Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark"

Transkript

1 Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen I henhold til 12, stk. 1, litra a, i lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund (Undergrundsloven), som ændret ved lov nr af 27. december 2003 og lov nr. 442 af 9. juni 2004, indkaldes herved ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i henhold til lovens 5 og 13. Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. november 2005 kl Ansøgninger indleveres til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, jf. punkt 11 neden for. 1. Arealer Der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i de ikkekoncessionsbelagte dele af et område i og omkring Centralgraven i Nordsøen, jf. kort, som kan rekvireres i Energistyrelsen eller findes på Energistyrelsens hjemmeside Området er afgrænset mod nord, vest og syd af sokkelgrænserne til Norge, Storbritannien og Tyskland og mod øst af 6º 15 østlig længde. Der kan endvidere ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding i dybereliggende lag under feltafgrænsningerne af følgende forekomster, som er afgrænset i dybden: a) Lulita forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 3750 meters dybde, b) Lulita forekomsten i tilladelse 1/90, afgrænset i 3750 meters dybde, c) Amalie forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 5500 meters dybde, samt d) Syd Arne forekomsten i tilladelse 7/89, afgrænset i henholdsvis 5100 meters dybde for så vidt angår forekomstens vestlige del og i 3200 meters dybde for så vidt angår forekomstens østlige del. En tilladelse vil normalt omfatte et areal svarende til størrelsen af 1-2 blokke, men vil i helt særlige tilfælde også kunne omfatte et større sammenhængende område, f.eks. hvor datatætheden er ringe. Såfremt der søges om tilladelse til et areal, der er større end 1-2 blokke, angives begrundelsen herfor i ansøgningen. 2. Resume af vilkår Tilladelserne meddeles som udgangspunkt, jf. Undergrundslovens 13, med en efterforskningsperiode på 6 år med ret til 30 års forlængelse for felter, der sættes i produktion. Hovedprincipperne i vilkårene er uændrede i forhold til 5. runde: Staten eller et af staten ejet selskab deltager med en betalende andel på 20 % i samtlige tilladelser. Der opkræves et 5 % fortjenstelement i rørledningstariffen eller en afgift på 5 % ved dispensation fra tilslutningspligten til Dansk Olierør A/S rørledning frem til 8. juli 2012, herefter afskaffes afgiften. Virksomheden er i øvrigt undergivet selskabsskat og kulbrinteskat. Om gebyrer henvises til pkt. 7.

2 De detaljerede vilkår for tilladelser (modeltilladelse) kan rekvireres i Energistyrelsen eller findes på Energistyrelsens hjemmeside Der henvises desuden til pkt. 3 om betaling af en kontant budsum i særlige tilfælde. 3. Udvælgelseskriterier Tildelingen af efterforsknings- og indvindingstilladelser vil ske efter en bedømmelse og udvælgelse af ansøgere efter de nedenfor nævnte og hidtil anvendte kriterier, der fremgår af Undergrundslovens 12 a, stk. 1, jf. 5, stk. 3: a) at ansøgeren har fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund b) at kvaliteten og omfanget af det foreslåede arbejdsprogram og den medfølgende dokumentation demonstrerer ansøgerens vilje og evne til grundigt at efterforske, hvorvidt der findes kulbrinter i det ansøgte område. Ansøgerne skal beskrive, hvad der efter deres opfattelse må anses for at være et fuldstændigt arbejdsprogram for området, og de skal på denne baggrund udtrykkeligt angive, om de tilbyder at udføre det fuldstændige arbejdsprogram, eller evt. hvilke dele heraf de tilbyder, jf. i øvrigt pkt. 6 e. Herudover kan der lægges vægt på, om ansøgeren eventuelt har udvist manglende effektivitet eller manglende opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med tidligere tilladelser. Såfremt to eller flere ansøgere/ansøgergrupper til samme område vurderes at være lige kvalificerede i henhold til de oven for nævnte udvælgelseskriterier, vil den endelige udvælgelse blandt disse ansøgere blive foretaget på baggrund af et supplerende tilbud om en kontant budsum, jf. Undergrundslovens 12 a, stk. 3. De pågældende ansøgere vil i så fald blive bedt om at indgive et tilbud herom inden for en vis frist, jf. Undergrundslovens 12 a, stk Operatørskab Det skal fremgå af ansøgningen fra grupper, hvem der skal være operatør. Tilsvarende skal ansøgende enkeltselskaber angive eventuelle ønsker om operatør. I tilfælde af uenighed blandt de selskaber, der tildeles en tilladelse, om valg af operatør, forbeholder Energistyrelsen sig ret til at udpege operatøren på grundlag af kvalifikationerne hos de mulige kandidater, jf. Undergrundslovens 12 a, stk Udbudsform Ansøgninger fra såvel enkelte selskaber som grupper af selskaber vil blive taget i betragtning. Endvidere vil der kunne ansøges om koncessionsandele på mindre end 80 % (100 %, når statsdeltagelsen medregnes). Hvis der i den forbindelse fremkommer ansøgninger om koncessionsandele, der tilsammen udgør mere end 80 %, vil det ud fra ansøgernes kvalifikationer og de tilbudte arbejdsprogrammer blive vurderet, om ansøgningerne kan justeres, således at alle ansøgere får del i koncessionen. I tilfælde af, at der indgives ansøgninger om andele, der tilsammen udgør mindre end 80 % til en given blok, vil det tilsvarende blive undersøgt, om ansøgerne vil øge de ansøgte andele, således at der kan opnås fuld fordeling af andele i en koncession.

3 6. Ansøgningens indhold Ansøgningen må indeholde de nedenfor angivne oplysninger og inddeles i afsnit, hvert omhandlende et af punkterne a)-i): a) For hver ansøger/deltager i en gruppe oplyses: Firmanavn, adresse og navnet på en kontaktperson samt den enkelte deltagers foreslåede procentvise andel af ansøgte tilladelser. b) For hver ansøger/deltager i en gruppe, som ikke i forvejen er rettighedshaver i Danmark, ønskes: I Oplysninger om den juridiske selskabsform, og hvor selskabet er registreret (udskrift af register og autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk vedlægges), hvor dets hovedsæde er beliggende, bestyrelsen og direktionens sammensætning, kapitalforhold, herunder aktiekapitalens størrelse samt navn og hjemsted for aktionærer, der repræsenterer 10 % eller mere af aktiekapitalen, og størrelsen af disses aktiebesiddelser m.v. II Oplysninger om selskabets organisation, koncernforhold, relationer til associerede selskaber, kulbrintereserver og -produktion samt raffinerings- og afsætningsforhold. III Finansielle oplysninger om deltageren og dennes eventuelle moderselskab samt koncernen, hvori deltageren eller dennes moderselskab indgår. Endvidere vedlægges årsberetninger med årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår, herunder for eventuelt moderselskab og/eller koncernen. Såfremt følgende ikke fremgår af årsregnskaberne, oplyses dette særskilt: Årlig omsætning, årlige investeringer og årlig nettoindtægt fordelt på: i. kulbrintevirksomhed ii. virksomhed i øvrigt IV Oplysning om deltagernes tidligere erfaring med hensyn til efterforskning og indvinding af kulbrinter. For ansøgere/deltagere, der allerede er rettighedshavere på dansk område, indsendes selskabsøkonomiske data, der er fremkommet siden seneste indberetning til Energistyrelsen. c) Hvis operatøren ikke i forvejen er operatør i Danmark, fremlægges dokumentation for dennes kvalifikationer ifølge pkt. 4, f.eks. manualer eller procedurer for udøvelse af virksomheden (kvalitetskontrol og -sikring, miljøbeskyttelse, beredskab m.v.). For øvrige deltagere bør det oplyses, hvorledes tidligere erfaring fra andre områder kan bidrage til konsortiets arbejde. Endvidere ønskes oplyst, hvilken organisation eller stab operatøren vil have til disposition i og uden for Danmark med henblik på udførelse af de aktiviteter, som en tilladelse til efterforskning og indvinding i Danmark vil give anledning til. d) Angivelse ved hjælp af tegning og/eller kort af, hvilken eller hvilke blokke/delblokke ansøgningen omfatter. Koordinatliste skal vedlægges. e) For hver enkelt blok/delblok en beskrivelse af den efterforskning, der anses for påkrævet til fuldstændig afdækning af den ansøgte blok eller blokkombinations kulbrintepotentiale, og hvad ansøgeren på denne baggrund vil forpligte sig til at gennemføre. I arbejdsprogrammet skal de foreslåede efterforskningsaktiviteter samt tidsplanen herfor specificeres, jf. bilag 2 til modeltilladelsen. For hvert arbejdsprogram anføres en deltaljeret redegørelse for

4 prospekterne i blokken med beskrivelse af playkoncept(erne) og vurdering af fundchancen med angivelse af værdierne for de enkelte risikoparametre. Geologiske og geofysiske kort samt tolkede seismiske linier skal vedlægges. f) Det geologiske grundlag for udvælgelsen af den eller de ansøgte blokke, herunder en redegørelse for ansøgerens databank. g) For hvert prospekt vurderes såvel mængden af tilstedeværende som indvindelige kulbrinter, bilagt produktionsprofil. Endvidere angives for hvert prospekt en redegørelse for det forudsatte udbygningskoncept og indfasningstidspunkt samt de økonomiske vurderinger, der ligger til grund for ansøgningen, herunder angivelse af nutidsværdi (NPV), intern rente (IRR) og forventet værdi (EMV) samt de anvendte feltøkonomiske forudsætninger. I relation hertil udarbejdes endvidere relevante sensitivitetsanalyser. h) Såfremt der i en ansøgt blok kan forventes at være forhold, som kan give anledning til sikkerhedsmæssige problemer (giftige gasser, unormale trykforhold etc.), angives dette. Endvidere redegøres for, hvordan ansøger har til hensigt at behandle sådanne problemer. i) Ansøgere, der ikke i forvejen er rettighedshavere på dansk område, skal fremlægge dokumentation for deres målsætning og organisation på miljøbeskyttelsesområdet samt deres organisationsplan for miljøberedskab og deres eventuelle erfaringer med bekæmpelse af uheldssituationer. 7. Gebyrer I forbindelse med behandlingen og meddelelsen af tilladelsen til efterforskning og indvinding vil der blive opkrævet følgende gebyrer: a) Senest samtidig med indgivelse af ansøgningen skal der indbetales et gebyr på DKK Betalingen skal ske franko til Jyske Bank, Vesterport Afdeling, Vesterbrogade 9, 1780 København V, reg.nr. 8109, kontonummer , SWIFT: JYBADKKKK, IBAN: DK Under meddelelse til modtager angives, at betalingen vedrører 6. udbudsrunde. Gebyret kan ikke kræves tilbagebetalt. Kopi af kvittering for indbetalt gebyr vedlægges ansøgningen. b) Ved meddelelse af tilladelsen indbetales samlet for rettighedshaverkonsortiet yderligere et vederlag på DKK , jf. 7 i vilkårene for tilladelsen. 8. Garanti Til sikring af rettighedshaverens opfyldelse af sin forpligtelse i henhold til tilladelser, der udstedes i runden, skal hver enkelt deltager inden for en frist af 30 dage efter meddelelsen af tilladelsen stille sikkerhed af en sådan størrelse og beskaffenhed, som kan godkendes af Energistyrelsen. For rettighedshavere, der er et datterselskab eller en filial af et datterselskab, kræves som hovedregel en garanti fra det ultimative moderselskab.

5 9. Forholdet til miljø-, frednings-, råstof- og fiskeriinteresser Olie- og gasaktiviteterne skal afpasses i forhold til andre interesser. Lovgivningen stiller således en række krav ud fra bl.a. miljø-, frednings- og fiskerihensyn samt hensynet til udnyttelse af andre råstoffer. For så vidt angår fiskeri og søfart er der endvidere indgået aftaler med de berørte organisationer og myndigheder vedrørende olie- og gasaktiviteter. Ved behandlingen af ansøgninger vil der ske en afklaring af forholdet til disse interesser. Der eksisterer desuden en aftale mellem fiskeriorganisationerne og Foreningen af Offshoreoperatører i Danmark om en kompensationsordning for danske fiskere, der påføres skader på fartøjer, redskaber m.v. som følge af olie- og gasvirksomhed på dansk havområde, og hvor den konkrete skadevolder ikke kan identificeres. Rettighedshavere må påregne at skulle bidrage til finansieringen af denne ordning. Endvidere vil der forud for meddelelse af tilladelser til projekter til indvinding af olie og gas, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, blive gennemført en procedure efter reglerne i Undergrundslovens 28 a for vurdering af virkningen på miljøet (VVM-procedure). 10. Supplerende materiale Ved henvendelse til Energistyrelsen vil man kunne få fremsendt følgende materiale til brug ved udarbejdelsen af ansøgningen: a) Modeltilladelse. b) Uofficiel oversættelse til engelsk af lovtekster m.v. vedrørende efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund. c) Kort med de udbudte områder. d) Koordinatliste over koncessionsbelagte områder vist på ovennævnte kort. e) Vejledende udkast til samarbejdsaftale. f) Tekst til moderselskabers garantierklæring. g) Transport- og Energiministerens redegørelse af 10. marts 2005 til Folketingets Energipolitiske Udvalg om 6. udbudsrunde. h) Beretning fra Folketingets Energipolitiske Udvalg. Materialet kan endvidere hentes fra Energistyrelsens hjemmeside 11. Generelt Ansøgningen skal indsendes i fire (4) eksemplarer til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Ansøgningen skal affattes på dansk eller engelsk. Ansøgningen kan indsendes på fax eller med e-post, men skal samtidig fremsendes i fire (4) eksemplarer med kurer. Oplysninger af forretningsmæssig art vil blive behandlet fortroligt af myndighederne. Energistyrelsen er dog berettiget til under pålæg af samme tavshedspligt at videregive sådanne oplysninger til andre offentlige myndigheder og Energistyrelsens konsulenter samt til at meddele oplysninger af generel karakter om udbudsrunden f.eks. i forbindelse med afgivelse af offentlige redegørelser.

6 Stillingtagen til indkomne ansøgninger samt tildeling vil ske på grundlag af de oplysninger, der indeholdes i ansøgningerne. Energistyrelsen forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger ved behandlingen af ansøgninger. Ingen ansøger har krav på at få oplysning om, hvilke andre ansøgninger der er indkommet eller om disses forhold. Efter afslutningen af Energistyrelsens behandling vil resultatet, forinden tilladelsen meddeles, blive forelagt Folketingets Energipolitiske Udvalg i henhold til Undergrundslovens 6, stk. 1. Transport- og energiministeren kan i henhold til Undergrundslovens 12, stk. 3, undlade at meddele tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på grundlag af de indkomne ansøgninger, ligesom det står ministeren frit at afgøre, hvor mange tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter der meddeles på grundlag af de indkomne ansøgninger. Tilladelser forventes meddelt ca. 3-5 måneder efter ansøgningsfristens udløb. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: (+45) Fax (+45) E-post: København, maj 2005 Energistyrelsen

7 $ 4 A 6 15' A JL A I JB H$ # '! % # 4 # # 56 00' + A JH= / H= L A #! 56 00' ' 6 5 > A A H > A A A = C EL O A H A JA A HD = L A JI L A HB A

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere