Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011

2 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Projektansvarlig Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a Strandlystvej Rudkøbibg Direktør kim Carlsson Telefon: Telefax: I planlægningsfasen bistås Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. af v/ projektchef Per Hougaard Nærværende projektforslag er udarbejdet af v/ projektleder Abdi Adibi 6000 Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORHOLD TIL LOVGIVNING OG PLANLÆGNING FYSISK PLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNINGER MILJØFORHOLD ANDRE FORHOLD FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER NORMER OG STANDARDER M.V BESKRIVELSE AF PROJEKTET HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER ØKONOMIBEREGNINGER BEREGNINGSMETODE KRAFTVARMEALTERNATIV BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ BEREGNINGSRESULTATER FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Arealdisposition 2. Selskabsøkonomi 3. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter 4. Afgiftsprovenu 5. Emissioner ved varmeproduktion 6. EnergyPRO-beregning for eksisterende anlæg 7. EnergyPRO-beregning for ny anlæg med fliskedel Side 3

4 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Denne rapport beskriver et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven for etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslaget omfatter udvidelse af det eksisterende produktionsanlæg med en ny biomassefyret kedel på i alt 7,5MW, der indrettes til fyring med træflis. Kedlen skal aflaste den eksisterende halmkedel i Tullebølle, der er ca. 20 år gammel, samt eksisterende biooliekedler. Ved etablering af en ny biomassefyret fliskedel mindskes forbruget af halm i Tullebølle, samt fjerner forbruget af bio-olie. Den eksisterende halmkedel er desuden allerede nu for lille til at dække varmeproduktionsbehovet, hvorfor en del af varmeproduktionen sker på bio-oliekedler. Varmeproduktionsomkostningen på bio-oliekedler er væsentlig dyrere end varmeproduktion på fliskedler. Målet med etableringen af det nye 7,5 MW flis fyrede kedelanlæg er at fjerne den dyre produktion fra bio-oliekedlen og sikre brændselsforsyningen ved både at bruge halm og flis. Varmeproduktion baseret på forskellige brændsler giver en god sikkerhed ved pludselige stigninger i de enkelte brændselspriser. Samlet set giver projektet en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets produktionsapparat fornyes med ny og renere teknologi. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af anlægget og dermed danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet efter Varmeforsyningsloven. Der henvises til bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning af 17. maj 2005, med senere ændringer. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinierne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Projektforslaget fremsendes til Langeland Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om Varmeforsyning. 1.3 Indstilling Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at sikre fjernvarmeforsyningen af Rudkøbing og Tullebølle til en konkurrencedygtig pris, samt at sikre den nødvendige reservekapacitet. Endvidere ønskes at opretholde en 100 % CO 2 neutral varmeforsyning baseret på træflis og halm. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. ansøger herved Langeland Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter Lov om Varmeforsyning af 17. maj 2005, med senere ændringer, idet der henvises til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Side 4

5 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Projektet kan godkendes under henvisning til 16 i Projektbekendtgørelsen, da Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. ikke er naturgasforsynet, og da projektet er nødvendigt for at overholde de nyeste miljøkrav samt for at sikre fjernvarmebrugerne i Rudkøbing og Tullebølle den økonomisk mest optimale varmeforsyning. Kedelstørrelsen for fliskedlen er tilpasset det aktuelle kapacitetsbehov. Referencen, der er benyttet i den samfundsøkonomiske beregning, er produktion på det eksisterende anlæg. 1.4 Omfang Nærværende projekt omfatter etablering af en ny biomassekedel på eksisterende værk i Rudkøbing. Der er ikke tilknyttet andre projekter end beskrevet i dette projektforslag. 1.5 Organisation Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a er bygherre for opførelse af kedelanlæget. I projekteringsfasen bistås bygherren af 1.6 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående.? Projektforslaget fremsendes til Langeland Kommunen, februar 2011.? Projektet myndighedsbehandles i februar/marts 2011.? Projektet godkendes endeligt af kommunen efter afholdt høringsfrist på 4 uger.? Endelig godkendelse forventes at foreligge ultimo april 2011.? Ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes i april 2011.? Bygge og anlægsarbejder 3. kvartal 2011.? Drift påbegyndes 3. kvartal Forhold til lovgivning og planlægning Anlægget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammevilkår, og der skal udarbejdes tillæg til gældende kommuneplan. I forbindelse med gennemførelse af projektet igangsætter Langeland Kommune udarbejdelse af ny lokalplan for området. 2.1 Fysisk planlægning Der skal ikke ændres på tilkørselsforhold med hensyn til brændselslevering. 2.2 Forbrugertilslutninger Det regnes med Simmerbølle tilsluttes til fjernvarme i nær fremtid. 2.3 Miljøforhold Ved opførelse af det nye varmeproduktionsanlæg skal anlægget miljøgodkendes i henhold til gældende regler. Ansøgning om miljøgodkendelse følger. Side 5

6 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biobrændsel forudsættes, som for nuværende, deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til skoven i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. Den højere virkningsgrad fra den kondenserende drift på anlægget er med til at reducere røggasemissionen. For det lokale miljø vil projektet betyde, at emissionerne fra halmkedel og biooliekedlerne reduceres, og idet afkasthøjden på skorstenen til det nye fliskedelanlæg øges i forhold til den eksisterende skorsten, vil det betyde en reducering af emissionerne. Reduktionen af de miljøskadelige emissioner fremgår af bilag 5 og indgår i den samfundsøkonomiske analyse. 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. og Langeland Kommune, teknisk forvaltning m.fl Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Arealet, hvor kedelanlægget skal opføres, ejes af Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 6

7 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Projektet omfatter opførelse af en ny kedelbygning på ca. 330 m² samt 780 m² lagerbygning ved siden af de eksisterende bygninger på værket. Den nye bygningshøjde for kedelbygningen og er ca. 10 meter. Der etableres en ny fliskedelline med en samlet effekt på 7,5 MW inklusiv røggaskondensering. Anlægget forsynes med en ny skorsten på ca. 35 meter. Endelig skorstenshøjde fastsættes ved OML-beregning i forbindelse med miljøgodkendelse af anlægget. Den nye fliskedel placeres i en ny kedelbygning. 4.2 Tekniske specifikationer Midtlangelands Fjernvarme A.m.b.a. s nuværende bestykning på centralen med produktionsenheder er angivet i nedenstående tabel. Kedeldata Kedeldata Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a Enhed årgang mærke-effekt (MW) indfyret effekt (MW) varme-effekt (MW) Virkningsgrad % Biooliekedel 1 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 2 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 3 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 4 (Tullebølle) 2,94 2,50 85,00% Halmkedel (Tullebølle) 4,12 3,50 85,00% Samlet effekt 26,47 22,50 Brændsel MW Varme MW Virkningsgrad % El MW Virkningsgrad % Halm kraftvarme (Rudkøbing) , ,00 66,70% 2.300,00 21,90% Det betyder således, at Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. i øjeblikket har en maksimal varmeproduktionskapacitet på 22,5 MW. Den samlede varmeproduktion på halm er 10,5 MW, fordelt med 7 MW på halmkraftvarme og 3,5 MW på halmkedlen i Tullebølle. Det nuværende maksimale varmeproduktionsbehov er ca. 21,8 MW, hvorfor der i en spidslastsituation ikke er tilstrækkelig kapacitet på halm anlægget og der skal derfor produceres på bio-olie kedler. Det fremtidige effektbehov er vurderet til at stige til ca. 24 MW, i de næste 10 år. Ny anlæg Enhed årgang mærke-effekt (MW) indfyret effekt (MW) varme-effekt (MW) Virkningsgrad % Biooliekedel 1 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 2 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 3 (Rudkøbing) 6,47 5,50 85,00% Biooliekedel 4 (Tullebølle) 2,90 2,50 85,00% Halmkedel (Tullebølle) 4,12 3,50 85,00% Ny fliskedel 6,80 7,50 110,00% Samlet effekt 33,23 30,00 Brændsel Varme Virkningsgrad El Virkningsgrad MW MW % MW % Halm kraftvarme (Rudkøbing) , ,00 66,70% 2.300,00 21,90% Side 7

8 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Efter etablering af det nye fliskedelanlæg vil fliskedelen, halmkedelen og halmvarmeanlægget kunne dække hele varmebehovet og bio-oliekedlerne anvendes kun til nød- og reservelast. Driftsforhold Det nuværende samlede varmeproduktionsbehov er på ca MWh pr. år, som forventes at stige til MWh/år i de næste 10 år. Udbygningen af varmeforsyningen indenfor det nuværende forsyningsområde forventes at modsvare energibesparelsen hos de nuværende tilsluttede kunder, så det samlede produktionsbehov ændres ikke væsentligt. I EnergyPRO er der foretaget produktionsberegninger med nuværende varmebehov og eksisterende produktionsenheder, som viser en ikke ubetydelig varmeproduktion på bio-olie, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Dette skyldes manglende kapacitet på eksisterende anlæg i perioder, hvor produktionsbehovet ikke kan dækkes af den eksisterende halm kedel og halm kraftvarmeanlæg, bilag 6. Beregningerne i EnergyPRO viser varighedskurven for varmebehov og den årlige og månedlige energiomsætning samt maks. timebelastning m.v. Efterfølgende er lavet tilsvarende produktionsberegninger i EnergyPRO med det nye produktionsanlæg med det nuværende varmebehov, bilag 7. Disse produktionsberegninger med det nye fliskedelanlæg viser en optimal drift med fuld dækning fra fliskedelen og mulighed for kedeleftersyn på kraftvarmeanlægget i sommerperioden uden behov for start af bio-oliekedlerne. Den gamle halmkedel i Tullebølle kan ligeledes servicers i overgangsperioden forår og efterår uden behov for start af bio-oliekedlen. 4.3 Overslag over anlægsudgifter Der er udarbejdet overslagspris på investeringerne i anlægsudvidelsen, ud fra erfaringspriser og leverandøroplysninger. Overslaget er i 2010 prisniveau: Projekt:? 7,5 MW fliskedel mio. kr.? 330 m² kedelbygning mio. kr.? 780 m² Flislager mio. kr.? Nyt anlæg til styring og regulering mio. kr.? Afsætning til diverse omkostninger mio. kr.? Samlet investering udgør således mio. kr. Reference: Renovering af eksisterende anlæg i 2011 overslagspriser:? Udskiftning af eksisterende halmkedel og øvrige reparationer mio. kr.? Ny anlæg til styring og regulering mio. kr.? Afsat til diverse omkostninger og uforudsete mio. kr. Samlet investering i mio. kr. Side 8

9 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel 5 Økonomiberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, brugerøkonomi, samfundsøkonomi og miljø. De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Det vil sige, at der alene fokuseres på varmeproduktionen. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet så som drift af ledningsnet og administration samt renter og afdrag på eksisterende lån, indgår ikke i beregningerne. For at sammenligne forholdene ved forskellige scenarier og brændsler regnes der på to modeller: Projektet der omfatter ny fliskedel og referencen, som er fortsat drift på eksisterende anlæg med dertil hørende miljøopdatering og hovedrenovering af den gamle halmkedel. Investeringerne indgår i beregningerne med de værdier, der er aktuelle for den anvendte brændselstype. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de to anlæg og ikke til prisfastsættelse efter Varmeforsyningsloven eller til budgettering af værkets likviditet. 5.1 Kraftvarmealternativ I henhold til projektbekendtgørelsens 10 skal der ske en teknisk og økonomisk vurdering af, hvorvidt et alternativ med biomasse kraftvarme er realistisk under hensyntagen til bl.a. den resulterende varmeproduktionspris for fjernvarmeværket. En sådan vurdering er foretaget, og viser entydigt, at det ikke vil være rentabelt for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. at investere i et sådant anlæg med de nuværende præmisser for elafregning. Hvis der investeres i biomassekraftvarme, afregnes den producerede el med markedsprisen + 15 øre/kwh. Efter Energistyrelsens egne tal som forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger fremgår det, at el-afregningsprisen kun kan forventes at være ca. 30 øre/kwh i og derefter svagt stigende til øre/mwh. Anlægsprisen for et biomassekraftvarmeværk på 3,5 MW el og 7,5 MW varme bygget i Midtlangeland på kendt og afprøvet teknologi ville på nuværende tidspunkt koste Side 9

10 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel omkring 35 mio. kr. i anlægsudgifter til sammenligning med 25.0 mio. kr. for det flisfyrede varmeanlæg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a skal konkurrere på elprisen på lige vilkår med de centrale biomassefyrede kraftvarmeanlæg, der ligeledes afregnes markedsprisen + 15 øre/kwh. Med en øget anlægsinvestering på over 10 mio. ekstra er dette ikke realistisk. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. ønsker således ikke at investere i et biomassefyret kraftvarmeværk med de nuværende vilkår for el-afregning. 5.2 Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i faste priser 2010-niveau ekskl. moms. 5.3 Selskabsøkonomi I bilag 2 er vist selskabsøkonomi ved en kapacitetsudvidelse med en ny 7,5 MW fliskedel. Der er beregnet marginale produktionspriser for halm, træflis og bio olie med de nuværende kendte priser. eksist. Rudkøbing eksist. Rudkøbing eksist. Rudkøbing eksist. Rudkøbing Anlægspris (kr) 0 årsvirkningsgrad 66,7% 85,0% 85,0% 85,0% Varmeproduktionspris (kr/mwh) kr 166,50 kr 522,00 kr 522,00 kr 522,00 Netto produktionspris (kr/mwh) kr 99,63 kr 614,12 kr 614,12 kr 614,12 drifts og vedligholds udgifter (kr/mwh) kr 135,00 kr 10,00 kr 10,00 kr 10,00 Varmeproduktionspris (kr/mwh) kr 234,63 kr 624,12 kr 624,12 kr 624,12 Beregning af marginal varmeproduktionspris Bio-oliekedel 4 Halm kedel Ny Fliskedel eksist. Tullebølle eksist. Tullebølle ny Anlægspris (kr) årsvirkningsgrad 86,0% 90,0% 110,0% Varmeproduktionspris (kr/mwh) kr 522,00 kr 140,00 kr 162,00 Netto produktionspris (kr/mwh) kr 606,98 kr 155,56 kr 147,27 drifts og vedligholds udgifter (kr/mwh) kr 10,00 kr 60,00 kr 50,00 Varmeproduktionspris (kr/mwh) kr 616,98 kr 215,56 kr 197,27 Kilde: Priser på halm og bio olie er oplyst af værket. I selskabsøkonomiberegningen er der udelukkende set på produktionspriser. 5.4 Brugerøkonomi Udgifter i forbindelse med etablering af ny fliskedel vil samlet set have en positiv indflydelse på brugernes økonomi. Det overskud som fremkommer ved at varmen produceres ved ny fliskedel i stade for eksisterende halmkedel og de bio-oliekedler, vil komme forbrugerne ved Midtlangeland Fjernvarme til gode. 5.5 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomien er opgjort efter Energistyrelsens retningslinier for evaluering af varmeforsyningsprojekter, bilag 3-5. Der er anvendt brændselspriser ifølge Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Side 10

11 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Beregningsscenarier Projektet: Etablering af en ny flisfyret kedellinie med en effekt på 7,5 MW, der i normal drift sammen med eksisterende halmkedel og halmkraftvarmeanlæg skal dække det årlige kapacitetsbehov. Bio-oliekedlen udgør kun reservelast. Reference: Investering i udskiftning og miljørenovering på eksisterende halmkedel til dækning af størst mulig last, samt at eksisterende bio-oliekedel benyttes til spids- og reservelast. 5.6 Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinier for evaluering af varmeforsyningsprojekter. I bilag 5 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningsperiode med henholdsvis projekt og reference. 5.7 Beregningsresultater Som det fremgår af bilagene 3-5 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger, at etablering af ny fliskedel er mest fordelagtig. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 5.8 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Energiaftag (MWh) Projekt Reference Side 11

12 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011 Projektforslag Ny fliskedel Samfundsmæssig omkostning (mio. kr.) 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 Følsomhedsanalyse (udfra Energistyrelsens forudsætninger, april 2010) Ændring i fjernvarmebehov (1.000 MWh) Projekt Reference 6 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet over 20 år viser, at løsningsforslag med etablering af ny fliskedel er samfundsøkonomisk fordelagtigt frem for udskiftning og fortsat drift og vedligeholdelse af eksisterende halmkedel og bio- oliekedler. Den samfundsøkonomiske fordel for projektet er på ca. 47,8 mio. kr. svarende til ca. 9 %. I samfundsøkonomien er indregnet, at projektet vil have en betydelig større restværdi end referencen, og at der i referencen må forventes yderligere nødvendige renoveringsinvesteringer på bio oliekedlerne for at kunne opretholde produktionen. Følsomhedsanalysen viser, at den økonomiske fordel ved en ny fliskedel stiger yderligere ved stigende varmebehov. Etablering af en ny fliskedel gør værkets driftsstrategi mere fleksibel i forhold til brændselspriserne på henholdsvis bio-olie, træflis og halm. Projektet vil i forhold til referencen reducere de skadelige luftbårne emissioner, hvilket er indregnet i samfundsøkonomien jf. bilag 5. Side 12

13 Omfartsvejen Kedelbygning Spodsbjergvej 145 Porte til flisaflæsning Flislager 147B D 147E A 147A 147C 001 Bilag 1

14 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projekt Halm Kraftvarme Biooliekedel 1 Biooliekedel 2 Biooliekedel 3 Biooliekedel 4 Halmkedel Ny fliskedel Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) 234,63 624,12 624,12 624,12 624,12 224,71 197,27 Varmeproduktion i.h.t. bilag 7 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Samlet anlægsinvestering (kr.) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion Halm kraftvarme: MWh til (kr.) Varmeproduktion Bio-oliekedel 1: 0 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 2: 0 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 3: 0 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 4 (Tullebølle): 0 MWh til (kr.) Varmeproduktion Hamkedel: 464,2 MWh til (kr.) Varmeproduktion ny fliskedel: 19430,1 MWh til (kr.) Varmeproduktion (kr.) Værdi af øget levetid på eksist anlæg Afskrivning over 20 år Gæld (kr.) Forrentning 4 % (kr.) Årlige udgifter i alt (kr.) Akkumulerede varmeproduktionsudgifter (kr.) Reference Halm Kraftvarme Biooliekedel 1 Biooliekedel 2 Biooliekedel 3 Biooliekedel 4 Halmkedel Ny fliskedel Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) 234,63 624,12 624,12 624,12 624,12 224,71 197,27 Varmeproduktion i.h.t. bilag 6 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Samlet anlægs reinvestering (kr.) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion Halm kraftvarme: MWh til (kr.) Varmeproduktion Bio-oliekedel 1: 5107,9 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 2: 348,7 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 3: 1 MWh til (kr.) Varmeproduktion bio-oliekedel 4 (Tullebølle): 0 MWh til (kr.) Varmeproduktion Hamkedel: 13534,7 MWh til (kr.) Varmeproduktion ialt (kr.) Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 4 % (kr.) Årlige udgifter i alt (kr.) Akkumulerede varmeproduktionsudgifter (kr.) Akkumuleret driftsøkonomisk fordel Bilag 2 Selskabsøkonomi

15 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Rente 6,0% pr. år Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrad træflis ny kedel 110% Træflis kedel ny 28,20% 0,00% Virkningsgrad halmkedel eksist 85% Halm kedel 0,70% 19,60% Virkningsgrad Bio-oliekedel 1 85% Bio-olie kedel 1 0,00% 7,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 2 85% Bio-olie kedel 2 0,00% 0,50% Virkningsgrad Bio-oliekedel 3 85% Bio-olie kedel 3 0,00% 0,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 4 85% Bio-olie kedel 4 0,00% 0,00% Halm kraftvarme ( Varme) 67% Halm kraftvarme 71,20% 72,80% Halm kraftvarme (EL) 22% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Total ,00% ,00% El produktion i MWh 15720, ,3 Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens vejledning, April 2010 Året Bio-olie (kr./gj) (energi afgrøder) 104,4 108,4 112,7 117,0 121,5 123,8 126,1 129,4 132,9 136,4 138,3 140,1 142,1 144,2 146,3 148,3 150,2 152,3 154,3 156,2 Træflis (kr./gj) 45,6 46,6 47,8 49,0 49,5 49,8 50,2 50,7 51,1 51,6 52,1 52,5 52,9 53,4 53,8 54,2 54,7 55,1 55,6 56,1 Halm (An Værk til halmkedel) 36,8 38,1 39,6 41,3 43,3 43,2 43,2 43,5 43,8 44,1 44,4 44,6 44,8 45,0 45,2 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 El nordpol uvægtet ( kr./mwh) 307,0 322,0 288,0 295,0 310,0 321,0 341,0 368,0 389,0 399,0 415,0 431,0 425,0 417,0 431,0 430,0 440,0 440,0 454,0 454,0 El tilskud* (Kr./MWh) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Inflation 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 * 45 stk.2 Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Projekt (kr.) Reference (kr.) Investerings- og driftsudgift Restværdi i 2030 Projekt Reference Projekt Reference Investerings/ reinvestering i 2011 (kr.) Levetid (år) D og V Ny fliskedel (kr./gj) 13,89 13,89 Værdi af øget levetid på eksist anlæg D og V halmkedel (kr./gj) 13,89 15,28 Projekt Reference D og V Bio-oliekedel 1 (kr./gj) 2,78 2, D og V Bio-oliekedel 2 (kr./gj) 2,78 2,78 D og V Bio-oliekedel 3 (kr./gj) 2,78 2,78 D og V Bio-oliekedel 4 (kr./gj) 2,78 2,78 D og V Halm Kraft varme (Kr./GJ el) 27,78 27,78 Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år udfra Energistyrelsens vejledning Brændsel Drift i alt Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2010 Bilag 3 Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift

16 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Rente 6,0% pr. år Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrad træflis ny kedel 110% Træflis kedel ny 28,20% 0,00% Virkningsgrad halmkedel eksist 85% Halm kedel 0,70% 19,60% Virkningsgrad Bio-oliekedel 1 85% Bio-olie kedel 1 0,00% 7,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 2 85% Bio-olie kedel 2 0,00% 0,50% Virkningsgrad Bio-oliekedel 3 85% Bio-olie kedel 3 0,00% 0,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 4 85% Bio-olie kedel 4 0,00% 0,00% Halm kraftvarme ( Varme) 67% Halm kraftvarme 71,20% 72,80% Halm kraftvarme (EL) 22% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Total 100,10% 99,90% Beregning afgifter Træflis NO X, afgift (kr./ton) 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 kr./ton Afgiftsprovenu (kr./gj) 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 kr./gj Bio-olie Energiafgift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 øre/liter CO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 øre/liter NO X 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 kr./gj Afgiftsprovenu 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 kr./gj Halm NO X, afgift (kr./ton) 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 kr./ton SOx, afgift (kr./ton) 24,7 25,1 25,4 25,7 26,0 kr./ton Refusion -8,6-8,8-8,9-9,1-9,2 kr./ton Afgiftsprovenu (kr./gj) 1,60 1,62 1,64 1,65 1,68 kr./gj Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger Året Træflis (kr./gj) 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 Bio-olie (kr./gj) 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 Halm (kr./gj) 1,60 1,63 1,64 1,67 1,68 1,71 1,74 1,77 1,80 1,84 1,87 1,90 1,94 1,97 2,01 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 Afgiftsatserne er indekseret/forhøjet med 1,8 % årligt fra 2016 Afgiftsprovenu årligt kr./gj Året Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger april 2010 Bilag 4 Afgiftprovenu

17 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Rente 6,0% pr. år Produktionsfordeling Projekt Reference Virkningsgrad træflis ny kedel 110% Træflis kedel ny 28,20% 0,00% Virkningsgrad halmkedel eksist 85% Halm kedel 0,70% 19,60% Virkningsgrad Bio-oliekedel 1 85% Bio-olie kedel 1 0,00% 7,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 2 85% Bio-olie kedel 2 0,00% 0,50% Virkningsgrad Bio-oliekedel 3 85% Bio-olie kedel 3 0,00% 0,00% Virkningsgrad Bio-oliekedel 4 85% Bio-olie kedel 4 0,00% 0,00% Halm kraftvarme ( Varme) 67% Halm kraftvarme 71,20% 72,80% Halm kraftvarme (EL) 22% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Total 100,10% 99,90% CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) Fyring med træflis Bio-olie(Raspolie) 0 1, Halm til kraftvarme(damptorbiner) 0 0, Halm til halm kedel 0 32, Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) Projekt Reference Værdi af emissioner (kr./enhed) Året CO2 (kr./tons) 113,00 121,00 130,00 140,00 149,00 156,00 163,00 170,00 178,00 186,00 195,00 205,00 216,00 227,00 238,00 248,00 258,00 268,00 279,00 279,00 290,00 CH4 (kr./kg) 2,37 2,54 2,73 2,94 3,13 3,28 3,42 3,57 3,74 3,91 4,10 4,31 4,54 4,77 5,00 5,21 5,42 5,63 5,86 5,86 6,09 N2O (kr./kg) 35,03 37,51 40,30 43,40 46,19 48,36 50,53 52,70 55,18 57,66 60,45 63,55 66,96 70,37 73,78 76,88 79,98 83,08 86,49 86,49 89,90 SO2 (kr./kg) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 NOx (kr./kg) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Inflation 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 1,0429 Emissioner kr./år Året Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2010 Bilag 5 Emissioner

18 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :51:58 / 1 Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max.varmebehov ,0 MW h ,0 MW h ,0 MW h 21,8 M W Varmeproduktioner: Halm kraftvarme ,0 MWh/år 72,0 % Kedel ,0 MWh/år 7,8 % Kedel 2 351,6 MWh/år 0,5 % Kedel 3 1,0 MWh/år 0,0 % Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 5 Halm Tullebølle ,5 MWh/år 19,7 % Ialt ,0 MWh/år 100,0 % Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Halm kraftvarme ,1 100,0% Elproduktion maks. opnået: Halm kraftvarme 2.300,0 kw -el. Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Halm kraftvarme 7.097,0 81,0% Kedel ,0 20,6% Kedel 2 209,0 2,4% Kedel 3 3,0 0,0% Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 0,0% Kedel 5 Halm Tullebølle 3.935,0 44,9% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Halm kraftvarme 60 Kedel 1 82 Kedel 2 46 Kedel 3 1 Kedel 4 bioolie Tullebølle 0 Kedel 5 Halm Tullebølle 16 Brændsler: Efter brændsel Halm Raps olie Brændselsforbrug ,8 ton s ,2 kg Efter produktionsenhed Halm kraftvarme ,5 MW h = ,6 ton s Kedel ,3 MW h = ,1 kg Kedel 2 413,6 MW h = ,7 kg Kedel 3 1,1 MW h = 108,4 kg Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 MW h = 0,0 kg Kedel 5 Halm Tullebølle ,8 MW h = 4.002,2 ton s Ialt ,4 MW h Bilag 6-1

19 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:26 / 1 Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Elproduktion fra energianlæg [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 782,0 289,8 814, , , , ,6 Leveret electricitet, Spot marked [MWh] , , , , , ,7 782,0 289,8 814, , , , ,6 Spids [MW] 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 Energianlæg: Halm kraftvarme Brændselsforb. [tons] , , , , , ,4 892,5 330,8 929, , , , ,7 Brændselsforb. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,0 Varme prod. [MWh] , , , , , , ,0 882, , , , , ,0 Elproduktion. [MWh] , , , , , ,7 782,0 289,8 814, , , , ,6 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 Brændselsforb. [kg] , , , ,3 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Brændselsforb. [MWh] 6.325, , ,7 280,4 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Varme prod. [MWh] 5.377, , ,2 238,4 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 896,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 2 Brændselsforb. [kg] , , ,0 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 Brændselsforb. [MWh] 413,6 134,6 168,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,8 Varme prod. [MWh] 351,6 114,4 143,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 Starter Driftstimer Bilag 6-2-1

20 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:26 / 2 Energiomsætning, Månedlig Energianlæg: Kedel 3 Brændselsforb. [kg] 108,4 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varme prod. [MWh] 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 4 bioolie Tullebølle Energianlæg: Kedel 5 Halm Tullebølle Brændselsforb. [tons] 4.002,2 766,3 692,2 766,3 301,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 178,2 562,0 735,3 Brændselsforb. [MWh] , , , , ,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 713, , ,4 Varme prod. [MWh] , , , , ,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 604, , ,4 Starter Driftstimer Brændselsforbrug: Halm Brændselsforb. [tons] , , , , , ,4 892,8 330,8 929, , , , ,1 Brændselsforb. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,4 Spids [MW] 14,620 14,620 14,620 14,620 14,620 10,500 11,745 10,500 10,500 10,500 14,620 14,620 14,620 Brændselsforbrug: Raps olie Brændselsforb. [kg] , , , ,2 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,2 Brændselsforb. [MWh] 6.740, , ,0 286,3 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Spids [MW] 13,313 13,313 11,925 8,265 0,000 0,000 0,000 4,284 0,000 0,000 0,064 0,000 10,729 Bilag 6-2-2

21 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:52 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Halm pris til Tullebølle 560 kr./ton Halm pris til Rudkøbing 666 Kr./ton Bio olie pris 5400 kr/m³ 2 Ydre forudsætninger P la npe riode : Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 ElspotVestdanmark2008 Symbol:DK1Spot08 [kr/mwh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,68 0,00 689,60 Februar, ,24 0,00 704,99 Marts, ,15 0,00 655,22 April, ,62 104, ,67 Maj, ,67 10,15 871,05 Juni, ,52 47, ,34 Juli, ,03 14, ,13 August, ,91 0,60 855,13 September, ,47 301, ,02 Oktober, ,64 0, ,95 November, ,99 45, ,12 December, ,22 1, ,03 Hele perioden 420,69 0, ,13 ElSpotVestdanmark2009 Symbol:DK1Spot09 [Kr./MWh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,48 0, ,31 Februar, ,39 29,81 573,77 Marts, ,98 0,00 484,36 April, ,13 36,43 543,03 Maj, ,03 0,00 385,14 Juni, ,09 29,33 434,66 Bilag 6-3-1

22 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:52 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik Juli, ,44 0,00 384,61 August, ,62 10,79 564,94 September, ,40 0,00 534,64 Oktober, ,09 0,00 595,66 November, ,31 0,00 706,68 December, ,91-892,44 645,18 Januar, ,80 119,06 301,98 Hele perioden 268,38-892, ,31 ElSpotVestdanmark2010 Symbol:DK1Spot10 [DKK/MWh] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,18-73,73 654,76 Februar, ,41 24,56 566,42 Marts, ,02-134,70 558,16 April, ,98 37,21 518,71 Maj, ,51-0,74 494,76 Juni, ,50-0,52 632,32 Juli, ,89 133,36 568,78 August, ,43 15,64 566,31 September, ,31 221,61 539,42 Oktober, ,92 219,25 591,27 November, ,04 26,84 723,74 December, ,81-150,11 982,40 Hele perioden 346,17-150,11 982, Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Halm Raps olie 14,4000 GJ/tons 37,2000 MJ/kg 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Va rm e sa lg : Ne tta b : Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmesalg: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmesalg [MW] 19,7 0,9 Nettab [MW] 2,1 2,1 Varmebehov, Detaljer Varmesalg: Bilag 6-3-2

23 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:52 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 04:00 90,00 05:00 110,00 07:00 120,00 10:00 100,00 12:00 80,00 17:00 90,00 20:00 100,00 22:00 80,00 23:00 70,00 Nettab: Månedsværdier MWh Januar 1.571,23 Februar 1.419,18 Marts 1.571,23 April 1.520,55 Maj 1.571,23 Juni 1.520,55 Juli 1.571,23 August 1.571,23 September 1.520,55 Oktober 1.571,23 November 1.520,55 December 1.571,23 5 Energianlæg Halm kraftvarme Brændselstype: Halm Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] Eleffekt [kw] Eleffekt [%] , ,0 66, ,0 21,9 Årlige udetider: :00 til :00 Kedel 1 Brændselstype: Raps olie Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 2 Brændselstype: Raps olie Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Bilag 6-3-3

24 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:52 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik Kedel 3 Brændselstype: Raps olie Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 4 bioolie Tullebølle Brændselstype: Raps olie Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85,0 Kedel 5 Halm Tullebølle Brændselstype: Halm Minimum køretid: 0 timer Brændsel [kw] Varme [kw] Varme [%] , ,0 85, ,0 500,0 66,7 Årlige udetider: :00 til :00 Eksisterende akkumuleringstank Ne tto v o lu m e n : 2.500,0 [m 3 ] T e m p e ra tu rfo rsk e l: 40,0 [ C] Ud n ytte lse sg ra d : 80,0 [%] Ka p a cite t: 92,7 [MW h ] akkumuleringstank Tullabølle Ne tto v o lu m e n : 212,0 [m 3 ] T e m p e ra tu rfo rsk e l: 40,0 [ C] Ud n ytte lse sg ra d : 80,0 [%] Ka p a cite t: 7,9 [MW h ] 6 El-marked Navn på anvendt tidsserie: ElSpotVestdanmark2010 Kvalitet af spotprisprognose: Ingen prognose 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er beregnet som netto varmeproduktionsomkostninger Bilag 6-3-4

25 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :52:52 / 5 Forudsætningskatalog, Teknik Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris NPO [kr/mwh-varme] El spotpris [kr/mwh-el] Halm kraftvarme Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Kedel 4 bioolie Tullebølle Kedel 5 Halm Tullebølle Note: Grafen viser den første måned i beregningsperioden Produktion til varmelager tilladt Halm kraftvarme Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Kedel 4 bioolie Tullebølle Kedel 5 Halm Tullebølle Dellast tilladt Halm kraftvarme Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Kedel 4 bioolie Tullebølle Kedel 5 Halm Tullebølle Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Driftsstrategi Halm kraftvarme Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Kedel 4 bioolie Tullebølle Kedel 5 Halm Tullebølle Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Bilag 6-3-5

26 Eksisterende forhold Rudkøbing & Tullebølle :53:26 / 1 Varighedskurve for varmebehov Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2009 til 1. Januar 2010) 22, , , , , , , , , , ,5 12 [MW] 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Time [Timer] Halm kraftvarme Kedel 5 Halm Tullebølle Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Kedel 4 bioolie Tullebølle Bilag 6-4

27 Eksisterende anlæg incl. 7,5 MW flis kedel :20:47 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Ialt Max. varmebehov ,3 MW h ,0 MW h ,3 MW h 21,8 MW Varmeproduktioner: Halm kraftvarme ,0 MWh/år 71,2 % Kedel 1 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 2 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 5 Halm Tullebølle 464,2 MWh/år 0,7 % Ny Fliskedel ,1 MWh/år 28,2 % Ialt ,3 MWh/år 100,0 % Elproduktion fra energianlæg: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Halm kraftvarme ,6 100,0% Elproduktion maks. opnået: Halm kraftvarme 2.300,0 k W -e l. Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Halm kraftvarme 7.012,0 80,0% Kedel 1 0,0 0,0% Kedel 2 0,0 0,0% Kedel 3 0,0 0,0% Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 0,0% Kedel 5 Halm Tullebølle 136,0 1,6% Ny Fliskedel 4.708,0 53,7% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Halm kraftvarme 154 Kedel 1 0 Kedel 2 0 Kedel 3 0 Kedel 4 bioolie Tullebølle 0 Kedel 5 Halm Tullebølle 10 Ny Fliskedel 63 Brændsler: Efter brændsel Halm Raps olie Flis Brændselsforbrug ,3 to n s 0,0 k g 6.746,8 to n s Efter produktionsenhed Halm kraftvarme ,0 MW h = ,5 to n s Kedel 1 0,0 MW h = 0,0 k g Kedel 2 0,0 MW h = 0,0 k g Kedel 3 0,0 MW h = 0,0 k g Kedel 4 bioolie Tullebølle 0,0 MW h = 0,0 k g Kedel 5 Halm Tullebølle 547,1 MW h = 136,8 to n s Ny Fliskedel ,6 MW h = 6.746,8 to n s Bilag 7-1-1

28 Eksisterende anlæg incl. 7,5 MW flis kedel :20:47 / 2 Energiomsætning, Årlig Ialt ,7 MW h Bilag 7-1-2

29 Eksisterende anlæg incl. 7,5 MW flis kedel :20:29 / 1 Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Elproduktion fra energianlæg [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 867,1 648,6 795, , , , ,7 Leveret electricitet, Spot marked [MWh] , , , , , ,1 867,1 648,6 795, , , , ,7 Spids [MW] 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 Energianlæg: Halm kraftvarme Brændselsforb. [tons] , , , , , ,9 989,6 740,3 908, , , , ,9 Brændselsforb. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,5 Varme prod. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,0 Elproduktion. [MWh] , , , , , ,1 867,1 648,6 795, , , , ,7 Starter Driftstimer Energianlæg: Kedel 1 Energianlæg: Kedel 2 Energianlæg: Kedel 3 Energianlæg: Kedel 4 bioolie Tullebølle Bilag 7-2-1

30 Eksisterende anlæg incl. 7,5 MW flis kedel :20:29 / 2 Energiomsætning, Månedlig Energianlæg: Kedel 5 Halm Tullebølle Brændselsforb. [tons] 136,8 79,0 41,4 3,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 10,6 Brændselsforb. [MWh] 547,1 315,8 165,8 12,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 42,5 Varme prod. [MWh] 464,2 268,1 140,7 10,2 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 36,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Ny Fliskedel Brændselsforb. [tons] 6.746, , , ,9 652,5 277,8 0,4 159,2 0,0 0,0 87,6 607, ,5 Brændselsforb. [MWh] , , , , ,7 725,4 1,1 415,8 0,0 0,0 228, , ,3 Varme prod. [MWh] , , , , ,1 800,1 1,2 458,6 0,0 0,0 252, , ,1 Starter Driftstimer Brændselsforbrug: Halm Brændselsforb. [tons] , , , , , ,7 989,6 740,3 908, , , , ,5 Brændselsforb. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,0 Spids [MW] 14,620 14,620 14,620 14,620 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 14,094 14,620 Brændselsforbrug: Raps olie Brændselsforb. [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spids [MW] 0,378 0,000 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brændselsforbrug: Flis Brændselsforb. [tons] 6.746, , , ,9 652,5 277,8 0,4 159,2 0,0 0,0 87,6 607, ,5 Brændselsforb. [MWh] , , , , ,7 725,4 1,1 415,8 0,0 0,0 228, , ,3 Spids [MW] 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 2,724 3,302 2,099 4,202 4,939 6,800 6,800 Bilag 7-2-2

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe Solid Energy A/S Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe 17. februar 2016 rev. 29. feb. 2016 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Solid Energy A/S Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Direktion Jørn

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere