Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V"

Transkript

1 1/16 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Ansøgning Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I sender ansøgningen. Indbetaling foretages til Spillemyndigheden: Danske Bank: Registreringsnummer Ved betaling fra udlandet: IBAN nummer DK Danske Bank, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup Swift kode DABADKKK I feltet Meddelelse til beløbsmodtager skal I oplyse ansøgers navn, som er skrevet i punkt 1 i ansøgningen, og oplyse hvad gebyret skal dække. Husk at vedlægge dokumentation for, at gebyret er betalt. Oplysninger om ansøger 1. Ansøger CVR-/SE-nr. Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer By Land -adresse Internetadresse Elektronisk kommunikation Hvis I ikke ønsker, at kommunikation skal foregå elektronisk med Spillemyndigheden, skal der sættes kryds her 2. Driftsform Hvilken driftsform drives ansøgers virksomhed under? Enkeltmandsfirma I/S A/S ApS Andet (angiv driftsform) For alle virksomhedsformer gælder det, at alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen, skal underskrive ansøgningen. Samme personkreds skal udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. 3. Hovedkontor Ligger hovedkontoret på en anden adresse end nævnt i punkt 1? Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer By Land 4. Tidligere navne Tidligere navn Fra dato Til dato Tidligere navn Fra dato Til dato Tidligere navn Fra dato Til dato Tidligere navn Fra dato Til dato

2 2/16 Oplysninger om ansøger Fortsat 5. Binavne Binavn Binavn Binavn Binavn 6. Ansøgning Der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse til Danmark Væddemål Onlinekasino eller Der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse til Grønland Væddemål Onlinekasino Der søges om tilladelse til at udbyde væddemål Tilladelsen skal omfatte Grønland Der søges om tilladelse til at udbyde onlinekasino Tilladelsen skal omfatte Grønland Der søges om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino Tilladelsen skal omfatte Grønland Tilladelsen skal gælde fra den (sagsbehandlingstiden er ca. 3 måneder) 7. Betalt gebyr kr kr kr. Dokumentation for betaling af gebyret vedlægges. 8. Andre tilladelser til spil Tilladelse til landbaseret kasino i Danmark Tilladelse til gevinstgivende spilleautomater i Danmark Land Spiltype Tilladelse udstedt den Eventuelt journalnummer Land Spiltype Tilladelse udstedt den Eventuelt journalnummer Land Spiltype Tilladelse udstedt den Eventuelt journalnummer Kopi af tilladelser udstedt i andre lande vedlægges 9. Afslag på tilladelse Har ansøger fået afslag fra en offentlig myndighed på at opnå tilladelse til spil? Oplys om detaljerne i denne forbindelse. Kopi af afslag vedlægges

3 3/16 Oplysninger om ansøger Fortsat 10. Tilbagekaldelse af tilladelse Har ansøger tidligere haft tilladelse til spil i Danmark eller et andet land, som er blevet tilbagekaldt? Oplys om detaljerne i denne forbindelse. Kopi af tilbagekaldelse vedlægges Økonomi 11. Gæld Har ansøger forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark og/eller udlandet? Ja Hvor stor er den samlede forfaldne gæld til offentlige myndigheder? kr. Erklæring fra offentlige myndigheder i det land, hvor ansøger er etableret, skal vedlægges 12. Rekonstruktion - konkurs - gældssanering Har ansøger indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering? Dato Oplys om de nærmere omstændigheder Er ansøger under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering i Danmark eller udlandet? Dato Oplys om de nærmere omstændigheder

4 4/16 Straffeoplysninger 13. Strafbare forhold Er ansøger blevet dømt for et strafbart forhold, eller er der indgået udenretligt forlig i Danmark eller udlandet? Er ansøger sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af politiet i Danmark eller udlandet? Årsag Øvrige oplysninger (fx journalnummer) Årsag Øvrige oplysninger (fx journalnummer) Kopi af domme eller udenretlige forlig vedlægges 14. Undersøgelse af offentlig myndighed Har ansøger inden for de sidste 5 år været genstand for en undersøgelse af en anden offentlig myndighed i Danmark eller udlandet i forbindelse med tilladelser til spil? Hvornår startede undersøgelsen? Undersøgende myndighed Tilladelsens art Journalnummer eller lignende Oplys om de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen Hvornår startede undersøgelsen? Undersøgende myndighed Tilladelsens art Journalnummer eller lignende Oplys om de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen 15. Civile søgsmål Har ansøger inden for de sidste 5 år været sagsøgt ved et civilt søgsmål i forbindelse med en tilladelse til spil? Karakteren af det civile søgsmål Øvrige oplysninger Karakteren af det civile søgsmål Øvrige oplysninger

5 5/16 Kontaktoplysninger 16. Kontaktperson Kontaktoplysninger på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med under behandlingen af denne ansøgning. Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer By Land Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse 17. Udpeget repræsentant hvis selskabet er hjemhørende udenfor EU og EØS Fornavn Efternavn Virksomhedens navn Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer By Land -adresse Hvis ansøger er hjemmehørende uden for EU eller EØS, skal der udpeges en repræsentant. Den udpegede repræsentant skal udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Hvis den udpegede repræsentant er et selskab, skal erklæring, tillæg C, vedlægges ansøgningen. 18. Ansvarlige for den daglige drift Ansvarlig for spilsoftware og driften af spil Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse CV skal vedlægges Ansvarlig for it-sikkerhed Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse CV skal vedlægges

6 6/16 Kontaktoplysninger Fortsat Ansvarlig for økonomi Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse CV skal vedlægges Ansvarlig for systemændringer Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse CV skal vedlægges Ansvarlig for overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror (kun relevant hvis der søges om onlinekasino, der ikke er indtægtsbegrænset) Stillingsbetegnelse Fornavn Efternavn Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse CV skal vedlægges Ejerforhold 19. Ejes ansøger af andre selskaber? Ja udfyld punktet Oplys navnene på selskaberne 20. Er ansøger en del af en koncern? Ja udfyld punktet, hvis ansøger ikke er moderselskabet Eventuelt navn på koncernen på moderselskabet Vejnavn Husnummer Etage Side Postnummer By Land

7 7/ Ejere af kvalificerede andele (10 procent eller mere) Ejerandel Andel af stemmerettigheder Ejere af kvalificerede andele skal udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Andre oplysninger 22. Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen

8 8/16 Andre oplysninger Fortsat 23. Ansøgers erklæring og underskrift Ved min underskrift samtykker jeg til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet videregiver disse oplysninger med henblik på at vurdere, at tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino gives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil. Jeg erklærer ved min underskrift endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på denne ansøgning, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Ved udbud af spil på Grønland erklærer jeg, at jeg ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål efter myndighedsloven gældende for Grønland. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre, at ansøgningen afvises. Underskriften betyder endvidere, at Spillemyndigheden under behandlingen af ansøgningen indhenter oplysninger fra politiet om eventuelle straffesager, samt at politiet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spillemydigheden straks underrettes. Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter bestemmelserne i lov om spil, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Dato Personnummer Underskrift Underskriverne af ansøgningen skal endvidere udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Hvis der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse, skal der vedlægges Personlig erklæring, tillæg A, første gang der ansøges. Læs dog vejledningen herom.

9 9/16 Andre oplysninger Fortsat 24. Bilag der skal vedlægges når der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Personlig(e) erklæring(er), tillæg A (antal) skal kun vedlægges første gang der ansøges om tilladelse Dokumentation for betaling af gebyr Beskrivelse af spiludbud Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder Ansøgers driftsbudget Dokumentation for selskabsregistrering 25. Bilag der skal vedlægges når der søges om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino Tillæg A og tillæg B skal udfyldes på de originale danske blanketter. Alle andre bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Bilag som altid skal vedlægges Personlig(e) erklæring(er), tillæg A (antal) Information om spiludbud, tillæg B Dokumentation for betaling af gebyr Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder CV for den ansvarlige for spilsoftware og driften af spil CV for den ansvarlige for it-sikkerhed CV for den ansvarlige for økonomi CV for den ansvarlige for systemændringer Ansøgers reviderede årsregnskaber for de sidste 5 år Kopi af fundingplan, der dokumenterer, hvordan ansøger vil sikre korrelation mellem overvågningssystem af nettopositioner og den faktiske finansiering Ansøgers driftsbudget for de næste 12 måneder med ledelsens kommentarer Forretningsplan for ansøgers virksomhed i Danmark Kopi af ansøgers compliance og etisk programmer (etiske regler) bedes fremsendt Kopi af skriftlige procedurer for: 1. generelle politikker vedrørende ansøgers interne kontroller 2. framework (rammeværk) vedrørende interne kontroller, såsom COSO 3. gennemførsel af risikovurderinger inden for områder: a. modregningsfri konto b. IT c. bogføring d. afstemning af kundemidler e. finansieringsprocedurer, og f. matematiske modeller 4. vurdering af alle større risici underbygget af de tilknyttede politikker herfor Kopi af arbejdsområder for intern revision, compliance gruppe eller andre kontrollerende instanser Kopi af de sidste 12 måneders risikostyringsrapporter til ledelse og bestyrelse Kopi af ansøgers procedurer og kontroller til sikring af, at ansøger har tilstrækkelige midler til at udbetale alle potentielle gevinster Dokumentation for software eller manuel proces, der kontinuerligt overvåger og afstemmer alle kundekonti til en modregningsfri bankkonto i ansøgers navn Selskabshistorie og dokumentation for selskabsregistrering Dokumentation for selskabsregistrering for umiddelbar ejer Ledelseshistorik understøttet af myndighedserklæringer Bilag som skal vedlægges hvis det er relevant Erklæring, tillæg C Stiftelsesdokument i en af bestyrelsen bekræftet genpart Selskabets seneste vedtægter underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer Oversigt over selskabsstruktur/koncerndiagram Diagram over selskabets organisationsstruktur Diagram der viser opbygningen af ejerskabet, hvis selskabet ejes af andre selskaber Oversigt over ansøgers selskabs og koncerntilknytning understøttet af officielle certifikater Oplysninger om selskabets forretningsgange, administrative forhold og organisation Beskrivelse af ansøgers eller associerede selskabers nuværende spilleaktiviteter (hvis muligt i alle lande) Dokumentation, der viser en oversigt over ansøgers største tilgodehavender på ansøgningstidspunktet Dokumentation for den ultimative ejers bopæl/etablering Den ultimative ejers reviderede årsregnskab for de sidste 5 år Den ultimative ejers driftsbudget for de næste 12 måneder Kopi af garantiyders kreditvurdering af ansøger Kopi af afgivne garantier til tredjeparter CV for den ansvarlige for overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror (kun ved onlinekasino)

10 10/ Bilag der skal vedlægges alle ansøgninger hvis relevant Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Tilladelse i andre lande Afslag på tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse Dom eller udenretligt forlig Andet Andet Generelt om fremsendelse af ansøgningsmaterialet Læs i vejledningen hvordan materialet skal fremsendes.

11 Vejledning 11/16 Ansøgning I skal sende ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino til Spillemyndigheden, som er den myndighed, der kan give tilladelsen. Det står i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil. Definition Væddemål er aktiviteter, hvor en deltager, ved at skyde penge ind, kan vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed, eller om en fremtidig hændelse finder sted. Onlinekasino er spil, der indgås mellem en spiller og en spiludby der ved brug af fjernkommunikation. Spiludbyderen kan med tilladelse til onlinekasino udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater i et onlinekasino. Spillemyndigheden kan tillade andre former for spil og kan også begrænse den enkelte tilladelse til en eller flere spilleformer. Betingelser Personer, der er fyldt 21 år, kan få tilladelse til at udbyde og arrangere spil, hvis de ikke 1. er under værgemål eller samværgemål 2. har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gælds sanering 3. er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering 4. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare for, at de pågældende vil misbruge adgangen til at arbejde med spil 5. har forfalden gæld til det offentlige. Spillemyndigheden kan give tilladelse til at udbyde og arrangere spil til selskaber der opfylder betingelserne i punkt 2-5, og hvor medlemmer af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i pkt Selskabet skal være etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land. Hvis selskabet ikke er etableret her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, kan Spillemyndigheden give tilladelse, hvis ansøgeren har udpeget en repræsentant, der kan blive godkendt af Spillemyndigheden. Ansøger, medlemmer af direktionen eller bestyrelsen eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet forsvarligt. Kun ansøgere, der anses for at kunne udøve virksomhed med spil økonomisk og fagligt forsvarligt, kan få tilladelse til at udbyde og arrangere spil. Gebyr Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden for at få behandlet ansøgninger om tilladelse til spil. Ansøgere, der får en tilladelse, skal desuden betale et årligt gebyr. Gebyr for behandling af ansøgningen Gebyret skal betales senest samtidig med, at I sender ansøgningen. Husk at vedlægge dokumentation for, at gebyret er betalt. Gebyret skal betales til Spillemyndigheden: Danske Bank: Registreringsnummer Hvis I betaler fra udlandet: IBAN nummer DK Danske Bank, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup Swift kode: DABADKKK. I feltet Meddelelse til beløbsmodtager skal I oplyse det ansøgernavn, som er skrevet i punkt 1 i ansøgningen, og oplyse, hvad gebyret skal dække. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino indtægtsbegrænset tilladelse til at udbyde enten væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige kr. Gebyr kr kr kr. Spillemyndigheden betaler som udgangspunkt ikke gebyret tilbage, hvis ansøgningen ikke fører til en tilladelse. I kan læse mere om gebyrerne på Spillemyndighedens hjemmeside Årligt gebyr I skal desuden betale et årligt gebyr, der afhænger af den spilleindtægt, som I forventer at få i løbet af et kalenderår. Gebyret skal betales senest 1 måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft efter følgende skala: Spilleindtægtens størrelse Gebyr Under kr kr kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr. Over kr kr. Gebyret fastsættes efter det vedlagte budget. Hvis jeres spilleindtægt er højere end det, der er betalt gebyr for, opkræver Spillemyndigheden et beløb, der svarer til forskellen på det betalte gebyr og det faktiske gebyr. Gebyret skal betales senest 1 måned, efter I har fået opkrævningen. Hvis spilleindtægten har været lavere end det der er betalt gebyr for, tilbagebetaler Spillemyndigheden et beløb, der svarer til forskellen på det betalte gebyr og det faktiske gebyr. Spillemyndigheden betaler gebyret tilbage efter kalenderårets udløb. Gebyrerne reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

12 Vejledning fortsat 12/16 Punkt 1 Ansøger Ansøgers navn skal oplyses i blanketten. Hvis ansøger er et interessentskab, skal alle interessenters navne skrives her. CVR-/SE-nummer skal udfyldes, hvis man har et. Ansøgeren skal desuden oplyse -adresse og internetadresse. Elektronisk kommunikation Spillemyndigheden vil gerne kommunikere hurtigt og effektivt med ansøgere. Hvis I ikke ønsker, at kommunikation skal foregå elektronisk, skal I sætte kryds her. Ifølge persondataloven må dokumenter med personlige oplysninger ikke sendes i ukrypteret . Nogle dokumenter vil derfor blive sendt med post. Punkt 2 Driftsform Sæt kryds ved den driftsform, ansøgers virksomhed drives under. Hvis den rigtige driftsform ikke er nævnt i blanketten, skal I oplyse, hvilken form, der er tale om. Ved udenlandske selskabsformer sætter I kryds ved Andet, og oplyser selskabsbetegnelsen i udlandet. For alle virksomhedsformer gælder det, at alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen skal underskrive ansøgningen. Samme personkreds skal udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Punkt 3 Hovedkontor Hvis ansøger har et hovedkontor med en anden adresse end oplyst under punkt 1, skal punktet udfyldes. Punkt 4 Tidligere navne Hvis ansøger har skiftet firmanavn en eller flere gange, skal punktet udfyldes. Punkt 5 Binavne Hvis ansøger er kendt under et andet eller andre navne, i Danmark eller udlandet, skal punktet udfyldes. Punkt 6 Ansøgning I skal oplyse om I søger om en indtægtsbegrænset 1-årig tilladelse, eller om I søger om tilladelse til at udbyde væddemål, onlinekasino eller tilladelse til at udbyde begge typer spil. Hvis I søger om en indtægtsbegrænset tilladelse i Grønland, skal man være bosiddende eller etableret i Grønland. Hvis I får en indtægtsbegrænset 1-årig tilladelse, må den afgiftspligtige spilleindtægt ikke overstige kr. Hvis I søger om tilladelse til at udbyde væddemål, onlinekasino eller tilladelse til at udbyde begge typer spil, skal I oplyse om tilladelsen også skal omfatte Grønland. Ved væddemål kan en tilladelse omfatte både landbaseret og online væddemål. Ved landbaseret spil forstås spil, der indgås ved, at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk. I må forvente at der vil være en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder. Punkt 7 Betalt gebyr Sæt kryds ved det beløb, I har betalt. I skal vedlægge dokumentation for betaling af gebyret. Punkt 8 Andre tilladelser til spil I skal oplyse, om I som ansøger har tilladelse til gevinstgivende spilleautomater eller kasino i Danmark. Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i andre lande, skal I oplyse hvilke lande, det drejer sig om hvad tilladelsen omfatter hvornår tilladelsen er givet eventuelt tilladelsesnummer. I skal vedlægge kopi af tilladelsen. Hvis I har flere tilladelser af samme type i samme land, er det den sidst udstedte tilladelse, I skal oplyse. Punkt 9 Afslag på tilladelse Hvis I har fået afslag fra en offentlig myndighed på at opnå tilladelse til spil, skal I oplyse om de nærmere omstændigheder i denne forbindelse. I skal vedlægge en kopi af afslaget. Punkt 10 Tilbagekaldelse af tilladelse Hvis I har fået en tilladelse tilbagekaldt, skal I oplyse om de nærmere omstændigheder i denne forbindelse. I skal vedlægge en kopi af tilbagekaldelsen. Punkt 11 Gæld Hvis ansøger har forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark og/eller udlandet skal I oplyse det. I skal oplyse, hvor stor den samlede forfaldne gæld til offent-lige myndigheder er. Hvis der ingen gæld er udfyldes feltet med beløbet 0 kr. Erklæring fra offentlige myndigheder i det land, hvor ansøger er etableret, skal vedlægges, uanset om der er gæld eller ej. Hvis I ikke kan vedlægge en erklæring, fx fordi ansøger er etableret i et land hvor sådanne erklæringer ikke udstedes, skal I vedlægge en erklæring fra et uafhængigt privat firma, der undersøger gældsforholdet.

13 Vejledning fortsat 13/16 En gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en betalingsordning med inddrivelsesmyndigheden, eller der er stillet fuld sikkerhed for gælden. Punkt 12 Rekonstruktion konkurs - gældssanering Hvis der er indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering, i Danmark eller udlandet, skal I oplyse datoen herfor, og om de nærmere omstændigheder. I skal ligeledes oplyse, hvis I er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering, samt datoen herfor og de nærmere omstændigheder. Punkt 13 Strafbare forhold Hvis ansøger er blevet dømt for et strafbart forhold, eller hvis ansøger har indgået udenretligt forlig om et strafbart forhold i Danmark eller udlandet, skal I oplyse det. I skal oplyse om årsagen til dommen eller forliget og vedlægge en kopi af afgørelsen. Hvis materialet er meget omfangsrigt kan et resumé være tilstrækkeligt, hvis det er fyldestgørende. Spillemyndigheden kan dog, hvis vi finder det nødvendigt i forbindelse med behandlingen af jeres ansøgning, anmode jer om at indsende en autoriseret oversættelse af hele afgørelsen. Hvis ansøger er sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af politiet i Danmark eller udlandet, skal I oplyse det. I skal oplyse om årsagen til sigtelsen eller efterforskningen. Punkt 14 Undersøgelse af offentlig myndighed Hvis ansøger inden for de sidste 5 år har været genstand for en undersøgelse af en anden offentlig myndighed, i Danmark eller udlandet, i forbindelse med tilladelse til spil, skal I oplyse det. I skal oplyse, hvem den undersøgende myndighed er, tilladelsens art og de nærmere omstændigheder omkring undersøgelsen. Punkt 15 Civile søgsmål Hvis ansøger inden for de sidste 5 år har været sagsøgt ved et civilt søgsmål, skal I oplyse det, og I skal oplyse karakteren af det civile søgsmål. Punkt 16 Kontaktperson Her skal I oplyse navnet på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med, når vi behandler denne ansøgning. Det kan være en af ansøgers ansatte eller en anden repræsentant, som for eksempel en advokat. Afgørelserne vil blive sendt til både kontaktperson og ansøger. Der er ikke nogen formelle krav til kontaktpersonen, men det er en fordel, hvis denne kan træffe beslutninger på ansøgers vegne. Punkt 17 Udpeget repræsentant Hvis selskabet er hjemmehørende uden for EU eller EØS, skal der udpeges en repræsentant. Repræsentanten skal have bopæl eller være etableret i Danmark. En udpeget repræsentant skal godkendes af Spillemyndigheden. Repræsentanten skal derfor udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Det kan være en af ansøgers ansatte eller en anden repræsentant, som for eksempel en advokat. Repræsentanten skal have beføjelser til at repræsentere tilladelsesindehaveren (som subjekt) i forvaltningsretlig, processuelle og strafferetlige anliggender. Hvis den udpegede repræsentant er et selskab, skal erklæring, tillæg C, vedlægges ansøgningen. Den udpegede repræsentant skal opfylde de betingelser, der stilles til en tilladelsesindehaver. Endvidere skal I oplyse en kontaktperson, hvis den ud-pegede repræsentant er et selskab. Punkt 18 Ansvarlige for den daglige drift Tilladelsesindehaver skal være hensigtsmæssigt organiseret og tilstrækkeligt bemandet i forhold til at udbyde sine produkter. Tilladelsesindehaver skal som minimum oprette følgende organisatoriske roller. Rollerne skal altid være besat af navngivne personer, som skal være ansat i ansøgers selskab: Ansvarlig for spilsoftware og driften af spil skal sikre, at alle spil opbygges og afvikles korrekt og pålideligt uden fejl og snyd, herunder hos tilladelsesindehavers eventuelle samarbejdspartnere. Ansvarlig for it-sikkerhed skal sikre, at alle former for it-hard ware, software og netværk anvendt af tilladelsesindehaver og tilladelsesindehavers eventuelle samarbejdspartnere, opererer sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ansvarlig for økonomi skal sikre, at SKAT altid modtager korrekt andel af bruttospilleindtægten. Ansvarlig for styring af systemændringer skal sikre, at alle systemændringer overholder Spillemyndighedens tekniske standarder, at konsekvenserne af ændringerne er acceptable, at ændringerne er dokumenteret, og at forløbet for gennemførelsen af ændringerne er tilfredsstillende. Ansvarlig for overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror skal sikre, at tilladelsesindehaver og dennes eventuelle samarbejdspartnere udarbejder formelle retningslinjer og procedu rer for overvågning af hvidvask og terrorfinansiering. Endvidere skal den ansvarlige sikre sig, at de udarbejdede retningslinjer og procedurer bliver overholdt. Personerne skal besidde de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring for at kunne påtage sig rollen og ansvaret. Tilladelsesindehaver skal sikre, at personerne har beføjelser til at etablere foranstaltninger samt gennemføre nødvendige ændringer til at sikre, at tilladelsesindehaver overholder kravene. I forbindelse med kontrol vil disse personer være de direkte kontaktpersoner. Personerne skal derfor altid kunne skaffe og redegøre for al information og dokumentation, som Spillemyndigheden måtte have behov for, inden for de respektive områder.

14 Vejledning fortsat 14/16 Ansøgningen skal vedlægges CV for de ansvarlige personer. CV et skal vise hver af de ansvarlige personers erfaringsniveau. Der er ikke noget til hinder for, at én person kan være ansvarlig for mere end en af rollerne. De ansvarlige personers CV skal illustrere overfor Spillemyndigheden, at pågældende er kvalificeret til opgaven. Det er derfor ikke nødvendigt, at CV et indeholder personlige oplysninger om familieforhold mv. CV et skal give et retvisende billede af personens tidligere ansættelsesforhold, samt beskrivelse af dennes faglige kompetencer i forhold til opgaven. Punkt 19 Ejes ansøger af andre selskaber Hvis ansøger ejes af et andet/andre selskab(er), skal I vedlægge et diagram, der viser opbygningen af ejerskabet og identificerer selskabet. Punkt 20 Er ansøger en del af en koncern Hvis ansøger indgår i en koncern, bedes navn og adresse på selskaber i koncernen oplyst. Punkt 21 Ejere af kvalificerede andele (10 procent eller mere) Spillemyndigheden skal have oplyst navnene på fysiske og juridiske personer, som direkte eller indirekte ejer en kvalificeret andel på 10 procent af selskabet eller mere råder over 10 procent af stemmerettighederne eller mere Samme personkreds skal udfylde og underskrive personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Punkt 22 Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen Er der andre oplysninger, som Spillemyndigheden rimeligvis vil forvente at blive gjort opmærksom på, skal I oplyse det her. Punkt 23 Ansøgers erklæring og underskrift Ansøger samtykker ved sin underskrift til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Oplysningerne bliver kontrolleret af Spillemyndigheden, når vi behandler ansøgningen. Ansøger erklærer med sin underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Hvis ansøgningen vedrører et selskab, skal hele direktionen, hele bestyrelsen og øvrige personer, der har en bestemmende indflydelse på ledelsen, skrive under på, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Samme personkreds skal endvidere udfylde og underskrive Personlig erklæring, tillæg A, som vedlægges ansøgningen. Ved ansøgning om en indtægtsbegrænset tilladelse skal der kun vedlægges Personlig erklæring, tillæg A, første gang Spillemyndigheden modtager en ansøgning fra den pågældende ansøger. Kravet kan dog fraviges, hvis det vurderes som uforholdsmæssigt vanskeligt for ansøger at opfylde kravet. Spillemyndigheden kan altid beslutte at Personlig erklæring, tillæg A skal vedlægges uanset ovenstående. Punkt 24 Bilag der skal vedlægges når der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse De angivne bilag skal altid vedlægges ansøgningen. Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Personlig(e) erklæring(er), tillæg A (antal) skal kun vedlægges første gang der ansøges om tilladelse Dokumentation for betaling af gebyr. Beskrivelse af spiludbud. Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder. Ansøgers driftsbudget. Dokumentation for selskabsregistrering. Det skal af denne, eller som særskilt dokument, fremgå med navn og stillingsbetegnelse, hvem der er medlem af direktion og bestyrelse. Punkt 25 Bilag der skal vedlægges når der søges om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino Tillæg A og tillæg B skal udfyldes på de originale danske blanketter. Alle andre bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. De angivne bilag skal altid vedlægges ansøgningen. Der kan forekomme tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre. Fx kan/skal der kun vedlægges reviderede regnskaber for 3 år, hvis selskabet alene har eksisteret i 3 år. Personlig(e) erklæring(er), tillæg A (antallet skal oplyses). Information om spiludbud, tillæg B. Dokumentation for betaling af gebyr. Erklæring om gæld fra offentlige myndigheder. CV for den ansvarlige for spilsoftware og driften af spil. CV for den ansvarlige for it-sikkerhed. CV for den ansvarlige for økonomi. CV for den ansvarlige for systemændringer. Ansøgers reviderede årsregnskaber for de sidste 5 år. Kopi af fundingplan, der dokumenterer, hvordan ansøger vil sikre korrelation mellem overvågningssystem af nettopositioner og den faktiske finansiering. En fundingplan indeholdende en konkret beskrivelse af matematiske beregninger af finansielle risici og finansiering af disse. Finansielle risici indebærer eksempelvis valutarisiko, renterisiko, spilrisiko mv. Ansøgers driftsbudget for de næste 12 måneder med ledelsens kommentarer. Driftsbudget for de kommende 12 måneder opdelt på forvetet omsætning pr. spiltype, forventede omkostninger fordelt på hovedgrupper som fx lønninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger, afskrivninger, service charges til tilknyttede virksomheder, renteomkostninger netto og indkomstskatter med tillæg af ledelseskommentarer herunder budgetforudsætninger.

15 Vejledning fortsat 15/16 Forretningsplan for ansøgers virksomhed i Danmark. Beskrivelse af planlagte aktiviteter i Danmark. Herunder også andre aktiviteter end de, der foreløbigt er ansøgt om. Kopi af ansøgers compliance og etiske programmer (etiske regler) bedes fremsendt. Et compliance og etisk program omfatter beskrivelser af etablering af regler og principper for eksempelvis udelukkelse af besvigelser, fairnessadfærd, hvidvask, accept og udelukkelse af kunder, ludomani mv. Kopi af skriftlige procedurer for: 1 generelle politikker vedrørende ansøgers interne kontroller 2 framework (rammeværk) vedrørende interne kontroller, såsom COSO 3 gennemførsel af risikovurderinger inden for områder: a. modregningsfri konto b. IT c. bogføring d. afstemning af kundemidler e. finansieringsprocedurer, og f. matematiske modeller 4 vurdering af alle større risici underbygget af de tilknyttede politikker herfor Ad 1: Nedskrevne forretningsgange vedrørende virksomhedens interne kontroller. Interne kontroller kan eksempelvis vedrøre føl gende områder: Omsætning Bogføring Afstemninger Modregningskonto Lønfastsættelse Bonusberegning Liste over tegningsberettigede personer, herunder adgang til likvide konti i banken IT-sikkerhed Ad 2: Committee of Sponsoring Organisations (COSO) er et almindeligt anerkendt rammeværk, der beskriver et internt kontrolsystem ud fra følgende faser: Internal Environment Objective settings Event identification Risk assessment Risk respons Control Activities Information & Communication Monitoring Rammeværket er alene vejledende, og den enkelte virksomhed kan have etableret sit kontrolsystem ud fra andre lignende principper. Ad 3: Dokumentation for, at ansøger har identificeret risici, der er forbundet med de nævnte områder, samt dokumentation for at ansøger har implementeret kompenserende kontroller eller lignende for at imødegå disse risici. Ad 4: Ledelsens konkrete beskrivelse af alle væsentlige risici og beskrivelse af imødegående kontroller. Kopi af arbejdsområder for intern revision, compliance gruppe eller andre kontrollerende instanser. Såfremt ansøger har etableret en intern revision, compliance grup pe eller andre uvildigt kontrollerende instanser, bedes dokumentation herfor fremsendt. Dokumentation kan være i form af en beskrivelse af disse afdelinger, deres ledelsesmæssige indplacering, rapporteringsveje, arbejdsområder og gennemførte reviews. Kopi af de sidste 12 måneders risikostyringsrapporter til ledelse og bestyrelse. Rapport indeholdende prioriteret overblik over væsentlige risici, der er forbundet med ansøgers virksomhed og de spil, som udbydes af ansøger. Rapporten vil typisk indeholde beskrivelse af risici, de foranstaltninger, der er iværksat for at imødegå disse risici, og om risikostyringen af de enkelte risici fungerer som forudsat eller kræver forbedringer. Kopi af ansøgers procedurer og kontroller til sikring af, at ansøger har tilstrækkelige midler til at udbetale alle potentielle gevinster. En fundingplan indeholdende en konkret beskrivelse af matematiske beregninger af finansielle risici og finansiering af disse. Finansielle risici indebærer eksempelvis valutarisiko, renterisiko, spilrisiko mv. Dokumentation for software eller beskrivelse af den manuelle proces, der kontinuerligt overvåger og afstemmer alle kundekonti til en modregningsfri bankkonto i ansøgers navn. Selskabshistorie og dokumentation for selskabsregistrering. Eksempelvis udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende. Dokumentation for selskabsregistrering for umiddelbar ejer. Det skal af denne, eller som særskilt dokument, fremgå med navn og stillingsbetegnelse, hvem der er medlem af direktion og bestyrelse. Ledelseshistorik understøttet af myndighedserklæringer. Eksempelvis udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende med kommentarer til væsentlige og/eller hyppige ledelsesskift. De angivne bilag skal vedlægges hvis det er relevant Erklæring, tillæg C, skal vedlægges hvis den udpegede repræsentant er et selskab. Stiftelsesdokument i en af bestyrelsen bekræftet genpart. Selskabets seneste vedtægter underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Oversigt over selskabsstruktur/koncerndiagram. Diagram over selskabets organisationsstruktur. Diagram der viser opbygningen af ejerskabet, hvis selskabet ejes af andre selskaber. Oversigt over ansøgers selskabs og koncerntilknytning understøttet af officielle certifikater. Koncerndiagram eller anden beskrivelse af koncernens struktur med angivelse af ejerandele. Årsregnskabslovens eller anden relevant koncerndefinition GAAP s (IFRS, US mv.) anvendes. Officielle certifikater kan fx være udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor selskabets registrering bekræftes. Oplysninger om selskabets forretningsgange, administrative forhold og organisation. Beskrivelse af ansøgers eller associerede selskabers nuværende spilleaktiviteter (hvis muligt i alle lande). Dokumentation, der viser en oversigt over ansøgers største tilgodehavender på ansøgningstidspunktet. En aldersfordelt debitorliste, hvor de enkelte tilgodehavender er opdelt efter følgende forfald: o uforfalden o mere end 1 måned o mere end 3 måneder o mere end 6 måneder o mere end 9 måneder Af listen skal debitornavn fremgå samt tilgodehavendets beløbsmæssige størrelse. Dokumentation for den ultimative ejers bopæl/etablering. Den ultimative ejers reviderede årsregnskab for de sidste 5 år.

16 Vejledning fortsat 16/16 En ultimativ ejer defineres som den eller de ejere, der tilsammen besidder kvalificerede andele på 50. Der bedes fremsendt årsregnskaber for de sidste 5 år fra det/de øverste koncernselskaber, aflagt efter almindeligt anerkendt GAAP (Årsregnskabsloven, IFRS, US mv.). Såfremt den ultimative ejer er en person, bedes fremsendt tilsvarende oplysninger som årsregnskaber, formueopgørelser eller lignende. Den ultimative ejers driftsbudget for de næste 12 måneder. Driftsbudget for de kommende 12 måneder for det/de øverste koncernselskaber indeholdende den forventede omsætning, omkostninger, renteudgifter netto og indkomstskatter med tillæg af ledelseskommentarer herunder væsentlige budgetforudsætnin ger. Kopi af garantiyders kreditvurdering af ansøger. Såfremt der er stillet garantier til afdækning af ansøgers økonomiske risiko eller lignende af tredjepart over for ansøger, skal der fremsendes dokumentation herfor. Hvis der foreligger en officiel kreditvurdering eksempelvis fra S&P (Standard and Poor s kreditvurderingsbureau), skal denne fremsendes. Kopi af afgivne garantier til tredjeparter. Såfremt ansøger har stillet garantier overfor tredjepart, bedes dokumentation herfor fremsendt. CV for den ansvarlige for overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror (kun ved onlinekasino). Punkt 26 Bilag der skal vedlægges alle ansøgninger hvis relevant Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Dokumenter fra offentlige myndigheder, der ikke er på dansk eller engelsk, skal være i en autoriseret oversættelse. Kopi af de originale dokumenter skal også vedlægges. Tilladelser i andre lande noteres på en liste som vedlægges. Afslag på tilladelse. Tilbagekaldelse af tilladelse. Dom eller udenretligt forlig. Andet. Andet. Generelt om fremsendelse af ansøgningsmaterialet Dette gælder ikke for indtægtsbegrænsede tilladelser. På USB nøglen skal I oprette 3 eventuelt 4 mapper. Mappenavnene skal være: Ansøgningen Tillæg A Tillæg B Tillæg C hvis aktuelt. Alle mapper, undermapper og dokumenter skal navngives på dansk. Dokumenterne skal navngives i overensstemmelse med bilagsnavnet på blanketten. Mappen Ansøgningen skal indeholde ansøgningsblanketten og alle der tilhørende bilag. Hvis der til et bilagspunkt på ansøgningen er flere dokumenter, skal I oprette en undermappe, der navngives som bilagsnavnet i blanketten. Dokumentnavn i undermappen er underordnet. Hvis I ikke vedlægger alle bilag under punkt 25, skal I vedlægge en liste over de bilag der ikke er vedlagt. I skal oplyse, hvorfor bilaget ikke er vedlagt, og I skal oplyse om bilaget indsendes senere. Bilag under punkt 26 vedlægges på samme måde, ved at navngive dokumentet i overensstemmelse med bilagsnavnet på blanketten og opret undermapper, hvis der er flere dokumenter til et bilag. Mappen Tillæg A skal indeholde alle tillæg A som navngives tillæg A efterfulgt af navnet på den person der har udfyldt tillægget. Alle bilag til tillæg A navngives i overensstemmelse med bilagsnavnet i blanketten efterfulgt af navnet på den person det vedrører. Hvis der ikke er plads på blanketten eller tillægget, fx hvis personen har haft mere end 2 bopælslande indenfor de sidste 10 år, vedlægges resten af oplysningerne særskilt. Dokumentet navngives fx Punkt 5 yderligere oplysninger efterfulgt af personens navn. Vedrørende mapperne Tillæg B og Tillæg C, følges samme procedure som ved ansøgningsblanketten. Andet Hvis I har spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte Spille-myndigheden på I kan sende krypteret mail til os via vores hjemmeside Kontakt. Offentliggørelse af tilladelsesindehaver Spillemyndigheden udarbejder en oversigt over tilladelsesindehavernes navne, adresser og domænenavne hvor der kan udbydes spil. Oversigten bliver offentliggjort på Internettet på

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere