3000 deltagere samt for øvelokaler til teatre, træningsmuligheder for eksempelvis klatring, kampsportsgrupper, springgymnastik, seniormotion, men også nye former som parkour, skatere og streetbasket. Mindre rum i hallerne kan rumme E-sport (fx computerspil og bordrollespil), indpasning af mindre intimscene, teaterværksted mv. PANTERENS nye lokaler og mulighederne for i samarbejde med kasernen, at bruge ledige faciliteter på her medfører en generel og tiltrængt kapacitetsforøgelse af tilbuddene i Vordingborg by og kommune. 6

7 Det samlende punkt for PANTEREN vil dog være en café. Uden et salgssted med kaffe og noget basismad vil folk ikke bare drible forbi PANTEREN for at se, hvad der sker. Caféen kan bare være et udsalgssted af mad, der produceres et andet sted. Men det kunne også være en ambition ion at skabe et produktionskøkken som et socialt projekt eller som et praktikprojekt til en uddannelse som fx ZBC s Mad til mennesker. På første sal i hal 1 er der mulighed for ind- retning af kontorarbejdspladser, fx til folk indenfor kultur og idrætsorganisationer, hvilket vil medvirke til, at der er mennesker og liv på stedet hele dagen, døgnet rundt. Sund mad i idrætscenter Vejen og på Panteren? Hal 4, som er den ældste bygning, og som i første omgang ikke bliver renoveret eller nedre- vet, foreslås anvendt som værkstedsbygning. Der er ikke afsat midler til renovering af denne bygning, men opfinder- og iværksættermiljøer kan inviteres sammen med mere etablerede håndværkere til at udvikle et iværksættermiljø. Der tilbydes plads på meget fordelagtige vil- kår, eventuelt mod selv at forestå den nødvendige renovering af egne lokaler. Inden der skaffes investorer til nybyggeri, skal udearealerne gøres attraktive. På udearealerne etableres manuelt aktiveret lys, her kan indrettes skaterbaner, anlæg til parkour, petanque, udendørs scener, krolf m.m.. Der kan skabes plads til musikarrangementer, etableres opholdsmobile kolonihaver mv. Facaden på Hal 1 skal nytænkes og udsmykkes, f.eks. som klatrevæg. Og indgangen skal markeres med arealer med legepladser for både småbørn og større børn, en lysskulptur, der klart markerer området som PANTEREN. Koldhallerne er planlagt nedrevet. Indtil der er investorer, som ønsker at udvikle denne del af arealerne, kunne den ene hal stilles til rådighed til fx skatere. Alle ønskerne til udnyttelse af udearealerne og koldhallerne stammer fra dialogprocessens aktører, der er villige til at gå i gang fra dag 1. Udearealerne vil medvirke til at skabe fællesskab og medejerskab og give liv til området. På udearealerne kan der også for en beskeden investering etableres containere, der kan indrettes til øvelokaler ler eller mindre værksteder efter behov. Det første led i realisering af visionen skal skabe liv og engagement fra første færd. Første fase skal altså fungere som et springbræt for etablering af samarbejder, fondsansøgninger og nye investorer, der vil tiltrækkes af dynamikken i området. Organisering og daglig ledelse fra august 2014 Panterånden skal handle om udvikling og tryghed. Her er nye ideer og initiativer velkomne. Ildsjæle skal føle sig hjemme, og PANTEREN skal give flere lyst og ressourcer til at skubbe nye initiativer i gang. Organisering af aktiviteter på PANTEREN skal indeholde netværk og brugerråd, hvor de involverede forpligter sig til at deltage. 7

8 Hvis PANTEREN skal blive en succes, er det nødvendigt med en professionel leder af stedet. Fr a starten vil der måske kun være ressource til en deltidsleder, men på længere sigt vil det være nødvendigt med en fuldtidsansat chef, der kan tage PANTEREN på sig som sin personlige opgave og som organisatorisk kan skabe et netværk omkring stedet, der vil få det til at blomstre; med en voksende stab medarbejdere under sig. Mulighederne i PANTEREN vil blive skabt af de mennesker, der bruger stedet. Derfor vil det være vigtigt, at lederen vil kunne være med til at udvikle stedet i lydhør dialog med brugerne og med de borgere, der ikke er brugere endnu. Dette gælder både i opstartsfasen og i de senere trin. Det vil være vigtigt, at den daglige ledelse får de nødvendige kompetencer, så kommandovejene i forhold til kommunen er korte. Erfaringerne fra andre lignende projekter viser, at det er fællesskabet og en dygtig leder med udvidede beføjelser, der kan skabe resultater. 2 Det videre arbejde Realisering af visionen, de næste trin De næste trin skal være investeringer i flere multifunktionelle lokaler. Mulighederne for permanentgørelse af værksteder og mikrovirksomheder i hal 4 skal afsøges uanset om det skal gøre gennem nybyggeri eller ved en gennemgribende modernisering. Vordingborg Kommune har behov for en svømmehal, der kan tilgodese mange former for vandaktiviteter. Et sådant anlæg skal samtænkes med teatersal, sportslokaler og en biograf. Etablering af en biograf vil give indtægter og en daglig gennemstrømning af mennesker, et sted hvor man kan mødes. Et fitnesscenter ville også være en oplagt indbygger på PANTE- REN. Et andet eksempel vil være, at der skabes et samlingshus, der fx kobles sammen med et domicil for en virksomhed (privat eller offentligt). Dette vil ligeledes medvirke til gennemstrømning af mennesker og skabelse af en kritisk masse, der kan sikre kunder, der kan holde gang i andre funktioner som fx caféen. Et næste led kan også være etablering af boligbyggeri. Når den nye Femernbælt forbindelse bliver færdig, bliver trafikforbindelsen til København styrket. Så vil det blive mere attraktivt for borgere at slå sig ned i Vordingborg og dermed vil det også blive mere interessant for investorer at satse på boligbyggeri. Her kunne PANTEREN vælge at prioritere et boligbyggeri, der anviser nye veje både i forhold til arkitektur, boligform og miljøforhold. Et boligbyggeri kunne også bestå i en ordning med gæsteboliger el. lign.. Ved udvikling af nybyggeri skal der i alt tænkes i multifunktionalitet i forhold til alle tænkelige brugergrupper. Den viden, der allerede er her i området omkring miljømæssigt bæredygtigt byggeri, arkitektur, landskabsbehandling skal bringes i spil og udvikles. I de næste trin i udviklingen af området, kan der fx udskrives konkurrence mellem førende arkitekter, der i teams byder på området i samarbejde med kommende investorer i området. I samme periode, skal der arbejdes for at gøre området interessant for iværksættermiljøer og små virksomheder - gerne med markante virksomheder, som tiltrækker andre, der gerne vil være en del af det gode selskab. PANTEREN skal komme til at rumme et opfinder- og iværksættermiljø, der kan skabes af både amatører, iværksættere og etablerede håndværkere. Der er i dag et behov for erhvervs- 8

9 udvikling af mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der findes mange ildsjæle og idemagere både indenfor fødevarer, i turistbranchen og blandt mere værkstedsorienterede fag. Men det eksisterende tilbud på vækstfabrikkerne er kun for de udvalgte, altså for de virksomheder, der allerede kan. Der mangler et tilbud til dem, som er på vej, og som tumler alene med ideerne. PANTEREN kan sætte rammen for dem. Gerne i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og fx forskningsprojekter og erhvervsudviklingsprojekter, der analyserer viden om, hvordan man tager springet fra ide til dynamisk og forretningsmæssig bæredygtig virksomhed. Økonomi De næste trin i arbejdet handler om at finde mulige samarbejdsparter. Det første trin i realiseringen sker ved kommunale midler og skal ses som en appetitvækker for fonde og andre investorer. Om området senere skal udskilles som en selvejende institution, eller om området eller dele af det skal afhændes til en tredje part, må afhænge af arbejdet med at indkredse de mulige samarbejdsparter. Den dynamik, der skabes ved at blande kultur, idræt, uddannelse og erhverv, skal medvirke til at skabe den nødvendige interesse hos fonde og institutionelle investorer. Vordingborg Kommune har allerede investeret et to cifret beløb i køb og oprydning i området, og kommunalbestyrelsen har i de kommende års budgetter afsat 30 mio. kr. til udvikling af faciliteter til idræt og kultur i Vordingborg by. Det er håbet, at denne klare kommunal prioritereing vil kunne medvirke til interesse hos relevante fonde og investorer. PANTEREN skal være en drivkraft, der kan binde forskellige aktører sammen. Ved nybyggeri i området skal man overveje, om anlægsansvar og driftsansvar skal kobles sammen, specielt hvis nybyggeriet sker med kommunal medfinansiering, Via inspirationen fra besøg hos lignende projekter andre steder i landet, har komitéen samlet en del viden om mange økonomiske modeller tilpasset lokale forhold som bl.a. lokale investorer og kundegrundlag, kommunalt ejerskab eller ej. En af de centrale faktorer, som har skabt succes andre steder, er lokalt ejerskab og engagement. Og med det store engagement, der har været i de første faser af byudviklingsprojektet på PANTEREN, vil budskabet til de kommende investorer være tydeligt: Vi er i gang med noget nyt og unikt vil I være med? 3 Kort om arbejdet frem til nu Komiteens arbejdsform har været baseret på principper om åbenhed og dialog. Referater fra møder er blevet offentliggjort på hjemmesiden hvor forskellige indlæg i debatten ligeledes er blevet fremlagt. Komiteen består af 11 personer: 9

10 Fra venstre ses: Thorbjørn Kolbo, John Nielsen, Niels Natorp, Susan Thydal, Lisbeth Mogensen, Katrine Ring, Kaj Aagaard, Uffe Nielsen, Anne Middelboe Christensen, Svend Rønne og formand Niels Fog. Yderst til venstre ses projektleder fra administrationen Vibeke Møgelvang de Neer- gaard. Der har været holdt åbent hus på området i 2 omgange, og der har været afholdt møder med interessenter i området. Processen har resulte-eret i forskellige samarbejder er blandt både sportslivets og kulturlivets parter. Der er etableret samarbejder på kryds og tværs, mellem idræt og teatergrupperne og teater- grupperne indbyrdes. Borgere har etableret en facebookgruppe kaldet IPS Idræt på Solbakken - som med en aktiv styregruppe har medvirket til at skabe opmærksomhed om byudviklingsprojektet. IPS har desuden med støtte fra komiteen arrangeret en aktivitetsdag på Solbakken 25. januar 2014, hvor mellem 2000 og 2500 borgere deltog. Komitéen har derudover søgt inspiration ved at besøge 17 lignende projekter i resten af lan- det. Erfaringerne fra de mange besøg er mere indgående beskrevet i bilaget Inspiration til Solbakken 1, men i hovedsagen handler de om: 1 Kataloget hvor resume af erfaringerne er indarbejdet, Inspirations katalog under bjælken Inspiration på 10

11 Dialog og skabelse af tilhørsforhold for brugerne. Medejerskab er et nøgleord, og det opnås bedst, hvis der fra indledningsfasen knyttes stærke bånd både mellem ledelse og brugere og brugerne imellem. Det er tydeligvis vigtigt at definere rammer og værdier meget klart. Et steds succes afhænger af en fælles ansvarlighed og lyst til at hjælpe hinanden, så området og projektet udvikles i samarbejde med brugerne. Desuden kan frivillige skabe afgørende liv og stemning på stedet. De mest inspirerende kulturbesøg var på steder, der emmede af aktivitet hele dagen og på alle dage året rundt. Komitéen inviterede i slutningen af januar 2014 alle interesserede parter til at præsentere deres visioner for området. Der kom 19 forskellige bud. Projekter komiteen hvor komiteen har hentet inspiration: FredericiaC og Gasværksgrunden Horsens Forum Mærk Horsens Fængslet, Horsens Carlsberg Byen DGI-byen + Øksnehallen Kødbyen Musicon Birkerød Idrætscenter Skanderborg Kommune Vejen Idrætscenter Spinderihallerne i Vejle Nordkraft, Aalborg Aalborg virksomhedshus Godsbanen, Aarhus Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft Oversigt over ideerne er vedlagt som bilag: Resume fra deltagerne på visionsmøde 23. januar De enkelte bidrag på dagen kan ses på (På sitets forside, klik på teksten: Se indlæggene fra visionsmøde) Flere deltagere, både blandt sportsgrene og teatre, pegede på de unikke muligheder for udvikling i samarbejde med uddannelsesstederne. Vordingborg Campus/uddannelsescenter som omfatter både Vordingborg Gymnasium og HF samt Zeeland Business College (ZBC) udtrykte i deres indlæg ønske om at samarbejde om brug af faciliteterne på Panteren og samarbejde omkring udvikling af nye uddannelsesgrene. Uddannelsesmiljøet har gode erfaringer med nye uddannelser: De unge springer ud af væggene, når vi laver noget nyt. Netop det lave uddannelsesniveau i kommunen og de omkringliggende kommuner er en af de allerstørste udfordringer, der skal løses i fremtiden. Her kan PANTEREN også blive en løftestang. Dialogen med erhvervslivet har ikke været optimal. Enkelte virksomheder har udtrykt interesse for at samarbejde eller etablere sig i området. Komiteen vil derfor i den kommende periode frem til 1. august intensivere arbejdet med at finde relevante samarbejdsparter. På vegne af komiteen, Udviklingskonsulent Vibeke Møgelvang Neergaard. 11

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Komiteen for PANTEREN

Komiteen for PANTEREN Komiteen for PANTEREN Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 12:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme Foto: RumOs Kontorfællesskaber DSB Ejendomme Sindal station, Hjørring Kommune Stationen - Et rum for iværksættere Drømmer du om et lokalt kontorfællesskab? Måden vi arbejder på har ændret sig markant de

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Strategi 2015. Korinth Hallen

Strategi 2015. Korinth Hallen Strategi 2015 Korinth Hallen Fokus på 1. En modernisering af vedtægterne for Korinth Hallen. 2. En interessentgruppe der skal fungere som sparringspartner og tænketank for bestyrelsen og talerør for brugerne.

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere