FINA SVØMMEREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA SVØMMEREGLER 2013-2017"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning 11 SW 7 Brystsvømning 12 SW 8 Butterfly 13 SW 9 Medleysvømning 14 SW 10 Løbet 14 SW 11 Tidtagning 16 SW 12 Verdensrekorder 17 SW 13 Fremgangsmåden ved brug af eltid 19 SW AG Agegroup regler - svømning 21 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Teknisk Udvalg. 1

2 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.1 Organisationskomiteen, der er udpeget af arrangøren, har afgørelsen i alle spørgsmål, der ikke i henhold til reglerne er overladt til overdommeren, dommerne eller andre officials, og er bemyndiget til at udsætte discipliner og give direktiver i overensstemmelse med reglerne for den fremgangsmåde, der skal benyttes for at afvikle den enkelte disciplin. SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (2), Leder af kontrolrum (1) Banedommere (4), Startere (2), Ledere for vendedommerne (2), (1 i hver ende af bassinet), Vendedommere (1 pr. bane i hver ende), Ledende tidtagere (1) og eltidtagere (1), Løbsassistenter (2), Speaker (1). SW Ved alle andre internationale konkurrencer kan arrangøren udpege samme antal eller færre officials alt efter, hvad der bestemmes af de respektive regionale eller internationale arrangører. SW Hvor der ikke benyttes eltidtagning skal der være en ledende tidtager, 3 tidtagere pr. bane og 2 ekstra tidtagere. SW Hvor der ikke benyttes eltidtagning og/eller 3 digitalure pr. bane kan der anvendes en ledende måldommer og måldommere. SW 1.3 Bassinet og det tekniske udstyr ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal inspiceres og godkendes i god tid forud for svømmekonkurrencerne af FINA's delegerede sammen med et medlem af den tekniske svømmekomite. SW 1.4 Hvor der benyttes undervandsvideo af fjernsynet, skal udstyret fjernbetjenes og må ikke hindre svømmerens udsyn eller svømning, og må ikke ændre eller skjule bassinets markeringer i henhold til FINA's regler. 2

3 SW 2 OFFICIALS SW 2.1 Overdommeren SW Overdommeren skal have den fulde kontrol med og myndighed over alle officials og godkende de dem tildelte hverv og instruere dem med hensyn til alle særlige foranstaltninger og regler vedrørende konkurrencen. Overdommeren håndhæver alle FINA's regler og bestemmelser og træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende afviklingen af stævnet, disciplinen eller konkurrencen, hvor den endelige afgørelse ikke i øvrigt er dækket af reglerne. SW Overdommeren skal have myndighed til at gribe ind i afviklingen af konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre, at FINA's regler overholdes, samt træffe afgørelse i alle protester vedrørende den konkurrence, der er under afvikling. SW Når der benyttes måldommere uden 3 digitalure, skal overdommeren afgøre placeringen, såfremt det er nødvendigt. Eltidtagning skal, såfremt det er til stede og fungerer, benyttes som anført i SW 13. SW Overdommeren skal sikre sig, at de officials, der er nødvendige for afviklingen af konkurrencen, er på deres respektive pladser. Overdommeren kan udnævne afløsere for enhver, der måtte være fraværende, ude af stand til at fungere eller ikke findes kvalificeret. Overdommeren kan udnævne yderligere officials, hvis det anses for nødvendigt. SW Overdommeren skal før starten af hver konkurrence give signal med små, korte fløjt til svømmerne om at tage træningstøjet af, efterfulgt af et langt fløjtesignal som tegn på, at de skal indtage deres pladser på startskamlen (eller ved rygsvømning og i medleyholdkap omgående at springe i vandet). Rygsvømmeren og medleyholdkapsvømmeren skal på overdommerens andet lange fløjtesignal øjeblikkeligt indtage startstillingen. Når svømmerne og officials er klar til start, skal overdommeren med udstrakt arm give tegn til starteren om, at svømmerne nu er under dennes kommando. Armen skal holdes strakt indtil starten er gået. SW Overdommeren skal diskvalificere enhver svømmer for enhver krænkelse af reglerne, som overdommeren personligt bemærker. Overdommeren kan også diskvalificere enhver svømmer for enhver krænkelse, der indberettes af andre godkendte officials. Alle diskvalifikationer er underkastet overdommerens afgørelse. 3

4 SW 2.2 Lederen af kontrolrum SW Lederen skal overvåge brugen af el-tidtagning, inklusiv gennemgang af registreringer i optagelser fra backup tidtagningskameraer. SW Lederen er ansvarlig for at kontrollere resultaterne fra computerudskrifter. SW Lederen er ansvarlig for at kontrollere udskrifter fra holdkapskifter og rapportere enhver tyvstart til overdommeren. SW Lederen kan gennemgå video brugt til backup tidtagning for at bekræfte tyvstart. SW Lederen skal kontrollere afmeldinger efter heat eller finaler, opføre resultater på dertil indrettede blanketter, føre liste over alle nye rekorder samt føre oversigt over resultater, hvor det er relevant. SW 2.3 Starteren SW Starteren skal have den fulde kontrol over svømmerne fra det øjeblik, overdommeren overlader svømmerne til starteren og indtil løbet er begyndt (SW 2.1.5). Starten skal foregå i henhold til SW 4. SW Starteren skal til overdommeren rapportere enhver form for forsinkelse af starten, provokation eller anden form for dårlig opførsel under starten, men kun overdommeren kan diskvalificere svømmeren for en sådan forsinkelse, provokation eller dårlig opførsel. SW Starteren skal have myndighed til at afgøre, om starten er korrekt, kun underkastet overdommerens afgørelse. SW Når løbet startes, skal starteren stå på langsiden af bassinet ca. 5 meter fra startenden, hvor tidtagerne kan se og eller høre startsignalet og svømmerne kan høre signalet. SW 2.4 Løbsassistenten SW Løbsassistenten skal samle svømmerne forud for hver konkurrence. 4

5 SW Løbsassistenten skal informere overdommeren, såfremt reklamereglerne tilsidesættes (GR 6), og hvis en svømmer ikke møder til start. SW 2.5 Lederen af vendedommerne SW Lederen af vendedommerne skal påse, at vendedommerne udfører deres pligter under konkurrencerne. SW Lederen af vendedommerne skal, hvis der forekommer regelbrud, modtage rapport herom fra vendedommerne og skal omgående give den videre til overdommeren. SW 2.6 Vendedommere SW Der skal udpeges 1 vendedommer for hver bane i hver ende af bassinet. SW Hver vendedommer skal sikre, at svømmerne, når de vender, overholder gældende regler fra begyndelsen af det sidste armtag før berøring og afsluttende med fuldførelsen af første armtag efter vendingen. Vendedommerne i startenden skal sikre, at svømmerne følger gældende regler fra starten og sluttende med fuldførelsen af første armtag. Vendedommerne skal ligeledes tilsikre, at svømmerne afslutter løbet i henhold til gældende regler. SW I individuelle øvelser på distancerne 800 og 1500 m, skal vendedommerne modsat startenden registrere antallet af baner, som er svømmet, og ved hjælp af vendetavler vise svømmerne på banen, det resterende antal bassinlængder. Halvautomatisk elektronisk udstyr kan benyttes, og skal da også kunne ses under vandet. SW Vendedommeren ved startenden skal afgive et varselssignal, når svømmeren på den pågældende bane mangler 2 bassinlængder + 5 meter på distancerne 800 m og 1500 m. Signalet kan gentages efter vendingen indtil svømmeren har nået 5 m markeringen på banetovet. Varselssignalet kan afgives med fløjte eller klokke. SW Hver vendedommer ved startenden skal i holdkapsvømning afgøre, om den startende svømmer har kontakt med startskamlen, når den forudgående svømmer berører endevæggen. Såfremt der er automatisk udstyr til kontrol af tyvstart til rådighed, skal dette benyttes i overensstemmelse med SW

6 SW Vendedommerne skal indberette ethvert regelbrud på en diskvalifikationsseddel med angivelse af løb, banenummer og forseelsens art og underskrift til lederen af vendedommerne, som omgående skal bringe den videre til overdommeren. SW 2.7 Banedommere SW Der skal være banedommere på begge sider af bassinet. SW Hver banedommer skal sikre, at reglerne for den svømmeart, hvori der konkurreres, overholdes, og skal assistere vendedommerne ved vendinger og afslutning. SW Banedommerne skal rapportere enhver overtrædelse af reglerne til overdommeren på diskvalifikationssedler med angivelse af løb, banenummer og forseelsen og underskrive disse. SW 2.8 Ledende tidtager SW Ledende tidtager skal anvise alle tidtagere deres pladser og de baner, de er ansvarlige for. Det anbefales at der skal være 3 tidtagere for hver bane. Hvis der ikke benyttes eltidtagning skal der udpeges yderligere 2 tidtagere, der hver har ordre til at erstatte en tidtager, hvis ur ikke startede eller gik i stå under et løb, eller som af anden grund ikke er i stand til at registrere tiden. Når der benyttes digitalure, skal den endelige tid og placering afgøres af tiden. SW Når der kun anvendes en (1) tidtager per bane, skal der udpeges en ekstra tidtager i tilfælde af at et stopur svigter. Samtidigt skal Ledende tidtager altid registrere tiden på vinderen af hvert heat. SW Ledende tidtager skal indsamle startliste fra tidtagerne på hver bane, hvorpå den opnåede tid er noteret og, om nødvendigt, kontrollere deres ure. SW Ledende tidtager skal notere eller efterse den officielle tid på startlisten for hver enkelt bane. 6

7 SW 2.9 Tidtagere SW Hver tidtager skal tage tiden for svømmerne på den bane, der er tildelt i henhold til SW Urene skal være godkendt af stævneledelsen. SW Hver tidtager skal starte uret på startsignalet og stoppe det, når svømmeren har fuldført løbet. Tidtageren kan af ledende tidtager blive instrueret om, at tage mellemtider på distancer over 100 meter. SW Straks efter hvert løb skal tidtagerne på hver bane skrive tiderne fra deres ure på startlisten og give dem til den ledende tidtager og på anmodning forevise deres ure til kontrol. Tidtagernes ure skal nulstilles på overdommerens korte fløjtesignaler, som angiver start på efterfølgende heat. SW Medmindre der benyttes video kan det være nødvendigt at bruge 3 tidtagere pr. bane, selvom der benyttes eltidtagning. SW 2.10 Ledende måldommer hvis det forlanges SW Ledende måldommer skal anvise hver måldommer plads og meddele, hvilken placering måldommeren skal afgøre. SW Efter løbet skal ledende måldommer indsamle underskrevne måldommersedler fra hver måldommer og afgøre resultatet og placeringerne, som skal overgives direkte til overdommeren. SW Når der benyttes eltidtagning til at afgøre placeringen i mål, skal ledende måldommer rapportere rækkefølgen i mål efter hvert løb, således som eltidtagningen viser den. SW 2.11 Måldommere hvis det forlanges SW Måldommerne skal placeres på forhøjede pladser på linie med målet, hvor de hele tiden har klart udsyn over banerne og målvæggen, medmindre der benyttes eltidtagning med trykknap på de respektive tildelte baner, som betjenes ved løbets afslutning. SW Måldommerne skal efter hvert løb afgøre og meddele svømmernes placering i 7

8 overensstemmelse med den opgave, der er tildelt dem. Måldommerne må ikke, medmindre de betjener eltidtagning, fungere som tidtagere i samme løb. SW 2.12 Løbskontrol (andre konkurrencer end Olympiske Lege og Verdensmesterskaber) SW Ledende tidtager er ansvarlig for at kontrollere resultaterne fra udskriften på eltidtagningsanlægget eller de manuelle tider og placeringer i hvert løb, således som de er modtaget fra overdommeren. Ledende tidtager skal tilse, at overdommeren underskriver resultaterne. SW Sekretærerne skal kontrollere afbud til indledende heats eller finaler, udfærdige resultatlister, registrere alle nye rekorder og om nødvendigt sammentælle points. SW 2.13 Officials afgørelser SW Officials skal træffe deres afgørelse selvstændigt og uafhængigt af hinanden, medmindre der er foreskrevet andet i svømmereglerne. SW 3 SEEDNING AF HEAT, SEMIFINALER OG FINALER. Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber, regionale lege og andre FINA-konkurrencer, skal seedning ske som følger: SW 3.1 Indledende heat SW Alle anmeldtes bedste konkurrencetider inden for den annoncerende kvalifikationsperiode skal meddeles på startlister, eller on-line hvis det forlanges, og skal opføres i tidsrækkefølge af stævneledelsen. Svømmere, der anmeldes uden en officielt registreret tid, skal betragtes som værende langsomst og skal placeres sidst på listen uden tilmeldingstid. Indplacering af svømmere med ens tider eller af mere end én svømmer uden tid, skal ske ved lodtrækning. Svømmerne skal placeres på baner i henhold til SW Svømmerne skal placeres i indledende heat i henhold til anmeldelsestider som følger: SW Såfremt der kun er ét heat, skal dette seedes som direkte finale og svømmes i finaleafsnittet. SW Såfremt der er 2 heat, skal den hurtigste svømmer placeres i 2. heat, næst hurtigste i 1. heat, tredje hurtigste svømmer i 2. heat, fjerde hurtigste svømmer i 1. heat osv.. 8

9 SW Såfremt der er 3 heat, undtagen 400m, 800m og 1500m løb, skal den hurtigste svømmer placeres i 3. heat, næst hurtigste svømmer i 2. heat, tredje hurtigste svømmer placeres i 1. heat, den fjerde hurtigste i 3. heat, den femte hurtigste i 2. heat og den sjette hurtigste i 1. heat osv.. SW Såfremt der er 4 heat eller flere, undtagen 400m, 800m og 1500m løb, skal de tre sidste heat seedes i henhold til SW Heatet før de sidste 3 heat skal bestå af de derefter følgende næst hurtigste svømmere. Heatet forud for dette, skal igen bestå af de derefter følgende næst hurtigste svømmere osv. Banefordelingen skal ske efter anmeldelsestid, således som beskrevet i SW SW I 400m, 800m og 1500m løb, skal de sidste to heat seedes i overensstemmelse med SW SW Undtagelse!! - Såfremt der er to eller flere heat i et løb, skal der være minimum 3 svømmere i hvert af de indledende heat, men efterfølgende afbud kan reducere antallet af svømmere i sådanne heat til mindre end 3. SW Hvor et 10-baners bassin er til rådighed og der er registreret ens tider på 8. plads i indledende heat i 800m løb og 1500m løb fri svømning, skal bane 9 benyttes efter lodtrækning om bane 8 og bane 9. I tilfælde af tre (3) ens tider på 8. pladsen, skal bane 9 og 0 benyttes efter lodtrækning om bane 8, 9 og 0. SW Hvor et 10-baners bassin ikke er til rådighed vil SW være gældende. SW Bortset fra 50 m løb i 50 m bassiner sker placering på banerne (idet bane nr. 1 er på højre side af bassinet(0 når der anvendes bassiner med 10 baner), når man ser ud over banen fra startenden) ved, at den hurtigste svømmer eller det hurtigste hold placeres på den midterste bane i bassiner med et ulige antal baner, eller på henholdsvis bane 3 eller 4 i bassiner, der har 6 eller 8 baner. I bassiner hvor der anvendes 10 baner, skal den hurtigste svømmer placeres på bane 4. Den næst hurtigste svømmer skal placeres til venstre herfor, og de følgende derefter skiftevis til højre og til venstre i overensstemmelse med de anmeldte tider. Svømmere med samme tid placeres ved lodtrækning efter det ovenfor anførte mønster. SW Når der afholdes 50 m løb i 50 m bassiner, kan løbet efter stævneledelsens afgørelse enten startes fra den normale startende eller fra den modsatte ende af bassinet afhængig af placering af el-tidtagning, starterens position etc. Stævneledelsen skal gøre svømmerne 9

10 opmærksom på deres afgørelse i god tid før starten på konkurrencen. Uafhængig af hvilken ende, der startes fra, skal svømmerne seedes på de baner, hvor de ellers ville være seedet, såfremt der er både start og mål i startenden. SW 3.2 Semifinaler og finaler SW Heat i semifinaler skal seedes som anført i SW SW Hvor indledende heat ikke er nødvendigt, fordeles banerne som anført i SW Hvor indledende heat eller semifinaler er afviklet, fordeles banerne som anført i SW , dog ud fra tider opnået i indledende heat eller semifinaler. SW Såfremt svømmere fra samme eller forskellige heat har fået registreret samme tider på en 1/100 sekund, når det gælder 8./10. eller 16./20. pladsen afhængig af om der anvendes 8 eller 10 baner, skal der være omsvømning for at afgøre, hvilken svømmer, der skal gå videre til den pågældende finale. En sådan omsvømning skal foregå efter, at alle involverede svømmere har gennemført deres indledende heat på et tidspunkt der aftales mellem stævneledelsen og de involverede parter. En yderligere omsvømning skal finde sted, såfremt der atter opnås ens tider. Hvis der ved ens opnåede tider er behov for at afgøre 1. og 2. reserve skal omsvømning finde sted. SW Såfremt en eller flere svømmere afmeldes fra semifinalen eller finalen, vil reserverne indgå i henhold til deres placeringer i indledende heat eller semifinaler. Løbet eller løbene skal seedes om, og nyt program skal udfærdiges med ændringerne, således som det fremgår af SW SW Ved heat, semi-finaler og finaler, skal svømmerne melde sig i First Call Room senest 20 min. før start på deres heat. Efter inspektion kan svømmerne fortsætte til Final Call Room. SW 3.3 I andre konkurrencer kan lodtrækning bruges ved banetildeling. SW 4 STARTEN SW 4.1 Starten i fri svømning, brystsvømning, butterfly og individuel medley skal ske ved et hovedspring. På overdommerens lange fløjt (SW 2.1.5) skal svømmeren træde op på startskamlen og blive stående der. På starterens kommando "På deres pladser" (ved OL, VM, og internationale konkurrencer på engelsk "take your marks") skal svømmerne øjeblikkeligt 10

11 indtage startstillingen med mindst 1 fod på forkanten af startskamlen. Hændernes stilling er underordnet. Når alle deltagerne er i ro, skal starteren afgive startsignalet. SW 4.2 Starten i rygsvømning og medleyholdkap skal ske i vandet. På overdommerens første lange fløjt (SW 2.1.5) skal svømmerne omgående springe i vandet. På overdommerens andet lange fløjt skal svømmerne øjeblikkeligt indtage startstillingen (SW 6.1). Når alle svømmerne har indtaget deres startstilling, skal starteren give kommandoen "på deres pladser". Når alle deltagerne er i ro, skal starteren afgive startsignalet. SW 4.3 Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og andre FINA konkurrencer skal startkommandoen "take your marks" være på engelsk, og starten skal ske ved hjælp af højttalere, som skal være påmonteret hver enkelt startskammel. SW 4.4 Enhver svømmer, der starter før startsignalet er givet skal diskvalificeres. Hvis startsignalet lyder før diskvalifikationen erklæres, skal løbet fortsætte og den eller de svømmere, der tyvstartede, skal diskvalificeres efter løbets afslutning. Hvis diskvalifikationen erklæres inden startsignalet gives, skal dette ikke gives, men de resterende svømmere skal kaldes tilbage og starte igen. Overdommeren gentager startprocedure begyndende med det lange fløjt (det andet lange fløjt i rygsvømning) i henhold til SW SW 5 FRI SVØMNING SW 5.1 Fri svømning betyder, at i en konkurrence, der er udskrevet som sådan, kan svømmerne benytte en hvilken som helst svømmeart, dog undtagen i individuel medley eller holdmedley, hvor fri svømning betyder enhver anden svømmeart end rygsvømning, brystsvømning eller butterfly. SW 5.2 Svømmeren skal berøre bassinvæggen ved fuldførelse af hver bassinlængde og i mål. SW 5.3 En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet, dog er det svømmeren tilladt at være fuldstændig neddykket under vendingen og indtil 15 m efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen. SW 6 RYGSVØMNING SW 6.1 Umiddelbart før starten skal svømmerne ligge på linie i vandet med ansigtet imod startenden og holde med begge hænder på startgrebene. Det er forbudt at stå i eller på skvulperenden, og det er forbudt at bøje tæerne ind over skvulperendens kant. 11

12 SW 6.2 Ved startsignalet og efter vendingen skal svømmeren sætte af og svømme hele løbet på ryggen, undtagen når der skal vendes, således som beskrevet i SW 6.4. Den normale rygliggende stilling kan inkludere en rullende bevægelse med kroppen op til, men ikke inklusive 90 grader fra det vandrette plan. Hovedets stilling spiller i den forbindelse ingen rolle. SW 6.3 En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet. Det er tilladt at være fuldstændig neddykket under vendingen og indtil 15 meter efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen. SW 6.4 Når vendingen udføres skal svømmeren foretage en berøring af bassinvæggen med en del af kroppen på hans/hendes respektive bane. Under vendingen må skuldrene drejes over det lodrette plan til brystliggende stilling, hvorefter det i en øjeblikkelig fortsat bevægelse er tilladt at benytte et enkelt armtag eller et samtidigt dobbelt armtag for at gennemføre vendingen. Svømmeren skal igen have indtaget rygliggende stilling, når der sættes af fra væggen. SW 6.5 I mål skal svømmeren røre endevæggen i rygliggende stilling på hans/hendes respektive bane. SW 7 BRYSTSVØMNING SW 7.1 Efter starten og efter hver vending må svømmeren tage et armtag ført helt tilbage til benene og må samtidig være neddykket. Et enkelt butterflybenspark er tilladt under dette første armtag, efterfulgt af et brystsvømningsbenspark. SW 7.2 Fra påbegyndelsen af det første armtag efter starten og efter hver vending, skal legemet blive på brystet. Det er ikke tilladt at vende om på ryggen på noget tidspunkt undtagen ved vending efter berøring af endevæggen, hvor det er tilladt at vende på hvilken som helst måde, så længe legemet er på brystet når der sættes af fra væggen. Fra starten og under hele løbet skal hvert svømmetag bestå af et armtag og et benspark, i nævnte rækkefølge. Alle bevægelser med armene skal være samtidige og i samme vandrette plan uden skiftende bevægelser. SW 7.3 Hænderne skal føres samlet frem fra brystet på, under eller over vandoverfladen. Albuerne skal være under vandoverfladen, undtagen i allersidste tag før vending, under vendingen og i allersidste tag i mål. Hænderne skal føres tilbage på eller under vandoverfladen. Hænderne må ikke føres bag hoften, bortset fra første armtag efter starten og hver vending. 12

13 SW 7.4 Ved hvert hele svømmetag, skal en del af svømmerens hoved bryde vandoverfladen. Hovedet skal bryde vandoverfladen, inden hænderne vendes indad i andet armtags yderste fase. Alle bevægelser med benene skal være samtidige og i samme vandrette plan uden skiftende bevægelser. SW 7.5 Fødderne skal drejes udad i den fremdrivende del af bensparket. Skiftevis benspark eller nedadgående butterflybenspark er ikke tilladt, undtagen som nævnt i SW 7.1. Det er tilladt at bryde vandoverfladen med fødderne med mindre det efterfølges af et nedadgående butterflybenspark. SW 7.6 Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder adskilte og samtidig i, over eller under vandoverfladen. Ved sidste tag før vendinger og i mål er det tilladt at tage et armtag der ikke bliver efterfulgt af et bentag. Hovedet må være neddykket efter sidste armtag før der røres, under forudsætning af, at det bryder vandoverfladen under sidste fuldstændige eller ufuldstændige svømmetag forud for berøring af endevæggen. SW 8 BUTTERFLY SW 8.1 Fra begyndelsen af første armtag efter starten og efter hver vending, skal kroppen holdes på brystet. Butterflybenspark på siden under vandet er tilladt. Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at vende om på ryggen, undtagen ved vending efter berøring af endevæggen, hvor det er tilladt at vende på hvilken som helst måde, så længe legemet er på brystet når der sættes af fra væggen. SW 8.2 Begge arme skal føres fremad over vandoverfladen samtidigt og skal føres tilbage samtidigt under vandoverfladen gennem hele løbet i h. t. SW 8.5. SW 8.3 Alle op - og nedadgående bevægelser med benene skal være samtidige. Ben og fødder behøver ikke at være i samme niveau, men må ikke indbyrdes skifte niveau. Brystsvømningsbenspark er ikke tilladt. SW 8.4 Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder adskilte og samtidigt, enten i, over eller under vandoverfladen. SW 8.5 Efter start og ved vendinger har svømmeren lov til at foretage et eller flere benspark og et armtræk under vandet, som skal bringe svømmeren op til vandoverfladen. Det er tilladt 13

14 svømmeren at være fuldstændig neddykket op til 15 m efter starten og efter hver vending. På dette tidspunkt skal hovedet have brudt vandoverfladen. Svømmeren skal forblive på overfladen indtil næste vending eller mål. SW 9 MEDLEYSVØMNING SW 9.1 I individuel medley skal svømmeren benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: butterfly, rygsvømning, brystsvømning og fri svømning. Hver af svømmearterne skal udgøre en fjerdedel (1/4) af distancen. SW 9.2 I medley holdkap skal svømmerne benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: rygsvømning, brystsvømning, butterfly og fri svømning. SW 9.3 Hvert afsnit skal afsluttes i henhold til de regler, der gælder for den respektive svømmeart. SW 10 LØBET SW 10.1 Alle individuelle løb skal afvikles separat for hvert køn. SW 10.2 En svømmer, der starter alene, skal gennemføre hele distancen for at løbet kan godkendes. SW 10.3 Svømmeren skal forblive og afslutte sit heat på den bane som han/hun startede på. SW 10.4 I alle løb skal svømmeren ved vending fysisk berøre endevæggen. Vendingen skal foretages fra bassinvæggen, og det er ikke tilladt at tage afsæt eller skridt på bassinbunden. SW 10.5 Hvis en svømmer står på bunden i fri svømning eller i fri svømning distancen i medleyløb, skal dette ikke diskvalificere svømmeren, men man må ikke gå på bunden. SW 10.6 Det er ikke tilladt at trække i banetovet. SW 10.7 Den, der svømmer på tværs og derved eller på anden måde generer en anden svømmer, skal diskvalificeres, og såfremt forseelsen er forsætlig, skal overdommeren meddele dette til arrangøren og til den pågældende svømmers leder. 14

15 SW 10.8 Ingen svømmer må anvende eller bære på sig noget som helst middel eller svømmedragt, der kan forøge hans/hendes hurtighed, opdrift eller udholdenhed under løbet (som f.eks. handsker med svømmehud, luffer, svømmefinner, armbånd af enhver slags, klæbrige substanser osv.). Det er tilladt svømmerne at bære svømmebriller. Enhver form for tape på kroppen er ikke tilladt med mindre dette er godkendt af FINA Sport Medicine Committee. SW 10.9 Enhver svømmer, som ikke deltager i et løb, og som går i vandet, hvor en svømmedisciplin er under afvikling, før alle heri deltagende svømmere har fuldført løbet, skal diskvalificeres fra næste konkurrence i stævnet efter programmet. SW Der skal være 4 svømmere på hvert holdkaphold. Der må svømmes mix holdkapper. Mix holdkaphold skal bestå af to (2) mænd og to (2) kvinder. Splittider opnået i disse løb kan ikke anvendes til rekorder og/eller anmeldelsestider. SW Ved holdkapsvømninger skal et hold diskvalificeres, hvis en svømmers fødder har mistet berøringen med startskamlen, inden den forudgående svømmer rører væggen. SW Ethvert holdkaphold skal diskvalificeres såfremt en anden end den svømmer, der er udpeget til at svømme den aktuelle banelængde, springer i vandet, mens løbet er under afvikling, før end alle svømmerne på alle hold har fuldført løbet. SW Svømmerne på holdkaphold og deres startrækkefølge skal meddeles inden løbet. En svømmer i holdkapsvømning kan kun starte én gang pr. løb. Holdopstillingen kan ændres mellem indledende heats og finaler, såfremt der benyttes svømmere på den liste, der er afgivet af holdlederen inden løbet. Såfremt der ikke svømmes i den angivne rækkefølge, vil holdet blive diskvalificeret. Der kan kun indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en dokumenteret lægeerklæring. SW En svømmer, som har afsluttet løbet eller sin distance i en holdkapsvømning, skal forlade bassinet hurtigst muligt uden at genere andre svømmere, som ikke har fuldført deres løb endnu. Ellers skal den svømmer, som har begået fejlen, eller svømmerens hold, diskvalificeres. SW Såfremt en fejl sætter en svømmers chance over styr, har overdommeren mulighed for at lade svømmeren deltage i det efterfølgende heat, eller såfremt fejlen sker i et finaleløb, kan dette medføre omsvømning. 15

16 SW Pace er ikke tilladt; der må hverken benyttes udstyr eller følges nogen plan, som har denne effekt. SW 11 TIDTAGNING SW 11.1 Betjening af eltidtagning skal ske under kontrol af udnævnte officials. Tider registreret med eltidtagning skal anvendes til bedømmelser af vinderen, alle placeringer og den opnåede tid for hver bane. Placeringer og tider, som er således fastsat, skal gælde frem for måldommerens og tidtagerens afgørelser. I tilfælde af at der optræder udfald af eltidtagningen, eller at det klart fremgår, at der har været svigtende funktion af udstyret, eller at svømmeren har svigtet ved aktivering af udstyret, skal tidtagerens tider være officielle. (Se SW 13.3). SW 11.2 Når der benyttes eltidtagning skal resultaterne kun registreres med en 1/100 sekund. Er tiden registreret med 1/1000 sekund skal det tredje ciffer ikke registreres eller anvendes til at afgøre tid eller placering. I tilfælde af ens tider skal alle svømmerne, som har fået udskrevet samme tid i 1/100 sekund tildeles samme placering. Tider, som vises på den elektroniske lystavle, skal kun vises med 1/100 sekund. SW 11.3 Enhver tidtagningsanordning, der betjenes af en official, skal betragtes som et ur. Manuelle tider skal tages af 3 tidtagere, der er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Alle ure skal være attesteret og godkendt af det pågældende lands forbund. Manuelle tider skal registreres med 1/100 sek.. Når der ikke anvendes eltidtagning skal officielle manuelle tider fastlægges som følger: SW Hvis to af de tre ure har samme tid, skal de to ens tider være gældende. SW Hvis alle tre tider er forskellige skal den mellemste tid være gældende. SW Med kun 2 ud af 3 fungerende ure skal gennemsnittet af tiderne være den officielle tid. SW 11.4 Såfremt en svømmer diskvalificeres under eller efter løbet, skal diskvalifikationen fremgå af den officielle resultatliste, men opnået tid eller placering skal ikke anføres. SW 11.5 I tilfælde af diskvalifikation i holdkapsvømning skal de retmæssigt opnåede tider indtil diskvalifikationen opføres i den officielle resultatliste. 16

17 SW 11.6 I holdkapsvømning skal der tages mellemtider ved 50 meter og 100 meter for den første svømmer, og disse tider skal offentliggøres i resultatlisten. SW 12 VERDENSREKORDER SW 12.1 Der anerkendes verdensrekorder på 50 m bane for begge køn på følgende distancer og svømmearter: Fri svømning: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 m. Rygsvømning: 50, 100 og 200 m. Brystsvømning: 50, 100 og 200 m. Butterfly: 50, 100 og 200 m. Individuel. medley: 200 og 400 m. Fri svømning, holdkap: 4 x 100m og 4 x 200m. Medley holdkap: 4 x 100 m. Mix holdkap: 4 x 100m Fri svømning og 4 x 100m medley SW 12.2 Der anerkendes verdensrekorder på 25 m bane for begge køn på følgende distancer og svømmearter: Fri svømning: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 m. Rygsvømning: 50, 100 og 200 m. Brystsvømning: 50, 100 og 200 m. Butterfly: 50, 100 og 200 m. Individuel. medley: 100, 200 og 400 m. Fri svømning, holdkap: 4 x 50, 4 x 100 og 4 x 200 m. Medley holdkap: 4 x 50m og 4 x 100 m. Mix holdkap: 4 x 50m Fri svømning og 4 x 50m medley SW 12.3 Svømmere i holdkapsvømning skal være af samme nationalitet. SW 12.4 Alle rekorder skal sættes uden handicap eller i individuelt forsøg på tid, afholdt offentligt og offentliggjort ved bekendtgørelse mindst 3 dage før forsøget finder sted. Hvis et Forbund tillader et individuelt forsøg på tid, som en time trial under et stævne, så er det ikke nødvendigt med en bekendtgørelse mindst 3 dage før forsøget. SW Banens opmåling skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret official udpeget eller godkendt af forbundet i det land, hvor bassinet ligger. 17

18 SW Hvor der benyttes en hæve-/sænkebro, skal opmålingen af banen bekræftes ved afslutningen af det afsnit hvori tiden blev opnået. SW 12.6 Verdensrekorder vil kun blive anerkendt, hvis tider er registreret med eltid eller backup tid, hvis eltiden har svigtet. SW 12.7 Verdensrekorder kan kun anerkendes for svømmere der bærer FINA godkendte svømmedragter. SW 12.8 Tider, som er ens på 1/100 sekund, skal anerkendes som ens rekorder og svømmerne, som har opnået samme tider, vil være fælles rekordholdere. Kun vinderen af de løb, kan få anerkendt en tid som verdensrekord. Såfremt der i et rekordløb svømmes dødt løb, skal de svømmere, som har svømmet dødt løb, betragtes som vindere. SW 12.9 Verdensrekorder kan kun anerkendes i ferskvand. Ingen verdensrekorder kan godkendes i enhver form for hav eller ocean vand. SW Den først startende svømmer i en holdkapsvømning, undtagen mix holdkapper, kan få godkendt en verdensrekord. Såfremt den først startende svømmer i en holdkapsvømning svømmer i rekordtid, skal denne præstation ikke annulleres af en efterfølgende diskvalifikation af holdet, såfremt der sker brud på reglerne, efter at første svømmers distance er afsluttet. SW En svømmer i en individuel konkurrence kan anmode om at få en verdensrekord godkendt på en mellemdistance, såfremt svømmeren selv, svømmerens træner eller leder udtrykkeligt anmoder overdommeren om, at der foretages særskilt tidtagning for denne præstation, eller hvis tiden for mellemdistancen registreres af godkendt el-tidtagningsudstyr. Svømmeren skal dog gennemføre hele distancen, der er fastsat for konkurrencen, for at kunne anmelde rekorden. SW Anmeldelse af verdensrekorder skal ske på officielle FINA-blanketter (se FINAHåndbogen) af det respektive forbund eller stævneledelsen, og underskrives af et autoriseret medlem af forbundet for det land, svømmeren kommer fra, såfremt det er godtgjort, at alle gældende regler er blevet overholdt inklusive bekræftelse på doping test (DC 5.3.2). Anmeldelsesblanketten skal sendes til Honorary Secretary for FINA senest 14 dage efter konkurrencen. 18

19 SW Anmeldelse af en verdensrekord bør indberettes midlertidigt ved telegram eller telex til Honorary Secretary for FINA indenfor 7 dage efter konkurrencen. SW Svømmerens nationale forbund kan indberette præstationen med brev til Honorary Secretary til orientering og om nødvendigt til udførelse, for at sikre at den officielle anmeldelse er fremsendt af stævneledelsen, som skal fremsende den. SW Efter modtagelse af den officielle anmeldelse og efter at have konstateret, at informationerne i anmeldelsen, inklusive et negativt doping kontrol certifikat, er korrekte, skal FINA Honorary Secretary erklære ny verdensrekord og sørge for, at det bliver offentliggjort og at der udstedes diplomer til de personer, hvis anmeldelser er blevet anerkendt. SW Alle rekorder, som sættes under Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINA-WORLD Cups skal automatisk anerkendes. SW Såfremt proceduren i SW ikke følges, kan svømmerens forbund anmode om godkendelse af en verdensrekord på trods heraf. Efter at sagen er undersøgt, kan Honorary Secretary for FINA godkende en sådan rekord, såfremt klagen tages til følge. SW Hvis verdensrekorden anerkendes af FINA skal der udfærdiges et diplom, som underskrives af FINA's præsident og Honorary Secretary, sendes til sekretæren i svømmerens forbund, idet diplomet skal overrækkes som anerkendelse af præstationen. Et femte verdensrekorddiplom vil blive udstedt til alle forbund, hvis holdkaphold sætter en verdensrekord. Dette bevis skal opbevares af forbundet. NB: Den officielle FINA-blanket til brug ved anmeldelse af verdensrekorder er trykt i den engelske udgave af FINA-Håndbogen. SW 13 FREMGANGSMÅDEN VED BRUG AF ELTID SW 13.1 Når der benyttes eltid (se FR 4) i en konkurrence, skal de placeringer og tider, der er fastlagt på denne måde og holdkapskifter, hvor der er benyttet sådant udstyr, gå forud for tidtageres afgørelse. SW 13.2 Når eltiden ikke registrerer placeringer og/eller tid for en eller flere svømmere i et bestemt løb: 19

20 SW Noter alle disponible eltider og elplaceringer. SW Noter alle manuelle tider og placeringer. SW Den officielle placering afgøres som følger: SW En svømmer med eltid og elplacering skal bevare placeringen, idet der sammenlignes med de øvrige svømmere, som har fået eltid og elplacering i samme løb. SW En svømmer, som ikke har elplacering men eltid, skal placeres ved at sammenligne eltiden med de øvrige svømmeres eltider. SW En svømmer, som hverken har elplacering eller eltid, skal indplaceres efter backup tid eller ved brug af 3 digitalure. SW 13.3 Den officielle tid bestemmes som følger: SW Den officielle tid for alle svømmere, som har eltid, skal være denne tid. SW Den officielle tid for alle svømmere, som ikke har eltid, skal være tidtagernes tid på 3 digitalure eller backuptid. SW 13.4 Til at afgøre den endelige placering af samtlige heats i et løb benyttes følgende fremgangsmåde: SW Rækkefølgen for alle deltagerne afgøres ved at sammenligne de officielle tider. SW Hvis en svømmer har en officiel tid, som er den samme som den officielle tid for en eller flere svømmere, skal alle svømmerne have denne tid, og deres slutplacering skal være den samme i dette løb. 20

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Svømmeofficials Uddannelse. & Stævnefunktion

Dansk Svømmeofficials Uddannelse. & Stævnefunktion & Stævnefunktion Modul 1 Indledning Tidtagerkursus / Modul 1 Kursets formål: Varighed: Forudsætninger: Prøve: Certifikat: Erfaring: Kurset har til formål at uddanne tidtagere efter gældende nationale og

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 Officials 02 Officials pligter 03-06 Starten 07 Konkurrenceområdet 08 Løbet 09 Løbets afslutning 10 MARTS 2006-1 - OFFICIALS Der skal udpeges følgende officials til

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND INDHOLDSFORTEGNELSE REGLER... 2 STARTEN... 3 KONKURRENCEOMRÅDET... 4 LØBET... 5 LØBETS AFSLUTNING... 6 OFFICIALS... 7 OFFICIALS PLIGTER... 8 1 REGLER Danmarksmesterskaber i åbent vand kan afvikles på distancerne

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER

FINA FACILITETSREGLER Indholdsfortegnelse Indledning FR 1 Generelt FR 2 Svømmebassiner FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM FR 4 El-tid FR 5 Springanlæg FR 6 Springanlæg til Olympiske Lege og VM FR 7 Bassiner til vandpolo

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne Første gang du eller dit barn skal til stævne, er der flere ting, som er rart at have styr på. Har du erfaring inden for svømmeverdenen, er der nok ikke meget at hente i denne beskrivelse, men har du ikke

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Årgangsklasse samt Åben Klasse

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER

FINA GENERELLE REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Svømmestævner 2016/2017. DGI Østjylland Svømning. I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson.

Svømmestævner 2016/2017. DGI Østjylland Svømning. I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson. DGI Østjylland Svømning Svømmestævner 2016/2017 I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson. www.dgi.dk/svømning 2 Indhold Official Modul 1 - Tidtager 4

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT NUVÆRENDE ÆNDRING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE SIDE PUNKT EMNE SIDE 1. Generelt 2 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2009-2013

FINA FACILITETSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2013: I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere klubber, der er medlem af Dansk Svømme Union, til svømmestævne

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017.

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017. DGI Fyn Svømning 2016/2017 Stævnereglement Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017 www.dgi.dk/svoemning Indhold Velkommen til sæson 2016/2017... 1 Gruppeinddeling...

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Landsmesterskab & Landssvømmestævne

Landsmesterskab & Landssvømmestævne STÆVNEREGLEMENT Landsmesterskab & Landssvømmestævne DGIsvømning 2 Reglement for Landsmesterskab/Landssvømmestævne 1 Formål 1.0 Formålet er at samle amtsforeningernes svømmere til idrætslig samvær til gavn

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere