Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold"

Transkript

1 Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både centralt og relevant. Fagdidaktisk handler det om et helt grundlæggende hvorfor dansk, mens det for den enkelte elev eller kursist snarere handler om at forstå, hvordan den faglige viden de har opnået, kan komme i spil udenfor skolen. I en gymnasial sammenhæng betyder det at innovere, at man tilfører noget nyt til en nærmere defineret kontekst, og at dette nye som udgangspunkt resulterer i en positiv forbedring for andre. En innovativ kompetence har derfor et fokus på at udvikle en løsning til en konkret problemstilling begrundet i viden og erfaring. Dermed kan innovation bygge bro mellem den faglige viden eleven eller kursisten opnår i skolen og en konkret eller tænkt problemstilling inden- eller udenfor skolen. Derfor mener jeg, at innovation giver danskfaget mulighed for at fokusere på, hvordan vores viden kan komme i spil udenfor skolens rammer. Det kræver, dels at vi er villige til at se mulighederne i at arbejde innovativt, dels at vi fastholder et fagligt grundlag, der bygger på, at eleverne eller kursisterne skal erhverve sig viden om området, før de kaster sig ud i løsningsforslag. Hvis vi husker det sidste, mener jeg, at der er alle muligheder for, at innovation kan styrke danskfaget. Indhold side 2 Innovation i dansk og AT side 2 Internet til eksamen? side 3 Digitalt forsøg på hf side 6 Skriftlig eksamen 2014 side 7 Mød din fagkonsulent side 7 Censorkurser 2015 side 8 Kort nyt side 9 Oftest stillede spørgsmål Udover innovation kan du i dette nyhedsbrev bl.a. læse om den skriftlige eksamen 2014, det nye forsøg på hf med adgang til internet til den skriftlige eksamen og om de kommende censorkurser. God fornøjelse! Sune Weile, fagkonsulent

2 Innovation i dansk og AT Til forårets AT-prøve havde eleverne for første gang mulighed for at vælge en opgave, hvor de skulle udarbejde en innovativ løsning på et konkret problem. Det er næppe mange elever, der har valgt denne opgave, da det stadig er de færreste, der har været vant til at arbejde med innovation i undervisningen. Det er ganske logisk i en overgangsfase fra forsøg til implementering. Det betyder dog, at vi fremover skal sørge for, at vores elever er klædt på til at arbejde med opgaver, der kræver innovative løsningsforslag. Nyt idékatalog Derfor har Undervisningsministeriet taget initiativ til at udarbejde idékataloger til alle fag om innovation i undervisningen. I dansk indeholder kataloget idéer til konkrete forløb, der er både tvær- og enkeltfaglige og med og uden eksterne partnere (fx museer). Idékataloget fokuserer på, hvordan man i undervisningen kan arbejde med fokus på at udarbejde innovative løsningsforslag med udgangspunkt i den faglige viden, som eleverne oparbejder i forløbet. Det innovative udspringer således af en faglig viden, præcis som modellen vist på regionalmøderne illustrerer: Internet til eksamen? Jeg har igen i år fået en del henvendelser angående adgang til internettet under skriftlig og mundtlig eksamen. Som det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen 15, så kan eleverne få adgang til eget digitalt materiale: Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. (Eksamensbekendtgørelsen) Men da det samtidig ifølge 14 er skolen, der har ansvaret for, at eleverne ikke kan kommunikere utilsigtet med omverdenen: Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet. (Eksamensbekendtgørelsen) så betyder det, at skolen i princippet kan lukke for adgangen til internettet, hvis den finder det nødvendigt. Derfor er det vigtigt, at man på skolen tidligt dvs. inden terminsprøverne, får fundet en løsning, som eleverne føler sig trygge ved. Om det betyder, at eleverne må have adgang til Lectio eller Fronter under eksamen, eller om alt materiale skal hentes ned fra digitale platforme, er op til skolens leder at beslutte. 2 Modellen illustrerer ikke nødvendigvis en lineær arbejdsproces, hvad innovative arbejdsprocesser sjældent er, men synliggør for eleven (og læreren), hvilke trin eleven skal igennem. Samtidig kan den hjælpe til, at eleven bliver bevidst om, hvor de enkelte fag kan komme i spil med viden og teori. Er det i undersøgelsen af problemstillingen, at danskfaget kan bidrage med teori og metode om fx argumentation og retorik? Eller er det i vurderingen af løsningen? Det er relevante spørgsmål undervejs og til en evt. prøve. Ønsker man at læse mere om innovation i undervisningen kan jeg anbefale Michael Paulsen og Søren Harnow Klausens Innovation og læring (2012), der indeholder artikler skrevet på baggrund af et større forskningsprojekt. De omtalte dokumenter Fagsærtræk i innovationsprojekter og Innovation i dansk - Forløbsidéer og planlægning findes begge på EMU en.

3 Digitalt forsøg på hf Hvorfor en ny eksamensform? Det første forsøgssæt, hvor der var givet adgang til internettet, blev taget i brug i Dansk A på stx i 2008 og ved den skriftlige prøve i I 2010 kunne følgegruppen konstatere, at de deltagende dansklærere [giver forsøget] en overordentlig positiv vurdering, og at også eleverne har taget særdeles godt imod denne prøveform. Følgegruppen gav på baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelser udtryk for den opfattelse, at den ny eksamensform generelt giver et godt grundlag for at vurdere elevens opfyldelse af danskfagets faglige mål. Og i højere grad end tidligere giver denne eksamensform mulighed for at evaluere elevens evne til at aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster med blik for samspil mellem skrift og billeder navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt og elektronisk form. Den digitaliserede eksamensform harmonerer således med fagets formål (jf. læreplanens afsnit 1.2), og, konkluderer følgegruppen: Tilpasningen af eksamensformen til en moderne medieverden og til elevernes normale arbejdsform er en betydelig gevinst. Siden er antallet af deltagende klasser i den digitale prøveform steget støt, mens den positive respons har været konstant og således bekræfter følgegruppens konklusion fra I Råd og vink 2012 konkluderes det, at der er en stigende kompetence hos eleverne til at finde relevant materiale ( ) Mange elever anvender med sikkerhed, og som en del af den løbende diskussion, kilder fundet på nettet, mens Råd og vink 2013 med afsæt i endnu et citat fra censorevalueringerne fastslår, at der generelt ingen tvivl er hos censorerne: Men lad os da få inddraget internettet til alle hurtigst muligt. Det er en noget mere virkelighedsnær eksamensform, der minder mere om både den dagligdag, eleverne kender, og de fremtidige situationer de kommer til at befinde sig i på videregående uddannelser. På den baggrund er der nu igangsat et tilsvarende prøveforsøg i Dansk A på hf. Hvordan er prøven opbygget? Prøveformen er ændret på væsentlige områder ift. den nuværende prøveform. Det indledende gruppearbejde og det fælles tema for hæftet ophører, hvilket betyder, at der nu kun er ét hæfte med prøvemateriale (mod tidligere to), mens prøvetiden 3 reduceres til 5 timer. Eksaminanderne har adgang til internettet under prøven. I nogle opgaver vil det være et krav, at eksaminanderne inddrager materiale fra internettet, mens det i andre opgaver blot ses som et ressourcerum, som eksaminanderne kan anvende undervejs i skriveprocessen. Prøvematerialet kan indeholde digitalt materiale i form af levende billeder og lydklip, som distribueres på en cd eller lægges på skolens intranet. Henvisning og dokumentation I dansk har det hidtil været praksis, at der ikke henvises med fodnote til anvendt materiale. Men med adgang til internettet har det vist sig på stx, at det kan være en fordel, at eleverne kan henvise til digitalt materiale direkte. Samtidig ensretter det praksis på tværs af fagene, da Engelsk B på hf indfører samme krav om dokumentation og henvisningspraksis. Kursisterne skal således fremover kun lære én måde at dokumentere på. På den cd kursisterne får sammen med sættet, vil der være et afsnit, der giver hjælp til og eksempler på dokumentation. Prøvegenrer De nuværende prøvegenrer i Dansk A på hf er ikke udviklet med henblik på en prøve med adgang til internettet og digitalt materiale. Derfor har det været nødvendigt at foretage enkelte justeringer. De tre prøvegenrer bliver gennemgået i det følgende med fokus på justeringerne. Det gælder for alle tre prøvegenrer, at kursisterne skal skrive formidlende og med blik for læseren. Dermed er det opgavernes og skriveundervisningens sigte at udvikle kursisternes kompetence til at kunne kommunikere og udtrykke sig klart, forståeligt og læservenligt på skrift. Målet med de tre prøvegenrer et at udvikle en kommunikativ kompetence, der er nødvendig i mange forskellige sammenhænge, både inden for og uden for uddannelsesverdenen. Den diskuterende artikel Opgaven er den samme som den argumenterende artikel, men betegnelsen er ændret til diskuterende artikel, da det er mere sigende for prøvegenren. Opgaven indeholder krav om redegørelse, ofte karakteristik af argumentationsformen samt efterfølgende diskussion af prøvematerialets synspunkter. Eleven kan blive bedt om at inddrage andre synspunkter fundet på internettet.

4 Den analyserende artikel I forhold til det ordinære hf-sæt har opgaven ændret prøvegenrebetegnelse fra oplæg til artikel. Opgaven indeholder krav om analyse og fortolkning af et prøvemateriale, som nu også kan være digitalt fx et dokumentaruddrag, en kampagne, en kortfilm el.lign. Den introducerende artikel Opgaven er ændret på et enkelt område ved at stille krav først om en introducerende artikel og derefter en metatekst. Opgaveformuleringens første del stiller krav om, at kursisten med udgangspunkt i emnet skal karakterisere prøvematerialet og introducere det for modtageren. Som eksempel kan vi se på forsøgssættets opgave 3. Første del af opgaveformuleringen lyder: Skriv en introducerende artikel om forestillinger om danskhed. Som en central del af artiklen skal du karakterisere forestillinger om danskhed, som det kommer til udtryk i H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (tekst 4). Du skal inddrage videoen med Outlandish (tekst 5), interviewet med Hans Hauge (tekst 6) og andet materiale fra internettet. I denne opgave skal eleven karakterisere forestillinger om danskhed, som det kommer til udtryk hos H.C. Andersen i teksten Danmark, mit fædreland. At karakterisere betyder her at kunne slå ned på særegne træk i teksten og her i relation til det givne emne. Eleven vil fx kunne arbejde med (national)symboler eller periodens nationalromantik og sammenligne med de forestillinger om danskhed, der kommer til udtryk i de andre to tekster samt andet materiale fra internettet. Det nye ved den introducerende artikel er opgaveformuleringens anden del, som stiller krav til kursisten om at kunne begrunde og vurdere de formidlingsmæssige valg, som eksaminanden har truffet i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen: Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler. Kursisten vælger selv fokus i sin metatekst. Det er således tilladt at fremhæve nogle områder mere end andre. Det er vigtigt, at kursisten i metateksten giver konkrete eksempler fra sin egen artikel til at forklare f.eks. anvendelsen af sproglige virkemidler. Metateksten skal være med til at sikre kursistens fokus i skriveprocessen under første del af opgaven. I Lærerens hæfte udsendt sammen med første forsøgssæt, er der eksempler på to metatekster. 4 Tips til undervisningen i de nye prøvegenrer Internetsøgning Adgang til internettet ved prøven stiller krav til kursisternes kompetencer. Det er vigtigt, at kursisterne kan navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus (Læreplanen Dansk, A hf pkt. 2.1), som det hedder i læreplanens faglige mål. Det kan foregå ved, at søgestrategier trænes i undervisningen. Det skal ikke føre til hele forløb om internetsøgning, men i stedet kan det element inddrages i den daglige undervisning, når det er hensigtsmæssigt. Har man en diskussion på klassen om et emne, f.eks. hvilken indflydelse engelsk har på dansk sprog, er det oplagt undervejs at lade kursisterne søge efter synspunkter på internettet. Det kan også være, at man som afslutning på et forløb lader kursisterne udarbejde et ressourcerum med relevante hjemmesider om emnet. Det er derfor vigtigt, at kursisterne ved hvor og hvordan, de kan finde relevante netbaserede artikler, opslagsværker m.v. Eksemplerne herunder er udelukkende ment som forslag og kan derfor ikke betragtes som en udtømmende liste. Nyhedsmedier og databaser På internettet findes en lang række nyhedsmedier, som kan anvendes, når kursisterne skal finde materiale. Det gælder avisers hjemmesider, hvor der de fleste steder stadig er gratis adgang, men også tvkanalers hjemmesider kan anvendes som inspiration. Derudover er det vigtigt, at kursisterne præsenteres for de databaser, som giver et samlet overblik herunder Infomedia, som de fleste skoler har adgang til via SKODA. Leksika Der findes en lang række leksika, som løbende kan inddrages i undervisningen, og som kursisterne kan få glæde af i forbindelse med deres skriftlige arbejde. Den Store Danske Encyklopædi på er et godt opslagsværk inden for mange områder. Den danske udgave af kan anvendes i nogle sammenhænge, men det er vigtigt, at kursisterne forstår forskellen på de to opslagsværker. I undervisningen kan man evt. lade kursisterne sammenligne opslag og diskutere forskellene. Der findes hjemmesider, som befinder sig på grænsen mellem databaser og leksika. Det drejer sig bl.a. om og som indeholder en lang række artikler, der kan være

5 gode at kende til for kursisterne. På Litteratursiden.dk findes bl.a. en lang række temaartikler, som kursisterne kan inddrage perspektiverende. Hjælpemidler på internettet I det skriftlige arbejde er det vigtigt, at kursisterne er bevidste om de hjælpemidler, som er tilgængelige på internettet. Hjemmesider som og Retskrivningsordbogen på er eksempler på gratis ordbøger. Der findes tilsvarende hjemmesider, hvor kursisterne kan finde retskrivningsregler herunder på og Derudover bør kursisterne kende de retskrivningsfunktioner, som allerede ligger i de enkelte skriveprogrammer, og vide, hvordan de kan anvende dem. Det udvidede tekstbegreb I danskfaget arbejder vi med et udvidet tekstbegreb. Tekster i danskfaget omfatter således både litterære tekster og levende billeder. Betegnelsen levende billeder dækker i en danskfaglig sammenhæng over alle film- og tv-formater, herunder spillefilm, novellefilm, kortfilm, tv-reklamer, dokumentarudsendelser og virale kampagner med brug af film. Der er tale om teksttyper, hvor det kan være naturligt og i nogle tilfælde nødvendigt at gøre brug af mediefaglige begreber som eksempelvis klipning og kameraføring. Men præcis som tilfældet er med faste billeder (herunder kunstværker og reklamer) kan man komme langt med brug af veletablerede danskfaglige begreber, som også hører litteraturanalysen til. Dansk er ikke billedkunst, og dansk er ikke mediefag. Det er vigtigt at huske på det centrale mål med alle former for danskfaglige analyser: at undersøge, hvordan tekster virker. Denne undersøgelse kan foretages og dokumenteres på mange måder. Vi håber, at mange vil deltage på nedenstående konference, hvor der vil være god tid til at diskutere både forsøget og det første forsøgssæt. Det omtalte sæt udsendes til skolerne Konference om det digitale forsøg Der afholdes en konference om forsøg med digitale prøver med netadgang ved de afsluttende skriftlige prøver på hf. Konferencen afholdes på Fredericia Gymnasium den 10. september kl Konferencen er rettet mod undervisere på hf uddannelsen, og vil give mulighed for at stille spørgsmål til forsøgsordningen, få inspiration til undervisningen i digital skriftlighed og høre om de overvejelser, der ligger bag udformningen af det første sæt. Tilmeldingsfrist er mandag den 3. september. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250 pr. deltager. Tilmelding skal ske via LMFK-sekretariatets hjemmeside, under kurser eksterne. Program: : Kaffe og brød : Velkomst : Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile : Digitalt forsøg med internetadgang v. Anders Østergaard : Spørgsmål og kommentarer til forsøget : Frokost : Digital skriftlighed v. Nicolaj Frydensbjerg Elf, SDU : Workshop første runde : Workshop anden runde : Afslutning 5

6 Skriftlig eksamen 2014 Tusind tak til alle skriftlige censorer! På censordagen den 17. juni 2014 blev der givet næsten karakterer i skriftlig dansk fordelt på 9 opgavesæt. For stx og hf er der på baggrund af censorernes tilbagemeldinger udarbejdet to evalueringsrapporter de såkaldte Råd og vink. De vil snart være tilgængelige på EMU en og på UVM. Antallet af censorer der har evalueret i år er væsentligt højere end sidste år, så tusind tak for det! Det er uvurderligt materiale, når årets Råd og vink skal udarbejdes. Over 500 censorer censurerede ca stile i OCC Udover evaluering af årets eksamenssæt indeholder rapporterne råd og vink til den daglige undervisning, når eleverne skal forberedes til den skriftlige prøve. Jeg anbefaler, at alle lærere og censorer læser rapporterne. De foreløbige tal viser, at gennemsnittet i skriftlig dansk ligger stabilt og er næsten identisk med sidste år. For stx på 6,3 for den ordinære prøve, 6,24 for IT-forsøget og på hf 4,75. Yderligere kommentarer til årets gennemsnit samt andet statistisk materiale om fx opgavevalg og karakterer kan læses i dette års Råd og vink, som er udarbejdet i samarbejde med kommissionsformændene. De kan hentes på linket herunder i løbet af august/september: Foreløbig karakterfordeling stx (ordinære sæt) Foreløbig karakterfordeling stx (digitale sæt) Foreløbig karakterfordeling hf

7 Mød din fagkonsulent Traditionen tro deltager jeg som fagkonsulent på regionalmøder arrangeret af Dansklærerforeningen. Mit oplæg indeholder en evaluering af den skriftlige eksamen, gode råd til undervisningen, nyheder fra UVM m.v. På møderne er der sat god tid af til spørgsmål. Man kan med fordel stille spørgsmål på forhånd enten via mail: eller på de sociale medier Så vil jeg formulere svar, som kan være til gavn for alle. Regionalmøder 21. januar 2015: Silkeborg 22. januar 2015: Ålborg 18. februar 2015: København 19. februar 2015: Sydsjælland 4. marts 2015: Odense 5. marts 2015: Fredericia Censorkurser 2015 I foråret 2015 vil der på ny blive afholdt censorkurser for stx og hf i samarbejde med Dansklærerforeningen. På kurserne som afholdes i Odense den 22. april (stx) og den 23. april (hf), vil der være oplæg om bedømmelse af skriftlige opgaver og bedømmelseskriterier, samt votering og karaktergivning af konkrete opgaver. Tilmelding til kurserne foregår via Dansklærerforeningens side: 7

8 Kort nyt Skriftlig censor? Vil du være skriftlig censor i dansk til sommer eller SRP til vinter? Som censor gør du et stort arbejde for danskfaget, og får samtidig den bedste form for efteruddannelse. Hvis du vil være skriftlig censor, er det den eksamensansvarlige på din skole, der skal indstille dig til Undervisningsministeriet, som herefter beskikker dig. Adgang til eksamenssæt Få adgang til alle skriftlige eksamenssæt Undervisningsministeriet har nu lagt alle eksamenssæt på internettet. De kan hentes på Materialeplatformen: Fagdidaktisk forskning Savner du at kunne læse ny forskning om danskfaget? Ikke alle er opmærksomme på, at der findes et stort arkiv med nyeste forskning indenfor det gymnasiale felt på En stor del af artiklerne omhandler danskfagets didaktik, og er således uvurderlig viden i arbejdet med faget. Skriftlig progression Arbejdsgruppe har udarbejdet materiale En arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet har udarbejdet materiale, som indeholder idéer til, hvordan man kan arbejde med skriftlig progression i den daglige undervisning. Materialet vil være tilgængeligt på EMU en i løbet af august. Din skole har fået tilsendt login-oplysninger, som skal anvendes for at få adgang. Login ændres jævnligt, så vær sikker på at få det rigtige. Digitalt forsøg på stx/hf Vil du med på it-forsøget? Ønsker din klasse at gå til eksamen i it-forsøget på stx eller hf, så skal du blot kontakte den eksamensansvarlige på din skole. Forsøget kræver ikke særlig ansøgning. 8

9 Oftest stillede spørgsmål Hvor mange spørgsmål skal jeg udarbejde ved få elever? Spørgsmålene skal afspejle det, der er arbejdet med gennem de tre år. Der er intet krav om, at der skal stilles spørgsmål i alle forløb. I vejledningen står bl.a. følgende: "Det er i eksamensbekendtgørelsen fastslået, at prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav. Det betyder bl.a., at eksamensspørgsmålene inden for hvert af de tre stofområder skal fordeles passende over de læste emner/delområder med en vægt, der svarer til emnernes/delområdernes vægt i undervisningsbeskrivelsen." De faglige forløb og emner vil ikke kunne dækkes af færre end seks spørgsmål. Det vil samtidig sikre fordelingen mellem stofområderne 3:2:1 på stx. Må man anvende et andet uddrag fra fx en roman som ukendt tekst? Der er intet i vejen for at anvende et andet uddrag, end det der er arbejdet med i undervisningen. Eleven må dog ikke kunne overføre de væsentligste pointer fra det kendte til det ukendte uddrag. Det vil sige, at der skal være rum til, at eleven selvstændigt skal analysere og fortolke/vurdere. Må eleven have adgang til internettet til mundtlig eksamen? Det er den enkelte skoles rektor, der fastlægger reglerne for anvendelse af computer til eksamen. Det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, som gælder for alle uddannelser og ikke kun for dansk. Må man bede om perspektivering til en bestemt tekst? Der er intet i vejen for, at eleven skal perspektivere til en bestemt tekst. Det vil ofte være en tekst, der er arbejdet med i undervisningen. Men man skal være opmærksom på, at teksten tæller med i de 8 normalsider, som materialet må bestå af. Selvom det er en kendt tekst, vil det være naturligt, at teksten er vedlagt, så eleven ikke selv skal til at finde den frem. Kan jeg til mundtlig eksamen anvende et uddrag fra et værk, som en elev har læst som selvvalgt værk? Hvis elever har anvendt teksterne i en undervisningssammenhæng med dansk, kan de ikke længere anvendes som ulæst tekst til eksamen. Den vil netop ikke være ulæst af den elev, som trækker det pågældende spørgsmål. Hvis kun en del af eleverne har arbejdet med teksten fx som selvvalgt værk, kan den hverken anvendes som læst eller ulæst tekst. Det gælder både, hvis elever i dansk har skrevet skriftlige opgaver om dem eller læst dem som selvvalgte værker. Kan eleverne arbejde med en ikke-oversat tekst i SRP? Dansk kan indgå i et Studieretningsprojekt med en udenlandsk tekst som ikke er oversat, såfremt det pågældende fremmedsprogsfag også indgår. Der kan således arbejdes med en engelsksproget tekst, så længe engelsk er med i samarbejdet. Hvis teksten er oversat, i en autoriseret oversættelse, kan dansk fint arbejde med teksten (og her tæller undertekster ikke som en oversættelse), idet verdenslitteratur stadig er en del af kernestoffet jf. 2.2 i læreplanen. Det er dog en mulighed at arbejde med en fremmedsproget film uden det pågældende fremmedsprog er med, hvis eleven udelukkende fokuserer på de filmiske virkemidler, fakta-fiktionskoder m.v. Læs i øvrigt dokumentet her: ke%20tekster%20i%20dansk_0.pdf 9

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Evaluering af net-portalen Bog & Sprog http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Nationalt Videncenter for Læremidler University College Lillebælt udarbejdet af Marie

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere