ModelprograM for daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ModelprograM for daginstitutioner"

Transkript

1 MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1

2 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania har, i samarbejde med KL, igangsat et projekt for udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Målet med udviklingsprojektet er at inspirere til at tænke i nye baner og samle viden om brugernes behov samt nyeste viden om godt byggeri. De mange erfaringer og idéer, der er et resultat af projektet, er samlet i modelprogrammer. Modelprogrammerne skal benyttes aktivt i fremtidige projektkonkurrencer, projektering og opførelse af byggeri, og vil løbende blive suppleret, videreudviklet og kvalificeret med afsæt i de konkrete projekter. Modelprogrammerne vil være frit tilgængelige til gavn for bl.a. kommende bygherrer af fremtidige offentlige byggerier. Den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og ikke mindst indretningen af bygninger har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Mange offentlige bygninger er imidlertid opført og indrettet på et tidspunkt, hvor brugernes forventninger og de ansattes arbejdsgange var anderledes, end de er i dag. Der skal i de kommende år investeres i renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Med Regeringens kvalitetsfond er der afsat 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale projekter i perioden 2009 til Når der skal renoveres eller bygges nyt kan det være vanskeligt for den enkelte bygherre at afsætte ressourcer til dybdegående analyser og til lokalt at tænke nyt i forhold til både brugernes behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi. I modelprogrammet kan der hentes inspiration til temaer som disse. Når brugerne er med i byggeprocessen etableres ejerskab til det færdige byggeri. Ved at fokusere på nutidige og fremtidige behov hos brugerne, kan der skabes fysiske rammer, som mere præcist og effektivt imødekommer disse behov. Modelprogrammet kan være med til at sikre, at bygherrens og brugernes ønsker omsættes - i programmeringen, udtrykkes i design, og føres ud i livet - fra tidlig idé til byggeriet står færdig. Foto: Jakob Galt 2

3 forord MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER JANUAR 2010 I Danmark er daginstitutionen en vigtig ramme for børns, medarbejderes og forældres liv. Den gode daginstitution skaber trygge rammer for børns trivsel og udvikling, et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderen, og er et tillidsfuldt og velkomment sted for forældre at færdes. I modelprogrammet for daginstitutioner findes aktuel viden om samspillet mellem børns, medarbejderes og forældres nuværende og fremtidige behov og daginstitutionens fysiske rammer. Inspirationskatalog for daginstitutioner og Modelprogrammet kan bruges aktivt i planlægningen og byggeprogrammeringen, når bygherre og brugere sammen skal skabe gode resultater. Der findes ikke én opskrift på den rigtige daginstitution. Børn, pædagoger og forældres behov er forskellige, og modelprogrammet kommer ikke med recepten på fremtidens daginstitution. Den rigtige daginstitution afhænger af kommunens ønsker og brugernes specifikke behov. Modelprogrammet skærper fokus på samspillet mellem daginstitutionens fysiske rammer, indhold og brugernes behov. Samtidigt er idéerne og designprincipperne i modelprogrammet udviklet med fokus på anvendelighed og realiserbarhed. Modelprogrammet er udviklet i et samarbejde med fagstyregruppen, referencegruppen og caseinstitutioner. Referencegruppen har bestået af repræsentanter fra nyskabende daginstitutioner, den kommunale forvaltning og udvalgte eksperter. Modelprogram for daginstitutioner kan suppleres af Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler (2009), der illustrerer hvordan man kan arbejde konkret med en række emner som også indgår i modelprogram for daginstitutioner. Modelprogrammet kan give inspiration og være med til at kvalificere beslutningsprocessen, når bygherre og brugere sammen skal blive enige om, hvad netop deres daginstitution skal kunne. Med ønsket om en god proces Fagstyregruppen for daginstitutioner Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania, KL, Servicestyrelsen, Finansministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, Signal Arkitekter og Copenhagen Living Lab 3

4 8 4

5 indholdsfortegnelse MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER JANUAR daginstitutioner under udvikling s /7 døgnet rundt, året rundt s :50 institutionens indretning s :500 institutionens organisering s :5000 institutionen og dens omgivelser s Kombinationer - 5 eksempler s daginstitutioner i drift s historisk ramme s. 84 Foto: Heidi Lund Hansen 5

6 MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER 1 JANUAR 2010 daginstitutioner under udvikling hvordan sikrer vi idéhøjde? guide til modelprogram 1.2 dialogværktøjet rum & rammer 1.3 Kapiteloversigt Foto: Heidi Lund Hansen 6

7 daginstitutioner under udvikling 81 daginstitutioner under udvikling De fleste børn i Danmark i dag tilbringer en stor del af deres vågne timer i daginstitutionen. Det stiller store krav til de rammer, de får stillet til rådighed. Det er vigtigt, at der er gode udfoldelsesmuligheder og sunde fysiske rammer, uanset om bygningerne er af ældre dato eller helt nye. Bygningerne skal arkitektonisk og byggeteknisk understøtte f.eks. godt indeklima, effektiv støjreduktion, fornuftig tilgængelighed og adgang til udearealer. Daginstitutionsområdet er et område, der hele tiden udvikler sig. Der stilles nye krav til pædagogikken, ligesom nye indholdskrav og metoder opstår i takt med at samfundet ændrer sig. Forældres og børns behov og forventninger til børnepasning ændrer sig også, og pædagoger og andre medarbejderes arbejdsprocesser og rutiner får nye former. Det er derfor afgørende, at bygningerne understøtter og ikke begrænser de serviceydelser, den skal rumme, og først og fremmest designes ud fra en dybereliggende forståelse af brugernes behov. De fysiske rammer skal både på den korte og på den lange bane understøtte brugernes behov, pædagogiske visioner og principper samt de daglige arbejdsgange. Det er vigtigt, at der tilvejebringes det bedst mulige kvalificerede grundlag for effektiv udnyttelse af de kommende investeringer. Modelprogram for daginstitutioner er udformet med det formål at kunne inspirere kommuner og private bygherrer i arbejdet med konkrete daginstitutionsprojekter. Modelprogrammet skal hjælpe beslutningstagere og brugere med at stille skarpt på sammenhængen mellem den pædagogiske praksis, ønsker og krav til projektet og den fysiske ramme. Modelprogrammet kan understøtte byggeprogrammering af daginstitutioner, og kan være et afsæt for en nærmere beskrivelse af ønsker og krav til et daginstitutionsprojekt. Modelprogrammet bidrager med inspiration og idéer til en kvalificering af grundlaget for investeringer i institutionsbyggeri i Danmark. Med modelprogrammet peges på vigtigheden af at tænke brugerbehov, sundt byggeri, energi og totaløkonomi ind fra starten af byggeprocessen allerede i programmeringsfasen. COWI, JJW ARKITEKTER og Workz har udarbejdet modelprogrammet i et samarbejde med daginstitutionschef Ulla Schmidt Nielsen, Albertslund Kommune. Modelprogrammet er udviklet på baggrund af interviews og observation i udvalgte daginstitutioner.teamet har løbende drøftet udviklingen af modelprogrammet med en referencegruppe, hvor en række daginstitutionsledere, kommunale forvaltningsfolk og udvalgte eksperter har været repræsenteret. Vi ønsker at takke repræsentanter fra kommuner, daginstitutionsledere, eksperter og forældrerepræsentanter, som har deltaget i dialogen om modelprogrammet undervejs og inspireret til udviklingen af fokusområder og dialogværktøjet Rum & Rammer. 7

8 1.1 guide til modelprogram 1.1 guide til modelprogram Modelprogrammet består af en rapport Modelprogram for daginstitutioner og et dialogværktøj Rum & Rammer. Modelprogrammet er skrevet til beslutningstagere hos offentlige og private bygherrer, der beskæftiger sig med planlægning af daginstitutionsbyggeri. Modelprogrammet er samtidig disponeret, så udvalgte afsnit kan udsendes til de brugere I planlægger at involvere, som en del af afklaringen af hvad jeres daginstitutionsprojekt indeholder. Rum & Rammer er et dialogværktøj, hvor de aktører der sættes omkring bordet, guides igennem en struktureret dialog om fokusområder og valg, der vil have betydning for indholdet og ønskerne i jeres konkrete daginstitutionsprojekt. Rum & Rammer kan hentes ned fra Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Værktøjet findes også i en færdiggjort udgave. Brugsanvisningen til Rum & Rammer fremgår af bilag A i modelprogrammet. Projektet startes Denne fase er markeret helt til venstre i figuren til højre og illustrerer der, hvor projektet starter. Alle byggeprojekter er baseret på et grundlag, der definerer nogle helt overordnede krav og betingelser for projektet. Grundlaget er baseret på dagtilbudsloven, det gældende bygningsreglement, relevante lokalplaner og den kommunale beslutningsproces, som har ledt frem til, at der er taget en beslutning om, at en daginstitution skal bygges eller renoveres. Hvis I ønsker inspiration til jeres projekt kan I orientere jer i Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler (2009). Inspirationskataloget illustrerer, hvordan man kan arbejde konkret med en række emner, som også indgår som temaer i modelprogrammet. Projektet udforskes Uanset i hvilket omfang I vælger at involvere brugerne i byggeprojektet, er det ofte godt at danne sig et overblik over, hvem de vigtigste interessenter er, og hvem der har indflydelse på hvad. Et succesfuldt byggeri handler også om, at byggeriet imødekommer de forventninger brugere, borgere og politikere har. Det handler om byggeriets kvalitet og om forventningsafstemning. Som projektleder kan du finde inspiration til planlægning af processen i bilag A Rum & Rammer - et dialogværktøj. En komplet proces med dialogværktøjet Rum & Rammer løber over fire møder. Hvert møde er centreret omkring en skala og et tilhørende perspektiv på byggeriet. Der hører en række fokusområder til hver skala. Modelprogrammet er disponeret, så det er nemt for projektlederen at udvælge de kapitler af modelprogrammet, der er relevante forud for hvert møde. I kan vælge at udsende det pågældende kapitel, så deltagerne kan forberede sig og gøre sig nogle tanker på forhånd. De fire skalaer sikrer, at man kommer hele vejen rundt om den nye daginstitution. Hvis I vælger at anvende Rum & Rammer i processen, vil deltagerne blive udfordret i deres tankegang og blive inspireret til at søge nye løsninger. På baggrund af drøftelser om projektets indhold med de inviterede brugere udarbejdes en beskrivelse af de ønsker og muligheder, som er kommet frem i brugerprocessen. Input fra brugerprocessen til beslutningsdeltagerne i projektet vil fungere som et idégrundlag for den videre beslutning om indholdet i byggeprojektet. Med modelprogrammet i hånden kan I sætte processen i gang. Start med at definere hvem I vil indrage i brugerprocessen, og planlæg det samlede møde- og beslutningsforløb. 8

9 guide til modelprogram Tænk om man kunne?? Spændende idé! Det kræver fleksibilitet Det var et godt argument Vi beslutter at... Rummene kan forandres, så de har flere funktioner Det er skønt at se, at børnehavens udformning udfordrer børnenes motorik Projektleder Projektleder Grundlag og fakta Tankevækst og konkrete idéer Beslutninger Tegninger på bordet Byggepladsen summer Daginstitution åbner inspirationskatalog ModelprograM bygningsreglementet dagtilbudslov lokalplan idégrundlag til byggeprojekt byggeprogram arkitekttegning bygning afleveres projektet startes op projektet udforskes projektet besluttes projektet udvikles projektet bygges indflytning 9

10 1.1 guide til modelprogram Projektet besluttes Brugerne har normalt ikke den endelige beslutningskompetence. Deres opgave er at inspirere beslutningstagerne, som typisk vil bestå af en nedsat gruppe, der varetager beslutninger i projektet. Jo bedre gennemarbejdet idégrundlaget er jo bedre er projektets beslutningstagere klædt på, når de skal tage beslutning om de endelige krav og ønsker der, gøres til en del af projektet. For at sikre en god projektoverdragelse kan det være en god idé, at udvalgte deltagere i brugerprocessen præsenterer resultatet af processen for projektets beslutningstagere. Det giver mulighed for uddybning af pointer og at beslutningstagerne gives en fornemmelse af den energi og de visioner der er investeret i projektet. Projektet udformes og tegnes Byggeprogrammet vil danne baggrund for udbud og gennemførelse af opgaven. Hvis byggeprogrammet indeholder nogle mere overordnede konceptuelle sammenhænge, giver det arkitekter og ingeniører frihed til at fortolke jeres ønsker og krav. Det kan betyde, at I får nogle løsninger, I ikke selv havde kunnet forestille jer. Der vil typisk være mulighed for en dialog mellem arkitekten og projektets beslutningstagere, der kvalificerer det endelige forslag. Når tegningerne er godkendt af bygherren, kan byggeriet gå i gang. Dele af idégrundlaget vælges til, andre dele vælges fra. Når der er enighed, kan input fra brugerprocessen færdigbearbejdes, så det kan indgå i det endelige byggeprogram. Beslutningstagerne har til opgave at sikre, at projektets overordnede succeskriterier kan opfyldes, og at mål og kriterier, der er lagt til grund for projektet, er en del af det endelige byggeprogram. ByGGEPROGRAM 10

11 guide til modelprogram Projektkonkurrence Ca. 5 rådgiverhold godkendes til at deltage i konkurrencen. De 5 teams kan typisk bestå af et arkitekt-, ingeniørog landskabsarkitektfirma. På baggrund af et konkurrenceprogram, som bl.a. indeholder byggeprogrammet, udarbejder de 5 inviterede teams hver et konkurrenceforslag, der bedømmes af en dommerkomité. De 5 konkurrenceforslag består typisk af et visuelt bud på, hvordan byggeriet skal se ud, et budgetoverslag og et honorartilbud. Vinderteamet er det team, som opfylder de stillede krav på en måde, der viser en dybdegående forståelse af de behov, I har beskrevet i byggeprogrammet og hvor forslaget samtidig er en kreativ fortolkning af byggeri og udearealer. Der indgås herefter kontrakt og vinderteamet påbegynder projektering og forestår gennemførelsen af byggeriet. Totalentreprisekonkurrence Ca. 3 entreprenørfirmaer godkendes og inviteres til at afgive tilbud på byggeopgaven. Det enkelte entreprenørfirma forpligter sig til at løse alle opgavens delelementer. Derfor antager entreprenøren typisk en række underleverandører, der kan løse de mere arkitektoniske, tekniske og landskabsmæssige dele af byggeopgaven. På baggrund af udbudsmaterialet, som bl.a. indeholder byggeprogrammet, udarbejder hver entreprenør et forslag med tilhørende kvalitetsbeskrivelse. Entreprenørerne giver et tilbud med en fast pris for udførelse af byggeopgaven. Vinderforslaget er det tilbud, som bedst og billigst opfylder de krav til byggeriet, som I har beskrevet i udbudsmaterialet. Der indgås herefter kontrakt med den entreprenør, som har vundet opgaven. Entreprenøren forestår projektering og gennemfører byggeriet. For de to sidstnævnte udbudsformer vil der typisk være mulighed for en dialog mellem vinderholdet og beslutningstagerne, som kvalificerer det endelige forslag før selve projekteringen går i gang. Projektet bygges Når byggeriet går i gang ligger byggeprojektets indhold i princippet fast. Der er en byggeperiode, hvor I skal forberede indflytning, indkøb af inventar osv. Hvis der er tale om en gennemgribende renovering kan det være, at daginstitutionen skal genhuses. Husk at tænke på tilrettelægning af byggepladsen, så institutionens drift generes mindst muligt i forhold til larm, støv, trafik med store maskiner og opbevaring af byggematerialer og udstyr. Husk at indtænke sikkerhed i byggepladsen fra starten. Her kan I både tænke sikkerhed for medarbejderne på byggepladsen og for forældre, børn og medarbejdere der færdes i nærheden af byggepladsen. Det kan være en fordel at have en tæt og formel kommunikationsstruktur mellem daginstitutionen og entreprenøren der styrer byggepladsen, imens byggeriet er i gang. Indflytning Når daginstitutionen er bygget færdig, er I klar til indflytning. Husk at afsætte ca. 4 uger til afgasning af møbler og materialer, så børn og voksne ikke udsættes for uønskede stoffer fra maling, byggematerialer og nyindkøbte møbler. 11

12 1.2 dialogværktøjet rum & rammer 1.2 dialogværktøjet rum & rammer Hvis du er ansvarlig for et daginstitutionsbyggeri eller den tilhørende brugerinvolvering og søger redskaber, der kan inspirere til nytænkning, bidrage til at kvalificere brugernes input eller styrke koblingen mellem daginstitutionens pædagogiske værdier, profil og byggeprogrammet, så er Rum & Rammer lavet til at hjælpe dig. Rum & Rammer er et dialogværktøj, der kan bruges til at åbne for dialogen om de valg, I står overfor i jeres byggeprojekt. Det at bygge nyt eller bygge om i en daginstitution er komplekst med mange forskellige aspekter i spil. Placering, akustik, forældreforventninger, børns forskellighed, bæredygtighed og samarbejde med omverdenen - for bare at nævne nogle af de vigtige aspekter, der kan være en del af projektet. Beskriv projektets succeskriterier I Rum & Rammer starter I ud med at definere projektets fundament. Fundamentet omfatter de forudsætninger, som er lagt ind i projektet fra starten af. Fundamentet defineres typisk inden brugerne kommer på banen. Det kan være bygherrens projektleder udarbejder et udkast til projektets fundament, som så kan drøftes og godkendes af de rette beslutningstagere. Hvis I har nedsat en styregruppe for projektet kunne udkast til fundament præsenteres og uddybes i styregruppen. Involvering er en effektiv metode til at få de rette fagligheder med i udviklingsprocessen. I projekter uden brugerinvolvering kan det ske, at man bagefter har eksempler på løsninger, der fungerer uheldigt i hverdagen, og som måske kunne være undgået, hvis institutionslederen og dygtige nøglemedarbejdere havde været inddraget. Klarhed i beslutningsprocessen Beslutningsprocessen er vigtig i brugerprocesser. I kan derfor overveje at etablere en organisation for brugerinddragelse i projektet. Formålet med at etablere en klar organisering af projektet er at tydeliggøre, hvem der beslutter, hvem der inspirerer, indstiller forslag og skaber grundlaget for den rette idéhøjde i projektet. Hvis I f.eks. vælger at etablere en styregruppe for byggeprojektet og en brugergruppe for projektet, etableres der en rollefordeling mellem de forskellige fora. Formålet er at skille fora ad, så det tydeliggøres hvem der har fokus på hvad. Styregruppen kan fungere som øverste besluttende enhed i projektet. Dialogværktøjet Rum & Rammer tilbyder en proces, der bringer deltagerne omkring vigtige aspekter på mange forskellige niveauer. Rum & Rammer og de tilhørende vejledninger er designet til både at kunne involvere medarbejdere, der tænker helt konkret på børnenes hverdag i den ombyggede institution, og en projektleder fra teknisk forvaltning, der har fokus på at få skrevet et byggeprogram, der lever op til kommunens økonomi og kvalitetskrav. Dialogværktøjet Rum & Rammer tilbyder en proces, hvor man med udgangspunkt i projektets fundament starter en brugerproces, der har til formål at kvalificere løsninger i byggeriet. Brugerinvolvering kan også bidrage til, at brugere får ejerskab til deres nye fysiske rammer og bakker op om byggeprojektet. Det er værdifuldt, når byggeriet går i gang og når bygningen skal tages i brug. 12

13 dialogværktøjet rum & rammer

14 1.2 dialogværktøjet rum & rammer Styregruppen kan f.eks. sammensættes af følgende nøglepersoner: Dagtilbudschef fra børn- og ungeforvaltningen Planchef fra teknisk forvaltning Institutionsleder Byggechef fra teknisk forvaltning Kommunens projektleder De relevante personers titler vil variere fra kommune til kommune. Styregruppen kan have som opgave at godkende indholdet i det endelige byggeprogram og sikre at projektets overordnede mål som økonomi, tid, udvidelsesmuligheder mv. er sikret i det endelige byggeprogram. Brugergruppen kan have til formål at udvikle idéer og sammenhænge, som kan kvalificere beslutningerne om, hvordan daginstitutionen kan bygges som en velfungerende og nyskabende institution. Brugergruppen har fokus på at sikre nytænkning og sikre at den faglige viden, der er repræsenteret i brugergruppen kvalificerer projektets indhold og grundlag. Brugergruppen kan eksempelvis sammensættes af følgende nøglepersoner: Pædagogisk konsulent fra børn- og ungeforvaltningen Medarbejder fra teknisk forvaltning, byggeri Institutionsleder Souschef 1 eller 2 medarbejdere Tillidsrepræsentant Forældrerepræsentant fra bestyrelsen Kommunens projektleder Evt. strategiske samarbejdspartnere Fire møder - Fire skalaer I kan udvikle jeres daginstitutionsbyggeri fra mange forskellige perspektiver. Det er vigtigt for at få projektet godt gennemarbejdet. Men også som arbejdsproces er det fremmende for nytænkning at skifte perspektiv flere gange undervejs, så idéer fra de forskellige perspektiver kan berige hinanden. Inspirationen i modelprogrammet er derfor struktureret i fire perspektiver. Det er samtidig en måde at skabe overblik over, hvornår man taler om hvad. De fire perspektiver kaldes skalaer, fordi de er blik på institutionen set fra forskellige afstande. De fire skalaer er kort beskrevet i afsnit 1.3 kapiteloversigt Jeres projekt - Jeres perspektiv Rum & Rammer er opbygget, så I kan starte i alle skalaer og sammensætte rækkefølgen, præcist som I ønsker. En rækkefølge, der kan være relevant i mange byggeprojekter, er som følger. I starter med at afdække de vigtigste brugeres behov og de vigtigste brugssituationer. Derefter fokuserer I på institutionens pædagogik og indretning og sammenhængene imellem de to. Så zoomer I ud og sætter fokus på institutionens organisering af børn og faciliteter. Til sidst flyver I op i helikopterperspektiv og ser på de muligheder, der ligger i institutionens omgivelser. Denne rækkefølge kaldes i værktøjet for indefraud. 1:5000 omgivelser 1:500 organisering fundament 24/7 døgnet rundt, Året rundt 1:50 indretning 14

15 kan være med til at præge stedet hvad kan man? organisering Tilhører Bruges af Andet noter antal brugere Hvor mange skal der kunne være samtidigt? hvad foregår der? et særligt sted? STEMNING, TEMA, FORTÆLLING STEMNING, TEMA STEMNING GENEREL INDRETNING noter hvad er det særlige? MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER JANUAR 2010 dialogværktøjet rum & rammer :500 organisering hver gruppe har Èn af slagsen 1:50 indretning antal faciliteter Medarbejderstyret Medarbejderstyret aktivitet aktivitet børnestyret aktivitet aktivitet alle er fælles om den samme facilitet inderum MelleMruM uderum andetsteds Fx. Børnene spiser gruppevist ved langborde medarbejder, men børnene bestemmer selv om de vil klatre. Fx. Klatrevæggen må kun bruges sammen med en Fx. Alle grupperne har et særligt værksted som de kan låne ud til de andre Fx. Der kan kun være 5 børn i læsehulen ad gangen Fx. Teaterscenen er fælles for alle grupper Fx. Hver gruppe har sin egen hentelounge Fx. Tarzanbane hvor børnene kan komme og gå som de vil og give den gas med bevægelse og fart børnestyret adgang Fx. Børnene bestemmer selv om de vil besøge værkstederne der hver er bemandet af en medarbejder Fx. Alle kan besøge drivhuset og kaninburet, men grupperne skiftes til at passe stedet Fx. Læsehule hvor børnene selv søger hen for at få ro Fx. Racerbanen deles af alle, men der er tre pitstop børnestyret adgang Medarbejderstyret adgang Fx. Hver gruppe har deres egen totempæl Fx. Grupperne deler hytter to og to Fx. Værkstedskøkken hvor børnene kun er sammen med voksne i styrede forløb Fx. En legeplads for de store, og en anden for de små små armbevægelser Fx. Medarbejderne tager børnene med til hønsegården hvor de kan være tæt på dyrene store armbevægelser Fx. Alle deler den store Naturlegeplads Fx. Grupperne har hver deres kolonihave 24/7 døgnet rundt, Året rundt her har offentligheden ikke adgang faciliteterne er kun for særlige brugertype her har offentligheden adgang begrænset adgang offentlig tilgængeligt 1:5000 omgivelser bringe Fx. Frokost Fx. Rengøring inden for Åbningstid Fx. Det lokale bibliotek inde ved rådhuset laver arrangementer for institutionerne institutionen besøger stedet og har ringe eller ingen mulighed for at påvirke stedet Fx. Middagslur Fx. Kommunen låner fælleslokalet ud til aftenskolekurser uden for Åbningstid Fx. En gang om ugen bruger børnehaven den lokale skoles gymnastiksal som ligger en kort gåtur væk Fx. Tilgrænsende supermarkede og parkerings plads kan benyttes af forældrene Fx. Ved særlige lejligheder spiser børnene i plejehjemmet ved siden af gæster hos institutionen besøger stedet og har ringe eller ingen mulighed for at påvirke stedet gæster hos hente Fx. forældresamtaler Fx. Institutionen er på udflugt Fx. Vuggestuens lokaler bruges til fødselsforberedelse institutionen forår Medarbejderstyret adgang fælles om institutionen er medejer og kan være med til at præge stedet fælles om Fx. Fælles legeplads og selskabslokaler med boligforeningen institutionen er medejer og sommer Fx. Besøg på den fælles kommunale byggelegeplads Fx. Færre børn i sommerferien Fx. Lukket frugthave ejet i fællesskab med plejehjemmet ved siden af Fx. Hele børnehaven flytter ud i skovhytten når vejret er til det. Fx. Vådt overtøj og omklædning Fx. Fælles kommunal byggelegeplads ude i industrikvarteret vinter Medarbejderstyret aktivitet børnestyret aktivitet efterår Fx. Virussygdomme her har offentligheden adgang begrænset adgang her har offentligheden ikke adgang offentlig tilgængeligt situation hvad sker der? hvor foregår der? Børn Forældre Pædagoger Leder Kommunen Andre hvem er involveret? hvad er deres behov? relation til hvem eller hvad? vi er... Bruger af Gæster hos Andet: Medejer af Værter for hvem får noget ud af hvad får de ud af det? relationen? noter facilitet noter sted De fire møder giver et fleksibelt forløb, som har den fordel, at deltagerne har tid til eftertanke og forberedelse mellem møderne. Hvis I foretrækker at holde længere workshops eller et internat kan den firdelte mødestruktur let sammensættes til et eller to møder. Ambitionen med dialogværktøjet er at gøre indholdet i modelprogrammet direkte brugbart i processen fra et byggeri besluttes, til der kan udarbejdes et byggeprogram. Kapitel 2-5 er disponeret så de fokusområder, der er relevante for hver skala er gengivet i det pågældende kapitel. Kapitlerne kan derfor fungere som inspirationspakker til jeres forberedelse. I Rum & Rammer er tekstmængden nedprioriteret og det visuelle udtryk er opprioriteret. Formålet er at man som deltager skal få lyst til bare at gå i gang. Modelprogrammet er fyldt med uddybende beskrivelser og det er her I kan søge mere viden til at kvalificere jeres overvejelser. Rum & Rammer er mere enkelt i sin stil, selvom det spænder over samme kompleksitet som modelprogrammet. 15

16 1.3 Kapiteloversigt 1.3 Kapiteloversigt Modelprogrammet indeholder 8 kapitler og 2 bilag. 24/7 Døgnet rundt, året rundt I denne del stilles der skarpt på brugssituationer i døgnets 24 timer og året rundt. Hvad sker hver dag, og hvad sker kun af og til? Er der en rytme der følger året eller årstidernes skiften? Hvilke situationer er særlig væsentlige? Og hvem er - eller kunne tænkes at være - vigtige brugere af institutionen? I kapitel 2 er de fokusområder og designeksempler præsenteret, som er særligt vigtige for denne skala. 1:50 Institutionens indretning I skala 1:50, Institutionens indretning, er der zoomet ind på pædagogikken og indretningen. Hvem styrer aktiviteter og adgang til faciliteterne, hvornår er der behov for store og små armbevægelser, er der særlige pædagogiske temaer og hvordan skal alt dette afspejle sig i indretningen. Denne skala kommer til udtryk i modelprogrammets kapitel 3. 1:500 Institutionens organisering I denne skala er opgaven at zoome lidt ud og stille skarpt på institutionens organisering og strukturer. Her sætter I fokus på organisering af børn og faciliteter, hvad vil I gerne kunne, og hvor kan faciliteten placeres i daginstitutionen eller andre steder i nærområdet. I kapitel 4 præsenteres de relevante fokusområder og designeksempler. 1:5000 Institutionen og dens omgivelser I denne skala inviteres I til at indtage et fugleperspektiv, hvor I ser institutionen og kvarteret fra oven og danner et overblik over institutionens omgivelser og de muligheder der ligger her. Hvis I arbejder med et projekt, hvor placeringen ikke ligger fast endnu, kan man bruge denne skala til at afsøge gode muligheder for placering. Hvis I har et projekt med en eksisterende institution kan I anvende denne skala til at afsøge muligheder for samarbejde med andre institutioner eller organisationer, og til at drøfte om det rigtige for jer er ombygning eller tilbygning. Du kan læse mere om fokusområder til denne skala i kapitel 5. Kombinationer - 5 eksempler I kapitel 6 kan I se fem bud på, hvordan man kan anvende modelprogrammet i praksis. De beskrevne scenarier er tænkt som inspiration, så I nemt og hurtigt kan se, hvad I kan få ud af at bruge modelprogrammet. Eksemplerne er ikke gennemarbejdede projekter, som den proces I står for at skulle i gang med, med mange forskellige ønsker og præferencer, der kommer ind i projektet. Eksemplet viser, hvordan man kan anvende modelprogrammet til at arbejde med en specifik og isoleret problemstilling. Kapitel 6 kan anvendes til at vise for brugerne, hvad det er I skal i gang med, og hvordan forskellige fokusområder og designeksempler kan anvendes i kombination for at komme omkring de ønsker og krav, I har til jeres projekt. 16

17 Kapiteloversigt Økonomisk bevidste brugere Hvad kan vi få for pengene? Det er et vigtigt spørgsmål i alle byggeprojekter. Kapitel 7 giver et indblik i, hvilken økonomi der er forbundet med forskellige typer valg. Afsnittet kan inspirere jer til at tænke byggeri og udearealer på forskellige måder. Formålet er at give jer et redskab, der belyser, hvordan I får mest muligt for pengene, set i forhold til de pædagogiske værdier og de succeskriterier, der er defineret i jeres projekt. I kan vælge at udsende kapitel 7 som forberedende materiale, hvis I ønsker at sætte særligt fokus på de økonomiske konsekvenser, af de valg I drøfter i brugerprocessen. Et historisk spejl Det, vi tager for givet i dag, er forankret i vores samtid. Kapitel 8 Historiske ramme kan give jer inspiration til at se jeres bygning og jeres pædagogiske praksis i historiens lys. Kapitlet kan både læses som historisk baggrund og som inspiration til, hvilke spørgsmål I kunne stille, når I skal definere, hvilke ønsker og krav der skal være grundlæggende for jeres daginstitutionsprojekt. Brugsanvisning til Rum & Rammer Brugsanvisningen er målrettet til dig som er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af byggeprogrammering og brugerproces. I bilag A finder du en brugsanvisning til dialogværktøjet. Den guider dig igennem et forslag til, hvordan du kan tilrettelægge en effektiv involveringsproces ved hjælp af Rum & Rammer. Daginstitutioner er forskellige Alle daginstitutionsprojekter er forskellige. Derfor har det været en særlig udfordring at udarbejde et modelprogram som alle daginstitutioner vil kunne bruge i deres drøftelser af deres konkrete projekt. Indholdet i modelprogrammet er inspireret af fem udvalgte daginstitutioner i Danmark. I bilag B finder du en oversigt over de institutioner vi har besøgt som en del af forarbejdet til udviklingen af de perspektiver, der kommer til udtryk i modelprogrammet. I kan vælge at udsende kapitel 8 som forberedende materiale, hvis I ønsker at sætte særligt fokus på de værdier og praksisser, der er definerende for den måde I drøfter jeres fremtidige daginstitution. 17

18 MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER 2 JANUAR /7 - døgnet rundt, året rundt har institutionen en særlig rytme? 2.1 forældre 2.2 fleksibilitet Foto: Heidi Lund Hansen 18

19 hvad sker der? hvor foregår der? hvem er involveret? noter Børn Forældre Pædagoger Leder Kommunen Andre hvad er deres behov? MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER JANUAR /7 - døgnet rundt, året rundt 2 24/7 døgnet rundt, året rundt I denne del af modelprogrammet inviteres I til at stille skarpt på brugssituationer i døgnets 24 timer og henover årets 365 dage. Hvad sker hver dag, og hvad sker af og til? Er der en rytme, der følger året eller årstidernes skiften? Hvilke situationer er særligt væsentlige? 24/7 døgnet rundt, Året rundt Er der væsentlige problemer, der vender tilbage gang på gang henover året eller over døgnet, som I ønsker skal håndteres særligt i byggeriet og kravene til jeres daginstitution? Fokusområderne i dette kapitel kan bidrage I jeres diskussion af de perspektiver, som knytter sig til den daglige brug af bygningen. Det kan også omhandle årets rytme. F.eks. udsving i antal børn i sommerperiode, eller særlige udfordringer som følger årstider eller skoleårets rytme eller kulturelle traditioner. I denne skala inviteres I også til at tænke brugere i bred forstand. Hvem kunne tænkes at være vigtige brugere af institutionen? - udover børn, medarbejdere og forældre kunne der også være andre brugere. Skal disse brugere indtænkes i grundlaget for jeres byggeprojekt? Hvad er deres behov, og hvordan kan der opstå synergier ved at have forskellige typer brugere tættere på i institutionens dagligdag og gennem året? Hvordan kan man få mange forskellige brugerbehov til at spille godt sammen? inden for situation Åbningstid Fx. Middagslur Fx. Frokost situation bringe hente Fx. Institutionen er på udflugt hvad sker der? Fx. Rengøring Fx. Kommunen låner fælleslokalet ud til aftenskolekurser noter hvor foregår der? uden for Åbningstid Børn Forældre Pædagoger Leder Kommunen Andre Fx. forældresamtaler hvem er involveret? hvor foregår der? sommer hvem er involveret? Børn Forældre hvad er deres behov? situation hvad er deres behov? hvad sker der? Fx. Færre børn i sommerferien Pædagoger Leder hvad sker der? situation Kommunen hvor foregår der? hvem er involveret? hvad er deres behov? Børn Forældre Pædagoger Leder Kommunen Andre noter forår efterår Fx. Virussygdomme Andre noter Fx. Vådt overtøj og omklædning vinter Spillepladen 24/7 Døgnet rundt, året rundt og de tilhørende situationsbrikker i dialogværktøjet Rum & Rammer kombinerer fokusområderne Forældre og Fleksibilitet. Dialog om denne skala vil have fokus på forskellige brugssituationer døgnet rundt og året rundt. 19

20 2.1 forældre 2.1 forældre Fokus er på forældrenes kontaktsituationer i daginstitutionen. Nogle af kontaktsituationerne foregår ansigt til ansigt, hvor andre er forskudt i tid eller sted. Fokusområdet lægger op til en diskussion af, hvordan de fysiske rammer kan understøtte samarbejdet med forældrene. Udgangspunktet er, at forældre oplever forskellige situationer, hvor indblik i institutionens liv og oplevelsen af institutionen og relationer til medarbejderne og de andre forældre grundlægges. Forældrenes oplevelse af institutionen bæres af en række forskellige møder; samtaler med medarbejderne, forældremøder, hente-bringe-situationer, forskellige former for information, oplevelser som teaterforestillinger og sociale arrangementer og gennem telefonisk kontakt og webkontakt til institutionen. Alle møder giver forældrene et mentalt billede af institutionen og medarbejderne. Fokusområde Fokusområdet er opbygget som et firdelt hjul, hvor delene repræsenterer kontaktsituationerne: Samme tid, samme sted Samme tid, forskellige steder Forskellig tid, samme sted Forskellig tid, forskellige steder 20

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området.

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. intro Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. Her arbejder I med tilknytningen til andre - det kan

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i

Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i Fletværk Skovshoved netværk for professionel pædagogik Formålet med netværket Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i daginstitution, GFO og

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Indhold. Bygherrerådgiverteamet. Byggeprojekt og organisationsudvikling. Fremtidens undervisningsformer - inspirationsoplæg

Indhold. Bygherrerådgiverteamet. Byggeprojekt og organisationsudvikling. Fremtidens undervisningsformer - inspirationsoplæg Indhold Bygherrerådgiverteamet Byggeprojekt og organisationsudvikling Fremtidens undervisningsformer - inspirationsoplæg Organisering af byggeprojekt og brugerproces Brugergruppernes mandat Formål med

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere