Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2014-2024"

Transkript

1 Affaldsplan

2 Side 2 af 50

3 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi Baggrund for affaldsplanen Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet Rammerne for affaldsplanen Opbygning af affaldsplanen Mariagerfjord Kommune (nøgletal, kommuneplan, agendaarbejde) Mariagerfjord Strategi Klimastrategi Lovgivningsmæssige krav til affaldsplanen Affaldsbekendtgørelsen EU: Affaldsrammedirektiv og emballagedirektiv Regeringens Ressourcestrategi Miljøvurdering Inddragelse af borgerne inden planarbejdet Reneste kommune Henkastet affald Afbrænding af affald Ulovligt oplag af affald Klima Affaldsminimering Affaldsordninger for private Dagrenovation inkl. papir- og emballageaffald Restaffald Organisk dagrenovation Papir, pap, plast, metal og glas Storskrald Elektronikaffald Haveaffald Farligt affald Side 3 af 50

4 5.6 Bygge- og anlægsaffald Affald fra sommerhuse Affaldsordninger for erhverv Dagrenovationslignende affald Genanvendeligt affald, herunder organisk affald Elektronikaffald Brændbart og deponeringsegnet affald Farligt affald Bygge- og anlægsaffald fra erhverv Affaldsanlæg og -behandling Genbrugspladser Affald til genanvendelse Affald til kompostering Affald til biogasbehandling Affald til forbrænding Kapacitetsplanlægning Affald til deponering Kapacitetsplanlægning Kommunikation - borgere og erhverv Informationsaktiviteter og kampagner Administration af planen internt i Mariagerfjord Kommune Miljøtilsyn Regulativer Indberetning af affald Økonomi Tidsplan Tidsplan for gennemførelse af aktiviteter i planperioden Den langsigtede plan Side 4 af 50

5 1 Baggrund, visioner og strategi 1.1 Baggrund for affaldsplanen De danske kommuner skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen hvert 6. år revidere den gældende affaldsplan for den enkelte kommune. Affaldsplanen skal indeholde en status på affaldsområdet i kommunen (kortlægningsdel), kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet (målsætningsdel) og planlægning af den kommende 12-årige periode med særlig fokus på de første 6 år af planperioden (planlægningsdel). Denne affaldsplan afløser den gældende affaldsplan for Mariagerfjord Kommune ( ). 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet Nedenstående er Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet: Mariagerfjord Kommune vil være Danmarks Reneste Kommuner. Mariagerfjord Kommune vil have fokus på affaldsminimering, affaldsforebyggelse, beskyttelse af sundhed og miljø, klima og ressourcepolitik. Mariagerfjord Kommunes vil sikre, at nye tiltag indenfor affaldsområdet vurderes i forhold til kommunens målsætninger som klimakommune. Mariagerfjord Kommune vil sikre øget genanvendelse, og vil som minimum opnå genanvendelsesmålene i Regeringens ressourcestrategi. Mariagerfjord Kommune vil skabe affaldsordninger, der leverer en god service og skaber tilfredshed blandt borgere og virksomheder. Mariagerfjord Kommune vil skabe forståelse og engagement blandt kommunens borgere og virksomheder for korrekt affaldshåndtering. Mariagerfjord Kommune vil indtænke lokal jobskabelse som en parameter ved vurdering af fremtidige affaldsordninger. Side 5 af 50

6 2 Rammerne for affaldsplanen 2.1 Opbygning af affaldsplanen Denne affaldsplan er opbygget således, at den indeholder alle de elementer, som Affaldsbekendtgørelsen foreskriver, at den skal indeholde. Kapitel 1 indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for affaldsplanen samt de visioner, som kommunen har opstillet for affaldsområdet for den kommende planperiode. Kapitel 2 beskriver rammerne for affaldsplanen, mens de følgende 5 kapitler (Kapitel 3-8) er de hovedemner indenfor affaldsområdet, som kommunen ønsker at fokusere på i den kommende planperiode: Reneste kommune, Affaldsminimering, Affaldsordninger for private, Affaldsordninger for erhverv, Affaldsanlæg og behandling samt Kommunikation. Kapitel 9 beskriver økonom mens Kapitel 10 indeholder aktivitets- og tidsplan for planperioden ) og den lagsigtede plan ( ). Status for affaldsområdet i kommunen fremgår af Affaldsplanens kortlægningsdel, mens fremskrivning af affaldsmængder i planperioden fremgår af Bilag A. Målsætninger og konkrete aktiviteter er indsat i de relevante kapitler (Kapitel 3-8) i selve affaldsplanen. En samlet oversigt over aktiviteter fremgår som nævnt i afsnit Mariagerfjord Kommune (nøgletal, kommuneplan, agendaarbejde) Mariagerfjord kommune har indbyggere og består af ca helårsboliger (fordelt på enfamilieboliger og etageboliger) samt ca sommerhuse Mariagerfjord Strategi 2011 I Mariagerfjord Strategi 2011 har Byrådet sat mål for kommunens planmæssige og bæredygtige udvikling. Af relevans for Affaldsområdet er specielt temaerne Natur og Miljø samt Energi og Klima. Indenfor temaet Natur og Miljø er følgende målsætninger relevante for affaldsplanen: Vi vil være Danmarks reneste kommune med fokus på både det visuelle indtryk og et rent miljø. Vi vil arbejde for en natur og miljømæssig bæredygtig udvikling. Vi vil løbende fastsætte mål for indsatsen på natur og miljøområdet. 1 Danmarks statistik, 2012 data Side 6 af 50

7 Målet om at blive Danmarks reneste kommune er todelt på den visuelle oplevelse og på de miljømæssige hensyn. Et godt miljø er en grundlæggende forudsætning for, at Mariagerfjord Kommune er et godt sted at bosætte sig, men det skal også kunne ses. På affaldsområdet vil Mariagerfjord Kommune vælge langsigtede løsninger indenfor genbrug, reduktion af affald og mindre forurening. Kommuneplan skal: - Fremme et godt miljø gennem rammer for affaldshåndtering og forurening. - Arbejde for øget samarbejde med private, virksomheder og landbrug om sikring af miljøet. Indenfor temaet Energi og Klima er følgende målsætninger relevante for affaldsplanen: Vi vil arbejde for en energi- og klimamæssig bæredygtig udvikling. Vi vil arbejde for, at borgerens, virksomhedernes og kommunes energibehov og energiforbrug reduceres Klimastrategi 2011 I Klimastrategi 2011 er målsætningerne for temaet Energi og Klima suppleret og uddybet gennem strategier. For affaldsplanen er følgende målsætninger og tilhørende strategier relevante: Kommunen sætter mål for reduktion af drivhusgasudledning og klimatilpasning. Strategi: Bidrage til EU s og det danske mål ved at reducere drivhusgasudledningen med 20 % i perioden fra 2007 til 2020, svarende til en reduktion på 1,5 % pr. år fra kommunens geografiske areal. Øge andelen af vedvarende energi i kommunens geografiske areal med 20 % fra 2007 til 2020, herunder benyttelse af vind, brint, biogas, biomasse, affald, jordvarme, sol mv. Kommunen vil være rollemodel på energi- og klimaområdet. Strategi: Reducere drivhusgasudledningen fra kommunen som virksomhed med minimum 2 % pr. år frem til Energiforsyningen skal være billig, grøn og sikker, herunder baseret på en mangfoldighed af lokale løsninger. Side 7 af 50

8 Strategi: Fremme brug af vedvarende energikilder og overskudsvarme i energiforsyningen 2.3 Lovgivningsmæssige krav til affaldsplanen Affaldsplanen er udarbejdet indenfor rammerne af gældende lovgivning, herunder Affaldsbekendtgørelsen, gældende EU krav og Ressourceplan for affaldshåndtering Ressourceplanen udmønter regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald Affaldsbekendtgørelsen Den gældende affaldsbekendtgørelse er nr fra 18. december 2012, som indeholder alle overordnede krav til affaldshåndtering. Det drejer sig f.eks. om gebyrer, affaldsordninger, regulativer, behandlingsanlæg og affaldsplan samt håndtering af erhvervsaffald m.v. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen vedtage en 12-årig affaldshåndteringsplan (affaldsplan), som skal revideres hvert 6. år. Affaldsplanen må ikke stride mod den nationale affaldshåndteringsplan. Affaldsplanen skal gælde i perioden og skal dække perioden , begge år inklusive. Affaldsplanen skal indeholde En kortlægningsdel En målsætningsdel En planlægningsdel med særligt fokus på de første 6 år EU: Affaldsrammedirektiv og emballagedirektiv EU's Affaldsrammedirektiv er vedtaget i oktober 2008 og er under implementering i den danske affaldslovgivning. De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er: 1. At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende. 2. Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet. 2 Ressourceplan for affaldshåndtering , Miljøministeriet, Høringsudkast, november Side 8 af 50

9 3. At medlemsstaterne, hvis de finder det passende, skal indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning. Kommissionen skal vurdere muligheden for at fastsætte krav til bioaffaldsbehandling samt kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale. Sidstnævnte svarer reelt til en færdiggørelse af bioaffaldsdirektivet, som har været sat i bero - men som netop er taget op igen. 4. at livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtige i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet. I relation til emballagedirektivet er der ligeledes fastsat krav om genanvendelse af emballagetyper som plast (22,5 %), træ (15 %) og metal (50 %) fra erhverv og husholdninger samlet. Dette skulle i princippet være nået med udgangen af Miljøstyrelsen har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af genanvendelsen Regeringens Ressourcestrategi Regeringens Ressourcestrategi Danmark uden affald, Genanvend mere forbrænd mindre blev offentliggjort i oktober Ressourcestrategien har især fokus på øget genanvendelse af affald fra husholdninger, herunder indsamling af organisk affald, indsamling af genanvendelige materialer fra husholdninger og servicesektor samt øget genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald. Det overordnede mål for affald fra husholdninger (eksklusiv haveaffald samt bygge- og anlægsaffald) er 50 % genanvendelse i De nationale effekter fra Ressourcestrategien er gengivet i Bilag B og de nationale effekter er anvendt af Mariagerfjord Kommune ved udarbejdelse af målsætninger og aktiviteter indenfor de fem hovedemner: Reneste kommune, Affaldsminimering, Affaldsordninger for private, Affaldsordninger for erhverv, Affaldsanlæg og behandling samt Kommunikation. Som opfølgning på regeringens ressourcestrategi offentliggjorde Miljøstyrelsen i maj 2014 Ressourceplan for affaldshåndtering Ressourceplanen er en national plan for håndtering af affald, som opfylder kravene i det reviderede affaldsdirektiv 3 og udmønter samtidig regeringens ressourcestrategi Miljøvurdering For nogle planer og programmer, som f.eks. en affaldshåndteringsplan skal der ifølge Lov om vurdering af planer og programmer gennemføres en strategisk miljøvurdering. Affaldsplaner skal screenes når de sætter bindende rammer for; 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver. Side 9 af 50

10 anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering i jorden anlæg til bortskaffelse af ikke farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag anlæg i øvrigt til bortskaffelse f.eks. deponier Mariagerfjord Kommunes affaldsplan fastlægger ikke bindende rammer for sådanne anlæg, og planen er derfor ikke omfattet af pligten til strategisk miljøvurdering. 2.4 Inddragelse af borgerne inden planarbejdet Mariagerfjord Kommune ønsker at inddrage alle relevante interessenter i affaldsplanarbejdet. Kommunen har derfor i perioden fra primo april til medio maj 2013 på kommunens hjemmeside opfordret kommunens borgere og erhvervsliv til at komme med gode ideer og eller forslag til bedre affaldshåndtering. Ideerne eller forslagene skulle senest den 15. maj 2013 indsendes via mail til kommunen og blandt de indkomne idéer udvalgte kommunen den bedste idé, der blev præmieret med en Ipad. Ideerne tages med i det videre planarbejde. Kommunen inviterede også den 24/ til en workshop omkring affaldsplanen, hvor deltagere blev orienteret om arbejdet og kunne komme med input og ideer til de forskellige temaer, som affaldsplanen indeholder. Til workshoppen var inviteret en lang rækker interessenter, herunder Det grønne råd, Udvalg for Teknik og Miljø, Byrådet, Embedsmænd fra Natur og Miljø samt Teknik og Byg, institutioner, skoler, boligforeninger, sommerhusforeninger, handelsstandsforeninger mv. Ved workshoppens afslutning var der genereret mere end 100 idéer og/eller kommentarer. De fremkomne idéer og/eller kommentarer er afrapporteret i en særskilt rapport 4 og er anvendt af Mariagerfjord Kommune, som inspiration i det videre arbejde. Et væsentligt budskab fra workhoppen var, at alle deltagerne havde en meget positiv holdning til kildesortering, og mente det burde være vejen frem i Mariagerfjord Kommune, når genanvendelsesprocenterne skal øges. Et andet væsentligt budskab var, at det blev understreget, at det både som forebyggende arbejde og ved ændringer er meget væsentligt med information og kampagner. Herudover har affaldsplanen været i offentlig høring i perioden I høringsperioden er affaldsplanen blevet promoveret på Facebook, store annoncer har 4 Idékatalog fra affaldsworkshop den 24. april 2013, 18. juli Side 10 af 50

11 været indrykket i lokalaviserne, skraldebilerne har kørt med reklamer på siden og standerne på genbrugspladserne har henvist til planen. Side 11 af 50

12 3 Reneste kommune Mariagerfjord Kommune har en målsætning om at være Danmarks reneste kommune. Dette betyder f.eks. at man lægger meget vægt på, at der ikke ligger henkastet affald i naturen, på offentlige arealer, butiksområder eller ulovlig oplag af affald hos private borgere og virksomheder. Med henblik på at følge dette mål har kommunen i sidste planperiode fastlagt en lang rækkeaktiviteter indenfor emnet. En del af disse aktiviteter er gennemført i sidste planperiode, men arbejdet med at gøre Mariagerfjord Kommune til Danmarks reneste kommune fortsætter i den kommende planperiode, som beskrevet nedenfor. 3.1 Henkastet affald Mariagerfjord Kommune ønsker at bekæmpe henkastet affald, således at kommunen fremstår ren og tiltalende. Arbejdet i forhold til dette sker på flere områder: Kommunen ønsker at sikre, at det er let at komme af med sit affald, når man færdes i kommunen. Informationskampagner rettet mod forskellige interessenter. Affaldsindsamlinger i naturområder, herunder strande. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil skabe en holdnings- og adfærdsændring omkring henkastning af affald. Aktiviteter Foretage årlige affaldsindsamlinger på offentlige arealer, veje, skovstier mm. Foretage årlige strandrensninger. Det vil være ønskeligt, hvis arbejdet med henkastet affald kunne foregå i samarbejde med f.eks. de mindre byer og organisationer som Danmarks Naturfredningsforening. Planlægning og opstart af VAKS kampagne 5 i samarbejde med Park og Trafik. Fokusområder kunne være byområder, vejstrækninger, strand- og badeområder eller offentlige skovområder. Vurdering af nuværende affaldsløsninger for det offentlige rum (passende antal skraldespande og tømningsfrekvens, tilstrækkelig synlighed/information). 5 Vejledning, Aktivering, Kompetenceafklaring og Samfundsnytte er et igangsat projekt i Mariagerfjord Kommune for aktivering af unge ledige. Side 12 af 50

13 Fokus på ren strand ved samarbejde med bl.a. sommerhusudlejere (affaldsoplysninger i informationsmappen, udlevering af strand-skraldeposer mm.). 3.2 Afbrænding af affald Ifølge kommunens regulativ for husholdningsaffald er det i begrænset omfang tilladt at afbrænde haveaffald i det fri i landzone samt Sankt Hans aften i byzone og sommerhusområder. Ud over dette, er det ikke tilladt at brænde affald i kommunen. Ulovlig afbrænding af affald medfører forskellige risici, herunder luftforurening og gener for naboer, uanset om det foretages i det fri eller i fyringsanlæg. Kommunen ønsker derfor at gøre en indsats for at komme denne ulovlige afbrænding af affald til livs. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil øge tilsynet med ulovlig afbrænding af affald. Aktiviteter Gennemføre årlig kampagne vedrørende forbrænding af affald (både i det fri og i fyringsanlæg) i samarbejde med skorstensfejerne. 3.3 Ulovligt oplag af affald Mariagerfjord Kommune ønsker ikke, at der oplagres større mængder affald hos private eller virksomheder, herunder f.eks. udtjente biler, bygningsaffald mm. Affaldet bør bortskaffes korrekt, således at det ikke har uhensigtsmæssige effekter i forhold til miljø, sikkerhed og det generelle indtryk af den rene kommune. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil fortsat fokusere på tilsynet ift. privat oplag af affald. Aktiviteter Fortsætte kampagnen mod "ulovlig oplag af affald ". 3.4 Klima Mariagerfjord Kommune har i 2008 etableret sig som klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Mariagerfjord Kommune har som klimakommune fastsat mål om at nedbringe den kommunale andel af CO₂ bidraget med 2 % om året frem til Nye tiltag og aktiviteter indenfor affaldsområdet skal understøtte denne målsætning og evt. nye tiltag vil blive vurderet for så vidt angår CO₂-påvirkningen inden igangsætningen. Da ændringer på affaldsområdet oftest skal ses i en livscyklussammenhæng for at give det reelle billede af CO₂-påvirkningen, vil der i vurderingen om nødvendigt blive inddraget beregningsværktøjer såsom KL s CO₂ beregner eller DTU s EASEWASTE model. Side 13 af 50

14 Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil mindske klimabelastningen fra affaldshåndteringen. Aktiviteter Ved nye tiltag indenfor affaldsområdet skal CO₂-effekterne estimeres og indgå som en del af beslutningsgrundlaget. Side 14 af 50

15 4 Affaldsminimering Affaldsminimering hænger tæt sammen med ansvarlig ressourceforvaltning og der er stor fokus på affaldsminimering fra både EU og Miljøstyrelsen. Derfor skal affaldsminimering også være på dagsordenen i Mariagerfjord Kommune i den kommende planperiode. Regeringen forventes, at offentliggøre en national Affaldsminimeringsstrategi i løbet af Mariagerfjord Kommune forventer at tage afsæt i og blive inspireret af denne strategi. Målsætninger: Mariagerfjord Kommune ønsker aktivt at bidrage og inspirere til minimering af affaldsmængden i kommunen. Aktiviteter: Undersøge om der er grundlag for etablering af flere Genbrugslopper på kommunens øvrige genbrugspladser. Undersøge om der er grundlag for etablering af et beskæftigelsesprojekt (f.eks. reparationsværksted). Undersøge hvordan der kan laves kampagner for affaldsminimering. Side 15 af 50

16 5 Affaldsordninger for private 5.1 Dagrenovation inkl. papir- og emballageaffald Status og vurdering I den seneste affaldsplan var sigtelinjen 20 % genanvendelse af dagrenovationen og 80 % forbrænding. En evaluering af indsamling af genanvendelige materialer og organisk affald (hjemmekompostering) sammenholdt med mængden af restaffald indsamlet i kommunen viser, at genanvendelsesprocenten for dagrenovation samlet ligger på ca. 20 %. Denne beregning inkluderer affald fra både helårsboliger og sommerhuse. Medregnes hjemmekompostering ikke, ligger genanvendelsesprocenten omkring 17 %. Tabel 1 Indsamlede mængder dagrenovation til hhv. forbrænding og genanvendelse i Mariagerfjord Kommune i Indsamlet mængde Evaluering Tons (2012) Restaffald % til forbrænding Papir Pap 8* Plast 3* Metal % til genanvendelse Glas 599 Organisk (hjemmekomp.) 500* I alt *) COWI skøn baseret på oplysninger fra kommunen om afleverede mængder på genbrugspladsen og antal udleverede kompostbeholdere.. Målsætningen for sidste planperiode er dermed opfyldt, hvis den skønnede mængde hjemmekomposteret organisk dagrenovation medregnes som genanvendt. Genanvendelsen af det affald, der i dag ender i dagrenovationen, kan øges. I Regeringens Ressourcestrategi er effekten for genanvendelse af husholdningsaffald fastsat til 50 % i EU Affaldsrammedirektiv indeholder lignende målsætninger om 50 % genanvendelse af affald fra husholdninger. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil sikre at mindst 37 % af den samlede mængde af dagrenovation indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2018, stigende til 50 % i Følgende fraktioner skal tilsammen dække de nævnte procentmål: Organisk dagrenovation, papir, pap, glas, plast, træ og metal. Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at fastholde borgernes tilfredshed med dagrenovationsordningen og sikre fortsat kvalitet i driften af indsamlingsordningen. Side 16 af 50

17 5.1.1 Restaffald Regulering Indsamling af restaffald (dagrenovation) er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen 6 og kommunerne har pligt til at etablere indsamlingsordning i form af en henteordning fra alle husholdninger. Status og vurdering Ordningen for restaffald er en henteordning. Alle husholdninger i kommunen har pligt til at benytte ordningen. Affaldet hentes hver uge eller hver 14. dag efter eget valg. Hovedparten af det opstillede opsamlingsmateriel tømmes hver uge ( ugetømninger, mens der udføres dagstømninger). Det svarer til at 84 % af det opstillede opsamlingsmateriel tømmes hver uge, men 16 % af det opstillede opsamlingsmateriel tømmes hver 14-dag. I 2012 blev der indsamles i alt tons restaffald til forbrænding. Dette svarer til 564 kg/husstand/år (sommerhuse ikke medregnet 7 ). Denne mængde ligger meget tæt på landsgennemsnittet for 2009, der ligger på ca. 570 kg restaffald til forbrænding per gennemsnitlig husstand 8. I 2012 blev der gennemført en brugerundersøgelse vha. touch-skærme på genbrugspladserne. Denne brugerundersøgelse dækkede bl.a. ordninger for dagrenovation og viste stor tilfredshed blandt borgerene. Fremskrivning af mængder Den samlede mængde dagrenovation opgjort som restaffald og genanvendelige materialer (men uden den mængde, der i dag skønnes at blive hjemmekomposteret) lå i 2012 på ca tons. Denne mængde er fremskrevet til tons i 2018 og tons i 2022 (se detaljer i Bilag A). Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil fastholde borgernes tilfredshed med dagrenovationsordningen og sikre fortsat kvalitet i driften af indsamlingsordningen. Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at antallet af klager over manglende afhentning af restaffaldet maksimalt er 20 pr. måned ved normal driftssituation. Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at restaffaldsmængden i kommunen ligger væsentligt under landsgennemsnittet. 6 BEK nr 1309 af 18/12/ Mængden af affald fra sommerhuse antages at være relativt lav i forhold til den øvrige affaldsmængde. Derfor er hele mængden af restaffald fordelt på antallet af helårsboliger i kommunen. 8 Baseret på Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder Orientering fra Miljøstyrelsen Nr Side 17 af 50

18 Aktiviteter Der gennemføres kontrol vedr. manglende afhentninger den 4. uge i hvert kvartal. Vanskelige adgangsforhold skal tænkes ind ved udbud af indsamling af affald. Målsætningen, om at arbejde for at restaffaldsmængden ligger under landsgennemsnittet, vil blive gennemført ved aktiviteter under om organisk dagrenovation (afsnit 5.1.2) og papir, pap, plast, metal, træ og glas (afsnit 5.1.3) Organisk dagrenovation Regulering Affaldsbekendtgørelsen fastslår, at Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelse om, at husholdninger kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Dette er vedtaget i Mariagerfjord Kommune. Den mængde organisk dagrenovation, der ikke hjemmekomposteres, er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen, idet det er defineret som restaffald og indgår i indsamlingsordningen for denne fraktion. Status og vurdering Alle enfamilieboliger kan vælge at frasortere komposteringsegnet organisk dagrenovation til hjemmekompostering. Mariagerfjord Kommune har igennem en længere periode tilbudt, at borgerne gratis kan låne en hjemmekomposteringsbeholder af kommunen. Det vurderes, at 43 % af enfamilieboligerne i kommunen har en hjemmekomposteringsbeholder. Mængden af organisk affald, der hjemmekomposteres i disse beholdere skønnes at ligge omkring 500 tons/år. Dette svarer til ca. 9 % af den mængde organisk dagrenovation, som husholdningerne genererer i kommunen (skøn). Fremskrivning af mængder Mængden af organisk affald i dagrenovationen fremskrives med samme faktor som dagrenovation generelt (se Bilag A). I 2012 skønnes mængden af organisk dagrenovation at udgøre ca tons 9, hvoraf ca. 500 tons på nuværende tidspunkt skønnes at blive hjemmekomposteret. I 2018 skønnes denne mængde at udgøre ca tons stigende til ca tons i Indføres separat indsamling af organisk dagrenovation, vil en del af denne mængde flyttes fra restaffaldet til den organiske fraktion. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil arbejde for indsamling af 50 % af potentialet af organisk dagrenovation fra private husholdninger i 2022 svarende til ca tons i Den årlige mængde er estimeret baseret på en standardsammensætning for dansk dagrenovation. Side 18 af 50

19 Aktiviteter I 2016 skal det undersøges, hvilke ordninger for indsamling af organisk dagrenovation fra private husstande der skal til, for at opfylde målsætningerne om mere genanvendelse. Beslutning om nye ordninger træffes inden udgangen af Løsningerne skal tilpasses lokale behov og muligheder. Som en del af opstarten af nye ordninger skal der planlægges og gennemføres en informationskampagne. Implementering af nye ordninger Papir, pap, plast, metal og glas Regulering De genanvendelige materialer fra private husholdninger udgør en del af dagrenovationsmængden og er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen har kommunen pligt til at etablere indsamlingsordninger for papiraffald, papaffald, plastemballageaffald, metalemballageaffald og glasemballageaffald. For papir og pap gælder dette for bebyggelser, der til stadighed har mere end indbyggere, for glas for bebyggelser med mere end indbyggere, mens det for plast og metalemballage ikke er angivet, at man kan fritage mindre bebyggelser. Det defineres ikke, hvorvidt indsamlingsordningerne skal være hente- eller bringeordninger. Indsamlingsordningerne skal dog indrettes således, at en væsentlig del af materialerne indsamles og kommunen har ansvaret for, at de indsamlede materialer genanvendes. Affaldsbekendtgørelsen stiller dog krav om, at kommunerne som minimum skal indsamle 55 % af potentialet for papir og pap 10. Hvis ikke dette krav opfyldes, er kommunen forpligtet til at etablere husstandsindsamling af papir (og evt. pap). Affaldsbekendtgørelsen stiller ligeledes krav om, at kommunen skal give borgerne adgang til minimum én genbrugsplads. Her kan de genanvendelige fraktioner typisk afleveres og dette kan i princippet udgøre indsamlingsordningen for de nævnte materialer. Indsamling af de genanvendelige fraktioner via genbrugspladsen alene vil dog ikke sikre indsamling af "væsentlige dele af de genanvendelige materialer", som der er krav om i Affaldsbekendtgørelsen med hensyn til plast, metal og glas. Status og vurdering Papir indsamles 4-6 gange om året af frivillige organisationer, bl.a. spejdere. Herudover kan papir afleveres via kommunens bringeordning til en af de 151 kuber til papir, der er 10 Potentialer opgjort på kommunebasis af Miljøstyrelsen i "De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande". November Side 19 af 50

20 opstillet på centrale steder i kommunen, ligesom papir kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Glas indsamles via kommunens bringeordning til en af de 104 kuber til glas, der er opstillet på centrale steder i kommunen. Desuden kan glas afleveres på kommunen genbrugspladser. Pap, plast og metal kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Nedenstående tabel viser de indsamlede mængder af genanvendelige materialer fra private husstande i Mariagerfjord Kommune i De indsamlede mængder sammenlignes med potentialet for de enkelte materialer, dvs. den mængde materiale (f.eks. papir), der skønnes at være i den samlede dagrenovationsmængde. For papir og pap er potentialet udarbejdet af Miljøstyrelsen, mens de øvrige potentialer er udarbejdet af COWI baseret på en standardsammensætning af dansk dagrenovation, der bl.a. er anvendt i forbindelse med projekter for Miljøstyrelsen. Tabel 2 Genanvendelige materialer fra private husstande i Mariagerfjord Kommune (2012). Indsamlede mængder sammenlignet med estimeret potentiale. Indsamlet mængde Potentiale Genanvendelse Tons (2012) Papir Pap % Plast % Metal % Glas % 1) Miljøstyrelsens potentiale for papir og pap (November 2005) 2) COWI skøn I 2012 blev der indsamlet tons papir og en mindre mængde pap (skønnet 8 tons) fra private husstande. For 2013 var mængden faldet til 1634 ton. Miljøstyrelsens potentialer for papir og pap på kommunebasis udgør tons/år for Mariagerfjord Kommune og den indsamlede mængde udgjorde således ca. 53 % af potentialet i 2012 og 48 % i Kommunen opfylder således ikke målsætningen om indsamling af 55 % af potentialet og dermed er kommunen forpligtiget til at etablere en ordning for husstandsindsamling af papir (og evt. pap). De indsamlede mængder af pap, plast og metal er relativt små, hvilket skyldes, at fraktionerne udelukkende indsamles på genbrugspladserne. Den andel af disse materialer, der går til genanvendelse er derfor relativt lav (0-9 %). I 2012 blev der indsamlet knapt 600 tons glas, hvilket svarer til 83 % af potentialet. Fremskrivning af mængder Mængderne af genanvendelige materialer fremskrives de faktorer, der fremgår af Bilag A. Mængden af genanvendelige materialer i dagrenovationen (både de der i dag indsamles til genanvendelse og de der ender i restaffaldet) skønnes p.t. at ligge omkring tons og forventes frem til 2024 at stige til godt tons. Hvis der indføres mere effektive Side 20 af 50

21 indsamlingsordninger for disse materialer, vil en del af denne mængde flyttes fra restaffaldet til genanvendelse. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at indsamle 60 % af potentialet for genanvendelige materialer papir, pap, plast, metal og glas (svarende til ca tons i 2013). Forsøgsordningens resultater indikerer, at indsamlingseffektiviteten vil være højest for papir og glas, lavere for pap og lavest for plast og metal. Aktiviteter I begyndelsen af 2015 skal det undersøges, hvilke ordninger for indsamling af genanvendelige materialer fra private husstande der skal til, for at opfylde målsætningerne om mere genanvendelse. Løsningerne skal tilpasses lokale behov og muligheder. Som en del af opstarten af nye ordninger skal der planlægges og gennemføres en informationskampagne. Implementering af nye ordninger. 5.2 Storskrald Regulering Håndtering af storskrald er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen. Status og vurdering Mariagerfjord Kommunes storskraldsordning er en ringeordning, hvor der kan bestilles afhentning af "traditionelt" storskrald, dvs. bl.a. barnevogne, cykler, fjernsyn, madrasser, gulvtæpper etc. Ordningen indeholder begrænsninger på vægt, størrelse og antal årlige afhentninger. Derudover kan storskrald afleveres på kommunens genbrugspladser. I 2012 blev der afhentet 51 tons storskrald via storskraldsordningen. Mængder afleveret på genbrugspladserne af private husholdninger fremgår af nedenstående tabel. Der er trukket 5 % fra de samlede mængder, idet denne mængde vurderes at stamme fra erhverv. Side 21 af 50

22 Mængde (tons) Behandling Ringeordning 51 Forbrænding Småt brændbart Forbrænding Deponiaffald Deponering Dæk 91 Genanvendelse Genbrugsting 0 Genbrug Kommunejern (sorteret) 541 Genanvendelse Kommunejern (usorteret) 451 Genanvendelse Pap 297 Genanvendelse Plastfolie 4 Genanvendelse Plastmix 156 Genanvendelse Tøj 48 Genanvendelse I alt Dette betyder, at 27 % af storskraldet genanvendes, 45 % forbrændes og 27 % deponeres. Fremskrivning af mængder De samlede mængder storskrald fra private husholdninger er således opgjort til tons i Disse mængder er fremskrevet til ca tons i 2022 Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at andelen af storskraldet fra husholdninger (ekskl. have/parkaffald og jord og bygge- og anlægsaffald) der udsorteres med henblik på genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse øges. Aktiviteter Det skal undersøges, hvilke tiltag og nye initiativer på genbrugspladserne, der vil kunne øge genanvendelsen af storskrald således at målsætningen opfyldes. Mariagerfjord Kommune vil fortsat informere omkring den eksisterende ringeordning for afhentning af storskrald. 5.3 Elektronikaffald Regulering Indsamling af elektronikaffald er omfattet af produktansvar og omfattet af WEEE ordningen (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Mariagerfjord Kommune har efter aftale med WEEE etableret indsamlingsordning for elektronikaffald fra private husholdninger. Status og vurdering Elektronikaffald indsamles fra private husholdninger i Mariagerfjord Kommune via miljøkasser (småt elektronik) og genbrugspladser (se detaljer i affaldsplanens kortlægningsdel). Nedenstående tabel viser de indsamlede mængder elektronikaffald fra private husholdninger i 2012 (fratrukket 5 % af mængderne afleveret på genbrugspladserne, da disse antages at stamme fra erhverv). Side 22 af 50

23 Tabel 3 Elektronikaffald indsamlet fra private husstande på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser (fratrukket 5 % af de afleverede mængder, da disse antages at stamme fra erhverv). Mængder (tons) Behandling Elektronik 13 Genanvendelse EE affald 164 Genanvendelse Kølemøbler/hårde hvidevarer 284 Genanvendelse I alt 461 Fokus for elektronikaffald ligger i høj grad på at øge de indsamlede mængder elektroaffald for derved at sikre en forsvarlig behandling og tillige øget genanvendelsen. Fremskrivning af mængder Mængden af elektronikaffald fra private er i 2012 opgjort til 461 tons. Disse mængder er fremskrevet til 522 tons i 2018 og 535 tons i Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil øge indsamlingseffektiviteten af elektronikaffald fra private husstande. Mariagerfjord Kommune vil med henblik på genanvendelse indsamle 75 % af det markedsførte elektriske og elektronisk udstyr i Aktiviteter Mariagerfjord Kommune vil fastholde de nuværende ordninger for elektronikaffald. Mariagerfjord Kommune vil fokusere på information om aflevering af småt elektronikaffald via miljøkasser og stort elektronik via ringeordningen. 5.4 Haveaffald Regulering Der er ikke i Affaldsbekendtgørelsen direkte krav om etablering af ordninger for haveaffald. Langt de fleste kommune tilbyder dog som minimum, at man kan aflevere denne fraktion på genbrugspladserne. Status og vurdering I Mariagerfjord Kommune kan husholdningerne aflevere haveaffald (inklusiv rødder, sten og jord) på genbrugspladserne. I 2012 blev der afleveret tons haveaffald fra private husholdninger (fratrukket 5 % af mængden, der antages at stamme fra virksomheder). I 2012 blev 25 % af haveaffaldet energiudnyttet på forbrændingsanlæg. Fremskrivning af mængder Mængden af haveaffald fra private er opgjort til tons i Denne mængde forventes at være nogenlunde konstant i den kommende planperiode. Side 23 af 50

24 Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil fortsat sikre at det indsamlede haveaffald opdeles i en næringsfattig ved-del til energiudnyttelse (forbrænding) og at andelen til energiudnyttelse som minimum fastholdes, mens den bløde næringsrige del af haveaffaldet fortsat skal behandles biologisk (kompostering og muligvis på sigt biogasbehandling). Aktiviteter Mariagerfjord Kommune vil følge udviklingen inden for behandling af haveaffald. 5.5 Farligt affald Regulering Ifølge Affaldsbekendtgørelsen har kommunen pligt til at etablere en ordning for farligt affald fra private husholdninger. Status og vurdering Farligt affald indsamles fra private husholdninger i Mariagerfjord Kommune via miljøkasser, genbrugspladser, farvehandlerordning, batteriordning, apotekerordning og ordning for klinisk risikoaffald (se detaljer i affaldsplanens kortlægningsdel). Nedenstående tabel viser de indsamlede mængder farligt affald fra private husholdninger i 2012 (fratrukket 5 % af mængderne afleveret på genbrugspladserne, da disse antages at stamme fra erhverv). Tabel 4 Farligt affald indsamlet fra private husstande på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser (fratrukket 5 % af de afleverede mængder, da disse antages at stamme fra erhverv). Mængder (tons) Behandling Farligt affald mm. 23 Special behandling Akkumulatorer 26 Genanvendelse Batterier 7 Special behandling Spildolie 12 Genanvendelse Andet farligt affald 88 Special behandling Klinisk risikoaffald 0 Special behandling Lyskilde 160 Special behandling I alt 318 Fokus for farligt affald ligger i høj grad på forsvarlig behandling og dermed i mindre grad på øget genanvendelse. Fremskrivning af mængder Mængden af farligt affald fra private er i 2012 opgjort til 318 tons. Disse mængder er fremskrevet til ca. 340 tons i 2018 og ca. 370 tons i Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil øge indsamlingseffektiviteten af farligt affald fra private husstande. Side 24 af 50

25 Mariagerfjord Kommune vil med henblik på genanvendelse indsamle mindst 55 % af de markedsførte bærbare batterier Aktiviteter Mariagerfjord Kommune vil fastholde de nuværende ordninger for farligt affald. Mariagerfjord Kommune vil fokusere på information omkring ordninger for farligt affald. Mariagerfjord Kommune vil undersøge genanvendelsesprocenten for batteriindsamling i kommunen og efterfølgende vurdere om der er behov for yderligere tiltag på området. 5.6 Bygge- og anlægsaffald Regulering Bygge og anlægsaffald er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen og kommunen har pligt til at etablere en ordning, som giver husholdningerne mulighed for at aflevere dette affald sorteret i en række fraktioner. Status og vurdering I Mariagerfjord Kommune kan husholdningerne aflevere bygge og anlægsaffald på kommunens genbrugspladser. Nedenstående tabel viser de indsamlede mænger bygge og anlægsaffald fra genbrugspladserne i 2012 (fratrukket 5 %, der antages at stamme fra virksomheder). Tabel 5 Bygge- og anlægsaffald indsamlet fra private husstande på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser (fratrukket 5 % af de afleverede mængder, da disse antages at stamme fra erhverv). Mængder (tons) Behandling Blandet beton, tegl og letbeton Genanvendelse Eternit 663 Deponering Gips 332 Genanvendelse Planglas 123 Genanvendelse PVC affald 0 Genanvendelse Træ, rent Genanvendelse Træ, trykimprægneret 305 Genanvendelse I alt Som det fremgår af ovenstående tabel, genanvendes langt størstedelen (92 %) af byggeog anlægsaffaldet fra private husholdninger. Fremskrivning af mængder Mængden af bygge- og anlægsaffald indsamlet fra private er opgjort til tons i Denne mængde er fremskrevet til ca tons i 2018 og ca tons i Det øgede fokus på PCB og andre farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald kan medføre at en væsentlig mindre andel af affaldet fremover kan genanvendes og en større andel må deponeres eller specialbehandles. Side 25 af 50

26 Målsætninger Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald Aktiviteter Mariagerfjord Kommune vil fokusere på information omkring korrekt håndtering af byggeog anlægsaffald. Mariagerfjord Kommune vil skærpe kontrollen med nedrivninger og renoveringer for at sikre korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald. Mariagerfjord Kommune vil planlægge og etablere ordninger for miljømæssig korrekt håndtering af PVC-holdigt affald. Mariagerfjord Kommune vil planlægge og etablere ordninger for miljømæssig korrekt håndtering af PCB-holdigt affald samt følge op og understøtte Regeringens handleplan og vejledninger på området. 5.7 Affald fra sommerhuse Regulering Dagrenovation (restaffald) fra sommerhuse er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og kommunen har pligt til at etablere indsamlingsordning i form af en henteordning fra alle husholdninger. I deciderede sommerhusområder kan kommunen dog vælge at erstatte en henteordning med en anvisningsordning for en del af kalenderåret. Status og vurdering Sommerhusene i Mariagerfjord Kommune får som standard afhentet dagrenovation 26 gange om året svarende til ugetømning i sommerhalvåret. Sommerhusene kan dog også vælge helårstømning mod merbetaling. I nogle sommerhusområder er der opstillet ekstracontainere, der gennem en årrække har givet anledning til megen henstilling af affald. Som følge heraf er der en række uhygiejniske, arbejdsmiljømæssige, økonomiske og visuelle udfordringer knyttet til ordningen. For de øvrige fraktioner kan sommerhusene anvende de samme ordninger som de øvrige husholdninger i kommunen. De indsamlede affaldsmængder er ikke opdelt på helårsboliger og sommerhuse. De mængder, der er opgjort f or private husholdninger i de foregående afsnit indeholder således også mængderne for sommerhuse. Fremskrivning af mængder Indgår i fremskrivningen af mængder fra private husholdninger. Målsætninger Affaldshåndteringen i sommerhusområder skal forbedres med henblik på at undgå henstilling af affald. Side 26 af 50

27 Sommerhusområderne skal tilbydes et sammenligneligt serviceniveau ift. helårsboliger. Aktiviteter I 2015 skal der planlægges en forbedring af affaldshåndteringen i sommerhusområderne for at undgå henstilling af affald. Inden sommersæsonen 2015 skal eksisterende løsning med ekstra-containere til dagrenovation afvikles. Sommerhusejerne tilbydes anden ordning. I 2015 skal det undersøges, hvilke ordninger for indsamling af genanvendelige materialer der kan indføres i sommerhusområderne. Grundejerforeningerne indbydes til dialog omkring mulige løsninger. Ordningerne skal tilpasses lokale behov og muligheder. Som en del af opstarten af nye ordninger for genanvendelige materialer skal der planlægges og gennemføres en informationskampagne. Implementering af nye ordninger for genanvendelige materialer. I 2016 skal det undersøges, hvilke ordninger for indsamling af organisk dagrenovation fra private husstande der skal til, for at opfylde målsætningerne om mere genanvendelse. Beslutning om en eventuel ny ordning træffes inden udgangen af Side 27 af 50

28 6 Affaldsordninger for erhverv Erhvervsvirksomheder inkluderer sektorerne industri, servicesektor, bygge- og anlægsbranchen og rensningsanlæg. Industrien defineres som fremstillingsvirksomheder og forsyningsvirksomheder for el, vand og varme. Servicesektoren defineres som institutioner, kontor og handel samt restauranter, kantiner, caféer m.m. Kommunen har etableret en række ordninger for erhvervsaffald, som fremgår af Affaldsplanens kortlægningsdel (selvstændigt dokument). Disse ordninger omfatter dagrenovationslignende affald, farligt affald samt affald til forbrænding og deponering. Derudover anviser kommunen øvrigt affald (ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald) efter behov, ligesom genbrugspladserne modtager mindre mængder erhvervsaffald, herunder også genanvendelige materialer. 6.1 Dagrenovationslignende affald Regulering Forbrændingsegnet affald fra virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen og Kommunen har pligt til at sørge for, at dette brændes på et godkendt affaldsforbrændingsanlæg. Dette kan enten ske via en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. Ifølge Mariagerfjord Kommunes regulativer for erhvervsaffald har virksomheder i kommunen pligt til at tilslutte sig den kommunale ordning for indsamling af dagrenovationslignende affald, medmindre de kan dokumentere, at denne fraktion afhentes af en anden renovatør, der afleverer affaldet til det anlæg, som kommunen anviser til. Status og vurdering Den mængde dagrenovationslignende affald fra virksomheder, der bortskaffes sammen med dagrenovation fra private husholdninger, er ikke opgjort særskilt og indgår derfor i denne mængde. Andelen er ikke estimeret, men blev i den seneste affaldsplan ( ) skønnet at udgøre ca. 20 % af den restaffaldsmængde, der sendes til forbrænding fra private husholdninger. Hvis andelen er uændret, vil det svare til godt tons/år. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil sikre øget udsortering af genanvendeligt affald, herunder organisk affald, fra det dagrenovationslignende affald fra erhverv for at mindske mængden af affald til forbrænding. Aktiviteter Aktiviteter, som understøtter denne målsætning er beskrevet i nedenstående afsnit om genanvendeligt affald fra erhverv. Side 28 af 50

29 6.2 Genanvendeligt affald, herunder organisk affald Regulering Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen, men fritstillet således, at kommunen ikke må etablere indsamlings-, anvisnings- eller behandlingsordninger for disse fraktioner. Virksomhederne har pligt til at udsortere genanvendelige fraktioner og afsætte dem til godkendte indsamlere eller behandlere, der herefter har pligt til at sørge for, at affaldet reelt genanvendes. Dog kan kommunen tilbyde virksomheder, der er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at de kan benytte de samme ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som tilbydes til private husholdninger. Affaldsbekendtgørelsen stiller ligeledes krav om, at kommunerne giver virksomhederne adgang til genbrugspladserne, hvor der i begrænset omfang må indsamles genanvendeligt erhvervsaffald. Herudover har kommunen alene tilsynspligt med virksomhederne og kan herigennem rådgive om og håndhæve korrekt affaldshåndtering. Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil sikre øget udsortering af genanvendeligt affald, herunder organisk affald, fra virksomheder. Aktiviteter Ved kommunale tilsyn skal der lægges vægt på øget udsortering af genanvendeligt affald, herunder organisk affald, således at affald til forbrænding og deponering mindskes. Mariagerfjord Kommune vil vejlede omkring miljømæssige og økonomiske incitamenter for bedre sortering af affaldet. Kontrol af lastbiler med affald til forbrænding. Efterfølgende dialog med virksomhederne ved fund af væsentlige mængder genanvendelige materialer. Mariagerfjord Kommune vil overveje, hvorvidt der skal indføres indsamling af organisk affald fra kommunale institutioner. Mariagerfjord Kommune vil øge fokus på madaffald fra supermarkeder, storkøkkener og restauranter. 6.3 Elektronikaffald Regulering Indsamling af elektronikaffald er omfattet af produktansvar og omfattet af WEEE ordningen (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Mariagerfjord Kommune har efter aftale med WEEE etableret indsamlingsordning for elektronikaffald fra virksomheder. Side 29 af 50

30 Status og o vurdering Elektronikaffald indsamles fra virksomheder i Mariagerfjord Kommune via miljøkasser (småt elektronik) og genbrugspladser (se detaljer i affaldsplanens kortlægningsdel). Nedenstående tabel viser de indsamlede mængder elektronikaffald fra virksomheder i 2012 (5 % af mængderne afleveret på genbrugspladserne, da disse antages at stamme fra erhverv). Tabel 6 Elektronikaffald indsamlet fra virksomheder på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser (5 % af de afleverede mængder, da disse antages at stamme fra erhverv). Mængder (tons) Behandling Elektronik 1 Genanvendelse EE affald 9 Genanvendelse Kølemøbler/hårde hvidevarer 15 Genanvendelse I alt 24 Fokus for elektronikaffald ligger i høj grad på at øge de indsamlede mængder elektroaffald for derved at sikre en forsvarlig behandling og tillige øget genanvendelsen. Fremskrivning af mængder Mængden af elektronikaffald fra private er i 2012 opgjort til 24 tons. Disse mængder er fremskrevet til 26 tons i 2018 og 28 tons i Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil øge indsamlingseffektiviteten af elektronikaffald fra virksomheder. Mariagerfjord Kommune vil med henblik på genanvendelse bidrage til at der fra virksomheder indsamles 65 % af det markedsførte elektriske og elektronisk udstyr i Aktiviteter Mariagerfjord Kommune vil fastholde de nuværende ordninger for elektronikaffald. Mariagerfjord Kommune vil fokusere på information om aflevering af småt elektronikaffald via miljøkasser og stort elektronik på genbrugspladserne. 6.4 Brændbart og deponeringsegnet affald Regulering Forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald fra virksomheder er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen og Kommunen har pligt til at etablere anvisningsordninger for dette affald og derigennem sørge for, at dette behandles på et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Derudover kan mindre mængder forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald afleveres af virksomhederne på kommunens genbrugspladser. Side 30 af 50

31 Status og vurdering Der blev i 2012 anvist tons forbrændingsegnet og tons deponeringsegnet affald fra virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Disse mængder indeholder en mindre mængde indsamlet fra genbrugspladserne, som skønnes at stamme fra virksomheder (137 tons brændbart og 119 tons til deponering). Fremskrivning af mængder Mængder til forbrænding og deponering fra kommunens virksomheder er fremskrevet til hhv. ca og tons i 2018 og og tons i 2024 (se Bilag A). Det antages således, at mængderne til forbrænding vil være stigende, mens mængderne til deponering vil falde gennem den kommende planperiode (Miljøstyrelsens antagelser). Målsætninger Mariagerfjord Kommune vil minimere det brændbare og deponeringsegnede affald fra virksomheder. Aktiviteter Ved kommunale tilsyn skal der lægges vægt på, at affald til forbrænding og deponering mindskes gennem øget informationsvirksomhed, forebyggelse og kontrol. Kommunen vil gennemføre ikke varslede tilsyn med virksomheders affaldshåndtering. 6.5 Farligt affald Regulering Farligt affald fra virksomheder er reguleret af Affaldsbekendtgørelsen og særlige bekendtgørelser om enkelte fraktioner. Virksomheder, der genererer farligt affald har pligt til at anmelde dette til kommunen. Farligt affald er omfattet af indsamlings- og anvisningsordning. Farligt affald kan i mindre omfang (200 kg/virksomhed/år) afleveres på genbrugspladserne mod betaling. Status og vurdering I perioden er der indberettet 325 tons farligt affald fra virksomheder i Mariagerfjord Kommune afleveret hos MOKANA. Ved en ligelig årlig fordeling giver dette ca. 108 tons/år. Ud over denne mængde forventes det, at virksomhederne i Mariagerfjord Kommune har afleveret farligt affald til andre private aktører på markedet, f.eks. NORD, Jysk Miljørens A/S, Gunnar Lund Olieservice A/S, DOG A/S m.m. Oplysninger om disse mængder har ikke været tilgængelige ved udarbejdelse af affaldskortlægningen. Herudover skønnes en mindre del af det farlige affald fra kommunens genbrugspladser at stamme fra virksomheder (skønnet 15 tons/år, heraf 2 tons/år til genanvendelse og den resterende del til særlig behandling). Side 31 af 50

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere