2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til"

Transkript

1 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, sagsnr. 12/ Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Mulighed for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder) 1 I lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 22. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 13 a udgår»til serviceerhverv«. 2. Efter 13 a indsættes før overskriften før 14:» 13 b. Et universitet kan formidle boliger til studerende, der via et dansk universitet er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb udbudt på Det Danske Universitetscenter i Beijing. Stk. 2. Et universitet kan indgå lejeaftaler med udlejere med henblik på fremleje af boliger til kostpris til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende. Stk. 3. Et universitet kan betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og kan stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning af boligen. 13 c. Det universitet, som er værtsinstitution for sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing, kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenters eksekutivdirektør. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for den i stk. 1 nævnte bolig, herunder leje, når boligen ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligen. 13 d. Et universitet kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til en samarbejdsinstitution i udlandet. Stk. 2. Et universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for de i stk. 1 nævnte boliger, herunder leje, når disse boliger ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne.«1

2 3. Efter 14 indsættes før overskriften før 15:» 14 a. Et universitet kan lade sig akkreditere af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle visse amerikanske studielån til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater på universitetets uddannelser.«loven træder i kraft den 1. januar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Boliger til studerende på Det Danske Universitetscenter i Beijing Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Bolig til Det Danske Universitetscenter i Beijings eksekutivdirektør Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Boliger til ansatte i udlandet Gældende ret Den foreslåede ordning 3.4. Akkreditering med henblik på formidling af visse amerikanske studielån Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at indarbejde de hjemler, der i dag findes på finansloven, så universiteterne kan formidle visse boliger og stipendier i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder. Formålet er yderligere at sikre attraktive vilkår, som medvirker til, at de bedst kvalificerede medarbejdere kan tiltrækkes til de danske universiteter og deres internationale samarbejder, herunder Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research) og samtidig lette de ansattes byrde med at skulle finde bolig og indgå lejekontrakt. Internationalisering, herunder internationalisering af den danske universitetssektor, er en forudsætning for, at Danmark er konkurrencedygtig på det globale marked. Danske universiteter deltager aktivt i det internationale samarbejde om studenter- og forskerudveksling og om uddannelser og forskning. Der bliver i stigende grad skabt strategiske samarbejdsalliancer mellem danske og udenlandske universiteter. Flere og flere danske universitetsstuderende læser på et tidspunkt i udlandet, ligesom Danmark fortsat tiltrækker mange udenlandske studerende. Det er målet, at internationaliseringen af den danske universitetssektor udvikles og understøttes kontinuerligt. 3

4 2. Baggrund Det fremgår af anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 190 og 191 til 19 på finansloven for 2012, at de materielle hjemler, der gives i tekstanmærkningerne, vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning i Lovforslaget inkorporerer disse hjemler. Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde har til formål at styrke konkurrenceevnen og de offentlige forskningsinstitutioners relationer til det omkringliggende samfund. En væsentlig del af dette handler om stærke strategiske partnerskaber mellem Danmark og udlandet på forsknings- og uddannelsesområdet. Derfor søges de pågældende tekstanmærkninger indarbejdet i denne lov. Det Danske Universitetscenter i Beijing er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) om forskning og uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau. Der udbydes indledningsvist fire kandidatuddannelser med studiestart i Det Danske Universitetscenter i Beijing skal udover at lette rekrutteringen af dygtige internationale forskere og studerende til danske virksomheder og videnmiljøer være med til at forbedre de danske studerendes muligheder for at gennemføre en uddannelse i Folkerepublikken Kina. Det vurderes, at det store antal af studerende, som rejser til Folkerepublikken Kina for at følge et uddannelsesforløb ved Det Danske Universitetscenter i Beijing, vil gøre det særligt vanskeligt for den enkelte studerende selv at finde bolig. De danske universiteter skal derfor fortsat have muligheden for at formidle boliger til de studerende, der via de danske universiteter er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb på Det Danske Universitetscenter i Beijing. Som et led i at understøtte den internationale dagsorden er det vigtigt at skabe rammer, der giver de danske universiteter mulighed for på den økonomisk mest forsvarlige måde at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Det vil kunne lette rekrutteringen, at de danske universiteter har mulighed for at indgå lejeaftaler for at kunne stille bolig til rådighed for ansatte, der sendes til udlandet som led i internationale samarbejder. Samtidig er det ønskeligt at sikre attraktive vilkår, som medvirker til, at de bedst kvalificerede medarbejdere kan tiltrækkes til de danske universiteter og deres internationale samarbejder, herunder Det Danske Universitetscenter i Beijing. Tiltrækning af udenlandske studerende til Danmark er tilsvarende et væsentligt element i den stigende internationalisering, der ønskes for den danske universitetssektor. Tredjelandsstuderende betaler som hovedregel deltagerbetaling, når de læser på de danske universiteter. Derfor er det, når det gælder rekrutteringen af amerikanske studerende, nødvendigt for de danske universiteter fortsat at kunne blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at kunne formidle amerikanske, føderalt garanterede studielån til finansiering af videregående uddannelse på danske universiteter. Som nogle af de store spillere i den globale økonomi er såvel Amerikas Forenede Stater som Folkerepublikken Kina strategisk vigtige lande for Danmark at samarbejde med, ikke mindst på forsknings- og uddannelsesområdet. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Boliger til studerende på Det Danske Universitetscenter i Beijing Gældende ret Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har i tekstanmærkning nr. 190 til 19 på finansloven for 2012 hjemmel til at lade de otte danske universiteter formidle og fremleje boliger til de studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt på Det Danske Universitetscenter i Beijing. Derudover kan ministeren lade universiteterne 4

5 dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål, herunder betale leje for disse boliger, når de ikke er lejet ud, ligesom de kan stille garanti for lejernes forpligtelser overfor udlejeren ved fraflytning Den foreslåede ordning Med lovforslaget indsættes hjemlen fra tekstanmærkning nr. 190 til 19 på finansloven for 2012 i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. Den foreslåede hjemmel giver universiteterne mulighed for at formidle og fremleje boliger til de studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb udbudt på Det Danske Universitetscenter i Beijing. Derudover kan universiteterne dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål, herunder betale leje for disse boliger, når de ikke er lejet ud, ligesom de kan stille garanti for lejernes forpligtelser overfor udlejeren ved fraflytning. Hjemlen udvides i forhold til gældende ret, så universiteterne får mulighed for at formidle boliger m.v. til samtlige studerende, som er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb ved Det Danske Universitetscenter i Beijing, det vil sige for eksempel ikke-ansatte ph.d.-studerende, studerende på sommerskole, eller studerende som er på udvekslingsophold ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Bolig til Det Danske Universitetscenter i Beijings eksekutivdirektør Gældende ret Der er i dag ikke hjemmel til, at universiteterne kan stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenter i Beijings eksekutivdirektør. Det skyldes, at denne som udgangspunkt må anses for forflyttet, hvilket ikke er omfattet af tjenesterejseaftalen Den foreslåede ordning Med lovforslaget gives der hjemmel til, at det universitet, som er værtsinstitution for sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing, kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenter i Beijings eksekutivdirektør. Universitetet kan også betale leje og anvendelsesudgifter for boligen, herunder betale leje, når boligen ikke bebos, det vil sige tomgangsleje, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligen Boliger til ansatte i udlandet Gældende ret For ansatte, som via et dansk universitet sendes til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder, herunder til Det Danske Universitetscenter i Beijing, skal det, hvis opholdets længde overstiger den periode, som i tjenesterejseaftalen definerer en tjenesterejse, konkret vurderes, hvorvidt en udstationering eller en forflyttelse er mest økonomisk for tjenestestedet. Hvis der er tale om udstationering, har tjenestestedet hjemmel til efter tjenesterejseaftalen at sørge for passende indkvartering/overnatningsmulighed. Tjenesterejseaftalen dækker ikke forflyttelse Den foreslåede ordning Med forslaget gives hjemmel til, at de danske universiteter kan indgå lejeaftale med udenlandske udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte, som via et dansk universitet sendes til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder, herunder Det Danske Universitetscenter i Beijing. Den foreslåede bestemmelse giver endvidere universiteterne hjemmel til at betale leje og anvendelsesudgifter for boligerne, herunder leje, når boligerne ikke bebos, det vil sige tomgangsleje, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne, når der ikke er hjemmel hertil efter tjenesterejseaftalen. 5

6 3.4. Akkreditering af danske universiteter til at formidle amerikanske studielån Gældende ret I dag har universiteterne med hjemmel i tekstanmærkning nr. 191 til 19 på finansloven for 2012 mulighed for at lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Education) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garanterede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of 1965, Title IV, Part D). Dette program giver amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater mulighed for at optage studielån til finansiering af videregående uddannelse i Amerikas Forenede Stater og i udlandet. Lånene kan dække både den studerendes studieafgift og leveomkostninger. Med akkrediteringen kan danske universiteter administrere disse lån til amerikanske studerende på det pågældende danske universitet Den foreslåede ordning Med lovforslaget indsættes hjemlen fra tekstanmærkning nr. 191 til 19 på finansloven for 2012 i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Udgifterne til formidling af boliger til studerende og udgifter til boliger til ansatte på Det Danske Universitetscenter i Beijing afholdes inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers og de danske universiteters finansieringsbidrag til SDC-samarbejdet eller det enkelte universitets økonomiske ramme. Udgifter til boliger for ansatte, der sendes til udlandet som led i andre internationale samarbejder, afholdes af det enkelte universitet inden for universitetets økonomiske ramme. I forbindelse med akkreditering af danske universiteter til at formidle amerikanske studielån forpligter universiteterne sig med akkrediteringen til at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen. Udgifterne afholdes inden for det enkelte universitets økonomiske ramme. Lovforslaget har ingen øvrige økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School Handelshøjskolen, IT-Universitetet i København, Danske Universiteter, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Liberale Studerende, 6

7 Danske Studerendes Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, Rigsrevisionen og Rådet for Teknologi og Innovation. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 (overskriften før 13 a) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Overskriften revideres, så den vedrører aftaler om udleje eller fremleje generelt og ikke alene udleje eller fremleje til serviceerhverv. Til nr. 2 ( 13 b-13 d) 13 b Med det foreslåede 13 b, stk. 1, får de danske universiteter hjemmel til at formidle boliger til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Universiteterne får dermed hjemmel til at støtte danske studerende i forbindelse med deres flytning til Beijing, så længe det er nødvendigt for at tiltrække danske studerende til Det Danske Universitetscenter i Beijing og forbedre deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. Universiteterne får endvidere mulighed for at formidle boliger m.v. til øvrige studerende, som er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb ved Det Danske Universitetscenter i Beijing, herunder ikke-ansatte ph.d.-studerende, studerende på sommerskole eller studerende, som er på udvekslingsophold ved Det Danske Universitetscenter i Beijing. Efter det foreslåede 13 b, stk. 2, får universiteterne endvidere hjemmel til som led i formidlingen at indgå lejeaftaler med udlejere med henblik på fremleje til kostpris til den i det foreslåede stk. 1 nævnte gruppe af studerende. Den pågældende studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne ved boligen i den periode, den udlejes. 7

8 Universiteterne kan efter det foreslåede 13 b, stk. 3, desuden betale leje for boliger til den i det foreslåede stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, det vil sige tomgangsleje. Samtidig kan universiteterne stille garanti for den pågældende lejers forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning, herunder udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Universiteterne kan lade sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing (det danske SDC-sekretariat) varetage opgaverne i forbindelse med formidling og fremleje af boliger m.v. I praksis er det ikke de enkelte universiteter, der indgår aftale med udlejere, men det danske SDC-sekretariat der indgår aftalen og afholder udgiften. Finansieringen til formidling af boliger til studerende m.v. vil derfor som udgangspunkt komme fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers og de danske universiteters finansieringsbidrag til SDC-samarbejdet. 13 c Med det foreslåede 13 c, stk. 1, får det universitet, som er værtsinstitution for sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing, hjemmel til at indgå lejeaftale med udlejere. Det sker med henblik på at stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenter i Beijings eksekutivdirektør. Overflyttes det danske SDC-sekretariat til en anden værtsinstitution forudsættes det, at forpligtelser i forbindelse med lejemål overtages uændret. Hjemmelen vedrører kun lejemål. Der kan således ikke ske køb af ejendomme. Eksekutivdirektøren er udpeget af de danske universiteter, der deltager i samarbejdet, og varetager sammen med den fra kinesisk side udpegede direktør den daglige ledelse af Det Danske Universitetscenter i Beijing. Forslaget tager alene sigte på eksekutivdirektøren, der forventes at være bosiddende i Beijing i en årrække. Efter det foreslåede 13 c, stk. 2, får det i stk. 1 nævnte universitet endvidere hjemmel til at betale leje og anvendelsesudgifter for boligen. Formålet hermed er at sikre attraktive vilkår, som medvirker til, at de bedst kvalificerede ansøgere kan tiltrækkes til Det Danske Universitetscenter i Beijing. Anvendelsesudgifter kan være udgifter til el/gas, vand, varme, depositum m.v. Hjemmelen omfatter desuden leje, når boligen ikke bebos, det vil sige tomgangsleje, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligen. En person, der er ansat ved et dansk universitet og sendes af universitetet til at udføre arbejde i udlandet, er fuldt skattepligtig til Danmark, hvis personen har bopæl i Danmark eller er dansk statsborger. Det betyder, at vederlag herunder værdien af fri bolig til ansatte, som udgangspunkt er skattepligtig indkomst efter danske regler. Det afgøres konkret efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Folkerepublikken Kina, hvilket land der har beskatningsretten til den ansattes indkomst. Ved valg af bolig til eksekutivdirektøren, hvis denne forflyttes, vil der blive lagt vægt på størrelsen af eventuelt medfølgende familie. Desuden vil der blive lagt vægt på gennemsnitspriser for relevante boliger i Beijing. Andre forhold vil ikke kunne tillægges vægt. Medfølgende familie defineres efter Udenrigsministeriets principper for lønfastsættelse for udsendte medarbejdere, som ægtefælle eller registreret partner samt faste samlivsforhold, der har bestået i mindst 12 på hinanden følgende måneder inden den ansatte sendes ud, uden at der i perioden har været ægteskabs- eller registreringshindring efter loven. Medfølgende familie omfatter også direkte efterkommere af enten den ansatte, ægtefællen, den registrerede partner eller samleveren, såfremt efterkommerne ikke er fyldt 21 år. Universiteterne kan lade det danske SDC-sekretariat varetage opgaverne i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler og betaling af leje og anvendelsesudgifter. 8

9 13 d De danske universiteter kan efter det foreslåede 13 d, stk. 1, indgå lejeaftale med udenlandske udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet sendes til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder, herunder Det Danske Universitetscenter i Beijing. Hjemmelen er en udvidelse af tjenesterejseaftalens muligheder, idet den også dækker forflyttelser. Derved kan universiteterne fortsat på den økonomisk mest forsvarlige måde stille boliger til rådighed for de ansatte også ved forflyttelser til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder. Hjemmelen vedrører kun lejemål. Der kan således ikke ske køb af udenlandske ejendomme. Det er det enkelte universitet, der vurderer ved hvilke former for samarbejder, hjemmelen kan anvendes. Det er ikke et krav, at samarbejdet er med et universitet, idet universiteterne også har andre samarbejdsrelationer, det kan være med uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner m.v. I forbindelse med Det Danske Universitetscenter i Beijing forventes den tiltænkte gruppe af videnskabeligt personale typisk at være i Beijing i perioder af mere end seks måneder, mens det teknisk administrative personale, der sendes ud af de danske universiteter, som udgangspunkt vil være i Beijing mellem to og fire måneder. Derudover kan der være behov for at sende administrativt personale ud i længere perioder. Der kan for eksempel være tale om medarbejdere, som arbejder for det danske SDC-sekretariat og sendes ud i denne forbindelse. Det er tjenestestedet, der afgør, om en ansat skal udstationeres (det vil sige have midlertidigt tjenestested for en længere periode) eller skal forflyttes (det vil sige have et andet fast tjenestested). Det må i den forbindelse overvejes, hvilket alternativ der er mest økonomisk for institutionen. Særligt i forhold til medarbejdere på ophold af kortere varighed kan det være en uforholdsmæssig stor byrde at skulle finde en bolig og indgå lejekontrakt. Det forventes, at de indgåede lejemål vil kunne anvendes af flere på hinanden følgende ansatte. Overflyttes det danske SDC-sekretariat til en anden værtsinstitution forudsættes det så vidt muligt, at forpligtelser i forbindelse med lejemål overtages uændret. Med bestemmelsen i 13 d, stk. 2, kan universiteterne endvidere betale leje og anvendelsesudgifter for de i stk. 1 nævnte boliger. Formålet hermed er at sikre attraktive vilkår, som medvirker til, at de bedst kvalificerede medarbejdere kan tiltrækkes til universiteterne og deres internationale samarbejder, herunder Det Danske Universitetscenter i Beijing. Hjemmelen omfatter desuden leje, når boligerne ikke bebos, det vil sige tomgangsleje, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne. En person, der er ansat ved et dansk universitet og sendes ud af universitetet til at udføre arbejde i udlandet, er fuldt skattepligtig til Danmark, hvis personen har bopæl i Danmark eller er dansk statsborger. Det betyder, at vederlag herunder værdien af fri bolig til ansatte, som udgangspunkt er skattepligtig indkomst efter danske regler. Det afgøres konkret efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land, hvilket land, der har beskatningsretten til den ansattes indkomst. Ved valg af bolig til videnskabeligt personale og teknisk administrativt personale, der forflyttes, vil der blive lagt vægt på størrelsen af eventuelt medfølgende familie. Desuden vil der blive lagt vægt på gennemsnitspriser for relevante boliger i Beijing. Andre forhold vil ikke kunne tillægges vægt. Medfølgende familie defineres efter Udenrigsministeriets principper for lønfastsættelse for udsendte medarbejdere, som ægtefælle eller registreret partner samt faste samlivsforhold, der har bestået i mindst 12 på hinanden følgende måneder inden den ansatte sendes ud, uden at der i perioden har været ægteskabs- eller registreringshindring efter loven. Medfølgende familie omfatter også direkte efterkommere af enten den ansatte, ægtefællen, den registrerede partner eller samleveren, såfremt efterkommerne ikke er fyldt 21 år. For så vidt angår Det Danske Universitetscenter i Beijing, giver hjemmelen mulighed for, at finansiering af boliger m.v. kan ske via Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers og de danske universiteters finansieringsbidrag til SDC-samarbejdet eller det enkelte universitets økonomiske ramme. 9

10 For så vidt angår administrativt ansatte, som skal være på Det Danske Universitetscenter i Beijing, og ansatte i SDC-sekretariatet vil det være naturligt, at finansieringen kommer fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers og de danske universiteters finansieringsbidrag til SDC-samarbejdet, da SDC-sekretariatet enten betaler disse ansattes løn eller forventes at kompensere universiteterne for disse ansattes løn. For så vidt angår videnskabeligt personale, som de enkelte universiteter sender til Det Danske Universitetscenter i Beijing, vil det være naturligt, at finansiering af boliger m.v. er et tillæg til vedkommendes lønpakke, og derfor skal ses i sammenhæng hermed. Finansieringen kommer derfor oftest fra universiteternes egne midler. SDC-sekretariatet yder et tilskud til det universitet, der er ansættelsesmyndighed. Ved øvrige internationale samarbejder afholder det enkelte universitet udgiften til finansiering af boliger m.v. eventuelt som led i lønpakken til den pågældende medarbejder. Til nr. 3 ( 14 a) Efter den foreslåede 14 a kan universiteterne lade sig akkreditere med henblik på at formidle visse amerikanske studielån. Ved visse studielån forstås studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of 1965, Title IV, Part D) til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater på universiteternes uddannelser. Institutioner, der er akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen, forpligter sig til at overholde ordningens regelsæt og dermed også alle US Federal Student Aid Regulations. Ikke-amerikanske institutioner, det vil sige blandt andet de danske universiteter, er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner. Programmet fungerer på den måde, at det danske universitet søger om lån på vegne af den studerende eller den studerendes forældre. Lånene kan dække både den studerendes studieafgift og andre afgifter og leveomkostninger. Det amerikanske undervisningsministerium overfører lånebeløbet til det danske universitet, der så udbetaler den del af lånene, som skal dække leveomkostninger til den studerende. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 22. juni 2011, foretages følgende ændringer: Universiteters indgåelse af aftaler om udleje eller fremleje til serviceerhverv 1. I overskriften før 13 a udgår»til serviceerhverv«. 13 a. Et universitet kan i begrænset omfang indgå aftaler om udleje eller fremleje af faciliteter til brug for serviceerhverv, der integrerer universitetet og det omkringliggende samfund, hvis der er et behov hos studerende eller ansatte for sådanne serviceerhverv i tilknytning til uddannelse eller arbejde. 2. Efter 13 a indsættes før overskriften før 14:» 13 b. Et universitet kan formidle boliger til studerende, der via et dansk universitet er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb udbudt på Det Danske Universitetscenter i Beijing. Stk. 2. Et universitet kan indgå lejeaftaler med udlejere med henblik på fremleje af boliger til kostpris til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende. Stk. 3. Et universitet kan betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og kan stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning af boligen. 13 c. Det universitet, som er værtsinstitution for sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing, kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenters eksekutivdirektør. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for den i stk. 1 nævnte bolig, herunder leje, når boligen ikke bebos, i for- 11

12 bindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligen. 13 d. Et universitet kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til en samarbejdsinstitution i udlandet. Stk. 2. Et universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for de i stk. 1 nævnte boliger, herunder leje, når disse boliger ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne.«14. Rådet for Teknologi og Innovation kan rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om 4-9 i denne lov, herunder relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel. 3. Efter 14 indsættes før overskriften før 15:» 14 a. Et universitet kan lade sig akkreditere af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle visse amerikanske studielån til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater på universitetets uddannelser.«2 Loven træder i kraft den 1. januar

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde Lovforslag nr. L 37 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut SAGSNOTAT 4. FEBRUAR 2010 Vedr.: Etablering af studielegater for udenlandske full-degree studerende ved Datalogisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 9. september 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015 Informationsmøde Aarhus Universitet 15. januar 2015 Dagens program Reform af international rekruttering Fast track-ordningen Ny betingelser for forskere/gæsteforskere Ny betingelser for ph.d. studerende

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Januar 2016 Personalejura. Udvalgte hjemler. - Finansloven. - Universitetsloven. - Interne retningslinjer

AARHUS UNIVERSITET. Januar 2016 Personalejura. Udvalgte hjemler. - Finansloven. - Universitetsloven. - Interne retningslinjer Personalejura - Finansloven - Universitetsloven - Interne retningslinjer PRÆSEN TATION Rejse- og flytteomkostninger mv. Efter finansloven kan AU afholde følgende udgifter: Dokumenterede rimelige udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING FORORD Kina har i de seneste årtier placeret sig som en central aktør

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere