Protokolresumé. Projekt titel. Forsøgsansvarlig forskningsleder, sponsorer og forsøgssted. Forsøgets formål. 12. august2015 version 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokolresumé. Projekt titel. Forsøgsansvarlig forskningsleder, sponsorer og forsøgssted. Forsøgets formål. 12. august2015 version 1."

Transkript

1 Protokolresumé 12. august2015 version 1.1 til VEK Projekt titel Mind My Mind Mestring af følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn og unge i skolealderen. Pilotforsøg med tidlig psykologisk hjælp til børn og unge i kommunen. Forsøgsansvarlig forskningsleder, sponsorer og forsøgssted Forsøgsansvarlig forskningsleder: Pia Jeppesen, Ph.d., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, seniorforsker, associeret professor ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Arbejdssted: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden. Nordre Ring vej 69, DK-2600 Glostrup. CVR: Privat adresse: Bistrup Hegnsvej 7C, 3460 Birkerød. Lægeautorisations ID: 00NFS. Sponsorer: TrygFonden og Psykiatrifonden i et partnerskab. Projektet er et privat sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, ledet af Psykiatrifonden (Hejrevej 43, 2400 Kbh. NV, CVR: ) og TrygFonden (Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, CVR: ). Trygfonden finansierer projektet via bevilling til Psykiatrifonden. Projektchef: Birthe Wielandt Houe, Psykiatrifonden. Forsøgssted: Den eksperimentelle intervention afprøves i fire kommuner, heraf to kommuner i Region Sjælland (Vordingborg og Slagelse) og to kommuner i Region Midt (Randers og Herning). Forsøget gennemføres i regi af pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Der er udpeget forsøgskoordinatorer i hver kommune. Forsøgets formål Mind My Mind-studiet er et randomiseret forsøg med tidlig psykologisk hjælp i form af træning af tanker, følelser og adfærd hos børn og unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Mind My Mind-træningen er et individualiseret kognitivt og adfærdsterapeutisk forløb i kommunalt regi, hvor forældre inddrages som støtte for barnet. Træningen følger en ny, trans-diagnostisk manual udviklet af Mind My Mind-projektgruppen. Virkningen af Mind My Mind-træningen sammenlignes med virkningen af vanlig kommunal støtte og rådgivning. Herværende pilotforsøg har til formål at afprøve, om det er muligt at gennemføre et sådant randomiseret forsøg i kommunalt regi. Pilotforsøget er nødvendigt, fordi Mind My Mind-studiet indebærer mange processer, der er helt nye i kommunalt regi. Vi har opstillet en række forud definerede succeskriterier for pilotforsøget. Resultaterne lægges til grund for planlægningen af et større randomiseret studie med tilstrækkelig styrke til at teste hypotesen om en klinisk betydende, gavnlig virkning af Mind My Mind-træning sammenlignet med vanlig støtte og rådgivning i danske kommuner. Dette efterfølgende effektstudie planlægges påbegyndt primo 2017, givet pilotforsøget er en succes. Formålet med pilotforsøget er således at tilvejebringe et empirisk grundlag for optimering og tilpasning af forsøgets procedurer, inden effektstudiet fastlægges. Gennemførligheden af pilotforsøget vil blive målt på følgende kriterier: Inklusion til forsøget af en repræsentativ andel af børn med indikeret behov for psykologisk hjælp til følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder Fastholdelse af en repræsentativ andel af de børn, som allokeres til Mind My Mind-træning, målt ved barn og forælders deltagelse i træningen og deres besvarelse af spørgeskemaer til og med uge 14 og uge 22 Fastholdelse af en repræsentativ andel af de børn, som allokeret til treatment as usual (TAU), målt ved deres besvarelse af spørgeskemaer til og med uge 14 og uge 22 Tilfredshed hos børn og forældre med den manualiserede Mind My Mind-træning De kommunale psykologers opnår tilfredsstillende terapeutkompetencer og programtrofasthed i brug af Mind My Mind-manulen med den planlagte uddannelse og supervision Mind My Mind-manualens moduler og CBT-metoder anvendes i passende frekvens/sekvens for hhv. angst, depressive symptomer og adfærdsmæssige vanskeligheder 1

2 Metoder og procedurer fungerer for henvisning og visitation, psykometriske målinger før, under og efter træningen, brugen af webbaserede spørgeskemaer, opsamlingen af data i elektronisk Mind My Minddatabase til kommunal administration og til forskningsprojektet Sluttelig vil vi fastlægge hypoteser, primære og sekundære effektmål, samt styrkeberegning for det efterfølgende effektstudie ud fra resultaterne fra pilotforsøget. Forsøgets metode Et randomiseret, kontrolleret studie af effekten af en individualiseret kognitiv og adfærdsterapeutisk intervention versus vanlig støtte og rådgivning i kommunen ( treatment as usual, TAU). Der anvendes et randomiseret, kontrolleret design allerede i pilotstudiet for at opnå erfaring med at gennemføre et sådant forskningsdesign i kontekst af kommunal praksis og for at få en indikation af en mulig effekt af den eksperimentelle intervention. Tilfældig fordeling til intervention (randomisering) Den tilfældige fordeling til Mind My Mind-træning eller vanlig støtte/rådgivning i kommunen sker ved central randomisering, som foretages af CFK-Datamanagement og Monitorering, Center for folkesundhed og Kvalitet, Region Midtjylland. Der anvendes en computergenereret allokeringssekvens med en variabel blokstørrelse, der er ukendt for forskningslederen, projektchefen og alle andre forskere og behandlere fraset CFK-Datamanagement og Monitorering. For at optimere sammenligneligheden mellem de to behandlingsgrupper, vil randomiseringen blive stratificeret på to faktorer: Regionen (Sjælland versus Midtjylland) og barnets alder (6-10 år eller år). Allokeringssekvenslister bliver udarbejdet i henhold til stratifikationsvariablene af CFK-Datamanagement og Monitorering. Den eksperimentelle intervention Mind My Mind-træningen tilbydes i kommunalt regi. Træningen udføres af PPR psykologer som vil blive uddannet i at anvende den nye, trans-diagnostiske manual. Træningsprogrammet gives individuelt til det enkelte barn, hvor forældrene deltager som støtte og med-træner for barnet. For børn med adfærdsforstyrrelse tilbydes forældrene et individuelt forløb med forældretræning. Træningen indeholder velkendte kognitive og adfærdsterapeutiske metoder og teknikker hentet fra evidensbaserede programmer rettet mod subkliniske eller kliniske niveauer af angst, depression og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn og unge. Mind My Mind- manualen beskriver det typiske indhold og forløb af træningen for hvert af de tre sygdomsområder (tre typiske forløb). De typiske forløb er bygget op af flere moduler (samling af metoder). Manualen lægger op til en individualiseret brug af moduler og metoder, således at forløbet tilpasses efter behovet hos det enkelte barn og dets forældre. Det betyder, at moduler og metoder fra andre problemområder kan inddrages som ekstra modul i tilfælde af komorbiditet. Desuden findes et tillægsmodul til børn, der har angst og/eller undgåelsesadfærd efter udsættelse for et traume. Mange af de beskrevne metoder har store ligheder på tværs af problemområderne, og disse metoder er derfor beskrevet ens, dvs. som fælles (unified) metoder. Manualen giver eksempler på indhold og rækkefølge af de typiske forløb for 1) Træning af børn og unge med angst (6-16 år), 2) Træning af børn og unge med depression (6-16 år), 3) Træning af forældre til børn (6-12 år) med adfærdsmæssige problemer, og 4) Træning af større børn og unge (9-16 år) med adfærdsmæssige problemer kombineret med forældretræning. Manualen beskriver således en sekvens af moduler og metoder, hvor de enkelte metoder kan anvendes i varierende omfang afhængigt af behovet. Manualen inkluderer grundige vejledninger til træneren samt arbejdsark, der udleveres og samles i et arbejdshæfte til hver forsøgsdeltager mhp. registrering af hjemmeopgaver, belønning, eksponering, adfærdsaktivering og anden træning. Varigheden af træningsforløbet vil afhænge af barnets behov, men det tilstræbes, at de fleste børn modtager 9-13 sessioner, med efterfølgende tilbud om 2 booster sessions hhv. 4 og 8 uger efter afsluttet træningsforløb. Uanset omfanget af forældreinvolvering er det barnet, der er mål for interventionen (forsøgsdeltageren). De kommunale terapeuter vil blive superviseret af erfarne psykologer og supervisorer fra den regionale børne- og ungdomspsykiatri. Det er hensigten, at hver træner skal deltage i ugentlig supervision. Supervisionen har fokus på de forløb, eller dele af et forløb, som PPR psykologen (træneren) finder vanskelige. Indtil træner og supervisor har opnået erfaring med Mind My Mind vil supervisionen være mere intensiv. Pilotprojektet skal bruges til at udvikle video-link med billeddatabase, der kan muliggøre supervision via videokonferencer mellem terapeut og supervisor. Den kommunale terapeut skal derfor optage et udvalgt antal sessioner fra forskelige forløb, således hver træner 2

3 optager og lagrer mindst 3 optagelser fra samme forløb, og mindst en sådan serie fra træning indenfor hvert problemområde (i alt min 9 optagelser per træner). I pilotprojektet vil supervision bestå af en individuel og gruppesupervision. Der vil desuden være tilbud om supervision af supervisorer ved de eksperter, der har udviklet programmet, og som også forestår den fælles undervisning af terapeuter og supervisorer. Såvel terapeuter, som supervisorer undervises i behandlingsprogrammet på et ugekursus af 37 timers varighed, heraf en dags undervisning i generelle kompetencer, ca. to dages undervisning i CBT-metoder overfor angst og depression og ca. to dages undervisning i CBT-metoder overfor adfærdsmæssige vanskeligheder. Der tilbydes tillige booster-undervisning à to dage. Mind My Mind manualen må kun bruges til børn allokeret til Mind My Mind-træning og kun af psykologer der deltager i uddannelse og løbende supervision. For at mindske risikoen for spredning af manualens metoder i forsøgsfasen udleveres en nummereret manual til hver træner. Denne manual er personlig og ikke må kopieres eller på anden måde videredistribueres. Treatment as usual (TAU) Sammenligningsgruppen modtager TAU i form af vanlig kommunal støtte og rådgivning. Denne varierer fra kommune til kommune. Indenfor hver af kommunerne er der desuden storvariation i tilbuddene afhængigt af barnets alder, problemstilling og familiens samlede behov. TAU kan inkludere psykologsamtaler, tilpasset undervisning i skolen, individuel støtte i skolen, og åben anonym rådgivning. Desuden har nogle af kommunerne tilbud om problemspecifikke kognitive og adfærdsterapeutiske forløb for afgrænsede aldersgrupper og problemstillinger. Ugentlige vurderinger I alle ugerne 1-13 besvarer forældre og barn i begge interventionsgrupper et kort spørgeskema, hvor de scorer sværhedsgraden af deres selvvalgte top-3-problemer på en skala fra Forælderen (og den unge 11 år) scorer samtidigt sværhedsgraden af følelsesmæssige (internaliserende) og adfærdsmæssige (eksternaliserende) vanskeligheder på et standardiseret spørgeskema (BPM) der består af 19-items fra CBCL. For gruppen i Mind My Mind-træning, besvarer barn og forældre desuden spørgsmål om deres tilfredshed med sidste trænings-session, og træneren udfylder et kodeark for hvilke Mind My Mind-moduler, metoder og arbejdsark (teknikker), der er anvendt i trænings-sessionen (numre fra manualen kodes). IT systemet åbner for den ugentlige besvarelse ved barn og forælder tre dage efter seneste kontakt og lukker igen inden planlagte tidspunkt for næste kontakt, eller efter senest en uge afhængigt af, hvad der kommer først. Scoringerne i TAU gruppen indhentes ugentligt på faste tider og ses ikke af nogen behandler i kommunen men anvendes alene til forskning. Afsluttende vurderinger i uge 14 og opfølgning i uge 22 Den afsluttende vurdering i uge 14 og opfølgningen i uge 22 foregår ved at barn og forælder udfylder de samme web-baserede spørgeskemaer, som de har udfyldt ved baseline om arten og sværhedsgraden af barnets psykopatologi (angst, depressive symptomer og adfærdsmæssige vanskeligheder), trivsel og påvirkning af daglige funktioner i skole og hjem samt livskvalitet. Forældrene udfylder desuden spørgeskema om deres oplevelse af stress i rollefunktionen som forældre (se skema med oversigt over web-baserede spørgeskemaer). Barn og forælder i begge interventionsgrupper får advisering - og om nødvendigt rykkere - om at udfylde spørgeskemaerne, dette uanset om de deltager i behandlingen eller udebliver uden aftale. Ved alle afslutninger anmodes både forælder og PPR psykolog om at besvare spørgsmål vedr. arten og omfanget af de tilbud om støtte og behandling, som barnet har modtaget i projektperioden. Behandlingsstop og stop for dataindsamling sker hvis 1) forældrene ønsker at barnet ophører i forsøget (informeret samtykke trækkes tilbage), 2) barnet fraflytter kommunen, 3) død af forælder eller barn, 4) underretning foretages. Statistiske analyser Der anvendes deskriptiv statistisk til at bestemme pilotforsøgets målopfyldelsen på hvert af succeskriterierne for gennemførlighed at studiet. Endvidere anvendes deskriptiv statistik til at karakterisere og sammenligne de to tilfældigt allokerede grupper af forsøgsdeltagere mht. køn, alder, sociodemografiske og familiære baggrundsfaktorer samt arten og sværhedsgraden af psykopatologi og funktionspåvirkning ved inklusion. Der anvendes deskriptiv statistik til at sammenligne SDQ-scores for gruppen af inkluderede børn med SDQ-scores for gruppen af SDQscreenede men ikke-inkluderede børn for at få et indtryk af repræsentativiteten af de inkluderede børn. Sluttelig anvendes deskriptiv statistik til, indenfor gruppen af inkluderede børn, at sammenligne de deltagende børn med 3

4 dem, der eventuelt udebliver eller stopper i forsøget (bortfaldsanalyser). For kategorielle variable anvendes chisquared tests, og for kontinuerte, normalfordelte variable anvendes t-tests. Forløbet af de ugentlige scores for top-3-problemer og forløbet af de ugentlige BPM-scores for psykopatologi vil blive beskrevet i multivariate modeller for gentagne målinger og med justering for interventionsgruppe, køn, aldersgruppe (6-10 år og år), hovedproblem (angst, depression eller adfærdsproblem), og tid (antal uger) i forløb. De primære effektmål for Mind My Mind-træning versus TAU er forskellen i reduktionen af top-3-problem-scores og forskellen i reduktionen af BPM-scores, begge med hhv. barn og forælder som informant. Vi vil anvende data fra pilotforsøget til at udvikle den/de bedste statistiske modeller for sammenligning af den hastighed, hvormed problemerne falder målt som hældningskoefficienten for kurve over gennemsnitlig score ved ugerne 1, 2, De sekundære effektmål for Mind My Mind-træning versus TAU er forskelle i problemreduktion for hver af to opfølgningsperioder (fra baseline til uge 14, og fra uge 14 til uge 22) på en række skalaer for psykopatologi (SDQ, CBCL, MFQ, SCAS, ECBI), funktionsniveau (WFIRS) og livskvalitet (KIDSSREEN-27) hos barnet, og på skala for forældres oplevede stress i rolle-funktion (PSS). Andel med normalisering af scores for angst (SCAS), depression (MFQ), adfærdsproblemer (ECBI), og internaliserede og eksternaliserende problemer (SDQ og CBCL), beregnes som andel, der slutter under tærskel for klinisk betydende problem, givet de lå over tærskel ved start. Gruppeforskellene i de primære og sekundære udfaldsmål vil blive analyseret af forskere, der gøres blinde for hvilken behandling, grupperne er allokeret til. Pilotforsøget er ikke hypotesetestende og styrkeberegning er ikke relevant. Data fra pilotforsøget vil blive anvendt til at fastlægge det primære effektmål for RCT studiet. Styrkeberegningerne for RCT studiet vil tage udgangspunkt i de estimerede effektstørrelser med tilhørende varians fra pilotforsøg. Desuden vil vi sammenholde vores fund med de estimerede effekter i internationale metaanalyser for at undgå påvirkning fra eventuelle tilfældige afvigelser i vores pilotstudier. Forsøgspersoner, herunder inklusions- og eksklusionskriterier I hver af de fire forsøgskommuner inkluderes børn og unge i alderen 6-16 år med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Børnene visiteres konsekutivt fra 19. oktober 2015 og indtil i alt 40 børn er inkluderet i hver kommune. Målet er at inkludere samlet 160 børn til pilotforsøget inden d. 30. april Opfølgningen af alle inkluderede børn forventes afsluttet med udgangen af november 2016, idet de sidste forløb må forlænges hen over sommerferien, og der desuden må tages højde for forsinkelser med baggrund i sygdom, udeblivelser o. lign. Børnene inkluderes efter en standardiseret visitation, der inkluderer besvarelse af SDQ (Strengths and difficulties questionnaire) og Child Behavior Checklist (CBCL) ved forælder. Desuden besvarer unge i alderen år SDQ og Youth Self-report (YSR) version af CBCL. De 40 børn, der inkluderes i hver kommune, vil blive fordelt tilfældigt i forholdet 3:1 til Mind My Mind-træning versus vanlig støtte og rådgivning i kommunen. Populationsstørrelsen er valgt for at sikre, at Mind My Mind-psykologerne opnår tilstrækkelig erfaring med forskellige træningsforløb under pilotforsøget. Inklusionskriterier: 1) alder 6-16 år og klassetrin klasse (til og med 1. semester af 9. klassetrin); 2) begge køn; 3) barn og/eller forældre giver udtryk for problemer relateret til emotionelle og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder hos barnet; 4) SDQ forældre-scores: Total problemscore 14 og/eller emotionelle problemer 5, kombineret med score for funktionsnedsættelse 1, hvilket afgrænser top-10% percentilen af børn med påvirkning fra psykiske helbredsproblemer blandt den generelle population af børn i samme alder; 5) barn og mindst en forælder forstår og taler tilstrækkeligt dansk til at kunne gennemføre behandlingen; 6) skriftligt informeret samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden. Eksklusionskriterier: 1) Oplysninger fra forældre, inkl. deres scores på CBCL, fra skolelærer eller fra sundhedsperson indikerer, at barnet kan have en sværere psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse, så som autisme spektrum forstyrrelse (ASD), forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (ADHD), psykose eller spiseforstyrrelse, der kræver henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien; 2) PPR har oplysninger om betydende intellektuel 4

5 funktionsnedsættelse eller visitation til specialklasse; 3) PPR har oplysninger om aktuelt og betydende misbrug af alkohol eller psykoaktive stoffer hos barnet/den unge; 4) Forælder har ikke besvaret SDQ og CBCL. Bivirkninger, risici og ulemper Deltagelse i forsøget menes ikke at udgøre nogen helbredsrisiko for de inkluderede forsøgspersoner. Der er ingen kendte bivirkninger, komplikationer eller risici ved Mind My Mind-træningen. Der kan opleves forbigående ubehag for deltagerne i forbindelse med, at de skal lære at gøre noget nyt eller gøre noget på en ny måde. Det kan desuden være forbundet med ubehag at besvare spørgeskemaer om psykopatologi. Økonomiske forhold TrygFonden og Psykiatrifonden har taget initiativ til forsøget med Mind My Mind, og pilotforsøget er støttet med ca. 13,4 mio.kr. af TrygFonden. TrygFonden har bevilget midlerne til Psykiatrifonden, som herfra udbetaler støtte til de deltagende kommuner og regioner, samt løn til projektchefen, for forsøgsansvarlige forskningsleder og den ekspertgruppe af psykologer, der har udarbejdet manualen. Det gives udbetales ikke noget vederlag til forsøgsdeltagerne for at medvirke i forsøget. Der foreligger kontraktaftale mellem Psykiatrifonden og den forsøgsansvarlige forskningsleders arbejdssted, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Aftalen beskriver forskningslederens ydelser og aflønning (se kopi af aftalen). Forskningslederen er medlem af et ulønnet Advisory Board for Psykiatrifonden og har tidligere bedømt ansøgninger for Trygfonden for et mindre honorar. Forskningslederen har ikke andre interesser eller tilknytninger til projektets sponsorer. Forskningslederen arbejder uafhængigt af sponsor mht. dataindsamling, statistisk analyseplan, fortolkning og formidling af undersøgelsens resultater i videnskabelige tidsskrifter. Hvervning af deltagere Den første kontakt fra barn eller forældre kan ske på flere måder: 1)selvhenvendelse til PPR på baggrund af egen bekymring eller foranlediget af dialog med egen læge eller sundhedsplejerske; 2) kontakt til forældre efter dialog om bekymring for barnet på netværksmøde mellem lærer, sagsbehandler, PPR-psykolog og andre relevante fagpersoner; 3) I den udstrækning det lokalt er muligt, vil vi informere om forsøget på kommunens hjemmeside (underside for PPR) og eventuelt på forældreintra på skolerne. Offentliggørelse af forsøgsresultater Oplysning om forsøgets vil løbende blive formidlet i dansk og udenlandsk presse og på Psykiatrifondens hjemmeside samt i videnskabelige tidsskrifter. Alle relevante erfaringer med udvikling og afprøvning af interventionen, herunder udviklingen af video-understøttet supervision og samt udviklingen af mål for programtrofasthed og kompetencer hos trænerne vil blive formidlet. Desuden vil vi formidle erfaringerne med at indføre webbaserede spørgeskemaer som standardiserede effektmål i kommunalt regi. Både positive, negative og inkonklusive resultater vil blive offentligt gjort. Forskningslederen vil forberede manuskripter til publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter. Medforfatterskaber vil blive bestemt i henhold til Vancouver Guidelines. Videnskabsetisk redegørelse Den eksperimentelle intervention er sammensat ud fra evidensbaserede metoder. Træningens specifikke indhold og metoder vælges ud fra barnets og forældrenes individuelle behov og med udgangspunkt i deres egne mål og værdier. Derfor forventer vi, at forsøgsdeltagerne vil opleve bedre trivsel og funktion under forløbet af Mind My Mindtræningen. Dog kan forsøgsdeltagere (og deres forældre) forvente et vist, forbigående ubehag, forbundet med at de konfronterer problemadfærd og afprøver nye handlestrategier. Forsøgsdeltagere og deres forældre skal i begge interventionsgrupper besvare web-baserede spørgeskemaer efter log in med personligt ID og password. Det kan opleves tidskrævende og trættende at besvare alle spørgeskemaerne. Barn og forældre orienteres om, at det er frivilligt at deltage i forsøget, og at de når som helst og uden at give en grund kan trække samtykket tilbage. Deres beslutning om at deltage eller ej vil ikke få konsekvenser for deres adgang til andre tilbud om støtte og behandling. Pilotforsøget vil give vigtig ny viden om 1) tilfredsheden med den tidlige psykologiske hjælp i form af Mind My Mindtræning hos deltagere og 2) tilfredsheden med manualen, programtrofasthed og deltagelse i den videounderstøttede supervision hos trænerne, 3) anvendeligheden af standardiserede web-baserede spørgeskemaer og 5

6 elektronisk database i håndteringen af psykiske helbredsproblemer hos børn og unge i kommunerne, samt 4) gennemførligheden af et randomiseret forsøg med Mind My Mind-træning versus TAU. Resultaterne af pilotforsøget er vitale for at kende og optimere gennemførligheden et stort randomiseret forsøg med tilstrækkelig statistisk styrke til at be- eller afkræfte hypotesen om en klinisk betydende gavnlig virkning af Mind My Mind-træning sammenlignet med vanlig støtte og rådgivning i danske kommuner. 6

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN PARTNERSKAB MELLEM: TRYGFONDEN PSYKIATRIFONDEN 1 FORMÅL: Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har psykiske vanskeligheder

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PILOTPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND et udviklings-

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

AFTALE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE OG PSYKIATRIFONDEN OM SAMARBEJDE I FORBINDELSE MED MIND MY MIND

AFTALE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE OG PSYKIATRIFONDEN OM SAMARBEJDE I FORBINDELSE MED MIND MY MIND AFTALE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE OG PSYKIATRIFONDEN OM SAMARBEJDE I FORBINDELSE MED MIND MY MIND 25. august 2016 Nærværende aftale indgås mellem parterne: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved (CVR.

Læs mere

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer.

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer. 1. Centrale præmisser for effektstudiet Dette studie kan kun gennemføres med jeres opbakning. I er et yderst vigtigt led i studiet, da det jo er jer, der skal formidle studiets præmisser til familien.

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge

Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge Psykiatrifondens konference d. 20. marts 2016 Mikael Thastum Psykologisk Institut, Aarhus Universitet mikael@psy.au.dk Hjemmeside www.psy.au.dk/angstklinik

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling ADHD Anbefalinger for -behandling på specialinstitutioner for børn og unge Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge Hæftet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Forebyggelsesaktiviteter kan være underlagt det videnskabsetiske

Forebyggelsesaktiviteter kan være underlagt det videnskabsetiske Information til kommunale forebyggelsesenheder Af Susanne Pihl Jakobsen, specialkonsulent i sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité og Malene Størup, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Kandidatspeciale Dato: 02.07-2012

Kandidatspeciale Dato: 02.07-2012 Bilag Indhold Bilag 1. Skriftlig deltagerinformation side: 2 Bilag 2. Samtykkeerklæring fra VEK side: 4 Bilag 3. Case Report Form (CRF) side: 5 Bilag 4. Testresultater, rådata side: 6 Bilag 5. Grafisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Delstudie III Et randomiseret kontrolleret forsøg Ph.d. afhandling Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet, fysioterapeut, cand.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Mind My Mind. Mestring af følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn og unge i skolealderen

Mind My Mind. Mestring af følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn og unge i skolealderen Pia Jeppesen 12. august 2015 version 1.1_VEK Mind My Mind Mestring af følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn og unge i skolealderen Pilotforsøg med tidlig psykologisk hjælp til børn

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Emma Rehfeld Overlæge, Psykiater Funktionelle Lidelser Hvorfor bruge metoder fra KAT ved funktionelle tilstande / somatisering?

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere