Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)"

Transkript

1 IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. til Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: Fax: Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: CHB Sagsnr: 05/104, version 2 Doknr: Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) Hermed følger Dansk Energis bemærkninger til IT- og Telestyrelsens udkast til markedsafgrænsning og analyse på engrosmarkedet for henholdsvis fysisk netværksinfrastruktur (marked 4) og bredbåndstilslutninger (marked 5). Indledning Dansk Energi er enig i styrelsens vurdering af produktmarkedsafgrænsning og geografisk markedsafgræsning for hhv. engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). Styrelsen konkluderer, at TDC, i kraft af selskabets tilstedeværelse på alle de tre kablede accessplatforme, indtager en særlig gunstig position på det danske bredbåndsmarked. Dansk Energi er enig i styrelsens konklusion om, at TDC har, og inden for den nærmeste årrække vil opretholde, en stærk markedsposition på kabelbaseret bredbånd, som gør det nødvendigt, at pålægge TDC en række forpligtelser, så flaskehalsen på accessnet fjernes, og konkurrenter sikres reel adgang til at tilbyde bredbåndsprodukter på TDC s accessnet kobber, kabel-tv og fiber. Særligt om konkurrencesituationen i Storkøbenhavn og Nordsjælland Manglende konkurrencepres på bredbånd er uden tvivl mest udtalt i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Med TDC s opkøb af DONG Energys fibernet i 2009 er den infrastrukturbaseret konkurrence på bredbånd og tv stort set lukket ned, nu hvor TDC ejer/kontrollerer alle de tre kablede accessplatforme. Dansk Energi er enig med styrelsens vurdering om, at det næppe er sandsynligt, at der vil være andre selskaber som i de kommende år vil etablere fiberinfrastruktur i DONG området, hvor TDC har fiberaccess.

2 2 Derfor finder Dansk Energi det helt afgørende, at TDC pålægges en regulering på fiber, som giver konkurrenter reel adgang til at tilbyde bredbåndsprodukter (internet, tv, VOD mv.) til de husstande og virksomheder som i dag har adgang til TDC s fibernet i DONG området. Den nuværende prisregulering af TDC s fibernet i DONG området afskærer konkurrenter til TDC, herunder Waoo, fra at tilbyde bredbåndsprodukter på TDC s fibernet i reel konkurrence med TDC som tilbyder tjenester via FastTV og YouSee. De regulerede engrospriser er for høje, særligt distribution af multicast-tv og unicast VOD. Dansk Energi finder, at den beregnede omkostningsstruktur for hhv. multicast-tv og unicast VOD på TDC s fibernet ligger milevidt fra de faktiske omkostninger, som knytter sig til distribution af disse tjenester i en fiberbaseret infrastruktur. Eneste udbyder af pakkeløsninger på TDC s fibernet i DONG området er derfor kun TDC selv. Konkurrenter er udelukket de facto, selvom TDC er pålagt regulering om at åbne sit fibernet op for andre. Den telepolitiske beslutning om en reel åbning af TDC s fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland for alternative udbydere synes derfor ikke udmøntet i praksis. Dansk Energi mener desuden, at styrelsen bør tage et regulatorisk skridt til at sikre større gennemsigtighed om muligheden for fibertilslutning til TDC s fibernet for de mere end husstande og virksomheder i DONG området som i dag kan tilslutte sig på regulerede vilkår (homes passed, ingen etableringsomkostning hvis stikledning er under 30 meter). Dansk Energi er ikke bekendt med, at TDC, på noget tidspunkt efter opkøbet af DONG Energys fibernet i 2009, har markedsført fibernettet overfor de mere end potentielle fiberkunder i DONG området. Et tal som må være vokset siden da. Styrelsen har for nyligt estimeret, at migrationen af kobberforbindelser til fiberforbindelser for 2011 har været 0 procent i DONG området. Denne stilstand står i skærende kontrast til mange andre landsdele, hvor der de seneste år er sket en betydelig migration fra kobber til fiber. Større viden og gennemsigtighed om muligheden for tilslutning til TDC s fibernet vurderes at kunne fremme antallet af aktive og potentielle kunder på TDC s fibernet i DONG området. Det kan skabe et større forretningsgrundlag for alternative leverandører på TDC s fibernet, og bidrage til mere konkurrence i DONG området. Bemærkninger til marked 4 analysen: Styrelsen har specifikt anmodet om en tilbagemelding på forhold adresseret på s. 56, 68, 78 og 81: Side 56: I hvilket omfang aftages eksterne fiberaccesslinjer (ubestykket) fra TDC? Dansk Energi er ikke bekendt med, at fibernetselskaberne aftager ubestykket fiberaccesslinjer fra TDC.

3 3 Side 68: Oplyse og begrunde behov for fortsat at have adgang til backhaul, oplysninger om fremskudte punkter samt varsling herom. Dansk Energi forstår, at marked 4 adgang til backhaul hos TDC alene skal betragtes som et accessorisk produkt i tilknytning til engrosprodukter omfattet af marked 4 særligt rå kobber. Spørgsmålet findes derfor ikke relevant. Side 68: Oplyse og begrunde, hvorvidt branchen finder det relevant at få adgang til kabelkanaler, til brug for etablering af egen infrastruktur. Dansk Energi finder det relevant at der gennemføres en generel kortlægning af TDC s kabelkanal-infrastruktur. Det vil give konkurrenter til TDC bedre mulighed for at tilrettelægge udrulning af egen infrastruktur, herunder ved brug af TDC s tilgængelige kabelkanaler. Det kan billiggøre udrulning af egen infrastruktur og dermed stimulere konkurrencen. Et sådan tiltag synes at være adresseret i EU-kommissionens NGA henstilling fra september Side 78: Af- eller bekræfte ITST s forståelse af, at eksterne afsatte rå fiberforbindelser i accessnettet generelt prisfastsættes efter individuelle kommercielle forhandlinger. N/A Side 81: Tage stilling til konkurrencemarginmodellens resultater og ITST s vurdering på baggrund heraf. Konkurrencemargin-modellens resultater indikerer, at den nuværende regulering og engrosprissætning understøtter både den infrastrukturbaserede og den tjenestebaserede konkurrence samt en gradvis udvikling i retning af øget infrastrukturbaseret konkurrence. Styrelsen anfører, at en yderligere ændring dvs. nedjustering af engrospriserne på kobberplatformen kan have afsmittende effekt på andre platforme, fx i form af færre investeringer i fiberudrulning. Dansk Energi er enig i styrelsens vurdering. I lyset af TDC s tilstedeværelse på alle de kablede accessplatforme, herunder ejerskab af fastnettet og kontrol med landets største kabel-tv net, som tilsammen giver TDC en helt unik position på det danske bredbåndsmarked, er behovet for øget infrastrukturkonkurrence særdeles udtalt. Alene via udrulning af alternativ teleinfrastruktur kan der sikres en reel og velfungerende konkurrence på det danske bredbåndsmarked. De senere års nedjusteringer af engrospriser på kobberinfrastruktur har ikke hævet konkurrencen, men har med til at sætte energiselskabernes langsigtede investeringer i alternativ fiberinfrastruktur under pres. Yderligere prisnedsættelser vurderes at kunne gøre forretningsgrundlaget for langsigtede fiberinvesteringer mere usikkert, hvilket kan være med til at bremse fiberudbygningen til stor skade for den infrastrukturbaserede konkurrence.

4 4 Bemærkninger til marked 5 analysen: Styrelsen har specifikt anmodet om en tilbagemelding på forhold adresseret på s. 85, 86 og 88: Side 85: Tage stilling til konkurrencemarginmodellens resultater og ITST s vurdering på baggrund heraf. Se bemærkning ovenfor. Side 86: Tage stilling til hvorvidt der for kobber og fiber bør fastsættes linje- og kapacitetsafhængige BSA priser som beskrevet. Såfremt der er opbakning til løsningen, skal afregningsmetoden fastsættes med input fra branchen. Dansk Energi finder det vanskeligt at give et konkret svar, da det forudsætter en tilbundsgående analyse af trafikmønstre på de tjenester som kommer på fibernet, fx over-the-top videotjenester (OTT). Derfor finder vi det mest hensigtsmæssigt at fortsætte med linje og hastighedsafhængige betalinger på fibernet indtil der foreligger mere konkret viden og data om trafikforbrug ved brug af nye tjenester på fiber. Side 88: Oplyse hvorvidt der aftages lag 2 BSA (alternativerne er: lag 3 BSA og National BSA). Begrunde hvorvidt der fortsat skal være reguleret adgang til lag 2 BSA. Waoo aftager kun lag 2 BSA ydelser fra TDC Fiber. Lag 2 BSA bør stadig reguleres, henset til prisen for egen produktion af lag 3 BSA. Adgangsbarriere for nye udbydere Styrelsen har i analysens kapitel 2.4 identificeret en række adgangsbarriere som hæmmer udefrakommende selskabers muligheder for at indtræde på markedet som udbyder. Dansk Energi er enig i de barrierer som styrelsen har identificeret og vurderet. Vi mener dog. at der i tillæg kan peges flere andre væsentlige adgangsbarriere, nemlig: Medlems- og betalingspligt til fællesantenneanlæg Manglende gennemsigtighed på bredbåndskvalitet og -hastigheder Nedenfor følger bemærkninger til adgangsbarriere udpeget af styrelsen samt beskrivelse af de øvrige barrierer, som Dansk Energi finder, er med til at fastholde TDC s dominerende markedsposition. Stordrift og samproduktion: Dansk Energi er enig i, at TDC s tilstedeværelse på alle bredbåndsplatforme kobber, kabel-tv net og fiber, og dominerende markedsposition, tilsammen giver selskabet nogle betydelige stordrifts- og samproduktionsfordele. Samproduktionsfordelen er særligt udtalt i Storkøbenhavn og Nordsjælland, hvor TDC anvender det tidligere DONG Fibernet som fiber feeder net til alle TDC net i regionen DSL, kabel-tv net, FTTH og mobilt bredbånd (3G/4G). Se også TDC s Netstrategi 2020.

5 5 Dansk Energi har tidligere anført, at den nuværende prisregulering af TDC s fibernet i DONG området er urimelig ved, at prisreguleringen af engrosprodukter som FSBA, multicast og VOD bygger på en stand alone betragtning af nettet som et rent FTTH net uden at tage højde for de kostreducerende effekter som TDC opnår ved at bruge nettet som fiber feeder net til DSL, kabel-tv net og mobilt bredbånd i hele regionen. Samproduktionen vurderes at være særlig udtalt mellem TDC s fibernet og kabel-tv net i DONG området, hvor fiberstrækninger i det tidligere DONG fibernet i stigende omfang anvendes til at understøtte højere hastigheder hos slutkunder på YouSee s kabel-tv net såkaldte Docsis 3.0 hastigheder, som forudsætter en mere fiberrig infrastruktur ud mod slutkunder og mindre coaxøer. Købermagt Dansk Energi er enig i, at TDC, som den absolut største udbyder af bredbånd i Danmark, indtager en markant købermagt på markedet for bredbåndstilslutninger. Dansk Energi mener dog, at TDC s købermagt er endnu mere udtalt på det tilstødende tvmarked, hvor TDC indtager en meget stærk markedsstilling både som distributør og ejer af distributionsplatforme. Det fremgår også af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om marked for distribution af tv-kanaler, hvor det konkluderes, at Detailmarkedet for distribution af tv-kanaler i Danmark er karakteriseret ved få udbydere og betydelig koncentration, hvoraf TDC-koncernen (TDC, YouSee og FastTV) har en meget stærk markedsstilling både som distributør og ejer af distributionsplatforme. TDCkoncernen har ca. halvdelen af alle abonnenter. Det indebærer, at distributørerne i TDC-koncernen også har en stærk køberstilling, hvilket betyder væsentlige fordele i de priser og vilkår, som TDC kan opnå ved køb af tv-kanaler hos tv-stationerne. Det hænger sammen med, at distributørernes indkøbspriser for tvkanalerne fastsættes ved konkrete forhandlinger, der indebærer, at distributører med mange abonnenter kan få betydeligt lavere indkøbspriser for samme kanal end distributører med relativt få abonnenter For at sikre mere lige konkurrencevilkår, og større valgfrihed, på tv-markedet foreslår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at påbyde distributører, som udbyder pakker med tv-kanaler, at de skal tilbyde en tv-grundpakke, hvor der ikke må indgå betalingskanaler (fx Viasat, SBS). En sådan grundpakke må således kun omfatte tv-kanaler, som ikke finansieres ved abonnementsbetaling. Grundpakken skal derfor kun bestå af must carry programmer, dvs. DR s kanaler, TV2 s hovedkanal, TV s regionalkanaler samt nabolandskanaler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at en sådan regel vil forhindre, at en distributør kan få særligt gunstige vilkår for at have en bestemt betalingskanal i sin grundpakke, og at tvstationer med populære betalingskanaler primært SBS og Viasat kan stille særlige betingelser til distributører om, hvilke kanaler distributøren skal have i grundpakken. Dette er i dag mest udtalt for TDC/YouSee, som har Viasat og SBS kanaler med i grundpakken. Dansk Energi er meget enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering om, at forslaget vil sikre mere lige konkurrence på tv-markedet.

6 6 Da tv-produktet fortsat er kerneydelsen for mange slutkunder på samtlige bredbåndsplatforme kobbernet, kabel-tv og fiber vurderes forslaget også at kunne bidrage væsentligt til at sikre mere lige konkurrence på bredbåndsmarkedet. Udfordringer relateret til indholdsrettigheder TDC s dominans på tv-markedet skaber en grundlæggende ulig konkurrencesituation på det tilstødende bredbåndsmarked. Det hæmmer nye udbyderes muligheder for at indtræde og tage markedsandele fra den tidligere monopoludbyder. Styrelsen nøjes i analysen med at konstatere, at adgangen til tv-indhold ligger uden for rammerne af telelovgivningen, hvorfor styrelsen ikke har mulighed for at forfølge de konkurrenceudfordringer som følger af den udtalte købermagt som TDC indtager på tv-markedet. Dansk Energi finder som sagt at der er et udtalt behov for en mere sammenhængende regulering af tv og bredbånd. I forbindelse med den politiske beslutning om overførelse af telereguleringen fra Videnskabsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet ser Dansk Energi mulighed for, at en sammenhængende regulering af bredbånd og tv nu sikres. Medarbejderbredbånd Dansk Energi er enig i, at skattebegunstiget medarbejderbredbånd, dvs. arbejdsgiverbetalt internet og bruttolønsfinansieret bredbånd, særligt tilgodeser teleselskaber, som tilbyder landsdækkende bredbåndstjenester. Det gælder navnlig i forhold til store virksomheder eller myndigheder som ofte har medarbejdere, der er spredt over forskellige dele af landet. Muligheden for skattebegunstiget bredbånd har eksisteret i ca. 10 år. I denne periode har TDC s kobbernet fastnettet udgjort den dominerende distributionsplatform for medarbejderbredbånd (ADSL), hvor TDC har været den vigtigste aktør med en anslået markedsandel på 80 %, efterfulgt af Telenor og Telia. Tal fra Skatteministeriet viser, at staten over de seneste 10 år har brugt over 1,7 mia. kr. på skattebegunstiget bredbånd. Dansk Energi vurderer, at reglerne om skattebegunstiget bredbånd særligt har favoriseret ADSL som teknologi og stærkt medvirket til at cementere TDC s dominerende position på bredbåndsmarkedet. Reglerne om skattebegunstiget bredbånd har udgjort en betydelig adgangsbarriere for lokale/regionale energiselskabers fiberudrulning. Dansk Energi er ikke bekendt med, at der i andre EU-lande findes tilsvarende regler om skattebegunstiget bredbånd på kablede løsninger. Med en eventuel tilbagerulning af multimedieskatten på bredbånd er det vigtigt at holde sig for øje, at reglerne om skattebegunstiget bredbånd fremadrettet virker konkurrencefremmende, og ikke favoriserer en bestemt teknologi eller leverandør. Tilslutningspligt til antenneforeninger Mange husstande i Danmark er fortsat pålagt tilslutningspligt til antenneforeninger via kommunale lokalplaner og deklarationer. De findes i næsten alle byområder og vurderes at omfatte mere end husstande.

7 7 Tilslutningspligten omfatter tvungen betaling af antennebidrag til drift og vedligehold af antenneanlæg uanset om man aftager tv-pakker eller ej. I nogle tilfælde inkluderes også en tvpakke i antennebidraget, så der reelt er tale om aftagepligt på tv i strid med reglerne. Dansk Energi mener, at tilslutningspligten til fællesantenneanlæg skaber ulige konkurrencevilkår på tv- og bredbåndsmarkedet, og tjener i praksis som et effektivt beskyttelsesværn for leverandører af tv og bredbånd til antenneforeninger herunder TDC/YouSee. Dansk Energi har siden 2008 talt for en ophævelse af antennetvang til antenneforeninger via nødvendige ændringer i lovgivningen (særligt planloven). Den manglende ophævelse af antennetvang har efter vores vurdering bidraget væsentligt til cementering af TDC/YouSee s dominerende markedsposition på bredbånd og tv. EU-kommissionen har i flere år påpeget de konkurrenceskadelige virkninger med tvunget medlemskab og betaling til fællesantenneanlæg. Seneste har EU-kommissionen i januar 2011 opfordret den danske stat til hurtigt at fjerne tilslutningspligten til fællesantenneanlæg: Kommissionen opfordrer til, at den nødvendige lovgivning med henblik på at fjerne obligatorisk medlemskab af lokale antenneforeninger vedtages hurtigt i Danmark, så adgangen til markedet eller indførelse af bredbåndsnet (fiberbredbånd eller anden teknologi) ikke hindres. Kommissionen vil navnlig holde øje med, at den relevante lovgivning rent faktisk bliver godkendt og gennemføres. Hvis dette ikke er tilfældet, vil Kommissionen undersøge hvorvidt der eksisterer eksklusive eller særlige rettigheder, og hvorvidt sådanne eksklusive eller særlige rettigheder stemmer overens med EU lovgivningen. (E /2010) Dansk Energi afventer fortsat på et fælles løsningsudspil fra relevante ministerier (Miljøministeriet, Kulturministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet) som baner vej for en snarlig og generel fjernelse af obligatorisk medlemskab af lokale antenneforeninger. Større gennemsigtighed på bredbåndsmarkedet De danske forbrugere har fortsat svært ved at gennemskue markedsføringen af bredbåndshastigheder. Teleselskaberne fokuserer i deres annoncer på markedsførte hastigheder som ofte er af teoretisk karakter. Begrænsninger på hastigheder skrives i bedste fald med småt i et svært tilgængeligt sprog. I værste fald anføres intet. I 2010 anbefalede Højhastighedskomiteen, at der blev indført en varedeklaration på bredbånd, så forbrugerne bedre kan gennemskue de reelle hastigheder på bredbånd. Altså, hvor meget båndbredde får man egentlig for pengene? Dansk Energi vurderer, at øget gennemsigtighed på bredbånd, herunder ved indførelse af varedeklaration på kabelbaseret bredbånd kobber, kabel-tv net og fiber vil lette adgangen for nye udbydere på markedet og øge konkurrencen på bredbånd. Særligt om regulering af TDC s kabel-tv net Dansk Energi står uforstående overfor, at styrelsen lægger op til at acceptere TDC s begrundelse for en tidsubegrænset opretholdelse af de begrænsninger, som fremgår af den regulerede adgang til TDC s kabel-tv net, nemlig,

8 8 - at slutkunden skal aftage tv fra TDC/YouSee - at der ikke er mulighed for at tilbyde tv til slutkunder på TDC s kabel-tv net (ikke adgang til multicast). Dansk Energi mener ikke at der med disse restriktioner er nogen kommerciel interesse i at gøre brug af den regulerede adgang til TDC s kabel-tv net. Det har de primære konkurrenter til TDC allerede tilkendegivet i høringssvar mv. Dansk Energi skal opfordre styrelsen til at revurdere muligheden for at finde en proportional løsningsmodel, så der sikres reel adgang for alternative udbydere til at tilbyde tjenester på TDC s kabel-tv net i reel konkurrence med TDC/YouSee. Styrelsen bør fx overveje en model, hvor der i frekvensbåndet for bredbåndskanaler og grundpakke på tv sker en fælles distribution af must-carry tv kanaler til alle slutkunder på TDC s kabel-tv net. En sådan model vurderes at være proportional og vil delvist kunne fjerne ovenstående restriktioner på den regulerede adgang til TDC s kabel-tv net, hvilket kan lette markedsadgangen for nye udbydere. Dansk Energi anbefaler at styrelsen indgår i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om muligheden for at implementere denne løsning på TDC s kabel-tv net. Med venlig hilsen Dansk Energi Christian Berg

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net 19. september 2013 INDLEDNING 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Indledning... 3 1.1 Reguleringen af TDC s kabel-tv-net... 3 1.2 Analysens indhold... 5 2. Hvorfor

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Høring vedr. netadgang til TDC s kabel-tv-net Boxer TV A/S takker hermed

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet 1. april 2014 Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 19. september 2013 til den 15. november 2013 gennemført en høring over analyse af

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet

Høringssvar vedr. udkast til forslag til ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 97 - Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. 28. oktober 2005 tto Høringssvar vedr. udkast til forslag til

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Dato: 12. maj 2016 Sag: METS -16/01220 Sagsbehandler: HBF/NVH Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2016 en almindelig

Læs mere

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Høring over informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) UDKAST af 27. maj 2014 INTRODUKTION 1 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

SE vil gerne indledningsvist kvittere for muligheden for at kommentere på Erhvervs- og Vækstministeriet analyse af konkurrencen på bredåndsmarkedet.

SE vil gerne indledningsvist kvittere for muligheden for at kommentere på Erhvervs- og Vækstministeriet analyse af konkurrencen på bredåndsmarkedet. Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt per mail til: postmar@erst.dk 19. januar 2015 Høringssvar vedr. konkurrenceredegørelsen SE vil gerne indledningsvist kvittere for

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende:

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att.: mk@itst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 73 09

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Kontingent 6, stk 2. Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Desuden kan der tegnes et familie medlemskab,

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: postmar@erst.dk 19. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervs- og Vækstministeriets analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Formandsberetning for året 2013 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2013 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2013 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 25. marts 2014 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser 19. november 2014 /dajosc /chtoch Sag 2014-7957 Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Notat 26. januar 2016 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere