Fondsbørsmeddelelse nr. 32/ oktober Kvartalsrapport kvartal 2001 DANSKE BANK KVARTAL / 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/ oktober 2001 Kvartalsrapport kvartal 2001 DANSKE BANK KVARTAL / 16

2 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma kvartal kvartal Indeks Året (Mio. kr.) / Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressernes andel UDVALGTE BALANCEPOSTER (Mia. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 9,5 8,3 8,2 Periodens resultat pr. aktie (kr.) * 9,5 8,3 11,0 Periodens resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 16,8 14,9 11,5 Periodens resultat i procent p.a. af gns. egenkapital * 16,8 14,9 15,4 Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 19,3 16,9 16,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 57,4 61,2 61,2 Solvensprocent (ekskl. periodens resultat) 9,4 10,1 9,6 Kernekapitalprocent (ekskl. periodens resultat) 6,5 7,1 6,8 Børskurs ultimo 123,7 106,1 141,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 80,4 78,0 70,5 Antal heltidsmedarbejdere ultimo: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Ekskl. omkostninger ved fusion. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Sammenligningstallene indeholder en proforma konsolidering af Danske Bank koncernen og RealDanmark koncernen for kvartal 2000 og året Der er ikke foretaget elimineringer af interne mellemværender og forskelle i regnskabspraksis, idet disse ikke har betydning for koncernens resultat og egenkapital. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. DANSKE BANK KVARTAL / 16

3 Beretning Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde mio. kr. i kvartal af 2001 mod proforma mio. kr. i samme periode 2000, svarende til en stigning på 10 pct. Resultat pr. aktie udviste en stigning på 14 pct. Basisindtægterne steg med 10 pct. til mio. kr., som følge af stigende nettorente- og gebyrindtægter i Detailbank og Realkredit, væsentligt øget indtjening fra koncernens rente- og valutahandel samt et forbedret resultat fra Liv og Pension. Omkostningsudviklingen var som forventet. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 3 pct. Da de første 3 kvartaler er påvirket af omkostninger relateret til fusionsaktiviteterne, forventes for året som helhed fortsat uændrede omkostninger i forhold til Tab og hensættelser på debitorer udgjorde mio. kr. i forhold til 397 mio. kr. i Hensættelsesbehovet var påvirket af afmatningen i den internationale økonomi. Basisindtjeningen steg med 883 mio. kr. til mio. kr. Beholdningsindtjeningen faldt med 839 mio. kr. til 665 mio. kr. og var væsentligt påvirket af aktiekursfaldet i september Salg af tilknyttede selskaber gav en avance på 234 mio. kr. Integrationen af RealDanmark forløber hurtigere end oprindeligt planlagt. Ultimo august 2001 blev BG Banks IT-systemer konverteret til Danske Bank koncernens edbplatform. En af de væsentligste milepæle i forbindelse med gennemførelsen af integrationen er hermed nået. Ved udgangen af 3. kvartal forventer Danske Bank koncernen fortsat, at basisindtjeningen for 2001 bliver noget højere end i Den forventede fremgang kan dog blive påvirket af den indtrufne økonomiske afmatning og uroen på de finansielle markeder. Udviklingen i basisindtjeningen for koncernen har i kvartal 2001 stort set været som forventet ved offentliggørelsen af halvårsrapporten 2001, idet hensættelserne dog er marginalt højere på baggrund af den økonomiske afmatning. Det generelle økonomiske klima har i årets første ni måneder været påvirket af turbulens på de internationale aktiemarkeder og forstærket opbremsning i den økonomiske vækst. Terrorangrebene i USA den 11. september afstedkom betydelig finansiel uro og en yderligere afdæmpning i konjunkturudviklingen. Afmatningen har også påvirket aktiviteterne og indtjeningen i Danske Bank. Således har de kapitalmarkedsrelaterede aktiviteter i Investmentbank og Kapitalforvaltning udviklet sig væsentligt dårligere end oprindeligt forventet. Tilbagegangen er dog opvejet af en bedre udvikling end forventet især inden for Realkredit og Engrosbank. Nettorenteindtægter er øget med 15 pct. hovedsageligt som følge af øget udlånsvolumen og handel med renteprodukter. Gebyrer og provisioner udviser et svagt fald i forhold til året før, idet øgede indtægter inden for låne- og betalingsformidling ikke fuldt ud opvejer nedgangen i de kapitalmarkedsrelaterede indtægter. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 344 mio. kr., svarende til 3 pct. i forhold til kvartal Omkostningerne er i 3. kvartal faldet med 9 pct. set i forhold til 2. kvartal 2001, hvilket afspejler realiseringen af fusionssynergier. Omkostninger i procent af basisindtægter viser et fald til 57,4 fra 61,2 i kvartal Tab og hensættelser på debitorer steg som følge af den økonomiske afmatning med 657 mio. kr. til mio. kr., men er fortsat på et lavt niveau. Således udgør tabs- og hensættelsesprocenten 0,16 p.a. DANSKE BANK KVARTAL / 16

4 Avance ved salg af tilknyttede selskaber vedrører BG Bank International S.A., Luxembourg, BG Factoring A/S og BG Garanti Forsikringsselskab A/S, der blev frasolgt i løbet af 1. halvår Resultatet af koncernens finansielle beholdninger androg 665 mio. kr. Resultatet var væsentligt påvirket af udviklingen på de finansielle markeder, især i september Skatten i kvartalsregnskabet er beregnet til 22 pct. af periodens resultat før skat. Skatteværdien på 700 mio. DKK af fremførbare skattemæssige underskud mv. i Fokus Bank er indtægtsført i 3. kvartal, idet de norske skattemyndigheder har accepteret, at Fokus Bank ikke skal beskattes af nedskrivning af præferencekapital, jf. omtalen i halvårsrapporten Koncernens nettoskattesats for helåret 2001 forventes at blive i niveauet 25 pct. Den aktuelle skat i Danica er øget væsentligt i 2001 samtidig med, at Danica har et stort udskudt skattetilgodehavende. Baggrunden herfor er de gældende skatteregler, hvor bonusudjævningshensættelser beskattes i det år, de indtægtsføres, mens kurstab på aktier alene kan fremføres til modregning i eventuelle aktiegevinster i de kommende år. Forsikringsbranchen drøfter for tiden denne uhensigtsmæssighed med skatteministeriet med henblik på at opnå en snarlig løsning på den uheldige asymmetri i skattereglerne. Koncernens balance steg til mia. kr. ultimo september Bankudlån er steget med 2 pct. fra udgangen af september 2000 og med 5 pct. i forhold til årsskiftet. Indlån er på niveau med september 2000 og er steget med 5 pct. i forhold til årsskiftet. Realkreditudlån steg med 4 pct. i forhold til sidste år. Det samlede bankudlån udviste i 3. kvartal et fald på 14 mia. kr. Detailbank viste en moderat fremgang, mens repoudlån og udlån uden for Skandinavien i Engrosbank reduceredes. Egenkapitalforrentningen steg til 16,8 pct. p.a. i forhold til 14,9 pct. p.a. i samme periode sidste år. Den efterstillede kapital steg med 1 mia. kr. til 32 mia. kr. Danske Bank optog i marts et obligationslån på nom. 500 mio. EUR med en løbetid på 10 år og optog i maj et obligationslån på nom. 150 mio. GBP med en løbetid på 13 år. Låneoptagelsen indgår som led i den løbende refinansiering af den supplerende kapital. KAPITAL OG SOLVENS Proforma (Eksklusiv periodens resultat) 30. september 30. september (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster i alt Solvensprocent 9,4 10,1 Kernekapitalprocent 6,5 7,1 Koncernens solvensprocent og kernekapitalprocent androg ultimo 3. kvartal 2001 henholdsvis 9,4 og 6,5 ekskl. periodens resultat. Kvartalsrapporten for kvartal er udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. De anførte sammenligningstal for 2000 er ureviderede konsoliderede proformatal for Danske Bank og RealDanmark koncernerne. DANSKE BANK KVARTAL / 16

5 Opfølgning på fusionen med RealDanmark Fusionen med RealDanmark forløber planmæssigt og nåede ultimo august 2001 en væsentlig milepæl, da BG Banks IT-systemer blev konverteret til Danske Bank koncernens fælles edb-platform. Edb-konverteringen giver isoleret set grundlag for betydelig reduktion af drifts- og udviklingsomkostningerne, og samtidig skabes grundlag for yderligere effektiviseringer bl.a. i form af filialsammenlægninger. Den fælles edb-platform styrker bankens kundebetjening, idet kunderne nu har adgang til betjening i både Danske Bank og BG Bank i alt 561 filialer. Fusionsprocessen er forløbet meget tilfredsstillende i alle forretningsområder. Banken forventer for 2001 at realisere fusionssynergier, som på årsbasis udgør ca. 1,5 mia. kr., hvilket skal ses i forhold til de forventede samlede omkostningsbesparelser på i alt 2,2 mia. kr. årligt, der ved fusionens indgåelse forventedes opnået i løbet af en 3-årig periode. Fusionssynergierne realiseres således fortsat i et hurtigere tempo end oprindeligt forudsat og ventes nu realiseret med 2,2 mia. kr. ved udgangen af De ved fusionsindgåelsen allerede planlagte besparelser i Danske Bank og RealDanmark ventes ligeledes realiseret ved udgangen af Omkostningsbesparelsen herved udgør i alt 0,7 mia. kr. på årsbasis. Den tilfredsstillende udvikling skyldes især hurtigere personalereduktion end forventet. Ved udgangen af 3. kvartal er det samlede antal medarbejdere reduceret med ca siden fusionsoffentliggørelsen. Heri indgår knap 300 nyansættelser i Danmark, idet der i begrænset omfang er ansat specialister, ligesom årets nye bankelever er tiltrådt i 3. kvartal. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med i niveauet 700 medarbejdere om fremtidig fratrædelse. Personalereduktionen skal ses i forhold til den samlede forventede reduktion på over 3 år. I kvartal 2001 er i alt afholdt 1,5 mia. kr. af de hensatte fusionsomkostninger på 2,4 mia. kr., således at der nu resterer 0,9 mia. kr. Der er afholdt ca. 0,6 mia. kr. til fratrædelsesordninger, mens 0,9 mia. kr. er anvendt til afvikling af edb- og andre kontraktforhold. Koncernens forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Proforma Andel Andel kvartal kvartal Indeks Året kvartal kvartal (Mio. kr.) / Detailbank % 36% Realkredit % 15% Engrosbank % 27% Investmentbank % 3% Kapitalforvaltning % 12% Liv og Pension % 7% Øvrige områder % 0% Koncernen i alt % 100% Detailbank, Realkredit, Engrosbank samt Liv og Pension har haft fremgang i basisindtjeningen i forhold til kvartal 2000, mens Kapitalforvaltning ikke har kunnet opnå den samme høje basisindtjening som i 2000, hvor især aktiviteten på aktiemarkederne var meget høj. Den negative basisindtjening i Investmentbank skyldes faldende aktiekurser samt lav og fortsat faldende aktivitet på kapitalmarkederne, både vedrørende handel og Corporate Finance aktiviteter. Efter fusionen er koncernens samlede risikoprofil reduceret, hvorfor allokering af kapital til de enkelte forretningsområder er reduceret fra 7,0 pct. til 6,5 pct. af forretningsområdets risikovægtede poster med virkning fra DANSKE BANK KVARTAL / 16

6 Detailbank DETAILBANK kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) **) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 29,1 26,0 31,8 27,0 28,7 22,1 30,5 25,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,2 74,7 66,9 72,7 70,8 78,5 71,0 75,7 *) Proforma **) Med virkning fra 2001 er en række større erhvervskunder overført fra Engrosbank, svarende til en stigning i de risikovægtede poster på 24 mia. kr. BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) Danmark Norge Sverige Detailbanken har ansvaret for koncernens forretninger med privatkunder samt de erhvervskunder, der betjenes gennem filialnettet i Norden. Detailbanken driver forretning under en række varemærker brands herunder Danske Bank og BG Bank i Danmark, Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. Detailbankens basisindtjening før hensættelser steg 28 pct. i forhold til kvartal 2000, som følge af en pæn stigning i basisindtægterne og en beskeden stigning i omkostningerne. Således faldt omkostningsprocenten fra 74,7 til 70,2. Danmark Basisindtjeningen før hensættelser steg 40 pct. Der er tale om en fortsat positiv udvikling i forretningsomfanget med kunderne, dog har den generelle økonomiske afmatning lagt en dæmper på udlånsaktiviteten i 3. kvartal, ligesom indlån har udvist en begrænset vækst. Rentemarginalen for private kunder er indsnævret som følge af rentefaldet. Rentemarginalen for erhvervskunder er fastholdt på trods af rentefaldet som følge af, at der i årets løb er gennemført målrettede forretningsaktiviteter med henblik på at afpasse forholdet mellem pris og risiko for alle kundeengagementer. Den fortsat negative udvikling på aktiemarkederne har medført en svag udvikling i indtægter fra gebyrer og kurtage på handel med værdipapirer. Til gengæld er salg af realkreditprodukter igennem filialnettet præget af høj aktivitet, dels som følge af et generelt fald i obligationsrenten tidligere på året, dels på grund af, at den lavere korte rente øger incitamentet til at omlægge traditionelle realkreditlån med fast rente til rentetilpasningslån. Indtægterne fra pensionsområdet har ligeledes bidraget til den positive udvikling i basisindtægterne. Omkostningerne er positivt påvirket af den igangværende sammenlægning af filialer og reduktion af medarbejderantallet. Ved udgangen af 3. kvartal er antallet af filialer reduceret med 65. På grund af edb-konverteringen har der ikke været gennemført filialsammenlægninger i 3. kvartal, men i 4. kvartal genoptages sammenlægningen af filialer. DANSKE BANK KVARTAL / 16

7 Den i august 2001 gennemførte konvertering af BG Banks IT-systemer til Danske Banks edb-platform danner grundlag for en styrket kundebetjening og en yderligere reduktion af forretningsområdets omkostninger fremover. Kunder i begge bankbrands kan efter edbkonverteringen foretage almindelige bankforretninger i samtlige koncernens filialer og på landets posthuse. Tilgangen af brugere til Netbank og andre elektroniske selvbetjeningsløsninger er fortsat høj, og koncernen har nu mere end on-line kunder. Norge Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 237 mio. kr. mod 272 mio. kr. i kvartal Fokus Bank vil via den igangværende omorganisering og den forestående edbkonvertering effektivisere organisationen og skabe grundlag for en styrket kundebetjening. Fokus Bank har i 3. kvartal åbnet en filial i Oslo-området, og antallet af filialer er nu 67. Yderligere 3 filialer planlægges åbnet i 2002, ligesom mindre rentable filialer er under afvikling. En række kampagner, som Fokus Bank har iværksat med henblik på at forbedre salget af udlåns- og forsikringsprodukter inden for privatmarkedet, har givet positive resultater. Nettorenteindtægterne har udviklet sig positivt som følge af stabile marginaler, hvortil kommer en betydelig gebyrvækst. Omkostningerne er steget pga. IT-konverteringsudgifter i forbindelse med den forestående omlægning af Fokus Banks IT-systemer til Danske Banks edb-platform. De øvrige omkostninger viser en stabil udvikling. Sverige Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 211 mio. kr. mod 275 mio. kr. i kvartal Faldet i den svenske krones værdi over for danske kroner har påvirket basisindtjeningen negativt med 32 mio. kr. Aktivitetsniveauet har været tilfredsstillende med en pæn udlånsvækst. Danske Banks markedsandel i Sverige er stigende inden for såvel privat- som erhvervsmarkedet. Udbygningen af filialnettet i større byer er fortsat i 2001 med i alt 3 nye filialer, hvorefter antallet af filialer nu udgør 45. Gebyrindtægter relateret til kapitalmarkedsaktiviteter har været faldende, mens indtægter genereret af betalingsformidling har udvist stigning. Fremgangen i udlån har indtjeningsmæssigt kompenseret for faldet i de kapitalmarkedsrelaterede aktiviteter. Omkostningerne er steget som følge af fortsatte aktivitetsudvidelser og særskilt som følge af indskud til pensionskasse i forbindelse med afdækning af pensionstilsagn til medarbejderne. Eksklusiv indskuddet til pensionskassen er basisindtjeningen opgjort i svenske kroner på niveau med sidste år. DANSKE BANK KVARTAL / 16

8 Realkredit REALKREDIT kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 15,9 9,8 16,5 14,4 16,9 10,0 9,4 9,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 36,9 47,1 35,9 40,5 34,7 49,1 47,5 47,6 *) Proforma Realkredit har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder i Danmark sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. Basisindtjeningen før hensættelser fra Realkredit steg med 53 pct. i forhold til kvartal 2000, hvilket skyldes en stigning i bidragsindtægterne som følge af øget udlån, samt en forøget konverteringsaktivitet. På trods af aktivitetsstigningen er omkostningerne fastholdt på samme niveau som i 2000, hvorved omkostningerne i pct. af basisindtægterne er faldet fra 47,1 til 36,9. Den faldende rente i den forløbne del af 2001 har medført en større aktivitet på realkreditmarkedet. Antallet af låneansøgninger i Realkredit Danmark har udvist kraftig vækst i forhold til foregående år. Kunderne ønsker i højere grad at optage FlexLån, da renten på rentetilpasningslån er faldet især i 3. kvartal. Markedsandelen af såvel bruttoudlånet som nettonyudlånet har udviklet sig positivt med en stigning til henholdsvis 34,1 pct. og 32,8 pct. Udlånsporteføljen udgjorde 438 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal i år mod 420 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2000 svarende til en stigning på 4 pct. I september 2001 opgraderede Moody s Investors Service Realkredit Danmarks obligationer fra Aa1 til den højest opnåelige rating, Aaa, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Realkredit Danmark fusionerede ved årets begyndelse med BG Kredit og Danske Kredit. Produktion og administration af lån er ved udgangen af 3. kvartal 2001 samlet i en central produktionsenhed. Koncernens distribution via ejendomsmæglere sker først og fremmest gennem ejendomsmæglerkæden home. Aktiviteterne i home s 166 forretninger er steget bl.a. som følge af samarbejdet med koncernens bankfilialer. DANSKE BANK KVARTAL / 16

9 Engrosbank ENGROSBANK kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) **) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 24,8 16,7 30,0 20,3 24,1 19,6 18,6 17,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 34,0 42,5 28,4 40,2 34,5 34,5 41,4 40,3 *) Proforma **) Med virkning fra 2001 er en række større erhvervskunder overført til Detailbank, svarende til en reduktion i de risikovægtede poster på 24 mia. kr. Engrosbanken har det globale ansvar for betjeningen af koncernens største erhvervskunder og de institutionelle kunder. Området varetager under navnet Danske Markets koncernens handelsaktiviteter på de nordiske og internationale rente- og valutamarkeder. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyse er placeret i Engrosbanken. Stigningen i basisindtjening før hensættelser på 28 pct. kan tilskrives en pæn udvikling i indtægterne og et fald i omkostningerne på 11 pct. Omkostningsprocenten er faldet fra 42,5 i kvartal 2000 til 34,0 i kvartal I finansielle markeder præget af stor usikkerhed fortsatte Danske Markets den positive aktivitets- og resultatudvikling inden for såvel rente- som valutahandel. Valutahandel udføres nu 24 timer i døgnet i København. Engrosbanks aktiviteter over for større erhvervskunder og institutionelle kunder har været præget af en forbedret indtjening som følge af en øget re ntemarginal. Aktivitetsniveauet i Skandinavien er blevet opretholdt, ligesom de internationale aktiviteter uden for Skandinavien har fortsat den positive udvikling fra 2. kvartal primært i form af gennemførte større finansieringsløsninger. Bankens globale cash management system anvendes af et stigende antal kunder og udbygges løbende, således er der i 3. kvartal åbnet for adgang til den indenlandske clearing i Polen. Tilpasningen af aktiviteterne i New York med øget vægt på udvalgte globale finansielle institutioner og kunder med naturlig forbindelse til bankens nordeuropæiske aktiviteter samt lukningen af bankens filialer i Hong Kong og Singapore ultimo 1. halvår har reduceret bankens krediteksponering. DANSKE BANK KVARTAL / 16

10 Investmentbank INVESTMENTBANK kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital - 423, ,9 189,4 504,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 156,7 73,5 331,4 119,1 136,7 76,5 89,0 74,2 *) Proforma Investmentbanken har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for Corporate Finance og inden for engroshandel med aktier og aktierelaterede produkter. Investmentbanken har også ansvaret for koncernens aktieanalyse. Investmentbanken blev pr. 1. juli 2001 udskilt fra moderbanken som selvstændigt datterselskab under navnet Danske Securities AB. Basisindtjening før hensættelser har i 3. kvartal fortsat den negative udvikling og udviser et underskud på 195 mio. kr., hvilket må betegnes som særdeles utilfredsstillende. Der er tale om en halvering af indtægterne i forhold til kvartal 2000, mens omkostningerne har udvist en stigning på 3 pct. Gennem den forløbne del af 2001 har markedsforholdene for investmentbankaktiviteterne været meget vanskelige på grund af den negative og usikre udvikling på kapitalmarkederne, således har generelt ugunstige markedsbetingelser påvirket såvel aktiehandelen som Corporate Finance aktiviteterne. Dette forhold er blevet yderligere forstærket af uroen på de finansielle markeder siden den 11. september Et større program for omkostningstilpasning til det nuværende indtægtsniveau er blevet iværksat, hvilket bl.a. omfatter en målsætning om en reduktion af medarbejderstaben med 50 personer og en nedbringelse af omkostningerne med i størrelsesordenen 150 mio. kr. på årsbasis. Den igangsatte udbygning af organisationen i de nordiske lande betyder dog, at der fortsat vil blive ansat personale med de nødvendige nøglekompetencer. Den kvalitetsmæssige udbygning foregår imidlertid i et langsommere tempo end tidligere planlagt. I lyset heraf er den tidligere annoncerede introduktion af en partnerskabsmodel for en række ledende medarbejdere udskudt. Danske Securities forventes nu at udvise et betydeligt underskud for hele DANSKE BANK KVARTAL /16

11 Kapitalforvaltning KAPITALFORVALTNING kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 153,8 194,5 153,8 123,5 186,1 151,9 167,4 182,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 47,1 41,8 48,4 51,4 42,2 45,0 45,6 42,5 Kapital under forvaltning (mia. kr.) *) Proforma Kapitalforvaltningsområdet har ansvar for koncernens porteføljepleje, investorrådgivning og Private Banking. Området henvender sig til både private kunder og til institutionelle kunder i Norden samt til det internationale investeringsmarked. Kapitalforvaltning markedsføres under navnet Danske Capital over for institutionelle og andre større investorer. Ud over Danske Bank varemærket anvendes uden for Danmark varemærket Firstnordic. Hertil kommer samarbejdet med blandt andet investeringsforeningen Danske Invest. Basisindtjening før hensættelser viste en tilbagegang på 15 pct. i forhold til kvartal 2000, hvilket kan tilskrives lavere handelsaktivitet som følge af den negative udvikling på aktiemarkederne. Udviklingen i de samlede basisindtægter i de første 3 kvartaler af året afspejler fortsat stigende indtægter fra salg af rente- og valutaprodukter og fortsat stigende porteføljemanagement indtægter. Porteføljemanagement indtægterne har dog i 3. kvartal 2001 været lavere end i tidligere kvartaler. Indtægterne fra aktiehandel- og rådgivning gennem Detailbank har som følge af udviklingen og den lave aktivitet på aktiemarkederne ikke været på samme høje niveau som i Kapital under forvaltning og rådgivning udgør 516 mia. kr. ultimo september Udviklingen i 3. kvartal skal ses i lyset af faldende markedsværdier på især de underliggende aktieporteføljer, der andrager ca. 30 pct. af den forvaltede kapital. Tilgangen af nye aftaler har i årets første 3 kvartaler netto været på 13 mia. kr. og kommer især fra investeringsforeninger og institutionelle kunder. Danske Bank har i 3. kvartal 2001 indgået aftale med Goldman Sachs, hvorved globale selskabs- og sektoranalyser tilbydes til Danske Netbank-kunder. Hermed får også private kunder adgang til analyser, der tidligere har været forbeholdt institutionelle kunder. Danske Capital Finland Oy, en del af Kapitalforvaltningsområdet og samtidig et datterselskab i Danske Bank koncernen, har indgået aftale om køb af det mindre finske kapitalforvaltningsselskab Myriadi Rahastoyhtiö Oy med kontor i Ta mpere, Finland. DANSKE BANK KVARTAL /16

12 Liv og Pension LIV OG PENSION kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) *) *) 2000*) 2000*) Resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af skadeforsikring Nettorente af investeringsaktiver m.v Basisindtjening, forsikringsdrift Funding, netto Basisindtjening før hensættelser Allokeret kapital Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 19,0 13,9 16,0 20,1 21,0 15,2 12,9 14,2 *) Proforma Liv og Pension har ansvaret for alle koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Danica koncernen. Området henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Detailbanken og Danicas eget korps af assurandører og pensionsrådgivere. Resultatet for Liv og Pension har været som forventet, idet resultatet fra syge- og ulykkesforsikring dog er negativt påvirket af de store kursfald på aktiemarkedet. Resultatforbedringen i forhold til samme periode i 2000 skyldes primært en stigning i kontorenten fra 4,5 pct. i 2000 til 8,5 pct. i Danica har haft en tilfredsstillende udvikling i præmierne. De samlede bruttopræmier for de første 3 kvartaler udgør 7,6 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. i samme periode sidste år. Korrigeret for købet af Danica Pension IV (det tidligere BG Pension) udgør stigningen 1,0 mia. kr. svarende til en fremgang på 16 pct. Som følge af de store aktiekursfald udgør det samlede investeringsafkast 2,4 pct. for de første 3 kvartaler af I 3. kvartal er Danicas aktieandel reduceret fra ca. 30 pct. til ca. 20 pct. Bonusreserven udgør 9,7 mia. kr. ultimo 3. kvartal svarende til ca. 7,8 pct. af livsforsikringshensættelserne baseret på en opgørelsesrente på 4,0 pct. Danicas bonusreserver har samlet set et betryggende niveau og kan modstå yderligere aktiekursfald på mere end 25 pct. set i forhold til kursniveauet ultimo 3. kvartal Danica har herudover en betydelig egenkapital på 9,4 mia. kr. Der er i forbindelse med uroen på aktiemarkederne tilført kapital fra moderselskabet Danica Liv I til datterselskaberne Danica Pension, Danica Pension II og Danica Pension IV. I løbet af 2001 er Danicas samlede renterisiko blevet reduceret gennem køb af afledte finansielle instrumenter. På baggrund af ovenstående forhold har Danica derfor ingen planer om at nedsætte den udmeldte kontorente for 2001 på 8,5 pct. DANSKE BANK KVARTAL /16

13 Forventninger Koncernens resultatmæssige forventninger til 2001 kommenteres i forhold til det proforma konsoliderede resultat for 2000, som er vist på side 2. For hele året forventes de samlede basisindtægter at udvise moderat fremgang, om end væksten kan blive afdæmpet som følge af den økonomiske afmatning, der blev forstærket af terrorangrebene i USA den 11. september Driftsomkostningerne og afskrivninger antages for 2001 at være på niveau med de realiserede driftsomkostninger og afskrivninger i 2000, som følge af realiserede fusionssynergier og øvrige besparelser. Omkostninger i procent af basisindtægterne forventes fortsat at falde til noget under 60 i Den økonomiske afmatning vil forringe mange virksomheders indtjeningsevne. Udviklingen kan dermed stille krav om øgede hensættelser til tab. Tab og hensættelser på debitorer antages derfor at blive på et noget højere niveau sammenholdt med På baggrund af koncernens samlede kreditrisici forventes hensættelserne for hele året dog fortsat at være på et forholdsvis lavt niveau. Samlet set forventer Danske Bank koncernen ved udgangen af 3. kvartal fortsat, at basisindtjeningen for 2001 bliver noget højere end basisindtjeningen på mio. kr. i Den forventede fremgang kan dog blive påvirket af den økonomiske afmatning samt uroen på de finansielle markeder. Beholdningsindtjeningen i 2001 vil som vanligt i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Koncernens skat inkl. den nye hensættelsesafgift forventes at udgøre i niveauet 25 pct. af resultat før skat. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2001 forventes offentliggjort den 21. februar København, den 25. oktober 2001 Danske Bank Holmens Kanal København K CVR-nr DANSKE BANK KVARTAL /16

14 Danske Bank koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året (Mio. kr.) Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressernes andel UDVALGTE BALANCEPOSTER (Mia. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt DANSKE BANK KVARTAL /16

15 Danske Bank koncernen UDVIKLING I EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER Proforma kvartal kvartal Året (Mio. kr.) Egenkapital, primo Tilgang ved fusion Kapitalnedskrivning Periodens resultat Udloddet udbytte Udbytte egne kapitalandele Straksafskrivning af goodwill Egenkapital, ultimo Minoritetsinteresser, primo Ændring ved fusion Periodens resultat Ændring i minoritetsinteresser Minoritetsinteresser, ultimo Aktiekapitalen består af stk. aktier á 10 kr. eller i alt mio. kr. Banken har kun èn aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. SOLVENS (EKSKL. PERIODENS RESULTAT) Proforma 30. september 30. september Året (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Medregnede efterstillede kapitalindskud samt opskrivningshenlæggelser Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent 6,5 7,1 6,8 Solvensprocent 9,4 10,1 9,6 Lovkrav til solvensprocenten 8,0 8,0 8,0 DANSKE BANK KVARTAL /16

16 Danske Bank koncernen BEHOLDNINGSINDTJENING Proforma kvartal kvartal Året (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Markedsværdireguleringer Obligationer Aktier Valuta Finansielle instrumenter Kapitalandele Omkostninger Andre ordinære indtægter I alt DANSKE BANK KVARTAL /16

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Præsentation Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Agenda 1. Finansielle hovedtal 2. Fusionen med RealDanmark 3. Forventninger til 2001 4. Resultatudvikling for koncernen 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for. Danske Bank koncernen

Årsregnskabsmeddelelse for. Danske Bank koncernen Årsregnskabsmeddelelse 2000 for Danske Bank koncernen Fondsbørsmeddelelse nr. 4 i 2001 22. februar 2001 Side 1 af 16 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2000 1999

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for. Den Danske Bank koncernen

Årsregnskabsmeddelelse for. Den Danske Bank koncernen Årsregnskabsmeddelelse 1999 for Den Danske Bank koncernen 2 Den Danske Bank koncernens hovedtal Basisindtjening og Årets resultat (Mio. kr.) 1999 1998 1997 1996 1995 Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2004

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 26.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - REKORDOVERSKUD

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2001

Halvårsrapport 1. halvår 2001 Halvårsrapport 1. halvår 2001 Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 9 i 2001 Realkredit Danmark 1. halvår 2001 Side 1 af 14

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2002 7. maj 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere