Fig. 1. Toreby. Ydre, set fra nordøst. MUSSE HERRED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Toreby. Ydre, set fra nordøst. MUSSE HERRED"

Transkript

1 Fig. 1. Toreby. Ydre, set fra nordøst. V. H.1941 TOREBY KIRKE MUSSE HERRED Kirken, der er viet til S. Mikael 1, tilhørte i middelalderen kronen 2 og forblev efter reformationen under denne, under Aalholms len, blandt hvis lensmænd i enkedronning Sofies tid var Frederik Hobe (sml. klokke nr. 1, s. 1020). Ved auktionen over det laalandske ryttergods 1725 blev den solgt til og 1726 tilskødet kammerherre Chr. Carl von Gabel, tilligemed Fuglsang-Priorskov godser 3, blandt hvis senere ejere kan nævnes C. G. von Wallmoden (sml. klokke nr. 2, s. 1020, og kiste nr. 2, s. 1023) og fru Bodil de Neergaard (sml. altertavle, s. 1014). Kirken hører stadig under disse godser. Et marked i Toreby flyttedes 1550 til Sakskøbing 4. Kirken ligger på fladt terræn midt i byen og sognet, der er amtets største. Kirkegården er 1916 udvidet mod nord. Sydsiden, der vender ud mod vejen, er siden 1857 hegnet af en mur med piller ved lågerne; i øst og vest har den gamle del et kampestensdige. Udvidelsen er omgivet af en mur af kløvet kamp. Den meget store kirke (fig. 1) består af romansk kor der har haft apsis og skib, senromansk vesttårn, gotisk sakristi på korets nordside, gotiske sideskibe samt på sydsiden et våbenhus, der er moderne ombygget. Alt er opført af munkesten i munkeforbandt.

2 1002 MUSSE HERRED Fig. 2. Toreby. Plan. 1:300. Målt af Kunstakademiets arkitekturskole Den romanske kirke er usædvanlig stor. Den allerede i gotisk tid forsvundne apsis erkendes nu udvendigt som en bue på korgavlen stammende fra den borthuggede, helstens kvartkuglehvælving. Desuden er i jorden bevaret rester af fundamentet lagt af delvis kløvet kamp under munkestensmurværk. Indvendig ses den falsede apsisbue bag det yngre korhvælv. Kor og skib har sokkel under langmurene, nu bedst bevaret på korets nordside, bestående af en svagt hulet skråkant under almindelige skifter og en halvrund vulst. Koret har ikke haft præstedør. På sydsiden er spor efter en borthugget buefrise under den moderne gesims. Korets nordside ses at være bygget af velbrændte, store munkesten; forbandtet har i reglen tre, men ofte flere løbere mellem binderne. Midt i muren sidder et stort, smiget vindue med trykket rundbue; falsene er riffelhuggede, bueunderside og sålbænk pudsede. Lysningsfalsen, der måler 50x 122 cm, har spor af vinduesstifter på ydersiden; den er senere gjort lavere med en lille fladbue og endelig tilmuret med moderne sten. Over vinduet er der en gesims bestående af et udkraget løberskifte båret af rulskiftestillede formstenskonsoller med cm afstand, vekslende hulog rundprofilerede; murfladerne mellem dem er pudsede og kalkede. Over

3 TOREBY KIRKE 1003 Fig. 3. Toreby. Sydfaçade. 1:300. Målt af Ørnsholt og Køhler løberskiftet ligger et kalket savskifte og derover glat mur, der er bevaret i indtil fire skifters højde. Korets østgavl er glat med moderne, aftrappet gavlkam med fodtinder. Skibets østgavl er på nordsiden muret op mod koret og har riffelhuggede sten ved hjørnet. Langmurene er gennemhuggede af de gotiske arkadebuer, men soklen er brudstykkevis bevaret på pillerne. På vestre pillepar står lisener, der angiver vestre kant af portalfremspringene om de iøvrigt forsvundne døre; på sydsiden ses over sideskibshvælvet fremspringets retkantede, vandrette afslutning. I samme mur sidder på hver side af anden arkade fra øst romanske vinduer med halvstens stik; de er tilmuret og delvis ødelagt ved arkadens indhugning. Antagelig har der været et tredie vindue vest for dem, som nu ikke kan ses; et fjerde spores måske over vestre arkade. Sydsidens gesims (fig. 6) ligger tre skifter over vinduernes stik og består af en smukt muret, krydsende buefrise af formsten bindig med muren; det i ca. lire cm dybde forsænkede

4 1004 MUSSE HERRED Fig. 4. Toreby. Østfaçade. 1:300. Målt af Bendt Jorgensen buefelt er pudset og kalket. To skifter over buefrisen hvoraf det øverste næsten hele vejen er et fladskifte ligger et hvidtet savskifte; det følgende skifte er skjult af sideskibets tagværk, men synes dog at være muret på senere, så fugemørtlen delvis dækker hvidtekalken. I skibets nordmur ses to tilmurede vinduer, hvis ydre bredde er 103 cm, rundbuens underside er pudset og kalket; på fugerne findes spor af rød kalkning. Nordsidens gesims består af en enkelt buefrise af krumme formsten med forsænkede, pudsede buefelter som på sydsiden. Over buefrisen ligger seks skifter; gesimsfremspring findes ikke. Skibets vestgavl ses i tårnet at være muret af svære, røde sten, hvoraf mange er sortbrændte; skiftegangen er middelalderlig, men med mange løbere. Den iøvrigt glatte gavltop har foroven et lidt udkraget løberskifte med en rulskiftestillet bindertand under hver fuge; tænderne har afrundet underkant, tre af dem er ornamenterede med geometriske mønstre. Mellemrummene er pudset og kalket. Over løberskiftet ligger et kalket savskifte, og fire skifter derover er et skifte kalket således, at det gør indtryk af at bestå af skiftevis hvide og mørke bindere. Gavllinierne er glatte. Indvendig ses af romanske detailler foruden den omtalte falsede apsisbue det nordre korvindue som niche og den meget store, sikkert udvidede, runde korbue med overliggende stor aflastningsbue (fig. 7). Korets overvægge er fugede, men dækkede af puds med kalkdekorationer (se side 1012). På alle fire vægge er eet skifte under tagremmen udhugget cm brede skråhuller med ca. 70 cm afstand til knægte af Gloslundetype (sml. s. 356) og i vestre del en hugget rille, der danner begrænsning for vægpudsen, der ses at have været ført op mod træ.

5 TOREBY KIRKE 1005 Fig. 5. Toreby. Langsnit. 1:300. Målt af Edvin Ravn Det senromanske tårn må være opført få år efter kirkens fuldførelse. Det er en svær blok, der kun er lidt smallere end skibet, bygget af store munkesten i regelmæssigt munkeforbandt. Udvendig har det ved alle fire hjørner svagt fremspringende pilastre, der ender i højde med første bjælkelag. Syldstenene er særlig under sydvestre pilaster meget svære og har her kilehuller fra kløvning; på langsiderne mellem pilastrene er en dobbelt skråkantsokkel; det øverste profil har oprindelig måske været rundet. Mod vest har tårnet en mangefalset, rundbuet dør, der indvendig sidder i fladbuet spejl; i søndre side er et dybt stængebomhul, men intet tilsvarende i nord. Døråbningen er meget forvitret og repareret i gammel tid, men dog vist oprindelig. Understokværket har i syd et dobbeltsmiget, ud- og indvendig rundbuet vindue, hvis spidsbuede lysning er sat af sten på højkant. På ydersiden har det et omløbende savskifte over stikket; sålbænken er indvendig aftrappet, udvendig af nye sten på fladen. Et lignende nordvindue mangler savskiftet. Fra det lave tårnrum er hugget en rundbuet, nu tilmuret dør til skibet.

6 1006 MUSSE HERRED En vindeltrappe med helstens spindel af hugne munkesten er indbygget i tårnets nordvestre hjørne; trappens nedre del er overbygget med stigende spidsbuer, den øvre med lige udkragninger. Underdøren er rundbuet, trappens øvrige døre har ligesom vinduesslidserne været overdækket med egeplanker. Tårnets stokværksinddeling er ændret. En døråbning fra vindeltrappen antyder et mellemstokværk, der har fået lys fra de to ovenfor omtalte vinduer; andet bjælkelag, der har ligget højere end det nuværende første, er ligeledes forsvundet, men er markeret af en afsats i muren og en dør til trappen. Stokværket har været højt, dets loftsbjælker ligger ved toppen af skibets romanske gavlspids, og det har fået lys fra rundbuede, dobbeltfalsede glugger; i den søndre er nu et tårnur. Tredie stokværk er ganske lavt og nu mørkt; det har vindeltrappedør som de øvrige, mod øst har siddet en rundbuet åbning, en lignende ses vestligt i nordmuren. Klokkestokværket, der som uregelmæssigheder i ydersiderne antyder sikkert er en senere tilføjelse, er bygget af munkesten, dog er de øverste 40 cm moderne. Til hver side har det en smal, fladbuet dobbeltglug, den østre ses at være ældre end skibets forhøjede tagryg. Ydersiderne har i højde med glamhullerne dobbelte savskifter. I pyramidetagets vindfløj står årstallene 1811 og Ned gennem tårnet går svære afstivninger af eg. Gotiske ændringer og tilføjelser. Allerede i overgangstid er apsis nedrevet og hullet lukket med en lige mur med et smiget, stumpt spidsbuet, trekoblet vindue, der nu er tilmuret i lysningen, men har et lille støbejernsvindue i midten. Sakristiet på nordsiden af koret har gulvet ca. 90 cm lavere end korets. Den helt omdannede dør i kormuren har sikkert fra begyndelsen været den eneste adgang til det kælderagtige rum. Sakristiet er bygget af temmelig små munkesten, x 12x8 8,5 cm. På yderhjørnet sidder en svagt fremspringende lisén, gavlen er glat med en højtsiddende korsglug, yderdøren er ny og har afløst en portagtig åbning, der antagelig er blevet indrettet i nyere tid, da sakristiet gjorde tjeneste som kalkkule. Stræbepillen på langmuren er en moderne erstatning for en pille, der tidligere dækkede det østre af de to rundbuede vinduer, som nu er rekonstruerede. Rummet har ved vestvæggen en muret bænk under to fladbuede nicher. Sakristiet er dækket af to samtidige lave krydshvælv med spidsbuet, ca. 55 cm bred gjordbue og kvartstens ribber, hvis ender delvis er profderede, enten med hulkehl i kanterne eller med et kryds i relief. Svagt markerede overribber. Hvælv og vægge er dekoreret med kalkmalerier fra o (se s. 1010). Sondre sideskib er bygget i to omgange. Ældst er østre fag, hvis gamle vestgavl nu ses dels som en lav, spidsbuet gjordbue, der vist først er gennembrudt, efter at de tilstødende fag af sideskibet er overhvælvet, dels som et 60 cm bredt spor på midtskibets mur over sideskibshvælvene. Den kamløse,

7 TOREBY KIRKE 1007 Aa. Rl Fig. 6. Toreby. Gesims på skibets sydside (s. 1003). glatte østgavl er omsat i renaissancetiden; den har haft et stort, rundbuet, nu tilmuret vindue. Fagets sydmur har udvendige stræbepiller (omsatte?) og rester af et vistnok spidsbuet vindue, hvis yderste fals er affaset, den næste ret. Vestligt i faget sås tidligere nede ved jorden en spidsbuet, tilmuret åbning. Rummet har stået i forbindelse med midtskibet ved en stor, rund arkadebue, men denne er senere udfyldt med en lav spidsbue og faget overdækket med et svagt puklet krydshvælv med 15 cm stærkt fremspringende kvartstens ribber profileret med et pæreformet led mellem retkanter og løbende af på et i tegl skåret mandshoved. Ingen overribber. Den øvrige del af sideskibet (fig. 9) har haft lavtsiddende, spidsbuede vinduer, der er ældre end hvælvene. En rest er bevaret delvis dækket af østre våbenhusmur. I andet fag ses østfalsen af et kurvehanksbuet vindue. Den glatte, kamløse vestgavl har en svær støttepille på hjørnet og to små, skævt spidsbuede, mangefalsede glugger, der er blevet tilmuret, da hvælvet blev indbygget. At disse er senere, og at sideskibet har haft åben tagstol, ses også af, at gavlvæggen er pudset og kalket. Et aftryk i en hvælvingskappe viser, at de oprindelige spær har sigtet fra overkant mur op mod savskiftet i midtskibets gesims. Sideskibet er sat i forbindelse med midtskibet ved store, runde arkadebuer, hvis stik er pudsede på undersiden og på sydsiden, mens resten af arkademuren ind mod sideskibet kun er overstænket med kalk; arkadepillernes hjørner er affaset indtil vederlagshøjde. Sideskibet er overhvælvet med tre grove krydshvælv med halvstens ribber, der i de to vestre fag mødes i topkvadrater; ingen overribber. Af hensyn til takten i arkadepillerne og for ikke at få det vestligste fag for langt, er de sidste 190 cm overdækket med en spidsbuet tøndehvælving. Ved hvælvenes indbygning er arkadebuerne delvis udfyldt med spidsbuer, hvis top dog ligger betydeligt højere end i den tilsvarende bue i østre fag. Højkirken er tilbygget det gamle skibs mure efter søndre sideskibs opførelse, men dens tidsmæssige forhold til nordre sideskib kan ikke afgøres, sandsynligvis er den dog ældre; samtidige kan de to bygningsafsnit næppe være, idet sideskibet er bygget af væsentlig bredere sten. Høj kirken, der er bygget i meget regelmæssigt munkeforbandt, har i øst en rig blændingsgavl (fig. 4), hvori to cirkelglugger med korsstave. Gavlen har mange små kamtakker; nordsidens er senere forsvundet under en kam med endnu flere takker, der blev muret på,

8 1008 MUSSE HERRED da man lagde fælles tag over høj kirken og nordre sideskib, men de ses indvendig. Langmurenes vinduer sidder indvendig i dybe nicher, der skærer helt op i muroverkanten; de har i modsætning til overmuren iøvrigt været hvidtede. De mangefalsede vinduer er i sydsiden fladbuede og endnu i brug, omend vist omdannede. Nordsidens tilmurede vinduer er spidsbuede; de har i lysningen en hugget glasrille og rester af vindjern. Høj kirkevinduernes placering viser, at overhvælving ikke fra første færd har været påtænkt (fig. 8). Det er dog næppe tænkeligt, at de ubehandlede røde overvægge med de hvide vinduesnicher kan have stået synlige ret længe, omend de affasede hjørner på arkadepillerne i nordre sideskib gør det sandsynligt, at sideskibet har været opført og arkaderne udhugget, før hvælvenes vægpiller er ført op langs arkadepillerne. De store seksdelte hvælv har halvstens ribber og hel- eller halvstens vægbuer og helstens gjordbuer med søm langs kappekanten. Vægbuerne er ført ind i vinduesnicherne og afskærer de øverste partier. Hvælvene har overribber, de korte dog kun i halv højde. Korhvælvet minder meget om høj kirkehvælvene, blot er det ottedelt, har topkvadrat og søm langs alle vægbuerne. De falsede hjørnepiller har fladt vederlagsbånd. Hvælvet hænger noget ned under korbuen, til trods for at denne er sænket lidt. Nordre sideskib er bredere og højere end det søndre og afviger i stenstørrelse og fugebehandling fra højkirken. Langmuren er inddelt af stræbepiller, som den lille skråkantsokkel er forkrøbbet omkring. Pillerne, hvoraf de to yderste er brynede, skærer op gennem gesimsen, som består af bindertænder i stor indbyrdes afstand under en kraftigt udkraget retkant. I andet fag fra vest spores rester af den tilmurede, vistnok fladbuede norddør over en stor trinsten, i hvert fag ses desuden spor af et stort, spidsbuet vindue, der er ødelagt af de moderne vinduer. Sideskibet har haft selvstændige gavle med fuld kamgavl, således at sideskibet må have haft egen tagryg med vandfald mod højkirkemuren. På denne ses i højde med den romanske buefrise en hugget skotrende med svagt fald fra midten mod begge gavle. I øst har afløbet været ført ud gennem en fladbuet åbning i nederste kamtak. Denne ordning, der må have budt på meget store vanskeligheder med vand og sne, er først ændret i nyere tid, da gavlenes sydsider blev udfyldt med murværk af små sten samtidig med, at højkirkens østgavl har fået hævet sin nordre kamtakrække, og skibene har fået fælles tag. Begge sideskibets gavle har seks smalle, stigende høj blændinger med trappestik over et savskifte. Sideskibet er sat i forbindelse med hovedskibet ved en række runde arkadebuer på firkantede piller med affasede hjørner magen til søndre sideskibs. I det vestligste fag ses arkademuren at være glittet pudset indtil en højde af ni skifter under buefrisen; denne puds går ind bag sideskibets vestgavl og stam-

9 TOREBY KIRKE 1009 Fig. 7. Toreby. Det indre af midtskibet, set mod øst. Aa. Rl mer således måske fra et ældre, nu helt forsvundet bygningsafsnit. Den øvrige del af arkademuren ses at være hvidtet til otte skifter under buefrisen, hvor der ligger en række bomhuller, som viser, at sideskibet en tid lang har haft fladt bræddeloft eller åben tagstol. Sideskibets hvælv er høje og elegante i formen. De er indhugget i murene uden synlige vægbuer; de 15 cm ribber og helstens gjordbuer har affasede kanter og hviler på profilerede kridtstenskonsoller (fig. 11), der synes oprindeligt beregnet som kapitæler over en slank søjlestav. De kan næppe være yngre end 1400'rne og stammer måske fra en nedrevet, ældre bygning, mens hvælvene at dømme efter de symmetriske skjolde, der er skåret i yderfagenes cirkelrunde topskive, må tilhøre reformationstiden. De to mellemste hvælv har seksoddede stjerner i topskiverne. Det sengotiske våbenhus er så stærkt ombygget i nyere tid, at middelalderligt murværk nu kun ses i gavlens inderside. Nyere ændringer. I 1700'rne er i østre halvdel af tårnets understokværk indrettet et gravkapel for familien Wallmoden. I nord- og sydmuren er et falset, fladbuet vindue, under det søndre en dør af meget svære, vandrette egeplanker. Tagværket over koret er senmiddelalderligt i fuld eg med dobbelte hanebånd 64

10 1010 MUSSE HERRED Fig. 8. Toreby. Midtskibet, set gennem sondre sideskibs anden arkade. Aa. Rl og stort kryds. Spær og spærstivere er tappet i spærsko, de andre forbindelser er bladede. Ejendommelige, omhyggeligt udførte, bogstavlignende huljernsmærker på tømmerets vestside. Over midtskibet er et samtidigt tagværk af eg med tredobbelte hanebånd og skrå spærfodsstivere, hvilende på en tagstol med fem konger. Både på spærfag og tagstol findes lignende mærker som på korets tagværk. Tårnets tagværk er noget omdannet gammel eg. De øvrige tagværker er nyere. Nu er hele kirken hængt med vingetegl og står udvendig kalket lyserød med hvide detailler og tjæret sokkel. I sakristiet er indsat blyvinduer, ellers findes overalt rundbuede jernvinduer. Kirken har gulv af sorte og hvide fliser samt gule klinker, dog ligger i sakristiet nye ølandssten. KALKMALERIER 1) Billederne i sakristiet, som restaureredes 1920 af E. Rothe, er fra 1300'rnes begyndelse. Motiverne er i østre hvælv, på østkappen: den tronende Kristus (fig. 13) mellem Alfa og Omega og i kappefligene to engle. På sydkappen: Johannes Døberen med lammet og sejrsfanen i midten; navnet angivet øverst med klare majuskler, nederst mellem hans fødder fandtes et våbenskjold (tre-

11 TOREBY KIRKE 1011 Fig. 9. Toreby. Det indre af sondre sideskib, set mod vest. Aa. Rl bladet lilje?), i hver kappeflig en siddende profet med lange skriftbånd; også navnene på disse figurer er angivet ved indskrifter, [Zach]arias og Jeremias. På vestkappen ses i midten en stående, velsignende biskop; ved hans side et par usammenhængende bogstaver...y...us, hvoraf nu kun sidste bogstav er synligt; på siderne to siddende figurer, den ene er meget medtaget, over den anden til venstre læses navnet Cleoboles. I nordkappen ses nu kun meget svage spor af et billede forestillende Mikael i kamp med dragen. I vestre hvælv ses i ostkappen Salomons dom og i sydkappen Isaks ofring, begge fragmentarisk bevaret; i vestkappen var billedet meget beskadiget, men det synes at forestille en siddende kvinde med skriftbånd i hænderne flankeret af en ligeledes siddende mand og kvinde, begge med opløftede hænder. Nordkappens maleri er helt udvisket. Også vægfladerne har været dekoreret, bevaret er kun på søndre væg Moses med lovens tavler og den brændende tornebusk, over Moses' hoved læses navnet»moy(ses)«, og på den vestre væg syndefaldet (fig. 14). Forneden har vægbillederne været afgrænset af borter (ranke- og sparreværk), ligesom ribberne har været prydet af sparreværk. På den brede gjordbue er en smuk ranke (fig. 12). Rester af en samtidig dekoration på triumfvæggen fandtes Syd for korbuen fremdroges en ret velbevaret basunengel; over figuren var spor 64*

12 1012 MUSSE HERRED Fig. 10. Toreby. Det indre af nordre sideskib, set mod øst. Aa. Rl af sorte bogstaver, ligeledes på kanten af korbuen. Farverne er hovedsagelig røde med anvendelse af noget grønt. Endelig findes på korets overvægge rester af en frise med røde rammestreger og sort rankeværk. 2) Fra tiden o stammer kalkmalerierne i korets hvælv, som fremdroges 1888, men som atter er dækkede på grund af deres ringe kvalitet. Motiverne var Kristi lidelseshistorie, begyndende i nordre kappes vestre halvdel med Kristus for Pilatus og fortsættende i vestre kappe med en fremstilling af Kristus bundet mellem to bødler (tornekroningen) og Kristus knælende i Gethsemane have. I søndre kappe fandtes korsbæringen og et helt udslettet billede. I østre kappe hudfletteisen og naglingen til korset. I nordre kappes østre halvdel var Kristus på korset mellem de to røvere. Ribber og skjoldbuer havde sparredekorationer i tre farver. Spor af rankedekorationer og blomster i hvælvenes top fandtes i midtskibet, og på pillerne er malet indvielseskors. Glasmalerier. I tre af vinduerne i kirkens nordmur har siddet sengotiske glasmalerier fra o. 1520; i hvert vindue var malet to adelsvåben og derunder ejernes navne med minuskier 5. I et af vinduerne fandtes et Huitfeldt- og et Oxe-våben med navnene»otte klausen«og»he(r) iehan oxe«, henvisende til Otte Clausen Huitfeldt til Berridsgaard, død 1529 (sml. gravsten nr. 1 i Saks-

13 TOREBY KIRKE 1013 Aa. Rl Fig. 11. Toreby. Hvælvingskonsol i nordre sideskib (s. 1009). M. M.1906 Fig. 12. Toreby. Kalkmalet dekoration på gjordbue i sakristiet (s. 1011). købing kirke, s. 152) og Johan Oxe til Nielstrup, død I et andet vindue»højere op i kirken«fandtes et Blaa- og et Ulfstand-våben med navnene»he(r) mas erese«og»her olof holgersen«, henvisende til Mads Eriksen Bølle til Orebygaard og Fuglsang, død 1539, hvis moder var Anne Sivertsdatter Blaa, og Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet (Falsters sdr. hrd.), død I et tredie vindue»højere op paa samme side«sås et våben for Niels Torkildsen (sml. præstestol, s. 1019) med underskriften :»d(omi)n(u)s nicolaus Torkilli hui(us) ecc(lesi)e pastor«(»hr. Niels Torkildsen, denne kirkes sognepræst«) samt et Beldenakvåben med underskriften:»andreas (!) dei gra(tia) ep(iscopus) ottonien(sis)«(»[jens] Andersen, af Guds nåde biskop i Odense«), for Odense-bispen Jens Andersen (Beldenak). I et fjerde vindue, hvis placering er uvis, fandtes»det ældgamle danske våben, med det gyldne flusses [vlies'] ridderorden om og en krone over«(præsteindb. 1706). Ifølge F. R. Friis 6 borttoges glasmalerierne»for en del år siden«, da nye og større vinduer blev indsat. INVENTAR Alterbordet er nyt ønskedes et alterbord, som var indvendig hult og brøstfældigt, repareret og flyttet bort fra væggen, så folk kunne»gå bag om til offers«(rgsk.).

14 1014 MUSSE HERRED Alterklæder. 1) Omtalt 1698 som gammelt (inventarium). 2) Nævnt 1715, af blommet fløjl og gammeldags silkestof (rgsk.). Altertavlen er et stort maleri, 215 x 194 cm (olie på lærred), forestillende gravlæggelsen, en kopi af Peruginos maleri fra 1495, signeret Albert Küchler 1849, i samtidig, forgyldt ramme. Ifølge en indskrift på fodstykket, der stammer fra den tidligere altertavle (s. d.), er maleriet skænket 1919 af fru Bodil de Neergaard, Fuglsang. Altertavle i ung-renaissance, o. 1590, oprindelig sikkert af samme type som Hillested (s. 840), men stærkt omdannet og fornyet med dele af fyrretræ. Af den gamle tavle er bevaret storstykkets slanke, flankerende halvsøjler på langstrakte volutkonsoller, svarende til Hillested-tavlens, blot med skællagte skiver på forsiden; til siderne for halvsøjlerne sidder lister med skællagte skiver. Gamle er endvidere gesims- og postamentfremspringene med diamantbosser samt fodlisten og arkitraven, der har karnisprofilerede tænder. Tavlen har hvilet på en glat predella, der nu tjener som fodstykke for den nye altertavle. I storstykket er indsat et maleri fra 1850 (syn), Kristus velsigner de små børn (olie på lærred). Under træværkets egetræsmaling spores brogede farver, og på predella'en fandtes 1919 rester af malede dekorationer fra 1700'rne, gule på brun bund bekostedes altertavlens staffering af sognepræsten Lauritz Lund og hustru (præsteindb.). Altersølv. Kalk fra 1825, 24,3 cm høj. Rund fod med vulst forneden, ægformet knop og stort bæger med udsvejfet rand: på bægeret graveret kursiv i en oval:»foræret Thorebye Kirke A(nn)o 1659 af C. Kisevetter og Hustru A. K. Kampzerin forbedret A(nn)o Fornyet og med 15 Lod Sølv forøget A(nn)o 1825 vog 47 Lod«. På bægeret utydeligt mestermærke. På foden er fastgjort en støbt, gotiserende krucifiksgruppe, der er den eneste rest af den gamle kalk. Disk med graveret cirkelkors på randen; ingen stempler. Kalk repareredes 1641 (rgsk.). Oblatæske (fig. 15) fra 1764, rektangulær, hvilende på støbte, fligede fødder; på siderne er graverede rocailler og på låget en rocaillekartouche hvori et støbt, liggende lam med sejrsfane. Indvendig er æsken delt på langs i to lige store rum, og under bunden står med indprikket skriveskrift:»denne Eske er af Sogne Præsten H. Brügman og Hustrue D. M. Ryge (sml. epitafium nr. 3, s. 1022) giwet til Thorebye Kirke 1764 vog 21 lod 2 qt;«ingen stempler. Oblatæske, lille, af sølv, nævnt 1698 (inventarium). Vinkande, lille, af sølv, nævnt 1715 (inventarium). Vinftasker købtes en glasflaske og 1692 en vinflaske, sikkert af tin, der delvis betaltes med en gammel flaske (rgsk.). Sygekalk fra 1758, 12,5 cm høj, buklet og knækket arbejde. Rund fod med fodplade og knækket vulst, fladrund knop og bæger med lige sider; utydeligt mestermærke. Samtidig disk med oblatgemme og graveret, hjelmet våben, årstallet 1758 og initialerne CML for Catharina Margaretha Lehn (sml. epi-

15 TOREBY KIRKE 1015 tafium nr. 4, s. 1022). Berettelsestøj fra 1719 (rgsk.). Tinflaske til de syge anskaffedes 1698 (rgsk.). Alterstager, o , 38 cm høje. Profileret fod, skaft med kugle og balusterled og lille lyseskål; lysetorn af messing. *Røgelsekar, romansk, af malm, med rund, graveret underdel på en lille fod og gennembrudt låg formet som en korskirke med spir; ophængt i fire bærestænger forbundet med kæder og samlet med en øsken foroven. Karret, der er fundet i Nagelsti og nu opbevares i stiftsmuseet i Maribo, stammer muligvis fra kirken. Messehageler. 1) Nævnt 1698 som M. M Fig. 13. Kalkmaleri, Kristus, i sakristiet gammel, sikkert den samme, der 1721 (s. 1010). omtales som gammel og ubrugelig, med silkebordyrer bagpå (rgsk.). 2) Nævnt 1721, af rødt fløjl med kors og kanter af guldgalloner. 3) Nævnt 1721 som gammel, af blåt blommet fløjl med sølvgalloner (rgsk.). Døbefont, romansk, af granit; bevaret er kun kummen, der oprindelig var smykket med figurer og ornamenter, men efter at være blevet ophugget 1848 nu er firsidet med affasede hjørner og ganske glat. Det firpasformede fodstykke, der er gravet ned i jorden, så kun den øvre rundstav er synlig, stammer sikkert fra en døbefont af gotlandsk kalksten. Når præsteindberetningen 1755 meddeler om fonten, at den var bekostet 1681 af dronningens fuldmægtig på Fuglsang Ditløf Schøler og hans hustru Dorthea Lucin, må det dreje sig om en staffering eller en barok font, som nu ikke kendes. Dåbsfad, o. 1625, af nederlandsk arbejde. I bunden syndefaldet, på randen hunde, hjorte og enhjørninge, alt på baggrund af tætte rankeslyng. Dåbskander. 1) 1834, af tin, stemplet H. C. Høy. 2) O. 1850, af tin, stemplet Hans Høy. Fontelåg blev 1721 bestilt hos slotssnedker Vibert Mathisøn (rgsk.). Håndklædeholder (fig. 19), o. 1650, af messing med smukke, gennembrudte vægbeslag. Over fonten. Korbuekrucifiks (fig. 16), gotisk, o. 1325, med senromanske sidefigurer, sikkert fra o Kristusfiguren, hvis højde er 155 cm, hænger ret langt ned i de spinkle arme (venstre hånd fornyet), hovedet hælder fremefter og ned mod

16 1016 MUSSE HERRED Fig. 14. Toreby. Kalkmaleri, syndefaldet, i sakristiet (s. 1011). M. M højre skulder, ansigtsudtrykket er smertefuldt med lukkede øjne og halvåben mund, håret ligger glat ud over skuldrene; der er spor efter en tornekrone. Kroppen er mager, svajet til venstre, med markerede ribben og sidevunde. Lændeklædet, hvis folder er skarpe og kraftige, med en lille vulst omkring hofterne, har snip i venstre og knude i højre side og blotter det højre, bøjede knæ; højre fod er lagt over venstre. Det samtidige, anselige korstræ, 300 cm højt, 180 cm bredt, er fladt og tyndt, med afhuggede grenender i kanterne og hulede cirkelskiver i enderne; bag figurens hoved har siddet en glorieskive, der nu er fornyet, og muligvis et skriftbånd. Sidefigurerne, hvoraf Maria er 168, Johannes 163 cm høj, er meget langstrakte, stillingen frontal og ansigterne brede. Maria, der har båret krone, er iført kjole med bælte, lang kappe og spidse sko og holder venstre hånd mod kinden i den traditionelle sørgestilling; med højre holder hun kappen op foran sig. Johannes er iført en lignende dragt, men er barfodet og løfter med højre hånd kappen op mod ansigtet, i venstre holder han en bog. Gruppen blev restaureret og nymalet på grundlag af rester af en staffering, der 1723 bekostedes af sognepræsten Reenberg (rgsk.). Kristusfiguren

17 TOREBY KIRKE 1017 Fig. 15. Toreby. Oblatæske 1764 (s. 1014). O.N har bleg legemsfarve med bloddråber, mørkebrunt hår og skæg og forgyldt lændeklæde, korstræet er gulbrunt med indskrifter i cirkelskiverne, øverst»inri«, til siderne: Es. 49,16 og forneden:»amor Deus crucifixus«(?). Sidefigurerne har grønne kjortler og røde kapper med guldkanter. Herunder fandtes spor af en ældre staffering, sikkert den oprindelige. Legemsfarven på Kristusfiguren har været usædvanlig mørk, lændeklædet hvidt med zinnoberrød og smalteblå staffering; Marias kjortel og hovedklæde har været malet på lignende måde, kappen med lysegrønt for; Johannes' kjortel var gul med mørke ornamenter, kappen kraftig zinnoberrød. Korstræet var mørkt brunt, og på bagsiden fandtes rester af en sengotisk dekoration med sorte og rødbrune kalkfarver på hvid kalkgrund. Figurerne har oprindelig været anbragt på en bjælke tværs over korbuen, senere hang de i blændingen over denne og fjernedes herfra 1849, hvorefter de lå på kirkens loft og derefter en del år på Fuglsang, indtil de kom tilbage til kirken og efter restaureringen atter anbragtes på en bjælke tværs over korbuen; de hænger nu på nordre sideskibs østvæg. Korgitter. Et topstykke fra slutningen af 1600'rne, der opbevares i tårnrummet, samt et par søjler af eg, der 1919 fandtes i en gård i Flintinge, stammer sikkert fra et korgitter med dobbeltdøre, der omtales 1755 (præsteindb.). *Søjlerne, der er 216 cm høje, med firkantede baser og bruskværkskapitæler, opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo. Prædikestol fra 1645 (rgsk.) af Jørgen Ringnis, der fik 100 dlr. for arbejdet. Stolen har seks fag, hvoraf de to er stillet sammen i en ret vinkel ved opgangen. Kompositionen er Ringnis' sædvanlige med figurer af evangelisterne, Johannes Døberen og Kristus med verdenskuglen i arkader med muslingeskalnicher og på hjørnerne kvindelige hermer med dydernes attributter; i hængestykkerne, der er formet som bruskværkskartoucher, står figurernes navne med reliefversaler, under hjørnerne er der vingede englehoveder. Underbaldakinen består af udsavede bøjler samlet på en midtkugle med nedhængende drueklase. Samtidig, sekssidet himmel med gennembrudte bruskværks topstykker og engle med lidelsesredskaber på hjørnerne; undersiden er kassetteværksdelt og har en dyb midtfylding, hvori er ophængt en helligåndsdue. Samtidig opgang med dør og panel, det sidste med tre fyldinger adskilt af joniske halspilastre, bosser på postament og frise og forneden en udsavet hængeliste. Dørens stolper

18 1018 MUSSE HERRED Fig. 16. Toreby. Krucifiksgruppe (s. 1015). O. N smykkes af skællagte skiver, slyngbånd og bosser, dørfløjen har øverst en fladsnitprydet arkade med trekantgavl af påsatte lister og nederst en rektangulær fylding; over et frisefelt afsluttes døren af et topstykke svarende til himmelens (se fig. 8). Stol, himmel og opgang stafferedes 1722 på sognepræsten Reenbergs bekostning (rgsk.). Farverne er brogede med rig anvendelse af lasurer, de religiøse indskrifter er gylden fraktur. I stolens postamentfelter står Joh. 1, 29, Matth. 10, 20, Marc. 13, 31, Act. 4, 12, Luc. 11, 31 og Joh. 14, 21; i himmelens frisefelter står Ps. 22, samt årstallet I opgangens fyldinger Psal. 19, i frisefelterne Ps. 43 og i postamentfelterne Paul. Tessal. 5, 4, 2. Pet. 1 og 19; i dørens frisefelt Coll. 4, 3 og på bagsiden Act. 4, 29. Før restaureringen , da stafferingen genfremstilledes, stod stolen med egetræsmaling i forskellige lysstyrker, og herunder lå en staffering fra 1849 (syn) med hvidgråt, blågråt, brungråt, hvidt og blåt. Stoleværk fra 1952, tegnet af arkitekt Mogens Lassen. De tidligere egetræsmalede stole var rimeligvis fra 1800'rne. Stole forfærdigedes 1701 af mester Vibert (rgsk.).

19 TOREBY KIRKE 1019 Præste- og degnestol, nyere og ganske ens. Gamle er kun gavlene, der er sengotiske, med tresidet, profileret afslutning og glatte med undtagelse af vestsiderne, hvori der er skåret et cirkelfelt med et usymmetrisk skjold; våbenet, en syvoddet stjerne i hvis midte en tredobbelt roset, tilhører Christiern 2.s kapellan Niels Torkildsen (sml. glasmaleri, s. 1013), der 1513 fik præsentation på Toreby kirke 8 og adledes Stolene er egetræsmalede. Herskabsstole fra 1567, ung-renaissance, med halvrundt afsluttede gavle, hvori findes reliefskårne, hjelmede våben, på sydsiden Rud og Bolle, på nordsiden Hardenberg og Lykke, og derunder indskrifter med fordybede versaler, på sydsiden:»erick Rud anno 1567«og»Sermo Dei Veritas«(»Guds ord er sandhed«), på nordsiden:»frw Anne Hardenbeei(!) 1567«og»Pietas ad omnia est utilis«(»fromhed er nyttigt i alle ting«). På baggavlene findes indridsede ornamenter, halvrosetter, lillie og profilhoved. Dørene har to, sidepanelerne seks fyldinger. Egetræsmalede. Kiste til at forvare alterklæderne i nævnes 1698 (inventarium). Pulpitur med malet årstal 1705, sikkert det samme, der omtales som nyt Pulpituret bæres af søjler med en art toskanske kapitæler, brystværnet består af slanke, tætstillede, drejede balustre og har barokprofileret hånd- og fodliste. Balustre og søjler er marmorerede med hvidt og rødt på blågrå bund, om søjleskafterne er malet et snoet bånd med hvid og rød marmorering på sort bund, hånd- og fodliste er ligeledes marmorerede med hvidt og rødbrunt, og på fodlisten findes malerens signatur, L. J. S, samt årstallet På den underliggende tværbjælke står hvid fraktur på sort bund:»hvo i sin alderdom vil u-be-ængsted være For ungdoms synd, oc staa for Herrens dom med ære, Hand skall i ungdoms tid troe Gud oc giøre gott Saa har hand priis oc fred, naar andre har kun spott«. Før restaureringen stod pulpituret med egetræsmaling i to toner, og herunder lå en staffering fra 1849 i hvidt og gråt med grågrønne balustre og søjler. I skibets vestende. Pulpiturer behøvedes et pulpitur under den øverste bue ved den nordre side, omtrent 6 alen langt og 6 alen bredt, beklædt rundt om med panelværk og bag et skillerum med to døre, samt en vindeltrappe med 13 trin deroptil, som ingen stole»betager i kierchen«(rgsk.) nævnes to pulpiturer (syn), og ved en hovedreparation i forrige århundrede, sikkert 1849, fjernedes to pulpiturer 6. Orgel fra Pengeblok, sikkert fra 1689 (rgsk.), ottekantet og jernbunden med to samtidige cylinderlåse. I søndre sideskib.

20 1020 MUSSE HERRED Pengebøsse, o. 1650, af kobber, cylindrisk, med snoet hank og hængsler til tre hængelåse; under bunden en opdrevet roset, på siderne og på låget drevne ranker, på lågets rand graveret:»torrebye Sogns Fattig Bøsse«. To pengetavler nævnes 1721 (rgsk.). Lyseskjolde. 1 2) O. 1650, af messing, ottekantede med oval reflektorplade omgivet af drevne bukler og frugtranker og to lysepiber, foroven findes små runde plader med hjerteformede buler. I koret. 3 4) O. 1650, af messing, ovale med oval reflektorplade omgivet af drevne bruskbukler og store blomster og to lysepiber, øverst lignende, mindre skjolde med senere graveret kursiv:»peder Hansen Pommer 1782«og:»Maren Mads Datter 1782«. Ophængt i korbuens vanger. Kirkeskib fra 1924, tremastet fuldrigger»pax«, i nordre sideskib. To ligbårer, sortmalede, den ene med årstallet 1764 og en næsten udslidt frakturindskrift, findes på loftet. Tårnur, nyt, af Bertram Larsen, har afløst et gammelt sejerværk, der henstår i tårnet; ved opstillingen er genanvendt barokke, udsavede balustre med gennembrudte hjerter. Et sejerværk nævnes 1681, da bønderne fik tilhold om at give hver mand 4 sk. til sejerværket at stille, som de, efter kirkeværgens beretning, fast i 100 år havde udgivet 10. Klokker. 1) 1595, støbt af Michel Westphal. Toliniet versalindskrift mellem korsblomstfriser:»anno 1595 yar war Frederick Hobe drunnyges(!) lensman her Per Micelsen Jørgen Lavrisen Jens Jørgensen Rasmus Mortensen Hans Render Niels Hwos kierkeverge Torby«, på slagringen et bomærke og:»af ile byn yck geflaten Michel Westfal heft mi gaten. Det har kost sonne men ale. Verbum Domini manet in aeternum«(»herrens ord bliver i evighed«). På siden to relieffer af Maria i solgisel og under det ene et lille felt i perlestavramme og med versalerne:»krisen Vollemar«. Hankene har tovsnoninger og masker. Tvm. 148 cm. 2) 1793, støbt af H. C. Gamst. Versaler under akantusbladbort:»forferdiget af H. C. Gamst Kiøbenhavn anno Denne klokke som var bekostet af adskillige i Thorbye sogn 1588 er formedelst brøstfaeldighed foranstaltet omstøbt af Christopher Georg von Wallmoden geheimeraad ridder af Dannebrog kammerherre og amtmand over Nyekiøbings amt herre til Wallmoden Fugelsang og Pierskov(!) 1792«(sml. kiste nr. 2, s. 1023). På slagringen akantusbort. Tvm. 82 cm. Klokker havde kirken tre klokker, hvoraf de to mindste, der vejede henholdsvis to skippund fem lispund (360 kg) og eet skippund ni lispund (232 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år, mens den tredie købtes fri med 130 lod sølv. Klokke fra 1588, se klokke nr omgjordes en klokke, den ene forbedret af den anden (rgsk.).

21 TOREBY KIRKE 1021 Fig. 17. Epitafium 1643 (s. 1021). E. Skov 1952 GRAVMINDER Epitafier. 1) (fig. 17), bekostet og opsat 24. jan af Hans Brems, foged på Kierstrup, over hans forældre Hans Knudsen og Anne Nielsdatter, som boede og døde i Grenge. Epitafiet består af kontursavede egeplanker med en malet dekoration, rimeligvis tempera, på tynd kridtgrund, usædvanlig dygtigt og elegant udført, en ramme af viltert bruskslyng i gult og gråt på sort bund omkring et ovalt maleri, forestillende Ezekiels syn; yderst til højre står profeten i et stort gråviolet gevandt, han vender sig mod dalen, hvor de døde står op; hvirvlende grå skyer, hvori skimtes englehoveder, åbner sig mod en gullig himmel. I det som en kartouche formede topstykke, der flankeres af kranier og krones af en muslingeskal, står på en halvkugle en versalindskrift henvisende til maleriet, Ezek. 37, 5. Nederst en kartouche flankeret af profilvendte englehoveder med gravskriften, gylden fraktur på sort bund. Farverne er ganske

22 1022 MUSSE HERRED Hude fot. Fig Toreby. Detail af Epitafium 1791 (s. 1022). få, gråt, gult, sort, grønt og hvidt. På søndre sideskibs østvæg, tidligere på skibets vestvæg. 2) O Rester af en udskåret epitafieramme og et tilhørende maleri på træ findes på loftet. 3) O Hr. Hans Briigmann, født på Wemmeltofte 1711, dimitteret fra Roeskilde skole 1726, lærer sammesteds fra 1730 til 1743, derefter feltpræst og fra 1750 sognepræst for Thorebye, fra 1757 provst i Musse herred til sin død 4. aug. 1774, og hans hustru Dorothea Margaretha Ryge (sml. oblatæske, s. 1014), født i Roeskilde 1718, gift 17. okt. 1752, død i Nyested efter fire års enkesæde 27. juli >>De tvende børn Gud gav disse forældre borttog hand igien tilig, de giorde derfore vel imod andres børn og gav desuden til Thorebye sogns fattige 200 rdlr., som bestandig skal blive stående i Flintinge præstegaard. Endnu gav de til Thorebye kirke 50 rdlr., at deres been der måtte ligge urørte<<. Rundbuet tavle af norsk marmor med fordybede, gyldne versaler, hvilende på en bjælke og to kannelerede konsoller af brunligt marmor. Vestligt på nordre sideskibs sydvæg. 4) Catharina Margaretha von Walmoden, født von Lehn, født 18. jan. 1731, død 5. nov Epitafiet, der er udført af Wiedewelt11, er formet som en stele af blåt og gult norsk marmor, hvori foroven er indsat en portrætmedaillon (fig. 18) og forneden en firkantet tavle med to hjelmede våbenskjolde for W allmoden og Lehn; begge reliefferne er af hvidt italiensk marmor, og mellem dem står gravskriften med fordybede, gyldne versaler. I fodstykket, der er af rødligt marmor, står i en niche en hvid marmorurne. Opad gravkapellets vestvæg. Gravsten. O Fragment af rød kalksten, 119 cm bredt, med rester af en religiøs indskrift med fordybede versaler og nederst et bomærkeskjold; i hjørnerne cirkler med evangelisterne og derimellem et bånd med beslagværksornamentik. Der har aldrig været hugget nogen egentlig gravskrift. Rejst opad nordre sideskibs vestvæg. Gravramme, o. 1600, lagt af sognepræst Peder Mikkelsen (sml. klokke nr. l, s. 1020) over hans fortræffelige hustru Anne Ottesdatter (Anne Otoniana). Egetræ, 170 x 107 cm, med latinsk indskrift (reliefversaler). Fundet under

23 TOREBY KIRKE 1023 præstekonens stol ved gulvets omlægning For tiden hensat i tårnkapellet. Kister. I Wallmoden-kapellet i tårnet står fem kister, hvoraf een er nyere, de andre fra o. 1800, rigt profilerede og betrukket med sort læder. Kun to af af dem har kisteplader: 1) O Catharina Margrete Wallmoden (sml. epitaf nr. 4, s. 1022), født Lehn, til Fuglsang og Prierskov, født 18. jan. 1731, gift 9. nov med Christopher Georg Wallmoden (een søn og tre døtre), død 5. nov Rektangulær sølvplade med vase og guirlander. 2) O Christopher Georg von Wallmoden (sml. klokke nr. 2, s. 1020), født 6. juni 1730, friherre til stamhuset Wallmoden i det Hildesheimske og herre til Fuglsangs og Prierskovs godser i Lolland, geheimeråd, ridder, kammerherre og amtmand over Falsterland, død 23. okt Som nr. 1. Begravelser omtales to åbne begravelser i koret (rgsk.). Kårde fra 1600'rne, ophængt i søndre sideskib. Efter sagnet skal den have tilhørt en svensker, der blev dræbt foran våbenhuset. Kirkegårdsmonumenter. 1) O S. C. von Walmoden, født 14. dec. 1770, død 7. marts Plade og kors af marmor, nu i Wallmodenkapellet, tidligere på kirkegården i Maribo. 2) O Forpagter I. Friderichsens hustru Elsebeth Kirstine født Dahl, født i København 27. maj 1798, død på Fuglsang 28. febr Sandstensmonument med plade og kors af marmor. 3) O H. J. Junior, født 4. jan. 1791, død 27. juli Som nr. 2. O. N Fig. 19. Toreby. Håndklædeholder (s. 1015). KILDER OG HENVISNINGER Regnskaber (LA), (RA), , , (LA), , (RA). Synsforretning 1721 (Kommissionsakter ang. lolland-falsterske Kirker 1741, RA); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v , , div. år (LA); Syn over Lollands østre Provsti , Syn over Lollands Musse og Fuglse Herreder , Synsforretninger over Kirker i Lollands Musse Herred (LA). Provsteprotokol for Musse Herred (LA). Dokumenter og Rreve for hele Stiftet (stiftsarkivet, LA). Præsteindberetning 1706, Ny kgl. Saml. 409, folio (kgl. Bibliotek). J. Bircherods Ms. 1732, Gl. kgl. Saml (kgl.

24 1024 MUSSE HERRED Bibliotek). Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1879 og 1888 (kalkmalerier), M. Henriksen 1905 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1906 (krucifiksgruppe), Eigil Rothe 1915 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1920, Kr. Due 1921 (istandsættelse af krucifiksgruppe, prædikestol, pulpitur og epitafium), O. Norn og Aa. Roussell S. Abildgaard: Notesbog I S. 5 f. (NM). Henry Petersen: Notesbog XXXIII. O S. 14 f. (NM). M. Clemmensen: Notesbog III S. 76. AarbLollFalst S. 182 f. 1 Acta pontificum VI, 11 12, Suhms Saml. II, 2, 2. 3 Kronens Skøder IV, 655 f juli 1550; Danske Kancelliregistranter, s Abildgaard: Notesbog 1, F. R. Friis: Musse Hrd S Af Kr. Due. 8 Suhms Saml. II, 2, juli 1520; Regesta I, nr Dok. og Breve for hele Stiftet. 11 Fr. J. Meier: Efterretninger om Billedhuggeren Johannes Wiedewelt. Kbh S Fig. 20. Toreby 1807.

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 VESTER-ULSLEV KIRKE MUSSE HERRED Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i dronning Sophies livgeding 1. 1689

Læs mere

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Nordrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 under Almstofte Len (»exactio«) med 2 Ploves Land

Læs mere

Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED

Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Kirken har siden reformationen været anneks til Gloslunde. Om dens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, men den tilhørte

Læs mere

Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. Aa. RI. 1942 NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Kirken var 1650 1890 anneks til Karleby 1. Den indgik i det falsterske ryttergods, indtil den på auktionen

Læs mere

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED h. m. 1936 Fig. 1. Jørsby. Ydre, set fra Sydvest. JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene falder fra Reformationen

Læs mere

Fig. 1. Herredskirke. Ydre, set fra sydvest. HERREDSKIRKE LAALANDS NØRRE HERRED

Fig. 1. Herredskirke. Ydre, set fra sydvest. HERREDSKIRKE LAALANDS NØRRE HERRED Fig. 1. Herredskirke. Ydre, set fra sydvest. Aa. Rl. 1950 HERREDSKIRKE LAALANDS NØRRE HERRED Kirken har navn af sin centrale beliggenhed i herredet, hvis tingsted gennem lange tider fandtes i anneks-sognet

Læs mere

Fig. 1. Vemmelev. Ydre, set fra Sydøst. VEMMELEV KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Vemmelev. Ydre, set fra Sydøst. VEMMELEV KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Vemmelev. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1931 VEMMELEV KIRKE SLAGELSE HERRED Kirken nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med en halv Plovs Land og svarede da 2 Mark 1. 1688 fik Niels Christoffersen

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Fig. 1. Karleby. Ydre, set fra syd. FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Karleby. Ydre, set fra syd. FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Karleby. Ydre, set fra syd. Aa. Rl. 1942 KARLEBY KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Kirken siges ifølge een senere kilde i middelalderen at have været viet til S. Jørgen 1, efter en anden til S. Morten

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Fig. 1. Vrangstrup. Ydre, set fra Sydøst. VRANGSTRUP KIRKE TYBJERG HERRED

Fig. 1. Vrangstrup. Ydre, set fra Sydøst. VRANGSTRUP KIRKE TYBJERG HERRED Fig. 1. Vrangstrup. Ydre, set fra Sydøst. H. M. 1914 VRANGSTRUP KIRKE TYBJERG HERRED Kirken, der er Anneks til Sandby, blev 20. Maj 1679 sammen med Hovedkirken tilskødet Rolle Luxdorph til Sørup (se S.

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

Fig. 1. Torkilstrup. Ydre, set fra sydøst. TORKI LSTRUP KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED

Fig. 1. Torkilstrup. Ydre, set fra sydøst. TORKI LSTRUP KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED Fig. 1. Torkilstrup. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 TORKI LSTRUP KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED Kirken skal i katolsk tid have været viet til S. Nicolaus 1 (sml. *bispefigur, s. 1137). Kronen overdrog

Læs mere

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev,

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, INDLEDNING Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning

Læs mere

Fig. 1. Engestofte. Ydre, set fra nordvest.

Fig. 1. Engestofte. Ydre, set fra nordvest. Fig. 1. Engestofte. Ydre, set fra nordvest. V. H. 1941 ENGESTOFTE MUSSE HERRED KIRKE Kirken er siden 1570 anneks til Vaabensted, men skal før den tid have været betjent fra Maribo kloster som et kapel

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Fig. 1. Skørpinge. Ydre, set fra Sydøst. SKØRPINGE KIRKE VESTER FLAKKEBJERG HERRED

Fig. 1. Skørpinge. Ydre, set fra Sydøst. SKØRPINGE KIRKE VESTER FLAKKEBJERG HERRED Fig. 1. Skørpinge. Ydre, set fra Sydøst. M. M. 1907 SKØRPINGE KIRKE VESTER FLAKKEBJERG HERRED Kirken nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med Jorder til en halv Mark (»terras ad dimidiam marcam«)

Læs mere

Fig. 1. Bogø. Ydre, set fra Sydøst. BOGØ KIRKE MØNBO HERRED

Fig. 1. Bogø. Ydre, set fra Sydøst. BOGØ KIRKE MØNBO HERRED Fig. 1. Bogø. Ydre, set fra Sydøst. Hude 1904 BOGØ KIRKE MØNBO HERRED Øen, der i Kong Valdemars Jordebog nævnes som Krongods, blev 1689 lagt til Møns Amt og ved Salget af det mønske Krongods 1769 afhændet

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Fig. 1. Glim. Ydre, set fra Sydvest. GLIM KIRKE SØMME HERRED

Fig. 1. Glim. Ydre, set fra Sydvest. GLIM KIRKE SØMME HERRED Fig. 1. Glim. Ydre, set fra Sydvest. GLIM KIRKE SØMME HERRED Kirken, der er Anneks til Rorup (Ramsø Hrd.), tilhørte i Middelalderen Roskilde Vor Frue Kloster, hvis Besiddelse stadfæstedes af Paven 1257,

Læs mere

Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED

Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. E. M.1938 VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED Kirken, der er Anneks til Klim, ejedes endnu 1666 af Kongen 1. 8. Oktober 1721 blev Kirketienden«med Reservation af Jus vocandi«tilskødet

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

KORNERUP KIRKE SØMME HERRED

KORNERUP KIRKE SØMME HERRED ,r O Fig. 1. Kornerup. Ydre, set fra Nord. KORNERUP KIRKE SØMME HERRED K irken, der var viet til S. Andreas, var tidligere Anneks til Svogerslev, men blev siden selv Hovedkirke 1. Bygningen, der er en

Læs mere

Fig. 1. Nordrup Kirke. Ydre, set fra Nordøst. NORDRUP KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Nordrup Kirke. Ydre, set fra Nordøst. NORDRUP KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Nordrup Kirke. Ydre, set fra Nordøst. C. A. J. 1913 NORDRUP KIRKE RINGSTED HERRED Kirken nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da 10 Øre 1. 1687 fik Kancelli-,

Læs mere

Fig. 1. Nakskov. Ydre, set fra nordvest.

Fig. 1. Nakskov. Ydre, set fra nordvest. Fig. 1. Nakskov. Ydre, set fra nordvest. Aa. Rl. 1945 NAKSKOV KIRKE Nakskov er formentlig grundlagt i Valdemar Sejrs kongedage 1 ; byen nævnes i købstadslisten i Valdemars jordebog og modtog i løbet af

Læs mere

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Rødovre (tidligere Aworthæ ofræ) Kirke tilhørte 1313 Københavns Kapitel 1. Ved Reformationen overgik Jus patronatus til Kongen 2, men

Læs mere

Fig. 1. Aastrup. Ydre, set fra sydøst. FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Aastrup. Ydre, set fra sydøst. FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Aastrup. Ydre, set fra sydøst. M. M.1911 AASTRUP KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Kirken, der i ældre tid også kaldtes Morsby (Moseby) efter præstegården, skal være viet til S. Anna 1, som dog næppe

Læs mere

Fig. 1. Hasle. Ydre, set fra nordøst.

Fig. 1. Hasle. Ydre, set fra nordøst. Fig. 1. Hasle. Ydre, set fra nordøst. HASLE KIRKE Kirken, som 1569 benævnes»hasle Capell«1, tilhørte i middelalderen ærkebispestolen i Lund, men overgik ved reformationen til kronen. Den er nu, som øens

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt ESTVAD KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Søllested Kirke J.nr. NMII 517/2007 Lollands Sdr. Hrd. Maribo Amt Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Ved Henriette Rensbro 26.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

Fig. 1. Fæmø. Ydre, set fra nordost. FÆMØ KIRKE FUGLSE HERRED

Fig. 1. Fæmø. Ydre, set fra nordost. FÆMØ KIRKE FUGLSE HERRED Fig. 1. Fæmø. Ydre, set fra nordost. Aa. Rl. 1951 FÆMØ KIRKE FUGLSE HERRED Kirken, der er viet til S. Nicolaus (sml. kalkmaleri, s. 888), var oprindelig anneks til Fejø 1, men øens beboere opnåede 1527

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

652 FREDERIKSSUND E.M. 1962. Fig. 1. Frederikssund. Ydre, set fra vest. FREDERIKSSUND KIRKE

652 FREDERIKSSUND E.M. 1962. Fig. 1. Frederikssund. Ydre, set fra vest. FREDERIKSSUND KIRKE 652 FREDERIKSSUND Fig. 1. Frederikssund. Ydre, set fra vest. E.M. 1962 FREDERIKSSUND KIRKE UDE SUNDBY KIRKE de Sundby omtales af Saxe, og man ved, at byen 14. maj 1315, af den senere Christoffer II., blev

Læs mere

HØRBY KIRKE TUSE HERRED

HØRBY KIRKE TUSE HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. NE fot. 1981. - The church seen from the east. HØRBY KIRKE TUSE HERRED Kirken er opført i Roskildebispens jordebog med en afgift på 2 mk. 1 Sognepræst er nævnt med års mellemrum

Læs mere

Fig. 1. Tune. Ydre, set fra Sydost. TUNE KIRKE TUNE HERRED

Fig. 1. Tune. Ydre, set fra Sydost. TUNE KIRKE TUNE HERRED Fig. 1. Tune. Ydre, set fra Sydost. M. M.1908 TUNE KIRKE TUNE HERRED Kirken er, i hvert Fald siden 1572 1, Anneks til Snoldelev, til hvilken Roskilde Kapitel havde Kaldsretten (sml. S. 1020), og Sognepræsterne

Læs mere

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen SKÆVINGE KIRKE Helsingør Stift, Hillerød Provsti Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen 1536 Peder Bendtsen (munk i Ebelholt Kloster) 1559 Peder Nielsen 1604 Hans. (født i Strø) 1608 Søren Pedersen

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1954. - The church seen from the south-east.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1954. - The church seen from the south-east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1954. - The church seen from the south-east. NYKØBING KIRKE Nykøbing eller den ny handelsplads, som navnet må tolkes, omtales tidligst 1349, da Jakob Karlsen af Højby

Læs mere

HAVREBJERG KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger i landsbyens nordøstre udkant på flad mark med frit udsyn til alle sider.

HAVREBJERG KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger i landsbyens nordøstre udkant på flad mark med frit udsyn til alle sider. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1979. - The church seen from the south-east. HAVREBJERG KIRKE LØVE HERRED Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 2 mk. 1 En præst i Havrebjerg, der synes

Læs mere

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1980 HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Hejninge, der omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med 3 Agre (»tres agros in terris«) og da svarede 1 Mark 1, var

Læs mere

Fig. 1. Kisserup. Ydre, set fra Sydost, KISSERUP KIRKE VOLBORG HERRED

Fig. 1. Kisserup. Ydre, set fra Sydost, KISSERUP KIRKE VOLBORG HERRED Fig. 1. Kisserup. Ydre, set fra Sydost, KISSERUP KIRKE VOLBORG HERRED Kirken er Anneks til Kirke-Saaby. Om dens Ejendomsforhold vides intet, før den o. 1630 tilhørte Kronen 1 og formodentlig laa under

Læs mere

SKRYDSTRUP KIRKE GRAM HERRED

SKRYDSTRUP KIRKE GRAM HERRED Fig. 1. Skrydstrup. Ydre, set fra sydvest. E. M. 1953 SKRYDSTRUP KIRKE GRAM HERRED D er findes ingen ældre tradition om, hvem kirken i katolsk tid var viet til 1 ; med nogen sandsynlighed tør man vel antage,

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. V. H. 1930 SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da 1 Mark 1. Ved det Antvorskovske Rytterdistrikts

Læs mere

Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da GERLEV KIRKE SLAGELSE HERRED

Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da GERLEV KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Gerlev. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1931 GERLEV KIRKE SLAGELSE HERRED Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da 1 Mark 1. Den tilhørte senere Kongen, men

Læs mere

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme INDLEDNING Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag af den udførlige redegørelse

Læs mere

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense Guldbjerg kirke Skovby herred, 5400 Bogense Beliggenhed: På Nordfyns moræneflade, den såkaldte Sletten, danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en kontrast til det flade landskab. Gennem Guldbjerg

Læs mere

Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. Aa. Rl. 1953 SKELBY KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, udover at kronen allerede før reformationen havde kaldsretten

Læs mere

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Tager man en tur på kryds og tværs gennem Danmark med opmærksomheden særlig rettet mod de landsbykirker man passerer, kan

Læs mere

Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Nordvest. (KONGENS) LYNGBY KIRKE SOKKELUNDS HERRED

Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Nordvest. (KONGENS) LYNGBY KIRKE SOKKELUNDS HERRED Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Nordvest. (KONGENS) LYNGBY KIRKE SOKKELUNDS HERRED Kirken har muligvis fra første Færd tilhørt Kongen Sognet, der fra gammel Tid var Krongods, kaldes 1463 Koningx Lyngby.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra nord. Lavering af J. B. Løffler 1874. - The church seen from the north. Wash drawing by J. B. ODS HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nord. Lavering af J. B. Løffler 1874. - The church seen from the north. Wash drawing by J. B. ODS HERRED Fig. 1. Kirken set fra nord. Lavering af J. B. Løffler 1874. - The church seen from the north. Wash drawing by J. B. Løffler 1874. RØRVIG KIRKE ODS HERRED Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til

Læs mere

Fig. 1. Møgeltønder. Ydre, set fra nordøst. MØGELTØNDER KIRKE TØNDER-HØJER-LØ HERREDER

Fig. 1. Møgeltønder. Ydre, set fra nordøst. MØGELTØNDER KIRKE TØNDER-HØJER-LØ HERREDER Fig. 1. Møgeltønder. Ydre, set fra nordøst. V. M. 1954 MØGELTØNDER KIRKE TØNDER-HØJER-LØ HERREDER Kirken, der var viet S. Nicolai 1 (sml. Nicolaus-figur p. 1310), betalte 8 sk. engelsk i cathedraticum

Læs mere

Fig. 1. Købelev. Ydre, set fra nordøst. LAALANDS NØRRE HERRED

Fig. 1. Købelev. Ydre, set fra nordøst. LAALANDS NØRRE HERRED Fig. 1. Købelev. Ydre, set fra nordøst. Fot. i NM. KØBELEV KIRKE LAALANDS NØRRE HERRED Kirken var efter oplysninger fra 1700'rne i katolsk tid viet til S. Nikolai 1. Om dens historie i middelalderen er

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED

Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. E. Horskjær 1939 RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Kirken, der var Anneks til Karby indtil 18. April 1903 1, da Rested blev et eget Pastorat, ejedes o. 1630 og 1666

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Fig. 1. Valsølille. Ydre, set fra Nordøst. VALSØLILLE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Valsølille. Ydre, set fra Nordøst. VALSØLILLE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Valsølille. Ydre, set fra Nordøst. VALSØLILLE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Jystrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370; den havde een Plovs Jorder og svarede 1 Mark 1.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Fig. 1. Uvelse. Kirken set fra nord. UVELSE KIRKE LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

Fig. 1. Uvelse. Kirken set fra nord. UVELSE KIRKE LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED Fig. 1. Uvelse. Kirken set fra nord. J. A. Bundβaard 19.'i7 UVELSE KIRKE LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED Om kirkens forhold i middelalderen synes intet oplyst, sognet er dog nævnt i Roskildebispens jordebog

Læs mere

V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED

V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der efter Altertavlens Midtfigur antagelig har været viet til S. Clemens, var 1555 1856 Anneks til Vordingborg. Ved

Læs mere

HØJBY KIRKE ODS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. LL fot. 1982. - The church seen from the south-east.

HØJBY KIRKE ODS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. LL fot. 1982. - The church seen from the south-east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. LL fot. 1982. - The church seen from the south-east. HØJBY KIRKE ODS HERRED Kirken, der i Roskildebispens jordebog er ansat til to mk., 1 havde 1365 egen præst og ligeså

Læs mere

Fig. 1. Vejerslev. Ydre, set fra Nordøst. VEJERSLEV KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED

Fig. 1. Vejerslev. Ydre, set fra Nordøst. VEJERSLEV KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Fig. 1. Vejerslev. Ydre, set fra Nordøst. H. M. 1936 VEJERSLEV KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Kirken var vistnok i katolsk Tid viet til S. Peter (sml. Klokke S. 868). Efter Reformationen tilhørte den Kronen,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Hørby sogn, Tuse hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.07.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro maj 2011 J.nr. 760/2011 Indhold: 1.

Læs mere

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED V. H. 1936 Fig. 1. Alsted. Ydre, set fra Syd. ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 blev Kirketienden uden Kaldsret bortskødet til

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke 50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke Måske har du været ude at rejse og besøgt en katolsk kirke. Her kan man se mange altre rundt om i kirken. Ved altrene kan man tænde lys og bede for de afdøde.

Læs mere

V. H. 1931 Fig. 1. Fensmark. Ydre, set fra Syd. FENSMARK KIRKE TYBJERG HERRED

V. H. 1931 Fig. 1. Fensmark. Ydre, set fra Syd. FENSMARK KIRKE TYBJERG HERRED V. H. 1931 Fig. 1. Fensmark. Ydre, set fra Syd. FENSMARK KIRKE TYBJERG HERRED Kirken var efter et i 1486 udstedt Bispeafladsbrev indviet til Vor Frue 1. Jus patronatus tilskødedes 5. Marts 1687 Otte Krabbe

Læs mere

Fig. 1. Stubbekøbing. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1947

Fig. 1. Stubbekøbing. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1947 Fig. 1. Stubbekøbing. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1947 STUBBEKØBING KIRKE Kirken har efter en sen tradition været viet til S. Anna, for hvem der var opfort et kapel ved kirken 1. Et S. Annas alter var

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Kirken har været viet S. Margrete 1. 1336 blev den af hertuginde Ingeborg af Sverige, TORUP KIRKE* STRØ HERRED

Kirken har været viet S. Margrete 1. 1336 blev den af hertuginde Ingeborg af Sverige, TORUP KIRKE* STRØ HERRED Fig. 1. Torup. Ydre, set fra sydøst. H. J. 1970 TORUP KIRKE* STRØ HERRED Kirken har været viet S. Margrete 1. 1336 blev den af hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø, der hævdede at være dens

Læs mere

HAGESTED KIRKE TUSE HERRED

HAGESTED KIRKE TUSE HERRED Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1980. - Exterior seen from the south-east. HAGESTED KIRKE TUSE HERRED I kong Valdemars jordebog (senest 1231) er Hagested nævnt både som kongelev og som kongens private

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Fig. 1. Bursø. Ydre, set fra sydvest. BURSØ KIRKE FUGLSE HERRED

Fig. 1. Bursø. Ydre, set fra sydvest. BURSØ KIRKE FUGLSE HERRED Fig. 1. Bursø. Ydre, set fra sydvest. Aa. Rl. 1944 BURSØ KIRKE FUGLSE HERRED Kirken, der i ældre tid siges viet til S. Dionysius 1, er anneks til Holeby, et forhold, som bestod allerede for reformationen

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. LAALANDS SØNDER HERRED

Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. LAALANDS SØNDER HERRED Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. Aa. Rl. 1949 SKOVLÆNGE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Kirken, der i katolsk Tid muligvis var viet til Jomfru Maria (sml. klokke s. 426), var fra 1633 til 1695 annekteret

Læs mere

Fig. 1. Ledreborg. Situationsplan o. 1781 82. De sorte Partier indtegnet 1807. Kapellet er markeret ved et K. Efter Chr. Elling: Ledreborg.

Fig. 1. Ledreborg. Situationsplan o. 1781 82. De sorte Partier indtegnet 1807. Kapellet er markeret ved et K. Efter Chr. Elling: Ledreborg. J 4. -4 1. -4 - I«,-«Fig. 1. Ledreborg. Situationsplan o. 1781 82. De sorte Partier indtegnet 1807. Kapellet er markeret ved et K. Efter Chr. Elling: Ledreborg. LEDREBORG SLOTSKAPEL ALLERSLEV SOGN Kapellet,

Læs mere

Fig. 1. Maglebrænde. Ydre, set fra sydøst. MAGLE BRÆN DE KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED

Fig. 1. Maglebrænde. Ydre, set fra sydøst. MAGLE BRÆN DE KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED Fig. 1. Maglebrænde. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 MAGLE BRÆN DE KIRKE FALSTERS NØRRE HERRED Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Andreas, hvis billede fandtes i kirken 1 (s. 1126), er anneks

Læs mere

Fig. 1. Askø. Ydre, set fra sydøst. FUGLSE HERRED

Fig. 1. Askø. Ydre, set fra sydøst. FUGLSE HERRED Fig. 1. Askø. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1951 ASKØ KIRKE FUGLSE HERRED Kirken var for reformationen anneks til Fejø 1. Om dens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen sad inde med kaldsretten

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Flinte-flække TING STENALDEREN

Flinte-flække TING STENALDEREN Flinte-flække Vidste du... at flækker er lange, smalle stykker af flint, der er meget skarpe? Flækker er skarpe som knive. De kan bruges til mange forskellige ting. De er et par cm brede og kan være op

Læs mere

Fig. 1. Elmelunde. Ydre, set fra Nordøst. ELMELUNDE KIRKE MØNBO HERRED

Fig. 1. Elmelunde. Ydre, set fra Nordøst. ELMELUNDE KIRKE MØNBO HERRED Fig. 1. Elmelunde. Ydre, set fra Nordøst. V. H. 1930 ELMELUNDE KIRKE MØNBO HERRED Elmelundegaard var i Middelalderen en Gaard under Roskildebispen; senere blev den Sæde for kgl. Lensmænd. Den laa lige

Læs mere

Dollerup kirke. Link til hovedside med kirkeblad

Dollerup kirke. Link til hovedside med kirkeblad Link til hovedside med kirkeblad Dollerup kirke Kirken er altid åben. Gå bare ind i den og nyd det smukke, gamle kirkerum. Sæt dig på en af bænkene og lad tankerne løbe eller bed en bøn, eller gå op til

Læs mere

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. P. N. 1929 FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der fra 1550 erne, var Anneks til Ulse (Fakse Hrd., Præstø Amt) og fra 1775 til Haslev, nævnes i Roskildebispens

Læs mere

UHUL1. Fig. 1. Hvidovre. Ydre, set fra Sydøst. HVIDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED

UHUL1. Fig. 1. Hvidovre. Ydre, set fra Sydøst. HVIDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED .C M UHUL1 Fig. 1. Hvidovre. Ydre, set fra Sydøst. HVIDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Hvidovre (opr. Ovreydre, sml. Kalk S. 323) Kirke hørte vistnok før Reformationen, ligesom Rødovre og de fleste af Kirkerne

Læs mere

Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED

Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. P. N. 1916 VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED Da Kirkens ældste Bygningshistorie er dunkel, bør det bemærkes, at Sognet nævnes i Roskildebispens Jordebog o.

Læs mere