Jehovas Vidner og deres bibel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jehovas Vidner og deres bibel"

Transkript

1 Jehovas Vidner og deres bibel Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter 1998, 2013 Søren Rødgaard Henriksen

2 Kommentar til denne udgivelse Der er med denne udgivelse tale om et arbejdsdokument, hvilket betyder at dokumentet ikke er udtryk for en færdig og bearbejdet udgivelse. Jeg stiller blot materialet til rådighed for andre i sin nuværende. Den oprindelige tanke bag denne udgivelse var at lave en samling af skriftsteder fra både Det nye Testamente og Det gamle Testamente, med det formål at anskueliggøre, hvorfor Jehovas Vidners bibeloversættelse bør læses med visse forbehold. Det er ikke alle de udvalgte bibelvers der er kommenteret. Søren Rødgaard Henriksen December 2013

3 Indholdsfortegnelse I II III IV Forord Oversigt over citerede bibelvers Jehovas Vidner og Bibelen Dette afsnit skal indeholde en kort redegørelse for deres bibelsyn, en oversigt over de bibler som Jehovas Vidner gennem tiden har udgivet, samt grunden til at man besluttede sig for at udgive Ny Verden-oversættelsen. Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Hvem er personerne bag Ny Verden-oversættelsen og hvad er deres kvalifikationer? V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen? VI VII VIII Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter En gennemgang af hvordan Jehovas Vidner betragter deres egen oversættelse. Eksempler på afvigelser i Ny Verden-oversættelsen En række udvalgte eksempler på afvigelser i Ny Verdenoversættelsen, sammenholdt med Den autoriserede danske Oversættelse. Kommentarer til udvalgte afvigelser IX Konklusion Forsiden: Collage af Søren Rødgaard Henriksen. Billederne er hentet fra Åbenbaringen Det store klimaks er nær! (side 9) og Jehovas Vidner forkyndere af Guds Rige (side 610, 612), begge udgivet af Vagttårnsselskabet (1988 og 1993).

4 I - Forord Formålet med denne brochure er at bidrage med en kritisk information om Ny Verdenoversættelsen af De hellige Skrifter, den bibel Jehovas Vidner har oversat og udgivet. Baggrunden er to forhold: For det første at Jehovas Vidners hævder, at de bygger deres tro på og udelukkende på Bibelen. For det andet, påstanden om at der er tale om en omhyggelig og korrekt oversættelse, der er tro med de hebraiske og græske tekster, som ligger til grund for oversættelsen. En gennemlæsning af oversættelsen har dog vist, at der flere steder er foretaget ændringer, som er i direkte strid med de tekster der ligger til grund for denne oversættelse. Dette er ikke uden betydning for den troende og dennes opfattelse af hvad Bibelen siger de steder, hvor der er afvigelser, hvorfor der er grund til at være opmærksom på dette. I forordet til oversættelsen siges der, at man har markret ændringer ved hjælp af kritiske klammer. Det er dog langt fra sket i alle tilfælde, hvor der er tilføjelser, ligesom der ikke er anmærkninger de steder, hvor man har fjernet ord fra teksten. Mange af disse tilføjelser, udeladelser og ændringer er af så væsentlig art, at tekstens oprindelige mening fortegnes eller får en helt anden betydning.

5 II - Oversigt over citerede bibelvers Bibelvers der er at finde i denne publikation. Vers mærket med * er kommenteret; kommentarerne er samlet sidst i hæftet. Ordsprogene 11:9 * Højsangen 6:4 * Ezekiel 16:26 Matthæus 5:3 * 19:28 Markus 14:62-64 Lukas 11:28 Johannes 1:1 4:24 6:57 8:32 8:58 10:38 14:11 14:14 * 14:20 17:3 Apostelgerninger 5:42 20:20 Romerne 8:6,7 * 8:27 * 8:28 8:32 Galaterne 6:18 Efeserne 6:15 Philipperne 2:9 Kollosenserne 1:15-20 * 2: Timoteus 2:4 2:8 4:10 * Titus 2:3 3:5 Hebræerne 13:15 1. Peters brev 2:17 * 1. Johannes brev 4:18 5:20 Juda 19

6 III - Jehovas Vidner og Bibelen Bibler der er udgivet (men ikke oversat) af Vagttårnsselskabet: King James, American Standard Version, The Emphatic Dialoglott (Benjamin Wilson), The Bible in Living English (Steven T. Byrington) og senest den russiske <XXX>. 1 Det nye Testamente blev første gang udgivet på dansk i 1973, et arbejde der var påbegyndt i 1970, og fra 1976 til 1984 oversatte man Det nye Testamente, som udkom i Den engelske udgave forelå i Der er ikke tale om en nyoversættelse fra hebraisk og græsk, men om en dansk oversættelse af den engelske udgave, New World Translation, som til gengæld er oversat direkte fra grundsprogene. 3 1 Vågn Op! 8. april 1985, side 11; <XXX>; Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig (1990 udg.), side 321.ff. 2 Vågn Op! 22. april 1985, side 23.f. 3 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.

7 IV - Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Raymond Franz (Samvittighedskrise, side 320, note 61):»Ny Verden-oversættelsen angiver ikke noget navn på oversætteren, men præsenteres som et anonymt arbejde af en Ny Verden-oversættelseskomité. De andre medlemmer af denne komité var Nathan Knorr, Albert Schroeder og George Gangas. Fred Franz var imidlertid den eneste, der havde tilstrækkeligt kendskab til de bibelske sprog til at forsøge sig med en sådan oversættelse. Han havde studeret græsk i to år på universitet i Cincinnati, men var selv selvlærd i hebraisk.«på side 45 nævner han, at Fred Franz 4 var hovedoversætteren. William Cetnar (Questions for Jehovah s Witnesses who love the truth, side 69) nævner desuden M. Henschel. 4 Præsiden for Vagttårnsselskabet fra 1977 til sin død i 1992, i en alder af 99 år

8 V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen?

9 VI -»Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter«Jehovas Vidner gør meget ud af at fremhæve de positive sider ved deres egen oversættelse af Bibelen,»Ny Verden-oversættelsen af De Hellige Skrifter«, som værende meget præcis og i et let forståeligt nutidssprog. 5 Præsentation Jehovas Vidner betragter deres oversættelse som det ypperste af det ypperste. Et af de punkter som i væsentlig grad er med til at skabe en til tider nærmest fanatisk positiv holdning over for»ny Verden-oversættelsen«er dens brug af navnet "Jehova". 6 Hvis nogen kritiserer den, betragtes det som et udtryk for at vedkommende "ikke kan tåle at høre sandheden", at de er forblindede af Satan og "falsk religion". 7 Når man foretager en oversættelse af Bibelen fra originalsprogene er det selvsagt umuligt at gengive alt 100% korrekt. Det skyldes til dels at sprog ændrer og udvikler sig, at den samtid der skrives ind i er en anden, ligesom det ikke kan undgås at der i et vist omfang vil være visse udtryk eller vendinger der bærer præg af oversætterens egen holdning og overbevisning. I Vagttårnet, 15. juni 1982 kunne man læse følgende:»endelig er der spørgsmålet om den rette forståelse eller fortolkning af Bibelen, og her er vi ved en af hovedgrundene til at»ny Verden-oversættelsen«er blevet til. Vi kan ikke komme uden om at en oversætters religiøse opfattelse vil farve hans gengivelse af teksten. Det kan simpelt hen ikke undgås når et ord eller et skriftsted undertiden kan gengives på mere end én måde. Og nogle oversættere er her og der, enten bevidst eller ubevidst, endog afveget fra grundteksten i passager der synes at stride mod deres egen religiøse opfattelse. Derfor blev det nødvendigt at fremstille en bibeludgave der var oversat af mænd som holdt sig loyalt til Guds ord.«- Side I 1997 udgav Vagttårnsselskabet brochuren En bog for alle mennesker, med det formål at opfordre mennesker til at læse i Bibelen. Sidst i brochuren siges der:»mange er begyndt at læse Bibelen, men er holdt op igen fordi noget i den er svært at forstå. Hvis du har oplevet noget lignende, vil du måske finde følgende råd nyttige. Vælg en pålidelig oversættelse på nutidssprog, for eksempel Ny Verdenoversættelsen af De Hellige Skrifter.«Side 30»"Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter, føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt..." [...] Det er i hvert fald en meget nøjagtig og i det væsentlige ordret oversættelse fra grundsprogene.«(lad os ræsonnere ud fra skrifterne, side 261.f) 6»Når Jehovas Vidner selv har måtte udgive en oversættelse, er det ikke mindst fordi, kirkerne har fortiet og skjult Guds egennavn, Jehovas, som der står over 7000 gange i grundteksten.«lars H. Jakobsen, Jehovas Vidners Informationstjeneste; Herning Folkeblad 26. april Angiv kilder.

10 I Vågn Op! 8. april 1985 skriver Jehovas Vidner om deres oversættelse:»en ordret og konsekvent oversættelse Hvordan kan man karakterisere den nye oversættelse? I korthed kan man sige at den søger at opfylde to ønsker, nemlig (1) ønsket om en ordret og konsekvent gengivelse af grundteksten, og (2) ønsket om en letlæselig og letforståeligt gengivelse på nutidsdansk. At oversætte ordret vil sige at oversætte ord for ord, idet grundsprogets ordvalg, ordstilling og udtryksform følges ret nøje. At en oversættelse er konsekvent eller konkordant vil sige at den søger at gengive de hebraiske og græske ord således at ét bestemt ord med det samme danske ord. Et fremtrædende træk ved Ny Verden-oversættelsen som viser dens trofasthed mod både ånd og bogstav i grundteksten, er at Guds navn ikke omskrives med HERREN, men at det overalt er gengivet med Jehova i overensstemmelse med den masoretisk tekst og dansk sprogbrug. Vi tror også at den, med sin nøjagtige gengivelse af grundteksten og sin måde at sige tingene på, vil stimulere erfarne bibellæsere til fornyet granskning, «- side Oversættelsen er sket ved at hver oversætter har fået sin egen del at oversætte. Den første oversættelse er sket i hånden, og er efter renskrivning blevet kontrolleret af oversætteren. Herefter er teksten blevet gennemgået af andre oversættere, for at sikre at oversættelsen er i overensstemmelse med grundteksten. Endelig har man haft en del folk til at gennemlæse oversættelsen med henblik på efterfølgende kritik og forslag til forbedringer. 8 Når man læser citater som disse får man et umiddelbart indtryk af ærlighed og oprigtighed i det oversættelsesarbejde, som ligger til grund for»ny Verden-oversættelsen«. Alligevel må det være at forvente at der også i denne oversættelse vil være nuancer i oversættelsen, som var præget af Jehovas Vidners lære, da ingen oversættelse vil kunne være helt "fejlfri". Imidlertid har en gennemgang af»ny Verden-oversættelsen«vist er der er belæg for megen af den kritisk der er rejst mod denne oversættelse. Adskillige steder kan afvigelserne efter min mening bedst beskrives som bevidst meningsforvridning og manipulation.»i Romerbrevet 8:27 gengiver Ny Verden-oversættelsen det græske ord fro nēma med mener, men i vers 6 og 7 med at holde sindet rettet mod. Hvorfor oversættes ordet forskelligt? Det skyldes sammenhængen. I forordet til New World Translation of the Christian Greek Scriptures (1950) hedder det: Til hvert vigtigere ord [på græsk] har vi valgt ét bestemt ord eller udtryk, og det har vi holdt os til i det omfang sammenhængen har tilladt det. «9 8 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.f. 9 Vagttårnet 1. december 1990, side 30:

11 Her er der tale om den græske del, men hvordan forholder det sig mht den hebraiske? Denne tilpasning kunne med fordel være anvendt i den hebraiske del, hvilket frafalden i ordsprogene 11:9 et godt eksempel på. Som det fremgår af dette citat er der basis for, at der kan rettes kritik mod Vagttårnsselskabets påstand om, at der er tale om en konsekvent (og pålidelig) oversættelse. Det er ikke at man gengiver ord forskelligt, fx ved hjælp af synonymer, der er kritisabelt, men at man ændrer betydningen i teksten på grundlag af fortolkning, ikke af faktiske forhold i teksten. Flere steder ville en korrekt oversættelse henlede tankerne eller opmærksomheden mod en teologi, som Jehovas Vidner mener ikke har belæg i Bibelen, eksempelvis læren om den treenige Gud eller den universelle frelsesmulighed. At det er tilfældet fremgår af følgende citat:»i denne forbindelse er det godt at huske på at bibelskribenterne - nøjagtig som skribenter i dag - ofte tog for givet at der var ting som læseren uden videre ville forstå uden at det blev sagt direkte. For eksempel siger apostlen Paulus, som vi læser i Kolosenserbrevet 1:16, at alt i himmelen og på jorden er skabt ved Jesus Kristus. Men eftersom vi ud fra Åbenbaringen 3:14 ved at Jesus selv er skabt, indføjer New World Translation ordet "andet", da det tydeligt nok er dette apostlen har i tanke. Men vi kan her tilføje at have det ikke været for den udbredte opfattelse som treenighedslæren er årsag til, havde det ikke været nødvendigt at indsætte orden "andet".«10 De følgende eksempler er taget frem for at vise nogle af de steder hvor Vagttårnsselskabet, enten har lavet en bevidst tekstændring eller tilføjelse i oversættelsen, så den er kommet til at stemme overens med de fortolkninger de fremfører, ikke kun for at påpege nogle af de forfalskninger der er foretaget, men også for at give et mere nuanceret indtryk af den tankegang der præger Vagttårnsselskabet og dens ledelse. 10 Vagttårnet, 15. august 1970, side 384.

12 VII - Eksempler på afvigelser i»ny Verden-oversættelsen «Oversigten er bygget op på den måde, at der først er markeret hvilket eller hvilke vers der er tale om. Det eller de pågældende vers er først gengivet fra Den autoriserede danske Oversættelse, 1993-udgaven, eventuelt suppleret med en tidligere autoriseret oversættelse. Derefter følger Ny Verden-oversættelsen, 1985-udgaven, ligeledes suppleret med tidligere udgaver. Endelig vil der, for Det nye Testamentes vedkommende være en gengivelse fra The Kingdom Interlinear Translation, udgaverne fra 1969 og 1985, hvor teksten over delelinien er en ord til ord oversættelse, og teksten under, er den oversættelse der er valgt i den engelske udgave af Ny Verden-oversættelsen. Ordsprogene 11:9»Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.med munden ødelægger den frafaldne sin næste, men ved kundskab reddes de retfærdige.«højsangen 6:4»Du er smuk som Tirsa, min kæreste, yndig som Jerusalem, skræmmende som en hær under banner.du er smuk, min veninde, som Den prægtige By, yndig som Jerusalem, respektindgydende som tropper samlet om bannere.«strong:»you beautiful are o my love as Tirza comely as Jerusalem awesome as bannered armies.o my love, you are as beautiful as Tirza, as lovely as Jerusalem, awesome as bannered armies.«

13 Ezekiel 16:26»Du horede med dine naboer egypterne med deres store lem; du horede og horede og krænkede mig.så bedrev du utugt med Ægypternes sønner, dine naboer hvis kød er stort, og du blev ved med at øge din utugt for at krænke mig.«matthæus 5:3»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.lykkelige er de som erkender deres åndelige behov, for himlenes rige er deres.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»Happy the poor ones (as) to the spirit, that of them is the kingdom of the heavens.happy are those conscious of their spiritual need, since the kingdom of the heavens belongs to them.«

14 Matthæus 19:28»Jesus sagde til dem:»sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.jesus sagde til dem: "Jeg skal sige jer sandheden: I genskabelsen, når Menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I som har fulgt mig også selv sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.the but Jesus said to them Amen I am saying to you that you the (ones) having followed to me in the generating again, whenever might sit down the Son of the man upon throne of glory of him, you will sit also you upon twelve tribes of the Israel.Jesus said to them: Truly I say to you, In the re-creation, when the Son of man sits down upon his glorious throne, you who have followed me will also yourselves sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.«Lukas 11:28»Men han svarede:»javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«men han sagde: Næh, lykkelige er de som hører Gud ord og holder det! he but said Indeed therefore happy the (ones)hearing the word of the God and (ones) guarding.but he said: No, rather Happy are, those hearing the word of God and keeping it!.«

15 Johannes 1:1»I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.in beginning was the Word, and the Word was toward the God, and god was the Word.In [the] beginning the Word was and the Word was with God, and the Word was a god.«johannes 4:24»Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.gud er en ånd, og de der tilbeder ham bør tilbede i ånd og sandhed.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»spirit the God, and the (ones) worshiping him in spirit and to truth it is necessary to be worshiping.god is a Spirit, and those worshiping him must worship with spirit and truth.«

16 Johannes 6:57»Ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig.ligesom den levende Fader har udsendt mig og jeg lever på grund af Faderen, således vil også den der spiser mig, leve på grund af mig.according as sent forth me the living Father and I am living through the Father, and the (one) munching me also that (one) will live through me.just as the living father sent me forth and I live because of the Father, he also that feeds on me, even that one will live because of me.«johannes 8:32»og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.and you will know the truth, and the truth will free you.and you will know the truth, and the truth will set you free.«

17 Johannes 8:58»Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandlig siger jeg jer. Jeg er, før Abraham blev født.jesus sagde til dem: "Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Før Abraham blev til, har jeg været."said to them Jesus Amen amen I am saying to you Before Abraham to become I am.jesus said to them: Most truly I say to you, Before Abraham came to existence, I have been.«johannes 10:38»Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.Men hvis jeg gør dem, så tro gerningerne, selv om I ikke tror mig, så I må live klar over og fortsat være klar over at Faderen er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med Faderen.if but I am doing, and if ever to me not you may believe to the works believe you, in order that you should know and you may be knowing that in me the Father and I in the father.but if I am doing them, even though you do not believe me, believe the works, in order that you may come to know and may continue knowing that the father is in union with me and I am in union with the Father.«

18 Johannes 14:11»Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.tro mig at jeg er i samhørighed med Faderen og Faderen er i samhørighed med mig; om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne.be you believing to me that I in the Father and the Father in me; if but not, through the works them be you believing.believe me that I am in union with the Father and the Father in union with me; otherwise, believe on account of the works themselves.«johannes 14:14»Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.if ever anything you should ask me in the name of me this I shall do.if you ask anything in my name, I will do it.«

19 Johannes 14:20»Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.på den dag vil I vide at jeg er i samhørighed med min Fader og I er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med jer.in that the day you will know that I in the father of me and you in me and I in you.in that day you will know that I am in union with my Father and you are in union with me and I am in union with you.«johannes 17:3»Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.«Ny Verden-oversættelsen, 1974::»Dette er ensbetydende med evigt liv at de tilegner sig kundskab om dig, den eneste sande Gud, og om den du har udsendt, Jesus Kristus.Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.«The Kingdom Interlinear Translation, 1985:»This but is the everlasting life in order that they may be knowing you the only true God and whom you sent forth Jesus Christ.This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one whom you sent forth Jesus Christ.«

20 Apostelgerninger 5:42»Både i templet og i hjemmene fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den Salvede.Og hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.all and day in the temple and according to houses not they were ceasing teaching and declaring good news about the Christ Jesus.And every day in the temple and from house to house they continued without letup teaching and declaring the good news about the Christ Jesus.«Apostelgerninger 20:20»I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.mens jeg ikke holdt mig tilbage fra at meddele jer noget som helst af det som var gavnligt, eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus.as nothing I drew back of the (things) bearing together of the not to recount to you and to teach you to public [place] and according to houses.while I did not hold back from telling you any of the things that were profitable nor from teaching you publicly and from house to house,«

21 Romerne 8:6-8»Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.at holde sindet rettet mod kødet betyder nemlig død, men at holde sindet rettet mod ånden betyder liv og fred; for at holde sindet rettet mod kødet betyder fjendskab med Gud, for det er ikke underordnet Guds lov, og kan jo heller ikke være det. Så de der er i harmoni med kødet kan ikke behage Gud.The for minding of the flesh death, the but minding of the spirit life and peace; through which the minding of the flesh enmity into God, to the for law of the God not it is being subjected, not-but for it is able; the (ones) but in flesh being to God to please not they are able.for the minding of the flesh means death, but the minding of the spirit means life and peace; because the minding of the flesh means enmity with God, for it is not under subjection to the law of God, nor, in fact can it be. So those who are in harmony with the flesh cannot please God.«Romerne 8:27»og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.dog ved han der ransager hjerterne hvad ånden mener, for den beder, i overensstemmelse med Gud, for hellige.the (one) but searching the hearts has known what the minding of the spirit, that according to God is happening on over holy (ones).yet he who searches the hearts knows what the meaning of the spirit is, because it is pleading in accord with God for holy ones.«

22 Romerne 8:28»Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.nu ved vi at Gud lader alle sine gerninger samvirke til bedste for dem som elsker Gud, dem som i overensstemmelse med hans fortsæt er kaldede.we have known but that to he (ones) loving the God all (things) is working together the God into good, to the (ones) according to purpose called (ones) being.now we know that God makes all his works co-operate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose;«romerne 8:32»Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?han som end ikke skånede sin egen søn men overgav ham for os alle, hvorfor skulle han ikke også, med ham, i sin godhed give os alt andet?who in fact of the own Son not he spared, but over us all he gave beside him, how not also together with him the all (things) to us will he graciously give?he who did not even spared his own Son but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things?«

23 Galaterne 6:18»Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen.Måtte vor Herres Jesu Kristi ufortjente godhed være med den ånd i lægger for dagen, brødre. Amen.The undeserved kindness of the Lord of us Jesus Christ with the spirit of you, brothers; amen.the undeserved kindness of our Lord Jesus Christ be with the spirit you show, brothers. Amen.«Efeserne 6:15»og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.og udrustet med fredens gode nyhed som sko på jeres fødder.and having bound under selves the feet in readiness of the good news of the peace,and with your feet shod with the equipment of the good news of peace.«

24 Filipperne 2:9»Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænker ham navnet over alle navne,netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert [andet] navn,»through which also the God him put high up over, and he graciously gave to him the name the over every name,for this very reason also God exalted him to a superior position and kindly gave him the name that is above every other name,«kolosenserne 1:15-20 Den autoriserede danske Oversættelse 1948:»og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen; thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken; han er begyndelsen, førstefødt af de døde, for at han skulle være den ypperste blandt alle; thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte, for ved hjælp af ham er alt [andet] blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt [andet] er skabt ved og til ham. Og han er før alt [andet], og ved ham eksisterer alt [andet], og han er hovedet for legemet, menigheden. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han kunne blive den første i alt; for [Gud] besluttede at lade hele fyl-

25 den bo i ham og gennem ham at forlige alt [andet] med sig - hvad enten det er det på jorden eller det i himlene - ved at stifte fred ved blodet [han udgød] på marterpælen.who is image of the God of the invisible God, the firstborn of all creation; because in him it was created the all (things) in the heavens and upon the earth, the (things) visible and the (things) invisible, whether thrones or lordships or governments or authorities; the all (things) through him and into him it has been created; and he is before all (things) and the all (things) in him has stood together, and he is the head of the body, of the ecclesia; who is the beginning, firstborn out of the dead (ones), in order that might become in all (things) he holding the first place, because in him he thought well all the fullness to dwell down and through him having made peace through the blood of the stake of him, through him whether the (things) upon the earth or the (things) in the heavens.he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist, and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the first-born from the dead, that he might become the one who is first in all things; because [God] saw good for all fullness to dwell in him, and through him to reconcile again to himself all [other] things by making peace through the blood [he shed] on the torture stake, no matter whether they are the things upon the earth or the things in the heavens.«

26 Kolosenserne 2: »Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i køb og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.derfor, som I har modtaget Kristus Jesus, Herren, skal I fortsætte med at vandre i samhørighed med ham, idet I er rodfæstede i ham og opbygges 12 i ham og befæstes i troen, sådan som I er blevet oplært, idet I strømmer over med [tro] 13 i taksigelse. Pas på: måske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus; det er jo i ham at Guds væsens hele fylde bor legemligt. Og I er i besiddelse af en fylde i kraft af ham, som er hovedet for al regering og myndighed. Ved tilknytning til ham er I også blevet omskåret med en omskærelse der ikke er gjort med hænder, ved at I blev afført kødets legeme, ved den omskærelse der hører Messias til, idet I blev begravet med ham i [hans] dåb, og ved tilknytning til ham blev I også oprejst sammen med [ham] ved [jeres] tro på Guds virke, han som oprejste ham fra de døde.as therefore you received alongside the Christ Jesus the Lord, in him be you walking, having been rooted and being built upon in him and being stabilized in the faith according as you were taught, abounding in it in thanksgiving. Be you looking at not someone you will be the (one) leading as booty through the philosophy and empty seduction according to the tradition of the men, according to the elementary things of the world and not according to Christ; because in him is dwelling down all the fullness of the godship bodily, and you are in him (ones) having been filled, who is the head of al government and of authority, in whom also you were circumcised to circumcision not done by hand in the stripping off of the body of the flesh, in the circumcision of the Christ, having been jointly buried to him in the baptism, in whom also you were jointly raised up though the faith of the operation within of the God the (one) having raised up him out of dead (ones).therefore, are you have accepted Christ Jesus the Lord, go on walking in union with him, rooted and being built up in him and being stabilized in the faith, just as you were taught, overflowing with [faith] in thanksgiving. Look out: perhaps there 11 Der er flere væsentlige ændringer der ikke er markeret 12 Skrevet i nutid, og ikke i datid, som resten af teksten og grundteksten. Der er tale om tidligere oplæring, ikke en igangværende. 13 Tro er indført således at vægten bliver lagt på troen, og ikke på taksigelsen.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

En sag mellem Gud og hver mand. af Dean Andersen

En sag mellem Gud og hver mand. af Dean Andersen En sag mellem Gud og hver mand af Dean Andersen 1 2 Indholdsfortegnelse Titel... 4 Indledning... 4 Baggrund... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Kilder... 6 Hovedafsnit 1... 7 Guds eksistens som faktor

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik university of copenhagen Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik Published in: Grundtvig-studier 2004 Publication date: 2004 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Herren er vor Gud. En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme

Herren er vor Gud. En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme Herren er vor Gud En eksegetisk undersøgelse af Deut 6,4-5 og undersøgelse af NTs forhold til samme Udarbejdet af Mark Steven Pedersen, maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledende præsentation samt anførsel

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21

En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21 En vurdering af E. P. Sanders forståelse af retfærdiggørelse af tro ud fra en analyse af Galaterbrevet 2,11-21 Troen retfærdiggør altså, fordi den griber om og ejer den skat, nemlig den nærværende Kristus.

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere