STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune"

Transkript

1 STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011

2 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune. 1. Mål og rammer: Det er Kommunalbestyrelsens mål med børnenes ophold i en daginstitution, at institutionen i et socialt samspil udvikler børnenes trivsel, sundhed, læring og udvikling og dermed sikrer optimale muligheder for kvalitet i børnenes liv. Daginstitutionerne skal indrette deres virksomhed ud fra Dagtilbudslovens bestemmelser ( herunder bestemmelserne i den tilhørende vejledning ( ) endvidere med Børne- og Ungepolitikken for Gentofte Kommune for øje Den økonomiske ramme fastlægges af kommunalbestyrelsen. Jfr. gældende bestemmelse ( Forebyggelse/Daginstitutioner/Opgaveloesning/Oekonomi/Loensumsstyring.aspx ). Institutionerne skal endvidere arbejde indenfor gældende vejledninger og politikker udarbejdet af Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for dagtilbudsområdet og træffer den endelige afgørelse i alle spørgsmål, hvor kompetencen ikke er henlagt til andre i henhold til lovgivningen eller i denne vedtægt. Kommunalbestyrelsen kan omgøre beslutninger, der er truffet ved delegation. Det er kommunalbestyrelsens kompetence at træffe beslutning om bl.a. følgende forhold: Oprettelse og nedlæggelse af daginstitutioner Retningslinjer for optagelse af børn og børnenormering Aldersgrupper Rammer for åbningstiden Visitationsforhold Personalenormering, herunder bl.a. ansættelse og afskedigelse Økonomiske bevillinger til institutionens drift og vedligeholdelse Øvrige forhold som ikke er henlagt til den enkelte institution Kommunen fører tilsyn med den enkelte institution. I forhold af væsentlig betydning for den enkelte institution, vil forældrebestyrelsen blive inddraget forinden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Efter Lov om Dagtilbud mm har forældre ret til at oprette en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde. De kan fastlægge principper for de pædagogiske aktiviteter, for samarbejde mellem daginstitutionen og samtlige forældre og for anvendelse af den økonomiske ramme tildelt børnene. Endvidere har de indstillingsret ved besættelse af faste stillinger og ret til at deltage ved ansættelse af ledelsen. 2. Institutionens ledelse: Daginstitutionens ledelse har ansvaret for den daglige pædagogiske og administrative ledelse af daginstitutionen og udøver sin kompetence inden for de rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen og inden for de principper for daginstitutionens arbejde, der er fastlagt af forældrebestyrelsen. 2

3 Ledelsen varetager sine opgaver under ansvar overfor kommunalbestyrelsen og har ansvaret for at omsætte og udmønte mål og rammer i den pædagogiske praksis, samt i det administrative og driftsmæssige arbejde. 3. Forældrebestyrelsens sammensætning: Forældrebestyrelsen består af et ulige antal 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter. Endvidere af 1 til 2 medarbejderrepræsentanter. 1 medarbejderrepræsentant hvis forældrerepræsentanterne udgør 3 og ellers 2 medarbejderrepræsentanter. Forældrebestyrelsen kan beslutte, at forældrerepræsentanterne skal udgøre 3, 5 eller 7 forældre uanset størrelsen af institutionen. Ellers gælder at for daginstitutioner med op til 40 børn vælges 3 forældrerepræsentanter, for institutioner med mellem 41 og 80 børn tilstræbes valgt op til 5 og minimum 3 forældrerepræsentanter og for institutioner med over 80 børn tilstræbes valgt op til 7 og minimum 3 forældrerepræsentanter. I institutioner der har et inkluderende tilbud, skal en af pladserne i forældrebestyrelsen tildeles en forældrerepræsentant for denne gruppe. Hvis en forældrerepræsentant for det inkluderende tilbud ikke vælges, tildeles pladsen den samlede institution. Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges en til to suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne. Suppleanterne er ikke personlige suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder. 4. Valg og udtræden af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen: a) Valg Forældrerepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges på et forældremøde, som afholdes i 4. kvartal. Lederen indkalder til valget. Mødet indkaldes med rimeligt varsel (to-tre uger). Det anbefales, at der opstiller bestyrelsesrepræsentanter fra hele institutionen, således at en bred repræsentation tilstræbes, men forældrerepræsentanterne opstilles og vælges af og blandt den samlede forældregruppe. For institutioner med en bestyrelsesplads fra gruppen for børn i det inkluderende tilbud, er det forældrene til disse børn, der har stemmeret og er valgbare til denne bestyrelsesplads. Hvis en sådan ikke opstilles eller vælges, tildeles pladsen den samlede institution. Valg til denne plads foretages derfor før valg til den samlede bestyrelse. I forældrebestyrelsen tilstræbes en kontinuitet, så antallet af forældrerepræsentanter, der er på valg svarer til halvdelen hvert år. Antallet af bestyrelsesposter der vælges for en periode på et eller to år tilpasses, så der opnås kontinuitet. Valg til bestyrelsen gælder for en toårig periode, medmindre andet er udmeldt ved valget. Valg som suppleant gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Valget kan tilrettelægges, så der først vælges forældrebestyrelsesrepræsentanter og herefter suppleanter. Valg af forældrerepræsentanter kan tilrettelægges ved, at der stemmes på kandidaterne under ét. Valgt er de kandidater, der får flest stemmer. Valget kan også tilrettelægges, så forældrerepræsentanter vælges én ad gangen. Afstemningen kan være skriftlig. 3

4 Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater der har opnået samme stemmetal, hvis det er påkrævet. Samme fremgangsmåde kan anvendes ved valg af suppleanter. Der stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Et indskrevet barn i institutionen giver valgbarhed og stemmeret til to forældre, flere indskrevne søskende i samme institution giver ikke yderligere valgbarhed eller stemmeret. Der er to, der kan stille op til valg, og der kan afgives to stemmer. Hvis den ene forældre er fraværende får den fremmødte to stemmer. Såfremt der på forældremødet i 4. kvartal ikke vælges minimum 3 forældrerepræsentanter til en forældrebestyrelse indkaldes til nyt valgmøde indenfor seks uger. Såfremt der på det ekstraordinære møde ikke vælges det tilstrækkelige antal forældrerepræsentanter, foretages først nyt forsøg på at få en fuldtallig bestyrelse det efterfølgende år i 4. kvartal. Såfremt der ikke kan vælges det tilstrækkelige antal suppleanter til forældrebestyrelsen, foretages der suppleringsvalg ved førstkommende almindelige forældremøde. b) Valgbarhed og stemmeret Forældre der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i daginstitutionen er valgbare og har stemmeret. Ved forældre forstås de personer, der på tidspunktet for afholdelse af valget har forældremyndigheden over barnet, eller den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden. Andre, der har den faktiske omsorg for barnet, har stemmeret og valgbarhed som forældre. Herved forstås: - personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service, - personer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller er samlevende med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke er delt mellem forældrene). Personer, hvorom der kan herske tvivl om stemmeret og valgbarhed, skal henvende sig til lederen i god tid inden forældremødet for at få afklaring på spørgsmålet. Der kan ikke tildeles valgret til mere end 2 personer på grundlag af samme barn. En person, der er ansat i institutionen og samtidig har et barn indskrevet i institutionen, har stemmeret til forældrebestyrelsen, men er ikke valgbar som forældrerepræsentant. c) Udtræden Et forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn udmeldes. Forældrebestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der i den øvrige del af bestyrelsen er fuld enighed herom. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde. 5. Valg og udtræden af medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen: En eller to personalerepræsentanter vælges af og blandt det fastansatte personale. Ledelsen kan ikke vælges som personalerepræsentanter. 4

5 Der kan vælges en suppleant, der indtræder i forældrebestyrelsen ved den valgte medarbejder repræsentants udtræden. Der kan til valget ikke afgives stemme ved fuldmagt. Valghandlingen finder sted på et personalemøde i 4. kvartal og inden valget af forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes ved første bestyrelsesmøde i 4. kvartal og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen. 6. Konstituering af forældrebestyrelsen: Institutionens leder indkalder til det første bestyrelsesmøde, senest 8 dage efter valget. På det konstituerende møde vælges formand og næstformand af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Endvidere aftaler forældrebestyrelsen, hvordan den vil udøve sin indstillingsret ved ansættelse af fast personale. 7. Institutionslederens og medarbejderrepræsentantens funktion i forældrebestyrelsen: Institutionslederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i forældrebestyrelsens møder. Institutionslederen har i samarbejde med bestyrelsesformanden ansvaret for at udarbejde dagsorden for forældrebestyrelsens møder samt sørge for, at sager, der skal behandles på forældrebestyrelsens møder, er tilstrækkeligt belyst, og at der foreligger en indstilling fra lederen. Ved lederens fravær træder souschefen i lederens sted. Lederen deltager i mødet og har ikke stemmeret. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret. Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen er ikke forpligtet til at udtrykke medarbejdernes holdning, men er alene bundet af deres samvittighed som medlemmer af forældrebestyrelsen. 8. Bestyrelsens opgaver: Forældrebestyrelsen fastsætter efter indstilling fra lederen principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af den af kommunalbestyrelsen tildelte budgetramme (rådighedsbeløbet) indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen kan således fastsætte principper bl.a. for: tilbud om aktiviteter i forhold til styrkelse af en specifik udvikling samarbejdet med forældrene og lokalmiljøet herunder med andre daginstitutioner eller skoler Et princip skal forstås som en ramme, der giver muligheden for at ledelse og personale har forskellige handlemuligheder til imødekommelse af princippet. Forældrebestyrelsen beslutter efter indstilling fra lederen, om institutionen vil fravælge det sunde frokostmåltid. For institutioner der består af flere enheder, træffes denne beslutning af et flertal af forældrene. Der er i Gentofte Kommune ikke tilbud om et sundt frokostmåltid for skovbørnehaver. Der kan træffes beslutning om fravalget hvert andet år. Et fravalg skal 5

6 meddeles kommunen, hvorefter frokostmåltidet ophører efter 6 måneder. Fravalget skal herefter meddeles jf. pjecen Frokostordninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forud for valget den forventede takst for et sundt frokostmåltid. På kommunens hjemmeside findes retningslinjer for valget i pjecen Frokostordninger. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed der har fravalgt et sundt frokostmåltid, eller er undtaget fra et sundt frokostmåltid, fordi de er skovbørnehaver, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Indenfor kommunalbestyrelsens fastsatte maksimumbeløb for forældrenes betaling hertil. Se pjecen Frokostordninger. Forældrebestyrelsen eller forældre i den enkelte enhed kan beslutte, at oprette et forældrearrangeret morgen- eller eftermiddagsmåltid. Se pjecen Frokostordninger. Forældrebestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for den af kommunalbestyrelsen udmeldte ramme. Endvidere placeringen af eventuelle lukkedage inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer for afvikling af lukkedage, idet det forudsættes, at der altid tilbydes alternativ pasning i nødvendigt omfang. Enhver ændring af åbningstid og placering af lukkedage skal godkendes af kommunen inden den træder i kraft. Forældrebestyrelsen træffer beslutning om anvendelsen af ikke-budgetterede indtægter, hvorved forstås ekstraordinære indtægter, som ikke hører under daginstitutionens budget. Forældrebestyrelsen træffer beslutning om etablering af forældrebetalte madordninger i henhold til gældende lovgivning og Gentofte Kommunes vejledning om madordninger i dagtilbud. Forældrebestyrelsen har ansvar for at orientere forældre om forældrebestyrelsens arbejde. Der bør være stor åbenhed om forældrebestyrelsens arbejde. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale. Indstillingsretten indebærer, at forældrebestyrelsen, hvis den ønsker det, har ret til at pege på en kandidat, som forældrebestyrelsen finder, har de rette kvalifikationer til stillingen. Det er kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar og kompetence til at træffe beslutning om ansættelse. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og desuden ret til at deltage med en repræsentant i hele ansættelsesproceduren ved ansættelse af ledelsen. Forældrebestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvor også forældre udenfor forældrebestyrelsen kan deltage. Forældrebestyrelsens kompetence, jf. 8, kan ikke henlægges til et udvalg. Medlemmer af forældrebestyrelsen, der deltager i ansættelse af fast personale, skal være opmærksomme på deres tavshedspligt i forhold til de personoplysninger, de måtte blive bekendte med i den forbindelse. Forhold vedrørende de ledelsesmæssige og personalepolitiske forhold er institutionslederens eller forvaltningens ansvarsområde og kan ikke behandles i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner. Forældrebestyrelsen skal inddrages i: Udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på de pædagogiske læreplaner Arbejdet med Børnemiljøvurderingen 9. Forældremøder: Der afholdes mindst to forældrearrangementer årligt, det ene i form af et forældremøde i 4. kvartal med valg af forældrebestyrelse. Forældrearrangementer skal sikre en løbende dialog mellem hele forældregruppen og personalet. Forældremøder kan i øvrigt tilrettelægges under mange former, fx som stuemøder, 6

7 fester eller anden form for arrangement, hvor der åbnes mulighed for dialog mellem forældregruppen og personalet. Ordinære forældremøder indkaldes af lederen. Forældrebestyrelsen kan efter behov indkalde til yderligere forældremøde for eksempel i forbindelse med høring af bestyrelsesforslag. Ekstraordinært forældremøde afholdes, hvis forældrebestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede forældre skriftligt forlanger det. Afholdelsen af ekstraordinært forældremøde skal ske inden for en måned, efter begæringen herom er fremsat. 10. Forældrebestyrelsens møder: Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelses vegne i møder. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af forældrerepræsentanterne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medarbejderrepræsentanterne har ikke stemmeret. Forældrebestyrelsens møder er lukkede møder. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse. Der afholdes et passende antal møder, f. eks. fire bestyrelsesmøder om året. På det konstituerende møde fastlægger bestyrelsen en plan for afholdelse af bestyrelsesmøder for det kommende år. Planen offentliggøres ved opslag i institutionen. Institutionens leder indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse skal ske skriftligt med 10 dages varsel med angivelse af en dagsorden. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når formanden eller to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Ved behov for ekstraordinære møder, kan indkaldelse eventuelt ske med kortere varsel. Dagsordenen udarbejdes af lederen i samarbejde med formanden. Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være lederen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet afholdes. Når forældrebestyrelsen træffer beslutninger, skal de indføres i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen indeholder alene indholdet af trufne beslutninger, herunder hvem der stemte for og imod eller evt. mindretalsudtalelser. Beslutningsprotokollen føres af institutionens leder. Det anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives på mødet af de tilstedeværende og opbevares og er tilgængelig for forældre i daginstitutionen. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen. Lederen vil i spørgsmål om beslutningernes lovlighed kunne tilføje sin opfattelse i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen må ikke indeholde personoplysninger. 7

8 Mødereferater med angivelse af drøftelser fra bestyrelsens møder er som udgangspunkt interne arbejdsdokumenter undtaget fra aktindsigt, jfr. offentlighedslovens 7, men forældrebestyrelsen kan offentliggøre dem under forudsætning af, at der ikke er personoplysninger/fortrolige oplysninger i mødereferatet, der ikke må offentliggøres. Principper skal overholde de givne rammer. 11. Forældrebestyrelsens arbejdsgrundlag: Bestyrelsen kan søge vejledning og rådgivning gennem institutionslederen eller kommunen. Bestyrelsen skal overholde gældende lovgivning og de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningsliner samt gældende overenskomster. Opstår der tvivl om, hvorvidt en beslutning er i overensstemmelse hermed, er det lederens ret at få sagen stillet i bero, indtil den er nærmere undersøgt. Medlemmer af forældrebestyrelsen er underlagt gældende regler om tavshedspligt også efter valgperiodens udløb - og underskriver en erklæring om tavshedspligt ved konstitueringen. 12. Lederens opgaver: Lederen varetager sine opgaver under ansvar overfor kommunalbestyrelsen. Lederen er ansvarlig for, at forældrebestyrelsens beslutninger bliver udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. Lederen har ansvaret for den økonomiske, administrative, driftsmæssige og pædagogiske ledelse af daginstitutionen og er ansvarlig for udmøntning og opfølgning på kommunens politikker og beslutninger på daginstitutionsområdet. Lederen handler i overensstemmelse med de principper forældrebestyrelsen har fastsat. Lederen er efter inddragelse af forældrebestyrelsen ansvarlig for at udarbejde, evaluere og offentliggøre den pædagogiske lærerplan. Ledelsen skal holde forældrebestyrelsen orienteret om væsentlige udviklingstræk og problemstillinger på daginstitutionsområdet, daginstitutionens budget og andre forhold af betydning for daginstitutionen. Ledelsen skal samarbejde med andre institutioner. 13. Forældrebestyrelse og forældreråd i daginstitutioner med afdelinger på flere adresser: Ved daginstitutioner der har afdelinger på flere adresser, og som er sammenlagt med en ledelse, kan der vælges en fælles forældrebestyrelse, såfremt de eksisterende forældrebestyrelser er enige herom. I institutioner med en fælles forældrebestyrelse, kan der oprettes forældreråd i hver af institutionens afdelinger. Et forældreråd består af 3 forældre, der vælges af og blandt forældre i afdelingen samt en medarbejderrepræsentant, der vælges af og blandt det fastansatte personale i afdelingen. Bestemmelserne i 4 om stemmeret og valgbarhed samt indtræden og udtræden af forældrebestyrelser og 5 om valg samt indtræden og udtræden af medarbejderrepræsentanter finder tilsvarende anvendelse for valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i forældreråd. 8

9 Bestemmelserne i 6 om konstituering, 7 om institutionslederens og medarbejderrepræsentantens funktion i bestyrelsen, samt 10 om forældrebestyrelsens møder finder tilsvarende anvendelse for forældrerådet. Bestemmelserne om forældrebestyrelsens arbejdsgrundlag i 11 gælder også for forældrerådet. Der holdes et forældrearrangement årligt i hver afdeling, og derudover et fælles forældremøde for hele daginstitutionen. Hvis der ikke oprettes et forældreråd i en afdeling, fungerer forældrebestyrelsesmedlemmer valgt fra afdelingen som samarbejdspartner for ledelsen. Ved sammensætning af den fælles forældrebestyrelse skal det tilstræbes, at der opstilles og vælges mindst en person fra hver afdeling. Endelig skal det tilstræbes, at sammensætningen afspejler børnenes fordeling i afdelingerne. Forældrebestyrelsen skal så vidt det er muligt inddrage forældrerådene for hver afdeling, inden der træffes beslutning om: principper for daginstitutionens pædagogiske arbejde principper for anvendelse af rådighedsbeløbet Når personale skal ansættes i en afdeling, så er det så vidt muligt forældrerepræsentanten for den pågældende afdeling, i forældrebestyrelsen, der udøver indstillingsretten. Forældrerådets opgaver: forestår varetagelsen af det yderligere kompetence ud over minimumskompetencen, som kommunalbestyrelsen har tillagt forældrebestyrelsen forældrerådet varetager endvidere opgaver, der efter fælles aftale delegeres fra forældrebestyrelsen. 14. Ikrafttræden og ændring: Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Gentofte Kommune den 30. september 2009 og træder i kraft den 1. oktober Styrelsesvedtægten kan kun ændres af Gentofte Kommunalbestyrelse. Det kan ske med 3 måneders varsel og efter forudgående høring af ændringerne i de omfattede forældrebestyrelser. Dette gælder medmindre, der er tale om ændringer som følger af lovændringer. Redigeret: Januar

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes Dagpleje Styrelsesvedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 14, 15 og 16. Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter Klubområdet

Styrelsesvedtægter Klubområdet Styrelsesvedtægter Klubområdet Vedtaget af uddannelsesudvalget d.xx.marts 2016 Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution Hasselvej 40A 8751 Gedved Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Hassel-Huset Privatinstitutionen har hjemsted i Horsens Kommune på adressen Hasselvej 40 A, 8751 Gedved 2. Institutionen

Læs mere

Daginstitutioner med et eller flere huse

Daginstitutioner med et eller flere huse Styrelsesvedtægt Daginstitutioner med et eller flere huse Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Forældrebestyrelser i daginstitutioner med et eller

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Bilag til Hellested Friskoles vedtægt 1 Forankring I henhold til 1 i Hellested Friskoles vedtægt, har friskolen efter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution 1 Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Vuggestuen Evigglad Privatinstitutionen har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Horsensvej 140 A, Tebstrup. 2. Institutionen drives

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelse i Mariagerfjord Kommune Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg 1 Der vælges én forældrebestyrelse

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1. Forældrebestyrelsens opgaver Byrådet i Roskilde kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Gældende fra den 1. januar 2019 Godkendt af Byrådet den 6. november 2018 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Målsætning og Styrelsesvedtægt den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Indholdsfortegnelse FORORD... 3 OVERORDNET POLITISK MÅLSÆTNING... 4 STYRELSESVEDTÆGT... 5 1: FORMÅL...

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud skal forældre med børn i et kommunalt eller selvejende eller privat dagtilbud og i den kommunale dagpleje have adgang til

Læs mere

Styrelsesvedtægter. for forældrebestyrelser i dagtilbud. Juni 2019

Styrelsesvedtægter. for forældrebestyrelser i dagtilbud. Juni 2019 Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud Juni 2019 1 Sammensætning af forældrebestyrelser Stk. 1 Alle kommunale dagtilbud har som udgangspunkt selvstændige forældrebestyrelser og MED-udvalg.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelserne

Vedtægt for forældrebestyrelserne Vedtægt for forældrebestyrelserne Den overordnede vedtægt gælder for følgende institutioner: Dagplejen, Børnehuset Bakskuld, Odden og Fanø fritidshjem. Forældrebestyrelsens arbejde og vedtægten har til

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1 Ledelse og kompetence Byrådet i Roskilde Kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den Selvejende Institution Børnenes Kontors Daginstitution Esbjerg

VEDTÆGTER for Den Selvejende Institution Børnenes Kontors Daginstitution Esbjerg Børnenes Kontors Daginstitution Langelandsvej 12-14 6705 Esbjerg Ø VEDTÆGTER for Den Selvejende Institution Børnenes Kontors Daginstitution Esbjerg 1. Den selvejende institutions navn er Børnenes Kontors

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF NORDFYNS KOMMUNES DAGINSTITUTIONER SAMT DEN KOMMUNALE DAGPLEJE

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF NORDFYNS KOMMUNES DAGINSTITUTIONER SAMT DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF NORDFYNS KOMMUNES DAGINSTITUTIONER SAMT DEN KOMMUNALE DAGPLEJE 1 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale

Læs mere

Den kommunale Dagpleje

Den kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Den kommunale Dagpleje Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje. I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde.

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Vedtægten er gældende for alle dagtilbud i Horsens Kommune. 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub

Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub 1 Formål Albertslund Kommunes mål med børnenes ophold i de kommunale klubber er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. 2 Institutionsbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægter. for forældrebestyrelsen i Dagplejen

Styrelsesvedtægter. for forældrebestyrelsen i Dagplejen Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelsen i Dagplejen Juni 2019 1 Sammensætning af forældrebestyrelsen Stk. 1 Ved den kommunale dagpleje i Jammerbugt vælges en samlet forældrebestyrelse, hvis kompetence

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Ændringer til styrelsesvedtægt på klubområdet

Ændringer til styrelsesvedtægt på klubområdet Ændringer til styrelsesvedtægt på klubområdet Eksisterende styrelsesvedtægt 1 Formål Albertslund Kommunes mål med børnenes ophold i de kommunale klubber er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. 2 Institutionsbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i dagtilbud er senest revideret i forbindelse med indførelse af ny struktur på dagtilbudsområdet pr.

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune

Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune 1 Formål Albertslund Kommunes mål med børnenes ophold i de kommunale institutioner er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. 2 Institutionsbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 INDHOLD 1 Formål... 2 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 3 4 Valgbarhed og valgret... 4 5 Udtrædelse af bestyrelsen...

Læs mere

Forslag til ny. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune

Forslag til ny. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune Forslag til ny Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult og der er indsat bemærkningsfelter, som forklarer baggrunden for ændringerne) Styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012 Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal af forældre. Til bestyrelsen vælges

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune Udkast 9. november 2012 Sagsbehandler: KISV01 Dok.nr.: 2012/0072587-1 Skoleafdelingen Styrelsesvedtægt for kommunale klubtilbud i Frederiksberg Kommune Klubbestyrelsen Sammensætning og valg 1 For hvert

Læs mere

Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave

Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave Hjemsted og formål 1 Den dansk- franske børnehave er en selvejende institution med hjemsted i Frederiksberg Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015

Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015 Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015 Godkendt af forældrebestyrelsen den 11.5.15 Sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Foto: Colin Seymour Styrelsesvedtægt Nærværende reviderede for styrelsesvedtægt er godkendt af Varde Byråd den xx (Erstatter vedtægt fra 2015 doknr. 138939-15)

Læs mere