Jehovas Vidner og deres bibel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jehovas Vidner og deres bibel"

Transkript

1 Jehovas Vidner og deres bibel Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter 1998, 2013 Søren Rødgaard Henriksen

2 Kommentar til denne udgivelse Der er med denne udgivelse tale om et arbejdsdokument, hvilket betyder at dokumentet ikke er udtryk for en færdig og bearbejdet udgivelse. Jeg stiller blot materialet til rådighed for andre i sin nuværende. Den oprindelige tanke bag denne udgivelse var at lave en samling af skriftsteder fra både Det nye Testamente og Det gamle Testamente, med det formål at anskueliggøre, hvorfor Jehovas Vidners bibeloversættelse bør læses med visse forbehold. Det er ikke alle de udvalgte bibelvers der er kommenteret. Søren Rødgaard Henriksen December 2013

3 Indholdsfortegnelse I II III IV Forord Oversigt over citerede bibelvers Jehovas Vidner og Bibelen Dette afsnit skal indeholde en kort redegørelse for deres bibelsyn, en oversigt over de bibler som Jehovas Vidner gennem tiden har udgivet, samt grunden til at man besluttede sig for at udgive Ny Verden-oversættelsen. Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Hvem er personerne bag Ny Verden-oversættelsen og hvad er deres kvalifikationer? V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen? VI VII VIII Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter En gennemgang af hvordan Jehovas Vidner betragter deres egen oversættelse. Eksempler på afvigelser i Ny Verden-oversættelsen En række udvalgte eksempler på afvigelser i Ny Verdenoversættelsen, sammenholdt med Den autoriserede danske Oversættelse. Kommentarer til udvalgte afvigelser IX Konklusion Forsiden: Collage af Søren Rødgaard Henriksen. Billederne er hentet fra Åbenbaringen Det store klimaks er nær! (side 9) og Jehovas Vidner forkyndere af Guds Rige (side 610, 612), begge udgivet af Vagttårnsselskabet (1988 og 1993).

4 I - Forord Formålet med denne brochure er at bidrage med en kritisk information om Ny Verdenoversættelsen af De hellige Skrifter, den bibel Jehovas Vidner har oversat og udgivet. Baggrunden er to forhold: For det første at Jehovas Vidners hævder, at de bygger deres tro på og udelukkende på Bibelen. For det andet, påstanden om at der er tale om en omhyggelig og korrekt oversættelse, der er tro med de hebraiske og græske tekster, som ligger til grund for oversættelsen. En gennemlæsning af oversættelsen har dog vist, at der flere steder er foretaget ændringer, som er i direkte strid med de tekster der ligger til grund for denne oversættelse. Dette er ikke uden betydning for den troende og dennes opfattelse af hvad Bibelen siger de steder, hvor der er afvigelser, hvorfor der er grund til at være opmærksom på dette. I forordet til oversættelsen siges der, at man har markret ændringer ved hjælp af kritiske klammer. Det er dog langt fra sket i alle tilfælde, hvor der er tilføjelser, ligesom der ikke er anmærkninger de steder, hvor man har fjernet ord fra teksten. Mange af disse tilføjelser, udeladelser og ændringer er af så væsentlig art, at tekstens oprindelige mening fortegnes eller får en helt anden betydning.

5 II - Oversigt over citerede bibelvers Bibelvers der er at finde i denne publikation. Vers mærket med * er kommenteret; kommentarerne er samlet sidst i hæftet. Ordsprogene 11:9 * Højsangen 6:4 * Ezekiel 16:26 Matthæus 5:3 * 19:28 Markus 14:62-64 Lukas 11:28 Johannes 1:1 4:24 6:57 8:32 8:58 10:38 14:11 14:14 * 14:20 17:3 Apostelgerninger 5:42 20:20 Romerne 8:6,7 * 8:27 * 8:28 8:32 Galaterne 6:18 Efeserne 6:15 Philipperne 2:9 Kollosenserne 1:15-20 * 2: Timoteus 2:4 2:8 4:10 * Titus 2:3 3:5 Hebræerne 13:15 1. Peters brev 2:17 * 1. Johannes brev 4:18 5:20 Juda 19

6 III - Jehovas Vidner og Bibelen Bibler der er udgivet (men ikke oversat) af Vagttårnsselskabet: King James, American Standard Version, The Emphatic Dialoglott (Benjamin Wilson), The Bible in Living English (Steven T. Byrington) og senest den russiske <XXX>. 1 Det nye Testamente blev første gang udgivet på dansk i 1973, et arbejde der var påbegyndt i 1970, og fra 1976 til 1984 oversatte man Det nye Testamente, som udkom i Den engelske udgave forelå i Der er ikke tale om en nyoversættelse fra hebraisk og græsk, men om en dansk oversættelse af den engelske udgave, New World Translation, som til gengæld er oversat direkte fra grundsprogene. 3 1 Vågn Op! 8. april 1985, side 11; <XXX>; Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig (1990 udg.), side 321.ff. 2 Vågn Op! 22. april 1985, side 23.f. 3 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.

7 IV - Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Raymond Franz (Samvittighedskrise, side 320, note 61):»Ny Verden-oversættelsen angiver ikke noget navn på oversætteren, men præsenteres som et anonymt arbejde af en Ny Verden-oversættelseskomité. De andre medlemmer af denne komité var Nathan Knorr, Albert Schroeder og George Gangas. Fred Franz var imidlertid den eneste, der havde tilstrækkeligt kendskab til de bibelske sprog til at forsøge sig med en sådan oversættelse. Han havde studeret græsk i to år på universitet i Cincinnati, men var selv selvlærd i hebraisk.«på side 45 nævner han, at Fred Franz 4 var hovedoversætteren. William Cetnar (Questions for Jehovah s Witnesses who love the truth, side 69) nævner desuden M. Henschel. 4 Præsiden for Vagttårnsselskabet fra 1977 til sin død i 1992, i en alder af 99 år

8 V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen?

9 VI -»Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter«Jehovas Vidner gør meget ud af at fremhæve de positive sider ved deres egen oversættelse af Bibelen,»Ny Verden-oversættelsen af De Hellige Skrifter«, som værende meget præcis og i et let forståeligt nutidssprog. 5 Præsentation Jehovas Vidner betragter deres oversættelse som det ypperste af det ypperste. Et af de punkter som i væsentlig grad er med til at skabe en til tider nærmest fanatisk positiv holdning over for»ny Verden-oversættelsen«er dens brug af navnet "Jehova". 6 Hvis nogen kritiserer den, betragtes det som et udtryk for at vedkommende "ikke kan tåle at høre sandheden", at de er forblindede af Satan og "falsk religion". 7 Når man foretager en oversættelse af Bibelen fra originalsprogene er det selvsagt umuligt at gengive alt 100% korrekt. Det skyldes til dels at sprog ændrer og udvikler sig, at den samtid der skrives ind i er en anden, ligesom det ikke kan undgås at der i et vist omfang vil være visse udtryk eller vendinger der bærer præg af oversætterens egen holdning og overbevisning. I Vagttårnet, 15. juni 1982 kunne man læse følgende:»endelig er der spørgsmålet om den rette forståelse eller fortolkning af Bibelen, og her er vi ved en af hovedgrundene til at»ny Verden-oversættelsen«er blevet til. Vi kan ikke komme uden om at en oversætters religiøse opfattelse vil farve hans gengivelse af teksten. Det kan simpelt hen ikke undgås når et ord eller et skriftsted undertiden kan gengives på mere end én måde. Og nogle oversættere er her og der, enten bevidst eller ubevidst, endog afveget fra grundteksten i passager der synes at stride mod deres egen religiøse opfattelse. Derfor blev det nødvendigt at fremstille en bibeludgave der var oversat af mænd som holdt sig loyalt til Guds ord.«- Side I 1997 udgav Vagttårnsselskabet brochuren En bog for alle mennesker, med det formål at opfordre mennesker til at læse i Bibelen. Sidst i brochuren siges der:»mange er begyndt at læse Bibelen, men er holdt op igen fordi noget i den er svært at forstå. Hvis du har oplevet noget lignende, vil du måske finde følgende råd nyttige. Vælg en pålidelig oversættelse på nutidssprog, for eksempel Ny Verdenoversættelsen af De Hellige Skrifter.«Side 30»"Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter, føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt..." [...] Det er i hvert fald en meget nøjagtig og i det væsentlige ordret oversættelse fra grundsprogene.«(lad os ræsonnere ud fra skrifterne, side 261.f) 6»Når Jehovas Vidner selv har måtte udgive en oversættelse, er det ikke mindst fordi, kirkerne har fortiet og skjult Guds egennavn, Jehovas, som der står over 7000 gange i grundteksten.«lars H. Jakobsen, Jehovas Vidners Informationstjeneste; Herning Folkeblad 26. april Angiv kilder.

10 I Vågn Op! 8. april 1985 skriver Jehovas Vidner om deres oversættelse:»en ordret og konsekvent oversættelse Hvordan kan man karakterisere den nye oversættelse? I korthed kan man sige at den søger at opfylde to ønsker, nemlig (1) ønsket om en ordret og konsekvent gengivelse af grundteksten, og (2) ønsket om en letlæselig og letforståeligt gengivelse på nutidsdansk. At oversætte ordret vil sige at oversætte ord for ord, idet grundsprogets ordvalg, ordstilling og udtryksform følges ret nøje. At en oversættelse er konsekvent eller konkordant vil sige at den søger at gengive de hebraiske og græske ord således at ét bestemt ord med det samme danske ord. Et fremtrædende træk ved Ny Verden-oversættelsen som viser dens trofasthed mod både ånd og bogstav i grundteksten, er at Guds navn ikke omskrives med HERREN, men at det overalt er gengivet med Jehova i overensstemmelse med den masoretisk tekst og dansk sprogbrug. Vi tror også at den, med sin nøjagtige gengivelse af grundteksten og sin måde at sige tingene på, vil stimulere erfarne bibellæsere til fornyet granskning, «- side Oversættelsen er sket ved at hver oversætter har fået sin egen del at oversætte. Den første oversættelse er sket i hånden, og er efter renskrivning blevet kontrolleret af oversætteren. Herefter er teksten blevet gennemgået af andre oversættere, for at sikre at oversættelsen er i overensstemmelse med grundteksten. Endelig har man haft en del folk til at gennemlæse oversættelsen med henblik på efterfølgende kritik og forslag til forbedringer. 8 Når man læser citater som disse får man et umiddelbart indtryk af ærlighed og oprigtighed i det oversættelsesarbejde, som ligger til grund for»ny Verden-oversættelsen«. Alligevel må det være at forvente at der også i denne oversættelse vil være nuancer i oversættelsen, som var præget af Jehovas Vidners lære, da ingen oversættelse vil kunne være helt "fejlfri". Imidlertid har en gennemgang af»ny Verden-oversættelsen«vist er der er belæg for megen af den kritisk der er rejst mod denne oversættelse. Adskillige steder kan afvigelserne efter min mening bedst beskrives som bevidst meningsforvridning og manipulation.»i Romerbrevet 8:27 gengiver Ny Verden-oversættelsen det græske ord fro nēma med mener, men i vers 6 og 7 med at holde sindet rettet mod. Hvorfor oversættes ordet forskelligt? Det skyldes sammenhængen. I forordet til New World Translation of the Christian Greek Scriptures (1950) hedder det: Til hvert vigtigere ord [på græsk] har vi valgt ét bestemt ord eller udtryk, og det har vi holdt os til i det omfang sammenhængen har tilladt det. «9 8 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.f. 9 Vagttårnet 1. december 1990, side 30:

11 Her er der tale om den græske del, men hvordan forholder det sig mht den hebraiske? Denne tilpasning kunne med fordel være anvendt i den hebraiske del, hvilket frafalden i ordsprogene 11:9 et godt eksempel på. Som det fremgår af dette citat er der basis for, at der kan rettes kritik mod Vagttårnsselskabets påstand om, at der er tale om en konsekvent (og pålidelig) oversættelse. Det er ikke at man gengiver ord forskelligt, fx ved hjælp af synonymer, der er kritisabelt, men at man ændrer betydningen i teksten på grundlag af fortolkning, ikke af faktiske forhold i teksten. Flere steder ville en korrekt oversættelse henlede tankerne eller opmærksomheden mod en teologi, som Jehovas Vidner mener ikke har belæg i Bibelen, eksempelvis læren om den treenige Gud eller den universelle frelsesmulighed. At det er tilfældet fremgår af følgende citat:»i denne forbindelse er det godt at huske på at bibelskribenterne - nøjagtig som skribenter i dag - ofte tog for givet at der var ting som læseren uden videre ville forstå uden at det blev sagt direkte. For eksempel siger apostlen Paulus, som vi læser i Kolosenserbrevet 1:16, at alt i himmelen og på jorden er skabt ved Jesus Kristus. Men eftersom vi ud fra Åbenbaringen 3:14 ved at Jesus selv er skabt, indføjer New World Translation ordet "andet", da det tydeligt nok er dette apostlen har i tanke. Men vi kan her tilføje at have det ikke været for den udbredte opfattelse som treenighedslæren er årsag til, havde det ikke været nødvendigt at indsætte orden "andet".«10 De følgende eksempler er taget frem for at vise nogle af de steder hvor Vagttårnsselskabet, enten har lavet en bevidst tekstændring eller tilføjelse i oversættelsen, så den er kommet til at stemme overens med de fortolkninger de fremfører, ikke kun for at påpege nogle af de forfalskninger der er foretaget, men også for at give et mere nuanceret indtryk af den tankegang der præger Vagttårnsselskabet og dens ledelse. 10 Vagttårnet, 15. august 1970, side 384.

12 VII - Eksempler på afvigelser i»ny Verden-oversættelsen «Oversigten er bygget op på den måde, at der først er markeret hvilket eller hvilke vers der er tale om. Det eller de pågældende vers er først gengivet fra Den autoriserede danske Oversættelse, 1993-udgaven, eventuelt suppleret med en tidligere autoriseret oversættelse. Derefter følger Ny Verden-oversættelsen, 1985-udgaven, ligeledes suppleret med tidligere udgaver. Endelig vil der, for Det nye Testamentes vedkommende være en gengivelse fra The Kingdom Interlinear Translation, udgaverne fra 1969 og 1985, hvor teksten over delelinien er en ord til ord oversættelse, og teksten under, er den oversættelse der er valgt i den engelske udgave af Ny Verden-oversættelsen. Ordsprogene 11:9»Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.med munden ødelægger den frafaldne sin næste, men ved kundskab reddes de retfærdige.«højsangen 6:4»Du er smuk som Tirsa, min kæreste, yndig som Jerusalem, skræmmende som en hær under banner.du er smuk, min veninde, som Den prægtige By, yndig som Jerusalem, respektindgydende som tropper samlet om bannere.«strong:»you beautiful are o my love as Tirza comely as Jerusalem awesome as bannered armies.o my love, you are as beautiful as Tirza, as lovely as Jerusalem, awesome as bannered armies.«

13 Ezekiel 16:26»Du horede med dine naboer egypterne med deres store lem; du horede og horede og krænkede mig.så bedrev du utugt med Ægypternes sønner, dine naboer hvis kød er stort, og du blev ved med at øge din utugt for at krænke mig.«matthæus 5:3»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.lykkelige er de som erkender deres åndelige behov, for himlenes rige er deres.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»Happy the poor ones (as) to the spirit, that of them is the kingdom of the heavens.happy are those conscious of their spiritual need, since the kingdom of the heavens belongs to them.«

14 Matthæus 19:28»Jesus sagde til dem:»sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.jesus sagde til dem: "Jeg skal sige jer sandheden: I genskabelsen, når Menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I som har fulgt mig også selv sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.the but Jesus said to them Amen I am saying to you that you the (ones) having followed to me in the generating again, whenever might sit down the Son of the man upon throne of glory of him, you will sit also you upon twelve tribes of the Israel.Jesus said to them: Truly I say to you, In the re-creation, when the Son of man sits down upon his glorious throne, you who have followed me will also yourselves sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.«Lukas 11:28»Men han svarede:»javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«men han sagde: Næh, lykkelige er de som hører Gud ord og holder det! he but said Indeed therefore happy the (ones)hearing the word of the God and (ones) guarding.but he said: No, rather Happy are, those hearing the word of God and keeping it!.«

15 Johannes 1:1»I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.in beginning was the Word, and the Word was toward the God, and god was the Word.In [the] beginning the Word was and the Word was with God, and the Word was a god.«johannes 4:24»Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.gud er en ånd, og de der tilbeder ham bør tilbede i ånd og sandhed.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»spirit the God, and the (ones) worshiping him in spirit and to truth it is necessary to be worshiping.god is a Spirit, and those worshiping him must worship with spirit and truth.«

16 Johannes 6:57»Ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig.ligesom den levende Fader har udsendt mig og jeg lever på grund af Faderen, således vil også den der spiser mig, leve på grund af mig.according as sent forth me the living Father and I am living through the Father, and the (one) munching me also that (one) will live through me.just as the living father sent me forth and I live because of the Father, he also that feeds on me, even that one will live because of me.«johannes 8:32»og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.and you will know the truth, and the truth will free you.and you will know the truth, and the truth will set you free.«

17 Johannes 8:58»Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandlig siger jeg jer. Jeg er, før Abraham blev født.jesus sagde til dem: "Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Før Abraham blev til, har jeg været."said to them Jesus Amen amen I am saying to you Before Abraham to become I am.jesus said to them: Most truly I say to you, Before Abraham came to existence, I have been.«johannes 10:38»Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.Men hvis jeg gør dem, så tro gerningerne, selv om I ikke tror mig, så I må live klar over og fortsat være klar over at Faderen er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med Faderen.if but I am doing, and if ever to me not you may believe to the works believe you, in order that you should know and you may be knowing that in me the Father and I in the father.but if I am doing them, even though you do not believe me, believe the works, in order that you may come to know and may continue knowing that the father is in union with me and I am in union with the Father.«

18 Johannes 14:11»Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.tro mig at jeg er i samhørighed med Faderen og Faderen er i samhørighed med mig; om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne.be you believing to me that I in the Father and the Father in me; if but not, through the works them be you believing.believe me that I am in union with the Father and the Father in union with me; otherwise, believe on account of the works themselves.«johannes 14:14»Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.if ever anything you should ask me in the name of me this I shall do.if you ask anything in my name, I will do it.«

19 Johannes 14:20»Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.på den dag vil I vide at jeg er i samhørighed med min Fader og I er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med jer.in that the day you will know that I in the father of me and you in me and I in you.in that day you will know that I am in union with my Father and you are in union with me and I am in union with you.«johannes 17:3»Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.«Ny Verden-oversættelsen, 1974::»Dette er ensbetydende med evigt liv at de tilegner sig kundskab om dig, den eneste sande Gud, og om den du har udsendt, Jesus Kristus.Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.«The Kingdom Interlinear Translation, 1985:»This but is the everlasting life in order that they may be knowing you the only true God and whom you sent forth Jesus Christ.This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one whom you sent forth Jesus Christ.«

20 Apostelgerninger 5:42»Både i templet og i hjemmene fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den Salvede.Og hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.all and day in the temple and according to houses not they were ceasing teaching and declaring good news about the Christ Jesus.And every day in the temple and from house to house they continued without letup teaching and declaring the good news about the Christ Jesus.«Apostelgerninger 20:20»I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.mens jeg ikke holdt mig tilbage fra at meddele jer noget som helst af det som var gavnligt, eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus.as nothing I drew back of the (things) bearing together of the not to recount to you and to teach you to public [place] and according to houses.while I did not hold back from telling you any of the things that were profitable nor from teaching you publicly and from house to house,«

21 Romerne 8:6-8»Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.at holde sindet rettet mod kødet betyder nemlig død, men at holde sindet rettet mod ånden betyder liv og fred; for at holde sindet rettet mod kødet betyder fjendskab med Gud, for det er ikke underordnet Guds lov, og kan jo heller ikke være det. Så de der er i harmoni med kødet kan ikke behage Gud.The for minding of the flesh death, the but minding of the spirit life and peace; through which the minding of the flesh enmity into God, to the for law of the God not it is being subjected, not-but for it is able; the (ones) but in flesh being to God to please not they are able.for the minding of the flesh means death, but the minding of the spirit means life and peace; because the minding of the flesh means enmity with God, for it is not under subjection to the law of God, nor, in fact can it be. So those who are in harmony with the flesh cannot please God.«Romerne 8:27»og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.dog ved han der ransager hjerterne hvad ånden mener, for den beder, i overensstemmelse med Gud, for hellige.the (one) but searching the hearts has known what the minding of the spirit, that according to God is happening on over holy (ones).yet he who searches the hearts knows what the meaning of the spirit is, because it is pleading in accord with God for holy ones.«

22 Romerne 8:28»Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.nu ved vi at Gud lader alle sine gerninger samvirke til bedste for dem som elsker Gud, dem som i overensstemmelse med hans fortsæt er kaldede.we have known but that to he (ones) loving the God all (things) is working together the God into good, to the (ones) according to purpose called (ones) being.now we know that God makes all his works co-operate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose;«romerne 8:32»Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?han som end ikke skånede sin egen søn men overgav ham for os alle, hvorfor skulle han ikke også, med ham, i sin godhed give os alt andet?who in fact of the own Son not he spared, but over us all he gave beside him, how not also together with him the all (things) to us will he graciously give?he who did not even spared his own Son but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things?«

23 Galaterne 6:18»Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen.Måtte vor Herres Jesu Kristi ufortjente godhed være med den ånd i lægger for dagen, brødre. Amen.The undeserved kindness of the Lord of us Jesus Christ with the spirit of you, brothers; amen.the undeserved kindness of our Lord Jesus Christ be with the spirit you show, brothers. Amen.«Efeserne 6:15»og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.og udrustet med fredens gode nyhed som sko på jeres fødder.and having bound under selves the feet in readiness of the good news of the peace,and with your feet shod with the equipment of the good news of peace.«

24 Filipperne 2:9»Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænker ham navnet over alle navne,netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert [andet] navn,»through which also the God him put high up over, and he graciously gave to him the name the over every name,for this very reason also God exalted him to a superior position and kindly gave him the name that is above every other name,«kolosenserne 1:15-20 Den autoriserede danske Oversættelse 1948:»og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen; thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken; han er begyndelsen, førstefødt af de døde, for at han skulle være den ypperste blandt alle; thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte, for ved hjælp af ham er alt [andet] blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt [andet] er skabt ved og til ham. Og han er før alt [andet], og ved ham eksisterer alt [andet], og han er hovedet for legemet, menigheden. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han kunne blive den første i alt; for [Gud] besluttede at lade hele fyl-

25 den bo i ham og gennem ham at forlige alt [andet] med sig - hvad enten det er det på jorden eller det i himlene - ved at stifte fred ved blodet [han udgød] på marterpælen.who is image of the God of the invisible God, the firstborn of all creation; because in him it was created the all (things) in the heavens and upon the earth, the (things) visible and the (things) invisible, whether thrones or lordships or governments or authorities; the all (things) through him and into him it has been created; and he is before all (things) and the all (things) in him has stood together, and he is the head of the body, of the ecclesia; who is the beginning, firstborn out of the dead (ones), in order that might become in all (things) he holding the first place, because in him he thought well all the fullness to dwell down and through him having made peace through the blood of the stake of him, through him whether the (things) upon the earth or the (things) in the heavens.he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist, and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the first-born from the dead, that he might become the one who is first in all things; because [God] saw good for all fullness to dwell in him, and through him to reconcile again to himself all [other] things by making peace through the blood [he shed] on the torture stake, no matter whether they are the things upon the earth or the things in the heavens.«

26 Kolosenserne 2: »Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i køb og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.derfor, som I har modtaget Kristus Jesus, Herren, skal I fortsætte med at vandre i samhørighed med ham, idet I er rodfæstede i ham og opbygges 12 i ham og befæstes i troen, sådan som I er blevet oplært, idet I strømmer over med [tro] 13 i taksigelse. Pas på: måske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus; det er jo i ham at Guds væsens hele fylde bor legemligt. Og I er i besiddelse af en fylde i kraft af ham, som er hovedet for al regering og myndighed. Ved tilknytning til ham er I også blevet omskåret med en omskærelse der ikke er gjort med hænder, ved at I blev afført kødets legeme, ved den omskærelse der hører Messias til, idet I blev begravet med ham i [hans] dåb, og ved tilknytning til ham blev I også oprejst sammen med [ham] ved [jeres] tro på Guds virke, han som oprejste ham fra de døde.as therefore you received alongside the Christ Jesus the Lord, in him be you walking, having been rooted and being built upon in him and being stabilized in the faith according as you were taught, abounding in it in thanksgiving. Be you looking at not someone you will be the (one) leading as booty through the philosophy and empty seduction according to the tradition of the men, according to the elementary things of the world and not according to Christ; because in him is dwelling down all the fullness of the godship bodily, and you are in him (ones) having been filled, who is the head of al government and of authority, in whom also you were circumcised to circumcision not done by hand in the stripping off of the body of the flesh, in the circumcision of the Christ, having been jointly buried to him in the baptism, in whom also you were jointly raised up though the faith of the operation within of the God the (one) having raised up him out of dead (ones).therefore, are you have accepted Christ Jesus the Lord, go on walking in union with him, rooted and being built up in him and being stabilized in the faith, just as you were taught, overflowing with [faith] in thanksgiving. Look out: perhaps there 11 Der er flere væsentlige ændringer der ikke er markeret 12 Skrevet i nutid, og ikke i datid, som resten af teksten og grundteksten. Der er tale om tidligere oplæring, ikke en igangværende. 13 Tro er indført således at vægten bliver lagt på troen, og ikke på taksigelsen.

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere