Psykolognævnet. Beretning. Januar december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013"

Transkript

1 Psykolognævnet Beretning Januar december

2 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter perioden fra 2010 til Beretningen redegør for nævnets virksomhed, for nævnets sammensætning og for lovgrundlaget for nævnets virksomhed. Beretningen indeholder desuden en beskrivelse af nævnets praksis i tilsynssager og autorisationssager. I beretningen omtales en del eksempler på afgørelser i tilsynssager, som er illustrative for de problemstillinger som nævnet har taget stilling til. Derudover indeholder beretningen oplysninger om grundlaget for nævnets anerkendelse af udenlandske uddannelser. Beretningen indeholder endvidere statistiske oplysninger vedrørende autorisation af psykologer og tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed. Det er formålet med beretningen at udbrede kendskabet til nævnets lovgrundlag og virksomhed. Denne beretning og nævnets tidligere beretninger, oplysninger om nævnets lovgrundlag og virksomhed, samt en opdateret liste over autoriserede psykologer findes på Psykolognævnets hjemmeside Psykolognævnets sekretariat, juni

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Psykolognævnets sammensætning og sekretariat 5 2. Lovgrundlaget m.v. for Psykolognævnets virksomhed 7 3. Autorisation autorisationsordningen af A. Retningslinjer for den praktiske uddannelse 11 B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år 12 C. Konfrontationstimer 12 D. Supervision 14 E. Eksempel på konkret afgørelse 17 F. Sammenhæng i autorisationsuddannelsen Titelbeskyttelse Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog 20 A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet 20 B. Statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EU-regler 21 C. Statsborgere i tredjelande, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med 25 D. Ansøgnings- og behandlingsprocedure for ansøgninger efter punkt B og C 25 E. Ansøgning om autorisation Rammer for psykologers faglighed Generelt om Psykolognævnets tilsynsvirksomhed 32 A. Generelle hensyn i tilsynsvirksomheden 32 B. Opgaver og sanktioner 33 C. Sagens kilde 34 D. Klager over autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet 35 3

4 8. Psykolognævnets tilsyn praksis og udtalelser 36 A. Undersøgelsesopgaver 37 B. Underretninger efter servicelovens kap C. Forældreansvarslovens D. Generelt om erklæringer/udtalelsers faglige grundlag58 E. Behandlingsopgaver 62 F. Anvendelse af diagnoser 63 G. Konsulentopgaver Psykologers markedsføring af sundhedsydelser Statistik vedrørende autorisationer, afgørelser i tilsynssager og afgørelser i sager om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 67 A. Autorisationer 67 B. Afgørelser i tilsynssager 68 C. Afgørelser i sager om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog pr. år i årene

5 Kapitel 1 Psykolognævnets sammensætning og sekretariat Nævnets funktionsperiode har været fra 1. maj 2010 til udgangen af april Nævnet udpeges af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i det efterfølgende Socialministeren. Nævnets sammensætning i nævnsperioden fra 1. maj 2010 til udgangen af april 2014: Udpeget af Socialministeren: Kontorchef Eva Pedersen, formand Sekretariatschef Frode Svendsen, stedfortræder Udpeget af Socialministeren efter indstilling fra: - Undervisningsministeren: Centerchef Ane Stalknecht Stedfortræder: Pædagogisk chef Jan Kirkegaard - Ministeren for Sundhed og Forebyggelse: Chefkonsulent Eva Bidstrup Stedfortræder: Overlæge Torben Hærslev - Kommunernes Landsforening: Direktør Knud Sterregaard Stedfortræder: Niels Bjerrum fra til Stedfortræder: Henrik Casper fra til Stedfortræder: Konsulent Helle Steiness Olsen fra Danske Regioner: Regionsrådsmedlem Thyge Nielsen Stedfortræder: Regionsrådsmedlem Hanne Andersen 5

6 - Københavns og Frederiksberg kommuner: Bo Sand Stedfortræder: Margot Jørgensen fra til Stedfortræder: Søren Graff fra Danske Handicaporganisationer: Elsebeth Lundsteen Stedfortræder: Mikael Fenger - Dansk Psykolog Forening: Mag.art. Mariann Hansen Stedfortræder: Psykolog Christian Pasgaard Psykolog Line Thatt Jensen Stedfortræder: Psykolog Pernille Forchhammer Psykolognævnets sekretariat, marts 2014: Sekretariatschef Frode Svendsen, fuldmægtig Krystyna Paulina Jensen, fuldmægtig Tina Simonsen, fuldmægtig Camilla Spanggaard Stockholm og kontorfunktionær Majken Rubæk Lindegaard. Sekretariatet har til huse i Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K. 6

7 Kapitel 2 Lovgrundlaget m.v. for Psykolognævnets virksomhed A. Lov om psykologer m.v. Lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012 om psykologer m.v. (psykologloven), danner lovgrundlaget for Psykolognævnets virksomhed. Lovbekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. Med lovens ikrafttræden blev Psykolognævnet autorisationsmyndighed og tilsynsmyndighed over for autoriserede psykologer. Titlen psykolog og titlen autoriseret psykolog blev beskyttet. Psykolognævnet er en selvstændig myndighed under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forkortet Socialministeriet. Psykolognævnet består af 9 medlemmer og et tilsvarende antal personlige stedfortrædere. Nævnet udpeges af Socialministeren. Psykolognævnets medlemmer udpeges for 4 år. Nævnet består af én repræsentant udnævnt direkte af socialministeren, samt 8 medlemmer udnævnt af socialministeren efter indstilling fra sundhedsministeren, undervisningsministeren, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening, Danske Handicaporganisationer og Dansk Psykolog Forening. Psykolognævnet har to hovedopgaver: at meddele autorisationer og at føre tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed. Psykolognævnets afgørelser i autorisationssager og i tilsynssager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. B. Psykolognævnets forretningsorden I medfør af psykologlovens 17, stk. 5, er Psykolognævnets forretningsorden fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 1994 af forretningsorden for Psykolognævnet. Bekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. 7

8 C. Retningslinjer for den praktiske uddannelse I medfør af psykologlovens 2, stk. 1, nr. 2, har Psykolognævnet fastsat retningslinjer for den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation. De gældende retningslinjer for autorisationsuddannelsen, som er fra december 2002, er nærmere beskrevet i beretningens kapitel 3, og de findes på Psykolognævnets hjemmeside. D. Bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 udstedt i medfør af psykologlovens 2, stk. 4, er der fastsat regler om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog. Der skal betales et gebyr på kr. for meddelelse af autorisation. Gebyret skal indbetales til Socialministeriet, før Psykolognævnet kan udstede autorisationsbevis. Bekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. E. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser I medfør af psykologlovens 14, stk. 1 og 23, stk. 2 har Socialministeriet fastsat nærmere retningslinjer for autoriserede psykologers journalpligt, jf. bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser Indholdet af denne pligt er nærmere beskrevet i Psykolognævnets vejledning om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (journaler), jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september Socialministeriets bekendtgørelse og Psykolognævnets vejledning findes på Psykolognævnets hjemmeside. F. Straffelovens 152 og 152 c - f, retsplejelovens 170, stk. 3 og 169, servicelovens 154 og retssikkerhedslovens 11 a - c Ved ændringen i psykologloven ved lov nr. 207 af 27. marts 2000 er der i psykologlovens 21, stk. 2, indført en bestemmelse om, at reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens 152 og 152 c - f, finder tilsvarende anvendelse for psykologer. I medfør af psykologlovens 21, stk. 2 er alle psykologer omfattet af straffelovens regler i 152 og 152 c - f om tavshedspligt 8

9 uanset, om de har autorisation og uafhængigt af, om de arbejder for en offentlig myndighed. Da alle psykologer er omfattet af straffelovens regler i 152 og 152 c - f om tavshedspligt, er alle psykologer også omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens 170, stk. 3, hvorefter retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning. Herudover er tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens 169, hvorefter sådanne personer ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt, jf. dog 169, stk. 2. Forvaltningslovens og straffelovens regler om tavshedspligt samt retsplejelovens regler om vidneudelukkelse findes på Psykolognævnets hjemmeside. Der foreligger ikke en krænkelse af tavshedspligten, hvis psykologen er forpligtet til at videregive oplysninger eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, jf. straffelovens 152 e. Efter 11 a - c i lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan en myndighed forlange at få oplysninger fra en række myndigheder m.v., der er nævnt i 11 a, stk. 1. Psykologer har endvidere pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. kap. 27 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 5. september G. Lov om markedsføring af sundhedsydelser Ved lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser blev det fastsat, at Psykolognævnet fører tilsyn med psykologers markedsføring efter loven, og at Psykolognævnet som led i tilsynet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen og søge iværksat sanktioner for overtrædelser af lovens bestemmelser om markedsføring. 9

10 Psykologers markedsføring af sundhedsydelser er nærmere beskrevet i kapitel 9. Lov om markedsføring af sundhedsydelser findes på Psykolognævnets hjemmeside. H. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF og overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november Direktivet er endnu ikke implementeret. Psykolognævnet er kompetent myndighed i forhold til psykologerhvervet i Danmark. Psykolognævnet træffer afgørelser om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i EU/EØS-lande af EU/EØSstatsborgere efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 26. november I forhold til psykologer, som er statsborgere i de nordiske lande, udsteder Psykolognævnet autorisation som psykolog, hvis de pågældende har fået autorisation som psykolog i et af de nordiske lande, jf. reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med senere ændringer. Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer er beskrevet i beretningens kapitel 5. 10

11 Kapitel 3 Autorisation - autorisationsordningen af 2002 A. Retningslinjer for den praktiske uddannelse Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse blev første gang udformet i 1994, og der blev foretaget mindre justeringer i april En mere omfattende ændring af autorisationsbetingelserne trådte i kraft den 1. januar 2003 på baggrund af en indstilling fra en af Psykolognævnet nedsat arbejdsgruppe. Autorisationen er en generalistautorisation, som omfatter både det kliniske område og organisationsområdet. Udgangspunktet for de gældende retningslinjer for autorisationsuddannelsen er, at autorisationen har til formål at bidrage til, at borgerne modtager en kvalificeret psykologydelse. Autorisationsuddannelsen skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig forskelligartede opgaver inden for de to hovedområder: udredning og intervention. I autorisationsuddannelsen er den faglige vejledning/supervision et væsentligt element, der skal bidrage til, at psykologen udvikler sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention. 11

12 B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år De lovmæssige krav til den praktiske uddannelse/autorisationsuddannelses varighed fremgår af psykologlovens 2, stk. 1, hvori der forudsættes et virke svarende til mindst 2 år på fuld tid. De gældende retningslinjer af december 2002 sikrer, at psykologfagligt arbejde i både offentligt som privat regi, herunder selvstændig psykologvirksomhed og ulønnet psykologfagligt arbejde, kan medregnes i autorisationsuddannelsen. Det er dog et krav, at det enkelte arbejdsforhold, der skal indgå i autorisationsuddannelsen, har et omfang på mindst 15 timer om ugen i en periode på mindst 5 måneder. Arbejdsforholdet skal indeholde konfrontationstimer, og der skal foreligge dokumentation for supervision modtaget på det psykologfaglige arbejde, som stillingen har indeholdt. Der skal være sammenhæng mellem arbejdets omfang og indhold og den supervision, som psykologen har modtaget på sit arbejde med udredning og intervention. Hvis den dokumenterede supervision ikke er modtaget i en dokumenteret ansættelsesperiode, vil den ikke kunne medregnes i den samlede autorisationsuddannelse. Supervisionen vil ikke kunne medregnes til den samlede autorisationsuddannelse, hvis det arbejde, som psykologen har modtaget supervision i, ikke opfylder kravene til arbejdets omfang og indhold. C. Konfrontationstimer Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at psykologen har haft konfrontationstimer under arbejdet med udredning og intervention. Ved konfrontationstimer forstås det antal timer, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienten: individ, gruppe eller organisation. Ofte vil der i den enkelte session være tale om både udredning og intervention. Der skal dokumenteres mindst 500 konfrontationstimer i forbindelse med udredningsopgaver og mindst 500 konfrontationstimer som led i interventionsopgaver, dvs. i alt mindst konfrontationstimer. Ud af det samlede antal konfrontationstimer med udredning og intervention skal psykologen have haft mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen individ og mindst 200 konfronta- 12

13 tionstimer enten med målgruppen gruppe eller med målgruppen organisation. Der er ikke fastsat krav om, hvordan konfrontationstimerne med målgrupperne skal være fordelt på udredning og intervention. De timer, hvor psykologen ikke sidder ansigt til ansigt med klienten, men foretager indsamling af informationer om klienten fra andre personer eller myndigheder, journalføring, rapportskrivning og lignende, er ikke konfrontationstimer. I forskningsstillinger vil interviewdelen af et projekt med åbne spørgsmål, gennemført af psykologen, ofte kunne medregnes som konfrontationstimer til den praktiske uddannelse, når der er modtaget supervision på det pågældende interviewforløb. Når det gælder ansættelser i administrative stillinger, vil de psykologfaglige opgaver i stillingen, som indebærer vejledning af personalet med udgangspunkt i psykologens faglige baggrund, kunne medregnes i autorisationsuddannelsen. Rene undervisningsstillinger kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse. Indgår der i en undervisningsstilling opgaver med faglig vejledning, som ikke stiler imod eksamen, vil konfrontationstimer i forbindelse med disse opgaver kunne medregnes til den praktiske uddannelse, dog under forudsætning af, at psykologen har modtaget supervision på disse opgaver. Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at antallet af konfrontationstimer i løbet af den praktiske uddannelse dokumenteres med underskrift fra den, som er fagligt ansvarlig for psykologens virke, og som tegner arbejdsgiveren. Når der er tale om en privatpraktiserende psykolog, underskriver psykologen selv på tro og love dokumentationen for konfrontationstimer. Den privatpraktiserende psykolog vedlægger samtidig en opgørelse fra en revisor over bruttoindtægter i den periode, som psykologen ønsker at medregne til autorisation. Telefonkonsultationer medregnes ikke som konfrontationstimer i den praktiske uddannelse. En autorisationsuddannelse skal kunne dokumenteres. Det kan derfor anbefales, at der fra starten af arbejdsforløbet foreligger en aftale mellem psykologen og arbejdspladsen om opsamlingen og optællingen af gennemførte konfrontationstimer, ligesom der skal være aftaler om supervision m.v. Man bør i en sådan aftale sikre sig, at der er klarhed over, hvem der underskriver den blanket, som ved forløbets afslutning skal dokumentere 13

14 ansøgerens praktiske arbejde, og hvordan den fagligt ansvarlige kan følge med i opsamlingen af konfrontationstimer i løbet af den tid, som den praktiske uddannelse varer. Det anbefales således, at arbejdspladsens ledelse er orienteret om autorisationsuddannelsen og om den afsluttende ansøgning om autorisation. Det er vigtigt for dokumentationen af den praktiske uddannelse, at både ansøgeren og arbejdsgiveren opretholder et overblik over antallet af ansøgerens konfrontationstimer fordelt på både målgruppe og hovedområde. Dette overblik kan sikre, at ansøgeren i sidste ende har det antal konfrontationstimer, som kræves til autorisation, og at arbejdsgiveren/den fagligt ansvarlige er tryg ved at underskrive den dokumentation, som skal indsendes sammen med ansøgningen om autorisation. Psykolognævnet har ikke fastsat retningslinjer for, hvor mange konfrontationstimer en given stilling bør indeholde. Optællingen sker på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i psykologens opgaver og efter aftale mellem ansøgeren og den fagligt ansvarlige. Psykolognævnet baserer sin afgørelse om autorisation på de oplysninger, som er påført blanketten Praktisk Arbejde, som er bekræftet af den fagligt ansvarlige. D. Supervision Psykologen skal have modtaget supervision svarende til mindst 160 timer på sit arbejde med udredning og intervention. Heraf skal mindst 40 timer være modtaget i form af individuel supervision og mindst 40 timer i form af supervision i gruppe. Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget af én og samme eksterne supervisor. Der skal være sammenhæng mellem arbejdets omfang og indhold og den supervision, som psykologen har modtaget på sit arbejde med udredning og intervention. Hvis den dokumenterede supervision ikke er modtaget i en ansættelsesperiode, vil supervisionen ikke kunne medregnes i den samlede autorisationsuddannelse. Supervisionen vil ikke kunne medregnes til den samlede autorisationsuddannelse, hvis det arbejde, som psykologen har modtaget supervision i, ikke opfylder kravene til arbejdets omfang og indhold. a. Supervisorens kvalifikationer Det fremgår af retningslinjerne, at psykologer, som yder supervision i forbindelse med autorisationsuddannelsen, skal være 14

15 autoriserede og have virket som psykolog i mindst 3 år efter kandidateksamen, for at supervisionen kan medregnes til autorisationsuddannelsen. Psykolognævnet kan ud fra en konkret vurdering godkende supervision modtaget hos en supervisor med en anden akademisk baggrund. Det skal tydeligt fremgå, at supervisionen har ligget inden for supervisorens fagområde, og at supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet. Supervisionen kan ikke godkendes med mere end 25 timer. b. Ekstern supervision Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget fra én og samme eksterne supervisor. Udgangspunktet for et eksternt supervisionsforløb er, at den eksterne supervision kan tilføje autorisationsuddannelsen en dimension og bredde, som ikke kan forventes opnået ved et internt supervisionsforløb. I vurderingen af, hvorvidt der er tale om ekstern supervision har nævnet i behandlingen af konkrete sager lagt vægt på følgende: at supervisanden gennem den eksterne supervisor får mulighed for at komme i kontakt med andre faglige synspunkter, andre faglige arbejdsmetoder og et andet fagligt arbejdsmiljø end det, som findes på supervisandens arbejdsplads, at der er administrativ og faglig adskillelse mellem de to arbejdspladser, at hver af de to arbejdspladser har selvstændig faglig ledelse, at der mellem arbejdspladserne er en vis geografisk afstand, at der mellem arbejdspladserne ikke findes fælles fagligt miljø, at der mellem supervisorens og supervisandens arbejdspladser ikke findes et arbejdsmæssigt/kollegialt fællesskab, for eksempel deltagelse i fælles undervisning, supervision, konferencer m.v., at der ikke afholdes fælles faglige møder med deltagelse af psykologer fra både supervisors og supervisandens arbejdsplads, og 15

16 at der mellem psykologer fra de to arbejdspladser ikke er den tætte kontakt, som man ellers ville forvente at finde mellem faglige arbejdskolleger. c. Supervision ved telefon eller Skype Supervision skal som udgangspunkt foregå ansigt til ansigt, forstået således, at supervisor og supervisand er til stede i samme lokale. Nævnet har dog i særlige tilfælde godkendt, at telefonisk supervision kan benyttes i forbindelse med ophold i Grønland. I et enkelt tilfælde har nævnet godkendt supervision ved brug af internet billedemedieprogrammet Skype i forbindelse med et ophold i Mellemamerika. Nævnet har i disse tilfælde efter en konkret vurdering godkendt 20 timers individuel telefonisk/skype supervision under forudsætning af, at supervisanden herudover modtager et tilsvarende antal timers ansigt til ansigt supervision hos samme supervisor. Nævnet har drøftet spørgsmålet vedrørende en generel anerkendelse af supervision, der foregår gennem anvendelse af f.eks. IT baserede kommunikationsmidler med henblik på anerkendelse af denne i forbindelse med autorisationsuddannelen. Nævnet har ikke endnu fastsat retningslinjer herom. d. Supervision fra nærtstående familiemedlemmer Supervision modtaget fra nærtstående familiemedlemmer, herunder ægtefælle, kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation. e. Dokumentation Ved nævnets vurdering af den praktiske uddannelse gælder, at et praktisk virke og supervision hører sammen. Kun supervision, som er modtaget under et godkendt arbejdsforhold, kan medregnes til den praktiske uddannelse, og tilsvarende kan kun arbejdsforhold, hvorunder der er modtaget supervision, indgå i autorisationsgrundlaget. For ethvert forløb, som ønskes medregnet til den praktiske uddannelse, skal der således foreligge dokumentation for både det udførte praktiske arbejde og for den supervision, som er modtaget. Supervision forudsættes dokumenteret på den blanket, som Psykolognævnet har udarbejdet til dette formål. På blanketten skal alle relevante rubrikker udfyldes, og alle evt. supplerende oplysninger vedrørende supervisorens faglige kvalifikationer, skal indsendes. 16

17 E. Eksempel på konkret afgørelse Supervision modtaget ved andre akademiske faggrupper end psykologer (2009) Psykolognævnet behandlede en ansøgning om autorisation fra en psykolog, der i forbindelse med en arbejdsperiode udelukkende havde modtaget supervision fra en person med anden faglig baggrund end psykolog. Udgangspunktet for autorisationsordningen for psykologer er generelt at understøtte og udbygge psykologernes psykologfaglige kompetencer og fastholde en psykologfaglig profil. Nævnets afgørelse Nævnet vurderede, at den modtagne supervision ved den person med anden faglig baggrund end psykolog ikke kunne medregnes til autorisation. Da det var den eneste supervision i den pågældende arbejdsperiode, kunne arbejdsperioden og konfrontationstimer i denne periode heller ikke medregnes til autorisation. F. Sammenhæng i autorisationsuddannelsen Psykolognævnet har i flere konkrete sager udtalt, at der skal være sammenhæng og samtidighed i autorisationsuddannelsen. Efter Psykolognævnets retningslinjer for autorisationsuddannelsen, kan der til autorisation kun medregnes arbejdsperioder med en ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer. Nævnet har på et nævnsmøde udtalt: en ugentlig arbejdstid på mindre end 15 timer kan ikke medregnes i autorisationsuddannelsen, og dermed kan de konfrontationstimer og den supervision, som ansøgeren har haft i det pågældende arbejdsforløb, heller ikke medregnes i autorisationsgrundlaget. Vedrørende ulønnet arbejde har nævnet besluttet at: ulønnet psykologfagligt arbejde efter en konkret vurdering, vil kunne medregnes til den praktiske uddannelse, hvis arbejdets omfang og indhold er dokumenteret. Arbejdsperioder med mindre end 15 ugentlige timers ulønnet psykologfagligt arbejde medregnes ikke. Ved både lønnet og ulønnet psykologfagligt arbejde hos samme arbejdsgiver kan det samlede timetal medregnes. Retningslinjerne findes på Psykolognævnets hjemmeside. 17

18 Kapitel 4 Titelbeskyttelse Titlerne psykolog og autoriseret psykolog er beskyttede her i landet i medfør af reglerne i lov om psykologer m.v. Titlen psykolog må kun anvendes af en person, der har bestået kandidateksamen i psykologi eller en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution, jf. 21 i lov om psykologer m.v. Forbuddet mod at betegne sig som psykolog, hvis man ikke har den krævede kandidateksamen, omfatter også sammensatte betegnelser, hvori "psykolog" indgår, for eksempel erhvervspsykolog, idrætspsykolog m.v. Man har kun ret til at betegne sig som autoriseret psykolog, hvis man har fået autorisation som psykolog efter 2 og 19, stk. 2, jf. 1 i lov om psykologer m.v. For at blive autoriseret psykolog skal man have bestået kandidateksamen i psykologi eller psykologisk-pædagogisk kandidateksamen her i landet og have gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed, jf. 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v. Psykolognævnet kan endvidere meddele autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en psykologuddannelse, som kan sidestilles med den danske psykologuddannelse og den supplerende praktiske uddannelse i 2, stk. 1, jf. 19, stk

19 Psykolognævnet meddeler autorisationer og fører tilsyn med autoriserede psykologer, jf. 17, stk. 4 og 2 og 19, stk. 2. Uberettiget anvendelse af betegnelsen psykolog eller autoriseret psykolog straffes med bøde, jf. 23, stk. 1. Enhver, som bliver bekendt med overtrædelser af psykologlovens 1 og/eller 21, kan derfor anmelde det pågældende forhold til politiet. 19

20 Kapitel 5 Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Med lov om psykologer m.v. er der sat en lovmæssig ramme for psykologerhvervet. Med en udenlandsk psykologuddannelse kan man arbejde her i landet, men man kan ikke benytte titlen psykolog uden en godkendelse fra Psykolognævnet. Man kan heller ikke benytte titlen autoriseret psykolog uden en autorisation fra Psykolognævnet. Se nærmere herom i kapitel 4. Psykolognævnet kan udstede autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i psykologlovens 2, stk. 1, nævnte uddannelser, jf. psykologlovens 19, stk. 2. Der gælder forskellige regelsæt for anerkendelse af uddannelse gennemført i udlandet afhængig af i hvilket land, ansøgeren er statsborger, og hvor uddannelsen er gennemført. A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Statsborgere i et nordisk land, som har opnået godkendelse (autorisation) som psykolog i et af de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), er omfattet af reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, 20

21 Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med senere ændringer. Disse ansøgere har umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark, jf. 2 i bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. En ansøgning om autorisation sendes til Psykolognævnet ved anvendelse af Psykolognævnets ansøgningsskema for autorisation. Skemaet kan rekvireres på Psykolognævnets hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til Psykolognævnet. Ansøgningen skal vedlægges: Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, for eksempel i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas og kopi af eventuel navneforandringsattest/vielsesattest samt dansk CPR-nr., hvis dette foreligger. Dokumentation for uddannelsen (bekræftet kopi af eksamensbevis) Dokumentation for godkendelsen (autorisation) i et nordisk land i form af bekræftet kopi af autorisationen. B. Statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EUregler Statsborgere i et EU-land og i et EØS-land (fx Island, Norge og Liechtenstein) eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, er omfattet af reglerne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005, jf. bekendtgørelse nr af 26. november 2007 om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer. Nordiske statsborgere er omfattet af både den nordiske overenskomst og Rådets direktiv, og har derfor mulighed for at vælge, om de vil ansøge om anerkendelse efter den nordiske overenskomst eller efter Rådets direktiv. 21

Psykolognævnet. Beretning. januar 2004 - december 2005

Psykolognævnet. Beretning. januar 2004 - december 2005 Psykolognævnet Beretning januar 2004 - december 2005 1 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: 87-7546-467-5 Pris for "Beretning ":

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere