Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/ Oktober Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt Dec.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec."

Transkript

1 Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt Dec DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec Jan Jan Jan DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt Okt Okt Okt HSF/HEP HSF/HEP HSF/HEP HSF/HEP Jan Jan HSF/HEP EKA Sep Sep REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/ Energinet.dk HLJ HLJ DOC. NO.

2 Revisionsoversigt Kapitelnr. og tekst 4.1 Indførelse af ny gebyrstruktur, jf. forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden Juli Indførelse af kreditforsikringer December Præcisering af vilkår for net- og transmissionsvirksomheders balanceansvar for nettab Alle Alle Definitioner, 3.1, 3.3, 4., 8., 9. Juli 2008 Redaktionelle rettelser Juli 2008 Redaktionelle rettelser, herunder ny skabelon December 2010 Præcisering af balanceansvar, Rettelser pga. DataHub, Ændring af frist for anmeldelse af leverandørforhold på anlæg med status nyoprettet. Revision MRP HEP LEG LEG HEP HSF/HEP HLJ Bilagsnr. og tekst 1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 Juli Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 December Redaktionelle rettelser December Redaktionelle rettelser Juli 2008 Bilag 2 udgået og overgår til elektronisk Bilag 3 og 4 udgået Revision MRP HEP GMA LEG 2/30

3 Indholdsfortegnelse 1. Terminologi og definitioner Aftagepligtig produktion Aktør Aktørplan Arbejdsdage Balanceansvar Balanceansvarlig aktør Balancekraft DataHub'en Disponent Elgrossist Elleverandør Elnet Forbrugsbalanceansvarlig aktør Forsyningspligtig elleverandør GSNR nr Handelsbalanceansvarlig aktør Kunde Korrektionsafregning Kreditramme Kreditforsikring Markedsaktør Mægler Målepunkt Måleansvarlig Netområde Netvirksomhed Produktionsbalanceansvarlig aktør Skabelonafregning Skæringsdato Timeafregning /60 måling /60 værdi Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for balanceansvar Hjemmel Klage Ikrafttræden Generelt om balanceansvar Balanceansvar Oversigt over balanceansvarlige aktører Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balancemarkedet Godkendelse af balanceansvarlig aktør Gebyrer /30

4 4.2 Sikkerhedsstillelse Kreditforsikring Bestemmelse af kreditramme Balanceansvar for produktion Balanceansvar for forbrug Balanceansvar for handel Skift af balanceansvar Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balanceansvarsaftalen Skift af balanceansvarlig aktør Skift af Produktionsbalanceansvar Skift af forbrugsbalanceansvar Skift af leverandør m.v Skift af leverandør mv. for forbrugsmålepunkter Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunkter Skift af leverandør for produktionsmålepunkter Regler ved skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Placering af leverandør- og balanceansvar for nye elproduktionsanlæg Skift af ejer for produktionsanlæg Ophør af leverandøraftale Bilag 1 - Aftale om balanceansvar /30

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende vilkår for balanceansvar. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 9 indeholder generelle og specifikke krav, som er gældende for balanceansvar og håndtering heraf i detailmarkedet for el. En oversigt over balanceansvarlige aktører, nødvendige opgaver til varetagelse af opgaver med balancemarkedet, godkendelse af balanceansvarlig aktør, skift af balanceansvarlig aktør samt skift af elleverandør med inddragelse af procedurer relateret til Datahub, tidsfrister, opsigelse og hæftelsesforhold er ligeledes at finde i kapitlerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter ". 5/30

6 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. I tilfælde af afvigelser fra Elforsyningsloven skyldes dette den gængse opfattelse eller praktiske hensyn i forhold til at kunne anvende definitionerne i markedsreglernes regulering af markedet Aftagepligtig produktion Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser. 1.2 Aktør Aktør er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der agerer i elmarkedet - dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig og mægler. 1.3 Aktørplan En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner (køb/salg af elektricitet i MWh pr. time), indsendt dagen før driftsdøgnet. 1.4 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret i forskrift D Balanceansvar Ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en række målepunkter. 1.6 Balanceansvarlig aktør En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om varetagelse af balanceansvar, jfr. bilag Balancekraft Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslingen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet.dk (balanceafregningen). 1.8 DataHub'en En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.9 Disponent Se definition for "kunde" Elgrossist Elgrossist er en mellemhandler, der køber strøm fra markedsaktører og sælger strøm til (andre) markedsaktører. 6/30

7 1.11 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub'en. Og 2) enten a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Elnet Det kollektive elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven Forbrugsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel Forsyningspligtig elleverandør Anvendes om en elleverandør med bevilling, som har pligt til at forsyne kunder med elektricitet, der ikke gør brug af muligheden for valg af en anden elleverandør, eller hvis leveringsaftale med en anden elleverandør er ophørt GSNR nr Et 18 cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som målepunkts ID Handelsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der udelukkende varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel (en trader) Kunde Anvendes om den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt. Dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller fysisk person Korrektionsafregning Korrektionsafregning korrigerer afregningen mellem Energinet.dk og de balanceansvarlige markedsaktører (balanceafregningen) som følge af eventuelle målefejl og aggregeringsfejl. Korrektionsafregning sker for en måned af gangen tre måneder efter ordinær balanceafregning Kreditramme Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående i balanceafregningen overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens Kreditforsikring En kreditforsikring er en forsikring, som virksomheder kan tegne i et forsikringsselskab, og derigennem sikre tilgodehavender hos deres kunder. Energinet.dk har tegnet en kreditforsikring, som træder i kraft, hvis de balanceansvarlige aktører ikke kan betale som følge af konkurser el. lign. 7/30

8 1.21 Markedsaktør Markedsaktører er en udvidelse af aktører (se denne) og omfatter også elgrossister Mægler En mægler er en aktør, der enten på elleverandørens vegne markedsfører elleverandørens produkter overfor kunder eller på kundens vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandøren Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion eller udveksling jf. forskrift D1. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed Måleansvarlig Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område målepunktet er placeret Netområde Et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de tilstødende elnet med 15/60 målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at drive elnet, jf. forskrift D Netvirksomhed Virksomhed med bevilling til at drive elnet. Netvirksomhed benyttes i markedsforskrifter både om en netvirksomhed og en transmissionsvirksomhed (som defineret i Elforsyningsloven) Produktionsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt ikke-timeafregnet forbrug i et netområde, der fordeles efter en skabelon for netområdet jf. forskrift H2. Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden og målepunkter, hvor timeværdier hjemtages ugentligt af netvirksomheden uden at blive anvendt i balanceafregningen Skæringsdato Skæringsdato er den dato og tidspunkt, hvor et skifte (f.eks. et leverandørskift eller en flytning) skal finde sted. Tidspunktet er altid døgnets start (kl ) på den pågældende dato som beskrevet i forskrift F Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer 15/60-værdier og disse anvendes i balanceafregningen. 8/30

9 /60 måling Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvinmølleparker startende med Rødsand /60 værdi En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60 måling. 9/30

10 2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for balanceansvar. Forskriftens bestemmelser sigter til at opretholde en sikker elforsyning, med mest hensigtsmæssige priser for elforbrugere i Danmark. En sikker forsyning har således tillige til formål at undgå eller reducere risikoen for, at manglende klarhed over balanceansvar for elproduktion eller elhandel fører til en forøgelse af elprisen. Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der ønsker at indgå aftale med Energinet.dk som balanceansvarlig aktør. Herudover henvender forskriften sig til alle, der som udgangspunkt kan være balanceansvarlige aktører - det vil sige forsyningspligtige virksomheder, netvirksomheder, elproduktionsselskaber og elhandelsselskaber. Endeligt præciserer forskriften desuden hvilke oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af Energinet.dk's opgaver i relation til balanceansvar, jf. Elforsyningsloven 84, stk. 3, og som markedsaktørerne derfor har pligt til at meddele Energinet.dk efter anmodning. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 31, stk. 2 i Elforsyningsloven samt 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. (Systemansvarsbekendtgørelsen). 2.3 Klage Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.4 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. marts 2013 og afløser: 10/30

11 - Forskrift C1: "Vilkår for balanceansvar", version 2 af december Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar", version 3 af februar I tillæg til nærværende forskrift foreligger i bilag 1 "Aftale om balanceansvar". Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk.2 og 8, stk /30

12 3. Generelt om balanceansvar 3.1 Balanceansvar Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig og dermed afregnes for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel som defineret i Energinet.dk's forskrift C2. En balanceansvarlig aktør er dermed over for Energinet.dk økonomisk ansvarlig i forhold til omkostninger til køb af balancekraft eller regulerkraft, som Energinet.dk som systemansvarlig virksomhed skal foretage til opretholdelse af balancen. For hvert målepunkt er der kun én elleverandør og kun én balanceansvarlig aktør. Den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for afvigelser mellem indmeldte planer og det faktiske forbrug/produktion for de målepunkter, som denne er balanceansvarlig for. Til al produktion, forbrug og handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og elhandlere selv balanceansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Markedsaktører, der ikke har indgået "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør i henhold til aftale med denne. Den balanceansvarlige aktørs ansvar for ubalancer gælder, uanset hvor disse ubalancer opstår i den sammenhængende kæde af markedsaktører fra den balanceansvarlige aktør og frem til de målepunkter, som den balanceansvarlige aktør er balanceansvarlig for. Den balanceansvarlige aktørs ansvar over for Energinet.dk er dermed uafhængig af den balanceansvarlige aktørs kommercielle aftaler med forskellige markedsaktører. Fx aftaler mellem den balanceansvarlige aktør og markedsaktører, og deres indbyrdes økonomiske risiko og ansvar overfor eventuelle slutkunder, som den balanceansvarlige aktør opfordres til at behandle i sine kommercielle aftaler med markedsaktører. 3.2 Oversigt over balanceansvarlige aktører Balanceansvaret varetages af balanceansvarlige aktører, dvs. aktører, der har en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk, jf. bilag 1. De balanceansvarlige aktører i det danske elmarked fremgår af Energinet.dk's hjemmeside Disse aktører er jf. afsnit 5-7 nedenfor, opdelt i tre typer af balanceansvarlige aktører: - Produktionsbalanceansvarlige aktører - Forbrugsbalanceansvarlige aktører - Handelsbalanceansvarlige aktører Den balanceansvarlige aktør kan alene frigøre sig for ansvaret som balanceansvarlig aktør i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af denne Forskrift C1 samt Aftale om Balanceansvar, jf. bilag 1, indgået med Energinet.dk. 12/30

13 Ændringer i balanceansvaret skal altid anmeldes efter tidsfrister og procedurer, som beskrevet i afsnit 8, Skift af balanceansvar. 3.3 Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balancemarkedet Idet der til hvert målepunkt kun er én forbrugsbalanceansvarlig aktør, har den forbrugsbalanceansvarlige aktør pligt til at sikre, at stamdata og måledata for de relevante målepunkter, som er nødvendige for at kunne gennemføre et skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør, til enhver tid kan meddeles Energinet.dk. Hvis en markedsaktør (hvorved forstås alle led i kæden mellem den forbrugsbalanceansvarlige aktør og frem til kunden) ikke opfylder sine forpligtelser, herunder som følge af økonomiske forhold, fx rekonstruktion, betalingsstandsning eller konkurs, vil det kunne udløse et skift af leverandør og/eller balanceansvarlig aktør uden iagttagelse af de foreskrevne formalia, herunder varsler for skift af leverandør og/eller balanceansvarlig aktør, jf. punkt nedenfor. Den balanceansvarlige aktør anbefales i alle sine underliggende aftaler at sikre, at den balanceansvarlige aktør er i stand til at opfylde den ovenfor nævnte oplysningsforpligtelse overfor Energinet.dk. Dette kan fx sikres ved enten til stadighed selv at modtage og opbevare de nødvendige stamdata for de ansvarlige målepunkter, eller fx ved regulering af, at den balanceansvarlige aktørs aftaleparter med et givent varsel på [maksimalt 6/12 timer] skal levere de nødvendige oplysninger til den balanceansvarlige aktør. 4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør For at kunne varetage balanceansvar skal aktøren indgå "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Standardkontrakten er vedlagt som bilag 1. En aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som Balanceansvarlig Aktør: 1. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land. 2. Aktøren skal - om nødvendigt - stille behørig sikkerhed for sine forpligtelser, se afsnit Aktøren skal have gennemført en af Energinet.dk godkendt test af sin kommunikation med Energinet.dk, jf. Energinet.dk's forskrift F1. 4. Aktøren skal oplyse nødvendige stamdata til Energinet.dk elektronisk via formularen "Stamdata for Balanceansvarlige Aktører" på under hovedmenu "EL" og undermenu "Engrosmarked". Samme formular bruges desuden ved ændringer i stamdata. 5. Aktøren skal have indgået "Aftale om balanceansvar", jf. bilag 1. Aktøren skal kun indgå én aftale om balanceansvar med Energinet.dk uanset om aktøren er engageret i flere forretningsområder (forbrug, produktion, handel) og flere prisområder (Vestdanmark (DK1) og/eller Østdanmark (DK2)). 13/30

14 Før indgåelse af 'Aftale om balanceansvar' skal formularen 'Stamdata for Balanceansvarlige Aktører' på hjemmesiden under hovedmenu "EL" og undermenu "Engrosmarked" udfyldes og sendes På baggrund af disse oplysninger udarbejder Energinet.dk "Aftale om balanceansvar", som fremsendes til den Balanceansvarlige aktørs underskrift. Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads til den Balanceansvarlige aktør kan begynde at handle. 4.1 Gebyrer Balanceansvarlige Aktører skal betale følgende gebyrer til Energinet.dk: 1) Et månedligt gebyr, som p.t. udgør DKK/måned (2011). 2) Et gebyr pr. købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og handel, som p.t. udgør 1 DKK/MWh (2011). 3) Et gebyr på faktisk produktion, som p.t. udgør 0,33 DKK/MWh (2011). 4) Et gebyr på faktisk forbrug, som p.t. udgør 0,77 DKK/MWh (2011). Med faktisk produktion/forbrug menes de målte eller estimerede værdier, der anvendes i balanceafregningen. De endelige gebyrer i nr. 2)-4) opgøres således ved korrektionsafregningen tre måneder efter ordinær balanceafregning. Gebyrsatserne justeres årligt pr. 1. januar, og aktuelle værdier kan til enhver tid findes på Energinet.dk s hjemmeside Gebyrsatserne for det efterfølgende år vil blive meddelt på Energinet.dks hjemmeside senest 3 måneder før den 1. januar i det pågældende år. 4.2 Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den enkelte aktør er beskrevet i afsnit Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit Kreditforsikring Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra gennemsigtige og ikke diskriminerende principper. Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier: 1. Udviklingen i virksomhedens drift. 2. Udviklingen i virksomhedens likviditet. 3. Udvikling i virksomhedens soliditet. 4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold. 5. Virksomhedens ejerkreds. 6. Virksomhedens forretningsgrundlag. 14/30

15 7. Betalingserfaringer med virksomheden. 8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. - Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater. - Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser. - Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering. - Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter- søster og moderselskaber. - Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. - Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning. - Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. - Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold. Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er bedst point - ingen kreditforsikring point - delvis kreditforsikring point - fuld kreditforsikring. Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder. Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på indhentning af yderligere oplysninger omkring aktøren. Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed. I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. 15/30

16 Nye, balanceansvarlige aktører For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit Bestemmelse af kreditramme Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. Den samlede kreditramme for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af kreditrammer forbundet med aktiviteter i de forskellige forretningsområder og prisområder. Bestemmelsen af kreditrammen for de forskellige forretningsområder og prisområder er gengivet herunder. Handelsbalanceansvarlige aktørers kreditramme er af Energinet.dk fastsat til DKK dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2. Forbrugsbalanceansvarlige aktørers kreditramme beregnes som 5 % af den forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK på landsbasis. Produktionsbalanceansvarlige aktørers kreditramme fastsættes af Energinet.dk ud fra nedenstående beregnede mængder i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK på landsbasis. - Centrale værker: 0,01 * månedsproduktion. - Decentrale værker: 0,05 * månedsproduktion. - Vindmøller: 0,2 * månedsproduktion. Disse procentsatser er beregnet af Energinet.dk på baggrund af historiske tal for afvigelser mellem planlagt og målt produktion. Ovennævnte kreditrammer for produktion og forbrug er standardbeløb, som Energinet.dk kan ændre, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige til at dække aktørens udestående hos Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere - evt. daglig - afregning, jf. Energinet.dk's forskrift C2. Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse, jf. tidsfristen for korrektionsafregning i Energinet.dk's forskrift D1. 16/30

17 5. Balanceansvar for produktion Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en Balanceansvarlig aktør for produktion - en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA). Producenter af elektricitet er som udgangspunkt selv balanceansvarlige for produktion på egne værker og har pligt til at placere balanceansvaret hos en PBA, hvis de ikke selv ønsker at varetage balanceansvaret. I praksis overdrager mindre producenter normalt denne forpligtelse til deres "elleverandør" (køber af produktionen). For aftagepligtig produktion er Energinet.dk altid såvel elleverandør som PBA. Produktion opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler. Disse regler er nærmere omtalt i Energinet.dk's "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 6. Balanceansvar for forbrug Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for forbrug - en Forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA). Netvirksomhederne er som udgangspunkt balanceansvarlige for nettabet i eget net, medmindre det er stillet til rådighed for andre. Forbrug opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende skabelonafregning mv. er beskrevet i Energinet.dk's forskrift H2. Kunder er som udgangspunkt balanceansvarlige for eget forbrug og har pligt til at placere balanceansvaret hos en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden denne forpligtelse til sin elleverandør, og det er således elleverandørens ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret hos en balanceansvarlig aktør. Den balanceansvarlige aktør, som indgår aftale om varetagelse af balanceansvaret for en given elleverandør, er herefter ansvarlig for forbrugsbalance for disse målepunkter. 7. Balanceansvar for handel Balanceansvarlige aktører for produktion og/eller forbrug kan også handle fysisk med el ud over den handel, der direkte kan henføres til aktørens forbrug eller produktion. Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel. Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balanceansvarlig aktør direkte over for Energinet.dk, er det muligt at blive godkendt som balanceansvarlig aktør for handel - en Handelsbalanceansvarlig Aktør (HBA). 17/30

18 Handelsbalanceansvarlige aktører er balanceansvarlige aktører for egne handler med øvrige markedsaktører. 8. Skift af balanceansvar Balanceansvar kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, idet de ovennævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret samt regler i nærværende forskrift skal overholdes. Nedenfor er beskrevet den balanceansvarlige aktørs mulighed for aftalemæssigt at overdrage balanceansvaret til en anden balanceansvarlig aktør, jf. afsnit 8.1. I afsnit 8.2 er beskrevet øvrige muligheder for at skifte balanceansvarlig aktør, henholdsvis ved: - Skift af produktionsbalanceansvar, jf Skift af forbrugsbalanceansvar, jf Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balanceansvarsaftalen Da en balanceansvarlig aktør er økonomisk ansvarlig for eventuelle ubalancer overfor Energinet.dk, kan en balanceansvarlig aktør alene overdrage sin balanceansvarsaftale med Energinet.dk til andre balanceansvarlige aktører, med forudgående skriftligt samtykke fra Energinet.dk. 8.2 Skift af balanceansvarlig aktør Skift af balanceansvar foretages af elleverandøren ved anmeldelse til DataHub'- en i overensstemmelse med procedurer og formalia som foreskrevet nedenfor afsnit Den balanceansvarlige aktørs identitet er i DataHub'en kun synlig for elleverandøren. På samme vis er det udelukkende elleverandøren, som kan se de fulde stamdatasæt for de kunder, elleverandøren håndterer. Den balanceansvarlige aktør har ikke adgang via DataHub'en til stamdata for de målepunkter, den balanceansvarlige har balanceansvaret for, men kan ved konkret behov anmode Energinet.dk om udtræk heraf til udlevering. Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, hæfter den tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer overfor Energinet.dk, og skal friholde Energinet.dk for omkostningerne forbundet hermed, indtil det tidspunkt, hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør overfor Energinet.dk. Hæftelse overfor Energinet.dk indtil en ny balanceansvarlig aktør er indtrådt gælder uanset, om skiftet er forårsaget af en markedsaktør, som ikke er balanceansvarlig aktør overfor Energinet.dk og uanset overholdelse af normale varsler, Skift af Produktionsbalanceansvar En elleverandør for et produktionsanlæg kan efter indgåelse af aftale med en godkendt produktionsbalanceansvarlig aktør skifte produktionsbalanceansvarlig aktør med 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag. 18/30

19 Skift af produktionsbalanceansvar gennemføres direkte via DataHub'ens webportal for alle eller udvalgte af de vindmøller eller værker, som elleverandøren håndterer pr. netområde. Der kan kun foretages skift af produktionsbalanceansvar for de produktionsmålepunkter, som findes i DataHub'en. Det vil sige, hvis en klynge/park har én fælles afregningsmåling, foretages skift af balanceansvarlig aktør for hele klyngen/parken. Ved anmeldelse af skift af elleverandør for produktionsanlæg angives den nye balanceansvarlig aktør fra og med anmeldelsestidspunktet Skift af forbrugsbalanceansvar Skift af forbrugsbalanceansvar kan foranlediges af to årsager: 1. Elleverandøren ønsker at skifte forbrugsbalanceansvarlig for en eller flere netområder efter indgåelse af aftale med ny forbrugsbalanceansvarlig aktør. 2. Ophør af balanceansvarsaftalen på grund af opsigelse eller misligholdelse. Ophør eller misligholdelse i aftaleled som ikke omfatter den forbrugsbalanceansvarlige aktør, men fx i underliggende aftaleled mellem en elgrossist og elleverandør eller mellem en elgrossist og en balanceansvarlig aktør medfører ikke automatisk ubalancer for den balanceansvarlige aktør eller misligholdelse af balanceansvarsaftalen med Energinet.dk, og er derfor ikke omfatter af denne forskrift C1. Den forbrugsbalanceansvarlige aktør - og eventuelle efterfølgende aktører, som måtte være led i aftalekæden frem til elleverandøren - opfordres til aftalemæssigt at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalanceansvar for de enkelte elleverandørers målepunkter, da: - misligholdelse i ethvert af de underliggende aftaleled, kan medføre risiko for ubalancer for forbrug, og - den forbrugsbalanceansvarlige aktør hæfter økonomisk for overfor Energinet.dk for alle ubalancer indtil der er foretaget skift af forbrugsbalanceansvaret Elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør Elleverandøren kan efter indgåelse af aftale om varetagelse af balanceansvar med en godkendt forbrugsbalanceansvarlig aktør foretage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør med minimum 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag. Skift af forbrugsbalanceansvar gennemføres af elleverandøren direkte i Data- Hub'ens webportal, hvor der pr. netområde kan laves skift på alle nuværende og fremtidige målepunkter, som elleverandøren leverer til. Kunden skal ikke oplyses om skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør og sådan skift kræver ikke måleraflæsning hos kunden. Hvis en elleverandørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør ophører, og elleverandøren ikke er i stand til at indgå aftale med en ny forbrugsbalanceansvarlig aktør er det elleverandørens ansvar, at anmelde "Ophør af aftale" i hen- 19/30

20 hold til Energinet.dk's forskrift H1, afsnit 6, og under iagttagelse af reglerne herfor. Efter anmeldelsen af skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør meldes fremtidige leverandørskift, med ikrafttrædelse efter skæringsdatoen for skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør ind med den nye forbrugsbalanceansvarlige aktørs identitet. Den forbrugsbalanceansvarlige aktør kan ikke anvende DataHub'ens webportal og foretage skift af forbrugsbalanceansvar. Hvorvidt den forbrugsbalanceansvarlige aktør kan bede om/kræve, at elleverandøren foretager skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør, fx ved misligholdelse af underliggende aftaler, er afhængig af, hvordan dette er reguleret i den forbrugsbalanceansvarlige aktørs kommercielle aftaler. Den forbrugsbalanceansvarlige aktør - og eventuelle efterfølgende aktører, som er led i aftalekæden frem til elleverandøren - opfordres således til aftalemæssigt at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalanceansvar i tilfælde af behov herfor. Ved aftalemæssigt at regulere, at elleverandøren under de aftalte omstændigheder forpligtes til at foretage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør i henhold til det ovenfor anførte varsel Skift af forbrugsbalanceansvar ved ophør af Balanceansvarsaftalen Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. opsigelse Hvis den forbrugsbalanceansvarlige aktør eller Energinet.dk opsiger balanceansvarsaftalen med det varsel som er anført i balanceansvarsaftalen er den forbrugsbalanceansvarlige aktør forpligtet til at orientere de elleverandører, som denne er forbrugsbalanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser. Elleverandøren har herefter mulighed for indtil 10 arbejdsdage før ophøret af balanceansvarsaftalen at foretage skift af forbrugsbalanceansvar aktør efter reglerne i afsnit Såfremt elleverandøren ikke har anmeldt skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør inden for denne tidsfrist, iværksætter Energinet.dk 9 arbejdsdage før ophøret af balanceansvarsaftalen overførsel af elleverandørens kunder til de relevante forsyningspligtige elleverandører pr. netområde på alle nuværende og fremtidige målepunkter, som den opsagte forbrugsbalanceansvarlige er registreret som forbrugsbalanceansvarlig for. Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. væsentlig misligholdelse Energinet.dk kan ved væsentlig misligholdelse hæve balanceansvarsaftalen med en forbrugsbalanceansvarlig aktør, som anført i balanceansvarsaftalen. Væsentlig misligholdelse foreligger, hvis den forbrugsbalanceansvarlige aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene i balanceansvarsaftalen eller reglerne i denne forskrift C1 i øvrigt. Dette omfatter fx tilsidesættelse af krav om: - Økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse. 20/30

21 - Krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for balanceansvaret. - Forhold i øvrigt i forskrift C1, som hindrer bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . Væsentlig misligholdelse Energinet.dk Forbrugsbalance ansvarlig DataHub Forsyningspligtig elleverandør Netvirksomhed Væsentlig misligholdelse Fortsættes hvis misligholdelse ikke er bragt til ophør Skriftlig meddelelse om ophævelse og frist Beslutning om misligholdelse er bragt til ophør Skriftlig meddelelse om ophør Iværksættelse af overflytning af målepunkter til forsyningspligtig elleverandør Overførsel til forsyningspligtig elleverandør Stamdata for målepunkter Anmodning om aflæsning af skabelonafregnede målepunkter Figur 1 Væsentlig misligholdelse af balanceansvarsaftalen Proces for gennemførelse af ophør ifm. væsentlig misligholdelse af balanceansvarsaftalen 1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at balanceansvarsaftalen vil blive ophævet, såfremt den væ- 21/30

22 sentlige misligholdelse ikke er bragt til ophør indenfor et fastsat rimeligt varsel. 2. Foreligger den væsentlige misligholdelse således efter udløbet af dette varsel, fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at balanceansvarsaftalen er ophævet. 3. Aktøren fratages herved balanceansvaret, og Energinet.dk varetager forbrugsbalanceansvaret indtil skift af forbrugsbalanceansvar er gennemført af Energinet.dk. 4. Ved ophævelse af balanceansvarsaftalen er det nødvendigt at foretage overførsel af de målepunkter, som den forbrugsbalanceansvarlige aktør er ansvarlig for efter denne forskrift til den forsyningspligtige elleverandør på alle nuværende og fremtidige målepunkter, som den forbrugsbalanceansvarlige er registreret som balanceansvarlig for. Skift til forsyningspligtige elleverandør foretages i tilfælde af ophævelse pga. misligholdelse med 3 arbejdsdages varsel. 5. DataHub'en giver besked om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør pr målepunkt, som den forbrugsbalanceansvarlige er registreret som balanceansvarlig for. Desuden sendes stamdatameddelelse pr målepunkt. 6. Den forsyningspligtige elleverandør informerer slutkunden om skift af elleverandør og årsagen til dette. 7. For skabelonafregnede målepunkter anmoder DataHub'en netvirksomheden om at foretage aflæsning af kunden, og netvirksomheden indsender forbrugsopgørelse til DataHub'en efter proceduren for opgørelse af elforbrug i forskrift D1. 8. Forbrugsopgørelsen sendes til den hidtidige elleverandør, som foretager slutopgørelsen med kunden. 9. Skift af leverandør m.v Skift af elleverandør, flytning, tilknytning af elleverandør og balanceansvarlig for nye målepunkter samt ophør af aftale mellem leverandør og kunde kan ske på alle forbrugs- og produktionsmålepunkter. I de følgende afsnit er angivet reglerne for dette. 9.1 Skift af leverandør mv. for forbrugsmålepunkter Regler for skift af elleverandør for forbrugsmålepunkter mv. er angivet i forskrift H Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunkter Skift af leverandør for produktionsmålepunkter Til enhver elproduktion (vindmølle eller værk) skal der være tilknyttet en elleverandør - altså en køber af elproduktionen. Skift af elleverandør for produktionsanlæg gennemføres på det GSRN-nummer, som er knyttet til vindmøllen eller værket i DataHub'en. Der skelnes mellem 2 typer af skift af elleverandør: 1. Skift af elleverandør for møller/værker, der er på markedsvilkår og ved skiftet forbliver på markedsvilkår. 2. Skift af leverandør, hvilket medfører skift ud eller ind af aftagepligten. 22/30

23 Ad 1) Leverandørskift for elproduktion skal anmeldes til DataHub'en uden ophold efter kontraktens indgåelse og med minimum 10 arbejdsdages varsel dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Overholdes gældende tidsfrister, kan der skiftes leverandør hver dag. Et leverandørskift kan annulleres frem til 4 arbejdsdage før gennemførsel. Ad 2) Ved skift af leverandør ud eller ind i aftagepligten foretages skiftet altid ved indsendelse af standardblanket til Energinet.dk. Tidsfristerne for anmeldelse af skift, som angivet i lovgivningen, er afhængig af anlæggets type, og er gengivet i vejledningen til standardblanketten. Standardblanketten kan findes på Energinet.dk's hjemmeside, For anlæg med status nyoprettet kan anmeldelse af leverandørforhold gennemføres til en vilkårlig dato i måneden, senest 1 arbejdsdag før ønsket ikrafttræden. Ved it-systemsvigt mv. hos elleverandøren kan DataHub'ens webportal anvendes Regler ved skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Et skift af leverandør for produktionsanlæg kan opdeles i følgende processer: 1. Tilbudsfasen: Drøftelse mellem anlægsejer og ny elleverandør om indgåelse af kontrakt. I nogle tilfælde er leverandørforholdet fastlagt i lovgivningen. 2. Indgåelse af aftale: Ny elleverandør indgår aftale om leverance med anlægsejeren. 3. Anmeldelse: EDI-meddelelse til DataHub'en om skift af elleverandør for produktionsanlæg fra ny elleverandør. 4. Godkendelse: DataHub'en godkender eller afviser leverandørskift. 5. Eventuel annullering: Den ny elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. 6. Information til den hidtidige elleverandør: Umiddelbart efter annulleringsfristens udløb tilgår information om leverandørskiftet den hidtidige elleverandør. 7. Skifteopgørelse: DataHub'en rekvirerer aflæsning/opgørelse af vindmøllens eller værkets produktion til slutafregning mv., som sendes til den hidtidige elleverandør. Ad 1) Tilbudsfasen I tilbudsfasen drøftes det eventuelle kundeforhold mellem en elleverandør og anlægsejeren. Elleverandøren kan, med anlægsejerens accept, i DataHub'en få oplysning om vindmøllens eller værkets historiske elproduktion, samt om det er muligt at anmelde leverandørskift på målepunktet via DataHub'en. Anlægsejeren kan endvidere give informationer om vindmøllens eller værkets stamdata ved opslag på Energinet.dk's selvbetjeningsportal. Ad 2) Indgåelse af aftale Det forudsættes, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med anlægsejeren. Ad 3) Anmeldelse 23/30

24 Den nye elleverandør skal anmelde leverandørskiftet til DataHub'en med en EDI-meddelelse (eventuelt via webportalen). Anmeldelse af leverandørskift skal ske minimum 10 arbejdsdage og maksimum 10 år før leverancestart. Ad 4) Godkendelse DataHub'en efterkommer altid en rettidig og korrekt anmodning om skift af elleverandør for produktionsanlæg. Godkendelsen sker efter først-til-mølle princippet, det vil sige den elleverandør, som først anmoder om leverandørskift til en given skæringsdato, vil blive anlægsejerens nye elleverandør fra denne dato. Alle efterfølgende anmodninger om leverandørskift til samme dato afvises. DataHub'en sender godkendelse/afslag på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør senest 1 time efter modtagelse af anmeldelse. Ad 5) Eventuel annullering Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. Dette kan for eksempel skyldes, at elleverandøren eller anlægsejeren opdager, at skiftet er fejlagtigt. DataHub'en sender bekræftelse på annullering til den nye elleverandør senest 1 time efter anmodning om annullering. Ad 6) Information til den hidtidige elleverandør Umiddelbart efter annulleringsfristens udløb, sender DataHub'en stopmeddelelse til den hidtidige elleverandør. Ad 7) Skifteopgørelse Den hidtidige elleverandør modtager den opgjorte elproduktion siden sidste opgørelse fra DataHub'en senest 1 time efter meddelelse om stop Placering af leverandør- og balanceansvar for nye elproduktionsanlæg Oprettelse af et nyt målepunkt initieres ved, at elinstallatøren elektronisk fremsender en anmeldelse af et nyt målepunkt til netvirksomheden. Anlægsejeren indgår aftale med en elinstallatør om tilslutning af et nyt produktionsmålepunkt til elnettet. Elinstallatøren fremsender elektronisk en tilmelding på vegne af anlægsejer til netvirksomheden (elektronisk, men ikke EDI format). Det er en forudsætning, at elinstallatøren har anmeldt målepunktet i god tid og senest 3 arbejdsdage inden tilslutning af målepunktet til elnettet. Netvirksomheden behandler tilmeldingen og anviser et tilslutningspunkt i elnettet til elinstallatøren, som elinstallatøren tilslutter målepunktet til. Netvirksomheden opretter dernæst den nye vindmølle eller det nye værk i Energinet.dk's selvbetjeningsportal, uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag kl efter anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden. I anmeldelsen af målepunktet oplyses som minimum disponentnavn og målepunktets adresse. Målepunktet bliver automatisk oprettet i DataHub'en med tilslutningsstatus "nyoprettet" og med information om GSRN-nummer. Elleverandøren sender en EDI-meddelelse om start af leverance med transaktionsårsag (nyoprettelse) til DataHub'en. Anmeldelsen skal ske tidligst en ar- 24/30

25 bejdsdag, efter anlægsejer har fået oplyst GSRN-nummer og senest 1 arbejdsdag før skæringsdato. Når netvirksomheden har udfyldt alle stamdata for anlægget, og de tekniske forudsætninger er opfyldt, kan netvirksomheden ændre stamdata for anlægget til tilslutningsstatus "tilsluttet". Måledata, der sendes til DataHub'en, mens anlægget har status "nyoprettet", må ikke benyttes til afregning. Ændringen af tilslutningsstatus vil blive afvist af DataHub'en, hvis målepunktet ikke har tilknyttet en elleverandør og en produktionsbalanceansvarlig på indmeldelsestidspunktet. I så fald må netvirksomheden kontakte kunden med henblik på at sikre dette Skift af ejer for produktionsanlæg Ved skift af ejer for et produktionsanlæg skal nuværende og fremtidig ejer fremsende ejerskifteerklæring til Energinet.dk efter eksisterende regler. Energinet.dk opdaterer ejeroplysningerne i stamdataregistret og adviserer netvirksomheden om ejerskiftet, hvorefter netvirksomheden opdaterer disponenten for produktionsmålepunktet i DataHub'en. For små VE-anlæg under nettoafregningsgruppe 6 vil disponentopdateringen blive initieret af EDI-meddelelse om tilflytning/fraflytning på det tilhørende forbrugsmålepunkt. Energinet.dk opdaterer ejeroplysningerne i stamdataregistret og adviserer netvirksomheden om ejerskiftet, hvorefter netvirksomheden opdaterer disponenten for produktionsmålepunktet i DataHub'en Ophør af leverandøraftale Ophører leverandørens aftale med anlægsejer uden, at elleverandøren har modtaget meddelelse om, at en ny elleverandør indtræder, skal elleverandøren skriftligt melde ophøret til Energinet.dk. Energinet.dk vil herefter vurdere, om møllen/anlægget har ret til at indgå i aftagepligten. I så fald kontakter Energinet.dk værksejeren med henblik på at undersøge om værksejeren ønsker at komme tilbage i aftagepligten. Hvis det er tilfældet, iværksætter Energinet.dk skift af vindmøllen/værket til Energinet.dk's aftagepligt i henhold til sædvanlige varsler herfor. Hvis det ikke er tilfældet eller hvis vindmøllen/anlægget ikke mulighed for at indgå i aftagepligten, vil Energinet.dk anmode netvirksomheden om at afbryde målepunktet. 25/30

26 Bilag 1 - Aftale om balanceansvar AFTALE Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren") har indgået følgende: Aftale om balanceansvar Idet: Energinet.dk som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret for at sikre elmarkedets funktion i hele Danmark, det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vestdanmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2), denne aftale dækker begge delmarkeder, ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige aktører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance, et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar, der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én balanceansvarlig aktør, der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering, uden at der er tilknyttet en balanceansvarlig aktør, Energinet.dk har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne varetage økonomisk balanceansvar over for Energinet.dk, er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar: 26/30

27 1. Område Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds): Produktion Forbrug Handel DK1 DK2 2. Aktørens opgaver Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energinet.dk. Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende køreplaner til Energinet.dk. Disse køreplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøgnet. 3. Energinet.dk's opgaver Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet.dk ubalancen på produktion og forbrug/handel efter reglerne i Energinet.dk's forskrift C2. Specielt for produktionsbalanceansvarlige udmelder Energinet.dk eventuelle grænser for specifikke produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer (knudepunkter). 4. Betaling Fakturering og kreditering af balancekraft og gebyrer sker for én kalendermåned ad gangen. Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinet.dk's konto den 25. i måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkommende bankdag. Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende bankdag. Energinet.dk forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder daglig afregning. 5. Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme er aktøren imidlertid forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af forskrift C1 "Vilkår for balanceansvar", afsnit 4.2. Sikker- 27/30

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Herefter kommer oversigten til at se således ud (sidetal og bilagsoverskrifter er kun til illustration):

Herefter kommer oversigten til at se således ud (sidetal og bilagsoverskrifter er kun til illustration): ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4 Energitilsynets møde den 19. marts 2013 Dato 27. februar 2013 Center E&T Sagsnummer 13/02721 Sagsbehandlers initialer SEY/BLD Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilagsoversigten

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar December 2008 Rev. 2 Juni 2006 Juli 2006 Sep. 2006 Sep. 2006 DATE LEG-MRP HEP LEG LSO NAME Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Opdateret 2015 som følge af indførelsen af engrosmodellen pr. 1.4.2016 Træder i kraft den 1.4.2016 2015 2015 2015 DATE HLJ PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift I: Stamdata Maj 2015 Version 2.9 Træder i kraft 1. april 2016 Feb. 2015 Feb. 2015 Maj 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-02670-6 Revisionsoversigt Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere