Puritanernes apokalyptiske verdensbillede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puritanernes apokalyptiske verdensbillede"

Transkript

1 Puritanernes apokalyptiske verdensbillede Den engelske religiøse bevægelse, puritanerne havde sit udspring i England i 1570'erne. De var baseret på den protestantiske tolkning af biblen og levede efter en ganske streng fortolkning af samme. De mente at den reformation der var foregået af den engelske kirke ikke havde været radikal nok, og deres bevægelse arbejdede for at fjerne, hvad de mente var de sidste dele af den tidligere forbindelse til den katolske kirke. På grund af denne konflikt var der flere grupperinger inden for bevægelsen, der mente at det var bedre hvis de forlod England helt og rejse væk for at leve efter deres egen overbevisning, om hvordan den rigtige puritanske kirke skulle være. I udvandrede mere end puritanere fra England og rejste til Nordamerika for at søge deres lykke der. Deres motiver varierede, men fælles for dem alle var, deres stærke tro på Guds plan for menneskeheden. Hvad fik denne gruppe af stærkt troende mennesker til at rive hele tilværelsen op med roden og begive sig ud på en farefuld færd over Atlanterhavet, for at slå sig ned i et land de ikke kendte? Hvad var deres motiver for dette? Hvilken rolle spiller deres forestilling om den kommende apokalypse i hele deres tilværelse? Eksamensspørgsmålet lyder: Der ønskes en redegørelse for puritanernes apokalyptiske verdensbillede - det vil jeg besvare efter bedste formåen i den følgende opgave. Jeg vil bruge forskelligt litteratur for at belyse de forskellige dele af opgaven. Af primære kilder som jeg har brugt, er selvfølgelig biblen 1. For at kunne besvare et spørgsmål om en gruppe, hvor hele deres tilværelse er baseret på tolkning af biblen, er den nødvendig. Jeg har brugt Richard Bauckhams bog The Theology of the book of Revelation til at give en grundig indførelse i hvordan det sidste kapitel af menneskehedens historie, Johannes Åbenbaring skal tolkes. Den giver ikke puritanernes tolkning, men en gennemgang af den Lutheranske tolkning som er tæt nok på. Min anden primære kilde, er John Winthrops prædiken A Modell of Christian Charity, som han afholdt om bord på skibet Arrabella i 1630 undervejs til New England. Avihu Zakais Exile and Kingdom giver en udførlig introduktion af den puritanske tankegang. Perry Millers Errand into the Wilderness og The Puritans giver ligeledes en god gennemgang af det puritanske samfund. (Fuld liste findes på sidste side af opgaven) 1 Jeg har brugt den version, der findes på biblen.dk, som er den seneste danske oversættelse. Autoriseret af Det Danske Bibelselskab. Bibelske citater kommer alle derfra. Side 1 af 12

2 Ved at bruge disse kilder, monografier og artikler og holde oplysningerne op imod hinanden, har jeg fundet de informationer jeg skulle bruge for at kunne besvare spørgsmålet. Jeg har bevist sorteret meget i informationerne. Store dele af bøgerne og informationerne om puritanerne er ikke kommet med i opgaven, da mit fokus ikke ligger på andet end deres apokalyptiske tankegang. Jeg har ikke brugt nogle fancy teorier udover almindelig sund fornuft i min tilgang. Jeg har sammenholdt deres udtalelser med citater fra biblen og prøvet at sætte mig ind i deres tankegang med det formål at nå frem til en forståelse af hvilken rolle apokalypsen har haft i deres livsindstilling. For at kunne forstå deres radikalt anderledes tankegang i forhold til vores nuværende sekulariserede verdensbillede, vil jeg først forklare deres måde at tolke biblen og de resultater det giver. Resultatet af det bliver, at vi er nødt til at forstå hvad der får puritanerne til at forlade England til fordel for New England. Overvejelserne bag, hvad de skulle lave i den nye verden og hvorfor deres nyskabte samfund er radikalt anderledes forklares. Alt sammen bindes op på tolkning af biblen og flere citater vil understrege deres apokalyptiske tankegang. God læselyst Side 2 af 12

3 Den protestantiske religiøse bevægelse puritanerne, havde et verdensbillede der var domineret af deres forventning om den nært forestående apokalypse. Deres liv var indrettet i forhold til dette og deres måde at opfatte verden på, var baseret primært på en radikal tolkning af Johannes Åbenbaring. For at forstå deres måde at tænke på, er det vigtigt at man hele tiden husker, at de var af den overbevisning, at verdens ende var nært forestående. Denne frygt/forventning om, at de levede på lånt tid, dominerede hele deres samfund og den måde de tænkte på og opfattede verdenen. Fra allegorisk tolkning til bogstavelig tolkning Med reformationen som den primære drivkraft, skete der en revolution inden for læsning af biblen. I stedet for at bruge den katolske tolkning, hvor menneskets historie (profan) og den guddommelige historie (sakral) er to fuldstændigt adskilte ting, begyndte protestanterne nu at læse biblen bogstaveligt og de begyndte at inddrage den menneskelige historie i tolkningen af biblen. I begyndelsen var reformationens angreb på den katolske kirke baseret på argumenter ud fra læsning af biblen. Med tiden, blev både Luther og Calvin overbevist om, at menneskehedens historie gav dem ret i deres argumenter 2. Den menneskelige historie blev inddraget i kampen, og tolkningen af biblen kom til at indeholde mange elementer, fra den profane historie. Dette var den store revolutionære del af reformationen, for tidligere blev den sakrale og profane historie aldrig blandet. Dette resulterede i, at den profane historie nu var blevet skueplads i kampen mellem Gud og djævelen og med et, kunne de protestantiske historieskrivere projektere profan historie op på sakral historie. Det var blevet muligt at tolke de to historiere i forhold til hinanden 3. Denne tolkning blev revolutionerende, for på den måde havde menneskeheden en rolle at spille, vi mennesker var ikke kun marionetter der ventede på at den himmelske kamp skulle overstås og verdens ende ville komme. Vi kunne påvirke det og vi havde en pligt til at deltage i kampen, med det formål at sikre at historien kom til at udspille sig på den måde, der var blevet bestemt via det guddommelige forsyn. Protestantiske teologer var af den overbevisning, at i én del af kampen kom menneskeheden ikke til at spille en rolle, men i en anden del af kampen havde vi hovedrollen, nemlig at bekæmpe satans rige på jorden hvor vi kunne. 2 Zakai, side 17 nederst. 3 Ibid, side 19 midt. Side 3 af 12

4 Denne model kan bruges til at beskrive lidt af hvordan tankegangen var hos puritanerne. Der er to planer hvorpå historien udspiller sig. Det profane plan hvor mennesket befinder sig og hvor vores historie udspiller sig, følgende vores normale tidsopfattelse. Der er det sakrale plan, hvor kampen mellem Gud og Satan udspiller sig. Denne kamp følger vores lineære tidsopfattelse, men opererer med en anden målestok. Hvad der i bibelsk/sakral historie udspiller sig på relativ kort tid, som i Johannes Åbenbaring, kan sagtens tage flere hundrede år i menneskelig tid. Kampen der beskrives i Johannes Åbenbaring udspiller sig samtidig på det profane plan, men det er ikke en spejling der foregår. Hvad der kan være en direkte kamp i himlen, kan udspille sig i symbolform på det profane niveau. Det to forskellige tidslinjer arbejder hen imod det samme mål, apokalypsen. Tanken er, at jo tættere man kommer mod den sidste tid, jo mere vil Guds plan åbenbare sig for de involverede parter. Puritanernes tolkning af deres tid som værende den sidste periode inden apokalypsen, gjorde at deres mål var at sikre at alt kom til at slutte som planlagt. Denne dobbelte tolkning af historiske begivenheder og begivenheder i Johannes Åbenbaring, gør at den engelske teolog John Bale overførte kampen mellem Gud og Satan til en direkte kamp på jorden. Han brugte i stedet de to kirker, den i hans øjne sande protestantiske kirke mod den falske katolske kirke, Satans kirke. Ved på denne måde at tolke kampen mellem Gud og Satan som en kamp på jorden, gjorde Bale det muligt for protestanter at tolke virkelig begivenheder som en del af kampen. Den ellers tidligere symbolske Johannes Åbenbaring, var nu blevet konkret. For at sikre sig at man havde tolket Johannes Åbenbaring korrekt, ledte man efter beviser på, at den engelske kirke var den sande kirke. Simpel model af puritansk apokalyptisk tolkning af historiens gang By identifying the Sack of Rome by the armies of Charles V in 1527 with the destruction of Babylon the Great (Rev ), the Turk's invasion of Europe with Gog and Magog (rev. 20) and the Papacy with Antichrist, Luther unmistakably was able to place the Reformation in the final years of history 5 Det uundgåelige resultat var, at både den profane og sakrale historie havde en ende, nemlig den slutning, som var blevet vist af Gud til mennesket og nedskrevet som Johannes Åbenbaring. 4 (rev. 18 / 20 ) er den engelske oversættelse af Johannes Åbenbaring, så der henvises til Åbenbaring kapitel 18 og 20 5 Zakai, side 21 midt Side 4 af 12

5 Historien blev apokalyptisk, da det endelige mål var opgøret mellem Gud og djævelen. Med denne nye tolkning af sakral og profan historie, skete der et kraftigt opsving i de reformerte lande. Den protestantiske tolkning af de to historier fik en meget mere nationalistisk dimension, så det blev tydeligt inden for hvert af de reformerte lande, hvilken rolle de havde spillet i kampen mod den katolske kirke, satans kirke. Inden for den engelske kirke blev dette fokus meget intenst og der voksede en forventning frem om, at tolkning af kilder, biblen og historiske begivenheder ville afsløre betydningen af England i henhold til det guddommelige forsyns historie. Igennem en meget sofistikeret tolkning af den engelske historie 6, blev det slået fast af engelske reformatorer og protestantiske historikere, at den engelske protestantiske kirke faktisk var den kirke som Jesus havde indstiftet. De engelske protestantiske historikere og teologer, John Bale, John Foxe og Thomas Brightman var hovedeksponenterne af denne nye tolkning af den engelske kirkes historie. Igennem deres tolkning og beskrivelser, byggede puritanerne og protestanterne den opfattelse at den engelske kirke var den sande. Puritanerne gik dog endnu videre og mente, at den puritanske retningen inden for den engelske kirke var den helt rigtige. Derfor blev de bestyrket i deres tro på, at deres mission og kamp mod resten af både den protestantiske-, calvinske- og katolske kirke var den sande kamp. Den katolske kirke derfor virkelig var en stor løgn, baseret på Satans værk. Denne tolkning skulle blive en hovedbestanddel i den puritanske bevægelse. 7 Thomas Brightman satte for alvor skub i den puritanske bevægelse, ved igennem sit arbejde, at prøve at identificere de 7 kirker i apokalypsen 8, med faktiske kirker i datidens verden. Et arbejde der var fint indtil han skulle beskrive den 6. kirke, Filadelfia 9, som er den sande kirke, den ædruelige kirke. Denne kirke forbandt Brightman ikke med den engelske kirke. I stedet koblede Brightman den engelske kirke til den 7. kirke Laodikea, der er lunken, som ikke var stærk i sin tro. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. 10 Denne trussel fra Guds side, om at udspy kirken og yderligere formaninger om at kirken skulle omvende sig og iføre sig hvide klæder, blev taget meget alvorligt af den puritanske bevægelse. Den engelske kirke blev af Brightman desakraliseret og puritanerne blev bedt om at gøre store ofre. De 6 Ibid side 26 7 Ibid side Johannes Åbenbaring kap 1, vers 20 9 Jeg bruger den danske oversættelse af de bibelske navne i henhold til den autoriserede oversættelse af biblen fra Johannes Åbenbaring, kap 3: vers Side 5 af 12

6 ofre som kirken, Laodikea, bliver bedt om at foretage, er ganske voldsomme. Kirken bliver bedt om at iføre sig hvide klæder, en handling der er forbundet med martyrdom. 11 Brightman sørger med et for, at dømme puritanerne til at handle drastisk for at kunne håbe at opnå frelse og en plads ved Guds trone 12. Den puritanske bevægelse befandt sig nu i et dilemma, for ved Brightmans tolkning, var de nu gået fra at befinde sig i landet med den sande kirke, til at befinde sig i en situation, hvor de befandt sig i landet hvor kirken fra Laodikea var den dominerende og kunne se frem til Guds vrede. Denne tankegang var medvirkende til, at puritanerne begyndte at se efter andre steder at opholde sig. Holland blev i starten brugt som et refugium for en lille gruppe men puritanerne befandt sig ikke godt der. Tanken om migration til Amerika blev mere dominerende hos puritanerne. Genesis & Exodus migration Der er to forskellige begrundelser hvorfor puritanerne skulle forlade England og Holland, og begive sig ud på færden til Amerika. Begrundelsen er baseret på første- (eng: Genesis) og anden- (eng: Exodus) Mosebog. Første Mosebog er en fredelig migration baseret på Gud løfte til det udvalgte folk, at han vil udpege et land til dem, og forventningen om at sprede det gode budskab. Anden Mosebog er historien om Israels løsladelse fra Egyptisk tilfangetagelse og vandringen igennem ørkenen, for til sidst at nå til det udvalgte land. Denne migration er baseret på et syndefuldt liv og et opgør med korrupt tankegang 13. Den religiøse begrundelse for puritanerne spiller en afgørende rolle for alt hvad de foretog sig. Beslutningen om at rykke alt op med rod og iværksætte en migration til Terra Incocnita 14, krævede nogle stærke argumenter. At flytte hele tilværelsen over et ocean, via en meget farlig sørejse, og derefter slå sig ned i et område der stort set intet vides om, kræver overbevisning. Puritanerne kiggede i biblen og mod deres præster for at finde de argumenter der kunne overbevise dem. Den første protestantiske migration til Virginia i årene omkring 1607 var baseret på en Genesis type, med det formål at sprede det gode budskab og samtidig tjene penge. Virginia migrationen havde ikke det samme religiøse mål som den senere, og større, migration til New England. Virginiaprotestanterne havde ikke de samme mål og forhåbninger til fremtiden og derfor ikke samme apokalyptiske verdensbillede som den senere migration til New England 15. Den puritanske migration til New England var baseret på Exodus migration, samtidig var den også en migration baseret på dele af Johannes Åbenbaring. 11 Ibid, kap 7: Richard Bauckham, side 77 midt 13 Zakai, side 9 14 Ukendt land, Zakai side The Puritans, side Side 6 af 12

7 Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. 17 Den puritanske bevægelse så sig selv foretage en Exodus migration, ud af det fangeskab som de befandt sig i under den katolske kirke og den lunke engelske kirke. Hvor det har været mere svært at finde folk til den første bølge af immigration, tror jeg at det var lettere, at overtale folk til den anden bølge. Det var stadigvæk en yderst farlig rejse, og der var ingen der rejste med det formål, at forvente en let tid når de ankom til New England. Puritanerne så, at den første bølge til Virginia var lykkedes, derfor forstiller jeg mig at argumentet: at det er lykkedes før, er blevet brugt selvom det ikke nævnes i kilderne. New England migrationen der primært skete i årene omkring 1630 var baseret på tankegangen om, at det puritanske trossamfund var Guds udvalgte folk. Denne overbevisning gjorde at deres rolle i historien var yderst vigtig. De skulle spille en hovedrolle i forarbejdet og udførslen af Guds sidste vilje, nemlig skabelsen af 1000Årsriget og Jesus anden genkomst. For at undgå at blive straffet sammen med den engelske kirke, var det bydende nødvendigt at puritanerne forlod England. De skulle dels undgå straf og dels skulle de opbygge et mønstersamfund baseret på kirkelige love. Dette samfund skulle fungere som et refugium for puritanerne og ligeledes som et lysende eksempel på hvordan fremtiden kom til at se ud, når Gud lod sin vilje ske. Citty vpon a Hill Under rejsen fra England til New England i 1630, om bord på det prægtige skib Arrabella, blev dette samfund beskrevet i en prædiken af John Winthrop. Winthrop gjorde meget ud af at understrege at de folk om bord ikke var taget over havet med det formål at blive velhavende eller for at leve et behageligt tilbagetrukket liv. De havde en mission og det var hans store ønske, at omverdenen ville bruge New England kolonien 18 som inspiration for hvordan et mønstersamfund skulle startes og eksekveres. Den måde hvorpå Winthrop havde tænkt sig at samfundet skulle indrettes, er radikalt anderledes i forhold til i dag. 16 Johannes Åbenbaring, kap 12: vers 6 17 Ibid, kap 12: vers Det gamle engelske ord Plantacion, her oversat som koloni, men kan også betyde bosættelse. Det skal ikke forstås som en plantage i dansk forstand. Side 7 af 12

8 Man havde en forpligtelse overfor sine medborgere, til at hjælpe dem hvis de havde brug for det og være selvopofrende, for dermed sætte fællesskabet over det enkelte individ. Det var vigtigere at missionen lykkedes end at den enkelte lykkedes. Fællesskabet kom før alt. For at understrege dette indgik man en pagt med den kirke man tilhørte og denne pagt var mindst ligeså ubrydelig og vigtig som ægteskabet man indgik med sin ægtefælle. Pagten man indgik var ikke blot med kirken men var også en pagt indstiftet mellem den enkelte borger og Gud. Derfor hvis man brød pagten og ikke arbejdede for fællesskabets bedste, så var det ikke kun en selv der blev udsat for straf, men alle personer. Truslen om guddommelig straf har været en ordentlig motivationsfaktor. I sin prædiken brugte Winthrop en beskrivelse af hvordan dette samfund skulle være, som blev kendetegnende for hele den puritanske mission i New England. Winthrop fortalte om hvordan samfundet skulle ende op med at blive en Citty vpon a Hill 19 Denne betegnelse er utroligt rammende for deres tankegang, for betegnelsen bruges også om Jerusalem i Israel, der er geografisk placeret på en bakke. Den religiøse sammenligning af deres nye samfund og referencen til det nye testamente var noget som alle puritanerne ville forstå med det samme. Den tydelige reference til det faktiske Jerusalem er ikke det eneste. Jesus gav en bjergprædiken og der i beskrev han ganske tydeligt et mønstersamfund. Det var dette som puritanerne skulle stræbe efter: I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. 20 Deres mission var meget hellig og belønningen for succes var stor, men muligheden for at fejle endnu større. At de var overbevist om at de ikke ville fejle, var der en god grund til, som jeg kommer ind på senere. Deres mission i New England var at grundlægge et mønstersamfund, som skulle være et nyt Jerusalem, en ny ledestjerne for alle protestanter. Deres mission var altså baseret på et stærkt religiøst grundlag, et grundlag med rødder i både profan historie, baseret på den historiske by Jerusalem og alle beretningerne fra da Jesus gik på jorden. Samtidig er deres beretning bygget på det gamle testamente og fortællingen om hvordan Israel blev sat fri og ved hjælp af guddommelig forsyn og hjælp blev ledt igennem deres ørkenvandring, for til sidst at ende op med et perfekt samfund i nationen Israel (Exodus udvandring). Samtidig var denne beretning om et nyt 19 The Puritans, side A modell of Christian Charity 20 Matthæusevangeliet, kap 5:13-16 Side 8 af 12

9 Jerusalem baseret på den sidste del af Johannes Åbenbaring, hvor efter kampen mellem det gode og det onde er overstået og Gud har sejret. Med den sejr ville himmerriget blive etableret på jorden og Gud ville bo samme med menneskeheden, i den nye guddommelige stad, det nye Jerusalem. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem 21 Grunden til at puritanerne var overbeviste om, at deres mission ikke kunne slå fejl, var en urokkelig tro på, at de var guds udvalgte folk. De mente at deres mission på jorden var, at udleve Guds vilje. Med Thomas Brightmans desakralisering af England, så tolkede puritanerne sig som værende Guds udvalgte folk og de havde en mission. De var nødt til at forlade det syndige, korrumperede og desakraliserede England. Igennem historien er både det hellige udvalgte folk og det hellige land, skiftet fra folkeslag til folkeslag og fra område til område. Fra at være startet i mellemøsten og med jøderne som udvalgt, så skiftede det til det romerske imperium og den katolske kirke og pavedømmet som det udvalgte folk. Videre til England/Tyskland med Luther og protestanterne og med puritanernes tolkning var det nu skiftet fra Europa til Amerika. De baserede blandt andet, denne tolkning på læsningen af Johannes Åbenbaring kap 12 vers 6 og 14 (tidligere citeret). De så dem selv som beretningen om kvindens flugt ud i ørkenen, hvor hun skulle gemme sig mens kampen om jorden og himlen rasede. Der skulle hun forberede det nye Jerusalem og forberede det til at Gud kunne tage bolig der, samt de velsignede og frelse kunne søge tilflugt i deres refugium. Den puritanske mission var altså af yderste vigtighed, den var beskrevet i guddommelig forsyn igennem biblen og deres del var den vigtigste af alle, for de skulle forberede resten af historiens sidste hvilested. Denne overbevisning passer fint med den model tidligere beskrevet, for puritanerne mente, at alt arbejdede henimod den kommende apokalypse og, at deres rolle var beskrevet og var den sidste og vigtigste 22. Med deres mission ville de to tidslinjer endelig mødes og den guddommelige, sakrale historie ville blive et med den profane. Dermed sagt, der var ingen der sagde at deres mission ville være nem. Ifølge biblen ville kvinden flygte ud i ørkenen og det kunne puritanerne også se frem til. De ville skulle igennem en ørkenvandring magen til, eller værre, end den som Israel havde været igennem. Det kan godt være, at der stod i teksten at Gud ville sørge for mad til puritanerne mens de gemte sig, men det betyder 21 Johannes Åbenbaring, kap: 21, vers Zakai, side 145 Side 9 af 12

10 ikke at de ikke skulle arbejde for det. Deres mentale ørkenvandring ville byde dem på mange udfordringer og det var ikke sikkert, at alle ville komme sikkert frem, eller at dem som tog afsted som de første ville komme til at se enden. Som sagt, så foregår den sakrale tidslinje ikke med samme interval som den profane. De 1260 dage som beskrives i Johannes Åbenbaring kap 12:6, skulle ikke tages bogstaveligt. Dette kan ses tydeligt i anden del af citatet tidligere, hvor der beskrives én tid og to tider og en halv tid 23 hvilket er en temmelig vag beskrivelse af hvor lang tid de skulle være der. Det var altså vigtigt, at deres samfund var velfunderet og at alle var med på deres mission. En ordentlig etablering af New England kolonien var essentiel, og ligeså vigtigt var det, at de levede op til alle deres forpligtelser over for hinanden og Gud. Deres samfund var baseret på en klassisk filosofi, nemlig Aristoteles tanke om samfundet som en organisme. For at den kan eksistere og forblive rask, så er det vigtigt at alle dele af organismen deltager og holder sig til dydens sti. Der ligger også ideen om, at visse dele af organismen er vigtigere end andre og at folk skal holde deres plads i samfundet. Dette brugte John Winthrop også, når han som det første i sin tale, skriver: God almightie in his most holy and wise providence hath soe disposed of the Condicion of mankinde, as in all times some must be rich some poore, some highe and eminent in power and dignitie; others meane and in subieccion. 24 Det samfund som puritanerne tog over for at skabe, var ikke et demokratisk samfund, med respekt for menneskerettigheder eller religionsfrihed. Det var det stik modsatte, idet det var et teokratisk samfund, der brugte alle midler for at holde folk i skak. Puritanerne gik ikke af vejen for at hænge folk med anden religiøs overbevisning end dem selv. Deres indstilling til livet og til hvordan man skulle forholde sig i forhold til hinanden, har været ganske nødvendigt. Det var ikke muligt at hente hjælp, der var ikke nogen stat til at hjælpe hvis et samfund havde problemer med fødevareforsyningen. Derfor var det af yderste vigtighed at folk forstod alvoren i situationen og arbejdede alt hvad de kunne. Det puritanske samfund var det modsatte af hvad Thomas Jefferson senere skulle mene, at den stat der regerer mindst, regerer bedst. Det puritanske samfund blandede sig i alt hvad der foregik, for alt var af vigtighed for samfundet. Hvis ikke nogen ville arbejde eller indordne sig under de regler der var, så blev de tvunget. Ville de stadigvæk ikke, så var de frit stillet og kunne rejse med det samme. Samfundet var et diktatur, et 23 Johannes Åbenbaring, kap 12:14 24 The Puritans, side A modell of Christian Charity Side 10 af 12

11 diktatur baseret på Guds indstiftede vilje og et samfund regeret af en lille gruppe religiøse ledere. 25 Da puritanerne mente at, hver enkelt stod til ansvar over for Gud på Dommens dag, var der stadigvæk en forventning om sammenhold. Dem der rejse over atlanten havde svoret en ed, på at de ville arbejde og indordne sig i det samfund. Den Ed havde de svoret overfor samfundet men i endnu højere grad havde de svoret den over for Gud. Så et brud på det løfte, var en direkte løgn overfor Gud. Når Winthrop prædiker at de er på vej til...of the good land whether wee are goeing 26 så bygger det på en forventning, om at det land de er på vej til, the good land faktisk er det land som de er blevet lovet, canaans land. Sammenligningen med Israel har helt sikkert resulteret i en forventning om, at det er et bedre land end det de forlod. Det land de kom over til, det var ikke canaans land, det flød ikke med mælk og honning 27. Selvfølgelig var puritanerne klar over, at de skulle arbejde meget hårdt, men de efterfølgende generationer kom til at tvivle på missionen og rykkede længere ind på det amerikanske kontinent og fortsatte deres arbejde der. Konklusion Puritanernes indstilling til livet og hvordan verdenen skulle indrettes blev i den grad influeret af deres tolkning af biblen. Deres konstante fokus på deres mission og tanken om, at de befandt sig i den allersidste tid inden apokalypsen gjorde, at deres livssyn var totalt domineret af apokalypsen. Tolkningsmodellen om, at det sakrale plan ville blive forenet med det profane plan inden for ganske kort tid, beviser at de mente apokalypsen var nær. Deres tankegang om at de var det sidste udvalgte folk, at de var udvalgt til at føre Guds sidste vilje ud på jorden, viser den apokalyptiske tankegang. Deres udvandring for at undgå den straf de mente ville ramme Laodikea, var baseret på Johannes Åbenbaring. Deres mission, om at tage til New England for at skabe et mønstersamfund baseret på både det gamle og ny testamente, med et fokus på at skabe et nyt Jerusalem bestyrker ideen om, at deres tankegang var gennemsyret af apokalypsen. Mens vi danser i nutidens flammer, skal vi skue mod fremtidens horisont. 25 Errand into the Wilderness, side 142f 26 The Puritans, side A modell of Christian Charity 27 Anden Mosebog, kap 3:8 Side 11 af 12

12 Litteraturliste Avihu Zakai, Exile and Kingdom History and apocalypse in the Puritan migration to America Cambridge University Press, 2002 Richard Bauckham, The theology of the book of revelation, Cambridge University Press, 1993 Alan Heimert, Puritanism, the Wilderness, and the Frontier, The New England Quarterly, Vol. 26, No. 3, side , September 1953 Perry Miller, Errand into the Wilderness, Harvard University Press, 1956 Perry Miller & Thomas H. Johnson, The Puritans, Harper Torchbooks, 1963 Biblen, Udgivet af Dansk bibelselskab, citater er kopieret fra Side 12 af 12

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere