Manifesternes Første Del Første del af kombineret opgave om Højmodernismen og Globalæstetik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manifesternes Første Del Første del af kombineret opgave om Højmodernismen og Globalæstetik"

Transkript

1 Første del af kombineret opgave om Højmodernismen og Globalæstetik Smike Käszner Afdelingen for Teori & Formidling ved lektor Carsten Juhl Det Kongelige Danske Kunstakademi

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Det subjektive og det objektive side 2 Manifesternes Anden Del side 3 Metode for første del side 3 Det 19. århundredes arv side 5 Det 20. århundredes start side 7 Fotografiet - den nye visuelle historiker side 9 Alternativ teknologi side 10 Kubismen side 18 Kubismen uenighed om teori side 23 Kubismen - den religiøse dimension side 26 Kubismen andre retninger side 28 Futurismen side 29 Futurismen som generationsbetinget side 33 Futurismens effekt side 37 I kølvandet på Kubismen og Futurismen side 42 Suprematismen side 44 Neoplasticismen side 48 Højmodernismen begyndelsen på enden side 55 Dadaismen side 59 Fotografiets entré side 61 New York Dada side 63 Duchamp transformatoren side 65 Den teknologiske/videnskabelige kapacitet side 68 3 værker - Nu descendant un escalier side 70 3 værker Fountain side 72 Efter Readymade side 85 3 værker La mariée mise à nu par ses célibataires, même side 87 Det store glas tilblivelsen historisk side 88 Det Store Glas teori side 89

3 Det Store Glas fortolkninger side 91 Duchamp elektronerne side 94 Duchamp da Vinci side 95 Hemmeligheder side 100 Efter Højmodernismen side 102 Konsekvensen af Højmodernismen side 103 Afhængighed af fotografiet side 104 Transmodernismen side 106 Litteraturliste side 108

4 Manifesternes Første Del Atomernes og geometriens optagelse i gentagelsen og skiftet Menneskets udvikling kan læses som en stadigt mere radikal frigørelse fra naturen. Deri er der ikke noget nyt. Ikke at det er en uafbrudt kontinuerlig frigørelse dertil har historiens forskellige kriser haft deres at skulle have sagt. Men i det store billede må vi siges at have taget et stort skridt mod frigørelse fra naturen, siden dengang vi var afhængige af planetens placering omkring solen for at kunne holde på varmen, og hvor det var jordens rotation, der bestemte, hvornår vi kunne udnytte vores synssans. I det halve århundrede, der går fra cirka 1860 erne til omkring 1910, foretager menneskeheden et hidtil uset teknologisk kvantespring. Et menneske, født på tærsklen til togets æra, ville have kunnet opleve frigørelsen fra den biologiske transportform, nemlig hesten og over til lokomotivet, hvor hastigheden ikke var betinget af muskeltræthed. Dette menneske ville ydermere opleve den fuldstændige frigørelse fra terræn med flyvemaskinernes indtog mod slutningen af denne periode. Ligeledes havde gaslamper og siden elektrisk lys gjort, at om ikke nat blev til dag i byerne så var det dog muligt at bevæge sig rundt hjulpet af synet døgnet rundt. Vandet skulle ikke længere trækkes op af brønden med musklernes kraft men kom af sig selv ved at dreje på en hane. Og vand var også det, som automatisk førte ekskrementer væk, langt fra hvor de faldt i stedet for at gøde den nærliggende jord som tidligere. Maden skulle ikke længere nødvendigvis laves med hænderne i køkkenet men kunne også fås fremstillet af maskiner på fabrikker. Det var denne tid, som de aktører, der siden hen på hver deres måde ville medvirke til en frigørelse af billedkunsten fra naturen, var børn af. Piet Mondrian blev 1

5 født i 1872, Kasimir Malevich i 1878, Umberto Boccioni i 1882 og Marcel Duchamp i for blot at nævne nogle få men vigtige af Højmodernismens kunstnere. I de femten år, der skiller disse 4 kunstnere, tæller opdagelserne og opfindelserne bl.a. pigtråd, kamerafilmruller, opvaskemaskinen, kasseapparatet, seismografen, metaldetektoren og radar. Med denne tekst vil vi søge at læse disse kunstnere og den periode i kunsthistorien de repræsenterer, nemlig Højmodernismen, gennem teknologiens og den eksakte videnskabs (herefter blot benævnt videnskaben) briller. Dermed læser vi samtidig denne del af kunsthistorien på de præmisser, som datiden anskuede både kunsten og resten af kulturen. Det er ikke hele Højmodernismen, der vil blive kortlagt, men derimod de gennembrud som har størst indvirkning på eftertiden. I det omfang at der er flere samtidige sammenlignelige kunstretninger på færde, vil der blive valgt i mellem disse, idet det er nogle kunstteoretiske gennembrud, vi er er ude efter og ikke en egentlig kunsthistorie. Således vil valget f.eks. være at se på Suprematismen og Neoplasticismen frem for Orfismen i spørgsmålet det abstrakte. Det subjektive og det objektive Den civiliserede verden var omkring århundredeskiftet optaget af teknologi og videnskab som aldrig før. Europas og Amerikas befolkning så deres verden ændre sig dag for dag i takt med, at accelerationen af nye opfindelser ændrede både deres hverdag og verden som sådan. Samtidig var kunstneren, som vi skal se, individualist som aldrig før. Det var naturligt for kunstneren at søge en position, hvor han gik foran resten, når det gjaldt en innovativ og radikal fortolkning af livet og kulturen. Og lykkedes dette i tilstrækkelig grad, blev han en del af elitens elite en del af kunstavantgarden. Hvad vi fører sammen ved en sådan læsning, er derfor det subjektive og det objektive, når disse er mest konsekvente mest kompromisløse. Den højmoderne 2

6 kunstner søger at dyrke sit eget særkende maksimalt at se verden så individuelt som overhovedet muligt. Hvorimod teknologien, som jo er baseret på videnskaben, søger det modsatte, idet det er et af den videnskabelige tænknings hovedmål at eliminere alle personlige og antromorfe elementer. Videnskaben stræber, med Bacons ord, efter at opfatte verden ex analogia universi, ikke ex analogia hominis [i universets skikkelse, ikke menneskets]. 1 Manifesternes Anden Del Når vi vælger at kalde denne tekst Manifesternes Første Del, er årsagen, at vi efterfølgende vil forsøge en lignende læsning på vor egen tid med henblik på en analyse af, hvad der skulle til for at afstedkomme, det man kunne kalde en neohøjmodernisme, altså en dynamisk kunstperiode kendetegnet ved radikale og hyppige skift, der yderligere frigør kunsten. Og hvor kunsten, alene vha. af foreskrifter, stiller sig op og anviser vejen. I denne analyse vil spørgsmålet om Global Æstetik fylde væsentligt. Manifesternes Anden Del skal da også opfattes som besvarelsen af opgaven om Global Æstetik. Metode for første del Det er dog formålstjenligt indledningsvis her at præcisere, med hvilken indfaldsvinkel denne første læsning foretages. Analogien kan føres til den måde, hvormed man kan gå til værket ikonografisk eller ikonologisk. Med andre ord kan teknologiens og videnskabens indflydelse på kunsten aflæses med fokus på det kontekst relaterede, dvs. orienteret mod det lettilgængelige (samfundet). Eller den kan læses med fokus på det sværttilgængelige (kunstneren). 2 1 Et essay om mennesket, Ernst Cassirer, 1944, Hans Reitzels forlag 1999, pp Man kan selvfølgelig også anvende analogien arv versus miljø. Miljøet er samtiden - som for kunstneren er en fleksibel størrelse. Det skal forstås som, at han ikke kan undslippe sin egen tid, men han kan forme den mentalt, så den passer hans behov som kunstner. Som en klump modelvoks kan han forme den mentalt, så at han selv bestemmer, hvilken side der vender mod ham selv, og hvilken der forbliver uden for hans synsfelt. Arven er ikke fleksibel. Det er hans psyke. Vel kan 3

7 Bagsiden af det lettilgængelige (samfundet) er dog et vanskeligt overbliksarbejde, modsat en læsning der koncentrerer sig om den eller de enkelte kunstnere. Her er altså et problem som en fokus på sværttilgængelige (kunstneren) ikke byder på. 3 Sideløbende vil vi også have for øje, den skelnen som er alment anvendt indenfor kunsthistorie og som fordrer en deling mellem modernisering, modernitet og modernisme og som derfor anskueliggør årsag-virkning problematikken på en nem og velegnet måde. Ovenstående vil også have relevans, når der skal skelnes mellem teknologiens og videnskabens fysiske tilstedeværelse, for eksempel ved at benytte højteknologiske materialer i selve værket. Eller når der er tale om en teknologisk/videnskabelig inspireret vision, som kunstneren realisere. Både teknologien/videnskaben som fysisk tilstedeværende og som ren idé er med i denne undersøgelse hvis mål det er at skabe et overblik, mht. i hvilken grad Højmodernismen kunne antage det alternative eller supplerende navn videnskabsmodernismen. Endelig skal det nævnes, at der i vid udstrækning vil blive gjort brug af citater. Disse er ikke udelukkende anvendt til at underbygge eller underminere andre udsagn. Nogle af citaterne tjener som en måde at komme hurtigt igennem komplekse emner på en præcis og komprimeret måde. Læseren kan i disse tilfælde regne med, at indholdet i citatet svarer til undertegnedes opfattelse. I modsat fald vil citatet blive efterfulgt af en tydelig kritik. han ændre sig. Men han kan ikke ændre sig væk fra sig selv. Uanset resultatet af hans anstrengelse med at forme sig selv vil han altid være lige meget ham selv. Og det er denne arv, som er udslagsgivende for hans forudsætninger for at arbejde med miljøet. 3 Begge måder at læse teknologien og videnskaben ind i kunsten vil blive benyttet. Forskellene i de resultater, der herved fremkommer, vil stå som årsag til det argument: At det er afgørende at vælge den rette afstand, hvormed man læser teknologien og videnskaben ind i Højmodernismen. For tæt på vil give teknologien og videnskaben for megen betydning. For langt væk for lille betydning. 4

8 Det 19. århundredes arv Før det teknologiske og videnskabelige læses ind i Højmodernismen, skal her kort skitseres, hvad det er for et kunstgrundlag, Højmodernismen hviler på. Med samme selvfølgelighed som biblens 10 bud har gjaldt indenfor kristendommen, har reglen om repræsentation været gældende indenfor kunsten. Spørgsmålet har blot været, hvordan denne repræsentation skulle tage sig ud. Ernest Cassirer beskriver i Et essay om mennesket 4 den grundlæggende konflikt indenfor kunsten, som er sammenfaldende med sprogets ditto, og som får histroriens pendul til at svinge mellem 2 modstridende tendenser: den objektive og den subjektive virkelighedsfortolkning. Om det objektive kontra det subjektive skriver Cassirer: I det første tilfælde falder kunst og sprog under samme kategori: efterligning. Deres hovedfunktion er mimetisk. Sproget har sin oprindelse i efterligning af lyde, kunst er en efterligning af ydre genstande. 5 Uanset forskelligheden i de kunstteorier der blev fremlagt og efterprøvet mellem 1750 erne og 1900 erne, så har de alle haft det tilfælles, at de har indeholdt spørgsmålet om, hvordan efterligningen af naturen skulle tage sig ud og hvorfor. Dette gælder lige fra Baumgartens store værk Aesthetica i 1750, som er det første større forsøg på at give æstetikken en selvstændighed og gøre den fri af teologien og videnskaben, og videre til Kant, for hvem det lykkes og således er i stand til at udløse det store spørgsmål om, hvilken status naturen skulle have (som det indiskutable skønneste ifølge Kant) i forhold til kunsten (som rangerede over naturen, da den var skabt med ånd ifølge Hegel). I dette ligger samtidig spørgsmålet om efterligning kontra fortolkning. Her spillede Goethe og Rousseau en stor rolle i deres argumentation for den karakteriske kunst som var et opgør med kunsten som en gengivelse eller beskrivelse af den empiriske verden. Fra sin Sturm und Drang periode argumenterede Goethe på følgende vis i 1773 (altså før Kant har sin æstetik på plads) i værket Von Deutscher Baukunst : 4 Et essay om mennesket, Ernst Cassirer, 1944, Hans Reitzels forlag Ibid. pp

9 Kunsten er formskabende længe før, den er smuk, og alligevel er den allerede her sand og stor kunst, meget ofte endda sandere og større end den smukke kunst. For mennesket har i sig en formskabende natur, som kommer til udtryk i dets virksomhed, lige så snart dets eksistens er sikret;...således former den vilde sine kokosmasker, sine fjer og sin egen krop med bizarre træk, skrækindjagende former og grelle farver. Og selv om dette billedsprog betjener sig af de mest løsslupne former uden proportioner, så stemmer de enkelte dele alligevel overens, idet en enkelt følelse har skabt dem til et karakteristisk hele. Og denne karakteristiske kunst er den eneste sande kunst. Når den virker på sine omgivelser ud fra en eneste indre, individuel, oprindelig, uafhængig følelse, der er ligegyldig over for og endog upåvirket af alt, hvad der er den fremmed, så er den hel og levende, uanset om den har sit udspring i primitivt barbari eller i en ren kultiveret sensibilitet 6 Goethes citat tjener som billede på denne grundliggende objektiv-subjektiv problemstilling, der som skiftevis reaktioner og modreaktioner på hinanden, får kunsten til at svinge mellem efterligningen og fortolkningen de næste 150 år. Trods perioder, hvor kunstens pendul svinger over mod trangen til imitation, så er det perioderne med den fortolkende, individualistiske og subjektive kunst, der med stadigt større radikalitet og hyppighed står for de nye strategier i takt med, at vi nærmer os starten på den 20. århundrede. De nye ideers fundament hviler altså stadigt oftere på romantismen og dermed ikke (neo)klassicismen. Og dermed er det samlede resultat af anstrengelserne fra neoklassicismen, romantismen, prærafaelitterne, symbolismen, realismen, impressionismen, postimpressionismen m.fl. en kunst, som kommer stadigt tættere på at abstrahere naturen. Anskuet fra denne stratosfæriske vinkel kan modernismens spring ind i det abstrakte læses som en nødvendighed. Det skal forstås som at spændingen mellem naturen, som den fremstår umiddelbart og naturen som fortolket, akkumulerede 6 Ibid. (Goethe: Von deutscher Baukunst, Werke, XXXVII, 148 f.) pp

10 stadig mere energi til at kunne afstedkomme et fuldstændigt brud. Spørgsmålet er så bare af hvem, hvordan og hvornår. Det 20. århundredes start Står vi på den anden side af århundredeskiftet, har vi et Europa, hvor der er en række brud eller afgørende innovationer indenfor samfundet, hvoraf adskillige stimulerer avantgardekunstneren til et opgør med det repræsentative indenfor billedkunsten. På det filosofiske-religiøse område har der været en Nietzsche, som har tematiseret en ny form for subjektivismen i form af viljens emanciperede menneske, der hævet over andre griber øjeblikket og skuer mod en fremtid, hvor Gud efterlades bagved. Gud havde også forladt de fleste regenter i Europa, der måtte sande, at biologisk ophav ikke længere var midlet, der kunne holde fast på magten. 7 Foruden Nietzsche, hvis arbejder ikke kun aflejrer sig i filosofien, men som kan siges at gælde for selve ånden, der hersker omkring århundredeskiftet, er der andre værktøjer, som kunstneren kan anvende til sit eget projekt. En ny form for spiritisme kapitaliserer på sekulariseringen og giver sig til kende i form af mere eller mindre okkulte forskrifter og forestillinger. Bannerførerne her er bl.a. Rudolf Steiner, G. I. Gurdjieff og P.D. Ouspensky. Disse påvirkes i forskellig grad af psykoanalysen - som er med fra århundredes start, idet Freud udgiver sine første drømmetydningsteorier i netop året Det er dog først senere, at psykoanalysen så at sige får sin egen isme indenfor kunsten via Surrealismen inden da var kunstavantgarden især inspireret af filosoffen Henri Bergson, der blev af stor betydning for Kubismen og Futurismen med sine ideer om hukommelse, élan vital, og den subjektive konstruktion af virkelighed. 7 For store dele af verden kunne det dog være lige meget, om det var europæiske regenter eller det europæiske folk, der sad på magten de var under alle omstændigheder underlagt Europa qua deres status som kolonier. En blomstrende antropologi, der havde fokus på disse primitive undersåtter, havde dog vakt en del kunstneres interesse. Den forenklede, primitive og symbolske måde disse primitive udsmykkede sig selv og deres omgivelser havde inspireret til bla. Fauvismen. 7

11 Det er i denne transformations tid, at den moderne individualist - som gradvis havde udviklet sig siden oplysningstiden 8, blomstrer i fuld flor. Acceleratoren hed kapitalismen, der som en grundbetingelse fodrer, at produktionssystemerne er i en stadig tilstand af innovation. Med en marxistisk vinkel kan vi sige, at kapitalismen gjorde det af med traditionsbegrebet, som hidtil havde virket stabiliserende med sin indbyggede sociale holisticitet i de foregående århundreder. Når vi her taler om den frigørelse som teknologien afstedkom, taler vi altså om to sider af samme mønt, hvor den anden side er det stadig mere avancerede pengesystem. For den brede del af befolkningen er det dog alt rigeligt, at revolutionen foregår indenfor teknologi og økonomi. Her står bourgoisiets individualist overfor kunstens individualist, som også har blikket rettet mod en fremtid, der indebærer åndelig revolution en politisk/kulturel revolution. Således går kunstens individualist længere end bourgeoisiets individualist og bliver en slags fortrop, der ønsker en mere radikaliseret frigørelse af fortiden. Denne fortrop kender vi under betegnelsen avantgarde. 9 Den stemning, som innovationerne medførte, delte sig mellem en pessimisme og en optimisme som ikke er ulig den vi oplever i vores tid mht. digitaliseringen af verden. I introduktionen til kapitlet om det andet årti i det 20. århundrede beskriver redaktørerne bag Art in Theory denne spaltethed: The response to the modern condition seems to have been experienced in two linked but ostensibly opposed registers. On the one hand, a profound pessimism at the growth of the populations and their concentration in large cities was fuelled by the apparently increasing control of human life by the machine. For all that was being gained, there was a sense that life was losing a depth, a dimension of freedom, and that human beings were becoming 8 Særligt synligt i tiden efter den Franske revolution i Denne militære term kædes første gang sammen med kunsten i 1825 i Saint Simons Opinions littéraire, hvor denne i en dialog mellem kunstneren og hans elev siger, at kunstneren må virke som en avant garde. Kilde: Luc Perry, Homo aestheticus, The University of Chicago Press, pp

12 imprisoned in what the German sociologist Max Weber saw as the iron cage of modernity. 10 Det er dog vigtigt, når vi taler om kunsten, at vi holder os for øje, at vi har at gøre med en ny type aktør, der, pga. de sociale, politiske, religiøse, filosofiske og økonomiske frigørelsesprocesser og forestillinger, ser sig selv som et væsen, der har ret til at stille spørgsmål til alt, hvad han ikke selv har skabt nyt som gammelt. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at denne aktør alt andet lige på et tidspunkt kommer forbi Paris. Det var ganske enkelt kulturens hovedstad. Paris husede i kortere eller længere tid Mondrian, Duchamp, Apollinaire, Picabia, Breton, Braque, Picasso m.m.fl. Avantgarden kunne med andre ord profitere fra en synergieffekt, man ikke har set siden. Inden de første 2 årtier af århundredet var forbi, var denne monopolagtige status mht. avantgarden dog slut nu kunne især tysktalende byer som Berlin, München, Dresden og Wien med rette også kaldes avantgarde centre. Fotografiet - den nye visuelle historiker Tilskyndelsen til et brud med det repræsentative blev accelereret af fotografiet, som havde brugt hele starten og midten af det 19. århundrede, på stødt og roligt at blive stadigt mere anvendeligt. I 1887 får fotografiet sin nuværende form med celluloid, der bærer negativ film. Rollen som den rene imitator var udlevet for kunstneren han kunne på ingen måde konkurrere med fotografiets fuldstændige gengivelse af den optiske virkelighed. Når fotografiet ikke blot blev inkorporeret som en del af billedkunsten evt. som en fortsættelse af maleriet - skyldes det den almene opfattelse af kunst, da fotografiet begyndte at blive bredere kendt, dvs. fra 1830 erne og frem. I denne ro- 10 Art in Theory , Harrison & Wood, 1992, Blackwell udgaven, pp

13 mantikkens alder skelnedes skarpt mellem kunst og teknik. Kameraets resultater sås som værende af teknisk determineret art. Man kan med hegeliansk tankegang sige, at det er begrænset, hvad kunstneren kan hælde i fotografiet af ånd, da det jo er linsen og ikke øjet, der sørger for aflejringen af motiv. 11 At man i vore dage kan finde en sådan fremstilling noget firkantet, skal dog ses i forhold til de begrænsede kreative fotografiske bearbejdningsmuligheder, det lod sig gøre i det 19. århundrede. Når fotografiet blev brugt af kunstnere, var det som et supplement til skitsen i forbindelse med maleriet. Desuden var det umuligt at gøre fotografiet til et ægte barn af billedkunsten. Det kunne højst blive til et delebarn. Ved sin brede anvendelighed kunne fotografiet bruges indenfor nær sagt alle områder: presse, militær, videnskab, billedkunst m.fl. Og for at tage fotografiet behøvede ingen billedkunstnerisk skoling af nogen som helst art. Af ovenstående grunde virkede fotografiet som et udefra kommende pres på billedkunstens hidtidige monopol på imitation, i stedet for at virke som en udvidelse af billedkunsten. På paradoksalt vis kan man sige, at skulle nogen kunstnere mod slutningen af det 19. århundrede have grebet denne teknik og brugt det som et redskab i kampen for at fremme deres egen sag, så skulle det have været konservatisterne indenfor kunsten dem som var efterkommere af neoklassicismen. Alternativ teknologi I værket Kant after Duchamp argumenterer Thierry de Duve (herefter blot Duve) for, at fotografiet blot var den ene af 2 afgørende tekniske innovationer fra industrialiseringen, som markant ændrede kunstnerisk praksis begyndende omkring 1830 erne og 1840 erne. Den anden innovation var den samtidige opfindelse af tuben med oliefarve. Duve ser flere sekventielle virkninger af tuben: Den første 11 Med Kants forestillinger om det skønnes natur (tidl. i dette afsnit) i baghovedet ville et af de mest interessante spørgsmål samtiden kunne stille en evt. reinkarneret Kant være: Hvilken status har fotografiet? Og videre: Hvilken status har dokumentarfilmen? 10

14 var, at det gjorde det muligt for kunstneren at forlade sit studie og male naturen on location dvs. at kunstneren gik ud i dagslyset og malede landskabet: As long as painters had to grind and mix their pigments themselves, plein-airism was a technical impossibility. 12 Men ude i dagslyset var samtidig det sted, hvor datidens fotografi opererede pga. begrænsninger i den fotografiske teknik mht. lysfølsomhed, og således opstod en direkte konkurrence mellem kameraet og kunstneren om at gengive landskabet. Maleriet imødegår denne konkurrence, og her taler vi om den anden hovedvirkning, som var, at kunstneren efterlignede fotografiet: In submitting their skills to the constraints of on-site production, of course, the plein-air painting entered into explicit competition with photography. The camera was the principle mechanizing device that painters had to reclaim, which they did by mimmicking it and behaving as if their eye and their hand, coupled to their canvas, constituted a light-recording machine. They sought to give their craft a reprieve by internalizing the technology threatening it and by mechanizing their own body at work. Whereas this strategy of resistance was still implicit in the impressionism ( Monet is but an eye said Cézanne), it was made explicit by Seurat s divisionism, which was simultaneous and parallel to the invention of the autochrome color photography by the Lumiére brothers. 13 Denne virkning er så med til, at kunstneren fik et helt nyt forhold til paletten: Out of plein-airism, the palette of the impressionists developed as an aesthetic doctrine already reflecting upon this new state of things. It was limited to the colours of the prism, and thus it excluded black. Although the justification of this exclusion was naturalism there is no black in nature what the doctrine really did was to organize the act of painting as a series of choices within a standardized logic of colors. The divisionist (or, loosely called, pointillist) technique first developed by Seurat rationalized this production even further, explicitly turning the hand of the painter into a clumsy 12 Kant after Duchamp, Thierry de Duve, 1996, October 1999, pp Ibid pp

15 machine that operated in steps and rejected the blending continuity of handicraft. 14 Duve følger denne idé frem til en argumentation for, at tuben derved medvirkede til at gøre kunsten en mere tilgængelig aktivitet for den ikke professionelle m.a.o. for udbredelsen af hobbymaleren. En sådan teknologisk læsning af tiden der ligger lige før Højmodernismen 15, er der grund til at stille spørgsmål ved. Vel gjorde tuben friluftsmaleriet lettere, men det var ikke umuligt førhen. I begyndelsen af 1700 tallet malede François Desportes ude i det fri foran motivet. Dette blev opfattet som værende meget excentrisk af samtiden. Og det er måske snarere her, vi skal søge en forklaring på, at kunstneren ikke står i kornmarken udsat for lunerne af vind og vejr. Vi skal se for os det forhold den kulturelle og økonomiske overklasse i begyndelsen af det 19. århundrede havde til bla. fysisk arbejde, og alt hvad der kunne forbindes hermed; marken, den svedne sol, landarbejderne, ufremkommelige veje osv. Men når så romantikkens kunstnere gør deres entre i kunsthistorien, er det måske ikke så mærkeligt, at visse af dem begynder at arbejde udendørs. Det er jo netop der, hvor de mener, at stemningen og ånden findes. 16 For selve det at tage oliefarve med ud i naturen udgør ikke et større problem. Og det er her, at Duve forenkler, ved at stille sagen op som et valg mellem tuben og det at lave farverne fra bunden under fri himmel. Intet hindrede kunstnere af præ-tube tiden i at tage mindre portioner egen-præfabrikeret farve med sig ud i naturen. Oliefarve lader sig let transportere i krukker, glas, dåser, ja nær sagt hvad som helst. Sagen er jo, at oliefarve holder sig umindeligt godt under de fleste forhold. Oliefarven ville under alle omstændigheder ikke tørre, førend kunstneren tillod det, eftersom der skal et tørremiddel (sikkativ) til. Uden et sådan kan et oliemaleri være op til flere år om 14 Ibid. pp Bl.a. vedkender Duchamp sig en stor inspiration i Seurat. Se evt. Samtaler med Marcel Duchamp, Pierre Carbanne 16 Det skal ikke glemmes at staffeliet løbende udvikles gennem det 19. århundrede og bliver således stadigt lettere i vægt og nemmere at folde sammen. 12

16 at tørre afhængig af tykkelsen af påsmurt farve enhver, der har arbejdet i et farveteknisk laboratorium 17, kan forklare dette. Men der kan ligge et incitament til at arbejde hurtigere, når man maler ude i naturen, dels for at undgå at bruge rejsetid på at komme igen næste dag, og dels fordi man aldrig ved, hvordan vejret er næste dag. Hermed er vi fremme ved impressionisterne. Uden at gå i dybden med hvad der motiverede denne isme, er det på sin plads at komme med et alternativt bud på årsagen til deres palet og maleteknik end den fotografisk relaterede, som Duve fremligger. Dette alternative bud involverer den franske professor i kemi Eugene Chevreul ( ), som i sit meget lange liv nåede at være direktør for Gobelin væverierne og siden direktør for det naturhistoriske museum i Paris. Chevreul forskede og skrev bl.a. om farveharmonier og farvekontraster. I 1839 udgiver Chevreul sit arbejde med simultan kontrast i værket De la loi du contraste simultané des couleurs et de l assortiment des object colorés. I dette værk indgår hans to mest kendte regler, hvor den ene lyder: Lorsque l œil perçoit en même temps deux couleurs avoisinantes, elles paraissent aussi dissemblables que possible, tant du point de vue de la composition optique que de leur valeur tonale. Den anden lyder: Dans l harmonie des contrastes, la composition complémentaire est supérieure à toutes les autres. 18 I The virtual Colour museum står at læse: Chevreul s work influenced the movements in art known as Impressionism, Neoimpressionism and Orphic Cubism, with Robert Delaunay ( ) using coloured simultaneous discs in his paintings. Although Chevreul s work remained impractical and was never completed, he also influenced the 17 Som f.eks. det som findes på Det Kongelige Danske Kunstakademi under ledelse af Henrik Boetius. 18 The virtual colour museum, Se også The Impressionists, D. Kane (St. Brigid s College), samt The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition , Columbia University Press. 13

17 views of both Eugène Delacroix ( ) and Georges Seurat ( ) with regard to colours and the way in which they used them. 19 Med til at tale for ovenstående påvirkning er endvidere spørgsmålet om, i hvilken grad farvefotografiet overhovedet kan kædes sammen med Seurat, som Duve mener (...it was made explicit by Seurat s divisionism, which was simultaneous and parallel to the invention of the autochrome color photography by the Lumiére brothers. ). Seurat maler sit første pointillistiske maleri En søndag eftermiddag på øen La Grande Jatte i På det tidspunkt er Lumiére brødrene godt i gang med deres autokrome forskning. Men det er først i 1903, det lykkedes for dem at få alle farver med. Opfindelsen patenteres samme år i Frankrig (FR.Pat.No. 339,223, 1903) og 3 år senere også i USA (No.822,532). Først i 1907 bliver opfindelsen markedsført (men benyttes kun af et fåtal professionelle). 20 På det tidspunkt har Seurat været død i 6 år. Han dør nemlig i Det synes måske mere plausibelt at tale om et tilfældigt sammenfald i udtryk mellem det pointillistiske maleri og de første autokrome billeder: In 1903 in Lyons, France the two Lumiére brothers invented what was then the first way to record an image in color. Using potato starch grains dyed red, green and blue on a glass plate, the resulting photograph was almost impressionistic in its colorful graininess. 21 Endelig er der også grund til at stille spørgsmål ved Duves beskrivelse af pointillistens klodsede hånd (...explicitly turning the hand of the painter into a clumsy machine... ). Duve beskriver dette nærmere i et afsnit, hvor han forklarer, hvor- 19 The virtual colour museum, 20 Det er først i anden halvdel af det 20. århundrede at farvefotografiet bliver mere almindeligt end det sort/hvide fotografi. 21 Ilford gallery, øvrige kilder: Color Theory, Jim Scruggs, og Fogtdals Kunstleksikon, [fotografi], redaktører Bjarne Jørnæs og Peter Micheal Hornung, Forlaget Pelle Fogtdal A/S 1989/

18 dan det tidligere var kunstneren, der blandede farverne, men hvor det med det pointillistiske (divisionistiske) maleri nu er beskueren, der gør det på retina: The maker (the hand) remained passive inasmuch as it simply obeyed. clumsily and automatically, the commands of the eye already encoded in the ready-made discriminations provided by the paint manufacturers color charts. 22 Det er rigtigt, at den opaque maleteknik alt andet lige er mere enkel end det klassiske lasur maleri, med dets særlige krav til stramheden i opspænding (afgjort af lærredets materiale og antal lag med og koncentrationen af kasein), overfladens jævnhed (slibning), sugeevne (afgjort af mængden af kridt), optegning (kul/bly), undermaling (tempera), mellemmaling (skygge og dybdevirkning vha. skiftevis varme/kolde lag) overmaling (højlys & detaljer) og finish (lak med forskellige egenskaber, f.eks. giver venetiansk terpentin meget højglans med stor dybdevirkning, men tåler ikke for megen varme, da det forbliver flydende ligesom glas) og som følge af alt dette også særlige krav til pensler (f.eks. mårhår), tørremidler (sikkativer) samt fyldstoffer/male midler (f.eks. har rubens gel trixotrope egenskaber). Det er også rigtigt, at det systembaserede maleri, som f.eks. det pointillistiske med sin monadelignende opbygning af små monokrome enheder giver en vis automatik i fremstillingen. Men derfra, og til at mene at håndens karakter/evner er reduceret til en bevidstløs automatik, er der langt. Det er at overse den træning og rutine der skal til for at arbejde med et plastisk formeligt materiale som oliemaling, hvor hver farve har sin egen individuelle konsistens og klæbeevne, og hvor lærredets elasticitet og påføringsværktøjet er afgørende. Tværtimod kræver et maleri som det pointillistiske en hel ny evne nemlig en håndens musikalitet. Når vi sådan dvæler ved Duve, skyldes det flere forhold. For det første vil en læsning af tiden baseret på usikkert grundlag risikere at få os til at drage forkerte konklusioner om tiden, der snart kommer efter - Højmodernismen. Det så meget 22 Kant after Duchamp, Thierry de Duve, 1996, October 1999, pp

19 mere aktuelt som at den kunstner Duve fremhæver, nemlig Seurat, er en som selveste Duchamp har vedkendt sig at være meget påvirket af. Men nok så væsentligt tjener historien om tuben som eksempel til spørgsmålet om, hvordan vi kan læse teknologien og videnskaben ind i kunsthistorien generelt set? Man kan stille spørgsmålet: Fra hvilken afstand er det rimeligt at fortolke kunsten? Vi kan forstille os en flyvemaskine. Hvis den flyver meget højt, har den det store overblik, men er ude af stand til at se detaljen og derved analysere de delelementer, der tilsammen udgør det store billede. Flyves der meget tæt på jorden er forholdet omvendt. Dermed bliver det vanskeligere at generalisere, desto tættere man er jorden. Duve synes at begå den fejl, at han udleder noget om det store billede vha. detaljen. Hvis vi igen bliver i flyvningens verden, kan vi sige, at det svarer til, at piloten taster et enkelt ciffer forkert ind i autopiloten. Efter 50 kilometer betyder det ikke så meget. Men efter 5000 kilometer betyder det måske, at flyet må lande i et helt andet land, end det var meningen. Man kan vende det om og sige, at det er begrænset, hvor meget teknologi og videnskab man kan læse ind i kunsten, eftersom det er begrænset, hvor mange detaljer man i det hele taget kan have med. I kunsthistorisk sammenhæng er tuben en detalje, hvor imod fotografiets betydning næppe kan overvurderes. Det tuben frem for alt gør, hvilket Duve også understreger, er at den giver tid. Men det er tuben ikke alene om. Kunstneren høvler ikke længere selv sine rammer, eller binder sine pensler, eller blander sine malemidler og ferniser. Ja, siden hen bruger han også færdigt præparerede lærreder allerede spændt op på rammen. 23 Hvis vi antager en tidsakse, der går fra præværk til værk for at ende med postværk, så er udviklingen den, at kunstneren bruger stadigt mindre tid på præværket, men 23 Og her kunne man tilføje at denne tid kunne bruges meget mere effektivt på alle tider af døgnet efter indførelsen af gas (lamper) og siden elektrisk lys. Men det er en helt anden historie, som er et kapitel for sig selv. 16

20 til gengæld mere på postværket. Men deri adskiller kunsten sig ikke fra den øvrige samfundsudvikling, hvor virksomheder i stigende grad benytter sig af underleverandører i startfasen af fremstillingen, men i stedet bruger mere tid på at få distribueret, markedsført og solgt varen. 24 Det væsentlige er, at kunsten forlader det 19. århundrede med sin rolle som betydningsbærer og meningsdanner (som den visuelle historiker) definitivt og på en altafgørende måde ændret af et reproducerbart medie hvis magt man ikke havde set magen. Noget firkantet kan man sige, at der ikke er nogen kunstværker, der har spillet en afgørende rolle mht. at starte eller stoppe en krig i det 20. århundrede. Men det er der adskillige fotografier (og film), der har gjort. Eller for at anskue sagen med kubisternes hovedteoretiker Metzingers ord: The excuse of being documentary was becoming ridiculous among painters: photographers and filmmakers could go far beyond anything they did. 25 Højmodernismen handler i høj grad om den vandring som kunsten blev sendt ud på, for at finde nye territorier at gøre sig gældende i - foranlediget af fotografiet I den sammenhæng er det tankevækkende at sammenligne antallet af udstillinger, som Duchamp, Mondrian, Malevich m.fl. deltog i, med den liste over udstillinger som den gennemsnitlige kunstakademielev i vore dage kan præstere. 25 Jean Metzinger, (Le Cubisme était né, p. 58), kilde: Homo Aestheticus: the invention of taste in the democratic age, Luc Ferry, 1990, The University of Chicago Press 1993, pp For kulturen som sådan betyder fotografiet og nye trykteknikker udbredelsen af en billedkultur, som gør at verden bliver visuel fælleseje for amerikaneren og europæeren. Inuiten, pungulven, pingvinen, skyttegraven, den kinesiske mur, mumien, varietéstjernen alle er deres afbildning tilgængelig med optisk nøjagtighed i aviser, ugeblade, billedbøger og plakater. Fra at stoppe op og kigge med forundring og beundring på billedet, begynder det moderne menneske at ignorere billeder særligt det moderne urbane menneske. Det er han nødt til. Brugte han blot nogle få minutter på hvert eneste billede, han stødte på i løbet af dagen, ville han ikke have tid til andet. Lidt forenklet kan man sige, at hans egne bedsteforældre (som lægmænd) kun så billeder (såvel fotografiske som ikke-fotografiske) når de befandt sig i offentlige bygninger, læste avisen eller læste i familiens illustrerede bibel samt når de åbnede pungen. Nu er der billeder alle vegne: på cigarettepakken, på dåsen med kattemad, på valgplakaten, på forsiden af ugebladet (og indeni), på reklameskiltet Det enkelte billede må dele sin magi med alle de andre billeder, og det efterlader ikke megen magi tilbage til hvert billede, medmindre der er tale om, at det som afbildedes i sig selv er 17

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere