Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:"

Transkript

1 Kendelse af 15. september Krav om oversættelse af dokumenter på engelsk til dansk. Oversættelsen skulle bekræftes af autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3. (Suzanne Helsteen, Lise Høgh og Vagn Joensen) Ved skrivelse af 7. januar 2000 har advokat A klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i skrivelser af 4. november og 13. december 1999 har bestemt, at materiale indsendt i forbindelse med anmeldelse af en filial af K Ltd., Delaware, USA, i sin helhed skal oversættes af en autoriseret translatør, jfr. 3 i anmeldelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 548 af 20. juni 1996 med senere ændringer. Sagens omstændigheder: I anmeldelsesbekendtgørelsens 3 hedder det: Anmeldelsen og de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal være på dansk. For filialer af udenlandske selskaber kan styrelsen dog i særlige tilfælde fritage for kravet herom. Sagens behandling i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder: "Den 27. august 1999 modtog styrelsen en anmeldelse om registrering af en filial i Danmark af K Ltd. med registreret hjemsted i Delaware, USA. Udover anmeldelsesblanket var der med anmodningen vedlagt Restated bylaws (selskabsvedtægter) og Restated certificate of incorporation (stiftelsesdokument). Begge disse dokumenter forelå på originalsproget. Endvidere fulgte en underskrevet fuldmagt til filialbestyreren (i kopi) samt kopi af pas på den person i hovedselskabet, der havde underskrevet fuldmagten. Anmeldelsen var overbragt af advokat B på vegne af advokat A. I skrivelsen, der fulgte anmeldelsen, blev det bemærket, at: Bilagene til anmeldelsesblanketten er ikke autoriseret oversat, samt endvidere at Bilagene vil naturligvis blive oversat straks jeg modtager anmodning herom fra Styrelsen, ligesom eventuelt supplerende dokumentation vil blive fremsendt på begæring. Den 1. oktober 1999 modtog styrelsen en skrivelse af 30. september 1999 fra advokat B på vegne af advokat A indeholdende Certified resolutions of the board (selskabets egen bekræftelse på hvem, der er tegningsberettiget i hovedselskabet), delstaten Delaware s bekræftelse på, at myndighederne er i besiddelse af selskabets vedtægter, og at selskabet eksisterer, samt selskabets egen bekræftelse på, at selskabets vedtægter er adopteret i selskabet. Alle de fremsendte dokumenter var på originalsproget. Den 31. oktober 1999 modtog styrelsen en skrivelse fra advokat B, hvoraf det fremgik, at advokat A selv havde overtaget behandlingen af sagen, og at al fremtidig korrespondance derfor skulle tilgå

2 sidstnævnte. Den 4. november 1999 skrev styrelsen til advokat A. I skrivelsen anmodede styrelsen - med henvisning til anmeldelsesbekendtgørelsens 3 - om at få fremsendt følgende dokumenter i autoriseret dansk oversættelse: Officielt bevis for virksomhedens lovlige beståen i delstaten Delaware, USA Officielt bekræftet dokumentation for, hvem der er er tegningsberettiget i hovedselskabet. Stiftelsesoverenskomst Nyeste vedtægter Endvidere anmodede styrelsen om berigtigelse af anmeldelsesblankettens rubrik H 10 vedrørende indbetalt kapital for hovedselskabet. Der blev givet frist for berigtigelse samt indsendelse af dokumenter til den 3. december Ved telefax af 29. november 1999 rettede advokat A en forespørgsel til styrelsen om, hvorvidt han selv kunne forestå oversættelsen af dokumenterne, samt om hvorvidt det ville være tilstrækkeligt med en fuldstændig oversættelse af dele af vedtægterne og summarisk oversættelse af den resterende del af disse. Ved telefax af 1. december 1999 redegjorde advokat A dels for nogle konkrete forhold vedrørende K dels for generelle selskabsretlige forhold for selskaber med registreret hjemsted i delstaten Delaware. Ved af 2. december 1999 til advokat A bekræftede styrelsen modtagelsen af dennes telefax af 29. november 1999, idet man samtidig lovede at behandle og besvare de fremsendte spørgsmål i den kommende uge. Ved telefax af 13. december 1999 til advokat A fastholdt styrelsen, at den indsendte oversættelse skal være foretaget af en autoriseret oversætter, ligesom den skal indeholde en oversættelse af vedtægterne i sin helhed. Ved af 13. december 1999 anmodede advokat A styrelsen om at bekræfte, at styrelsen ved sin telefax af samme dato samtidig udsatte fristen for indsendelse af dokumentation til 10. januar Endvidere blev styrelsen anmodet om at bekræfte, at en eventuel indbringelse for Erhvervsankenævnet ville medføre opsættende virkning for så vidt angik oversættelsesspørgsmålet. Ved af 14. december 1999 bekræftede styrelsen, at fristen for indsendelse af dokumentation var udsat til den 10. januar Under henvisning til spørgsmålet om opsættende virkning ved indbringelse for Erhvervsankenævnet indeholdt svaret en gengivelse af 6 i Lov om industriministeriets Erhvervsankenævn. Ved telefax af 7. januar 2000 gav advokat A - under henvisning til anmeldelsesblankettens rubrik H 10 - oplysninger om selskabets kapitalforhold. Ved yderligere en telefax af 7. januar 2000 orienterede advokat A styrelsen om, at styrelsens

3 afgørelse af 13. december 1999 var indklaget for Erhvervsankenævnet for så vidt angik kravet om autoriseret oversættelse, og kravet om at oversættelsen skulle omfatte vedtægterne i sin helhed." I klagen til ankenævnet af 7. januar 2000 har klagerens advokat bl.a. anført: Til støtte for indgivelsen af nærværende klage bemærkes: Det fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens 3, i henhold til hvilken bestemmelse Delafgørelse 1 og 2 forudsættes at være truffet, at dokumenter indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i udgangspunktet skal være på dansk, idet der dog i forbindelse med etablering af filialer af udenlandske selskaber kan meddeles fritagelse fra kravet herom. Der er således ikke i bekendtgørelsen fastsat et obligatorisk krav om at fremmedsprogede dokumenter vedrørende udenlandske selskaber, i forbindelse med oprettelse af danske filialer af sådanne selskaber, skal oversættes i sin helhed, endsige skal oversættes af en autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3 skal i relation til oprettelse af filialer af udenlandske selskaber medvirke til at sikre at dokumentation for at sådanne selskaber opfylder kravet i aktieselskabslovens 147 om at selskabet har en retsform tilsvarende et dansk aktie- eller anpartsselskab. Såfremt en sådan lighed betryggende kan dokumenteres på anden vis er en ukritisk fastholdelse af kravene om translatøroversættelse og om oversættelse af dokumenterne i sin helhed således klart i strid med anmeldelsesbekendtgørelsens 3. I sagen har jeg som alternativ til en translatøroversættelse af selskabsdokumenterne i sin helhed foreslået selv at forestå oversættelsen i min egenskab af dansk såvel som amerikansk advokat, med en fuldstændig oversættelse af selskabsdokumenternes centrale bestemmelser, og med en summarisk oversættelse af selskabsdokumenternes øvrige bestemmelser. Ikke mindst sammenholdt med at jeg til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sagen tillige har udarbejdet en redegørelse, dateret 1. december 1999 indeholdende en nøje gennemgang af min klients karakteristika som et selskab indregistreret i Delaware er det min klare opfattelse, at et krav om translatøroversættelse af selskabsdokumenterne i sin helhed er overflødigt, og dermed i strid med anmeldelsesbekendtgørelsens 3. Supplerende må til støtte for det her fremførte synspunkt anføres, at selskabets dokumenter er affattet på engelsk, et sprog som er almindeligt kendt og behersket i Danmark. Hertil kommer at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ukritiske opretholdelse af et sådant krav opleves som økonomisk særdeles byrdefuldt, og hindrende for udenlandske selskabers etablering i Danmark. Til illustration heraf må således fremhæves, at min klients vedtægter, som det ofte er tilfældet med amerikanske selskaber, er på over 20 sider. På baggrund af det her anførte skal jeg således henstille til Erhvervsankenævnet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Delafgørelse 1 såvel som Delafgørelse 2 underkendes, og at en oversættelse forestået af mig, i min egenskab af dansk såvel som amerikansk advokat, med en fuldstændig oversættelse af selskabsdokumenternes centrale bestemmelser, og med

4 en summarisk oversættelse af selskabsdokumenternes øvrige bestemmelser, således fastslås som tilstrækkelig." Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i redegørelsen af 2. marts 2000 om sagens retlige omstændigheder udtalt: "Bestemmelserne vedrørende filialer af udenlandske selskaber med begrænset ansvar findes i aktieselskabslovens kapitel 17, , samt anmeldelsesbekendtgørelsens 8. Disse bestemmelser opregner de krav, herunder til dokumentation vedrørende hovedselskabets forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange opfyldt, før end en filial kan registreres i Danmark. De relevante bestemmelser i aktieselskabsloven og anmeldelses-bekendtgørelsen er fremkommet ved implementering af det 11. selskabsdirektiv (filialdirektivet), der angår oprettelse af filialer af selskaber med begrænset ansvar fra såvel andre medlemsstater som tredielande, og som tjener til teknisk udfyldelse af traktatens art. 48 og art. 43 om fri bevægelighed for juridiske personer. Direktivet er vedtaget med det hovedformål at sikre såvel selskabsdeltagernes som trediemands interesser. Gennem direktivet sikres selskaberne således en gensidig ret til at etablere filialer i de øvrige medlemsstater. Dette fordrer dog, at offentligheden, herunder samarbejdsparter og kreditorer, i værtsstaten kan opnå samme indblik i en filials forhold som i et egentlig selskabs forhold. Direktivet indeholder derfor i art. 1 og 2 nærmere bestemmelser om omfanget af og offentliggørelsen af den dokumentation, der skal indsendes til værtslandets registreringsmyndigheder. Af art. 1 fremgår det således, at oplysningerne vedrørende filialens forhold skal offentliggøres i værtsstaten på tilsvarende vis som selskabsoplysninger skal offentliggøres i det pågældende land efter det 1. selskabsdirektivs (publicitetsdirektivets) art. 3. I henhold til direktivets art. 4 kan det enkelte medlemsland bestemme, at nærmere angivne dokumenter skal offentliggøres i bekræftet oversættelse. For selskaber med hjemsted uden for EU og EØS gælder direktivets art. 7, hvorefter dokumenter og oplysninger skal offentliggøres efter retsreglerne i filialstaten og i overensstemmelse med det 1. selskabsdirektivs art. 3. Art. 8 indeholder minimumskravene til de oplysninger og dokumenter, der er omfattet af oplysningsforpligtelsen, mens det af art. 9, stk. 2, fremgår, at art. 4 ligeledes finder anvendelse i sådanne tilfælde. I henhold til aktieselskabslovens 156a er det i Danmark Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der som legalitetskontrollerende myndighed skal påse, at lovgivningen overholdes, herunder om de krav til publicitet vedrørende et selskabs forhold, som efter det 1. og det 11. selskabsdirektiv skal foreligge af hensyn til trediemand, er tilvejebragt.

5 Af anmeldelsesbekendtgørelsens 3 fremgår, at den indsendte dokumentation skal være på dansk. Kravet om autoriseret oversættelse er stillet med henblik på at sikre offentligheden korrekte oplysninger om retsforholdene for hovedselskabet og filialen. Ligeledes er kravet om, at vedtægterne skal oversættes i deres helhed, fastsat med henblik på at sikre fuldstændighed i de dokumenter, der offentliggøres. I begge tilfælde er der tale om foranstaltninger, der har til formål at opfylde publicitetskravene så fyldestgørende som muligt. Samtidig er kravene fremsat for at udviske eventuel tvivl om objektiviteten i dels selve oversættelsen af dokumenterne dels i udvælgelsen af de passager i vedtægter, der skønnes egnede til fuldstændig henholdsvis summarisk oversættelse. Det skal i den forbindelse endvidere nævnes, at offentlighedsoplysningerne ikke blot forlanges af hensynet til trediemand. Offentlighedsoplysningerne anses ligeledes som beskyttende over for selskabet i og med, at offentliggjorte og dermed frit tilgængelige oplysninger anses for almindeligt kendte, jf. aktieselskabslovens 158, stk. 2. Kravet om autoriseret oversættelse og oversættelse af dokumenterne i deres helhed skal derfor ses som en foranstaltning, der sikrer, at såvel selskabsdeltagere som trediemand har samme oplysningsgrundlag til deres rådighed, når de disponerer. Derudover skal styrelsen anføre det uhensigtsmæssige i, at advokater eller andre ikke-autoriserede translatører, tilkendes adgang til at fremlægge egne oversættelser af dokumenterne. Såfremt en sådan fremgangsmåde blev tilladt ville det medføre, at styrelsens sagsbehandling skulle omfatte et ansvar for rigtigheden af oversættelserne. Med en bekræftet oversættelse er det den autoriserede translatør, der indestår for at oversættelsen er korrekt. Styrelsen skal endvidere til støtte for sin opretholdelse af kravet henvise til Erhvervsankenævnets kendelse af 24. november 1995 i sag j.nr , hvori ankenævnet i et tilsvarende spørgsmål udtalte: Af hensyn til at sikre korrekte oplysninger kan ankenævnet desuden tiltræde, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har stillet krav om, at oversættelsen af de engelsksprogede dokumenter, der danner grundlag for registreringen, skal være autoriseret, hvilket må forstås som et krav, om at den skal være bekræftet af en beskikket translatør (jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25 marts 1988 om translatører og tolke).... Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således med rette har stillet de ovennævnte krav, og da klageren ikke har opfyldt kravene, kan ankenævnet tiltræde, at styrelsen har nægtet at registrere anmeldelsen. såfremt man generelt frafalder kravet om autoriseret oversættelse af engelsksprogede dokumenter, vil det være en begunstigelse af filialer af fx engelske eller irske selskaber, som med

6 deres originale engelsksprogede dokumenter ikke bliver mødt med krav om oversættelse af vedtægter mv. I kraft af Traktatens art. 48, jf. art. 43 vil styrelsen herefter umiddelbart være forpligtet til at anvende samme praksis overfor alle øvrige anmeldelser af filialer fra selskaber med hjemsted i de øvrige EU- og EØS-medlemsstater. Det vil have den direkte konsekvens, at eksempelvis græske selskaber kan kræve, at der ikke fremsættes krav om autoriseret oversættelse af de dokumenter, der er nødvendige for styrelsens registrering og som i henhold til det 11. og det 1. selskabsdirektiv skal være tilgængelige for offentligheden. Ligeledes skal det bemærkes, at omend engelsk i et vist omfang er alment kendt og behersket i Danmark, gør dette sig ikke gældende, når det drejer sig om den teknisk juridiske sprogbrug, der er anvendt i affattelsen af de fremsendte vedtægter." Klagerens advokat har herefter i skrivelse af 29. marts 2000 yderligere bemærket: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udtalelse i klagesagen af 2. marts 2000, giver anledning til følgende supplerende bemærkninger: (i) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anfører i udtalelsen at der i anmeldelsesbekendtgørelsens 3 er fastsat krav om, at indsendt dokumentation skal være på dansk. Dette er ikke en korrekt gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd, idet det tillige fremgår, at Erhvervsog Selskabsstyrelsen, for så vidt filialer af udenlandske selskaber, kan fritage for kravet herom. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3 hjemler altså mulighed for, at der kan gives tilladelse til, at udbedt dokumentation vedrørende udenlandske selskaber indleveres på originalsproget. Som det mindre i det mere foreligger der herved også hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade, at udbedt dokumentation indsendes ledsaget af en oversættelse, der ikke er autoriseret. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er med andre ord i anmeldelses-bekendtgørelsens 3 tillagt beføjelse til skønsmæssigt at træffe afgørelse om, hvorvidt der i forbindelse med etableringen af danske filialer af udenlandske selskaber skal stilles krav om, at udbedte dokumenter oversættes i sin helhed af en autoriseret translatør, om man helt vil undlade at stille krav om at dokumenterne oversættes, eller om man som en mellemproportional vil nøjes med at stille krav om, at dokumenterne ledsages af en oversættelse, der ikke er autoriseret. Det udledes af den almindeligt anerkendte retsgrundsætning om at forvaltningen ikke må "sætte skøn under regel", at forvaltningsmyndigheder, der er tillagt hjemmel til at træffe afgørelser på et skønsmæssigt grundlag, skal træffe sådanne afgørelser under udøvelse af et konkret skøn. Af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udtalelse fremgår, at man udelukkende har truffet den

7 indklagede afgørelse i den konkrete sag på baggrund af den generelt opstillede praksis om, at udenlandske selskabsdokumenter ved oprettelse af danske filialer skal ledsages af fuldstændige autoriserede oversættelser af selskabsdokumenterne. De af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sagen trufne [afgørelser] bør således underkendes, allerede fordi de er truffet uden foretagelse af en vurdering af, hvorvidt der i den konkrete sag kan være grundlag fra at fravige den generelt opstillede praksis. (ii) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begrunder i udtalelsen sin generelt opstillede praksis om, at selskabets vedtægter skal translatøroversættes i sin helhed med hensyn til bedst muligt at sikre publicitet i Danmark omkring selskabets forhold. Hertil bemærkes, at publicitetshensynet i den konkrete sag ville sikres i videre omfang ved undertegnedes summariske oversættelse af vedtægterne. En person, der er indehaver af såvel en dansk som en amerikansk advokatbestalling, er for det første i dokumenteret besiddelse af et indgående kendskab til det danske såvel som det engelske sprog, herunder ikke mindst til de to landes respektive juridiske sprogbrug. En advokat med bestalling i begge lande er tillige i dokumenteret besiddelse af et indgående kendskab til begge landes retssystemer En person med disse egenskaber bør have forudsætningerne for, i højere grad end en autoriseret oversætter, at kunne udarbejde en oversættelse af selskabsdokumenter, der er egnet til at tilvejebringe publicitet om selskabets forhold. Dette gælder ikke mindst ved oversættelse af selskabsdokumenter fra lande, der som USA har et væsentligt anderledes retssystem og en væsentligt anderledes juridisk tradition end den danske. Amerikanske selskabsdokumenter er pr. tradition særdeles omfangsrige, idet præceptivt gældende lovregler i vidt omfang gentages i selskabets dokumenter. Hertil kommer, at en lang række deklaratoriske retsregler, som i Danmark ville udelades, ekspliciteres. Sådanne retsregler ville i Danmark som en given selvfølge anses for gældende ved udfyldende fortolkning. En kvalificeret summarisk oversættelse af amerikanske selskabsdokumenter, hvori de for offentligheden væsentlige forhold ekstraheres, vil således være egnet til at tilvejebringe publicitet om selskabets forhold i videre omfang end en autoriseret oversættelse. (iii)

8 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begrunder i sin udtalelse ydermere kravet om en autoriseret fuldstændig oversættelse ud fra hensynet til at sikre objektivitet og således til at sikre, at der ikke spiller subjektive forhold ind, dels i det oversatte ordvalg, dels i udvælgelsen af de passager der oversættes. Det anføres i forlængelse heraf endvidere i udtalelsen, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens sagsbehandlingsansvar, såfremt man tillod andre end autoriserede oversættere at foretage oversættelser af selskabsdokumenter, ville omfatte et ansvar for rigtigheden af oversættelserne. Til imødegåelse af de her refererede synspunkter skal anføres, at advokater efter dansk ret såvel som efter amerikansk ret, udover at være partsrepræsentanter, selvsagt står til ansvar overfor offentligheden. En advokat der foretager en urigtig, misvisende eller illoyal oversættelse eller udvælgelse af ord eller passager i oversatte dokumenter vil selvsagt pådrage sig pligt til at svare erstatning efter de almindelige regler om professionsansvar, såfremt der lides et økonomisk tab herved. På baggrund heraf er det således min opfattelse, at en summarisk oversættelse foretaget af en advokat med bestalling såvel i Danmark som i USA fuldt ud i samme omfang som en oversættelse foretaget af en autoriseret oversætter vil være egnet til at sikre objektivitet. På tilsvarende vis vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selvsagt, uden at risikere at ifalde et sagsbehandlingsansvar, kunne lægge en indeståelse for rigtigheden af en summarisk oversættelse fra en advokat til grund. Dette gælder ikke mindst, når advokaten, udover sin danske bestalling, tillige kan fremvise en amerikansk advokatbestalling, og således kan dokumentere beherskelsen af det engelske sprog tillige med kyndighed i amerikanske retsforhold. Som supplement til den her anførte argumentation skal anføres, at advokaters indeståelse overfor offentlige myndigheder i talrige andre sammenhænge uden videre vil kunne lægges til grund, uden at myndigheden derved risikerer at pådrage sig sagsbehandlingsansvar. (iv) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henviser endelig til støtte for opretholdelsen af kravet om en autoriseret oversættelse af den i sagen krævede dokumentation til Erhvervsankenævnets afgørelse af 24. november Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anfører, at Erhvervsankenævnet i afgørelsen fastholdt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens krav om autoriseret oversættelse af engelsksprogede dokumenter. Hertil skal blot bemærkes, at denne afgørelse ikke behandler det i nærværende sag omtvistede spørgsmål, hvorvidt oversættelse foretaget af en dansk advokat, der tillige har en amerikansk advokatbestalling, og således har et dokumenteret særligt kendskab til det engelske sprog såvel som

9 til amerikanske retsforhold, i mindst samme omfang som en autoriseret oversættelse sikrer korrekte oplysninger." I skrivelse af 17. april 2000 har styrelsen yderligere udtalt bl.a.: I den konkrete sag har styrelsen vurderet, at der ikke foreligger et sådant særligt tilfælde, som kan begrunde fritagelse fra kravet om, at dokumentation skal foreligge på dansk. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på Erhvervsankenævnets afgørelse i sag j.nr , hvor Erhvervsankenævnet tiltræder kravet om autoriseret oversættelse af engelsksprogede dokumenter i forbindelse med etableringen af en filial her i landet. Styrelsen har herefter i sin vurdering af den konkrete sag henholdt sig til det forvaltningsretlige grundprincip om ligebehandling, hvorefter det er styrelsens opfattelse, at et selskab med hjemsted i USA må behandles på lige fod med et engelsk selskab. Endvidere forholder advokat A sig kritisk til kravet om, at oversættelsen skal ske af en autoriseret oversætter. Foruden henvisning til ovennævnte forvaltningsretlige grundprincip om ligebehandling skal styrelsen hertil bemærke, at ligesom advokater ikke kan påtegne et regnskab på samme måde som en registreret eller statsautoriseret revisor, kan en advokat ikke med sin underskrift indestå for en oversættelse på samme måde som en autoriseret translatør." Klageren har udtalt sig yderligere i skrivelse af 15. maj Ankenævnet udtaler: Ankenævnet tiltræder, at det forhold, at originalmaterialet er affattet på engelsk, ikke kan anses for en sådan særlig omstændighed, som efter anmeldelsesbekendtgørelsens 3, 2. pkt., kan begrunde fritagelse for kravet om, at den anmeldte dokumentation skal være på dansk., og at der heller ikke under hensyn til materialets omfang er tilstrækkeligt grundlag for at fravige kravet om, at materialet i sin helhed skal være på dansk. Det tiltrædes endvidere, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på at sikre sig, at anmeldte oversættelser af udenlandske dokumenter er korrekte, i almindelighed kan stille krav om, at oversættelsen er bekræftet af en autoriseret translatør, og at en sådan bekræftelse ikke kan erstattes af en indeståelse fra en advokat. Det bemærkes endeligt, at det i de særlige tilfælde, hvor styrelsen efter anmeldelsesbekendtgørelsens 3, 2. pkt., fritager for oversættelse til dansk, bliver den informationssøgendes ansvar at sikre sig den rette forståelse af de anmeldte udenlandske dokumenter. Bestemmelsen angår derfor ikke spørgsmålet, om der kan stilles krav om bekræftelse ved en autoriseret translatør af dokumenter, der skal oversættes.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I en redegørelse af 23. september 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en redegørelse af 23. september 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 14. september 2009 (J.nr. 2008-0017295) Berostillelse af registrering af kapitalforhøjelse tiltrådt. Aktieselskabslovens 156a og 157 samt anmeldelsesbekendtgørelsen (Lise Høgh, Finn Møller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere