Psykolognævnet. Beretning. Januar december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013"

Transkript

1 Psykolognævnet Beretning Januar december

2 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter perioden fra 2010 til Beretningen redegør for nævnets virksomhed, for nævnets sammensætning og for lovgrundlaget for nævnets virksomhed. Beretningen indeholder desuden en beskrivelse af nævnets praksis i tilsynssager og autorisationssager. I beretningen omtales en del eksempler på afgørelser i tilsynssager, som er illustrative for de problemstillinger som nævnet har taget stilling til. Derudover indeholder beretningen oplysninger om grundlaget for nævnets anerkendelse af udenlandske uddannelser. Beretningen indeholder endvidere statistiske oplysninger vedrørende autorisation af psykologer og tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed. Det er formålet med beretningen at udbrede kendskabet til nævnets lovgrundlag og virksomhed. Denne beretning og nævnets tidligere beretninger, oplysninger om nævnets lovgrundlag og virksomhed, samt en opdateret liste over autoriserede psykologer findes på Psykolognævnets hjemmeside Psykolognævnets sekretariat, juni

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Psykolognævnets sammensætning og sekretariat 5 2. Lovgrundlaget m.v. for Psykolognævnets virksomhed 7 3. Autorisation autorisationsordningen af A. Retningslinjer for den praktiske uddannelse 11 B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år 12 C. Konfrontationstimer 12 D. Supervision 14 E. Eksempel på konkret afgørelse 17 F. Sammenhæng i autorisationsuddannelsen Titelbeskyttelse Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog 20 A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet 20 B. Statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EU-regler 21 C. Statsborgere i tredjelande, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med 25 D. Ansøgnings- og behandlingsprocedure for ansøgninger efter punkt B og C 25 E. Ansøgning om autorisation Rammer for psykologers faglighed Generelt om Psykolognævnets tilsynsvirksomhed 32 A. Generelle hensyn i tilsynsvirksomheden 32 B. Opgaver og sanktioner 33 C. Sagens kilde 34 D. Klager over autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet 35 3

4 8. Psykolognævnets tilsyn praksis og udtalelser 36 A. Undersøgelsesopgaver 37 B. Underretninger efter servicelovens kap C. Forældreansvarslovens D. Generelt om erklæringer/udtalelsers faglige grundlag58 E. Behandlingsopgaver 62 F. Anvendelse af diagnoser 63 G. Konsulentopgaver Psykologers markedsføring af sundhedsydelser Statistik vedrørende autorisationer, afgørelser i tilsynssager og afgørelser i sager om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 67 A. Autorisationer 67 B. Afgørelser i tilsynssager 68 C. Afgørelser i sager om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog pr. år i årene

5 Kapitel 1 Psykolognævnets sammensætning og sekretariat Nævnets funktionsperiode har været fra 1. maj 2010 til udgangen af april Nævnet udpeges af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i det efterfølgende Socialministeren. Nævnets sammensætning i nævnsperioden fra 1. maj 2010 til udgangen af april 2014: Udpeget af Socialministeren: Kontorchef Eva Pedersen, formand Sekretariatschef Frode Svendsen, stedfortræder Udpeget af Socialministeren efter indstilling fra: - Undervisningsministeren: Centerchef Ane Stalknecht Stedfortræder: Pædagogisk chef Jan Kirkegaard - Ministeren for Sundhed og Forebyggelse: Chefkonsulent Eva Bidstrup Stedfortræder: Overlæge Torben Hærslev - Kommunernes Landsforening: Direktør Knud Sterregaard Stedfortræder: Niels Bjerrum fra til Stedfortræder: Henrik Casper fra til Stedfortræder: Konsulent Helle Steiness Olsen fra Danske Regioner: Regionsrådsmedlem Thyge Nielsen Stedfortræder: Regionsrådsmedlem Hanne Andersen 5

6 - Københavns og Frederiksberg kommuner: Bo Sand Stedfortræder: Margot Jørgensen fra til Stedfortræder: Søren Graff fra Danske Handicaporganisationer: Elsebeth Lundsteen Stedfortræder: Mikael Fenger - Dansk Psykolog Forening: Mag.art. Mariann Hansen Stedfortræder: Psykolog Christian Pasgaard Psykolog Line Thatt Jensen Stedfortræder: Psykolog Pernille Forchhammer Psykolognævnets sekretariat, marts 2014: Sekretariatschef Frode Svendsen, fuldmægtig Krystyna Paulina Jensen, fuldmægtig Tina Simonsen, fuldmægtig Camilla Spanggaard Stockholm og kontorfunktionær Majken Rubæk Lindegaard. Sekretariatet har til huse i Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K. 6

7 Kapitel 2 Lovgrundlaget m.v. for Psykolognævnets virksomhed A. Lov om psykologer m.v. Lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012 om psykologer m.v. (psykologloven), danner lovgrundlaget for Psykolognævnets virksomhed. Lovbekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. Med lovens ikrafttræden blev Psykolognævnet autorisationsmyndighed og tilsynsmyndighed over for autoriserede psykologer. Titlen psykolog og titlen autoriseret psykolog blev beskyttet. Psykolognævnet er en selvstændig myndighed under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forkortet Socialministeriet. Psykolognævnet består af 9 medlemmer og et tilsvarende antal personlige stedfortrædere. Nævnet udpeges af Socialministeren. Psykolognævnets medlemmer udpeges for 4 år. Nævnet består af én repræsentant udnævnt direkte af socialministeren, samt 8 medlemmer udnævnt af socialministeren efter indstilling fra sundhedsministeren, undervisningsministeren, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening, Danske Handicaporganisationer og Dansk Psykolog Forening. Psykolognævnet har to hovedopgaver: at meddele autorisationer og at føre tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed. Psykolognævnets afgørelser i autorisationssager og i tilsynssager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. B. Psykolognævnets forretningsorden I medfør af psykologlovens 17, stk. 5, er Psykolognævnets forretningsorden fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 1994 af forretningsorden for Psykolognævnet. Bekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. 7

8 C. Retningslinjer for den praktiske uddannelse I medfør af psykologlovens 2, stk. 1, nr. 2, har Psykolognævnet fastsat retningslinjer for den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation. De gældende retningslinjer for autorisationsuddannelsen, som er fra december 2002, er nærmere beskrevet i beretningens kapitel 3, og de findes på Psykolognævnets hjemmeside. D. Bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 udstedt i medfør af psykologlovens 2, stk. 4, er der fastsat regler om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog. Der skal betales et gebyr på kr. for meddelelse af autorisation. Gebyret skal indbetales til Socialministeriet, før Psykolognævnet kan udstede autorisationsbevis. Bekendtgørelsen findes på Psykolognævnets hjemmeside. E. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser I medfør af psykologlovens 14, stk. 1 og 23, stk. 2 har Socialministeriet fastsat nærmere retningslinjer for autoriserede psykologers journalpligt, jf. bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser Indholdet af denne pligt er nærmere beskrevet i Psykolognævnets vejledning om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (journaler), jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september Socialministeriets bekendtgørelse og Psykolognævnets vejledning findes på Psykolognævnets hjemmeside. F. Straffelovens 152 og 152 c - f, retsplejelovens 170, stk. 3 og 169, servicelovens 154 og retssikkerhedslovens 11 a - c Ved ændringen i psykologloven ved lov nr. 207 af 27. marts 2000 er der i psykologlovens 21, stk. 2, indført en bestemmelse om, at reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens 152 og 152 c - f, finder tilsvarende anvendelse for psykologer. I medfør af psykologlovens 21, stk. 2 er alle psykologer omfattet af straffelovens regler i 152 og 152 c - f om tavshedspligt 8

9 uanset, om de har autorisation og uafhængigt af, om de arbejder for en offentlig myndighed. Da alle psykologer er omfattet af straffelovens regler i 152 og 152 c - f om tavshedspligt, er alle psykologer også omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens 170, stk. 3, hvorefter retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning. Herudover er tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens 169, hvorefter sådanne personer ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt, jf. dog 169, stk. 2. Forvaltningslovens og straffelovens regler om tavshedspligt samt retsplejelovens regler om vidneudelukkelse findes på Psykolognævnets hjemmeside. Der foreligger ikke en krænkelse af tavshedspligten, hvis psykologen er forpligtet til at videregive oplysninger eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, jf. straffelovens 152 e. Efter 11 a - c i lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan en myndighed forlange at få oplysninger fra en række myndigheder m.v., der er nævnt i 11 a, stk. 1. Psykologer har endvidere pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. kap. 27 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 5. september G. Lov om markedsføring af sundhedsydelser Ved lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser blev det fastsat, at Psykolognævnet fører tilsyn med psykologers markedsføring efter loven, og at Psykolognævnet som led i tilsynet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen og søge iværksat sanktioner for overtrædelser af lovens bestemmelser om markedsføring. 9

10 Psykologers markedsføring af sundhedsydelser er nærmere beskrevet i kapitel 9. Lov om markedsføring af sundhedsydelser findes på Psykolognævnets hjemmeside. H. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF og overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november Direktivet er endnu ikke implementeret. Psykolognævnet er kompetent myndighed i forhold til psykologerhvervet i Danmark. Psykolognævnet træffer afgørelser om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i EU/EØS-lande af EU/EØSstatsborgere efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 26. november I forhold til psykologer, som er statsborgere i de nordiske lande, udsteder Psykolognævnet autorisation som psykolog, hvis de pågældende har fået autorisation som psykolog i et af de nordiske lande, jf. reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med senere ændringer. Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer er beskrevet i beretningens kapitel 5. 10

11 Kapitel 3 Autorisation - autorisationsordningen af 2002 A. Retningslinjer for den praktiske uddannelse Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse blev første gang udformet i 1994, og der blev foretaget mindre justeringer i april En mere omfattende ændring af autorisationsbetingelserne trådte i kraft den 1. januar 2003 på baggrund af en indstilling fra en af Psykolognævnet nedsat arbejdsgruppe. Autorisationen er en generalistautorisation, som omfatter både det kliniske område og organisationsområdet. Udgangspunktet for de gældende retningslinjer for autorisationsuddannelsen er, at autorisationen har til formål at bidrage til, at borgerne modtager en kvalificeret psykologydelse. Autorisationsuddannelsen skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig forskelligartede opgaver inden for de to hovedområder: udredning og intervention. I autorisationsuddannelsen er den faglige vejledning/supervision et væsentligt element, der skal bidrage til, at psykologen udvikler sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention. 11

12 B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år De lovmæssige krav til den praktiske uddannelse/autorisationsuddannelses varighed fremgår af psykologlovens 2, stk. 1, hvori der forudsættes et virke svarende til mindst 2 år på fuld tid. De gældende retningslinjer af december 2002 sikrer, at psykologfagligt arbejde i både offentligt som privat regi, herunder selvstændig psykologvirksomhed og ulønnet psykologfagligt arbejde, kan medregnes i autorisationsuddannelsen. Det er dog et krav, at det enkelte arbejdsforhold, der skal indgå i autorisationsuddannelsen, har et omfang på mindst 15 timer om ugen i en periode på mindst 5 måneder. Arbejdsforholdet skal indeholde konfrontationstimer, og der skal foreligge dokumentation for supervision modtaget på det psykologfaglige arbejde, som stillingen har indeholdt. Der skal være sammenhæng mellem arbejdets omfang og indhold og den supervision, som psykologen har modtaget på sit arbejde med udredning og intervention. Hvis den dokumenterede supervision ikke er modtaget i en dokumenteret ansættelsesperiode, vil den ikke kunne medregnes i den samlede autorisationsuddannelse. Supervisionen vil ikke kunne medregnes til den samlede autorisationsuddannelse, hvis det arbejde, som psykologen har modtaget supervision i, ikke opfylder kravene til arbejdets omfang og indhold. C. Konfrontationstimer Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at psykologen har haft konfrontationstimer under arbejdet med udredning og intervention. Ved konfrontationstimer forstås det antal timer, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienten: individ, gruppe eller organisation. Ofte vil der i den enkelte session være tale om både udredning og intervention. Der skal dokumenteres mindst 500 konfrontationstimer i forbindelse med udredningsopgaver og mindst 500 konfrontationstimer som led i interventionsopgaver, dvs. i alt mindst konfrontationstimer. Ud af det samlede antal konfrontationstimer med udredning og intervention skal psykologen have haft mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen individ og mindst 200 konfronta- 12

13 tionstimer enten med målgruppen gruppe eller med målgruppen organisation. Der er ikke fastsat krav om, hvordan konfrontationstimerne med målgrupperne skal være fordelt på udredning og intervention. De timer, hvor psykologen ikke sidder ansigt til ansigt med klienten, men foretager indsamling af informationer om klienten fra andre personer eller myndigheder, journalføring, rapportskrivning og lignende, er ikke konfrontationstimer. I forskningsstillinger vil interviewdelen af et projekt med åbne spørgsmål, gennemført af psykologen, ofte kunne medregnes som konfrontationstimer til den praktiske uddannelse, når der er modtaget supervision på det pågældende interviewforløb. Når det gælder ansættelser i administrative stillinger, vil de psykologfaglige opgaver i stillingen, som indebærer vejledning af personalet med udgangspunkt i psykologens faglige baggrund, kunne medregnes i autorisationsuddannelsen. Rene undervisningsstillinger kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse. Indgår der i en undervisningsstilling opgaver med faglig vejledning, som ikke stiler imod eksamen, vil konfrontationstimer i forbindelse med disse opgaver kunne medregnes til den praktiske uddannelse, dog under forudsætning af, at psykologen har modtaget supervision på disse opgaver. Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at antallet af konfrontationstimer i løbet af den praktiske uddannelse dokumenteres med underskrift fra den, som er fagligt ansvarlig for psykologens virke, og som tegner arbejdsgiveren. Når der er tale om en privatpraktiserende psykolog, underskriver psykologen selv på tro og love dokumentationen for konfrontationstimer. Den privatpraktiserende psykolog vedlægger samtidig en opgørelse fra en revisor over bruttoindtægter i den periode, som psykologen ønsker at medregne til autorisation. Telefonkonsultationer medregnes ikke som konfrontationstimer i den praktiske uddannelse. En autorisationsuddannelse skal kunne dokumenteres. Det kan derfor anbefales, at der fra starten af arbejdsforløbet foreligger en aftale mellem psykologen og arbejdspladsen om opsamlingen og optællingen af gennemførte konfrontationstimer, ligesom der skal være aftaler om supervision m.v. Man bør i en sådan aftale sikre sig, at der er klarhed over, hvem der underskriver den blanket, som ved forløbets afslutning skal dokumentere 13

14 ansøgerens praktiske arbejde, og hvordan den fagligt ansvarlige kan følge med i opsamlingen af konfrontationstimer i løbet af den tid, som den praktiske uddannelse varer. Det anbefales således, at arbejdspladsens ledelse er orienteret om autorisationsuddannelsen og om den afsluttende ansøgning om autorisation. Det er vigtigt for dokumentationen af den praktiske uddannelse, at både ansøgeren og arbejdsgiveren opretholder et overblik over antallet af ansøgerens konfrontationstimer fordelt på både målgruppe og hovedområde. Dette overblik kan sikre, at ansøgeren i sidste ende har det antal konfrontationstimer, som kræves til autorisation, og at arbejdsgiveren/den fagligt ansvarlige er tryg ved at underskrive den dokumentation, som skal indsendes sammen med ansøgningen om autorisation. Psykolognævnet har ikke fastsat retningslinjer for, hvor mange konfrontationstimer en given stilling bør indeholde. Optællingen sker på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i psykologens opgaver og efter aftale mellem ansøgeren og den fagligt ansvarlige. Psykolognævnet baserer sin afgørelse om autorisation på de oplysninger, som er påført blanketten Praktisk Arbejde, som er bekræftet af den fagligt ansvarlige. D. Supervision Psykologen skal have modtaget supervision svarende til mindst 160 timer på sit arbejde med udredning og intervention. Heraf skal mindst 40 timer være modtaget i form af individuel supervision og mindst 40 timer i form af supervision i gruppe. Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget af én og samme eksterne supervisor. Der skal være sammenhæng mellem arbejdets omfang og indhold og den supervision, som psykologen har modtaget på sit arbejde med udredning og intervention. Hvis den dokumenterede supervision ikke er modtaget i en ansættelsesperiode, vil supervisionen ikke kunne medregnes i den samlede autorisationsuddannelse. Supervisionen vil ikke kunne medregnes til den samlede autorisationsuddannelse, hvis det arbejde, som psykologen har modtaget supervision i, ikke opfylder kravene til arbejdets omfang og indhold. a. Supervisorens kvalifikationer Det fremgår af retningslinjerne, at psykologer, som yder supervision i forbindelse med autorisationsuddannelsen, skal være 14

15 autoriserede og have virket som psykolog i mindst 3 år efter kandidateksamen, for at supervisionen kan medregnes til autorisationsuddannelsen. Psykolognævnet kan ud fra en konkret vurdering godkende supervision modtaget hos en supervisor med en anden akademisk baggrund. Det skal tydeligt fremgå, at supervisionen har ligget inden for supervisorens fagområde, og at supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet. Supervisionen kan ikke godkendes med mere end 25 timer. b. Ekstern supervision Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget fra én og samme eksterne supervisor. Udgangspunktet for et eksternt supervisionsforløb er, at den eksterne supervision kan tilføje autorisationsuddannelsen en dimension og bredde, som ikke kan forventes opnået ved et internt supervisionsforløb. I vurderingen af, hvorvidt der er tale om ekstern supervision har nævnet i behandlingen af konkrete sager lagt vægt på følgende: at supervisanden gennem den eksterne supervisor får mulighed for at komme i kontakt med andre faglige synspunkter, andre faglige arbejdsmetoder og et andet fagligt arbejdsmiljø end det, som findes på supervisandens arbejdsplads, at der er administrativ og faglig adskillelse mellem de to arbejdspladser, at hver af de to arbejdspladser har selvstændig faglig ledelse, at der mellem arbejdspladserne er en vis geografisk afstand, at der mellem arbejdspladserne ikke findes fælles fagligt miljø, at der mellem supervisorens og supervisandens arbejdspladser ikke findes et arbejdsmæssigt/kollegialt fællesskab, for eksempel deltagelse i fælles undervisning, supervision, konferencer m.v., at der ikke afholdes fælles faglige møder med deltagelse af psykologer fra både supervisors og supervisandens arbejdsplads, og 15

16 at der mellem psykologer fra de to arbejdspladser ikke er den tætte kontakt, som man ellers ville forvente at finde mellem faglige arbejdskolleger. c. Supervision ved telefon eller Skype Supervision skal som udgangspunkt foregå ansigt til ansigt, forstået således, at supervisor og supervisand er til stede i samme lokale. Nævnet har dog i særlige tilfælde godkendt, at telefonisk supervision kan benyttes i forbindelse med ophold i Grønland. I et enkelt tilfælde har nævnet godkendt supervision ved brug af internet billedemedieprogrammet Skype i forbindelse med et ophold i Mellemamerika. Nævnet har i disse tilfælde efter en konkret vurdering godkendt 20 timers individuel telefonisk/skype supervision under forudsætning af, at supervisanden herudover modtager et tilsvarende antal timers ansigt til ansigt supervision hos samme supervisor. Nævnet har drøftet spørgsmålet vedrørende en generel anerkendelse af supervision, der foregår gennem anvendelse af f.eks. IT baserede kommunikationsmidler med henblik på anerkendelse af denne i forbindelse med autorisationsuddannelen. Nævnet har ikke endnu fastsat retningslinjer herom. d. Supervision fra nærtstående familiemedlemmer Supervision modtaget fra nærtstående familiemedlemmer, herunder ægtefælle, kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation. e. Dokumentation Ved nævnets vurdering af den praktiske uddannelse gælder, at et praktisk virke og supervision hører sammen. Kun supervision, som er modtaget under et godkendt arbejdsforhold, kan medregnes til den praktiske uddannelse, og tilsvarende kan kun arbejdsforhold, hvorunder der er modtaget supervision, indgå i autorisationsgrundlaget. For ethvert forløb, som ønskes medregnet til den praktiske uddannelse, skal der således foreligge dokumentation for både det udførte praktiske arbejde og for den supervision, som er modtaget. Supervision forudsættes dokumenteret på den blanket, som Psykolognævnet har udarbejdet til dette formål. På blanketten skal alle relevante rubrikker udfyldes, og alle evt. supplerende oplysninger vedrørende supervisorens faglige kvalifikationer, skal indsendes. 16

17 E. Eksempel på konkret afgørelse Supervision modtaget ved andre akademiske faggrupper end psykologer (2009) Psykolognævnet behandlede en ansøgning om autorisation fra en psykolog, der i forbindelse med en arbejdsperiode udelukkende havde modtaget supervision fra en person med anden faglig baggrund end psykolog. Udgangspunktet for autorisationsordningen for psykologer er generelt at understøtte og udbygge psykologernes psykologfaglige kompetencer og fastholde en psykologfaglig profil. Nævnets afgørelse Nævnet vurderede, at den modtagne supervision ved den person med anden faglig baggrund end psykolog ikke kunne medregnes til autorisation. Da det var den eneste supervision i den pågældende arbejdsperiode, kunne arbejdsperioden og konfrontationstimer i denne periode heller ikke medregnes til autorisation. F. Sammenhæng i autorisationsuddannelsen Psykolognævnet har i flere konkrete sager udtalt, at der skal være sammenhæng og samtidighed i autorisationsuddannelsen. Efter Psykolognævnets retningslinjer for autorisationsuddannelsen, kan der til autorisation kun medregnes arbejdsperioder med en ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer. Nævnet har på et nævnsmøde udtalt: en ugentlig arbejdstid på mindre end 15 timer kan ikke medregnes i autorisationsuddannelsen, og dermed kan de konfrontationstimer og den supervision, som ansøgeren har haft i det pågældende arbejdsforløb, heller ikke medregnes i autorisationsgrundlaget. Vedrørende ulønnet arbejde har nævnet besluttet at: ulønnet psykologfagligt arbejde efter en konkret vurdering, vil kunne medregnes til den praktiske uddannelse, hvis arbejdets omfang og indhold er dokumenteret. Arbejdsperioder med mindre end 15 ugentlige timers ulønnet psykologfagligt arbejde medregnes ikke. Ved både lønnet og ulønnet psykologfagligt arbejde hos samme arbejdsgiver kan det samlede timetal medregnes. Retningslinjerne findes på Psykolognævnets hjemmeside. 17

18 Kapitel 4 Titelbeskyttelse Titlerne psykolog og autoriseret psykolog er beskyttede her i landet i medfør af reglerne i lov om psykologer m.v. Titlen psykolog må kun anvendes af en person, der har bestået kandidateksamen i psykologi eller en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution, jf. 21 i lov om psykologer m.v. Forbuddet mod at betegne sig som psykolog, hvis man ikke har den krævede kandidateksamen, omfatter også sammensatte betegnelser, hvori "psykolog" indgår, for eksempel erhvervspsykolog, idrætspsykolog m.v. Man har kun ret til at betegne sig som autoriseret psykolog, hvis man har fået autorisation som psykolog efter 2 og 19, stk. 2, jf. 1 i lov om psykologer m.v. For at blive autoriseret psykolog skal man have bestået kandidateksamen i psykologi eller psykologisk-pædagogisk kandidateksamen her i landet og have gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed, jf. 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v. Psykolognævnet kan endvidere meddele autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en psykologuddannelse, som kan sidestilles med den danske psykologuddannelse og den supplerende praktiske uddannelse i 2, stk. 1, jf. 19, stk

19 Psykolognævnet meddeler autorisationer og fører tilsyn med autoriserede psykologer, jf. 17, stk. 4 og 2 og 19, stk. 2. Uberettiget anvendelse af betegnelsen psykolog eller autoriseret psykolog straffes med bøde, jf. 23, stk. 1. Enhver, som bliver bekendt med overtrædelser af psykologlovens 1 og/eller 21, kan derfor anmelde det pågældende forhold til politiet. 19

20 Kapitel 5 Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Med lov om psykologer m.v. er der sat en lovmæssig ramme for psykologerhvervet. Med en udenlandsk psykologuddannelse kan man arbejde her i landet, men man kan ikke benytte titlen psykolog uden en godkendelse fra Psykolognævnet. Man kan heller ikke benytte titlen autoriseret psykolog uden en autorisation fra Psykolognævnet. Se nærmere herom i kapitel 4. Psykolognævnet kan udstede autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i psykologlovens 2, stk. 1, nævnte uddannelser, jf. psykologlovens 19, stk. 2. Der gælder forskellige regelsæt for anerkendelse af uddannelse gennemført i udlandet afhængig af i hvilket land, ansøgeren er statsborger, og hvor uddannelsen er gennemført. A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Statsborgere i et nordisk land, som har opnået godkendelse (autorisation) som psykolog i et af de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), er omfattet af reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, 20

21 Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med senere ændringer. Disse ansøgere har umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark, jf. 2 i bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. En ansøgning om autorisation sendes til Psykolognævnet ved anvendelse af Psykolognævnets ansøgningsskema for autorisation. Skemaet kan rekvireres på Psykolognævnets hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til Psykolognævnet. Ansøgningen skal vedlægges: Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, for eksempel i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas og kopi af eventuel navneforandringsattest/vielsesattest samt dansk CPR-nr., hvis dette foreligger. Dokumentation for uddannelsen (bekræftet kopi af eksamensbevis) Dokumentation for godkendelsen (autorisation) i et nordisk land i form af bekræftet kopi af autorisationen. B. Statsborgere i EU/EØS-lande eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er omfattet af EUregler Statsborgere i et EU-land og i et EØS-land (fx Island, Norge og Liechtenstein) eller et land, som EU har indgået aftale med, og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, er omfattet af reglerne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005, jf. bekendtgørelse nr af 26. november 2007 om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer. Nordiske statsborgere er omfattet af både den nordiske overenskomst og Rådets direktiv, og har derfor mulighed for at vælge, om de vil ansøge om anerkendelse efter den nordiske overenskomst eller efter Rådets direktiv. 21

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009.

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 402 Offentligt Pn Psykologuævnet Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Beretningen

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. januar 2004 - december 2005

Psykolognævnet. Beretning. januar 2004 - december 2005 Psykolognævnet Beretning januar 2004 - december 2005 1 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: 87-7546-467-5 Pris for "Beretning ":

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:...

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:... Ansøgningsskema Se eksempel på udfyldelse af blanketten på Psykolognævnets hjemmeside 1. Navn:..... 2. CPR-Nr.:.. Hvis ansøger ikke har et dansk cpr.nr. oplyses i stedet fødselsdato (dd-mm-år). 3. Adresse:..............

Læs mere

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse Autorisationsordning for psykologer Retningslinier for den praktiske uddannelse December 2002 med ændring af maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse 3 Kapitel 2:

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING om frivillig registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser (Udstedt af Præsidiet den 22. juni 1994 med ændringer besluttet af Præsidiet den 6. december 2001 og den 2.

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere