Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes."

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER Energitilsynet afgørelse af 2. februar 2011 OM ansøgning om at hæve reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer (indtægtsrammen) NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. Energiklagenævnet har den 1. marts 2011 modtaget DONG Energy Eldistribution A/S (herefter benævnt klager) klage over Energitilsynets afgørelse af 2. februar Ved afgørelsen hævede Energitilsynet klagers reguleringspris som følge af nyinvesteringer i kabellægning , jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 1 13, stk. 1, nr. 1. Klager ønsker, at forhøjelsen af indtægtsrammen skal ske på en anden måde end bestemt af Energitilsynet. Sagens baggrund Klager driver efter bevilling netvirksomhed i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Klager er opstået via en fusion mellem netvirksomhederne DONG Energy Nord Elnet A/S, DONG Energy City Elnet A/S og DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S. Fusionen skete med virkning fra 1. januar I perioden fra foretog de tre oprindelige netvirksomheder en kabellægning af 0,4 kv luftledningsnet. Energitilsynet forhåndsgodkendte i breve af henholdsvis 5. august 2005, 14. marts 2007 og 21. maj 2007, at investeringerne i kabel- 1 Bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Nugældende bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011

2 lægningen var nødvendige nyinvesteringer i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen. Energitilsynet har herefter ved den påklagede afgørelse hævet klagers reguleringspris som følge af investeringerne i kabellægningen. Energitilsynet har beregnet de årlige forøgelser af klagers reguleringspris for hvert af årene ved at dividere den tilladte stigning i de oprindelige elnetselskabers indtægtsrammer med mængden af transporteret el i de oprindelige elnetselskaber. For år 2010 og frem har Energitilsynet estimeret den årlige tilladte forhøjelse i klagers reguleringspris som følge af idriftsættelsen af selskabets nødvendige nyinvesteringer under den forudsætning, at selskabets transport af elektricitet forbliver konstant over perioden Forhøjelsen af reguleringsprisen fastsættes som et beløb i kroner og indregnes i reguleringsprisen, når den leverede mængde el kendes. Klager finder derimod, at forhøjelsen skal fastsættes som faste tillæg til reguleringsprisen, således at indtægtsrammen vil variere i forhold til mængden af transporteret elektricitet. Side 2 af 23 Den påklagede afgørelse Af den påklagede afgørelse af 2. februar 2011 fremgår bl.a. følgende: [] Afgørelse vedr. ansøgning om forøgelse af indtægtsramme Energitilsynets sekretariat har færdigbehandlet DONG Energy Eldistribution A/S ansøgninger om en forøgelse af selskabets indtægtsramme som følge af nødvendig nyinvesteringer i perioden , jf. Bekendtgørelse nr om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (Indtægtsrammebekendtgørelsen). Ansøgningerne drejer sig om projekter vedr. kabellægning af luftledninger hos de 3 oprindelige DONG Energy elnetselskaber (DONG Energy Nord Elnet A/S, DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S og Dong Energy City Elnet A/S). Afgørelse: Energitilsynets sekretariat hæver DONG Energy Eldistribution A/S reguleringspris som følge af investeringerne i kabellægning , jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 1 nr. 1 (nødvendige nyinvesteringer). Forhøjelsen for DONG Energy Nord Elnet A/S fremgår af tabel 1a. Forhøjelsen for DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S fremgår af tabel 1b. Forhøjelsen for DONG Energy City Elnet A/S fremgår af tabel 1c. [] Lovgrundlag

3 I forbindelse med kabellægningsprojekterne i perioden har de 3 oprindelige selskaber foretaget bindende økonomiske dispositioner inden ændringsloven trådte i kraft den 8. oktober 2008.(L386 af 20. maj 2009). Energitilsynets sekretariat skal derfor behandle ansøgningen efter den på daværende tidspunkt gældende lovgivning. [] Ved beregning af det beløb, der skal forrentes og afskrives gennem forhøjelsen af reguleringsprisen, skal der ud over selve anlægssummen også tages hensyn til demonteringsomkostninger, sparede driftsomkostninger og nye driftsomkostninger. DONG Energy Eldistribution A/S har indberettet oplysninger herom i ansøgningen. Energitilsynets sekretariat har lagt disse oplysninger til grund i beregningerne. Side 3 af 23 Energitilsynets sekretariat har korrigeret DONG Energy Eldistribution A/S beregning af opgørelsen af anlægsinvesteringen, således at indtægterne for salg af skrot (kobber) fratrækkes anlægssummen. Baggrunden for denne korrektion er, at det fremgår af 13, stk. 2 i BEKENDTGØRELSE 1520 om indtægtsrammer af 23. december 2005, at: Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning, såfremt virksomheden dokumenterer, at der ikke inden for de med investeringen, jf. stk. 1, nr. 1, forbundne driftsomkostninger, indtægter og besparelser er tilstrækkelig grundlag for at sikre afskrivning og forrentning svarende til den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint af investeringen. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skal sikre, at mankoen dækkes. Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer kan indregnes i reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet fra idriftsættelsestidspunktet af aktivet. Det betyder efter Energitilsynets sekretariats vurdering, at de indtægter som virksomheden opnår i forbindelse med investeringen (herunder salg af skrot) skal fratrækkes anlægssummen og forhøjelsen af reguleringsprisen alene skal sikre, at resten af anlægssummen(mankoen) bliver dækket. Det fremgår i øvrigt af Energitilsynets vejledning fra 2005 vedr. ansøgning om forhøjelse på baggrund af nødvendige nyinvesterin-

4 ger, at anlægssummen skal opgøres ved, at der fra investeringsbeløbet fratrækkes salg af demonterede anlæg. Indtægter ved salg af skrot fra elkabler er efter Energitilsynets sekretariats vurdering indtægter ved salg af demonterede anlæg. For anlægsinvesteringerne fra 2005 får selskabet som følge af idriftsættelsestidspunktet (1. september) eksempelvis 4/12 af årets forrentning og hele afskrivningen i idriftsættelsesåret. indtægtsramme2005 = (4/12) [forrentning_nyinvestering2005] + Afskrivning_nyinvestring2005 For de resterende 39 år får selskabet hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning. Side 4 af 23 Energitilsynets sekretariat har tilsvarende beregnet de årlige tilladte forøgelser i selskabernes reguleringspris. Det er for hvert af årene sket ved at dividere den tilladte stigning i de oprindelige DONG Energys elnetselskabers indtægtsramme med mængden af transporteret el i det oprindelige DONG Energys elnetselskab. For 2009 kendes alene den årlige transporterede mængde el i det fusionerede selskab, dvs. DONG Energy Eldistribution A/S. For 2010 og frem har Energitilsynets sekretariat estimeret den årlige tilladte forhøjelse i DONG Energy Eldistribution A/S reguleringspris som følge af idriftsættelsen af selskabets nødvendige nyinvesteringer under den forudsætning, at selskabets transport af elektricitet forbliver konstant på kwh (niveau i 2009) over perioden Sekretariatets bemærkninger og afgørelse Energitilsynets sekretariat vurderer, at DONG Energy Eldistribution A/S anlægsinvesteringer er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, 2, stk. 1 nr. 13. DONG Energy Eldistribution A/S har oplyst, at selskabet ikke forventer stigninger i de leverede mængder elektricitet pga. investeringerne i kabellægningen. Ud fra oplysningerne fra DONG Energy Eldistribution A/S om kabellægningsprojekterne har Energitilsynets sekretariat i tabellerne 2a-4a, tabellerne 2b-4b og tabellerne 2c-4c beregnet

5 stigningerne i de 3 oprindelige DONG elnetselskabers indtægtsramme og reguleringspris for perioden [Tabeller udeladt] Afgørelse Energitilsynets sekretariat hæver DONG Energy Eldistribution A/S reguleringspris som følge af investeringerne i kabellægning , jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 1 nr. 1 (nødvendige nyinvesteringer). Forhøjelsen for DONG Energy Nord Elnet A/S fremgår af tabel 1a. Forhøjelsen for DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S fremgår af tabel 1b. Forhøjelsen for DONG Energy City Elnet A/S fremgår af tabel 1c. [Energitilsynet har telefonisk oplyst til Energiklagenævnet, at der rettelig skulle have været henvist til tabel 2a, 2b og 2c]. []. Side 5 af 23 Afgørelsen af vedlagt som bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at afgørelsen af 2. februar 2011 skal hjemvises til Energitilsynet med henblik på, at der fastsættes forhøjelser af selskabets reguleringspris, således at indtægtsrammen vil variere i forhold til mængden af transporteret elektricitet. Klager er uenig i den metode, som Energitilsynet har anvendt til at beregne forhøjelsen af reguleringsprisen. Klager finder, at beregningen i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen skal fastsættes som faste tillæg til reguleringsprisen og ikke som faste tillæg til indtægtsrammen. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Det er et grundlæggende princip i den økonomiske regulering af elnetselskaberne, at selskabernes indtægtsrammer udgøres af produktet af reguleringsprisen og de leverede mængder af el opgjort i kilowatttimer. Reguleringsprisen er det faste element i reguleringen og kan alene ændres gennem forhøjelser eller reduktioner i en række specifikt regulerede situationer, herunder i forbindelse med en netvirksomheds foretagelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 1, nr. 1. Reguleringsprisen fastsættes således med henblik på at kunne udregne indtægtsrammen, som først endeligt kan opgøres, når mængden af leveret elektricitet kendes. Indtægtsrammen vil herefter udgøres af produktet af den nye reguleringspris ganget med de transporterede mængder. Det følger klart af indtægtsrammebekendtgørelsens 3, at indtægtsrammen er afledt af den gældende reguleringspris og de til enhver tid

6 transporterede mængder el. Det følger endvidere af bekendtgørelsens 3, stk. 5, 7, 13, 14, 17, stk. 2, 19 og 22, stk. 5, at det er reguleringsprisen, Energitilsynet kan ændre, når Energitilsynet træffer afgørelse om at forhøje eller reducere et netselskabs økonomiske ramme, hvorefter indtægtsrammen udledes af den nye reguleringspris ganget med de leverede mængder elektricitet. Afgørelsen af 2. februar 2011 følger imidlertid ikke dette grundlæggende princip, da tilsynet ikke beregner forhøjelsen som faste tillæg til reguleringsprisen, men som faste krone-tillæg i forhold til indtægtsrammen. I stedet vil det være de estimerede forhøjelser af reguleringsprisen, der fremgår af afgørelsen, som ændrer sig i takt med udviklingen i de transporterede mængder el i nedadgående retning i tilfælde af stigende aktivitetsniveau, og i opadgående retning i tilfælde af faldende aktivitetsniveau. I tabel 4d i afgørelsen er de opgjorte forhøjelser af reguleringsprisen dermed alene en model-teknisk størrelse, som reelt ikke anvendes til noget i forhold til de løbende beregninger af og udviklinger i klagers indtægtsramme, som skal ske i medfør af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Dermed elimineres den afledte effekt, som variationer i de transporterede mængder el i medfør af bekendtgørelsen skal have på indtægtsrammen. I Energitilsynets metode udledes reguleringsprisen ud fra størrelsen på indtægtsrammen. Side 6 af 23 Energitilsynet henviser til bestemmelsen i bekendtgørelsens 13, stk. 2, til støtte for den anvendte metode. Det fremgår udtrykkeligt af bestemmelsen, at tillægget til den økonomiske ramme skal ske gennem en forhøjelse af reguleringsprisen og ikke gennem indtægtsrammen. Derudover er der i bekendtgørelsens 3, stk. 5, indsat en direkte henvisning til 13 om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Bestemmelsen i 13, stk. 2, kan derfor ikke udlægges som om, den indebærer et brud med det grundlæggende princip i 3. Når det af bestemmelsen fremgår, at mankoen skal dækkes, skal dette efter bestemmelsens ordlyd forstås i forhold til de eventuelle indtægter, som en netvirksomhed opnår i forbindelse med foretagelsen af en nødvendig nyinvestering. Disse indtægter, f.eks. fra salg af de skottede elkabler, skal fratrækkes anlægssummen ved opgørelsen af den tilladte forhøjelse af reguleringsprisen. Den af Energitilsynet anvendte metode indebærer ikke fuldt ud budgetsikkerhed for netvirksomhederne. Det er således ikke nødvendigvis korrekt, at den anvendte metode indebærer, at netselskaberne sikres forrentning og afskrivning af den foretagne investering. En korrekt anvendelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen vil indebære, at der skal fastsættes en forhøjelse af selskabets reguleringspris, som ligger fast og er uafhængig af udviklingen i mængden af

7 transporteret el, således at det er indtægtsrammen, der vil udvikle sig i takt med ændringer i de leverede mængder. I den økonomiske regulering af netvirksomhederne er det et grundlæggende princip, at indtægtsrammen udvikler sig i takt med de leverede mængder, da forøgede mængder vil medføre et øget behov for forstærkninger af elnettet. Mængdereguleringen af indtægtsrammen sikrer, at anlægsinvesteringerne kan finansieres over forbrugernes tariffer. Investeringer til forstærkninger berettiger ikke til forhøjelse af reguleringsprisen, således som det er tilfældet med f.eks. nødvendige nyinvesteringer, men eftersom foretagelse af forstærkninger er et resultat af øgede mængder, sikrer reguleringen alligevel, at indtægtsrammen løftes. Når det følger af bekendtgørelsen, at forhøjelser af indtægtsrammen skal ske gennem faste tillæg til reguleringsprisen og ikke indtægtsrammen, indebærer det, at indtægtsrammen forøges i takt med stigende mængder og deraf følgende stigende behov for forstærkninger. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 13, stk. 2, har ikke betydning i forhold til det grundlæggende princip om mængderegulering af indtægtsrammen. Bestemmelsen indebærer, at eventuelle indtægter, som en netvirksomhed opnår i forbindelse med foretagelsen af en nødvendig nyinvestering, skal fratrækkes anlægssummen ved opgørelsen af den tilladte forhøjelse af reguleringsprisen. Side 7 af 23 I forhold til fremtidige forstærkninger af elnettet er det relevant, at mængdeudviklingen også slår igennem i forhold til de tillæg til reguleringsprisen, der gives i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer. I modsat fald vil der reelt ske en udhuling af netvirksomhedernes mulighed for finansiering af de løbende netforstærkninger, da reguleringsprisen ikke vil afspejle den reelle gennemsnitsomkostning for en transporteret enhed. Dette skyldes, at netforstærkninger i et kabelnet kræver større investeringer end forstærkninger i et luftledningsnet. Reguleringsprisen må ikke forveksles med den årlige reguleringspris, der er defineret i bekendtgørelsens 2, nr. 20. Den årlige reguleringspris anvendes alene til, på grundlag af mængden af leveret elektricitet i de omhandlede år, at opgøre den årlige indtægtsramme i overensstemmelse med det grundlæggende princip i 3. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 8 kan ikke udlægges på den måde, at den skulle åbne mulighed for, at Energitilsynet bagudrettet kan justere på reguleringsprisen, således at den beregnet i forhold til de leverede mængder elektricitet kan bringes til at stemme med det faste tillæg til indtægtsrammen. Reguleringsprisen ligger som udgangspunkt fast, jf. bestemmelserne i 3 og 2, nr. 14, og kan kun ændres i overensstemmelse med bestemmelsen i 3, stk. 5, der udtømmende

8 opremser, i hvilke situationer reguleringsprisen kan hæves eller sænkes. Energitilsynet anvender i den forbindelse alene metoden med faste tillæg til indtægtsrammen i forhold til bestemmelsen i bekendtgørelsens 13, der bl.a. vedrører nødvendige nyinvesteringer. Ellers henholder Energitilsynet sig til det grundlæggende princip i bekendtgørelsens 3, hvorefter der foretages en forhøjelse eller reduktion af reguleringsprisen med den effekt, at udviklingen i de leverede mængder elektricitet slår fuldt igennem ved opgørelsen af den samlede indtægtsramme. Indtægtsrammen opgøres herefter på grundlag af den ændrede reguleringspris. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at anvende afvigende metoder i forhold til de forskellige muligheder anført i 3, stk. 5, for justeringer af reguleringsprisen. Det kan ikke udledes klart af Energitilsynets høringsmateriale fra 2005, at den beregning, der sker vedrørende opgørelsen af forhøjelsen af reguleringsprisen, er en modelberegning ud fra en antagelse om uændrede leverede mængder elektricitet. Det fremgår flere steder klart af både høringsudkastet af 14. februar 2005 og af vejledning af 18. maj 2005 til bekendtgørelsen, at det er reguleringsprisen, der forhøjes, hvilket umiddelbart må fortolkes i overensstemmelse med det grundlæggende princip i bekendtgørelsens 3. Det fremgår videre af vejledningen af 18. maj 2005 til bekendtgørelsen, at der ved opgørelsen af forhøjelsen af reguleringsprisen efter Energitilsynets opfattelse skal korrigeres for den forventede stigning i mængden af leveret elektricitet, der er en følge af foretagelsen af den nødvendige nyinvestering. Dette er dog væsentligt forskelligt fra den metode, som Energitilsynet har anvendt i indeværende sag, hvor tilsynet korrigerer for den totale udvikling i mængden af leveret elektricitet, selvom denne udvikling ikke har noget med den gennemførte nødvendige nyinvestering at gøre. Klager har således ikke haft forventning om, at den gennemførte nødvendige nyinvestering i sig selv medfører ændringer i den leverede mængde af elektricitet. Side 8 af 23 Reguleringsprisen er ikke alene en regneteknisk størrelse. ELFORaftalen og elforsyningslovens 2 69, stk. 2, og 70, stk. 2, kan derfor ikke udlægges, som Energitilsynet udlægger dem. Baggrunden for, at der i aftalen og de to bestemmelser er særlig fokus på netvirksomhedernes mulighed for at opnå forrentning af kapitalen, er, at sondringen mellem fri og bunden kapital blev ophævet med den nye regulering i Det ville som udgangspunkt have ført til stigende tariffer, hvis netvirksomhedernes samlede kapital skulle have været forrentet med det forudsatte niveau svarende til den lange danske obligations- 2 Nugældende lovbekendtgørelse 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer.

9 rente plus 1 procentpoint. Da der imidlertid samtidig var enighed om, at tarifferne i faste priser ikke måtte stige, indebar den nye regulering, at netvirksomhederne i en periode ikke kunne opnå den forudsatte forrentning af kapitalen, indtil det tidspunkt, hvor løbende effektiviseringer og prisudviklingen ville bringe forrentningen op på det forudsatte niveau. Der var derfor særlig anledning i ELFOR-aftalen og i elforsyningsloven til at understrege, at kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, i modsætning til netvirksomhedernes samlede kapital, fortsat skulle kunne forrentes og afskrives. Det beror således på en misforståelse, når Energitilsynet tolker, at sondringen i ELFORaftalen og i elforsyningsloven skyldes, at netvirksomhederne på grund af udviklingen i de leverede mængder elektricitet ikke kunne have sikkerhed for at opnå den forudsatte forrentning. Det følger heraf, at tilsynet ikke kan konkludere, at forhøjelser af reguleringsprisen, som vedrører nødvendige nyinvesteringer, skal holdes fri af fremtidige udviklinger i den leverede mængde elektricitet. Side 9 af 23 Den økonomiske regulering af elnetselskaberne blev taget op til fornyet vurdering på lovgiverniveau i 2008/2009. Dette medførte en række justeringer og præciseringer af de centrale lovbestemmelser om den økonomiske regulering, som blev gennemført ved lov nr. 386 af 20. maj 2009 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. I den forbindelse fremgik det bl.a. af forarbejderne til lovændringen 3, at lovforslaget vedrørte prisreguleringen for de naturlige monopoler omfattet af elforsyningsloven og naturgasloven, det vil sige bl.a. netvirksomhederne. Det fremgik endvidere, at der på elsiden ikke blev ændret ved de grundlæggende principper for indtægtsrammereguleringen. Det blev i den forbindelse bemærket, at indtægtsrammen for netvirksomheder består af en reguleringspris pr. transporteret mængde kwh ganget med den transporterede mængde strøm, og at denne regulering er robust og tager højde for selskabernes aktivitetsændringer. Det er dermed reflekteret i lovgrundlaget, at det grundlæggende princip i bekendtgørelsens 3 er fundamentalt for den økonomiske regulering af netvirksomhederne. Der er ikke nogen modstrid mellem det grundlæggende princip om, at indtægtsrammen udledes af reguleringsprisen og varierer i takt med udviklingen i den leverede mængde el, og bestemmelserne om, at kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, skal kunne forrentes og afskrives. Der er en række faktorer i reguleringen, som netvirksom- 3 Lovforslag nr. 3 som fremsat den 8. oktober 2008 om forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. Lovforslaget er offentliggjort på hjemmesiden:

10 hederne under alle omstændigheder er underlagt, og som kan påvirke indtægtsrammen. Dette gælder også i forhold til forhøjelse af reguleringsprisen. Reglerne om merforrentning og benchmarking gælder parallelt med bestemmelserne om forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer, og disse bestemmelser vil dermed over tid kunne påvirke størrelsen af en godkendt forhøjelse af reguleringsprisen/indtægtsrammen, forudsat at forhøjelsen af reguleringsprisen indregnes som en del af netvirksomhedens reguleringspris. På tilsvarende vis må det imidlertid gælde, at det grundlæggende princip også vil finde anvendelse parallelt med bestemmelserne om forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer. Hvis der havde været tilsigtet en fravigelse af det grundlæggende princip, burde dette have været anført specifikt i bestemmelserne. Energitilsynets udtalelse til sagen Energitilsynet finder, at sagen er behandlet korrekt, og at den anvendte metode også er korrekt. Energitilsynet vurderer, at afgørelsen af 2. februar 2011 sikrer, at klager opnår dækning af afskrivninger og forrentning af investeret kapital, præcis som loven forudsætter. Energitilsynet finder derfor, at afgørelsen af 2. februar 2011 skal stadfæstes. Til støtte herfor har Energitilsynet navnlig anført følgende: Side 10 af 23 Forhøjelsen af klagers indtægtsramme er givet som et individuelt beløb, der skal indregnes i reguleringsprisen for hvert år af investeringens levetid. Dette beløbs størrelse sikrer netop afskrivninger og forrentning af den investerede kapital, som det er forudsat i ELFORaftalen og udmøntet i indtægtsrammebekendtgørelsen. Ved metoden indregnes forhøjelsen for en nødvendig nyinvestering først i reguleringsprisen for et år, når årets leverede mængde er kendt. Metoden hindrer, at forhøjelsen for den nødvendige nyinvestering bliver større eller mindre, hvis den leverede mængde vokser eller aftager. Reguleringsprisen er fastlagt som grundkomponent for indtægtsrammen for at sikre en overholdelse af ELFOR-aftalen, som udmøntet ved elforsyningslovens 70, stk. 2. ELFOR-aftalen fastslår, at de gennemsnitlige nettariffer pristalsreguleret ikke må stige. ELFOR-aftalen slår samtidig fast, at kapital til finansiering af nødvendige nyinvesteringer skal kunne forrentes og afskrives. Af elforsyningslovens 69, stk. 2, følger, at Energiministeren fastsætter de regler, under hvilke forrentning af kapital kan indregnes i elnetselskabernes priser. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne til bestemmelsen 4, at der sondres 4 Lovforslag nr. 236 om forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning fremsat den 21. april Lovforslaget er offentliggjort på hjemmesiden:

11 mellem en forrentning af den ordinære kapital og forrentning af nødvendige nyinvesteringer. Dette fortolker Energitilsynet således, at forrentningen af elnetselskabers kapital svinger i takt med, at indtægtsrammen svinger med den leverede mængde, som det er udformet i indtægtsrammebekendtgørelsens 3, stk. 1. Imidlertid skal forhøjelserne for nødvendige nyinvesteringer ligge fast som et beløb, der sikrer forrentningen af nyinvesteringen. Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2, at en nødvendig nyinvestering skal føre til en forhøjelse af reguleringsprisen. Reguleringsprisen udmeldes af Energitilsynet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 14. Derudover angiver bekendtgørelsen ingen beskrivelse af, hvordan dette skal foregå. Energitilsynet finder, at reguleringsprisen er en regneteknisk størrelse, der beskriver den gennemsnitlige opkrævningsmulighed pr. kwh. Reguleringsprisen er ikke lig med den tarif, virksomheden kan opkræve hos forbrugerne. Forhøjelse af reguleringsprisen skal sikre at mankoen dækkes, jf. i bekendtgørelsens 13, stk. 2. Det er Energitilsynets vurdering, at det er afgørende at sikre, at forhøjelsen af netselskabets reguleringspris sikrer netop de afskrivninger og den forrentning af den investerede kapital, som indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2, foreskriver. Side 11 af 23 Energitilsynet har fastlagt en praksis i forbindelse med alle reguleringsprisforhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer, som har været benyttet siden 2005, og der er siden truffet et betydeligt antal afgørelser i overensstemmelse hermed. Branchen har ikke tidligere påklaget eller afgivet bemærkninger hertil. Metoden for beregningen af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer blev derimod fastlagt i foråret 2005 i dialog med branchen. Beskrivelse af metoden blev ved brev af 14. februar 2005sendt i høring hos brancheorganisationen Dansk Energi, som klager (dengang NESA Net) er medlem af. Af høringsmaterialet fremgår, at Energitilsynet ved nødvendige nyinvesteringer beregner de beløb, der sikrer afskrivning og forrentning af den investerede kapital, og at beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen er en modelberegning ud fra en antagelse om uændrede leverede mængder elektricitet. Energitilsynet indregner først forhøjelsen i reguleringsprisen i forbindelse med, at et års reguleringspris efterfølgende gøres endeligt op, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 8. Metoden sikrer dækning af afskrivninger og forrentning ved en nødvendig nyinvestering og fører til, at et elnetselskab skal have forhøjet sin opkrævningsmulighed med et beløb, der svarer hertil. Når dette beløb skal indregnes som et tillæg til reguleringsprisen, må beløbet i kroner deles med mængden af leveret el, da reguleringsprisen er den

12 gennemsnitlige pris pr. leveret kwh, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 14. Tillægget til reguleringsprisen er således et gennemsnit pr. kwh af det beløb, der dækker afskrivninger og forrentning af den investerede kapital. Beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen forudsætter, at den leverede mængde el kendes for alle år i nyinvesteringens levetid. Da den mængde el, et selskab leverer et givet år, først er kendt efter årets udgang, kan Energitilsynet, når et års leverede mængde er opgjort, omregne det beløb, der dækker en nødvendig nyinvesterings afskrivninger og forrentning, til et tillæg til reguleringsprisen. Dermed sikres det, at et selskab nøjagtigt får dækket sin mako. Det er Energitilsynets vurdering, at det ikke er hensigten med indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2, at forhøjelser af reguleringsprisen for nødvendige nyinvesteringer skal svinge med den leverede mængde el. Formålet med forhøjelsen er, at sikre afskrivning og forrentning af investeringskapitalen i fremtidige år. Forhøjelsen svarer således til, at den investerede kapital kan forrentes og afskrives, hvilket sikres ved Energitilsynets metode. Metoden er ikke i modstrid med Energistyrelsens vejledning til indtægtsrammebekendtgørelsen. Hvis et fast tillæg til reguleringsprisen skulle sikre dette, ville det føre til en ny beregningsmodel, hvor tillægget eksempelvis blev fastlagt på baggrund af en prognose for udviklingen i den leverede mængde. En sådan model ville ikke være i overensstemmelse med princippet om, at det er mankoen, der skal dækkes. Endvidere bemærkes, at en regulering af nødvendige nyinvesteringer baseret på prognoser for leverede mængde el vil være regulatorisk uhensigtsmæssig og ville kunne fordre årlige efterreguleringer for at sikre, at makoen dækkes. Side 12 af 23 Det er ikke meningen, at forhøjelsen ved en nødvendig nyivestering hverken direkte eller indirekte skal bidrage til indtjening med henblik på at dække omkostninger eller forrentning, der ikke hidrører fra investeringen. Beløb, der vedrører almindelig drift, inklusiv netforstærkninger er indeholdt i den oprindelige indtægtsramme. Såfremt den leverede mængde stiger, vil klagers indtægtsramme også stige. Blot vil de forhøjelser, der er givet direkte for nødvendige nyinvesteringer, ikke stige. I forhøjelsen, der gives, er der derudover indregnet meromkostninger til almindelig drift af nyinvesteringen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2. Dertil kommer, at det rimeligvis må forventes, at et selskab ikke etablerer et anlæg med en levetid på 40 år uden at sikre, at anlægget har nødvendig kapacitet til at håndtere de mængder el, selskabet forventer at skulle transportere.

13 Det fremgår hverken af elforsyningsloven, indtægtsrammebekendtgørelsen eller ELFOR-aftalen, at stigende omkostninger til netforstærkning skulle være argumentet for, at indtægtsrammen er knyttet til den leverede mængde el. Konstruktionen med en reguleringspris og mængdefølsom indtægtsramme har derimod sit udspring i ELFORaftalen, der foreskriver, at den gennemsnitlige pris renset for prisudviklingen ikke må stige. Dette er udmøntet i elforsyningsloven ved, at den gennemsnitlige tarif i faste priser ikke må stige. Indtægtsrammen må kun stige med de beløb, der er nødvendige for at sikre afskrivninger og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. elforsyningslovens 70, stk. 2. Såfremt forhøjelsen for en nødvendig nyinvestering var mængdeafhængig, og der var fald i den leverede mængde, ville forhøjelsen ikke svare til et beløb, der gav mulighed for at forrente og afskrive investeringen, som det kræves, jf. bestemmelsen. Indtægtsrammen skal derfor som udgangspunkt svinge med mængden, mens forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer skal være et bestemt beløb. Indregningen i reguleringsprisen kan derfor først opgøres efter årsafslutningen, da beløbet så kan opgøres som et gennemsnit pr. kwh. Reguleringsprisen er endvidere ikke nævnt i lovgrundlaget. Den er alene nævnt i bekendtgørelsen, hvor den kun er defineret som den gennemsnitlige pris pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden, jf. 2, nr. 14, i bekendtgørelsen. Side 13 af 23 Et selskabs indtægtsramme er et produkt af reguleringsprisen og den faktisk leverede mængde el. Ved at lave en ren forhøjelse af reguleringsprisen uafhængigt af, hvordan de leverede mængder udvikler sig, vil det beløb, et selskab kunne opkræve til at dække sine afskrivninger og forrentning af en nødvendig nyinvestering, afhænge af, hvorvidt den leverede mængde el stiger eller falder. Dette ville være et brud på indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2. Konsekvensen heraf vil forventeligt være, at et selskab, der ender med omkostninger, det ikke kan få dækket, kunne anmode om at få dem dækket med henvisning til indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2. Ved en metode, hvor der beregnes en forhøjelse af reguleringsprisen uafhængigt af udviklingen i de leverede mængder, er der risiko for, at dette kan give en ren fordel for selskaberne. Energitilsynet har ved udformningen af praksis søgt at undgå dette. Derfor er forhøjelserne af reguleringsprisen fastsat som et beløb i kroner, og indregnes i reguleringsprisen efter den leverede mængde er kendt. Dette sikrer en væsentlig regulatorisk robusthed, da et selskab netop får dækket sine afskrivninger og sin forrentning. Den anvendte metode hindrer, at forhøjelsen for en nødvendig nyinvestering svinger med den leverede mængde.

14 Selv moderate ændringer i den leverede mængde vil føre til en væsentlig ændring af det beløb, klager kan opkræve hos kunderne. Energitilsynets beregninger viser, at såfremt den leverede mængde el antages at vokse 1 pct. årligt i investeringens levetid, vil den samlede forhøjelse for den nødvendige nyinvestering blive 219 mio. kr. højere, hvis reguleringsprisforhøjelsen blev lagt fast på baggrund af de leverede mængder i Afskrivningerne på den investerede kapital er konstante. Det er samtidig ikke overfor Energitilsynet dokumenteret af hverken klager eller elnetbranchen generelt, at omkostningerne ved at drive anlægget skulle stige med en faktor 1:1 ved stigende mængder transporteret el. Dermed ville de omtalte 219 mio. kr., efter Energitilsynet vurdering være en ekstra indtægt, der er urelateret til investeringsomkostningerne ved den nødvendige nyinvestering. Omvendt ville et årligt fald på 0,5 pct. i den leverede mængde medføre en manglende forhøjelse i form af manglende forrentning og afskrivninger på kr. 97 mio., omkostninger selskabet ikke vil kunne få dækket. Side 14 af 23 Retsgrundlaget Energitilsynet forhåndsgodkendte i august 2005 og marts og april 2007, at de foretagne kabellægninger var nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsens forstand. Af dagældende indtægtsrammebekendtgørelsen nr af 23. december 2003 med senere ændringer fremgår bl.a. følgende: [] Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende begreber: 4) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets driftsmæssige indtægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. nr ) Indtægtsramme: Økonomisk ramme for hver enkelt virksomhed i et reguleringsår. 8) Leveret elektricitet: Antal kwh leveret til slutbruger eller anden aftager. 13) Nødvendige nyinvesteringer: a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn.

15 b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder. 14) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige pris pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden. 20) Årlig reguleringspris: Gennemsnit af en virksomheds reguleringspriser i et reguleringsår. 21) Årligt rådighedsbeløb: Gennemsnit af en virksomheds rådighedsbeløb i et reguleringsår. [] Side 15 af 23 Kapitel 3 Beregning af indtægtsrammer, reguleringspriser og rådighedsbeløb 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver virksomhed, første gang for 2005, med henblik på dækning af de i elforsyningslovens 69, stk. 1, nævnte omkostninger. Indtægtsrammen beregnes på baggrund af hver virksomheds reguleringspris pr. den 1. januar i det pågældende år og virksomhedens budget for leveret elektricitet (kwh) for året. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i et reguleringsår kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau, i forhold til det budgetterede, og ved uændret reguleringspris, i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. 2, nr. 2, i 2004 divideret med den leverede mængde elektricitet i Stk. 5. Reguleringsprisen ændres efterfølgende i medfør af 7, 13 og 14, 17, stk. 2, 19 og 22, stk. 5. [] 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris, jf. 2, nr. 20, til hver virksomhed og til transmissionsvirk-

16 somheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. 2, nr. 21. Disse priser og beløb kan senere sænkes, jf. 14. [] Kapitel 4 Forhøjelse eller sænkning af reguleringspriser og rådighedsbeløb 13. Energitilsynet kan hæve reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af: 1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer. 2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndighederne eller den systemansvarlige virksomhed. 3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser. Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning, såfremt virksomheden dokumenterer, at der ikke inden for de med investeringen, jf. stk. 1, nr. 1, forbundne driftsomkostninger, indtægter og besparelser er tilstrækkelig grundlag for at sikre afskrivning og forrentning svarende til den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint af investeringen. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skal sikre, at mankoen dækkes. Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer kan indregnes i reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet fra idriftsættelsestidspunktet af aktivet. Side 16 af 23 Stk. 3. Energitilsynet kan i medfør af elforsyningslovens 76, stk. 4, fastsætte nærmere regler om ansøgning og dokumentation med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og effektiv administration. []. Indtægtsrammebekendtgørelsen er udstedt i medfør af bl.a. 69, stk. 2, og 70, stk. 2 og 3, i elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved 1 i lov nr. 494 af 9. juni Af bestemmelserne i 69 og 70 fremgik bl.a. følgende: [] 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensynta-

17 gen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. Ved fastsættelsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 eller udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller sikkerhed til fordel for en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april Priserne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheden. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om beregning af driftsmæssige afskrivninger og om opgørelsen af virksomhedernes nødvendige kapital samt regler om, på hvilke betingelser der i priserne kan ske indregning af forrentning af kapital efter stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvordan der ved fastsættelsen af priserne efter stk. 1 skal tages hensyn til andre indtægter, som virksomhederne opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om regnskabsmæssig adskillelse mellem forskellige aktiviteter samt regler om kollektive elforsyningsvirksomheders regnskabsføring og budgettering, herunder at kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og offentliggøre årsrapporter i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Side 17 af Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Stk. 3. Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver af de berørte virksom-

18 heder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Ministeren kan fastsætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende ydelser, som virksomheden skal gennemføre som bevillingshaver, jf. 20, stk. 1. []. Bestemmelserne i elforsyningslovens 69 og 70 fik ovenstående ordlyd ved vedtagelsen af lovforslag 236 om forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning som fremsat den 21. april Af lovforslaget fremgår bl.a. følgende: [] Til nr. 70 ( 69, stk. 2) Ændringen af 69, stk. 2, 1. pkt., sker som led i opfyldelsen af den politiske aftale om ophævelse af begreberne fri og bunden egenkapital. Da det ved udmøntningen af indtægtsrammereguleringen er lagt til grund, at indskudskapitalen svarer til den frie egenkapital, indebærer ophævelsen af begreberne fri og bunden egenkapital, at der i prismæssig henseende ikke længere sondres mellem indskudskapital og øvrig egenkapital som i den gældende 69, stk. 2. Fokus for indtægtsrammereguleringen vil herefter være på forrentning af virksomhedernes nødvendige kapital. Det vil fortsat være nødvendigt at bemyndige økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler for opgørelsen af den kapital, der kan anvendes som forrentningsgrundlag ved fastsættelse af priserne efter stk. 1. Med ændringen af 69, stk. 2 præciseres det, at der vil være tale om den nødvendige kapital til driften af virksomheden. Det følger allerede af bemærkningerne til den gældende lov, at ministeren kan fastsætte et reguleringsmæssigt kapitalbegreb, som er udtryk for det kapitalgrundlag, som er nødvendigt for at drive et net af en bestemt udstrækning. Efter den politiske aftale skal det endvidere sikres, at elpriserne ikke må stige som følge af ændringen af kapitalbegreberne. Det fremgår derfor også af aftalen med Elfor, at der fastlægges en ny indtægtsrammeregulering, som sikrer, at de indtægter, som selskaberne samlet kan få under den nye regulering ikke overstiger de indtægter, som selskaberne oppebærer på grundlag af tariffen pr. 1. januar 2004 tillagt en inflationsregulering. Den nye regulering forventes at træde i kraft 1. januar Side 18 af 23

19 Reguleringen skal samtidig sikre, at nedsættelser af høje tariffer skaber plads til forhøjelser af lave tariffer, hvor dette findes rimeligt, f.eks. af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed. Den nye indtægtsrammeregulering indebærer, at virksomhederne til gengæld for ophævelsen af sondringen mellem fri og bunden egenkapital accepterer, at principperne for forrentning af virksomhedernes kapital ændres. I en overgangsperiode opnår kapitalen en lavere forrentning, indtil det tidspunkt, hvor løbende effektiviseringer og prisudviklingen giver grundlag for en forrentning svarende til renten på langsigtede danske obligationer plus 1 procentpoint. I denne periode må virksomhederne således forvente at opnå en lavere forrentning af den samlede egenkapital end den forrentning, man under den gældende indtægtsrammeregulering kunne opnå af den frie egenkapital. Som det fremgår af den ændrede formulering af 69, skt. 2, fastsættes de nærmere betingelser, hvorunder dette skal ske, af ministeren. Kapital, som finansierer nyinvesteringer, f.eks. til kabellægning under hensyn til forsyningssikkerheden eller i forbindelse med aktivitetsudvidelser, skal fortsat kunne forrentes og afskrives. []. Side 19 af 23 Af Energistyrelsens vejledning af november 2006 om indtægtsrammer side 1 ff. for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven fremgår bl.a. følgende: [] 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering Energitilsynet fastsætter årligt en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Indtægtsrammen er produktet af en såkaldt reguleringspris, der udtrykker den tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh, og virksomhedens budgetterede leverance af elektricitet til slutbrugere eller andre aftagere. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen. Indtægtsrammen ændrer sig således frit i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet. 2 Det tidsmæssige forløb i reguleringen Efter udgangen af et reguleringsår, der altid er et kalenderår, udmelder Energitilsynet en såkaldt årlig reguleringspris, der er et tidsvægtet gennemsnit af virksomhedens reguleringspriser i det forgangne år. Den årlige reguleringspris afspejler såvel årets pris-

20 talsregulering som eventuelle ændringer i reguleringsprisen jf. 13 og 14. Denne årlige reguleringspris skal eventuelt efterfølgende sænkes i medfør af 14, på baggrund af oplysninger i virksomhedens årsrapport. 9 Nødvendige nyinvesteringer En stigning i reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet ved nødvendige nyinvesteringer skal være begrundet i, at selskabet kun ved en prisstigning fuldt ud vil kunne afskrive investeringen og forrente den med en forrentning svarende til den lange byggerente plus 1 procentpoint. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skal således sikre, at mankoen kan dækkes, jf. 13, stk. 2, 2. sidste punktum. Side 20 af 23 Såfremt anlægget ikke er omfattet af reglerne om nødvendige nyinvesteringer, vil ændringen ikke påvirke reguleringsprisen/rådighedsbeløbet. Forhøjelse af reguleringsprisen sker efter ansøgning til Energitilsynet. Med henblik på at sikre en smidig administration af reglerne, som giver virksomheden et oplyst grundlag at træffe sin investeringsbeslutning på, anbefales virksomhederne at følge den nedenfor beskrevne procedure: Energitilsynet vurderer den fremsendte dokumentation. Såfremt dokumentationen og beregningen kan godkendes, hæver Energitilsynet virksomhedens reguleringspris fra idriftsættelsestidspunktet for investeringen. Ved længerevarende projekter (f.eks. omfattende kabellægning eller omfattende udbygninger), kan virksomheden aftale en periodisk anmeldelse, således at de ovenfor nævnte beregninger kan foretages for grupper af investeringer. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler for ansøgningerne og for formen og indholdet i den nødvendige dokumentation. Når disse foreligger, vil der her blive etableret et link til reglerne på Energitilsynets hjemmeside. [].

21 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet finder i overensstemmelse med klager og Energitilsynet, at denne sag skal behandles efter reglerne i indtægtsrammebekendtgørelse nr (herefter benævnet indtægtsrammebekendtgørelsen). Nævnet har herved lagt vægt på, at indtægtsrammebekendtgørelse nr trådte i kraft den 1. januar 2005, jf. bekendtgørelsens 25, stk. 1. Bekendtgørelsen blev den 5. november 2009, med virkning fra den 8. oktober 2008, ophævet og erstattet af indtægtsrammebekendtgørelse nr af 2. november 2009, jf. 33, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr Det fremgår af 33, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1027, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomhederne kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. Det følger af 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520, at et elnetselskabes indtægtsramme beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i det pågældende år og virksomhedens budget for leveret elektricitet (kwh) for året. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det budgetterede, og ved uændret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen på baggrund af en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 1, nr. 1. En forhøjelse af reguleringsprisen skal sikre, at mankoen dækkes, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 2. Anvendelsen af udtrykket manko i 13, stk. 2, skal efter Energiklagenævnets opfattelse forstås således, at det alene er omkostningerne ved nyinvesteringen, der skal dækkes. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at en forhøjelse af reguleringsprisen efter 13, stk. 1, nr. 1, kun skal sikre afskrivning og forrentning af den foretagne nyinvestering. I overensstemmelse hermed fremgår det af Energistyrelsens vejledning om indtægtsrammer af november 2006, side 12, at Energitilsynet efter anmodning kan hæve reguleringsprisen for at sikre rum til forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer. Side 21 af 23 Hverken indtægtsrammebekendtgørelsens regler eller forarbejderne til elforsyningslovens 69 og 70, som bekendtgørelsen er udstedt i medfør af, indeholder nærmere retningslinjer for, hvorledes forhøjelsen af reguleringsprisen til dækning af mankoen konkret skal beregnes. Valget af metode afhænger således af Energitilsynets vurdering af, hvilken metode der bedst muligt sikrer, at mankoen dækkes ved en forhøjelse af reguleringsprisen. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet er overladt et vidt skøn ved valget af metoden til beregning af forhøjelsen af reguleringsprisen. Energiklagenævnet har i den forbindelse også lagt vægt på bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens 13, stk. 3, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i med-

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Viby Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af klima- og energiminister Connie Hedegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Sikring af

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Dansk Energi indgav høringssvar ved 1. høringsrunde, jf. bilag 5, og 3. høringsrunde, jf. bilag 11. Energitilsynet sekretariat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 22-06-2011 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 123. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra chefen

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-195.223, NESA A/S ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelser af

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer NOTAT Dok. ansvarlig: MGA Sekretær: JBA Sagsnr: 10/102 Doknr: 18 19-05-2010 Høring af Energitilsynets udkast til afgørelse vedr. Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb (Elforsyning) Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere