Værdiansættelse. Udarbejdet af: Stephan Jørgensen. Martin Høirup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse. Udarbejdet af: Stephan Jørgensen. Martin Høirup"

Transkript

1 Værdiansættelse Af Udarbejdet af: Stephan Jørgensen Martin Høirup

2 Indhold 1.0 Indledning Problemformulering Disponering Metodevalg Afgrænsning Kildekritik Præsentation af FLSmidth Historie Produkter og Markeder Ejerforhold Strategisk analyse Eksterne Analyse PESTEL analyse Porters five forces Konkurrentanalyse Intern analyse Værdikæde Generisk konkurrencestrategi Vækststrategi SWOT analyse Regnskabsanalyse Regnskabsformalia Reformulering Resultatopgørelse Balance Egenkapital Rentabilitetsanalyse Niveau 1 Egenkapitalens forrentning (ROE) Niveau 2 Afkastningsgraden (ROIC) Niveau 3 Analyse af underliggende drivere for ROIC Risikoanalyse Budgettering Vækst

3 5.2 Budget Salgsvækst Omkostninger Værdiansættelse Valg værdiansættelsesmodel Wacc kapitalomkostninger Kapitalstruktur Ejernes afkastkrav Fremmedkapitalomkostninger WACC beregning Værdiansættelse efter ReOI Følsomhedsanalyse Multipelanalyse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Artikler Bøger Internet FLSmidth A/S Interview Andet Bilagsoversigt Resultatopgørelse Balance & egenkapital Reformuleret egenkapitalopgørelse Nøgletalsanalyse Reformulering balance Indekstal af den reformulerede balance Reformulering resultatopgørelse Budget ReOi modellen

4 1.0 Indledning Denne opgave handler om værdiansættelse af den børsnoterede danske virksomhed, FLSmidth, herefter kaldet FLS. Værdiansættelse som begreb er en flydende størrelse. Et aktiv, eksempelvis biler og fast ejendom, repræsenterer sjældent en nøjagtig enslydende værdi for to uafhængige parter. Det findes der flere gode forklaringer på herunder forskel i rådighedsbeløb, brugsværdi for den enkelte osv. Fælles for værdiansættelsen af sådanne aktiver er det imidlertid, at det generelt er nemmere for den menige borger at forholde sig til værdien heraf, fordi vi umiddelbart kan forholde os til brugsværdien, fremtidig værdi, eksisterende og latente skader/risici samt faktorer, som har indflydelse på værdien af aktivet. Hvis man skal købe en bil undersøges andres tilfredshed med fabrikatet. Man sammenligner ydeevne med andre fabrikater, hvis den er brugt tjekkes bilens tidligere skader. Stiger benzinpriserne, omlægges afgiftssystemet eller forbedres de offentlige transport muligheder vælger nogle måske biler fra. Ligeledes overvejes beliggenhed, renteniveau, lånetyper, flexlån, afdragsfrihed, ejendomsskatter, evt. fremtidig beskatning af friværdi på ejendomme, ejendommens vedligeholdelsesniveau osv. I de to nævnte eksempler er det relativt alment kendte faktorer, som har indflydelse på værdien af aktivet, og det er en helt naturlig værdiansættelse, vi foretager. Under ét kan faktorerne kaldes ikke-finansielle værdidrivere. Overordnet kan værdriverne, inddeles i to niveauer Eksternt, vedrører påvirkninger fra omverdenen Internt, vedrører alene det pågældende aktiv. I erhvervslivet er værdiansættelse også et velkendt begreb, som bl.a. anvendes, når virksomheder sælges, købes eller fusionerer. Således også ved prisfastsættelsen af aktier i respektive virksomheder. Som i ovenstående eksempler er værdiansættelse i den forbindelse heller ikke eksakt videnskab med én universal værdi. FLS-aktien er ingen undtagelse. Jyske bank anbefaler køb af FLS-aktien og værdiansætter kursmål 430, Goldman Sachs 453 og Danske Bank 385, mens den aktuelle kurs er 380. På samme måde som i ovenstående eksempler værdiansættes en aktie i forhold til faktorer, som har indflydelse på udviklingen i FLS. Danske Bank forventer en større konkurrence fra kinesiske virksomheder - med pres på indtjeningen som følge - og dermed lavere værdi af FLS. 4

5 I denne opgave vil vi foretage en fundamentalanalyse af FLS og efterfølgende værdiansættelse. Vi vil udarbejde en strategisk og regnskabsmæssig analyse samt budgettering. Disse step udgør tilsammen grundlaget for en endelig værdiansættelse af FLS-aktien. Ligesom i førnævnte eksempler vil vi i vores værdiansættelse undersøge de eksterne og interne forhold, som har indflydelse på de driftmæssige betingelser for FLS (strategisk analyse). Vi vil udarbejde en historisk regnskabsanalyse og identificere de finansielle værdidrivere, salgets vækstrate, overskudsgrader mv., som ligger til grund for værdiskabelsen i virksomheden (regnskabsmæssig analyse). Herefter vil vi budgettere en forventet udvikling i de regnskabsmæssige resultater for FLS. Budgetteringen sker på baggrund af historisk opnåede regnskabsresultater samt erfaringerne fra den strategiske analyse, som tjener det formål at vurdere, hvorledes udviklingen i de - for FLS relevante, ikke-finansielle værdidrivere - vil påvirke de finansielle værdidrivere. Således vurderes FLS fremtidige indtjenings- og vækstpotentiale ud fra et bredere og mere nuanceret grundlag end blot historiske regnskabsdata og håbefulde flyvske gisninger. Vi vil ikke påstå, at den vores værdiansættelse er mere retvisende end andre værdiansættelser. Vi vil imidlertid afklare hvilke subjektive forventninger, der ligger til grund for prisen på aktien. Sagt med andre ord, fundamentale værdier kan aldrig være objektive, men afhænger af subjektive forventninger til en usikker fremtid 1. For at kunne forholde sig til disse fundamentale værdansættelser og ikke mindst sige noget om niveauet heraf i forhold til aktuelle markedspris, er det nødvendigt, at kunne forholde sig til hvilke subjektive forventninger, der er til eksempelvis, omsætning, nettodriftsaktiver osv., som igen ligger til grund for værdiansættelserne. Vi har valgt FLS fordi, det er en Danmarks gamle virksomheder, som har formået, at udvikle sig til en verdensomspænde koncern med dominans på verdensmarkedet indenfor sine forretningsområder. Endvidere har det, via vel tilrettelagt strategisk ledelse og tilfredsstillende økonomiske resultater, lykkedes FLS at genopfinde sig selv, holde sig konkurrencedygtig, fokusere på få og velvalgte forretningsområder og gøre sig mindre sårbar overfor for konjunkturmæssige påvirkninger samt fastholde væksten og udviklingen. 1 Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang af Ole Sørensen 5

6 1.1 Problemformulering Formålet med opgaven er, at foretage en fundamentalanalyse og værdiansættelse af FLS på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale (ekstern analyse) og herefter sammenligne den estimerede fundamentalværdi med den aktuelle markedspris på OMX Københavns Fondsbørs, med henblik på en vurdering af køb eller salgsanbefaling af FLS-aktien. Opgavens undersøgelsesspørgsmål er således: Hvad er værdien af FLS jf. fundamentalanalyse versus den aktuelle kursværdi? 1.2 Disponering Nedenfor følger et overblik over opgavens struktur. Under det grafiske overblik af opgavens opbygning, findes en kort beskrivelse af kapitlernes indhold. 2 Kapitel 1 2 Grafisk overblik over opgavens opbygning: egen tilvirkning. 6

7 - Indledning - Problemformulering - Disponering - Metodevalg - Afgrænsning - Kildekritik Kapitel 2 - Præsentation af FLS, historie, produkter, organisation, beskrivelse af FLS tilstedeværelse på forskellige markeder (Strategic Business Units). Kapitel 3 Strategisk analyse Eksternt niveau: - Pestel-analyse (samfundsniveau) - Porters five-forces (brancheniveau) - Konkurrentanalyse Internt niveau: - Porters værdikæde betragtning (Beskrivelse af ressourcer og kompetencer) - Generisk konkurrencestrategi - Vækststrategi SWOT-analyse: 7

8 - Opsamling på kapitlet og konklusion på hele den strategiske analyse. Kapitel 4 Regnskabsanalyse: Regnskabsanalyse af seneste 5 årsrapporter for FLS: - Gennemgang af regnskabsformalia - Reformulering af regnskaber - Nøgletalsanalyse niveau Risikoanalyse Kapitel 5 Budgettering - Vækst - Budget Kapitel 6 Værdiansættelsen: - Fastlæggelse af kapitalomkostning - Værdiansættelse jf. ReOI-modellen - Følsomhedsanalyse - Sammenligning af resultat ved værdiansættelse jf. relative værdiansættelsesmodeller. 8

9 Kapitel 7 - Konklusion på opgaven - Perspektivering 1.3 Metodevalg FLS er valgt fordi, virksomheden er attraktiv som analysevirksomhed, idet der findes offentligt tilgængeligt materiale, som anses som værende troværdigt og fyldestgørende som grundlag for udarbejdelsen af en eksternanalyse med værdiansættelse for øje. Samtidig er FLS børsnoteret og har en størrelse, som medvirker til, at regnskaber og andet offentligt tilgængeligt materiale anses for pålideligt. Endelig er FLS en relativ åben virksomhed med fyldige rapporter om markeder, konkurrenter samt øvrige strategiske forhold. Vi har ikke anvendt en specifik analyse- eller dataindsamlingsmetode. Vi har anvendt empirisk materiale i kraft af faglitteratur, om regnskabsanalyse, værdiansættelse og strategisk ledelse, som fremgår af litteraturlisten, samt artikler fra tidsskrifter og økonomiske fagblade og offentligt tilgængelige informationer fra FLS. Dette materiale danner grundlaget for vores produktion af viden. Vi anser det valgte empiriske materiale som tilfredsstillende i forhold til at leve op til at være grundlaget for en systematisk, præcis, gyldig og pålidelig besvarelse af problemformuleringen. Vi har valgt at anvende delkonklusioner ved afsnit, hvor vi har fundet det nødvendigt med en opsummering af afsnittets indhold. Vi har valgt en både forståelsesorienteret og forklaringsorienteret undersøgelsestype til besvarelsen af vores problemformulering. Der anvendes en kvalitativ- samt kvantitativ metode til den henholdsvis strategiske- og regnskabsmæssige analyse. Informationer til brug for præsentationen af FLS er indhentet fra materiale udarbejdet af virksomheden selv og offentliggjort FLS officielle hjemmeside samt diverse præsentationer overfor bl.a. investorer. Derudover er der hentet viden fra biografien: FLSmidth et eventyr i cement af Søren Ellemose. Den strategiske analyse er opbygget i to dele en ekstern og intern analyse og sammenfattet i en konklusion. Den strategiske analyse er udarbejdet jævnfør til formålet 9

10 anerkendte modeller. Viden anvendt i modellerne er indhentet via artikler fra medier som Børsen, Berlingske Tidende og Jylland Posten, som har interviewet ledende medarbejdere i FLS om deres strategiske overvejelser for virksomheden. Herudover information fra virksomheden selv. Desuden er der foretaget egne konklusioner om forventninger til påvirkninger på FLS, fra samfundsmæssige forhold (eks. i Pestelanalysen). Konklusionen på den strategiske analyse er sammenfattet i en swotanalyse som beskriver styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen tilrettelægges således at forhold både i ekstern omverden og internt i virksomheden inddrages heri. Grafisk oversigt over denne model er vist i indledningen til strategiske analyse. Denne systematiske fremgangsmåde er der undervist i på CBS, og der er endvidere søgt vejledning til opbygning i faglitteratur, herunder Regnskab og værdiansættelse En praktisk tilgang af Ole Sørensen, Associate professor, M.Sc. & Ph.d. ved CBS. Regnskabsanalysen og budgetteringen er udarbejdet jævnfør viden tilegnet i igennem flere års undervisning om emnet på forskellige niveauer og læreranstalter. De i analysen anvendte benævnelser for nøgletal osv. er imidlertid fra seneste undervisningsforløb på CBS med undervisning forestået af tidligere nævnte Ole Sørensen. Strukturen af den regnskabsmæssige analyse er ligeledes opbygget efter faglitteratur som nævnt ovenfor. Værdiansættelsen af foretages på baggrund af udarbejdet budget og udføres jævnfør Residualindkomst-modellen (ReOI). Det er en såkaldt absolut værdiansættelsesmodel, fordi den specificerer den fundamentale værdi af virksomheden. Denne værdi vurderes i forhold til markedsværdien (aktuelle kursværdi på OMXC20 i København). Modellen kaldes også nutidsværdimodel, idet den værdiansætter nutidsværdien af den budgetterede værdiskabelse. Endelig klassificeres modellen som indirekte, idet værdien af virksomheden beregnes, herfra fratrækkes værdien af netto finansielle forpligtigelser 3. For at anvende ReOI-modellen kræves der et skøn over egenkapitalforrentning, estimat for vækst (i residualindkomst), ejer afkastkrav, indsigt i kapital- 3 Frit formuleret efter regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen 10

11 strukturen, driftsoverskud og netto driftsaktiver for at kunne estimere værdien af virksomheden. Fordelene ved at anvende denne model er netop at 4 : Ingredienserne hentes fra regnskabet og data herfra er forankret i reviderede regnskaber vurderinger af aktiver, som regnskabsbrugeren kan forholde sig til. Ikke afhængig af positivt cash-flow og udbetaling af dividende. Element med størst usikkerhed, terminalværdien, udgør mindre beløb af samlede værdiansættelse. Ulempen er imidlertid, at regnskabet i sidste ende udarbejdes af ledelsen i virksomheden, som kan have incitamenter for at manipulere eller direkte omgås uærligt med tallene i regnskabet. Også dette uden at revisor kan gennemskue svindlen 5. Som supplement til værdiansættelsen jævnfør ReOI-modellen foretages afslutningsvist i kapitlet en sammenligning med estimerede værdi jævnfør relative værdiansættelsesmodeller. Den, via fundamentalanalysen, estimerede værdi vil vi sammenligne med kursværdien af FLSmidth noteret på OMX Københavns Fondsbørs pr. 23. april 2012 med henblik på en vurdering af køb eller salgs-anbefaling af FLS-aktien. Efter konklusionen perspektiverer vi kort om emnet værdiansættelse, som afrunding på opgaven. Kildehenvisninger foretages løbende gennem opgaven ved hjælp af fodnoter. Endvidere fremgår den, til opgavens udarbejdelse, anvendte litteratur af litteraturlisten bagerst i opgaven. 4 Frit formuleret efter regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen s Eks. grelt eksempel med IT-Factory sagen, hvor KPMG satte blank påtegning på deres regnskaber uden at have undersøgt reelle aktiver i virksomheden. 11

12 Kildehenvisninger foretages løbende gennem opgaven ved hjælp af fodnoter. Endvidere fremgår den, til opgavens udarbejdelse, anvendte litteratur af litteraturlisten bagerst i opgaven. 1.4 Afgrænsning Af hensyn til opgavens tilladte omfang har vi foretaget nogle afgrænsninger. Indsamling og søgning efter data og empirisk materiale er stoppet pr. 26. april Således vil informationer om FLS, væsentlige som mindre væsentlige, ikke være inddraget i fundamentalanalysen. FLS aktivitet består af aktiviteter indenfor Mine- og cement industrien samt Cembrit området. Igennem opgaven vil vi veksle imellem at sondre mellem FLS aktiviteter som helhed og foretage underopdeling i de respektive SBU 6. Eksempelvis vurderes begge aktiviteter under ét i PESTEL-analysen, mens der foretaget respektive markedsanalyser af henholdsvis cement- og mineindustrien jf. Porters-five-forces. Vi afgrænser os imidlertid generelt fra at analysere Cembrit-divisionen. Henset til at aktiviteten herfra udgør en beskeden del af det samlede billede, og der ikke er udsigt til, at det vil ændre sig markant de kommende år. De økonomiske konsekvenser fra dette område vil imidlertid ikke blive udskilt fra de finansielle opgørelser, da vi ikke har regnskabsmæssig indsigt til at foretage denne opdeling. Vi har valgt at afgrænse os fra at inddrage FLS opkøbsplaner af det australske selskab Ludowici Limited, til trods for at det vil have har stor indflydelse på FLS, og det sandsynligvis allerede på nuværende tidspunkt afspejler sig markedskursen på FLSaktien. Som verdens førende leverandør af kulcentrifuger, vibrationssigter samt sliddele til mineindustrien vil opkøbet Ludowici have betydning for de strategiske overvejelser og influere de ikke-finansielle værdidrivere, og herigennem finansielle værdidrivere som omsætning, overskudsgrad mv. Endvidere vil det også påvirke kapitalstrukturen og dermed tilbagediskonteringsfaktoren (wacc). På den baggrund har vi overvejet at tilføje et yderligere formål; Foretage en værdiansættelse af Ludowici og sammenholde denne pris med FLS udbudspris, samt under- 6 Strategic business units 12

13 søge hvorledes, det er hensigten, at Ludowici skal bidrage i nuværende og fremtidige strategi for FLS. Afslutningsvis, foretage en værdiansættelse af FLS efter opkøbet. Henset til opgavens omfang er dette imidlertid ikke implementeret i opgaven. 1.5 Kildekritik Vi har benyttet os af data og informationer indhentet fra anerkendte tidsskrifter som vurderes at have tilfredsstillende validitet og pålidelighed. Vi har alligevel forholdt os kritisk til indhold, afsender og budskab. Faglitteraturen er primært formidlet via CBS og anvendes til undervisning indenfor området over hele verden. Fundamentet for analysen er baseret på redskaber og teorier, udarbejdet, anvendt og praktiseret af anerkendte professorer indenfor emnet og indgår i videnskabeligt udgivet materialet og anses således som validt. Til trods for at vi anvender modeller og teorier skabt af de førende indenfor området, skal det bemærkes, at resultatet af fundamentalanalysen aldrig bliver bedre, mere præcist eller dybdegående end dem, som foretager analysen. Jf. logikken, at nok kan bilen være en Ferrari, men kørslen afhænger af chaufføren. Vi har således respekt for, - at personer som til daglig beskæftiger sig med emnet og har indgående kendskab til FLS forretningsområder og kan gennemskue de strategiske udfordringer og muligheder - kan give et endnu mere præcist estimat for fremtiden, og dermed skabe endnu bedre budgettering og endelig give mere retvisende billede af værdien. Men eksperter kan tage fejl. Det afgørende er hvilke forudsætninger og forventninger, som ligger til grund for værdiansættelsen. 2.0 Præsentation af FLSmidth Historien om FLS er et fantastisk stykke af Danmarks erhvervshistorie, som i sig selv, kunne være omdrejningspunktet for en spændende opgave. Vi vil imidlertid nøjes med kort historisk introduktion af virksomheden og fokusere på udviklingen indenfor de seneste år. Afsnittet tjener det overordnede formål at skabe en grundlæggende forståelse for virksomhedens fortid, idet vi mener, det er grundlaget for at kunne forholde sig til fremtiden. 13

14 2.1 Historie Frederik Læssøe Smidth stifter i 1882 virksomheden Teknisk Bureau. Frederik arbejder som maskinkonstruktør, men har et spirende ønske om selvstændig virke som rådgivende ingeniørvirksomhed ved opførelser af mølleri- og teglværksanlæg samt bygning af kornpakhuse. Det er imidlertid ikke nemt for Frederik at finde maskinfabrikker, som han repræsenterer eller kunder som ønsker hans rådgivning. Lykken vil imidlertid, at han vinder kr i Klasselotteriet og med opsparing på samme beløb kan han drage på forretningsrejse i Europa, hvorfra han returnerer med en ordre på rådgivning ved købet af en papirmaskine og som repræsentant for en række tyske maskinfabrikker 7. Grundstenen for rådgivningsvirksomheden er lagt. I løbet af få år optages to partnere i virksomheden og virksomheden omdøbes til FLSmidth & Co.. I 1887 opføres en cementfabrik nær Limhamn produceret af FLS. Fabrikken opføres af en gruppe svenske fabrikanter, som allerede har tillid til FLS fra opførelser af teglværksanlæg. Forud for arbejdet på cementfabrikken har Frederik testet en kuglemølle til knusning af cementklinkerne. Teknikken bag kuglemøllen er banebrydende, og fabrikken høster stor anerkendelse, og FLS får en ny ordre om opførelse af en cementfabrik i Norge. Godt omdømme, teknologisk udvikling og service er faktorer, som skabte grundlaget for FLS, og det er de samme essentielle faktorer for FLS nuværende strategi Aalborg Portland opføres og bliver samtidig stedet, hvor FLS ingeniører kan nærstudere faserne i cementproduktion og forbedre produktionsapparatet Internationale kontorer åbnes i London, Paris og New York FLS introducerer roterovnen FLSmidth af Søren Ellemose s.15 8 FLSmidth af Søren Ellemose s

15 FLS fylder 75 år og kan samtidig fejre at produktionsudstyr fra FLS står for 40 % af verdens samlede cementproduktion Op gennem perioden spreder FLS sine aktiviteter over flere forskellige forretningsområder og datterselskaber, som ligeledes spreder sig om en bred vifte af forretningsområder. Ved tærsklen til det nye årtusinde betegnes FLS imidlertid som et kriseramt industrikonglomerat. Forskning og udviklingen i cementindustrien er gennem årerne blevet forsømt, og konkurrenterne er ved at indhente forspringet. Endvidere bidrager stridigheder i ejerskabskredsen heller ikke til at fokusere på driften og få vendt udviklingen Det bliver en skelsættende periode. I 2002 tiltræder Jørgen Worning som bestyrelsesformand for FLS. Citat: Han blev hentet ind for at rydde op i den problemramte betonkoncern 9. Gælden udgør i 2001 kr. 5,5 mia. Indtjeningen forplumres af utilfredsstillende resultater i ikke-kerne forretningsområder. Konkurrencen fra kineserne rammer hele cementindustrien. Dog er den uenige ejerskabskreds trods alt blevet enig om, at de på sigt ikke er de optimale ejere af koncernen. En større turn-around iværksættes og to underskudsgivende områder FLS Aerospace og FLS Miljø frasælges, for at nedbringe gælden. Der tegner sig et billede af, at der alene fokuseres på kerneforretningsområderne cement- og mineralindustrien. At turn-arounden er en succes, understøttes af grafen nedenfor som viser, at det blødende underskud stoppes. Endvidere modtages der i 2003 et købstilbud på FLS til kurs 71 en meget beskeden pris set i forhold til nuværende kurs på ca Og det blev også afslået. Jørgen Huno Rasmussen tiltræder i 2004 som adm. direktør for FLS og fuldender sammen med Worning det relativt exceptionelle comeback for FLS er året hvor mineralaktiviteterne fra GL & V opkøbes. Hermed opnår FLS at blive førende på markedet for levering af udstyr til mineralindustrien. Samtidig opfyldes et længe ventet ønske om, at mineralområdet kommer op på størrelse med cementdivisionen, hvilket skal bidrage til at gøre virksomheden mindre følsom overfor cykliske udsving i efterspørgslen for cement. Årsrapporten for 2007 viser en flot omsæt- 9 Citat fra Berlingske Tidende Farvel uden fortrydelser interview med Jørgen Worning 15

16 ning og solidt resultat. Samtidig slipper storaktionærselskabet Potagua A/S ejerskabet, ved afskaffelse af A-aktierne og sammenlægning af selskabet med FLS FLS intensiverer fokuseringen på kerneforretningsområderne og leverer gennem årerne tilfredsstillende resultater og gør sig uafhængig af gældsbyrder. Virksomheden har formået at holde sig konkurrencedygtig ved at benytte en overordnet globaliseringsstrategi 12 : 1. Hele tiden at blive billigere ved at øge ingeniørarbejdet i Indien. 2. Flytte produktionen til Kina. 3. Styrke forskning og produktudviklingen, så virksomheden er foran konkurrenterne 10 Avisartikel fra Berlingske Tidende FLSmidth: Mission completed portræt af Jørgen Worning 11 Opstilling af omsætning og resultat for FLSmidth i turnaround-årerne, egen tilvirkning, anerkender at det ikke er eneste forklaringsvariable for fremgangen. 12 FLSmidth ved adm. dir. Jørgen Huno Rasmussen fra artikel i Jyllands Posten

17 I 2012 beskæftiger FLS ca medarbejdere - heraf i Danmark. Meget tyder på, at FLS er tilbage ved sine historiske rødder. Fin økonomisk sundhedstilstand. Virksomheden lider ikke længere af volumen-syge og har opgivet en forældet konglomerat tankegang og fokuserer alene på kerneforretningsområderne cementfabrikker og mineralindustrien 13. Det tyder på, at FLS er godt rustet til fremtiden med strategi for håndtering af konkurrencen, stålsat strategi for aktiviteterne og økonomien intakt. Derudover vil FLS ikke længere kun levere de rå maskiner, men nu også klargøre og servicere anlæggene, når de er i drift. Denne ide understøttes ved lanceringen af den nye struktur for virksomheden, hvor service er blevet en selvstændig division på linje med cement og mineraldivision 14. FLS vil oprette otte såkaldte supercentre, således at kunderne hurtigere kan tilbydes reservedele til anlæggene, træningsfaciliteter for medarbejdere og generelt være tættere på de kunder, som skal have udført service på drift og vedligeholdelse. FLS er ved at have sluttet cirklen og være tilbage ved sit udgangspunkt og ur-drivkræfter; Som for over 125 år siden, da Limhamn fabrikken blev opført på baggrund af: Godt omdømme, teknologisk forspring og service. 2.2 Produkter og Markeder FLS leverer maskiner, udstyr og service til cement- og mineralindustrien over hele verden 15. Virksomheden leverer både enkelt maskiner og komplette nøglefærdige anlæg til produktion af cement og udvinding af mineraler samt tilhørende serviceaktiviteter, herunder efterfølgende service, forbedringer og oplæring af kundernes medarbejdere i optimal drift af anlægget 16. I nedenstående graf, til venstre vises % -andel af omsætningen for inddelt efter de tre kerneaktiviteter (vi har afgrænset os fra at inddrage Cembrit i opgaven). I grafen til højre vises % -andel af EBITA (resultat før, renter, skat og afskrivninger). 13 FLSmidth af Søren Ellemose s New structure for FLSmidth præsenteret på FLSmidth Capital Market Day Se evt. bilag for oversigt over strukturen jf. note FLSmidth Business concept: One Source one company 17

18 Omsætningen er i årsrapporten fordelt på de tre ovenstående områder. Jf. ny strategi i FLS bliver aktiviteterne inddelt i fire selvstændige strategic business units (ikke regnskabsmæssigt). De fire SBU er udgøres af, kundeservice, Bulk-materialer (kul, jernmalm, gødnings mineraler mv.), kke-jernholdige mineraler (kobber, guld og andre mineraler) og cement. 17 Ikke-jernholdige I mio. kr. Kundeservice Bulk-materialer mineraler Cement Omsætning EBITA- % % 5 % 12 % 11 % Markedspotentiale Primære konkurrenter Alle leverandører i branchen ThyssenKrupp Polysius, Metso Sandvik, FAM, Metso, Outotec, ThyssenKrupp, Sandvik, Weir Sinoma, ThyssenKrupp Polysius, KHD Der følger naturligvis en dybdegående beskrivelse af det komplette program under hver SBU, herunder beskrivelser af de respektive produkter eks. cementovne, knusere, møller, centrifuger osv. 18. Af hensyn til omfanget i opgaven vil vi ikke foretage yderligere uddybelse af disse.modellen ovenfor 19 viser omsætningen, resultat før renter, skat og afskrivninger for 2011, fordelt på de forskellige SBU ere. Endvidere har FLS vurderet markedets samlede størrelse - dvs. umiddelbare vækstpotentiale i de respektive SBU ere. Det skal dog bemærkes, at oplysningerne stammer fra FLS, og vi har ikke indblik i, hvordan vurderingen af potentialet er beregnet. Vi betragter imidlertid, opgørelsen som valid. FLS henter en stor del af sin omsætning i USA og i andre vestlige lande med veludviklede markeder. Virksomheden har samtidig også en betydelig aktivitet hos emer- 17 Kopieret fra FLS Group Strategy and Structure Fra præsentationen Capability delivered af FLSmidth 19 Egen tilvirkning, data fra FLS Group Strategy and Structure

19 ging-markets lande, Asien, Mellemøsten og Sydamerika, hvor industrialisering og nybyggerier giver stor efterspørgsel på cementfabrikker Ejerforhold FLS har været noteret på OMX Københavns Fondsbørs siden Virksomheden har udstedt aktier á kr. 20,00. Der er noteret omkring aktionærer, og ingen ejer mere end 5 % af den samlede aktiekapital. 98 % af kapitalen er frit flydende efter Potagua A/S blev lagt sammen med FLS Strategisk analyse Den strategiske analyse er opbygget efter nedenstående model Egen tilvirkning på baggrund af informationer fra årsrapporten for FLSmidth & Co. A/S for Egen tilvirkning efter oplysninger jf. 19

20 23 Analysen er opbygget i en ekstern og intern analyse og sammenfattet i en swotanalyse. Den eksterne analyse har til hensigt at foretage en vurdering af hvilke faktorer i virksomhedens omverden, der kan påvirke de driftsmæssige betingelser, positivt såvel som negativt. Som navnet indikerer, har den interne analyse til hensigt, at afdække de ressourcer og kompetencer, virksomheden besidder. Det overordnede formål med den strategiske analyse er, at skabe et grundlag for at kunne vurdere udviklingen i de ikke-finansielle værdidrivere, som er afgørende for vurderingen af forventningerne til udviklingen i de finansielle værdidrivere og dermed budgetteringen (indtjeningsevne og vækstpotentiale) således den endelige værdiansættelse. 3.1 Eksterne Analyse For at vurdere virksomhedens eksterne miljø og faktorer, som kan have effekt og betydning for forudsætningerne for FLS, anvendes en Pestel-model til vurdere omverdenen på samfundsniveau, Porters-five-forces modellen til analyse på brancheniveau 23 Modellen kopieret efter SWOT-analysens elementer fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen s. 117 egen grafisk tilvirkning. 20

21 og endelig konkurrentanalyse 24 for at skabe et overblik over hvilke kræfter FLS konkurrere mod PESTEL-analyse Analysen er udarbejdet som samlet analyse for FLS både cement- og mineralindustrien. Politiske faktorer Politisk ustabilitet påvirker cement- og mineralindustrien. Eks. medførte det arabiske forår et fald i efterspørgslen på cement som følge uroen i de aktuelle lande. I 2011 har FLS 48 % af sin omsætning i udviklingslande og 21 % i BRIC-lande. På baggrund heraf er FLS eksponeret mod regeringsskift og anden politisk usikkerhed i emerging-markets/udviklings lande, som hæmmer investeringslysten i de lande, hvor ustabilitet indtræffer. Endvidere antages det, at det samtidig kan være ressourcekrævende at opbygge relationer til nye beslutningstagere i udviklingslandene efter evt. regeringsskifte. Skibsværftsindustrien blev i sin tid hårdt ramt af konkurrencen fra statsejede selskaber fra primært Kina. FLS møder i dag samme konkurrence. Kinesiske selskaber har været i stand til at dumpe priserne på maskiner til cementindustrien med helt op til 40 % som følge af deres adgang til billigere ressourcer. Det er således svært for FLS at konkurrere mod statsstøttede virksomhed fra Kina. Når det kinesiske marked samtidig er lukket land for udenlandske virksomheder, kan de kinesiske konkurrenter have overnormal indtjening på deres hjemlige marked. Værdien herfra kan de anvende som rygstød i erobringen af markedsandele på verdensplan. Mineralindustrien er mindre eksponeret overfor politiske faktorer. Henset til at de processer og endelige produkter hvori mineralerne indgår, er mindre følsomme overfor ustabilitet. Der er tale om en industri med generelt stigende global efterspørgsel efter især kul, jernmalm, gødning og kobber (industrialisering og urbanisering i emergingmarkets lande). 24 Exploring corporate strategy af Johnson, Scholes og Whittington s

22 Økonomiske faktorer Cement industrien påvirkes i høj grad af de økonomiske konjunkturer. FLS har tidligere været begunstiget af flere års højkonjunktur, hvor investeringslysten har været stigende, hvilket har afspejlet sig i efterspørgslen på cement. Den bratte nedtur i økonomien med recession og lavkonjunktur har imidlertid ikke haft samme modsat virkende negative effekt, idet cementproduktionen i højere grad er påvirket af lokale og regionale (på verdensplan) økonomiske forhold og efterspørgsel - fremfor globale konjunkturer. Således har nedgangen i omsætningen i den vestlige verden i de seneste år været modsvaret af en stigende aktivitet på i det asiatiske marked samt Rusland og Sydamerika. Økonomisk vækst er som regel en positiv vækstdriver for FLS. Væksten har imidlertid ført til inflation i Indien, hvilket har medført stigende renter, som har hæmmet investeringslysten og efterspørgslen for cement. FLS påvirkes af udsving i den globale økonomi. Virksomheden har imidlertid vist sig mindre sårbar overfor udsving i konjunkturerne ved at operere på hele verdensmarkedet. Endvidere har mineralindustrien ligeledes været mindre udsat overfor udsvingene i økonomien, dels fordi mineralerne finder anvendelse i tusindvis af produkter som ikke er konjunkturbestemte, men også på grund af stigende efterspørgsel fra udviklingslandene. Sociale og kulturelle faktorer I takt med at større befolkningsgrupper verden over bliver rigere, vil de leve bedre. Den vestlige levestandard vinder indpas over hele verden. Flere efterspørger cementbyggerier og ikke mindst infrastruktur. CSR miljøprogrammer, medarbejderprogrammer (fagliguddannelse og etik, moral). Tiltag, som udover de direkte formål, skal bidrage til positivt image for FLS. Teknologiske faktorer I en tid hvor der stadig er stigende fokus på, at ressourcerne er knappe, skal maskinerne kunne udnytte råvarerne maksimalt. Det stiller teknologiske krav til FLS om 22

23 konstant udvikling af maskinerne. Vedligeholdelsesfaktoren, levetid og bortskaffelsesomkostninger samt miljømæssige krav/hensyn er ligeledes afgørende faktorer. Miljømæssige faktorer Øget fokus på udledning af co2-gasser. Negativt for branchen, men samtidig positivt for FLS eftersom gammelt udstyr skal udskiftes med nyt, hvor FLS har investeret i udvikling af miljøcertificeret udstyr. Lovgivningsmæssige faktorer Lovmæssige krav for udledning af drivhusgasser. Lovkrav fra eks. den kinesiske stat om anvendelse af indenlandske leverandører til opgaver i landet. Skatter og afgifter på produktionen af cement og mineralindustrien. Delkonklusion Pestel-analyse FLS påvirkes af politisk ustabilitet, udsving i de økonomiske konjunkturer, miljømæssige krav og teknologisk udvikling. At værdien på aktien påvirkes af de økonomiske konjunkturer er årsagen til, at FLS betegnes som en cyklisk aktie. Jævnfør de opnåede resultater henover de sidste seks år, bekræftes denne antagelse. Imidlertid har det lykkedes FLS, at gøre sig mindre udsat for cykliske udsving i økonomiske konjunkturer og politisk ustabilitet ved at sprede aktiviteten på hele verdensmarked og øge aktiviteten i mineralindustrien, som har vist sig påvirkelig af faktorerne. Endvidere foretager FLS konstant udvikling af deres produkter, og der investeres i at være på forkant med teknologiske fremskridt og miljømæssige hensyn. Nedenstående grafer viser den procentvise vækst i henholdsvis omsætningen i FLS samt BNP. Graferne viser, at FLS er en cyklisk- virksomhed, dvs. udviklingen i BNP influerer på FLS, dog med en forsinkelse, idet der går en rum tid, inden markedet absorberer ændringerne. Øverste graf illustrerer imidlertid også, at de cykliske påvirkinger mindskes. Det skal bemærkes, at ændring i omsætningen alene kan bruges som indikator, da der er flere faktorer, som spiller ind i ændringerne i omsætning, ikke mindst fornævnte turn-around. 23

24 Porters-five-forces Michael Porters Five Forces model benyttes til at beskrive konkurrencesituationen i et givet marked - i FLS tilfælde cement- og mineralbranchen. Figuren berører også, hvorledes konkurrenterne påvirker det fremtidige indtjeningsgrundlag i branchen. Modellen viser de 5 markedskræfter: Truslen fra nye indtrængere, leverandørernes forhandlingsstyrke, konkurrencesituationen i branchen samt købernes forhandlingsstyrke og truslen fra substituerende produkter. 25 Graferne er egen tilvirkning, men udarbejdet efter information fra US/Investor+Relations/Download+Center/Financial+Reports og IMF: World economic outlook (september 2011) 24

25 26 Modellen bekræfter den evige rivalisering imellem de nuværende virksomheder i branchen. Jo større markedskræfternes påvirkning er, desto sværere vil det være for FLS at opretholde forhøjet afkast. Set med FLS øjne, skal de derfor udnytte de områder, hvor markedskræfterne er svagest, for på den måde at generere et forbedret afkast til aktionærerne. Da modellen er statisk, giver den kun et øjebliksbillede af situationen i branchen, hvorfor det er yderst vigtigt at være på forkant med eventuelle ændringer, for derved at have en komparativ fordel i forhold til konkurrenterne. Konkurrencesituationen i brancherne Cementbranchen FLS er den største i verden på cementmarkedet med en markedsandel for ny kontraheret ovnkapacitet eksklusiv Kina på 31 % 27 - efterfulgt af Sinoma (28 %), Polysius (19 %), & KHD (6 %) - herefter en række mindre aktører for de resterende 16 %. Det globale cementforbrug i 2011 var på 3,6bn tons 28 Kina, som aftager af hele 2,0bn tons, svarende til 55,56 % og Indien aftagende 0,2bn tons (5,56 %). Forventningen til den globale markedsudvikling for forbrug af cement, er en vækst på 3-4 % de kom (Slide 21) 28 (side 48) 25

26 mende år, og FLS antager, at kapaciteten globalt pt. er udnyttet 75 % og i de kommende år vil stige. Det forventes, at væksten i BNP i Kina de kommende år vil være betydelig højere end i resten af verden 29, og da Kina på nuværende tidspunkt aftager klart den største del af den samlede cementproduktion, tyder det ikke på, at mængden Kina aftager, vil falde. Finanskrisen indtog i den globale økonomi har også ramt cementbranchen, som har oplevet et fald i kapacitet 30. Samtidig har den kinesiske regering tilbage i 2010 valgt at lukke en større del af kinesiske cementfabrikker pga. energieffektiviseringer 31. Som de 2 største virksomheder har FLS & Sinoma en stor samlet markedsandel. Denne voldsomme koncentration medvirker til at markedet for cement er yderst konkurrencepræget, idet begge virksomheder forsøger at blive markedsleder. Der er altså tale om en branche med en stor intern rivalisering. Mineralbranchen Foruden at være en dominerende aktør på cement markedet, er FLS ligeledes en af verdens førende ingeniørvirksomheder i branchen for mineralforarbejdning. FLS har gået fra at være leverandør af enkeltmaskiner og udstyr, til i dag at kunne levere komplette løsninger omkring etablering af anlæg med dertilhørende maskiner. Samtidig kan FLS levere reservedele og servicere disse førnævnte anlæg. Efterspørgselen efter mineudstyr fortsatte med at vokse i Dette skyldes hovedsageligt høje mineralpriser samt en høj efterspørgsel efter mineraler 32. Mineralbranchen har gennem de sidst 10 år for FLS ændret sig fra at være en mindre del af det samlede FLS, til i dag at udgøre ca. halvdelen af omsætningen (slide 4) 30 (Slide 28) (Side 38) 33 (Slide 28) 26

27 Efter en tilbagegang af globale mineinvesteringer fra 2008 til 2009, har der fra 2009 til 2010 været en positiv vækst, og det forventes, at den positive vækst vil fortsætte i 2011 & I perioden fra 2009 til 2011 har FLS oplevet en positiv vækst i ordreindgangen. Forventningen til 2012 er stabil udvikling i ordreindgangen. Dog forventes indtjeningen at stige 35. Grundet de positive forventninger til branchen, må det forventes, at der vil være en intensiveret konkurrence. Som FLS selv skriver i deres seneste årsrapport for 2011 steg mineralpriserne. Samtidig er det en branche i vækst og skyldes bl.a. sociale ændringer i udviklingslande, hvor den voksende økonomi skaber en større middelklasse, som skaber efterspørgsel. Branchen er præget af tidligere års manglende investeringer i industrien, og det må derfor forventes, at der i de kommende år vil blive investeret yderligere. Potentielle indtrængere Karakteristika ved både cement- og mineralindustrien er, at begge er yderst kapitaltunge. I begge brancher er der store udviklings og etableringsomkostninger, som kræver kapital. Skulle man være kommet ind på markedet, skal man kunne afsætte sit produkt, og da salget foregår direkte til slutbrugeren, er kompleksiteten i dette meget lav. En yderligere faktor omkring, hvorvidt det er interessant at trænge ind på markedet, er, hvor store omkostninger der er forbundet med at omstille produktionen. Sektoren er jf. PESTEL underlagt store miljømæssige restriktioner, hvorfor man skal kunne omstille sin produktion til at følge disse restriktioner. Leverandørerne i branchen mødes med høje krav, idet produktionsstop eller utilfredsstillende kvalitet medfører betydelige økonomiske tab for kunderne. Som potentiel indtrænger på markedet, skal ens produkt foruden at være konkurrencedygtigt på prisen, også have en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig har eventuelle nye indtrængere på markedet ikke denne samme erfaring som de eksisterende virksomheder (Slide 32)

28 Som udgangspunkt er det at udvinde mineraler eller fremstille cement, gjort efter velkendte processer, og disse er derfor let imiter bare. Produktion af cement er dog foruden at være energikrævende også særdeles forurenende. Derfor forsøger virksomhederne så vidt muligt at begrænse energi og forureningsniveauet, bedst illustreret da FLS i 1998 lancerede en revolutionerende måde at spare på energien 36, og det faktum at Danske Aalborg Portland har reduceret deres udledning af NOx gasser 37 De nuværende virksomheder i branchen har mulighed for at sætte en barriere op omkring markedet ved at benytte sig af patenter. En stigende grad af benyttelse af patenter vil virke dæmpende, overfor nye indtrængere. Leverandører FLS leverandører til cement- og mineralindustrien består hovedsagligt af metalproducenter af standardkomponenter. Set i det lys har FLS mulighed for at benytte sig af en fleksibel omkostningsstruktur, samtidig med at de beholder deres viden og knowhow interne i FLS. Hovedparten af produktionen udlægges derfor til underleverandører. For FLS er det dog vigtigt, at disse underleverandører kan leve op til der kvalitetsmæssige krav, man forbinder med FLS. Når FLS har indgået aftale med en leverandør, bliver denne leverandør regelmæssigt inspiceret, for på den måde at sikre at kvaliteten og forløbet lever op til det aftalte. Skulle der være uoverensstemmelse, kan man nå at få rettet op på det i forløbet, og i yderste konsekvens kan samarbejdet blive bragt til ophør. Hovedparten af FLS indkøb og produktion foregår lokalt, hvorfor en stor del af indkøbende er i lavprislande, hvilket styrker den fleksible omkostningsstruktur for FLS. Da der for størstedelen af produktionen er tale om standartkomponenter, og der er mange leverandører, er deres forhandlingskraft meget begrænset. Kunder Branchens kunder består af mineselskaber og cementproducenter. Kundernes forretningsområde strækker sig fra produktion af cement til udvinding af diverse typer af mineraler. I begge industrier er der et større antal af kunder. I cementindustrien er de global kunder: Lafarge, Holcim, Heidelberg, Cemex og Italcementi. Regionale: Vo

29 torantim, CRH, Titan, Cementir, Vicat, Buzzi & ASEC 38 samt en række små kunder, som kun er repræsenteret i enkelte lande. FLS række af kunder bevirker, at de ikke er afhængige af en enkelt kunde. Kunderne er begyndt at efterspørge hele løsninger f.s.v.a. cementfabrikker & mineralanlæg. FLS giver derfor både tilbud på at etablere fabrikken samt efterfølgende at servicere og vedligeholde den. Branchens udbydere forsøger at differentiere sig ved - bl.a. at inddrage miljø og energibesparelse samt omstillingsomkostninger. På den måde forsøges kundernes forhandlingsstyrke at minimeres. I mineralindustrien består kundegrundlaget af internationale virksomheder samt nationale selskaber, som udvinder et bredt spekter af mineraltyper - herudover mindre virksomheder som betegnes som junior minors, local minors og engineering houses, som udelukkende fokuserer på udvalgte typer af mineraler 39. Cement, som er et forholdsvist homogent produkt, produceres gennem moderne teknologier. Pris og kvalitet er essentielle salgsparametre i kundens øjne. Cement er tung og derved relativt dyrt at transportere over længere afstande. Produktionen finder derfor som oftest sted indenfor rimelig afstand til slutbrugeren. Når kundernes forhandlingsstyrke skal vurderes, er det også relevant at forholde sig til kundekoncentrationen. Ser man på USA er der 39 cementproducerende virksomheder fordelt i 36 stater med i alt 113 cementværker 40 Kundernes forhandlingsstyrke varierer i forhold til deres størrelse. Ex vil Anhui Conch Cement, som er den største cementproducent i Kina 41, formentligt have større forhandlingsstyrke end en betydelig mindre kunde, hvis der havde været adgang til det kinesiske marked. Substituerende produkter Vi vurderer, at cement- og mineralbranchen er så tilpas specialiserede brancher, så de ikke umiddelbart kan sammenlignes med andre brancher og substituerende produkter (Slide 13) 39 præsentation fra Capital Market Day Non-ferrous af Peter Flanagan

30 Virksomheder som har specialiseret sig i at servicere og reparere maskiner og produktionsudstyr, vil dog have mulighed for at penetrere cement- og mineralindustrien, for på den måde at erobre markedsandele fra de etablerede virksomheder på markedet. Umiddelbart antages truslen fra substituerende produkter til at være begrænset, idet der ikke lige er alternativer til de nuværende produkter, der benyttes i forbindelse med virksomhedernes fabrikation og udvinding af cement og mineraler. På reparation og serviceområdet, vil der være en mindre trussel fra andre virksomheder. De nuværende virksomheder på markedet, vil dog via lange kontrakter, forsøge at begrænse eventuelle nye udbyderes adgang til markedet. Delkonklusion Porters five-forces Cement- og mineralindustrien vurderes relativt attraktiv set med FLS øjne. Dette skyldes en begrænset/lav trussel fra nye indtrængere, umiddelbart ingen trussel fra substituerende produkter på kerneområderne, lav forhandlingsstyrke hos leverandørerne. Til trods for dette er FLS forretningsmuligheder fremadrettet dog under pres på grund af den store interne rivalisering på markedet mellem de nuværende aktører og kundernes moderate forhandlingsstyrke. Samtidig tyder det på, at der vil være yderligere konkurrence i markedet hovedsagligt på områderne omkring Miljø, pris, servicering og teknologi. FLS står imidlertid stærkt grundet deres position som markedsleder, deres gunstige økonomiske situation og strategisk beslutning om lanceringen af 8 supercentre i pipelinen Konkurrentanalyse Vi har valgt at udvælge nogle konkurrenter og kort beskrive dem, for derved bedre at kunne forstå markedssituationen og konkurrencen i markedet. Dette giver også værdi i forhold til den samlede strategiske analyse af FLS, som efterfølgende skal munde ud i en budgettering af fremtidig indtjening og potentiale

31 Cementindustrien Markedet for udviklingen af maskiner til produktionen af cement har traditionelt været domineret af en række europæiske virksomheder, hvor flere af disse er mere end 100 år gamle. Indtoget af kinesiske konkurrenter på det internationale marked startede for 6-7 år siden og har imidlertid ændret den konkurrencemæssige situation. FLS største konkurrent er i dag Sinoma, Kinas største leverandør cementudstyr og anlæg. I nedenstående graf ses den procentvise andel af ny kontraheret ovnkapacitet akkumuleret for de sidste fem år. For at skabe et kort overblik over konkurrenterne udarbejdes en kort beskrivelse af de primære konkurrenter: 43 Sinoma FLS største cementkonkurrent Sinoma fra Kina. Virksomheden er totalleverandører indenfor cementindustrien på linje med FLS. Selskabet har netop aflagt årsrapport for Sinomas omsætning steg 4,9 pct. til kr. 22,4 mia., mens driftsindtjeningen på kr. 1,63 mia. var 4,4 pct. højere end i fjor. Sinomas omsætning i Kina voksede 47,3 pct. til kr. 13,75 mia., mens det internationale salg skrumpede 28,5 pct. til kr. 8,56 mia. Indtjeningen efter skat, men før ekstraordinære poster, steg 13,7 pct. til kr. 1,34 mia. i Det ses, at virksomheden har stor fremgang i Kina, men at de har det svært på de internationale markeder. Alligevel formåede Sinoma stadig, at indhente dobbelt så mange ordrer på verdensmarkedet som FLS

32 FLS cementforretning oplevede til sammenligning et fald på ca. 11 pct. i omsætningen til kr. 8,4 mia. kr., bestående af kr. 5,1 mia. maskiner, projekter og kr. 3,1 mia., mens driftsindtjeningen (EBIT) steg kr. 837 mio. kr.. FLS havde således en driftsmarginal på 10,0 pct. i cementforretningen, mens Sinoma havde en lavere driftsmarginal på 7,3 pct. i Forventningen til 2012 er, at Sinomas omsætning vil vokse 18 pct. til kr. 23,75 mia. og en indtjening efter skat som minimum ventes 10 pct. højere. ThyssenKrupp Polysius Virksomheden er over 150 år gammel og er ligesom FLS startet af én mand med en ide og teknisk snilde. Virksomheden har ansatte fordelt på 5 kontinenter med hovedkontor i Tyskland. Virksomheden er en del af ThyssenKrupp, som har over ansatte i 80. Virksomheden er bl.a. kendt for rulletrapper, der findes stort set ikke en rulletrappe, som ikke bærer navnet ThyssenKrupp 45. Virksomheden minder på mange måder om FLS og har således også en stolt corporate-kulturarv. Polysius blev imidlertid overhalet af Sinoma allerede i Virksomheden leverer samlede cementfabrikker og separate maskiner samt efterfølgende serviceydelser og er ligeledes involveret mineralindustrien. Polysius leverer ingeniørviden på et højt niveau, men har haft svært ved at konkurrere mod de overvældende kræfter fra Kina. Polysius forsøger som FLS at differentiere sig som leverandør af høj viden og kvalitet og har endvidere taget patent på flere af deres maskiner og løsninger. Hele koncernen har over patenter. KHD KHD er et selskab ligeledes med rødder tilbage til 1800 tallet. KHD tilbyder komplet funktionsdygtige cementfabrikker, enkelt udstyr, mindre anlæg, reservedele og hele spektret af associerede services på anlæggene. Den langsigtede strategi er at være 45 Ikke undersøgt påstand, alene forfatterens egen tese. 32

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Aktieudsvingene har taget til i styrke

Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktiemarkederne har igen i 3. kvartal 2015 været præget af betydelige udsving ofte fra dag til dag, hvor den kortsigtede kursudvikling har været styret af indholdet

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

virksomhedsobli- gationer

virksomhedsobli- gationer virksomhedsobli- Norske gationer Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Fred Olsen Energy, DOF Subsea og STX Anbefaling: Fred Olsen Energy Floater til 2016 NIBOR3 + 425 bp. FK: 5805921

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Helle Ib: Skattesagen kan blive en fuser. Byggeri. Typehuskonge vil bygge sommerhuse

Helle Ib: Skattesagen kan blive en fuser. Byggeri. Typehuskonge vil bygge sommerhuse Helle Ib: Skattesagen kan blive en fuser Byggeri Typehuskonge vil bygge sommerhuse byggeri strategi Parcelhuskæmpe kaster sig over sommerhuse Huscompagniet har de seneste år haft massiv succes med salg

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Rockwool International A/S HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende projekt - 8. semester, forår 2013 Opgaveskriver: Vejleder: Jens O. Elling Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S CBS Institut for

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere