Tlf: aalborgæbdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12"

Transkript

1 Tlf: aalborgæbdo.dk B Statsautoriseret Visionsvej 51 K-9000 Aalborg CVR-nr revisionsaktieselskab HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPRT 2011/12 GENERALFRSAMLING afholdes onsdag den 30. januar 2013 kl på Hjallerup Kro DAGSRDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget og takstblad for det/de kommende år fremlægges til godkendelse 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen på valg er: 6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 kritisk revisorsuppleant 7. Valg af ekstern revisor B. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30 le; 2013 c=:;-~~ c~, Dirigent CVR-NR

2 1 INDHLDSFRTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning.. Den uafhængige revisors påtegning. Kristiske revisorers påtegning Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal.. Ledelsesberetning. 6 7 Årsregnskab 1. oktober september Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Noter BStatsautnrlseret revisionsaktieselskab, en danskejet revlstens- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BInternational Umlted - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det intemauonale Bnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSPLYSNINGER Selskabet Hjallerup Vandforsyning Andelsselskab Søndergade Hjallerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: oktober 1932 Brønderslev 1. oktober september Bestyrelse Henrik Nielsen, formand Anders Skou, næstformand Johan Jørgensen, sekretær Jørgen H. Michaelsen Preben Jensen Revision BDD Statsautoriseret Visionsvej Aalborg revisionsaktieselskab

4 3 LEDELSESPÅ TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober september 2012 for Hjallerup Vandforsyning Andelsselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjallerup, den 17. december 2012 Anders Skou Næstformand J6V~v1 tipj;/!~o.yjrttärjt~ ~. Jørgen H. Miciiaefsen Preben Jensen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISRS ERKLÆRINGER Ti! forbrugerne j Hjallerup Vandforsynjng Andelsselskab PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Hjallerup Vandforsyning Andelsselskab for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE M LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

6 5 KRITISKE REVISRERS PÅTEGNING Som kritiske revisorer valgt på generalforsamlingen i Hjallerup Vandforsyning Andelsselskab har vi gennemgået selskabets årsrapport for regnskabsåret 1. oktober september Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

7 6 HVED-G NØGLETAL 2011/ / / / /08 (t ) (t ) (t ) (tkr.) (tkr.) Resu Itatopgørelse Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Balance Anlægsaktiver msætningsaktiver Aktiver Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Antal medarbejdere Andelshavere Forbrugere ppumpet i forbrugsåret i m3, Salg i forbrugsåret i m Vandspild, beregnet i % 6,8 3,1 1,1 2,0 1,5 Pris pr. m3... 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Fast afgift, huse Fast afgift, lejligheder og kolonihaver Fastsat prisloft... 13,83 14,04 Realiseret prisloft ,28 12,49 I 2009/10 blev anvendt regnskabspraksis ændret. I overensstem melse med årsregnskabslovens overgangsbestemmelser er sammenligningstallene for 2006/07, 2007/08 og 2008/09 ikke til rettet.

8 7 LEDELSES BERETNING Hovedaktivitet Selskabetsvæsentligste aktivitet er at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med vand. Selskabet er omfattet af vandforsyningsloven og dermed også af hvile-i-sig-selv princippet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør 718 t før afskrivninger og renter, og t efter afskrivninger og renter. Afskrivningerne udgør i alt t, af disse afskrivninger kan henføres ca t til opskrivninger som følge af den ny vandforsyningslov i Vandforsyningens realiserede prisloft for 2011/12 udgør 12,28 mod et tilladt prisloft på 13,83 Resultatet er opnået med en pris ekskl. moms på 1,50 pr. m3 og en fast afgift på 625 Driftsberetning I årets løb er der etableret nye rentvandsbeholdere, tilbygning til vandværk med installation af UVanlæg. Den samlede anskaffelsessumudgør t Endvidere er der i året påbegyndt udskiftning af vandure der kan fjernaflæses. Usikkerhed ved indregning eller måling Vandværkerne er ved overgangen til vandsektorloven pr. 1. januar 2010 blevet skattepligtige. Den skattemæssige åbningsbalanceved overgangen er imidlertid fortsat uafklaret, og der kan være en risiko for, at SKATikke vil anerkende den vurderede handelsværdi som grundlag for værkets skattemæssige afskrivninger. Selskabet kan i værste fald risikere, at beløbene, opkrævet til fremtidige investeringer, vil blive skattepligtige. Det er ledelsens vurdering, at den skattemæssige opgørelse er udarbejdet i henhold til reglerne, og at der ikke påhviler værket skat af årets overskud. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

9 8 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Hjallerup Vandforsyning Andelsselskabfor 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseb. Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C: Beskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesberetningen. Hoved- og nøgletal indgår i årsrapporten. Pengestrømsopgørelseindgår i årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. økonomiske fordele vil tilflyde Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssigeværdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATPGØRELSEN Nettoomsætning msætningen udgør de indgåede indbetalinger på vandsalg samt de fakturerede beløb af åres øvrige salg af målere mv. Tilslutningsbidrag indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering, normalt fakturadatoen, fundet sted. har Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres tll årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg inkl. grund og bygninger, distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen 1. januar 2010 er opgjort til de af Forsyningssekretariatet opgjorte værdier med udgangspunkt i vejledning for opgørelse af regulatorisk åbningsbalance. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Produktionsanlæg (inkl. grund og bygninger). Distributionsnet. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Brugstid år 8-75 år 3-8 år Restværdf 0% 0% 0% Småanskaffelser af driftsmidler og inventar med en kostpris på under 50 t pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer er optaget til kursværdi på statustidspunktet (dagspris). Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIF-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

11 10 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, afsættes ikke i årsrapporten, men oplyses i note. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømmefra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømmefra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømmefra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

12 11 RESULTATPGØRELSE 1. KTBER SEPTEMBER Note 2011/ /11 NETTMSÆTNING. 1:1 omkostninger ifølge Vandsektorloven... 2 ProduktionslønningerIteknisk tilsyn... 3 Produktionsomkostninger... 4 BRUTTRESULTAT. Salgsomkostninger... 5 Ejendomsomkostninger 6 Autodrift. 7 Administrationsomkostninger... 8 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.. Af-og nedskrivninger... 9 RESULTAT FØR RENTER. Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat. ÅRETS RESULTAT FRSLAG TIL RESULTATDISPNERING Anvendt af tidligere års overskud.. I ALT

13 12 BALANCE 30. SEPTEMBER AKTIVER Note Produktionsanlæg. Distributionsnet.. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.. Materielle anlægsaktiver 12 Andre værdipapirer. Finansielle an lægsaktiver 13 ANLÆGSAKTIVER.. Varebeholdninger. Tilgodehavende årsopgørelser. Tilgodehavende moms.. Tilgodehavende grøn afgift. Andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter.. Tilgodehavender Likvide beholdninger. MSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER

14 13 BALANCE30. SEPTEMBER PASSIVER AndelskapitaL.. pskrivningshenlæggelse. verført resultat. Note EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser. Skyldige årsopgørelser. Selskabsskat. Skyldig grøn afgift. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFRPLIGTELSER. PASSIVER Eventualposter Pantsætninger mv. og sikkerhedsstillelser 16 17

15 14 PENGESTRØMSPGØRELSE 2011/ /11 Årets resultat.. Årets afskrivninger tilbageført.. Urealiserede kursavancer tilbageført.. Nettoindtægt tilslutningsbidrag tilbageført. Skat af årets resultat tilbageført. Betalt selskabsskat.. Ændring i varebeholdninger.. Ændring i tilgodehavender.. Ændring i kortfristede gældsforpligtelser.. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER. Køb af materielle anlægsaktiver.. Salg af materielle anlægsaktiver. Indbetaling af tilslutningsbidrag. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET. Indbetaling af andelsbidrag.. PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET. ÆNDRING I L1KVIDER.. Likvide beholdninger primo.. LIKVIDE BEHLDNINGER ULTIM

16 15 NTER 2011/ /11 Note Nettoomsætning Fast afgift. Forbrugsafgift. Betalingsgebyrer. pkrævet grundbeskyttelsesafgift. Regulering forbrugerne. Brønderslev Kommune, forbrugeroplysninger. pkrævet grøn afgift. Tilslutningsbidrag : 1 omkostninger ifølge Vandsektorloven Betaling til Forsyningssekretariatet. Vandi ndvi ndi ngsafgifter. Afgift tilledningsført vand (grøn afgift).. Revisorerklæring for indberetninger til tilsyn.. Kontingent DANVA og FVD Produktionslønninger/teknisk tilsyn Vagtservice. Teknisk tilsyn mv. Hjallerup Fjernvarme, ordinært.. Assistance Hjallerup Fjernvarme, ekstraordinært.. ATP og andre omkostninger til social sikring Produktionsomkostninger mkostninger til nytilslutninger.. Vedligeholdelse m.v. EI.. Dronninglund Kommune, kort. Værktøj.. Vandanalyser. Køb af vand andre værker

17 16 NTER 2011/ /11 Note Salgsomkostninger Annoncer og reklamer Mødeomkostninger Generalforsamling Bestyrelsesudflugt Repræsentation, gaver og blomster Personalekurser Ejendomsomkostninger Forbrugsafgifter og renholdelse Forsikringer, Varme Reparation og vedligeholdelse Drift plænetraktor Autodrift Ejerafgift og forsikringer o Administrationsomkostninger Abonnement m.v. Serviceabonnement... Advokat. Revision og regnskabsassistance. Anden regnskabsmæssig assistance. Anden regnskabsmæssig assistance, tidligere år.. Mobiltelefon, fastnet og internet. Forsikringer. Gebyr, PBSm.v. Edb-udgifter. Porto og gebyrer. Kontorartikler /tryksager. Formandshonorar. Tab på debitorer. Regulering af hensættelser til tab

18 17 NTER 2011/ /11 Note Af- og nedskrivninger Produktionsanlæg. Distributionsanlæg. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.. Tab/skrotning ved afhændelse af anlægsaktiver Finansielle indtægter Renteindtægt markedsrentekonto. Renteindtægt aftalekonto.. Periodiseret rente aftalekonto, primo. Periodiseret rente aftalekonto, ultimo.. Salg af tegningsrettigheder Finansielle omkostninger Renter skat og moms... Kursregulering aktier Rentetillæg selskabsskat Materielle anlægsaktiver 12 Andre anlæg, Produktions- DistributIons- driftsmateriel anlæg net og inventar Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang Kostpris 30. september pskrivninger 1. oktober Årets opskrivninger... pskrivninger 30. september Afskrivninger 1. oktober Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger 30. september Regnskabsmæssig værdi 30. september

19 18 NTER Note Andre værdipapirer AnskaffeI- Stk. sessum Kurs Kursværdi 13 Spar Nord Bank A/S , Likvider Spar Nord Bank A/S, markedskonto.. Spar Nord Bank AIS, aftalekonto Egenkapital 15 pskrivnings- verført Andelskapital henlæggelse resultat I alt Egenkapital 1. oktober Forslag til årets resultatdisponering Årets tilgang af andelsbidrag. '" Egenkapital 3D. september Eventualposter mv. 16 Eventualaktiv Selskabet har ikke indregnet skatteaktiv med 809 t Skatteaktivet består hovedsagelig af fremførsel af skattemæssige underskud. Pantsætninger Ingen. og sikkerhedsstillelser 17

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere