Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse KOM (2008) 194 endelig Resumé Kommissionen foreslår en ændring af direktiv 68/151/EØF, om offentliggørelseskrav, for så vidt angår bestemmelser om offentliggørelse af nærmere angivne oplysninger i handels- eller selskabsregistre samt i nationale offentlige tidender. Direktivændringen medfører, at der fremover vil være krav om offentliggørelse af selskabsoplysninger i et offentligt tilgængeligt, elektronisk register, hvor elektronisk offentliggørelse tidligere alene var en mulighed. Desuden foreslår Kommissionen en ændring af direktiv 89/666/EØF, om filialer, for så vidt angår krav om autoriseret oversættelse af selskabsdokumenter i forbindelse med stiftelse og registrering af filialer af aktie- og anpartsselskaber. Ved anmeldelse af filialer vil der således fremover ikke kunne kræves en oversættelse udført af en dansk autoriseret translatør eller tolk, da dokumenter bekræftet af en udenlandsk translatør eller tolk ligestilles hermed. Forslaget til ændring af 11. direktiv forventes at medføre ændringer af lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber samt evt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesbekendtgørelse. 1. Baggrund og indhold Kommissionen har den 17. april 2008 fremsat forslag til ændring af to selskabsdirektiver. Det foreslås at ændre 1. selskabsdirektiv om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltageres som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde. Det foreslås endvidere at ændre 11. selskabsdirektiv om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler. Retsgrundlaget for forslaget er artikel 44, stk. 2, litra g), i traktaten, som også udgør retsgrundlaget for begge de direktiver, der foreslås ændret. Ændringsdirektivet skal vedtages med kvalificeret flertal efter den fælles beslutningsprocedure, jf. artikel 251 i traktaten.

2 2/5 Den foreslåede ændring er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i en hurtigt realiseret forenkling. Kommissionen angiver, at formålet med initiativet er at bidrage til at forbedre EU-virksomheders konkurrenceevne ved at reducere deres administrative byrder, hvor det kan lade sig gøre uden større negative konsekvenser for andre interesserede parter. Indsatsen skal derfor rettes mod de oplysningskrav i selskabsretten, som ikke giver brugerne af informationerne en væsentlig merværdi i forhold til udgifterne hermed. I henhold til det oprindelige 1. selskabsdirektiv skal selskaber offentliggøre bestemte oplysninger i nationale, offentlige, papirbaserede tidender, der skal indføres i medlemslandenes selskabs- eller handelsregistre. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om selskabets stiftelse, ændringer i ledelsen af selskabet, likvidation samt regnskabsoplysninger, der skal offentliggøres hvert år. I de fleste tilfælde medfører offentliggørelsen i den nationale tidende ekstra omkostninger for selskaberne uden at bibringe nogen reel merværdi i dag, hvor selskabsregistre i stort omfang stiller deres informationer til rådighed online. Ved direktiv 2003/58/EF blev der åbnet mulighed for at benytte andre effektive bekendtgørelsesmåder end den nationale, offentlige tidende. Dette kan eksempelvis være ved et system, som sikrer at de offentliggjorte oplysninger er tilgængelige i kronologisk orden gennem en central elektronisk platform. I forhold til denne modernisering er der således, ved det foreliggende forslag, tale om en ændring, fra at brugen af et elektronisk register ikke blot er en mulighed til, at det derimod er et krav. Kommissionen foreslår, at der fastsættes et nyt minimumskrav om offentliggørelse via en central elektronisk platform, der giver adgang til de offentliggjorte oplysninger i kronologisk orden. Medlemsstaterne kan herudover fortsat forlange offentliggørelse i andre medier. Dog skal medlemsstaterne sikre sig, at denne yderligere offentliggørelse ikke indebærer særlige gebyrer for selskaberne. Forslaget om ændring af 11. selskabsdirektiv omhandler kravene i national ret om oversættelse af dokumenter i det register, hvor en given filial er registreret. I forbindelse med registreringen af en filial skal selskaber videregive bestemte oplysninger fra deres egen aktmappe til registret for filialen. Det medfører ofte dobbeltomkostninger for selskaber, fordi de ikke blot skal lade visse dokumenter oversætte til sproget i den medlemsstat, hvor filialen er oprettet, men også skal opfylde i nogle tilfælde ganske omfattende krav om attestering og/eller bekræftelse af oversæt-

3 3/5 telsen af en notar 1. Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne skal anerkende en oversættelse, bekræftet ved en procedure, der accepteres af en anden medlemsstats administrative eller retlige myndighed, samt at medlemsstaterne kan bibeholde muligheden for at forlange dokumenter nævnt i direktivets art. 2, stk. 2, litra b) og c) samt art. 3 oversat og oversættelsens rigtighed bekræftet. Det foreslås desuden, at medlemsstaterne skal acceptere attesteringer, som omtalt i artikel 2, stk. 2, litra c), udstedt på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor filialen er oprettet. Endelig foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne ikke kan stille andre formelle krav til oversættelsen, end de ovenfor nævnte. 2. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentets udtalelse om forslaget foreligger endnu ikke. 3. Nærhedsprincippet Omkring 40 pct. af de danske virksomheders administrative byrder kan relateres til EU og den nationale implementering af EU-lovgivning, herunder f.eks. i forbindelse med implementeringen af det indre marked. Regeringens mål om at reducere byrderne med op til 25 pct. i 2010 gør det relevant både at fokusere på byrder som følge af danske love og regler og byrder afledt af EU-regulering. Kommissionen udtaler at: Det kræver en indsats på EU-plan at få løst disse problemer, fordi de forpligtelser, der i medfør af første selskabsdirektiv indebærer administrative byrder, udspringer af EU-regler. For så vidt angår ellevte selskabsdirektiv, har medlemsstaterne i henhold til direktivet ret til at pålægge selskaber sådanne byrder. Under disse omstændigheder kan der kun opnås en effektiv reduktion af de administrative byrder ved at ændre de relevante EU-regler. En EUforanstaltning er derfor fuldt berettiget. De foreslåede ændringer er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at fjerne unødvendige administrative byrder på de pågældende områder, og står i rimeligt forhold til dette formål. Det er på denne baggrund regeringens foreløbige vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet der er tale om en ophævelse af krav, der følger af de gældende EU-direktiver. De pågældende regler er pålagt ved et direktiv og ophæves ved et direktiv. 4. Gældende dansk ret Forslag om ændring af 1. selskabsdirektiv: Forslaget medfører ingen ændringer i dansk ret. 1 En notar er en tjenestemand, der f.eks. bevidner rigtigheden af underskrifter og. lign.

4 4/5 For så vidt angår offentliggørelse af de omtalte selskabsdokumenter og oplysninger om aktieselskaber er dette reguleret i Aktieselskabslovens 154, stk De tilsvarende regler for anpartsselskaber findes i anpartsselskabslovens 69, stk. 4 og 5. For offentliggørelse af regnskabsdokumenter findes reglerne herom i årsregnskabslovens 154 og 155. I henhold til disse bestemmelser kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte regler for anmeldelse og registrering, herunder brugen af styrelsens edb-system. Styrelsen kan desuden i henhold til disse bestemmelser fastsætte regler om indsendelse, herunder elektronisk, samt offentliggørelse på et hvert andet af Fællesskabets officielle sprog foruden dansk. Forslagets indhold svarer i vidt omfang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gældende praksis, hvad angår elektronisk registrering og offentliggørelse. Styrelsen har i en årrække udnyttet de muligheder, som den teknologiske udvikling har medført for dermed at forenkle procedurerne omkring registrering og offentliggørelse af selskabsoplysninger. De omhandlede selskabsdokumenter og oplysninger offentliggøres således allerede i dag elektronisk gennem styrelsens hjemmeside, Der er således på baggrund af direktivet ikke behov for ændringer i dansk lovgivning Forslag om ændring af 11. selskabsdirektiv: Forslaget vil medføre en ændring af de danske regler, idet det vil være nødvendigt at ændre de krav, der gør sig gældende i dag. Anmeldelse med henblik på registrering af en filial er reguleret i Aktieselskabslovens 150, jf. kap. 17, Anpartsselskabslovens 68, jf. kap. 12, samt Anmeldelsesbekendtgørelsens 3 og 8 via bemyndigelsesbestemmelser i loven. Det følger af disse bestemmelser, at oprettelse af en filial skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt at denne anmeldelse bl.a. skal vedlægges et officielt bevis for, at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. Desuden skal vedlægges kopi af det udenlandske selskabs stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Herudover skal alle efterfølgende ændringer også leve op til dette krav. Hvis dokumenterne er affattet på andre sprog end dansk, skal de ledsages af en autoriseret oversættelse. For filialer af udenlandske selskaber kan styrelsen dog i særlige tilfælde fritage fra kravet herom. I praksis fritager styrelsen generelt fra kravet, når der er tale om norske eller svenske dokumenter, og efter et konkret skøn, når der er tale om officielle beviser for, at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlande. Det kan eksempelvis være i form af udskrifter fra udenlandske registreringsmyndigheder.

5 5/5 5. Høring Direktivforslaget er sendt i høring hos EU-Specialudvalget for etablering og tjenesteydelser med frist for besvarelse den 13. juni Andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre landes officielle holdninger til forslaget. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark støtter aktivt arbejdet med bedre regulering i EU. Arbejdet i EU ligger i naturlig forlængelse af indsatsen for regelforenkling og administrative lettelser i Danmark. Danmark vil derfor som udgangspunkt arbejde for at reducere de administrative byrder for virksomhederne jf. målsætningen i Handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union og dermed Lissabon Strategien for fremme af vækst og arbejde. I forlængelse heraf er det Danmarks foreløbige holdning til forslaget vedrørende ændring af 1. selskabsdirektiv, at dette er et godt tiltag til at mindske de administrative byrder, som påhviler selskaberne i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger. Ligeledes er det Danmarks foreløbige holdning til forslaget vedrørende ændringen af 11. selskabsdirektiv, at dette initiativ, er en god mulighed for at fremme nedbringelsen af de administrative byrder for selskaberne i forbindelse med oprettelse og efterfølgende ændring af en filial. 8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Forslaget forventes at medføre ændringer af lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber samt evt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesbekendtgørelse. Forslaget skønnes ikke at ville have statsfinansielle konsekvenser for Danmark. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget forventes at medføre positive samfundsøkonomiske konsekvenser, da de foreslåede ændringer vil medføre lettelse af de administrative byrder for selskaberne uden nævneværdigt tab af informationsværdi for brugerne af de omhandlede oplysninger og dokumenter. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes at medføre administrative lettelser til gavn for selskaberne, da det fremover vil være lettere at oprette filialer på tværs af landegrænserne inden for EU. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere