Indledning. Om bogens baggrund og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Om bogens baggrund og formål"

Transkript

1

2 Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ tilgang til genren, anvendt med det overordnede formål at belyse, hvordan moderne dansk kortprosa placerer sig i forhold til de tilsvarende hovedtendenser i d. 20. århundredes verdenslitteratur, når genrens hidtil underbelyste dialogiske dimension bringes i søgelyset. Det afgørende kendetegn ved 1990 erne danske kortprosa består i, at dens æstetik trækker på den fælles inspiration fra minimalismen, hvilket ofte anskues som en vending væk fra såvel den udenfor liggende virkelighed som en bredere forstået litterær kontekst. På samme tid karakteriseres kortprosaen også ved et grænseoverskridende forhold til etablerede genrekonventioner, hvis distinktive træk blandes sammen inden for den korte forms brogede genrefelt. I de fleste eksisterende forskningsbidrag vedrørende genrens æstetik er det netop denne generiske mangfoldighed, der angives som kortprosaens overordnede kendetegn. Frem for at blive betragtet som et udtryk for dialog med traditionen, fremstilles den dog oftest som et tegn på en slags selvcentreret æstetisk ekstremisme. Den ovennævnte opfattelse af moderne dansk kortprosa som æstetisk indadvendt og virkelighedsfjern er repræsentativ for den hidtidige forskning, hvor hovedfokus lægges på selve det at fastlægge genrens generiske og æstetiske specifik. Når forskningen inden for dette område udvides med et komparativt perspektiv, giver det imidlertid et ligefrem modsat billede af moderne dansk kortprosa som åben over for dialog med flere af de mest toneangivende strømninger i kortprosaens globale udvikling, herunder den amerikanske short story, den tysk- og spansksprogede fantastiske novellistisk samt den norske punktorman inspireret af den franske nouveau roman. I denne bog belyses genrens dialogiske dimension på baggrund af en intertekstuel analyse, centreret om følgende forskningsspørgsmål: Hvad er de mest markante litterære inspirationskilder for moderne dansk kortprosa? Hvordan gøres de til genstand for intertekstuel dialog i de udvalgte danske kortprosatekster? Hvilken rolle spiller intertekstualitet i disse tekster med hensyn til æstetik og tolkning? 9

3 Ved at afsøge svar på disse spørgsmål tilbyder bogen en revurdering af de hidtidige forskningsresultater vedrørende moderne dansk kortprosa ud fra genrens intertekstuelle forbindelser til andre beslægtede litterære traditioner, både i en bredere forstået skandinavisk kontekst og på verdensplan. Set i dette lys består bogens forskningsbidrag i at uddybe den danske kortprosas intertekstuelle komposition samt belyse, hvor omfattende en rolle den spiller i udformningen af genrens æstetiske kendetegn. Bogens analysemodel Bogen præsenterer en intertekstuel analyse af syv gennembrudsværker, skrevet af tre førende repræsentanter for 1990'ernes danske kortprosa, herunder: kortprosasamlingen Rester (1996), skrevet af Helle Helle (f. 1966); kortprosasamlingen Mælk (1997), skrevet af Simon Fruelund (f. 1966); kortprosasamlingerne Små historier (1996) og Små historier 2 (2000), skrevet af Peter Adolphsen (f. 1972); den såkaldte Marlon-trilogi, bestående af romanerne Køkkenet, gravkammeret og landskabet (1991), Det skjulte (1993) og Udsigten (1997), skrevet af Christina Hesselholdt (f. 1962). De ovenfor nævnte værker er blevet udvalgt med henblik på at sikre undersøgelsens repræsentativitet for moderne dansk kortprosa som en selvstændig litterær tendens. I lyset af genrens grundlæggende definition udarbejdet af den tyske litteraturforsker Walter Höllerer (1962) kan de alle sammen placeres inden for kortprosaens genrefelt. De har et fælles udgangspunkt i minimalismens æstetik, dyrket som kendetegn ved 1990'ernes danske litterære miljø samlet omkring den danske forfatterskole 1, som alle de tre forfattere er uddannet fra. Ikke desto mindre udviser de forskellige former for dialogicitet, hvilket skyldes, at de er forankret i tre forskellige litterære kontekster, der forudsætter den danske kortprosas overordnede udvikling i tre forskellige æstetiske retninger, herunder den amerikansk-inspirerede short story dyrket af Helle Helle og Simon Fruelund, den fantastiske kortprosa repræsenteret af Peter Adolphsen, og den fragmentariske punktroman, videreført af Christina Hesselholdt. 1 Den danske forfatterskole, kendt under betegnelsen Forfatterskolen, er en kunstskole hjemmehørende i København, der tilbyder en toårig forfatteruddannelse. Siden stiftelsen i 1987 er skolen blevet opfattet som et udspringssted for den minimalistiske skrivestil udbredt i dansk litteratur ved overgangen fra 1980 erne til 1990 erne. 10

4 Det udvalgte tekstmateriale undersøges ved hjælp af en analysemodel udviklet som følge af en kritisk gennemgang af tre afgrænsede teoretiske tilgange til intertekstualitetsbegrebet. Som udgangspunkt for bogens forskningsperspektiv anføres den såkaldte kontekstuelle intertekstualitetsmodel, der dækker over den poststrukturalistiske intertekstualitetsteori udarbejdet af Julia Kristeva og Roland Barthes ud fra inspirationen fra Mikhail Bakhtin og hans begreb om dialogicitet. Med henblik på at kunne afgrænse analyseområdet til konkrete dialogiske referencer inddraget i enkelte tekster anvendes derimod to efterfølgende intertekstualitetsmodeller udviklet med afsat i strukturalismen: den tekstuelle og den læserorienterede. Den første bygger på den såkaldte transtekstualitetsteori, udarbejdet af Gérard Genette som et sæt kategorier, der kan bruges til at udforske en given teksts dialogicitet på fire forskellige tekstniveauer, fra det rent tekstuelle til det arketekstuelle. Den anden bygger på en læsningsteori udarbejdet af Michael Riffaterre, der er blevet anvendt med henblik på at kunne fortolke de opsporede referencer på baggrund af læserens litterære kompetence. Inden for enhver af de tre ovenfor nævnte inspirationsområder følger undersøgelsen den samme struktur: den første del af analysen fokuserer på teksternes dialogiske forhold til genre, mens den anden koncentrerer sig om forbindelser til andre konkrete værker og forfatterskaber. Kortprosaens intertekstuelle dimension undersøges således som et samspil af flere forskellige slags dialogiske referencer, fra genreangivende paratekster, igennem indforståede allusioner, og frem til eksplicitte lån af motiver, figurer og citater, hvilket giver en udvidet forståelse af intertekstualitetsbegrebet som sådan. Sidst men ikke mindst trækker analysen på Jean-Marie Schaeffers teori om genericitet, inddraget som grundlag for en revurdering af den danske kortprosas æstetiske komposition ud fra genrens iboende dynamik betinget af dens dialogiske forhold til traditionen. Bogens opbygning og citatpraksis Forud for indledningen består denne bog af seks kapitler: tre teoretiske og tre analytiske, samt en sammenfatning. Det første kapitel gør rede for den hidtidige forskning i dansk kortprosa med henblik på at belyse, hvordan den kan udvides ved hjælp af det dialogiske perspektiv anvendt i bogen. I det andet kapitel følger en kortfattet gennemgang af udviklingen inden for de relevante teoretiske tilgange til intertekstualitetsbegrebet, samt en uddybende præsentation af analysens teoretiske grundlag og analytiske model. I kapitel nr. 3 præsenteres en redegørelse for kortprosagenrens udvikling i Danmark, hvis formål er at placere det udvalgte analysemateriale i en større dansk litterær kontekst. 11

5 Tilsammen leverer de første tre kapitler et teoretisk grundlag for den efterfølgende analytiske del, hvor der indgår kapitlerne fra 4 til 6. Hvert af dem præsenterer en undersøgelse af den intertekstuelle dimesion i de respektive værker, der repræsenterer én af de tre udpegede inspirationsretninger i moderne dansk kortprosa. Kapitlerne afsluttes med delkonklusioner, der danner baggrund for de sammenfattende iagttagelser vedrørende den danske kortprosas intertekstuelle komposition, præsenteret sidst i bogen. Af hensyn til den intertekstuelle dialog som emne indeholder bogen en mængde citater fra fremmedsprogede kilder, både skøn- og faglitterære. Angående den sekundære litteratur anvendes der en tilgang, hvor de fremmedsprogede citater anføres på dansk, hvis der foreligger anerkendte danske oversættelser. I modsat fald benyttes engelske oversættelser, hvis de findes, og hvis ikke, oversættes citaterne til dansk i den løbende tekst, men bringes på originalsproget i fodnoter. Citaterne fra nordisksprogede sekundære kilder anføres på originalsproget. Når det gælder citater fra de skønlitterære hyper- og intertekster er tilgangen anderledes. Her citeres teksterne på dansk, hvis der foreligger relevante oversættelser, og derudover også på originalsproget. En vigtig intertekst anført i alle de tre analytiske kapitler er derudover Bibelen. Ved at henvise til Bibelen bruger forfatterne et bredt udvalg af referencer, fra direkte citater til indforståede allusioner. I nogle tilfælde bliver det derfor svært at afgøre, hvilken oversættelse der er blevet anvendt som kildetekst i en pågældende fortælling. Som reference i denne afhandling benyttes den seneste danske nyoversættelse af Bibelen fra grundsprogene, udarbejdet af Det Bibelske Selskab og autoriseret af Dronning Margrethe II i 1992, fordi det er denne oversættelse, der officielt var i brug ved udgivelsen af langt de fleste analyserede værker. Undtagelsen er her den første del af Hesselholdts Marlon-trilogi. Udgivet i 1991 baserer bogen på Bibelselskabets tidligere autoriserede oversættelse, med henholdsvis Det Gamle Testamente fra 1931 og Det Nye Testamente fra Når det gælder fortolkningen af de relevante citater anført i denne roman er forskellene på disse to oversættelser dog uden afgørende betydning. Af den grund diskuteres bogens bibelske henvisninger ligeledes på baggrund af den autoriserede oversættelse fra 1992, lige som det er tilfældet for trilogiens øvrige dele. 2 2 Som kilde til de bibelske citater anført i denne afhandling anvendes følgende udgave: Bibelen. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger. I oversættelse autoriseret af Hednes Majestæt Dronning Margrethe II ved kgl. resolution af 19. februar Det Danske Bibelselskab, København

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Et sammenlignende studie af parlamentsdebatter Vibeke Jensen Stinne Louise Hansen Speciale Københavns Universitet Sociologisk Institut Vejleder:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Læsning og litteratur i skolestarten

Læsning og litteratur i skolestarten Læsning og litteratur i skolestarten Stig Broström Marianne Frandsen Karen Vilhelmsen Nationalt Videncenter for Læsning København 2008 1 Læsning og litteratur i skolestarten Nationalt Videncenter for Læsning,

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere