Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov"

Transkript

1 Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan komme til at fungere i en helhed, er det vigtigt at de, der er involverede i gudstjenesten, får mulighed for at forberede sig i god tid. Prædikanten Prædikanten får af Olaf tilsendt en mail (med gudstjenestelederen som cc) om de tekster der er til den pågældende søndag. Gudstjenestelederen kontakter prædikanten ca. én uge før gudstjenesten for at få oplyst hvilken tekst der prædikes over, og hvor han vil lægge fokus, så resten af gudstjenesten kan komme til at ligge i tråd med det. Hvis prædikanten har ønsker om bestemte sange, er det vigtigt at få dem givet videre til den/de der skal spille. Kommer prædikanten langvejs fra, skal der spørges om han ønsker at få frokost inden hjemturen, enten hos gudstjenestelederen eller denne spørger én fra menigheden. Klaverspiller Kontaktes helst 4 dage før gudstjenesten. Hun skal vide hvilke sange/salmer, der er bestemt på forhånd (ønsker fra prædikant og/eller gudstjenesteleder), så hun har mulighed for at planlægge og øve. Det er klaverspilleren, der finder sange der synges under nadverfejring Det aftales mellem gudstjenesteleder og klaverspiller hvem der står for lovsangsdel Læsninger Hvis gudstjenestelederen ønsker andre læsere til søndagens tekster end sig selv og prædikanten, skal de kontaktes med de givne tekster, så de har tid til at forberede sig. Teksten for læsningerne vises på projekter. Gudstjenestelederen bestemmer hvilke tekster der læses. I udgangspunktet læses der fra den autoriserede oversættelse (1992). Børneindslag Der er altid en del børn til gudstjeneste og derfor er der børnekirke hver gang. Børnene går ud under sidste sang inden prædiken. Diana er kontaktperson vedr. børnekirke. Gudstjenestens længde Gudstjenestens længde bør ikke overstige 1 time og 45 min. Hvis der er ekstraordinære programpunkter, kan det være nødvendigt at lade nogle af de normale elementer i gudstjenesten udgå f.eks. trosbekendelsen eller korte menighedsbønnen ned. Teknikere Tekniker skal i god tid inden gudstjenesten have besked hvis der i gudstjenesten er behov for f.eks. PowerPoints, klip fra YouTube eller andre ekstraordinære ting. Send f.eks. en mail til tekniker med PowerPoints eller link til det ønskede. Information til tekniker er vigtig!

2 Vigtigt at så meget som muligt vises på projekter for at undgå at skabe en følelse af dem og os, hvis der kommer mødefremmede. Lav en køreplan over gudstjenestens indhold og forløb til tekniker og klaverspiller. Nadver Det fremgår af programmet, hvem der står for afvikling af nadverfejringen. Vedkommende finder en til at uddele brødet. Gudstjenestelederen har ikke ansvar for at der er brød og vin hjemme eller stille frem til nadveren. Det er uddelegeret til andre EKSTRA IDÉER OG TANKER: Menighedens bøn Der er mulighed for at vælge mellem de forskellige menighedsbønner (se under liturgi og menighedsbøn) For at få flere til at komme med forbønsemner kan en idé til afveksling være at stille en skål med gule sedler ved indgangen til mødesalen. Her kan man ved begyndelsen af gudstjenesten lægge/skrive en seddel med et forbønsemne til menighedens bøn. Det er nemlig ikke alle, der har frimodighed til at sige det under gudstjenesten. Kan også være fra børnene formidlet af forældrene. Man kan gøre menighedens bøn mere afvekslende og mindre monoton ved at få to (gudstjenestelederen + en af modsatte køn) til at bede menighedens bøn på skift. Man kunne også til en afveksling vise de faste forbønsemner op på PowerPoint i overskriftsform og så give to eller tre minutters stilhed til bøn for disse emner. Andre ting (idéer og praktiske forhold) Husk bekendtgørelser og at takke prædikant og andre Liturgi Følgende er en fast bestanddel af gudstjenesten: Bøn (må gerne være menighedsbøn - se efterstående muligheder for varianter) Nadver (det fremgår af programmet hvem der står for det) Prædiken Sang Tekstlæsning Velkomst Velsignelsen Følgende kan indgå i gudstjenesten:

3 Trosbekendelsen Skriftemål (afvikles af den der står for nadverfejring) Lovsangsdel Andet Menighedsbøn Her følger forskellige forslag til menighedens bøn (evalueres efter et stykke tid). Man kan vælge at udelade nogle afsnit, hvis tiden er knap og man må gerne omformulere eller lægge andre ting ind i bønnen. Vi vil gerne fremme en frimodighed til at folk kommer med forbøns- / takkeemner som kan indgå i menighedsbønnen. Eksempel 1: Opdateret 1. juni 2013 Kære Gud og Far i Himlen, vi ber dig om, at du vil være barmhjertig imod os og fri os fra synd og alt det, som er imod din vilje. Vi ber om at du vil bevare os, så vi ikke kommer bort fra dig. Vær hos os i med- og modgang, i vor sidste time og på dommens dag. Herre Jesus, send din hjælp til alle, som er i nød og fare, syge og ensomme, fattige og undertrykte. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under prøvelser og anfægtelser. Trøst dem i vores menighed, som har det svært og er bange og kede af det. Vi ber for vores fællesskab i menigheden. Hjælp os til at tage vare på hinanden, både med åndelige og menneskelige behov. Vi ber dig for de ufødte børn, og for de børn, der vokser op iblandt os. Og vi ber dig om, at du vil velsigne og bevare alle ægteskaber. Specielt beder vi dig for ægteskaberne i vores menighed. Vi ber for også for dem som er blevet alene og dem der har valgt at leve alene. Vi ber dig for Friskolen, for bestyrelsen, Ejnar og de ansatte og for eleverne og deres forældre. (Særlige bedeemner kan undlades) Herre, i dag ber vi særligt for: Himmelske Far, velsign og bevar dåben og nadveren. Giv din Ånd og kraft til Ordet, så dit rige må vokse, og flere må lære dig at kende som deres frelser. Giv Ordets tjenere, at de må holde sig til dine ord og leve et liv, som er dig værdigt. Stands forkert lære og tom gudsdyrkelse og led os på rette vej. Kære Far i Himlen, vi ber dig for Luthersk Mission. Giv nåde og visdom til generalforsamling, landstyrelse og afdelingsstyrelse. Vi ber for ledelsen af vores menighed. Giv dem visdom og indsigt fra dig i den opgave der er blevet dem betroet. Vi ber dig om din velsignelse over alt dit riges arbejde som udgår fra dette hus. Velsign børne-, junior- og teenklubber. Giv visdom, inspiration og frimodighed i arbejdet til lederne. Vær med de unge. Vi beder om at vores menighed til stadighed er optaget af at række dit frelsende budskab til vore medmennesker, som vi færdes iblandt. Send din Ånd til vækkelse og fornyelse. Himmelske Far, hold din hånd over vort folk og fædreland. Tilgiv os, når vi misbruger din nåde og velsignelse. Giv os ikke, hvad vi fortjener, men fri os fra det onde. Velsign Dronningen og den kongelige familie. Vi ber dig for vore kontaktmissionærer Inge-Marie og Simon Roager og børnene Nema og Hanna. Og for Franziska og Samuel Muck og børnene Daniel, Jonathan og Ilse. Skænk dem glæde, frimodighed og fremgang i arbejdet med at vise hen til dig som den levende Gud og frelser.

4 Jesus, vi ber dig for dit folk Israel og for Jerusalems fred. Se i nåde til både de messianske jøder og de arabiske og palæstinensiske kristne. Vi beder for de kristne rundt om i verden, der forfølges for dit navns skyld. Styrk dem, Herre Jesus! Velsign vore lovgivere og al øvrighed både på landsplan og i vort område i kommuner og region. Udrust dem med indsigt og vilje til at følge dine anordninger og bud for et godt menneskeliv. Hjælp også os til at gøre en forskel i samfundet, hvor du giver os mulighed for det. Hjælp os til at tjene dig i vores hverdag, og lad vort virke lykkes under din velsignelse. Giv os visdom til at forvalte dine gode gaver. Amen. Eksempel 2: Menighedsbøn (kan bedes af gudstjenesteleder og en anden m/k) Almægtige og evige Gud. (GL) Du, som er himlens og jordens skaber og herre. Vi bekender for dig, at vi ikke er dig værd, men uden dig tør vi hverken leve eller dø. Vi beder i Jesu navn om, (M/K) at du vil komme til os med din tilgivelse og din fred, og at du vil velsigne os i vores dagligdag og hjælpe os til at vandre i de gode gerninger, som du forud har lagt til rette for os. Send din hjælp til alle, som er i nød og fare. (GL) Vi beder dig for de syge og ensomme, de fattige og undertrykte. Værn om alle de svage i vores samfund, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Hjælp dem, der lider under krig, dem, der er på flugt, og dem, der forfølges for dit navns skyld. Vær os alle nær i med og modgang og bevar (M/K) os gennem fristelser, anfægtelser og farer. Kom med din frelse og fred til dem, der skal dø denne dag. Vi beder i dag for: (GL) (her nævnes bedeemner, som måtte være kommet frem indledningsvis). Hold din beskyttende hånd over vort folk (M/K) og fædreland. Tilgiv os, når vi misbruger din nåde og velsignelse. Velsign dronningen og den kongelige familie, vore lovgivere, de lokale byråd og al øvrighed. Giv dem indsigt, handlekraft og vilje til at følge dit ord. Velsign og bevar din menighed og os i den. (GL) Lad dit ord lyde og bo hos os, og giv os at bruge dine sakramenter ret, for at dit rige må vokse. Hold menighedens tjenere i lydighed mod dit ord og i et helligt liv. Stands al falsk lære og tom gudsdyrkelse og fyld din menighed med ånd og kraft. Vi beder dig for Luthersk Missionsforening. (M/K) Giv nåde og visdom til landsstyrelsen, de ansatte, LM s generalforsamling, vores afdelingsstyrelse og til frimenighedens bestyrelse og prædikanter. Vi beder om din velsignelse over vores menighed og det arbejde der udgår fra menigheden. Send vækkelse og fornyelse over os alle. Send trofaste arbejdere ud i din tjeneste (Gl) - både herhjemme og på missionsfelterne. Velsign vore udsendinge. Vi beder for vore nærkontaktmissionærer, Franziska og Samuel Muck og børnene Daniel, Jonathan og Ilse. Og for Inge-Marie og Simon Roager og børnene Nema og Hanna. Velsign deres liv og gerning, i Tanzania, i visheden om, at de tjener dig. Eksempel 3: Himmelske far!

5 Vi bekender, at du er den eneste sande og levende Gud. Du har skabt himlen og jorden med alt, hvad der findes. Du giver os alle liv og ånde og alle ting. Vi takker dig af hele vort hjerte for din troskab og din nåde mod os. Du tilgiver al vor skyld; din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Vi takker dig for hver enkelt her og for vores fællesskab i menigheden. Vær hos børnene, de unge og de ældre; du kender os hver især, og ved hvad vi trænger til. Giv os trofasthed og frimodighed i de opgaver, vi har. Udrust og velsign vores ledere. Giv os alle, at vokse i troen og i indbyrdes kærlighed. Lad ikke materialismen få tag i os, men giv os villighed til at dele med dem, der har mindre end os. Vi beder for hele din kirke ud over jorden. Vær specielt med dem, der forfølges, fordi de tror på dig; giv du dem styrke til at stå fast i troen. Vi beder for dem, der er ramt af arbejdsløshed og mismod; for de syge og de der er bundet i misbrug. Læg du din lægende hånd på dem og bær dem gennem de svære tider. Vær også hos dem der snart skal dø, og dem der sørger. Send et menneske, der kan give dem din trøst. Bevar ægteskaber og familier mod opløsning. Velsign dem, der skal opdrage og vejlede børnene. Vær nær hos dem der lever alene, og bevar dem hos dig. Hør os når vi hver især beder for dem vi tænker på. (kort pause) Vi beder for vore missionærer og deres børn. Vi beder konkret for Inge-Marie og Simon Roager, og børnene Nema og Hanna. For Franziska og Samuel Muck, og børnene Daniel, Jonathan og Ilse. Velsign dem i deres hverdag og i de opgaver, de står i. Lad deres arbejde bære frugt til din ære. Kald flere mennesker ind i tjenesten for dig, og giv frimodighed til at modtage og leve i det kald, du giver hver enkelt. Vi beder for det jødiske folk, at de må se Jesus som deres Messias. Lad din gode vilje ske med dit folk. Vi beder for vores eget folk. Giv os omvendelse til dig. Vær hos vore lovgivere og myndigheder og den kongelige familie. Giv dem at styre og lede efter din vilje. I dag beder vi særligt for (Her nævnes de bedemner, som er kommet frem inden bønnen. Nogle lægger det ind, hvor det passer i bønnen) Så beder vi om, at du snart vil komme i magt og herlighed, for at genoprette det rige, som aldrig kan forgå. Bevar os til denne dag i en sand og levende tro på dig. Vend vore hjerter mod dette ene: at frygte og elske dit navn. Amen.

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere