Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold"

Transkript

1 Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både centralt og relevant. Fagdidaktisk handler det om et helt grundlæggende hvorfor dansk, mens det for den enkelte elev eller kursist snarere handler om at forstå, hvordan den faglige viden de har opnået, kan komme i spil udenfor skolen. I en gymnasial sammenhæng betyder det at innovere, at man tilfører noget nyt til en nærmere defineret kontekst, og at dette nye som udgangspunkt resulterer i en positiv forbedring for andre. En innovativ kompetence har derfor et fokus på at udvikle en løsning til en konkret problemstilling begrundet i viden og erfaring. Dermed kan innovation bygge bro mellem den faglige viden eleven eller kursisten opnår i skolen og en konkret eller tænkt problemstilling inden- eller udenfor skolen. Derfor mener jeg, at innovation giver danskfaget mulighed for at fokusere på, hvordan vores viden kan komme i spil udenfor skolens rammer. Det kræver, dels at vi er villige til at se mulighederne i at arbejde innovativt, dels at vi fastholder et fagligt grundlag, der bygger på, at eleverne eller kursisterne skal erhverve sig viden om området, før de kaster sig ud i løsningsforslag. Hvis vi husker det sidste, mener jeg, at der er alle muligheder for, at innovation kan styrke danskfaget. Indhold side 2 Innovation i dansk og AT side 2 Internet til eksamen? side 3 Digitalt forsøg på hf side 6 Skriftlig eksamen 2014 side 7 Mød din fagkonsulent side 7 Censorkurser 2015 side 8 Kort nyt side 9 Oftest stillede spørgsmål Udover innovation kan du i dette nyhedsbrev bl.a. læse om den skriftlige eksamen 2014, det nye forsøg på hf med adgang til internet til den skriftlige eksamen og om de kommende censorkurser. God fornøjelse! Sune Weile, fagkonsulent

2 Innovation i dansk og AT Til forårets AT-prøve havde eleverne for første gang mulighed for at vælge en opgave, hvor de skulle udarbejde en innovativ løsning på et konkret problem. Det er næppe mange elever, der har valgt denne opgave, da det stadig er de færreste, der har været vant til at arbejde med innovation i undervisningen. Det er ganske logisk i en overgangsfase fra forsøg til implementering. Det betyder dog, at vi fremover skal sørge for, at vores elever er klædt på til at arbejde med opgaver, der kræver innovative løsningsforslag. Nyt idékatalog Derfor har Undervisningsministeriet taget initiativ til at udarbejde idékataloger til alle fag om innovation i undervisningen. I dansk indeholder kataloget idéer til konkrete forløb, der er både tvær- og enkeltfaglige og med og uden eksterne partnere (fx museer). Idékataloget fokuserer på, hvordan man i undervisningen kan arbejde med fokus på at udarbejde innovative løsningsforslag med udgangspunkt i den faglige viden, som eleverne oparbejder i forløbet. Det innovative udspringer således af en faglig viden, præcis som modellen vist på regionalmøderne illustrerer: Internet til eksamen? Jeg har igen i år fået en del henvendelser angående adgang til internettet under skriftlig og mundtlig eksamen. Som det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen 15, så kan eleverne få adgang til eget digitalt materiale: Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. (Eksamensbekendtgørelsen) Men da det samtidig ifølge 14 er skolen, der har ansvaret for, at eleverne ikke kan kommunikere utilsigtet med omverdenen: Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet. (Eksamensbekendtgørelsen) så betyder det, at skolen i princippet kan lukke for adgangen til internettet, hvis den finder det nødvendigt. Derfor er det vigtigt, at man på skolen tidligt dvs. inden terminsprøverne, får fundet en løsning, som eleverne føler sig trygge ved. Om det betyder, at eleverne må have adgang til Lectio eller Fronter under eksamen, eller om alt materiale skal hentes ned fra digitale platforme, er op til skolens leder at beslutte. 2 Modellen illustrerer ikke nødvendigvis en lineær arbejdsproces, hvad innovative arbejdsprocesser sjældent er, men synliggør for eleven (og læreren), hvilke trin eleven skal igennem. Samtidig kan den hjælpe til, at eleven bliver bevidst om, hvor de enkelte fag kan komme i spil med viden og teori. Er det i undersøgelsen af problemstillingen, at danskfaget kan bidrage med teori og metode om fx argumentation og retorik? Eller er det i vurderingen af løsningen? Det er relevante spørgsmål undervejs og til en evt. prøve. Ønsker man at læse mere om innovation i undervisningen kan jeg anbefale Michael Paulsen og Søren Harnow Klausens Innovation og læring (2012), der indeholder artikler skrevet på baggrund af et større forskningsprojekt. De omtalte dokumenter Fagsærtræk i innovationsprojekter og Innovation i dansk - Forløbsidéer og planlægning findes begge på EMU en.

3 Digitalt forsøg på hf Hvorfor en ny eksamensform? Det første forsøgssæt, hvor der var givet adgang til internettet, blev taget i brug i Dansk A på stx i 2008 og ved den skriftlige prøve i I 2010 kunne følgegruppen konstatere, at de deltagende dansklærere [giver forsøget] en overordentlig positiv vurdering, og at også eleverne har taget særdeles godt imod denne prøveform. Følgegruppen gav på baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelser udtryk for den opfattelse, at den ny eksamensform generelt giver et godt grundlag for at vurdere elevens opfyldelse af danskfagets faglige mål. Og i højere grad end tidligere giver denne eksamensform mulighed for at evaluere elevens evne til at aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster med blik for samspil mellem skrift og billeder navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt og elektronisk form. Den digitaliserede eksamensform harmonerer således med fagets formål (jf. læreplanens afsnit 1.2), og, konkluderer følgegruppen: Tilpasningen af eksamensformen til en moderne medieverden og til elevernes normale arbejdsform er en betydelig gevinst. Siden er antallet af deltagende klasser i den digitale prøveform steget støt, mens den positive respons har været konstant og således bekræfter følgegruppens konklusion fra I Råd og vink 2012 konkluderes det, at der er en stigende kompetence hos eleverne til at finde relevant materiale ( ) Mange elever anvender med sikkerhed, og som en del af den løbende diskussion, kilder fundet på nettet, mens Råd og vink 2013 med afsæt i endnu et citat fra censorevalueringerne fastslår, at der generelt ingen tvivl er hos censorerne: Men lad os da få inddraget internettet til alle hurtigst muligt. Det er en noget mere virkelighedsnær eksamensform, der minder mere om både den dagligdag, eleverne kender, og de fremtidige situationer de kommer til at befinde sig i på videregående uddannelser. På den baggrund er der nu igangsat et tilsvarende prøveforsøg i Dansk A på hf. Hvordan er prøven opbygget? Prøveformen er ændret på væsentlige områder ift. den nuværende prøveform. Det indledende gruppearbejde og det fælles tema for hæftet ophører, hvilket betyder, at der nu kun er ét hæfte med prøvemateriale (mod tidligere to), mens prøvetiden 3 reduceres til 5 timer. Eksaminanderne har adgang til internettet under prøven. I nogle opgaver vil det være et krav, at eksaminanderne inddrager materiale fra internettet, mens det i andre opgaver blot ses som et ressourcerum, som eksaminanderne kan anvende undervejs i skriveprocessen. Prøvematerialet kan indeholde digitalt materiale i form af levende billeder og lydklip, som distribueres på en cd eller lægges på skolens intranet. Henvisning og dokumentation I dansk har det hidtil været praksis, at der ikke henvises med fodnote til anvendt materiale. Men med adgang til internettet har det vist sig på stx, at det kan være en fordel, at eleverne kan henvise til digitalt materiale direkte. Samtidig ensretter det praksis på tværs af fagene, da Engelsk B på hf indfører samme krav om dokumentation og henvisningspraksis. Kursisterne skal således fremover kun lære én måde at dokumentere på. På den cd kursisterne får sammen med sættet, vil der være et afsnit, der giver hjælp til og eksempler på dokumentation. Prøvegenrer De nuværende prøvegenrer i Dansk A på hf er ikke udviklet med henblik på en prøve med adgang til internettet og digitalt materiale. Derfor har det været nødvendigt at foretage enkelte justeringer. De tre prøvegenrer bliver gennemgået i det følgende med fokus på justeringerne. Det gælder for alle tre prøvegenrer, at kursisterne skal skrive formidlende og med blik for læseren. Dermed er det opgavernes og skriveundervisningens sigte at udvikle kursisternes kompetence til at kunne kommunikere og udtrykke sig klart, forståeligt og læservenligt på skrift. Målet med de tre prøvegenrer et at udvikle en kommunikativ kompetence, der er nødvendig i mange forskellige sammenhænge, både inden for og uden for uddannelsesverdenen. Den diskuterende artikel Opgaven er den samme som den argumenterende artikel, men betegnelsen er ændret til diskuterende artikel, da det er mere sigende for prøvegenren. Opgaven indeholder krav om redegørelse, ofte karakteristik af argumentationsformen samt efterfølgende diskussion af prøvematerialets synspunkter. Eleven kan blive bedt om at inddrage andre synspunkter fundet på internettet.

4 Den analyserende artikel I forhold til det ordinære hf-sæt har opgaven ændret prøvegenrebetegnelse fra oplæg til artikel. Opgaven indeholder krav om analyse og fortolkning af et prøvemateriale, som nu også kan være digitalt fx et dokumentaruddrag, en kampagne, en kortfilm el.lign. Den introducerende artikel Opgaven er ændret på et enkelt område ved at stille krav først om en introducerende artikel og derefter en metatekst. Opgaveformuleringens første del stiller krav om, at kursisten med udgangspunkt i emnet skal karakterisere prøvematerialet og introducere det for modtageren. Som eksempel kan vi se på forsøgssættets opgave 3. Første del af opgaveformuleringen lyder: Skriv en introducerende artikel om forestillinger om danskhed. Som en central del af artiklen skal du karakterisere forestillinger om danskhed, som det kommer til udtryk i H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (tekst 4). Du skal inddrage videoen med Outlandish (tekst 5), interviewet med Hans Hauge (tekst 6) og andet materiale fra internettet. I denne opgave skal eleven karakterisere forestillinger om danskhed, som det kommer til udtryk hos H.C. Andersen i teksten Danmark, mit fædreland. At karakterisere betyder her at kunne slå ned på særegne træk i teksten og her i relation til det givne emne. Eleven vil fx kunne arbejde med (national)symboler eller periodens nationalromantik og sammenligne med de forestillinger om danskhed, der kommer til udtryk i de andre to tekster samt andet materiale fra internettet. Det nye ved den introducerende artikel er opgaveformuleringens anden del, som stiller krav til kursisten om at kunne begrunde og vurdere de formidlingsmæssige valg, som eksaminanden har truffet i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen: Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler. Kursisten vælger selv fokus i sin metatekst. Det er således tilladt at fremhæve nogle områder mere end andre. Det er vigtigt, at kursisten i metateksten giver konkrete eksempler fra sin egen artikel til at forklare f.eks. anvendelsen af sproglige virkemidler. Metateksten skal være med til at sikre kursistens fokus i skriveprocessen under første del af opgaven. I Lærerens hæfte udsendt sammen med første forsøgssæt, er der eksempler på to metatekster. 4 Tips til undervisningen i de nye prøvegenrer Internetsøgning Adgang til internettet ved prøven stiller krav til kursisternes kompetencer. Det er vigtigt, at kursisterne kan navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus (Læreplanen Dansk, A hf pkt. 2.1), som det hedder i læreplanens faglige mål. Det kan foregå ved, at søgestrategier trænes i undervisningen. Det skal ikke føre til hele forløb om internetsøgning, men i stedet kan det element inddrages i den daglige undervisning, når det er hensigtsmæssigt. Har man en diskussion på klassen om et emne, f.eks. hvilken indflydelse engelsk har på dansk sprog, er det oplagt undervejs at lade kursisterne søge efter synspunkter på internettet. Det kan også være, at man som afslutning på et forløb lader kursisterne udarbejde et ressourcerum med relevante hjemmesider om emnet. Det er derfor vigtigt, at kursisterne ved hvor og hvordan, de kan finde relevante netbaserede artikler, opslagsværker m.v. Eksemplerne herunder er udelukkende ment som forslag og kan derfor ikke betragtes som en udtømmende liste. Nyhedsmedier og databaser På internettet findes en lang række nyhedsmedier, som kan anvendes, når kursisterne skal finde materiale. Det gælder avisers hjemmesider, hvor der de fleste steder stadig er gratis adgang, men også tvkanalers hjemmesider kan anvendes som inspiration. Derudover er det vigtigt, at kursisterne præsenteres for de databaser, som giver et samlet overblik herunder Infomedia, som de fleste skoler har adgang til via SKODA. Leksika Der findes en lang række leksika, som løbende kan inddrages i undervisningen, og som kursisterne kan få glæde af i forbindelse med deres skriftlige arbejde. Den Store Danske Encyklopædi på er et godt opslagsværk inden for mange områder. Den danske udgave af kan anvendes i nogle sammenhænge, men det er vigtigt, at kursisterne forstår forskellen på de to opslagsværker. I undervisningen kan man evt. lade kursisterne sammenligne opslag og diskutere forskellene. Der findes hjemmesider, som befinder sig på grænsen mellem databaser og leksika. Det drejer sig bl.a. om og som indeholder en lang række artikler, der kan være

5 gode at kende til for kursisterne. På Litteratursiden.dk findes bl.a. en lang række temaartikler, som kursisterne kan inddrage perspektiverende. Hjælpemidler på internettet I det skriftlige arbejde er det vigtigt, at kursisterne er bevidste om de hjælpemidler, som er tilgængelige på internettet. Hjemmesider som og Retskrivningsordbogen på er eksempler på gratis ordbøger. Der findes tilsvarende hjemmesider, hvor kursisterne kan finde retskrivningsregler herunder på og Derudover bør kursisterne kende de retskrivningsfunktioner, som allerede ligger i de enkelte skriveprogrammer, og vide, hvordan de kan anvende dem. Det udvidede tekstbegreb I danskfaget arbejder vi med et udvidet tekstbegreb. Tekster i danskfaget omfatter således både litterære tekster og levende billeder. Betegnelsen levende billeder dækker i en danskfaglig sammenhæng over alle film- og tv-formater, herunder spillefilm, novellefilm, kortfilm, tv-reklamer, dokumentarudsendelser og virale kampagner med brug af film. Der er tale om teksttyper, hvor det kan være naturligt og i nogle tilfælde nødvendigt at gøre brug af mediefaglige begreber som eksempelvis klipning og kameraføring. Men præcis som tilfældet er med faste billeder (herunder kunstværker og reklamer) kan man komme langt med brug af veletablerede danskfaglige begreber, som også hører litteraturanalysen til. Dansk er ikke billedkunst, og dansk er ikke mediefag. Det er vigtigt at huske på det centrale mål med alle former for danskfaglige analyser: at undersøge, hvordan tekster virker. Denne undersøgelse kan foretages og dokumenteres på mange måder. Vi håber, at mange vil deltage på nedenstående konference, hvor der vil være god tid til at diskutere både forsøget og det første forsøgssæt. Det omtalte sæt udsendes til skolerne Konference om det digitale forsøg Der afholdes en konference om forsøg med digitale prøver med netadgang ved de afsluttende skriftlige prøver på hf. Konferencen afholdes på Fredericia Gymnasium den 10. september kl Konferencen er rettet mod undervisere på hf uddannelsen, og vil give mulighed for at stille spørgsmål til forsøgsordningen, få inspiration til undervisningen i digital skriftlighed og høre om de overvejelser, der ligger bag udformningen af det første sæt. Tilmeldingsfrist er mandag den 3. september. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250 pr. deltager. Tilmelding skal ske via LMFK-sekretariatets hjemmeside, under kurser eksterne. Program: : Kaffe og brød : Velkomst : Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile : Digitalt forsøg med internetadgang v. Anders Østergaard : Spørgsmål og kommentarer til forsøget : Frokost : Digital skriftlighed v. Nicolaj Frydensbjerg Elf, SDU : Workshop første runde : Workshop anden runde : Afslutning 5

6 Skriftlig eksamen 2014 Tusind tak til alle skriftlige censorer! På censordagen den 17. juni 2014 blev der givet næsten karakterer i skriftlig dansk fordelt på 9 opgavesæt. For stx og hf er der på baggrund af censorernes tilbagemeldinger udarbejdet to evalueringsrapporter de såkaldte Råd og vink. De vil snart være tilgængelige på EMU en og på UVM. Antallet af censorer der har evalueret i år er væsentligt højere end sidste år, så tusind tak for det! Det er uvurderligt materiale, når årets Råd og vink skal udarbejdes. Over 500 censorer censurerede ca stile i OCC Udover evaluering af årets eksamenssæt indeholder rapporterne råd og vink til den daglige undervisning, når eleverne skal forberedes til den skriftlige prøve. Jeg anbefaler, at alle lærere og censorer læser rapporterne. De foreløbige tal viser, at gennemsnittet i skriftlig dansk ligger stabilt og er næsten identisk med sidste år. For stx på 6,3 for den ordinære prøve, 6,24 for IT-forsøget og på hf 4,75. Yderligere kommentarer til årets gennemsnit samt andet statistisk materiale om fx opgavevalg og karakterer kan læses i dette års Råd og vink, som er udarbejdet i samarbejde med kommissionsformændene. De kan hentes på linket herunder i løbet af august/september: Foreløbig karakterfordeling stx (ordinære sæt) Foreløbig karakterfordeling stx (digitale sæt) Foreløbig karakterfordeling hf

7 Mød din fagkonsulent Traditionen tro deltager jeg som fagkonsulent på regionalmøder arrangeret af Dansklærerforeningen. Mit oplæg indeholder en evaluering af den skriftlige eksamen, gode råd til undervisningen, nyheder fra UVM m.v. På møderne er der sat god tid af til spørgsmål. Man kan med fordel stille spørgsmål på forhånd enten via mail: eller på de sociale medier Så vil jeg formulere svar, som kan være til gavn for alle. Regionalmøder 21. januar 2015: Silkeborg 22. januar 2015: Ålborg 18. februar 2015: København 19. februar 2015: Sydsjælland 4. marts 2015: Odense 5. marts 2015: Fredericia Censorkurser 2015 I foråret 2015 vil der på ny blive afholdt censorkurser for stx og hf i samarbejde med Dansklærerforeningen. På kurserne som afholdes i Odense den 22. april (stx) og den 23. april (hf), vil der være oplæg om bedømmelse af skriftlige opgaver og bedømmelseskriterier, samt votering og karaktergivning af konkrete opgaver. Tilmelding til kurserne foregår via Dansklærerforeningens side: 7

8 Kort nyt Skriftlig censor? Vil du være skriftlig censor i dansk til sommer eller SRP til vinter? Som censor gør du et stort arbejde for danskfaget, og får samtidig den bedste form for efteruddannelse. Hvis du vil være skriftlig censor, er det den eksamensansvarlige på din skole, der skal indstille dig til Undervisningsministeriet, som herefter beskikker dig. Adgang til eksamenssæt Få adgang til alle skriftlige eksamenssæt Undervisningsministeriet har nu lagt alle eksamenssæt på internettet. De kan hentes på Materialeplatformen: Fagdidaktisk forskning Savner du at kunne læse ny forskning om danskfaget? Ikke alle er opmærksomme på, at der findes et stort arkiv med nyeste forskning indenfor det gymnasiale felt på En stor del af artiklerne omhandler danskfagets didaktik, og er således uvurderlig viden i arbejdet med faget. Skriftlig progression Arbejdsgruppe har udarbejdet materiale En arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet har udarbejdet materiale, som indeholder idéer til, hvordan man kan arbejde med skriftlig progression i den daglige undervisning. Materialet vil være tilgængeligt på EMU en i løbet af august. Din skole har fået tilsendt login-oplysninger, som skal anvendes for at få adgang. Login ændres jævnligt, så vær sikker på at få det rigtige. Digitalt forsøg på stx/hf Vil du med på it-forsøget? Ønsker din klasse at gå til eksamen i it-forsøget på stx eller hf, så skal du blot kontakte den eksamensansvarlige på din skole. Forsøget kræver ikke særlig ansøgning. 8

9 Oftest stillede spørgsmål Hvor mange spørgsmål skal jeg udarbejde ved få elever? Spørgsmålene skal afspejle det, der er arbejdet med gennem de tre år. Der er intet krav om, at der skal stilles spørgsmål i alle forløb. I vejledningen står bl.a. følgende: "Det er i eksamensbekendtgørelsen fastslået, at prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav. Det betyder bl.a., at eksamensspørgsmålene inden for hvert af de tre stofområder skal fordeles passende over de læste emner/delområder med en vægt, der svarer til emnernes/delområdernes vægt i undervisningsbeskrivelsen." De faglige forløb og emner vil ikke kunne dækkes af færre end seks spørgsmål. Det vil samtidig sikre fordelingen mellem stofområderne 3:2:1 på stx. Må man anvende et andet uddrag fra fx en roman som ukendt tekst? Der er intet i vejen for at anvende et andet uddrag, end det der er arbejdet med i undervisningen. Eleven må dog ikke kunne overføre de væsentligste pointer fra det kendte til det ukendte uddrag. Det vil sige, at der skal være rum til, at eleven selvstændigt skal analysere og fortolke/vurdere. Må eleven have adgang til internettet til mundtlig eksamen? Det er den enkelte skoles rektor, der fastlægger reglerne for anvendelse af computer til eksamen. Det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, som gælder for alle uddannelser og ikke kun for dansk. Må man bede om perspektivering til en bestemt tekst? Der er intet i vejen for, at eleven skal perspektivere til en bestemt tekst. Det vil ofte være en tekst, der er arbejdet med i undervisningen. Men man skal være opmærksom på, at teksten tæller med i de 8 normalsider, som materialet må bestå af. Selvom det er en kendt tekst, vil det være naturligt, at teksten er vedlagt, så eleven ikke selv skal til at finde den frem. Kan jeg til mundtlig eksamen anvende et uddrag fra et værk, som en elev har læst som selvvalgt værk? Hvis elever har anvendt teksterne i en undervisningssammenhæng med dansk, kan de ikke længere anvendes som ulæst tekst til eksamen. Den vil netop ikke være ulæst af den elev, som trækker det pågældende spørgsmål. Hvis kun en del af eleverne har arbejdet med teksten fx som selvvalgt værk, kan den hverken anvendes som læst eller ulæst tekst. Det gælder både, hvis elever i dansk har skrevet skriftlige opgaver om dem eller læst dem som selvvalgte værker. Kan eleverne arbejde med en ikke-oversat tekst i SRP? Dansk kan indgå i et Studieretningsprojekt med en udenlandsk tekst som ikke er oversat, såfremt det pågældende fremmedsprogsfag også indgår. Der kan således arbejdes med en engelsksproget tekst, så længe engelsk er med i samarbejdet. Hvis teksten er oversat, i en autoriseret oversættelse, kan dansk fint arbejde med teksten (og her tæller undertekster ikke som en oversættelse), idet verdenslitteratur stadig er en del af kernestoffet jf. 2.2 i læreplanen. Det er dog en mulighed at arbejde med en fremmedsproget film uden det pågældende fremmedsprog er med, hvis eleven udelukkende fokuserer på de filmiske virkemidler, fakta-fiktionskoder m.v. Læs i øvrigt dokumentet her: ke%20tekster%20i%20dansk_0.pdf 9

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile 06.06.14 Dansk A hf Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang Lærerens hæfte 1 Fagkonsulent Sune Weile 1 Indholdsfortegnelse Forord til Lærerens hæfte 1... 3 Indledning... 4 Hvorfor en ny eksamensform?...

Læs mere

Nyhedsbrev. Styrk faggruppesamarbejdet. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Styrk faggruppesamarbejdet. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #16 september 2015 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Styrk faggruppesamarbejdet Forrige år tog Undervisningsministeriet initiativ til at mødes med en række faggrupper i forskellige fag for

Læs mere

Nyhedsbrev. Sprog og verden. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Sprog og verden. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #14 august 2013 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Sprog og verden Velkommen tilbage fra en sommer, som udover varme bød på endnu en omgang i debatten om det danske sprog. I medierne blev

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag.

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. 1 Nyt fra fagkonsulenten Eksamen 2014 Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. Skriftlige prøver De skriftlige

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 af Bent Fischer-Nielsen 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,3, og 2,4 % bestod ikke

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 HF. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 HF. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 HF Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Forord 3 Opgaveformuleringer ordinær prøve 27.05.2016 4 Opgaveformuleringer digital prøve 27.05.2016 5 Karakterstatistik ordinær prøve 6 Karakterfordeling

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Konference Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Vejle d. 27. januar 2014 Program 10.00-10.20 Ankomst - kaffe og brød 10.20-10.30 Velkommen v. fagkonsulent Lars Holst Madsen 10.30-11.30 Peter Heller Lützen:

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 HF Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer ordinær prøve 28.05.2015... 4 Opgaveformuleringer digital prøve 28.05.2015... 5 Karakterstatistik

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Konference Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Kolding d. 16. januar 2014 Program: 13.00 13.15 Lars Holst Madsen, fagkonsulent Om internetadgang ved den skri=lige prøve i Dansk fra maj 2014.

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler Disposition 1. Generelt om eksamen 2. Eksamensplaner 3. Antallet af prøver 4. Sygdom 5. Hvornår er en prøve begyndt? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? 6. Snyd ved eksamen 7. Hjælpemidler 8. Øvrige

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27 4.2 Prøveformer Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve i dansk er individuel og har en varighed af 5 timer. Opgaverne stilles med udgangspunkt i et hæfte med tekst- og billedmateriale med et antal tilhørende

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 21. maj 2016 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen af

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

HF-it forsøget. FIP, 2015 Workshop Fagkonsulent, Sune Weile

HF-it forsøget. FIP, 2015 Workshop Fagkonsulent, Sune Weile HF-it forsøget FIP, 2015 Workshop Fagkonsulent, Sune Weile Forsøg med netadgang hf Forsøget blev igangsat i 2014 med første eksamen 2015. Alle vejledende sæt blev udsendt til skolerne i 2015 inklusiv et

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX 3.2.2011 Tværfaglig skrivning Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer htx, juni

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere