A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS Køleenhed: FCS4053

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053"

Transkript

1 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv den vdere tl den nye bruger, hvs masknen sælges eller overlades tl andre.

2

3 Kære kunde, Du har valgt en A800 kaffemaskne. V takker for dn tlld. A800 er en effektv og pladsbesparende kaffemaskne, som kan ndstlles helt efter dne personlge behov. Med A800 kan du hurtgt byde på ndvduelle og lækre kaffespecalteter af høj kvaltet. Dne kunder vl være begejstret. V ønsker dg god fornøjelse med dn kaffemaskne og mange tlfredse kunder. Dn Franke Kaffeemaschnen AG Sde 1

4 Indholdsfortegnelse For dn egen skkerheds skyld Korrekt brug Farer ved brug af A Symbolforklarng Symboler betjenngsvejlednngen Symboler softwaren Fremstllng af fejlmeddelelser Farvekode for fejlmeddelelser Leverngsomfang og dentfkaton Leverngsomfang Identfkaton Masknbeskrvelse Kaffemaskne A A800-komponenter Komponenter FoamMaster Ekstra maskner Brugeroverfladen Overblk over betjenngsfunktoner Installaton og teknske data Ibrugtagnng Første opstart A Daglg brugtagnng af A Påfyldnng og tømnng Bønner, pulver og vand Mælk Valg af produkter Valg af produkt vha. Quck Select Valg af produkt vha. Cash Regster Valg af produkt vha. Inspre Me Vælg drk med malet kaffe Dampudløb (Autosteam/Autosteam Pro) Pleje af A Start af automatsk rensnng Rengørngs- og vedlgeholdelsesplan Skylnng af kaffemasknen Rensnng af skærmen Rensnng af bønnebeholder og pulverbeholder Rensnng af brygenhed Rensnng af tlbehør Konfgurerng Indgang tl programmerng Menustruktur «Mne ndstllnger» Menustruktur «Rensnng og servce» Mne ndstllnger Tæller Indvduel tlpasnng og dataoverførsel Oversgt Indvduel tlpasnng og dataoverførsel Menutræstruktur Indvduel tlpasnng og dataoverførsel Krav tl eget blledmaterale Nødvendg mappestruktur på USB-stk hentnng eller sletnng af egne blleder Brug af egne blleder Udafdrftsættelse og bortskaffelse Udafdrftsættelse Bortskaffelse Fejlafhjælpnng Afhjælpnng af masknfejl Hjælp ved problemer med produktkvalteten Indeks Forbrugsmateraler Strømkabel

5 For dn egen skkerheds skyld Både du og kaffemasknen er vgtge for os. Derfor vl v gerne forsyne dg med udførlge skkerhedsnformatoner. Et højt skkerhedsnveau er en selvfølge for os. Beskyt dg selv mod de resterende funktonsbetngede rsc. Korrekt brug A800 er en kaffemaskne tl erhvervsmæssg brug restauratonsbranchen, på kontorer eller lgnende omgvelser. Den egner sg tl at forarbejde hele kaffebønner, malet kaffe, automategnet pulver og frsk mælk. Masknen egner sg kke tl: udendørs brug opbevarng af alkoholske eller eksplosve stoffer A800 er beregnet tl tlberednng af drkke under overholdelse af denne vejlednng og de teknske data. Kaffemasknen er udelukkende beregnet tl ndendørs drft. Køleenhed (tlvalgsmulghed) En køleenhed må udelukkende bruges tl at holde mælk koldt forbndelse med tlberednng af kaffe på en A800 kaffemaskne. Brug kun allerede afkølet mælk (2-5 C). Brug kun Franke-mælkerenseren. Andre rensemdler efterlader rester mælkesystemet. Kopvarmer (valgfrt) Kopvarmeren er en valgfr tlbehørsenhed tl dn FRANKE kaffemaskne. Den er udelukkende beregnet tl at varme kaffekopper og glas, der bruges tl de varme drkke. Kopvarmeren er kke beregnet tl at tørre vskestykker eller andre klude. Det er kke nødvendgt at dække kopperne tl for at opvarme dem. Flavor Staton (tlvalgsmulghed, kun A800 FM) Flavor Staton er udelukkende beregnet tl automatsk transport af srupper og andre flydende aromastoffer tl tlberednng af drkkene. Flavor Staton er uegnet tl at transportere mere tyktflydende væsker (f. eks. chokoladesovs). Afregnngssystem (tlvalgsmulghed) Afregnngssystemet kan bruges tl forskellge betalngsmåder. Eksempler: betalng med mønter, kort eller moble betalngssystemer. Har du andre spørgsmål eller problemer, der kke besvares denne vejlednng? Du er meget velkommen at kontaktere kundeservce eller dn servceteknker. For dn egen skkerheds skyld Sde 3

6 Vgtgt Tag først kaffemasknen og ekstramasknerne brug, når du har læst og forstået hele denne vejlednng. Brug kke masknen: Hvs du kke er fortrolg med funktonerne. Hvs masknen eller tlslutnngslednngerne er beskadget. Hvs masknen kke er renset eller påfyldt korrekt. A800 er beregnet tl at blve brugt af nstrueret personale. Enhver, der bruger A800, skal have læst og forstået vejlednngen. Dette gælder kke for brugen selvbetjenngsområdet. Selvbetjenngs-maskner skal løbende overvåges for at beskytte brugeren. Børn under 8 år må kke benytte masknen. Børn og personer med begrænsede fyssk, sensorske eller mentale evner må kun benytte masknen under opsyn og må kke lege med masknen. Børn må kke udføre rengørng på masknen. Overhold vedlgeholdelsesntervallerne. Regelmæssg servce bevarer drftsskkerheden og masknens ydeevne. Farer ved brug af A800! Fare Lvsfare pga. elektrsk stød! Sørg for, at strømlednngen kke er klemt nde, eller skurer mod skarpe kanter. Sørg for, at masknen og strømlednngen kke befnder sg nærheden af varme overflader som f. eks. gas-, el-komfur eller ovn! Brug aldrg en maskne, som er beskadget, eller hvs lednng er defekt! Hvs masknens nettlslutnngslednng er beskadget, skal den udskftes med en dertl beregnet nettlslutnngslednng. Hvs nettlslutnngslednngen er fast monteret, skal du kontakte en servceteknker. Hvs nettlslutnngslednngen kke er fast monteret, skal du bestlle og anvende en ny, orgnal nettlslutnngslednng. (Se afsnttet: orgnale dele). Er der tegn på beskadgelser (f.eks. hvs der lugter brændt), skal stkket straks trækkes ud, og du bør henvende dg tl dn servceteknker! Du må aldrg selv åbne og reparere masknen! Masknen har strømførende dele. Du må aldrg foretage ændrnger på masknen, som kke beskrves masknens betjenngsvejlednng. Reparatoner på de elektrske komponenter må kun udføres af en servceteknker og med orgnale reservedele. Lad kun autorserede personer udføre servcearbejde. Autorserede personer kan dokumentere, at de har den passende kvalfkaton. Sde For dn egen skkerheds skyld

7 Warnung Advarsel Rsko for kvæstelse!! Vorscht Hvs man stkker hånden nd masknen, så rskerer man, at masknens ndvendge dele forårsager klemnnger og afskrabnnger. Masknen må kun åbnes, hvs det daglge arbejde kræver det (f.eks. tl rensnng af pulversystemet, tl tømnng af grumsbeholderen eller tl fyldnng/tømnng af vandtanken). Når masknen er åben, skal der arbejdes yderst omhyggelgt og forsgtgt! Skal masknen åbnes tl andre formål end de ovennævnte, må det udelukkende gøres af servceteknkerne! Rsko for øjenskader, kvæstelser og ødelæggelser Genstande bønne-, eller pulverbeholderen eller maleværket kan medføre, at der slynges splnter ud, hvlket både kan føre tl personeller masknskader. Der må kke skubbes genstande nd bønnebeholderen, pulverbeholderen eller kværnen. Fare for forbrændng! Produktudløbet, varmtvandsudløbet og dampudløbet blver varme. Rør aldrg ved udløbene. Kopvarmerens hylder er varme. Rør aldrg ved hylderne. Skoldnngsfare Under rensnngen strømmer der nd mellem varmt vand og varm damp ud. Mens rensnngen gennemføres, må der kke arbejdes nærheden af udløbene! Ved drkkevareudløbet er der fare for skoldnng pga. selve drkkevarerne. Vær forsgtg med varme drkke.! Forsgtg Fare pga. fordærvede fødevarerester Ved uregelmæssg rensnng af masknen kan der sætte sg mælke- og kafferester fast masknen, som dermed tlstopper udløbene eller lander drkkevarerne. Kaffemasknen og de ekstra maskner skal renses mndst én gang om dagen. Læs kaptlet «Vedlgeholdelse af A800» Fare pga. snavs! Bruges masknen kke længere td, kan rester sætte sg fast masknen. Skyl kaffemasknen og de ekstra maskner ved første brug og længere tds stlstand (over 2 dage). Forsgtg Fare for rrtatoner ved rengørngsmdler Rensetabletter og mælkerenser kan medføre rrtatoner. Følg de oplysnnger, der er vedlagt rensemdlet. Følg anvsnngerne på masknen under rengørngsproceduren. Undgå kontakt med øjnene og huden. Vask hænderne nden pauser og ved arbejdsslut. HnwesE BEMÆRK Beskadgelse pga. vandstråle Kaffemasknen er kke beskyttet mod vandstråler. Under rensnngsforløbet må der kke anvendes vandstråle eller højtryksspuler. Beskadgelser på masknen Opstl masknen uden for børns rækkevdde. Beskyt masknen mod vejrpåvrknnger som f.eks. regn, frost eller drekte sollys. Snublefare pga. strømlednngen Lad aldrg lednngen hænge løst ned. Blokerng af pulversystemet pga. forkerte råstoffer Sørg for, at pulver og bønner er fyldt på de korrekte beholdere. Vær opmærksom på masknens udstyr. For dn egen skkerheds skyld Sde 5

8 Symbolforklarng For at du kan blve dus med dn A800, vl v her gøre dg fortrolg med symbolerne betjenngsvejlednngen og softwaren. Et højt nformatons- og kommunkatonsnveau er en selvfølge for os. Symboler drftsvejlednngen! Fare Fare gør opmærksom på potentel lvsfare eller rsc for meget alvorlge kvæstelser. Ved dette symbol får du gode råd og tps samt yderlgere nformatoner.! Advarsel Advarsel gør opmærksom på rsc for kvæstelser. 01 Beskrver og llustrerer en handlng, der skal udføres, bllede og tekst.! Forsgtg FORSIGTIG henvser tl faren FOr lettere kvæstelser. BEMÆRK BEMÆRK gør opmærksom på rskoen for en masknskade. 01 Processkrdt med farvet baggrund er en valgmulghed. De skal gennemføres afhænggt af masknens udførelse. Rens blandekammerets komponenter efter 5-trns-metoden (se Pleje af A800 ).

9 Symboler softwaren Symboler på startskærmen Symbol Betegnelse Beskrvelse Franke hent vedlgeholdelsesnveau Pleje/rengørng Masknen skal rengøres eller vedlgeholdes navgerng Symbol Betegnelse Beskrvelse Afbrydelsestast Afbryd tlberedelse Mælk Mælkebeholderen er tom eller er kke sat korrekt Start-tast Start tlberedelse Kaffebønne Bønnebeholderen er tom eller er kke sat korrekt Sde baglæns/forlæns Bladrng gennem menuer med fl ere sder. Grumsbeholder Produkt Lysstyrke Info naktv Standby Servce/ndstllng/ admnstraton Dobbelt produkt Kold mælk Pulverkaffe Grumsbeholderen skal tømmes Indstllng af lysstyrke Stl masknen på standby Fremstllng af den dobbelte mængde (dobbelttlberednng) Valgtast tl pulverkaffe Sde 7 Symbolforklarng

10 Schlessen Fremstllng af fejlmeddelelser Markerede produkter kan kke tlberedes. Va det lysende symbol på betjenngspanelet skfter du tl fejlmeddelelsen. Sde 8 Symbolforklarng Markerede produkter kan kke tlberedes. Va en banderole hjørnet skfter du tl fejlmeddelelsen. Tür offen hvs en fejl påvrker hele systemet, vses fejlmeddelelsen automatsk. Personal nformeren. Farvekode for fejlmeddelelser Mdlertdg afbrydelse. Systemet fungerer stadg uden begrænsnnger. Systemet arbejder med ndskrænknnger. Lyser et symbol på betjenngspanelet, vses yderlgere nformatoner og nstruktoner ved at klkke på symbolet. hvs der opstår en fejl, kan du f nde hjælp kaptlet Fejlafhjælpnng. Systemet fungerer kke.

11 A600 ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG Kaffeemaschne: FCS03 - Kühlenhet: FCS08 Lesen Se de Betrebsanletung und das Kaptel «Zu Ihrer Scherhet», bevor Se an der Maschne arbeten. Bewahren Se de Betrebsanletung be der Maschne auf. LeVerInGSOMFAnG OG IDenTIFIKATIOn A800 er en effektv kaffemaskne. Dens moderne betjenngskoncept gør, at du kan holde hovedet koldt enhver stuaton. Læs her, hvordan du kan dentf cere dn maskne, og hvad der hører tl det normale leverngsomfang. Leverngsomfang Betegnelse Art.nr. Rensetabletter (100 stk.) BK32800 Mælkerenser 1L rengørngsbørster 1L rengørngspensel 1L Mkrof berklud 1h32597 A800 nøgle tl malegradsndstllng 1n nøgle tl strålregulator neoport 1h Alt efter masknens konf guraton kan der opstå afvgelser på kaffemasknen. yderlgere tlbehør kan købes drekte hos dn forhandler eller FrAnKe Kaffeemaschnen AG Aarburg/Schwez. USB-stk (GB) Orgnal betjenngsvejlednng 1h C35729 Leverngsomfang og dentf katon Sde 9

12 Identf katon Poston typesklte A800 SU05 (tlvalgsmulghed) FS Cw Sde 10 Leverngsomfang og dentf katon Typeskltet bef nder sg tl højre for grumsbeholderen på masknens højre ndervæg. Typeskltet for SU05 sdder kølerummet. Typeskltet for Flavor Staton sdder enhedens ndre. Typeskltet for kopvarmeren sdder nederst tl venstre på enhedens ndersde. Typenøgle Kaffemaskne A800 (FCS050) ekstra maskner A800 Kaffemaskne (fuldautomat) A800 FM A800 med FoamMaster (kold og varm mælk, koldt og varmt mælkeskum) 3G Antal maleværk (maks. 3) 2P Antal pulverbeholdere (maks. 2) h1 S1 S2 S3 Varmt vand Damplanse Autosteam Autosteam Pro SU05, SU12 Køleenhed 1C1M 1 kaffemaskne, 1 mælketype Cw AC FS Kopvarmer Afregnngsenhed Flavor Staton

13 MASKInBeSKrIVeLSe Med A800 har du besluttet dg for ndvduel kaffenydelse. Lær her komponenterne dn kaffemaskne at kende og få mere at vde om masknens funktoner og valgmulgheder. Kaffemaskne A800 Indlednng Kaffemasknen A800 fås med talrge valgmulgheder. For at gve dg et overblk over dn maskne, vser v dg her et eksempel på en konf - guraton og nogle af valgmulghederne. Vær opmærksom på, at dn kaffemasknes udseende kan varere afhænggt af konf guratonen. Bønnebeholder Lås og åbnngsknap på frontdøren Pulverlåge Pulverbeholder Betjenngsenhed Varmtvandsudløb Udløb med automatsk højdendstllng Kopsensor (tlvalgsmulghed) Damplanse (valgmulghed)) Spldbakke med spldgtter (fast monteret) Sde 11 Masknbeskrvelse

14 A800-komponenter Pulverbeholder Bønnebeholder Sde 12 Masknbeskrvelse Bryggeenhed Spldbakke med spldgtter (fast monteret) Grumsbeholder ekstern vandtank (tlvalgsmulghed) Vandtlslutnng

15 Komponenter køleenhed (SU05) nøgle Mælkebeholder Temperaturndkator hovedafbryder rensebeholder Sde 13 Masknbeskrvelse

16 Ekstra maskner Køleenhed For at holde mælken tl dne kaffedrkke frsk kan køleenheden tlsluttes drekte på A800. Yderlgere køleenheder tl A800: SU12/SU12 Twn med 12-l mælkebeholder/2 x,5-l mælkebeholdere tl tlslutnng af 2 kaffemaskner UT12/UT12 Twn køleenhed under dsk med 12-l-mælkebeholder/2 x,5-l mælkebeholdere tl tlslutnng af 2 kaffemaskner SU05 med 5-l mælkebeholder UC05 underbygget køleenhed med 5-l mælkebeholder KE200 med -l mælkebeholder Chll & Cup med 5-l mælkebeholder og kopvarmer Kopvarmer (valgfrt) For at opnå en optmal kaffenydelse har du brug for forvarmede kopper. Kopvarmeren passer perfekt tl dn A800. Sde 1 Masknbeskrvelse Flavor Staton (Opton) For egne specalteter kan du købe vores Flavor Staton som tlbehør. Med Flavor Staton kan du udvde dt tlbud med op tl tre forskellge smagsretnnger. Afregnngssystem (tlvalgsmulghed) Tl regstrerng af afregnngsdata

17 Brugeroverfl aden Menuelementer på brugeroverfl aden ved eksemplet Quck Select Va berørngsfeltet FrAnKe kan du skfte mellem servcenveau og produktnveau. Bladr forlæns eller baglæns. navgerng Skft tl energsparefunkton Klk på brugeroverfl aden for at afslutte energsparefunktonen. Klk på det pågældende felt for at vælge en valgmulghed. Tryk på pletasterne på højre eller venstre skærmkant for at bladre. Skft tl servcenveau. Vælg standbytasten og bekræft. Masknbeskrvelse Sde 15

18 Overblk over betjenngsfunktoner Cash regster Quck Select (valgfrt med Credt Mode) Custom Mode (Quck Select) Inspre Me Sde 16 Masknbeskrvelse Betjent Selvbetjenng Selvbetjenng Selvbetjenng Cash regster er en betjenngsfunkton tl den betjente brug. Imens kaffemasknen tlbereder et produkt, tlføjer du allerede yderlgere bestllnger. Betjenngsfunktonen Quck Select er standardndstllngen for selvbetjenngsområdet. hvs dn kunde har valgt et produkt, kan han eller hun tlpasse det det andet skrdt, såfremt produktvalgmulgheder er aktveret. Betjenngsfunktonen Quck Select er den ndvduelle ndstllng for selvbetjenngsområdet. hvs dn kunde har valgt et produkt, kan han eller hun tlpasse det det andet skrdt, såfremt produktvalgmulgheder er aktveret. Betjenngsfunktonen Inspre Me er sær velegnet tl selvbetjenngsområdet. Den nsprerer dne kunder tl at f nde det perfekte produkt. Brugeroverfl adens opbygnng: nveau 1: Produktvalg, op tl 5 sder. Kolonne med de mulge produkter, produktonsstatus og ventelsten. nveau 2:, 9 eller 16 produkttaster pr. sde Brugeroverfl adens opbygnng: nveau 1: Produktvalg, op tl 5 sder nveau 2: Status Produktvalg; 6, 12 eller 20 produkttaster pr. sde, vælg produktvalgmulgheder, start tlberednng (hvs aktveret) Brugeroverfl adens opbygnng: nveau 1: Produktvalg, op tl 5 sder nveau 2: Status Produktvalg, 6, 12 eller 20 produkttaster; vælg produktvalgmulgheder, start tlberednng (hvs aktveret) Brugeroverfl adens opbygnng: nveau 1: Op tl 6 menukort med forf ltreret udvalg nveau 2: Op tl 5 sder pr. menukort nveau 3: 6 eller 12 produkttaster pr. sde Indvduelle tlpasnnger: Vsnng: 2x2, 3x3 eller x produkter pr. sde Bllede: fotorealstsk, tegnet Indvduelle tlpasnnger: Vsnng: 2x3, 3x eller x5 produkter pr. sde Aktver Credt Mode Indvduel placerng af drkkene Indvduelle tlpasnnger: Vsnng: 2x3, 3x eller x5 produkter pr. sde Aktver Credt Mode Indvduel placerng af drkkene Aktverng af kundespecf kke blleder Indvduelle tlpasnnger: Indvduel placerng af drkkene

19 Cash regster - produktvalg Quck Select - produktvalg Den egnede betjenngsfunkton er afhængg af dn brug af kaffemasknen, dt sortment og dne kunders ønsker. Dn servceteknker hjælper dg gerne med at ndstlle den betjenngsfunkton, der er egnet tl dg. Custom Mode - produktvalg Status Produktvalg (hvs aktveret) Inspre Me - menukort Funkton: Produktprevew Vs produktvalgmulgheder Start tlberednng Produktvalg Credt Mode betjenngsfunkton Quck Select Tlgodehavende: 6,00 ChF rstretto 3.00 ChF Macchato Caramel 5.50 ChF Café au lat.00 ChF Macchato Vanlle 5.50 ChF Macchato 5.00 ChF Café au lat Vanlle.50 ChF Vsnng: Produktprser Tlgodehavende Manglende tlgodehavende I status Produktvalg kan du denne ndstllng kke tlføje et produktvalg med Credt Mode. Credt Mode aktveres menuen Mne ndstllnger under 1 Indstllng af masknen, 1.5 Afregnng. Vælg Aktver afregnng. Masknbeskrvelse Sde 17

20 Installaton og teknske data En sagkyndg betjenng af dn A800 kræver korrekt nstallaton og det ordner en af vores servceteknkere. I den forbndelse skal der træffes et par forberedelser. Forudsætnngerne for, at du har grænseløs glæde af dn kaffemaskne, fnder du her. Forberedelser Strømtlførslen tl kaffemasknen skal være skret med et fejlstrømrelæ (FI). En kontakt skal sørge for, at strømtlførslens poler kan afbrydes. Vandtlslutnngen skal have en stophane med kontraventl og flter, som kan kontrolleres, og opfylde de teknske datas krav og lokale forskrfter. Vandtlslutnngen på dn kaffemaskne skal udføres ved hjælp af de medfølgende slangesæt. Brug kke ekssterende vandslanger. Installaton Forberedelserne skal være afsluttet, nden vores teknker nstallerer dn kaffemaskne. Dn servceteknker nstallerer dn kaffemaskne og tager den brug første gang. Han eller hun vl nstruere dg de grundlæggende funktoner. Ydelsesdata ht. DIN Tmeydelse A800 2-step A800 FM Kopper/t (dobbelttlberednng) Espresso Café crème Amercano/Long Black Brygget kaffe Cappuccno Latte Macchato Varm chokolade Varmt vand (200ml) Teknske data for A800 (FCS050) El-tlslutnng (se typeskltet) EU V/50 60 Hz 3L N PE 6,7 kw 7,9 kw V/50 60 Hz 1L N PE 2,6 kw 3,0 kw V/50 60 Hz 1L N PE, kw 5,2 kw V/50 60 Hz 3L PE 5,6 kw 7,9 kw Bønnebeholder 1,2 kg pr. maleværk Pulverbeholder 1,2 kg (kan undvge afhænggt af det anvendte pulver) Grumsbeholder grumsekager, afhængg af malemængden (valgmulghed: grumsudkastnng) Vandvarmer Kaffe: 0,9 l; 2,5 kw (ved 230 V); drftstryk 800 kpa (8 bar) Varmt vand: 0,9 l; 2,5 kw (ved 230 V) drftstryk: 800 kpa (8 bar) Damp: 0,9 l; 2,5 kw (ved 230 V); drftstryk 100 kpa (1 bar) Støjemsson < 70 db Vægt Ca. 58 kg uden emballage; ca. 6 kg med emballage Vandtlslutnng G 3/8 -udvendgt gevnd Vandlednngstryk kpa (0,36 8,0 bar) Stophane Med kontraventl og flter Vandets hårdhedsgrad Maks. 70 mg CaO/1 l vand (7 dh, 13 fh) Ideel ph-værd 7 Tragt d = 50 mm med vandlås Afløbslednng dmn = 1 Omgvelsesbetngelser Luftfugtghed: maks. 80 % Omgvelsestemperatur: C Nettlslutnngslednng best. nr. 1T3108 1T H USA V/ 60 Hz 2L PE,5 kw 6,3 kw 1T JP V / Hz 2L PE,5-6,3 kw V / Hz 3L PE 6,8-9,6 kw Kna 380 V/ 50 Hz 3L N PE 6,7 kw 1T3108

21 Mål A800 FoamMaster Indbygnngsmål A Målene er angvet mm. Sørg for et ergonomsk og stablt underlag (bæreevne mn.: 150 kg). Betjenngsenheden bør være øjenhøjde. Mndsteafstande: Tl bagvæggen: 50 mm Opad: 200 mm (tl fyldnng og udtagnng af bønnebeholderen) Ved hjælp af optrækkelge ben kan ujævnheder eller højdeforskelle udlgnes. Optrækkelge ben Samlet højde 0 mm (Standard) 730 mm + 0 mm = 770 mm 70 mm (tlvalgsmulghed) 730 mm + 70 mm = 800 mm (tlvalgsmulghed) 100 mm (Opton) 730 mm mm = 830 mm (tlvalgsmulghed) Installaton og teknske data Sde 19

22 SU05 MS (tlvalgsmulghed) Maskntype Mælkebeholder FCS08 El-tlslutnng EU V 1L N PE 50/60 Hz Elkabel USA 5 l SU05 FM 1,95 2,3 kw SU05 MS Strømforbrug: 0,72 A 120 V 1L N PE 60 Hz SU05 FM 1, kw SU05 MS Strømforbrug: 1,5 A 1800 mm Omgvelsesbetngelser Luftfugtghed: maks. 80 % Omgvelsestemperatur: C Kølemddel R13a /0 g Klmaklasse N (moderat klma) Støjemsson < 70 db (A) Køletemperatur 2,0-5,0 C Tomvægt SU05 MS 16,1 kg (med sokkel 17,6 kg) SU05 FM 23,0 kg (med sokkel 2,5 kg) Bredde/dybde/højde 270 mm/7 mm/50 mm Køleenhed KE200 (tlvalgsmulghed) Vægt Bredde/dybde/højde Kopvarmer CW (tlvalgsmulghed) Maskntype Kapactet El-tlslutnng Vægt Bredde/dybde/højde Chll & Cup (valgfrt) Vægt Bredde/dybde/højde Ca. 13 kg 225 mm/53 mm/330 mm Ca. 29 kg 320 mm/71 mm/502 mm Flavor Staton FS30 (tlvalgsmulghed) FCS05 Op tl 120 kopper (alt efter kopstørrelse) V 1L N PE 120 W 50/60 Hz skrng: 10 A Ca. 20 kg 270 mm/75 mm/50 mm Sde 20 Installaton og teknske data Underbygget køleenhed UC05 (tlvalgsmulghed) Vægt Ca. 27 kg Bredde/dybde/højde 320 mm/66 mm/238 mm FoamMaster SU12 (Twn) (tlvalgsmulghed) Maskntype Kapactet El-tlslutnng Elkabel Vægt Bredde/dybde/højde FCS055 Op tl 3 sruptyper V 1L N PE 75 W 50/60 Hz Skrng: 10 A 1800 mm Ca. 17 kg 200 mm/51 mm/55 mm Vægt Bredde/dybde/højde Ca. 26 kg 30 mm/75 mm/50 mm Afregnngssystem AC (tlvalgsmulghed) Køleenhed under dsken UT12 (Twn) (tlvalgsmulghed) Vægt Ca. 26 kg Bredde/dybde/højde 320 mm/67 mm/57 mm Maskntype El-tlslutnng Vægt Spldevandstank/drypbakke Bredde/dybde/højde FCS V 1L N PE Ca. 18 kg 3 l 200 mm/51 mm/52 mm

23 IBrUGTAGnInG I dette kaptel kan du læse, hvordan du gør dn A800 klar tl brug. Første opstart A800 Dn servceteknker vl brugtage dn kaffemaskne første gang og så vejlede dg betjenngen. en senere fornyet brugtagnng udføres af dn servceteknker. Daglg brugtagnng af A800! advarsel Skoldnngsfare Der udstrømmer varmt vand og varm damp fra masknen. Berør kke området under udløbene. 01 Klk på brugeroverfl aden Kaffemasknen ventlerer vandvarmersystemet under opvarmnngen og skyller automatsk. Fyld eventuelt kaffebønner, automategnet pulver, mælk og srup på. Fyld desuden vandtanken ved drft med vandtank. Kaffemasknen er klar tl drft. Ibrugtagnng Sde 21

24 PåFyLDnInG OG TøMnInG Sørg for, at alle ngredenser altd står tl rådghed. På denne måde kan du altd tlbyde dne kunder et alsdgt sortment. Vær klar tl en succesfuld dag. Bønner, pulver og vand Fyld bønne- og pulverbeholder.! advarsel rsko for øjenskader, kvæstelser og ødelæggelser Genstande bønnebeholderen eller maleværket kan medføre, at der slynges splnter ud, som både kan forårsage kvæstelser eller masknskader. Der må kke skubbes genstande nd bønnebeholderen eller kværnen. Fyld bønner på bønnebeholderen. Fyld automategnet pulver på pulverbeholderen Løft bønnebeholderlåget Påfyld kaffebønner. Sæt låget på. Løft pulverbeholderlåget. Påfyld automategnet pulver. Sæt låget på.

25 Tømnng af bønnebeholder, ændrng af malegraden 01 Træk låseskyderen frem tl anslaget. 02 Tag bønnebeholderen ud oppefra. Bønnebeholderen tømmes, renses og tørres. Anvsnnger om rengørng af bønnebeholderen f nder du kaptlet "Pleje af A800", rensnng af bønnebeholder og pulverbeholder. Ved behov kan malegraden for hvert maleværk ndstlles trnvst. 03 Indstl malegrad med maleværksndstllngsnøgle => meget groft 0 => normal -2 => meget f nt 05 Sæt bønnebeholderen på. Skub låseskyderen nd ndtl anslaget. BEMÆRK Funktonsnedsættelse hvs bønne- og pulverbeholderen kke låser korrekt, kan kaffemasknens funkton og produktkvalteten påvrkes negatvt. Skub låseskyderen nd ndtl anslaget. Påfyldnng og tømnng Sde 23

26 Tømnng af pulverbeholder BEMÆRK Forurenng Pulveret kan falde ud. Transporter altd pulverbeholderen lodret og lukket tlstand Træk låseskyderen frem tl anslaget. Fjern pulverbeholderen oppefra Tømnng af pulverbeholder. Forsgtg! Sntsår/klemnngsskader Pulverbeholderens transportmekansme kan medføre sntsår og klemnnger. rens pulverbeholderen forsgtgt. Anvsnnger tl rensnng af bønnebeholder f nder du kaptlet Pleje af A800. Sde 2 Påfyldnng og tømnng 03 BEMÆRK Funktonsnedsættelse hvs bønne- og pulverbeholderen kke låser korrekt, kan kaffemasknens funkton og produktkvalteten påvrkes negatvt. Skub låseskyderen helt bagud. Sæt pulverbeholderen på. Skub låseskyderen nd ndtl anslaget. Tømnng af grumsbeholder BEMÆRK Mugdannelse Kafferester kan medføre mugdannelse. Tøm og rens grumsbeholderen mndst én gang om dagen åbn døren og tag grumsbeholderen ud. Tür offen Personal nformeren. Schlessen På betjenngsoverfl aden vses meddelelsen Dør åben. Tøm, rens og tør grumsbeholderen. Sæt grumsbeholderen og luk døren.

27 Mælk Fyldnng af køleenhed (valgmulghed BEMÆRK Drkkevarekvaltet Forkert behandlng af mælk kan medføre kvaltetsproblemer. Mælken må kun fyldes rene beholdere. Brug kun allerede afkølet mælk (2-5 C). Sugeslangen, mælkebeholderens ndersde og mælkelåget må kun berøres med rene hænder, eller der skal bæres engangshandsker. Beholderens låg med sugeslangen må kun lægges på en ren overfl ade åbn døren og tænd for Foam- Master. Den aktuelle kølerumtemperatur vses. Tag mælkebeholderen ud Fjern mælkebeholderens låg. Fyld mælkebeholderen med afkølet mælk. Sæt mælkebeholderens låg på. Skub mælkebeholderen helt nd. Luk døren. Anvsnnger tl rensnng af mælkesystemet f nder du kaptlet Pleje af A800. Forberedelse af mælkesystem efter en rensnng eller påfyldnng blver mælkesystemet forberedt halvautomatsk. Følg nstruktonerne fejlhændelsesmeldngerne. Man får adgang tl fejlhændelsesmeldngerne va startskærmen, og det kræver ngen logn. Påfyldnng og tømnng Sde 25

28 Tømnng af køleenhed BEMÆRK Mælkekvaltet Køleenheden er kun beregnet tl kølng af mælk under brugen. Fjern mælken og opbevar den et køleskab, hvs kaffemasknen kke er brug længere td, f. eks. natten over åbn døren. Træk mælkebeholderen ud. 03 Opbevar mælken køleskabet eller smd den om nødvendgt ud. Sde 26 Påfyldnng og tømnng Forsgtg! Sundhedsfarer pga. dårlg mælk! Ved utlstrækkelg rengørng kan mælkerester afl ejres masknen. Dsse rester kan tlstoppe udløbene eller lande produktet. rens køleenheden og mælkesystemet mndst én gang om dagen ved hjælp af det automatske renseprogram og følg anvsnngerne for rensnng af mælkesystemet rens mælkebeholderen og køleenheden. Sæt mælkebeholderen. 06 Sluk for køleenheden, hvs der kke længere er brug for den. Lad køleenhedens dør stå en smule åben for at forhndre lugtdannelse det ndre.

29 VALG AF PrODUKTer Du har valgt en A800, ford du elsker kaffe og således har mulghed for at byde dne kunder på en specel nydelse. her f nder du alle nformatoner om tlberedelse af produktet og om de mulge varatoner dne produktspecalteter. Valg af produkt vha. Quck Select 01 02! advarsel Fare for skoldnng og forbrændng! Produktudløbet og produkterne er varme. rør kke ved eller under udløbene. Skoldnnger eller forbrændnger skal straks køles og, alt efter Stl en passende kop eller et kvæstelsens alvor, skal der søges læge. Vælg produkt. egnet glas under udløbet Produktprevew Drnk Selecton vses. Vælg produktvalgmulgheder. Start tlberednngen med den grønne tast. Udløbet kører ned. Tlberednngen starter. Produktvalget vses, så snart produktet er blevet tlberedt. Valg af produkter Sde 27

30 Valg af produkt vha. Cash regster hvs du vælger fl ere produkter efter hnanden, skal du være opmærksom på følgende: hold en tlstrækkelg mængde glas eller kopper klar. Under tlberednngen kan du løbende optage nye produkter på ventelsten. Du kan vælge produkter på ventelsten og slette dem. Sde 28 Valg af produkter 01 Stl en passende kop eller et egnet glas under udløbet.! advarsel Fare for skoldnng og forbrændng! Produktudløbet og produkterne er varme. rør kke ved eller under udløbene. Skoldnnger eller forbrændnger skal straks køles og, alt efter kvæstelsens alvor, skal der søges læge. 02 Vælg produktvalgmulgheder. 03 Vælg produkt. Tlberednngen starter Optag evt. fl ere produkter på ventelsten. Start tlberednngen af produkter ventelsten med den grønne knap. Udløbet kører ned. Start næste tlberednng. Produktvalg fremkommer. Alle produkter er tlberedt.

31 Valg af produkt vha. Inspre Me 01 Stl en passende kop eller et egnet glas nd under udløbet Bladr gennem menukortene. Klk på det ønskede menukort med f ngeren. Produktoversgten fremkommer.! advarsel Fare for skoldnng og forbrændng! Produktudløbet og produkterne er varme. rør kke ved eller under udløbene. Skoldnnger eller forbrændnger skal straks køles og, alt efter kvæstelsens alvor, skal der søges læge Vælg produkt. Produktprevew Drnk Selecton vses. Vælg produktvalgmulgheder. Start tlberednngen med den grønne tast. Udløbet kører ned. Tlberednngen starter. Menukort vses. Produktet er tlberedt. Valg af produkter Sde 29

32 Vælg drk med malet kaffe eksempel: Quck Select Der kan kun anvendes malet kaffe - koffenfr eller med koffen. Der kan kke bruges opløselg nstantkaffe fremstllet af tørret kaffeekstrakt. 01 Stl en passende kop eller et egnet glas nd under udløbet Tryk på valgtasten koffenfr kaffee. Valgknappen koffenfr kaffe lyser. 0 Du har valgt en drk med koffenfr kaffe. Åbn pulverlågen og påfyld koffenfr kaffe. Ok. Meldng: åbn pulverlågen og påfyld koffenfr kaffe. Sde 30 Valg af produkter ! advarsel Du har valgt en drk med koffenfr kaffe. Fare for skoldnng og forbrændng! Åbn pulverlågen og påfyld koffenfr Produktudløbet og produkterne er varme. kaffe. rør kke ved eller under udløbene. OK. Ok. Ok. Skoldnnger eller forbrændnger skal straks køles og, alt efter åbn pulverklappen Påfyld pulver kvæstelsens alvor, skal der søges læge. Bekræft meldngen med Ok. Luk pulverlågen Udløbet kører ned. Tlberednngen starter. Produktoversgten vses. Produktet er tlberedt.

33 Dampudløb ( Autosteam/Autosteam Pro) eksempel: Quck Select 01! advarsel Fare for skoldnng og forbrændng! 02 Autosteam egner sg tl den manuelle opvarmnng og opskumnng af mælk samt tl opvarmnng af andre drkkevarer. hold en egnet beholder under dampudløbet. Produktudløbet og produkterne er varme. rør kke ved eller under udløbene. Skoldnnger eller forbrændnger skal straks køles og, alt efter kvæstelsens alvor, skal der søges læge. Vælg dampudløb. Dampudløbet starter med det samme Afhænggt af damplansens udførelse afsluttes dampudløbet automatsk, når dn drk har opnået den forndstllede temperatur (Autosteam/Autosteam Pro), eller når dampudløbets cyklus er afsluttet (damplanse). Drkkevaren har nået den forndstllede temperatur. Produktoversgten fremkommer. efter hver brug: Tør dampudløbet af med en fugtg klud. Start dampudløbet kort td for at rense dysen. Uafhænggt heraf kan dampudløbet tl hver en td afsluttes ved at trykke på annullerngsknappen. Valg af produkter Sde 31

34 PLeJe AF A800 Selv en kaffemaskne som dn A800 kræver vedlgeholdelse. For at garantere en optmal nydelse skal A800 renses mndst én gang om dagen og bestemte ntervaller. Start på rengørngen Den perfekte kaffenydelse er dt ansvar Perfekt kaffenydelse kræver en perfekt renset kaffemaskne. øg dn produktkvaltet! rens dn kaffemaskne mndst én gang om dagen eller oftere om nødvendgt. Følg 5-trns-metoden for alle aftagelge dele. nødvendgt tlbehør: rensetabletter Mkrof berklud Børstesæt rensebeholder Mælkerenser 5-trns-metoden for alle aftagelge dele v v Kraftg snavs fjernes med en børste eller pensel. Læg delene ned vand tlsat et mldt rengørngsmddel. rens mælkeslangen ndvendgt med en børste. Vask delene af. Skyl delene grundgt. Lad delene tørre.

35 Rengørngs- og vedlgeholdelsesplan Hyppghed Opgave Informaton Rensnng af A800 Se s. 32 Hver dag Rengør det ndvendge rum, ndersden af lågen og lågens tætnng på køleenheden Se s. 37 Rens mælkeslangen og mælkebeholderens ndsugnngsflter Se s. 37 Rens bønnebeholder Se s. 36 Ugentlgt Rens pulverbeholder Se s. 36 Rens bryggeenheden Se s. 37 Efter behov/ved opfordrng Skylnng af A800 Se s. 35 Afkalk stråleregulatoren for varmt vand Se s. 37 Hvert halve år eller hver porton Vedlgeholdelse udført af servceteknker Kontakt servceteknker Sde 33 Pleje af A800

36 Start på automatsk rengørng Skft tl servcenveau. evt. autentf cerng med PIn-koden. Som standard er PIn-koden Dataoverførsel og ndvduel tlpasnng rengørng og servce varm damp ud. Vælg rengørng og servce.! advarsel Fare for skoldnng! Under rengørngen strømmer der nd mellem varmt vand og Berør kke området under udløbene. 03 error LOG f ler rens kaffemasknen Flavor Staton Skyl kaffemasknen Forbered mælkesystem Forberedelse af srupsystem Vskebeskyttelse rens kaffemasknen eller vælg og bekræft rens kaffemasknen Følg vejlednngen på brugeroverfl aden og bekræft med Fortsæt Masknen fører dg tl næste skrdt. Masknen kan efter rengørng enten skfte tlbage tl servcenveauet eller tl energsparefunkton. Dn servceteknker kan ndstlle den ønskede valgmulghed. Pleje af A800 Sde 3

37 Skyl kaffemasknen Skylnngen erstatter kke den daglge rengørng! Der kræves en skylnng for at fjerne resterne kaffe- og mælkesystem. Dn A800 skyller automatsk efter bestemte tdsntervaller, samt når den tændes og slukkes Skft tl servcenveau. Mne ndstllnger Dataoverførsel og ndvduel tlpasnng rengørng og servce Vælg rengørng og servce. Sde 35 Pleje af A800! advarsel Fare for skoldnng! Under skylnng strømmer der varmt vand ud. Berør kke området under udløbene. Sæt ntet på drypgtteret. 03 error LOG f ler rens kaffemasknen Flavor Staton Skyl kaffemasknen Forbered mælkesystem Forberedelse af srupsystem Vskebeskyttelse Vælg og bekræft Skyl kaffemasknen. A800 skylles. rensnng af skærmen Skft tl servcenveau. Mne ndstllnger Dataoverførsel og ndvduel tlpasnng rengørng og servce Forbered mælkesystem Spærrng af brugeroverfl aden Forberedelse af srupsystem kan kke afbrydes. Spærrngen Vskebeskyttelse varer 20 sek. Vælg rensnng og servce Vælg vskebeskyttelse. Brugeroverfl aden er spærret 20 sek. 03 error LOG f ler rens kaffemasknen Flavor Staton Skyl kaffemasknen 0 Mne ndstllnger Dataoverførsel og ndvduel tlpasnng rengørng og servce rens skærmen Vedlgeholdelsesnveauet fremkommer

38 rensnng af bønnebeholder og pulverbeholder åbn lågen. Træk låseskyderen helt frem. 03 Løft bønnebeholderen oppefra. Tøm bønnebeholderen. BEMÆRK Forurenng, mugdannelse Bønnebeholderen tørrer langsomt og kan ved påsætnng endnu afgve fugtgheden. Sørg for, at bønnebeholderen kke kommer drekte kontakt med vand. Brug kun en fugtg klud tl rengørngen. Fjern resterne af opvaskemddel ! Forsgtg Tør bønnebeholderen med en tør klud. Sæt bønnebeholderen på. Løft pulverbeholderen af oppefra. Tøm pulverbeholderen. rens pulverbeholderen med en klud. Anvend opvaskemddel om nødvendgt. Tær pulverbeholderen med en tør klud. Sntsår/klemnngsskader Pulverbeholderens transportmekansme kan medføre sntsår og klemnnger. rens pulverbeholderen forsgtgt BEMÆRK 11 rens pulversldsken med en børste. Sæt pulverbeholderen på. Skub låseskyderen nd ndtl anslaget. Funktonsnedsættelse hvs bønne- og pulverbeholderen kke låser korrekt, kan kaffemasknens funkton og produktkvaltet påvrkes negatvt. Skub låseskyderen nd ndtl anslaget. Luk lågen. Pleje af A800 Sde 36

39 rens bryggeenheden Sde 37 Pleje af A800 åbn lågen. Bryggeenhedens lås åbnes mod uret. Fjern bryggeenheden rens bryggeenheden. Isæt bryggeenheden. 06 Lås bryggeenheden med uret. rensnng af tlbehør BEMÆRK Funktonsnedsættelse Snavset tlbehør kan have en negatv effekt på funktonen og kvalteten af drkkevarerne. rens tlbehøret med 5-trns metoden. Overhold de forelggende vejlednnger tl tlbehøret Tag mælkeslangen ud. rens slangen med en børste. rens ndsugnngsf lteret med en fl askerenser. rens vandtanken/spldevandstanken og forbndelseslednngerne. Tag stråleregulatoren tl varmt vand ud med værktøj og afkalk den.

40 KOnFIGUrATIOn Dn A800 kan programmeres helt ndvduelt så den er lge så fl eksbel som dg. Du kan uden problemer gennemføre programmerngen, da det er meget nemt. Prøv selv. Indgang tl programmerng På de følgende sder vses alle programmerngens menupunkter. Alt efter konf guratonen af dn A800 kan der mangle enkelte menupunkter. Fra fabrkken er der tldelt standard-pin-koder: ejer specalst bruger standard Pn egen Pn PIn-koderne for låseprodukterne og tænd/sluk-maskner kan du se og ændre med ejerrollen menuen Mne ndstllnger/admnstraton af rettgheder Skft tl servcenveau. Autentf cer med PIn-koden. Vælg menu. Mne ndstllnger Indvduel tlpasnng og dataoverførsel rensnng og servce Bekræft ændrngerne med Gem.

41 Menustruktur «Mne ndstllnger» Mne ndstllnger 1 Indstl masknen 2 Indstl drkke 3 Dato og td 6 Rettgheder s Sprog 1.2 Betjenngsfunkton s Dato/klokkeslæt 3.3 Tdsur 1 S. 6.2 Ejer 6.3 Specalst 1.3 Valgtaster Yderlgere nformatoner tl ndstllng af drkke s Tmer 2 6. Bruger 1. Rensnng 3.5 Tmer Låseprodukter 1.7 Temperaturer s Tmer 6.7 Tænd/sluk maskne 1.11 Flavor 1.12 Afregnng 1.1 Kantbelysnng Menustruktur «Rensnng og servce» Rensnng og servce Fejl-/hændelsesprotokol Rens kaffemasknen Skyl kaffemasknen Forbered mælkesystem Yderlgere nformatoner om rensnng og vedlgeholdelse: se kaptlet Pleje af A800. Forberedelse af srupsystem Vskebeskyttelse Konfguraton Sde 39

42 Mne ndstllnger 1 Masknens ndstllng Sde 0 Konfguraton Mne ndstllnger 1 Indstl masknen 1.1 Sprog Parameter Værdområde Bemærknnger Vælg sprog DE, EN, FR, NL, DA, FI, Sproget omstlles straks på brugeroverfladen. NO, SV, PL, CS, UK, RU,... Standard: DE (tysk) 1.2 Betjenngsfunkton Parameter Værdområde Bemærknnger Betjenngsfunkton Brugsscenaro Betjent Selvbetjenng Betjenngsfunkton Quck Select Inspre Me Cash Regster Produkter pr. sde Cash Regster:, 9, 16 Quck Select/Inspre Me: 6, 12,20 I anvendelsesscenaret Selvbetjenng kan der vælges mellem Quck Select og Inspre Me. I anvendelsescenaret Betjener står kun Cash Regster tl rådghed Antal samtdgt vste produkter Standard: 16 eller 12 Tlpas drkke Ja/nej Mulghed for selvbetjenngskunder for at tlpasse det valgte produkt ht valgtasternes fordelng Standard: Nej Kundeblleder Ja/nej Tllad kundespecfkke blleder Standard: Nej Valgmulgheder: Vs annullerngstast Ja/nej

43 1 Masknens ndstllng (fortsat) 1.3 Valgtaster Parameter Værdområde Bemærknnger Produktvalgmulgheder Small I servcemenuen kan der lægges forskellge produktvalgmulgheder nd på Medum de maks. tolv valgtaster. Produktvalgmulghederne vses statussen Drnk Selecton Large For op tl otte valgtaster vses tasterne 1 - tl venstre og resten tl højre 2 x Hvs der er konfgureret mere end otte valgtaster, vses tasterne 1-6 tl Uden koffen venstre og resten tl højre Flavor 1 N og flere taster vses formndsket Flavor 2 Flavor 3 Ekstra shot Iced Tekstvsnng Funkton Frtekst Ingen tekst Default: Funkton: Påskrften svarer tl betegnelsen på den valgte produktvalgmulghed. Fr tekst: Egen påskrft af valgtasterne. Ingen tekst: Påskrften er slukket. Prs Beløb Merprs for valgmulgheden. Den samlede prs beregnes af masknen. PLU PLU-nr. PLU-nummer tl prsberegnng (hvs der arbejdes med PLU-numre). 1. Rensnng Parameter Værdområde Bemærknnger Procesadfærd Ja/nej Akustsk opfordrng for aktoner under rensnng Brummer Standard: Nej Sde 1 Konfguraton

44 1 Masknens ndstllng (fortsat) 1.7 Temperaturer Parameter Værdområde Bemærknnger Kaffe -20 % - +8 % Kaffevandvarmerens temperatur forndstlles af en servceteknker Den ndstllede temperatur kan tlpasses procentuelt med skyderen Varmt vand/ damp -10 % - 0 % Varmtvands-/dampkogerens temperatur forndstlles af en servceteknker Den ndstllede temperatur kan tlpasses procentuelt med skyderen Tevand -20 % - + % Varmtvandskogerens temperatur forndstlles af servceteknkeren Den ndstllede temperatur kan tlpasses procentuelt med skyderen 1.11 Flavor Parameter Værdområde Bemærknnger Flavor: Ja/nej Tænd/sluk af tællng af Flavor-produkter Tællng aktv Flavor 1-6 [Lste over srupsorter] Brugerdefneret For ndstllng af drkke står kun de her regstrerede Flavor-sorter tl rådghed senere Hvs der vælges Brugerdefneret, kan Flavor-sorterne benævnes frt 1.12 Afregnng Parameter Værdområde Bemærknnger Vælg afregnng Tl/Fra Tænd/sluk for afregnng Betalngs-popup Vs popup Ja/nej Aktverng/deaktverng af popup-vnduet 1.1 Kantbelysnng Parameter Værdområde Bemærknnger Vælg belysnng Fra Standard: Farveforløb Rød, grøn, blå Fejlndkator på kantbelysnng Ja/nej Sde 2 Konfguraton

45 Indstllng af drkke 1 Vælg udgave 2 Vælg område Cappuccno kold Generelt Kaffe... Brygmængde Vandmængde Malemængde Maleværk 1 Test Vælg produkt 5 Bekræft udgaven 6 Tlbered testprodukt 7 Indstl parametre Hvert produkt kan gemmes tre brugerspecfkt tlpassede udgaver. Orgnalen kan kke ændres. Der vses kun parametre, der er relevante for produktet. Oplysnnger procent går altd ud fra forndstllede værder. Råd tl ndstllng af parametre fndes kaptlet "Hjælp ved problemer med produktkvalteten" s. 55. Sde 3 Konfguraton Maleværk 2 3 Kontaktflade Gem Tlbage Gem Opgave Menupunkt Informaton/handlngsnstrukton Nummer Vælg produkt Vælg det produkt, der skal defneres vha. valgplene, vælg derefter den udgave, der skal bearbejdes Ændr produktbetegnelse og produkttekst Generelt Indtast produktbetegnelse og produkttekst 2, 7 Bestem prsen (står kun tl rådghed ved aktveret afregnng) Generelt Bestem PLU, prser og token, vælg mulghed Grats 7 Tlpas vandmængde, maleværker, forbrygnngsmængde og tryk Kaffe Tlpas parametre 2, 7 Tlpas mælkemængde Mælk Tlpas mælkemængde procent 2, 7 Tlpas skummængde Skum Tlpas skummængde procent 2, 7 Ændr pulveropton Pulver Tlpas vandmængde 1 og 2, pulvermængde 1 og 2 procent 2, 7 Tlføj/fjern srupper Flavor Tlpas srup af forskellge Flavors procent 2, 7 Tlbered testprodukt Test Med Test hentes det valgte produkt med de ændrede ndstllnger 6 Alloker produkttyper, der tlberedes ved dette produktvalg Vælg varanter, bekræft derefter med flueben 1, 5 Gem produktndstllnger Gem Gem produktndstllnger med Gem 3, 1

46 Dato og td Dato og td Tænd/sluk maskne Parameter Værdområde Bemærknnger Med PIN Ja/nej Ja: kaffemasknen kan kun tændes eller slukkes med PIN-kode Standard: Nej Dato og td Parameter Værdområde Bemærknnger Vsnng 12 tmer/2 tmer - Dag 0-31 Indstllng af dag Måned 0-12 Indstllng af måned År 0-63 Indstllng af år Tme 0-23/0-11 Indstllng af tme Mnutter 0-59 Indstllng af mnut Tdszone Indstllng af tdszone Tdsur 1 - Parameter Værdområde Bemærknnger Aktv man, tr, ons, tor, fre, lør, Aktver eller deaktver dage ved at klkke søn Tl/Fra tmer 0-23/0-11 Starttd (tme) Tl/Fra mn 0-59 Starttd (tme) mandag - søndag Ja/nej Dage, hvor masknen tændes automatsk Sde Konfguraton

47 6 Rettghedsstyrng 6 Rettghedsstyrng Sde 5 Konfguraton 6.2 Ejer Parameter Værdområde Bemærknnger PIN-ndstllng 0-9 Autorsatoner: Adgang tl Mne ndstllnger, hent tællerstande Standard-PIN: Specalst Parameter Værdområde Bemærknnger PIN-ndstllng 0-9 Autorsatoner: Begrænset adgang tl Mne ndstllnger, hent tællerstand alle produktere Standard-PIN: Bruger Parameter Værdområde Bemærknnger PIN-ndstllng 0-9 Autorsaton: Hent tællerstand Alle produkter Standard-PIN: Låseprodukter Parameter Værdområde Bemærknnger PIN-ndstllng 0-9 Autorsaton: Spærrng og frgvelse af låseprodukter Standard-PIn: Tænd/sluk maskne Parameter Værdområde Bemærknnger PIN-ndstllng 0-9 Autorsaton: Tænd/slk for kaffemasknen Standard-PIn: 9999

48 Tæller Uden VIP-system (standard) Menupunkter ejer Menupunkter specalst Menupunkter operatør.1 Maskne komplet Stempelslag.3 Vandflter - -. Maleværk/doserng.5 Rensnnger Kaffeprodukter Mælkeprodukter Vandprodukter Pulverprodukter Flavorprodukter Alle produkter.12 Alle produkter.12 Alle produkter.13 Servce - - Med VIP-system.3 Vandflter Rensnnger Servce Produkttæller.15 Produkttæller.15 Produkttæller.16 Produkttæller total.16 Produkttæller total.16 Produkttæller total.17 Lstetæller.17 Lstetæller.17 Lstetæller.18 Lstetæller total.18 Lstetæller total.18 Lstetæller total.19 Omsæt.19 Omsæt.19 Omsæt.20 Eksportér.20 Eksportér.20 Eksportér.21 Nulstl.21 Nulstl.21 Nulstl Sde 6 Konfguraton

49 InDIVIDUeL TILPASnInG OG DATAOVerFørSeL Dn A800 åbner uanede mulgheder for den ndvduelle tlpasnng. Udnyt fordelene ved touchscreenen tl dne salgsdeer. Oversgt På de følgende sder vses alle menupunkter menuen Indvduel tlpasnng og dataoverførsel. PIn-koden for menuen Indvduel tlpasnng og dataoverførsel er dentsk med PIn-koden for menuen Indstllnger. Som standard er PIn-kode 0000 ndstllet. V anbefaler at notere PIn-koden for menuen Indvduel tlpasnng og dataoverførsel her. Funktoner I menuen Indvduel tlpasnng og dataoverførsel kan du ndlæse og vse dne egne blledobjekter på masknen. Derudover kan du gemme dne ndstllnger. Anvend enten de ekssterende Franke-blleder eller dne egne blleder for drkkene, pauseskærmen eller reklameblleder. Konf gurer adfærden af de forskellge betjenngsfunktoner eller pauseskærmen. Opret regelmæssgt skkerhedskoper for dn A800. Isæt et USB-stk og start processen. hurtgt, nemt og skkert Mne ndstllnger Indvduel tlpasnng og dataoverførsel rensnng og servce Bekræft ændrngerne med Gem. Skft tl servcenveau. Vælg Indvduel tlpasnng og dataoverførsel.

50 Indvduel tlpasnng og dataoverførsel Menupunkter ejer Menupunkter specalst Menupunkter operatør 1 Admnstrér blleder. 1.1 Indlæs blleder 1.1 Indlæs blleder Gem blleder 1.2 Gem blleder Reklameblleder 1.3 Reklameblleder - 1. Produktblleder 1. Produktblleder Pauseskærm 1.5 Pauseskærm Fjern USB-stk 1.6 Fjern USB-stk Opret mappestruktur 1.7 Opret mappestruktur - 2 Tlpas vsnngen 2.1 Aktvér drkke Blledkarrusel Pauseskærm Mn pauseskærm 2. Mn pauseskærm Vdeo-pauseskærm 2.5 Mn vdeo-pauseskærm 2.6 Menukort Reklameblleder Egne reklameblleder 2.7 Egne reklameblleder Sortér Quck Select Sortér Cash Regster Egne produktblleder Gem og ndlæs data 3.1 Gem data 3.1 Gem data Gem XML-data 3.2 Gem XML-data 3.2 Gem XML-data Sæt standardværder Sæt standardværder Sæt standardværder 5 Importér FPC 5 Importér FPC 5 Importér FPC - 6 Importér PKT 6 Importér PKT 6 Importér PKT 7 Fjern USB-stk 7 Fjern USB-stk 7 Fjern USB-stk 7 Fjern USB-stk Sde 8 Indvduel tlpasnng og dataoverførsel

51 Menustruktur Indvduel tlpasnng og dataoverførsel 1 Admnstrér blleder. 1.1 Indlæs blleder 1.2 Gem blleder 1.3 Reklameblleder 3 Gem/ndlæs data Sæt standardværder 3.1 Gem data 3.2 Indlæs skrng 3.3 Gem XML-data Sde 9 Indvduel tlpasnng og dataoverførsel 1. Produktblleder 5 Importér FPC 1.5 Pauseskærm 1.6 Fjern USB-stk 6 Importér PKT 1.7 Opret mappestruktur 7 Fjern USB-stk 2.1 Aktvér drkke 2.2 Blledkarrusel 2 Tlpas vsnngen 2.3 Pauseskærm 2. Mn pauseskærm 2.5 Vdeo-pauseskærm 2.6 Menukort 2.7 Reklameblleder 2.8 Egne reklameblleder 2.9 Sortér Quck Select Med Sæt standardværder kan udvalgte parametre nulstlles tl de forndstllede værder. 5 Importér FPC kan anvendes, når et USB-stk med gyldgt Frankeproduktkatalog er tlsluttet. 7 Fjern USB-stk afmelder tlsluttede USB-stk. Er et USB-stk tlmeldt, vses menupunktet grøn, ellers orange Sortér Cash Regster 2.11 Egne produktblleder

52 Krav tl eget blledmaterale Blledstørrelse (bredde x højde) Reklameblleder Pauseskærm Produktblleder 800 x 600 px 800 x 600 px 30 x 27 px Dataformat PNG med 2-bt PNG med 2-bt PNG med 2-bt og evt. 8-bt alfakanal Justerng Centreret på lodret akse Lagermede USB-stk Drev:\QML-Fles\rc\custom\mages Drev:\QML-Fles\rc\custom\screensavers Drev:\QML-Fles\rc\custom\drnks Nødvendg mappestruktur på USB-stk For at A800 kan genkende dne blleder uden problemer, skal den specfkke mappestruktur overholdes. Opret mappestrukturen en gang og gem den, så den hurtgt er tlgængelg. Denne mappestruktur kan også oprettes automatsk. Brug dertl menupunktet 1.6 Opret mappestruktur. Drev QML-fler rc custom drnks mages screensavers Indvduel tlpasnng og dataoverførsel Sde 50

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

DET ER FORÅR FOR IDEER!

DET ER FORÅR FOR IDEER! Forårsfremstød 01.03. 31.08.2012 Fuld af værktøj baseret på deer. DET ER FORÅR FOR IDEER! DET SIDSTE BOLVÆRK FRA BIT-VERDENEN Mn-Check IMP DC 50 mm PH/PZ/TX Code: 05057695001 EAN: 4013288157751 Modstår

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

A600. original BetJenIngsVeJlednIng. Kaffemaskine: fcs Køleenhed: fcs4048

A600. original BetJenIngsVeJlednIng. Kaffemaskine: fcs Køleenhed: fcs4048 A600 original BetJenIngsVeJlednIng Kaffemaskne: fcs03 - Køleenhed: fcs08 læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK AL-AEP-SAE SAE DISPLAY SAE DISPLAY ASD - Automatsk Dampenhed DS - Drkvælger DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK Læs omhyggelgt... sde 4 Sådan anvendes vejlednngen... sde 4 Generelle bemærknnger...

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere