FINA SVØMMEREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA SVØMMEREGLER 2013-2017"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning 11 SW 7 Brystsvømning 12 SW 8 Butterfly 13 SW 9 Medleysvømning 14 SW 10 Løbet 14 SW 11 Tidtagning 16 SW 12 Verdensrekorder 17 SW 13 Fremgangsmåden ved brug af eltid 19 SW AG Agegroup regler - svømning 21 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Teknisk Udvalg. 1

2 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.1 Organisationskomiteen, der er udpeget af arrangøren, har afgørelsen i alle spørgsmål, der ikke i henhold til reglerne er overladt til overdommeren, dommerne eller andre officials, og er bemyndiget til at udsætte discipliner og give direktiver i overensstemmelse med reglerne for den fremgangsmåde, der skal benyttes for at afvikle den enkelte disciplin. SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (2), Leder af kontrolrum (1) Banedommere (4), Startere (2), Ledere for vendedommerne (2), (1 i hver ende af bassinet), Vendedommere (1 pr. bane i hver ende), Ledende tidtagere (1) og eltidtagere (1), Løbsassistenter (2), Speaker (1). SW Ved alle andre internationale konkurrencer kan arrangøren udpege samme antal eller færre officials alt efter, hvad der bestemmes af de respektive regionale eller internationale arrangører. SW Hvor der ikke benyttes eltidtagning skal der være en ledende tidtager, 3 tidtagere pr. bane og 2 ekstra tidtagere. SW Hvor der ikke benyttes eltidtagning og/eller 3 digitalure pr. bane kan der anvendes en ledende måldommer og måldommere. SW 1.3 Bassinet og det tekniske udstyr ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal inspiceres og godkendes i god tid forud for svømmekonkurrencerne af FINA's delegerede sammen med et medlem af den tekniske svømmekomite. SW 1.4 Hvor der benyttes undervandsvideo af fjernsynet, skal udstyret fjernbetjenes og må ikke hindre svømmerens udsyn eller svømning, og må ikke ændre eller skjule bassinets markeringer i henhold til FINA's regler. 2

3 SW 2 OFFICIALS SW 2.1 Overdommeren SW Overdommeren skal have den fulde kontrol med og myndighed over alle officials og godkende de dem tildelte hverv og instruere dem med hensyn til alle særlige foranstaltninger og regler vedrørende konkurrencen. Overdommeren håndhæver alle FINA's regler og bestemmelser og træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende afviklingen af stævnet, disciplinen eller konkurrencen, hvor den endelige afgørelse ikke i øvrigt er dækket af reglerne. SW Overdommeren skal have myndighed til at gribe ind i afviklingen af konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre, at FINA's regler overholdes, samt træffe afgørelse i alle protester vedrørende den konkurrence, der er under afvikling. SW Når der benyttes måldommere uden 3 digitalure, skal overdommeren afgøre placeringen, såfremt det er nødvendigt. Eltidtagning skal, såfremt det er til stede og fungerer, benyttes som anført i SW 13. SW Overdommeren skal sikre sig, at de officials, der er nødvendige for afviklingen af konkurrencen, er på deres respektive pladser. Overdommeren kan udnævne afløsere for enhver, der måtte være fraværende, ude af stand til at fungere eller ikke findes kvalificeret. Overdommeren kan udnævne yderligere officials, hvis det anses for nødvendigt. SW Overdommeren skal før starten af hver konkurrence give signal med små, korte fløjt til svømmerne om at tage træningstøjet af, efterfulgt af et langt fløjtesignal som tegn på, at de skal indtage deres pladser på startskamlen (eller ved rygsvømning og i medleyholdkap omgående at springe i vandet). Rygsvømmeren og medleyholdkapsvømmeren skal på overdommerens andet lange fløjtesignal øjeblikkeligt indtage startstillingen. Når svømmerne og officials er klar til start, skal overdommeren med udstrakt arm give tegn til starteren om, at svømmerne nu er under dennes kommando. Armen skal holdes strakt indtil starten er gået. SW Overdommeren skal diskvalificere enhver svømmer for enhver krænkelse af reglerne, som overdommeren personligt bemærker. Overdommeren kan også diskvalificere enhver svømmer for enhver krænkelse, der indberettes af andre godkendte officials. Alle diskvalifikationer er underkastet overdommerens afgørelse. 3

4 SW 2.2 Lederen af kontrolrum SW Lederen skal overvåge brugen af el-tidtagning, inklusiv gennemgang af registreringer i optagelser fra backup tidtagningskameraer. SW Lederen er ansvarlig for at kontrollere resultaterne fra computerudskrifter. SW Lederen er ansvarlig for at kontrollere udskrifter fra holdkapskifter og rapportere enhver tyvstart til overdommeren. SW Lederen kan gennemgå video brugt til backup tidtagning for at bekræfte tyvstart. SW Lederen skal kontrollere afmeldinger efter heat eller finaler, opføre resultater på dertil indrettede blanketter, føre liste over alle nye rekorder samt føre oversigt over resultater, hvor det er relevant. SW 2.3 Starteren SW Starteren skal have den fulde kontrol over svømmerne fra det øjeblik, overdommeren overlader svømmerne til starteren og indtil løbet er begyndt (SW 2.1.5). Starten skal foregå i henhold til SW 4. SW Starteren skal til overdommeren rapportere enhver form for forsinkelse af starten, provokation eller anden form for dårlig opførsel under starten, men kun overdommeren kan diskvalificere svømmeren for en sådan forsinkelse, provokation eller dårlig opførsel. SW Starteren skal have myndighed til at afgøre, om starten er korrekt, kun underkastet overdommerens afgørelse. SW Når løbet startes, skal starteren stå på langsiden af bassinet ca. 5 meter fra startenden, hvor tidtagerne kan se og eller høre startsignalet og svømmerne kan høre signalet. SW 2.4 Løbsassistenten SW Løbsassistenten skal samle svømmerne forud for hver konkurrence. 4

5 SW Løbsassistenten skal informere overdommeren, såfremt reklamereglerne tilsidesættes (GR 6), og hvis en svømmer ikke møder til start. SW 2.5 Lederen af vendedommerne SW Lederen af vendedommerne skal påse, at vendedommerne udfører deres pligter under konkurrencerne. SW Lederen af vendedommerne skal, hvis der forekommer regelbrud, modtage rapport herom fra vendedommerne og skal omgående give den videre til overdommeren. SW 2.6 Vendedommere SW Der skal udpeges 1 vendedommer for hver bane i hver ende af bassinet. SW Hver vendedommer skal sikre, at svømmerne, når de vender, overholder gældende regler fra begyndelsen af det sidste armtag før berøring og afsluttende med fuldførelsen af første armtag efter vendingen. Vendedommerne i startenden skal sikre, at svømmerne følger gældende regler fra starten og sluttende med fuldførelsen af første armtag. Vendedommerne skal ligeledes tilsikre, at svømmerne afslutter løbet i henhold til gældende regler. SW I individuelle øvelser på distancerne 800 og 1500 m, skal vendedommerne modsat startenden registrere antallet af baner, som er svømmet, og ved hjælp af vendetavler vise svømmerne på banen, det resterende antal bassinlængder. Halvautomatisk elektronisk udstyr kan benyttes, og skal da også kunne ses under vandet. SW Vendedommeren ved startenden skal afgive et varselssignal, når svømmeren på den pågældende bane mangler 2 bassinlængder + 5 meter på distancerne 800 m og 1500 m. Signalet kan gentages efter vendingen indtil svømmeren har nået 5 m markeringen på banetovet. Varselssignalet kan afgives med fløjte eller klokke. SW Hver vendedommer ved startenden skal i holdkapsvømning afgøre, om den startende svømmer har kontakt med startskamlen, når den forudgående svømmer berører endevæggen. Såfremt der er automatisk udstyr til kontrol af tyvstart til rådighed, skal dette benyttes i overensstemmelse med SW

6 SW Vendedommerne skal indberette ethvert regelbrud på en diskvalifikationsseddel med angivelse af løb, banenummer og forseelsens art og underskrift til lederen af vendedommerne, som omgående skal bringe den videre til overdommeren. SW 2.7 Banedommere SW Der skal være banedommere på begge sider af bassinet. SW Hver banedommer skal sikre, at reglerne for den svømmeart, hvori der konkurreres, overholdes, og skal assistere vendedommerne ved vendinger og afslutning. SW Banedommerne skal rapportere enhver overtrædelse af reglerne til overdommeren på diskvalifikationssedler med angivelse af løb, banenummer og forseelsen og underskrive disse. SW 2.8 Ledende tidtager SW Ledende tidtager skal anvise alle tidtagere deres pladser og de baner, de er ansvarlige for. Det anbefales at der skal være 3 tidtagere for hver bane. Hvis der ikke benyttes eltidtagning skal der udpeges yderligere 2 tidtagere, der hver har ordre til at erstatte en tidtager, hvis ur ikke startede eller gik i stå under et løb, eller som af anden grund ikke er i stand til at registrere tiden. Når der benyttes digitalure, skal den endelige tid og placering afgøres af tiden. SW Når der kun anvendes en (1) tidtager per bane, skal der udpeges en ekstra tidtager i tilfælde af at et stopur svigter. Samtidigt skal Ledende tidtager altid registrere tiden på vinderen af hvert heat. SW Ledende tidtager skal indsamle startliste fra tidtagerne på hver bane, hvorpå den opnåede tid er noteret og, om nødvendigt, kontrollere deres ure. SW Ledende tidtager skal notere eller efterse den officielle tid på startlisten for hver enkelt bane. 6

7 SW 2.9 Tidtagere SW Hver tidtager skal tage tiden for svømmerne på den bane, der er tildelt i henhold til SW Urene skal være godkendt af stævneledelsen. SW Hver tidtager skal starte uret på startsignalet og stoppe det, når svømmeren har fuldført løbet. Tidtageren kan af ledende tidtager blive instrueret om, at tage mellemtider på distancer over 100 meter. SW Straks efter hvert løb skal tidtagerne på hver bane skrive tiderne fra deres ure på startlisten og give dem til den ledende tidtager og på anmodning forevise deres ure til kontrol. Tidtagernes ure skal nulstilles på overdommerens korte fløjtesignaler, som angiver start på efterfølgende heat. SW Medmindre der benyttes video kan det være nødvendigt at bruge 3 tidtagere pr. bane, selvom der benyttes eltidtagning. SW 2.10 Ledende måldommer hvis det forlanges SW Ledende måldommer skal anvise hver måldommer plads og meddele, hvilken placering måldommeren skal afgøre. SW Efter løbet skal ledende måldommer indsamle underskrevne måldommersedler fra hver måldommer og afgøre resultatet og placeringerne, som skal overgives direkte til overdommeren. SW Når der benyttes eltidtagning til at afgøre placeringen i mål, skal ledende måldommer rapportere rækkefølgen i mål efter hvert løb, således som eltidtagningen viser den. SW 2.11 Måldommere hvis det forlanges SW Måldommerne skal placeres på forhøjede pladser på linie med målet, hvor de hele tiden har klart udsyn over banerne og målvæggen, medmindre der benyttes eltidtagning med trykknap på de respektive tildelte baner, som betjenes ved løbets afslutning. SW Måldommerne skal efter hvert løb afgøre og meddele svømmernes placering i 7

8 overensstemmelse med den opgave, der er tildelt dem. Måldommerne må ikke, medmindre de betjener eltidtagning, fungere som tidtagere i samme løb. SW 2.12 Løbskontrol (andre konkurrencer end Olympiske Lege og Verdensmesterskaber) SW Ledende tidtager er ansvarlig for at kontrollere resultaterne fra udskriften på eltidtagningsanlægget eller de manuelle tider og placeringer i hvert løb, således som de er modtaget fra overdommeren. Ledende tidtager skal tilse, at overdommeren underskriver resultaterne. SW Sekretærerne skal kontrollere afbud til indledende heats eller finaler, udfærdige resultatlister, registrere alle nye rekorder og om nødvendigt sammentælle points. SW 2.13 Officials afgørelser SW Officials skal træffe deres afgørelse selvstændigt og uafhængigt af hinanden, medmindre der er foreskrevet andet i svømmereglerne. SW 3 SEEDNING AF HEAT, SEMIFINALER OG FINALER. Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber, regionale lege og andre FINA-konkurrencer, skal seedning ske som følger: SW 3.1 Indledende heat SW Alle anmeldtes bedste konkurrencetider inden for den annoncerende kvalifikationsperiode skal meddeles på startlister, eller on-line hvis det forlanges, og skal opføres i tidsrækkefølge af stævneledelsen. Svømmere, der anmeldes uden en officielt registreret tid, skal betragtes som værende langsomst og skal placeres sidst på listen uden tilmeldingstid. Indplacering af svømmere med ens tider eller af mere end én svømmer uden tid, skal ske ved lodtrækning. Svømmerne skal placeres på baner i henhold til SW Svømmerne skal placeres i indledende heat i henhold til anmeldelsestider som følger: SW Såfremt der kun er ét heat, skal dette seedes som direkte finale og svømmes i finaleafsnittet. SW Såfremt der er 2 heat, skal den hurtigste svømmer placeres i 2. heat, næst hurtigste i 1. heat, tredje hurtigste svømmer i 2. heat, fjerde hurtigste svømmer i 1. heat osv.. 8

9 SW Såfremt der er 3 heat, undtagen 400m, 800m og 1500m løb, skal den hurtigste svømmer placeres i 3. heat, næst hurtigste svømmer i 2. heat, tredje hurtigste svømmer placeres i 1. heat, den fjerde hurtigste i 3. heat, den femte hurtigste i 2. heat og den sjette hurtigste i 1. heat osv.. SW Såfremt der er 4 heat eller flere, undtagen 400m, 800m og 1500m løb, skal de tre sidste heat seedes i henhold til SW Heatet før de sidste 3 heat skal bestå af de derefter følgende næst hurtigste svømmere. Heatet forud for dette, skal igen bestå af de derefter følgende næst hurtigste svømmere osv. Banefordelingen skal ske efter anmeldelsestid, således som beskrevet i SW SW I 400m, 800m og 1500m løb, skal de sidste to heat seedes i overensstemmelse med SW SW Undtagelse!! - Såfremt der er to eller flere heat i et løb, skal der være minimum 3 svømmere i hvert af de indledende heat, men efterfølgende afbud kan reducere antallet af svømmere i sådanne heat til mindre end 3. SW Hvor et 10-baners bassin er til rådighed og der er registreret ens tider på 8. plads i indledende heat i 800m løb og 1500m løb fri svømning, skal bane 9 benyttes efter lodtrækning om bane 8 og bane 9. I tilfælde af tre (3) ens tider på 8. pladsen, skal bane 9 og 0 benyttes efter lodtrækning om bane 8, 9 og 0. SW Hvor et 10-baners bassin ikke er til rådighed vil SW være gældende. SW Bortset fra 50 m løb i 50 m bassiner sker placering på banerne (idet bane nr. 1 er på højre side af bassinet(0 når der anvendes bassiner med 10 baner), når man ser ud over banen fra startenden) ved, at den hurtigste svømmer eller det hurtigste hold placeres på den midterste bane i bassiner med et ulige antal baner, eller på henholdsvis bane 3 eller 4 i bassiner, der har 6 eller 8 baner. I bassiner hvor der anvendes 10 baner, skal den hurtigste svømmer placeres på bane 4. Den næst hurtigste svømmer skal placeres til venstre herfor, og de følgende derefter skiftevis til højre og til venstre i overensstemmelse med de anmeldte tider. Svømmere med samme tid placeres ved lodtrækning efter det ovenfor anførte mønster. SW Når der afholdes 50 m løb i 50 m bassiner, kan løbet efter stævneledelsens afgørelse enten startes fra den normale startende eller fra den modsatte ende af bassinet afhængig af placering af el-tidtagning, starterens position etc. Stævneledelsen skal gøre svømmerne 9

10 opmærksom på deres afgørelse i god tid før starten på konkurrencen. Uafhængig af hvilken ende, der startes fra, skal svømmerne seedes på de baner, hvor de ellers ville være seedet, såfremt der er både start og mål i startenden. SW 3.2 Semifinaler og finaler SW Heat i semifinaler skal seedes som anført i SW SW Hvor indledende heat ikke er nødvendigt, fordeles banerne som anført i SW Hvor indledende heat eller semifinaler er afviklet, fordeles banerne som anført i SW , dog ud fra tider opnået i indledende heat eller semifinaler. SW Såfremt svømmere fra samme eller forskellige heat har fået registreret samme tider på en 1/100 sekund, når det gælder 8./10. eller 16./20. pladsen afhængig af om der anvendes 8 eller 10 baner, skal der være omsvømning for at afgøre, hvilken svømmer, der skal gå videre til den pågældende finale. En sådan omsvømning skal foregå efter, at alle involverede svømmere har gennemført deres indledende heat på et tidspunkt der aftales mellem stævneledelsen og de involverede parter. En yderligere omsvømning skal finde sted, såfremt der atter opnås ens tider. Hvis der ved ens opnåede tider er behov for at afgøre 1. og 2. reserve skal omsvømning finde sted. SW Såfremt en eller flere svømmere afmeldes fra semifinalen eller finalen, vil reserverne indgå i henhold til deres placeringer i indledende heat eller semifinaler. Løbet eller løbene skal seedes om, og nyt program skal udfærdiges med ændringerne, således som det fremgår af SW SW Ved heat, semi-finaler og finaler, skal svømmerne melde sig i First Call Room senest 20 min. før start på deres heat. Efter inspektion kan svømmerne fortsætte til Final Call Room. SW 3.3 I andre konkurrencer kan lodtrækning bruges ved banetildeling. SW 4 STARTEN SW 4.1 Starten i fri svømning, brystsvømning, butterfly og individuel medley skal ske ved et hovedspring. På overdommerens lange fløjt (SW 2.1.5) skal svømmeren træde op på startskamlen og blive stående der. På starterens kommando "På deres pladser" (ved OL, VM, og internationale konkurrencer på engelsk "take your marks") skal svømmerne øjeblikkeligt 10

11 indtage startstillingen med mindst 1 fod på forkanten af startskamlen. Hændernes stilling er underordnet. Når alle deltagerne er i ro, skal starteren afgive startsignalet. SW 4.2 Starten i rygsvømning og medleyholdkap skal ske i vandet. På overdommerens første lange fløjt (SW 2.1.5) skal svømmerne omgående springe i vandet. På overdommerens andet lange fløjt skal svømmerne øjeblikkeligt indtage startstillingen (SW 6.1). Når alle svømmerne har indtaget deres startstilling, skal starteren give kommandoen "på deres pladser". Når alle deltagerne er i ro, skal starteren afgive startsignalet. SW 4.3 Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og andre FINA konkurrencer skal startkommandoen "take your marks" være på engelsk, og starten skal ske ved hjælp af højttalere, som skal være påmonteret hver enkelt startskammel. SW 4.4 Enhver svømmer, der starter før startsignalet er givet skal diskvalificeres. Hvis startsignalet lyder før diskvalifikationen erklæres, skal løbet fortsætte og den eller de svømmere, der tyvstartede, skal diskvalificeres efter løbets afslutning. Hvis diskvalifikationen erklæres inden startsignalet gives, skal dette ikke gives, men de resterende svømmere skal kaldes tilbage og starte igen. Overdommeren gentager startprocedure begyndende med det lange fløjt (det andet lange fløjt i rygsvømning) i henhold til SW SW 5 FRI SVØMNING SW 5.1 Fri svømning betyder, at i en konkurrence, der er udskrevet som sådan, kan svømmerne benytte en hvilken som helst svømmeart, dog undtagen i individuel medley eller holdmedley, hvor fri svømning betyder enhver anden svømmeart end rygsvømning, brystsvømning eller butterfly. SW 5.2 Svømmeren skal berøre bassinvæggen ved fuldførelse af hver bassinlængde og i mål. SW 5.3 En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet, dog er det svømmeren tilladt at være fuldstændig neddykket under vendingen og indtil 15 m efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen. SW 6 RYGSVØMNING SW 6.1 Umiddelbart før starten skal svømmerne ligge på linie i vandet med ansigtet imod startenden og holde med begge hænder på startgrebene. Det er forbudt at stå i eller på skvulperenden, og det er forbudt at bøje tæerne ind over skvulperendens kant. 11

12 SW 6.2 Ved startsignalet og efter vendingen skal svømmeren sætte af og svømme hele løbet på ryggen, undtagen når der skal vendes, således som beskrevet i SW 6.4. Den normale rygliggende stilling kan inkludere en rullende bevægelse med kroppen op til, men ikke inklusive 90 grader fra det vandrette plan. Hovedets stilling spiller i den forbindelse ingen rolle. SW 6.3 En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet. Det er tilladt at være fuldstændig neddykket under vendingen og indtil 15 meter efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen. SW 6.4 Når vendingen udføres skal svømmeren foretage en berøring af bassinvæggen med en del af kroppen på hans/hendes respektive bane. Under vendingen må skuldrene drejes over det lodrette plan til brystliggende stilling, hvorefter det i en øjeblikkelig fortsat bevægelse er tilladt at benytte et enkelt armtag eller et samtidigt dobbelt armtag for at gennemføre vendingen. Svømmeren skal igen have indtaget rygliggende stilling, når der sættes af fra væggen. SW 6.5 I mål skal svømmeren røre endevæggen i rygliggende stilling på hans/hendes respektive bane. SW 7 BRYSTSVØMNING SW 7.1 Efter starten og efter hver vending må svømmeren tage et armtag ført helt tilbage til benene og må samtidig være neddykket. Et enkelt butterflybenspark er tilladt under dette første armtag, efterfulgt af et brystsvømningsbenspark. SW 7.2 Fra påbegyndelsen af det første armtag efter starten og efter hver vending, skal legemet blive på brystet. Det er ikke tilladt at vende om på ryggen på noget tidspunkt undtagen ved vending efter berøring af endevæggen, hvor det er tilladt at vende på hvilken som helst måde, så længe legemet er på brystet når der sættes af fra væggen. Fra starten og under hele løbet skal hvert svømmetag bestå af et armtag og et benspark, i nævnte rækkefølge. Alle bevægelser med armene skal være samtidige og i samme vandrette plan uden skiftende bevægelser. SW 7.3 Hænderne skal føres samlet frem fra brystet på, under eller over vandoverfladen. Albuerne skal være under vandoverfladen, undtagen i allersidste tag før vending, under vendingen og i allersidste tag i mål. Hænderne skal føres tilbage på eller under vandoverfladen. Hænderne må ikke føres bag hoften, bortset fra første armtag efter starten og hver vending. 12

13 SW 7.4 Ved hvert hele svømmetag, skal en del af svømmerens hoved bryde vandoverfladen. Hovedet skal bryde vandoverfladen, inden hænderne vendes indad i andet armtags yderste fase. Alle bevægelser med benene skal være samtidige og i samme vandrette plan uden skiftende bevægelser. SW 7.5 Fødderne skal drejes udad i den fremdrivende del af bensparket. Skiftevis benspark eller nedadgående butterflybenspark er ikke tilladt, undtagen som nævnt i SW 7.1. Det er tilladt at bryde vandoverfladen med fødderne med mindre det efterfølges af et nedadgående butterflybenspark. SW 7.6 Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder adskilte og samtidig i, over eller under vandoverfladen. Ved sidste tag før vendinger og i mål er det tilladt at tage et armtag der ikke bliver efterfulgt af et bentag. Hovedet må være neddykket efter sidste armtag før der røres, under forudsætning af, at det bryder vandoverfladen under sidste fuldstændige eller ufuldstændige svømmetag forud for berøring af endevæggen. SW 8 BUTTERFLY SW 8.1 Fra begyndelsen af første armtag efter starten og efter hver vending, skal kroppen holdes på brystet. Butterflybenspark på siden under vandet er tilladt. Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at vende om på ryggen, undtagen ved vending efter berøring af endevæggen, hvor det er tilladt at vende på hvilken som helst måde, så længe legemet er på brystet når der sættes af fra væggen. SW 8.2 Begge arme skal føres fremad over vandoverfladen samtidigt og skal føres tilbage samtidigt under vandoverfladen gennem hele løbet i h. t. SW 8.5. SW 8.3 Alle op - og nedadgående bevægelser med benene skal være samtidige. Ben og fødder behøver ikke at være i samme niveau, men må ikke indbyrdes skifte niveau. Brystsvømningsbenspark er ikke tilladt. SW 8.4 Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder adskilte og samtidigt, enten i, over eller under vandoverfladen. SW 8.5 Efter start og ved vendinger har svømmeren lov til at foretage et eller flere benspark og et armtræk under vandet, som skal bringe svømmeren op til vandoverfladen. Det er tilladt 13

14 svømmeren at være fuldstændig neddykket op til 15 m efter starten og efter hver vending. På dette tidspunkt skal hovedet have brudt vandoverfladen. Svømmeren skal forblive på overfladen indtil næste vending eller mål. SW 9 MEDLEYSVØMNING SW 9.1 I individuel medley skal svømmeren benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: butterfly, rygsvømning, brystsvømning og fri svømning. Hver af svømmearterne skal udgøre en fjerdedel (1/4) af distancen. SW 9.2 I medley holdkap skal svømmerne benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: rygsvømning, brystsvømning, butterfly og fri svømning. SW 9.3 Hvert afsnit skal afsluttes i henhold til de regler, der gælder for den respektive svømmeart. SW 10 LØBET SW 10.1 Alle individuelle løb skal afvikles separat for hvert køn. SW 10.2 En svømmer, der starter alene, skal gennemføre hele distancen for at løbet kan godkendes. SW 10.3 Svømmeren skal forblive og afslutte sit heat på den bane som han/hun startede på. SW 10.4 I alle løb skal svømmeren ved vending fysisk berøre endevæggen. Vendingen skal foretages fra bassinvæggen, og det er ikke tilladt at tage afsæt eller skridt på bassinbunden. SW 10.5 Hvis en svømmer står på bunden i fri svømning eller i fri svømning distancen i medleyløb, skal dette ikke diskvalificere svømmeren, men man må ikke gå på bunden. SW 10.6 Det er ikke tilladt at trække i banetovet. SW 10.7 Den, der svømmer på tværs og derved eller på anden måde generer en anden svømmer, skal diskvalificeres, og såfremt forseelsen er forsætlig, skal overdommeren meddele dette til arrangøren og til den pågældende svømmers leder. 14

15 SW 10.8 Ingen svømmer må anvende eller bære på sig noget som helst middel eller svømmedragt, der kan forøge hans/hendes hurtighed, opdrift eller udholdenhed under løbet (som f.eks. handsker med svømmehud, luffer, svømmefinner, armbånd af enhver slags, klæbrige substanser osv.). Det er tilladt svømmerne at bære svømmebriller. Enhver form for tape på kroppen er ikke tilladt med mindre dette er godkendt af FINA Sport Medicine Committee. SW 10.9 Enhver svømmer, som ikke deltager i et løb, og som går i vandet, hvor en svømmedisciplin er under afvikling, før alle heri deltagende svømmere har fuldført løbet, skal diskvalificeres fra næste konkurrence i stævnet efter programmet. SW Der skal være 4 svømmere på hvert holdkaphold. Der må svømmes mix holdkapper. Mix holdkaphold skal bestå af to (2) mænd og to (2) kvinder. Splittider opnået i disse løb kan ikke anvendes til rekorder og/eller anmeldelsestider. SW Ved holdkapsvømninger skal et hold diskvalificeres, hvis en svømmers fødder har mistet berøringen med startskamlen, inden den forudgående svømmer rører væggen. SW Ethvert holdkaphold skal diskvalificeres såfremt en anden end den svømmer, der er udpeget til at svømme den aktuelle banelængde, springer i vandet, mens løbet er under afvikling, før end alle svømmerne på alle hold har fuldført løbet. SW Svømmerne på holdkaphold og deres startrækkefølge skal meddeles inden løbet. En svømmer i holdkapsvømning kan kun starte én gang pr. løb. Holdopstillingen kan ændres mellem indledende heats og finaler, såfremt der benyttes svømmere på den liste, der er afgivet af holdlederen inden løbet. Såfremt der ikke svømmes i den angivne rækkefølge, vil holdet blive diskvalificeret. Der kan kun indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en dokumenteret lægeerklæring. SW En svømmer, som har afsluttet løbet eller sin distance i en holdkapsvømning, skal forlade bassinet hurtigst muligt uden at genere andre svømmere, som ikke har fuldført deres løb endnu. Ellers skal den svømmer, som har begået fejlen, eller svømmerens hold, diskvalificeres. SW Såfremt en fejl sætter en svømmers chance over styr, har overdommeren mulighed for at lade svømmeren deltage i det efterfølgende heat, eller såfremt fejlen sker i et finaleløb, kan dette medføre omsvømning. 15

16 SW Pace er ikke tilladt; der må hverken benyttes udstyr eller følges nogen plan, som har denne effekt. SW 11 TIDTAGNING SW 11.1 Betjening af eltidtagning skal ske under kontrol af udnævnte officials. Tider registreret med eltidtagning skal anvendes til bedømmelser af vinderen, alle placeringer og den opnåede tid for hver bane. Placeringer og tider, som er således fastsat, skal gælde frem for måldommerens og tidtagerens afgørelser. I tilfælde af at der optræder udfald af eltidtagningen, eller at det klart fremgår, at der har været svigtende funktion af udstyret, eller at svømmeren har svigtet ved aktivering af udstyret, skal tidtagerens tider være officielle. (Se SW 13.3). SW 11.2 Når der benyttes eltidtagning skal resultaterne kun registreres med en 1/100 sekund. Er tiden registreret med 1/1000 sekund skal det tredje ciffer ikke registreres eller anvendes til at afgøre tid eller placering. I tilfælde af ens tider skal alle svømmerne, som har fået udskrevet samme tid i 1/100 sekund tildeles samme placering. Tider, som vises på den elektroniske lystavle, skal kun vises med 1/100 sekund. SW 11.3 Enhver tidtagningsanordning, der betjenes af en official, skal betragtes som et ur. Manuelle tider skal tages af 3 tidtagere, der er udpeget eller godkendt af det pågældende lands forbund. Alle ure skal være attesteret og godkendt af det pågældende lands forbund. Manuelle tider skal registreres med 1/100 sek.. Når der ikke anvendes eltidtagning skal officielle manuelle tider fastlægges som følger: SW Hvis to af de tre ure har samme tid, skal de to ens tider være gældende. SW Hvis alle tre tider er forskellige skal den mellemste tid være gældende. SW Med kun 2 ud af 3 fungerende ure skal gennemsnittet af tiderne være den officielle tid. SW 11.4 Såfremt en svømmer diskvalificeres under eller efter løbet, skal diskvalifikationen fremgå af den officielle resultatliste, men opnået tid eller placering skal ikke anføres. SW 11.5 I tilfælde af diskvalifikation i holdkapsvømning skal de retmæssigt opnåede tider indtil diskvalifikationen opføres i den officielle resultatliste. 16

17 SW 11.6 I holdkapsvømning skal der tages mellemtider ved 50 meter og 100 meter for den første svømmer, og disse tider skal offentliggøres i resultatlisten. SW 12 VERDENSREKORDER SW 12.1 Der anerkendes verdensrekorder på 50 m bane for begge køn på følgende distancer og svømmearter: Fri svømning: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 m. Rygsvømning: 50, 100 og 200 m. Brystsvømning: 50, 100 og 200 m. Butterfly: 50, 100 og 200 m. Individuel. medley: 200 og 400 m. Fri svømning, holdkap: 4 x 100m og 4 x 200m. Medley holdkap: 4 x 100 m. Mix holdkap: 4 x 100m Fri svømning og 4 x 100m medley SW 12.2 Der anerkendes verdensrekorder på 25 m bane for begge køn på følgende distancer og svømmearter: Fri svømning: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 m. Rygsvømning: 50, 100 og 200 m. Brystsvømning: 50, 100 og 200 m. Butterfly: 50, 100 og 200 m. Individuel. medley: 100, 200 og 400 m. Fri svømning, holdkap: 4 x 50, 4 x 100 og 4 x 200 m. Medley holdkap: 4 x 50m og 4 x 100 m. Mix holdkap: 4 x 50m Fri svømning og 4 x 50m medley SW 12.3 Svømmere i holdkapsvømning skal være af samme nationalitet. SW 12.4 Alle rekorder skal sættes uden handicap eller i individuelt forsøg på tid, afholdt offentligt og offentliggjort ved bekendtgørelse mindst 3 dage før forsøget finder sted. Hvis et Forbund tillader et individuelt forsøg på tid, som en time trial under et stævne, så er det ikke nødvendigt med en bekendtgørelse mindst 3 dage før forsøget. SW Banens opmåling skal attesteres af en landmåler eller en anden kvalificeret official udpeget eller godkendt af forbundet i det land, hvor bassinet ligger. 17

18 SW Hvor der benyttes en hæve-/sænkebro, skal opmålingen af banen bekræftes ved afslutningen af det afsnit hvori tiden blev opnået. SW 12.6 Verdensrekorder vil kun blive anerkendt, hvis tider er registreret med eltid eller backup tid, hvis eltiden har svigtet. SW 12.7 Verdensrekorder kan kun anerkendes for svømmere der bærer FINA godkendte svømmedragter. SW 12.8 Tider, som er ens på 1/100 sekund, skal anerkendes som ens rekorder og svømmerne, som har opnået samme tider, vil være fælles rekordholdere. Kun vinderen af de løb, kan få anerkendt en tid som verdensrekord. Såfremt der i et rekordløb svømmes dødt løb, skal de svømmere, som har svømmet dødt løb, betragtes som vindere. SW 12.9 Verdensrekorder kan kun anerkendes i ferskvand. Ingen verdensrekorder kan godkendes i enhver form for hav eller ocean vand. SW Den først startende svømmer i en holdkapsvømning, undtagen mix holdkapper, kan få godkendt en verdensrekord. Såfremt den først startende svømmer i en holdkapsvømning svømmer i rekordtid, skal denne præstation ikke annulleres af en efterfølgende diskvalifikation af holdet, såfremt der sker brud på reglerne, efter at første svømmers distance er afsluttet. SW En svømmer i en individuel konkurrence kan anmode om at få en verdensrekord godkendt på en mellemdistance, såfremt svømmeren selv, svømmerens træner eller leder udtrykkeligt anmoder overdommeren om, at der foretages særskilt tidtagning for denne præstation, eller hvis tiden for mellemdistancen registreres af godkendt el-tidtagningsudstyr. Svømmeren skal dog gennemføre hele distancen, der er fastsat for konkurrencen, for at kunne anmelde rekorden. SW Anmeldelse af verdensrekorder skal ske på officielle FINA-blanketter (se FINAHåndbogen) af det respektive forbund eller stævneledelsen, og underskrives af et autoriseret medlem af forbundet for det land, svømmeren kommer fra, såfremt det er godtgjort, at alle gældende regler er blevet overholdt inklusive bekræftelse på doping test (DC 5.3.2). Anmeldelsesblanketten skal sendes til Honorary Secretary for FINA senest 14 dage efter konkurrencen. 18

19 SW Anmeldelse af en verdensrekord bør indberettes midlertidigt ved telegram eller telex til Honorary Secretary for FINA indenfor 7 dage efter konkurrencen. SW Svømmerens nationale forbund kan indberette præstationen med brev til Honorary Secretary til orientering og om nødvendigt til udførelse, for at sikre at den officielle anmeldelse er fremsendt af stævneledelsen, som skal fremsende den. SW Efter modtagelse af den officielle anmeldelse og efter at have konstateret, at informationerne i anmeldelsen, inklusive et negativt doping kontrol certifikat, er korrekte, skal FINA Honorary Secretary erklære ny verdensrekord og sørge for, at det bliver offentliggjort og at der udstedes diplomer til de personer, hvis anmeldelser er blevet anerkendt. SW Alle rekorder, som sættes under Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINA-WORLD Cups skal automatisk anerkendes. SW Såfremt proceduren i SW ikke følges, kan svømmerens forbund anmode om godkendelse af en verdensrekord på trods heraf. Efter at sagen er undersøgt, kan Honorary Secretary for FINA godkende en sådan rekord, såfremt klagen tages til følge. SW Hvis verdensrekorden anerkendes af FINA skal der udfærdiges et diplom, som underskrives af FINA's præsident og Honorary Secretary, sendes til sekretæren i svømmerens forbund, idet diplomet skal overrækkes som anerkendelse af præstationen. Et femte verdensrekorddiplom vil blive udstedt til alle forbund, hvis holdkaphold sætter en verdensrekord. Dette bevis skal opbevares af forbundet. NB: Den officielle FINA-blanket til brug ved anmeldelse af verdensrekorder er trykt i den engelske udgave af FINA-Håndbogen. SW 13 FREMGANGSMÅDEN VED BRUG AF ELTID SW 13.1 Når der benyttes eltid (se FR 4) i en konkurrence, skal de placeringer og tider, der er fastlagt på denne måde og holdkapskifter, hvor der er benyttet sådant udstyr, gå forud for tidtageres afgørelse. SW 13.2 Når eltiden ikke registrerer placeringer og/eller tid for en eller flere svømmere i et bestemt løb: 19

20 SW Noter alle disponible eltider og elplaceringer. SW Noter alle manuelle tider og placeringer. SW Den officielle placering afgøres som følger: SW En svømmer med eltid og elplacering skal bevare placeringen, idet der sammenlignes med de øvrige svømmere, som har fået eltid og elplacering i samme løb. SW En svømmer, som ikke har elplacering men eltid, skal placeres ved at sammenligne eltiden med de øvrige svømmeres eltider. SW En svømmer, som hverken har elplacering eller eltid, skal indplaceres efter backup tid eller ved brug af 3 digitalure. SW 13.3 Den officielle tid bestemmes som følger: SW Den officielle tid for alle svømmere, som har eltid, skal være denne tid. SW Den officielle tid for alle svømmere, som ikke har eltid, skal være tidtagernes tid på 3 digitalure eller backuptid. SW 13.4 Til at afgøre den endelige placering af samtlige heats i et løb benyttes følgende fremgangsmåde: SW Rækkefølgen for alle deltagerne afgøres ved at sammenligne de officielle tider. SW Hvis en svømmer har en officiel tid, som er den samme som den officielle tid for en eller flere svømmere, skal alle svømmerne have denne tid, og deres slutplacering skal være den samme i dette løb. 20

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2002

FINA FACILITETSREGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 3-8 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 9-10 FR 4 El-tid 11-12 FR 5 Springanlæg 15-22

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner

Læs mere

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt:

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt: Distance resultat generalprøve: Begynder ved juleafslutning Svømme hundesvømning m. støtte B0 Crawlbenspark med støtte B0,B1 Crawl 2 Rygsvømningsben på kanten B0,B1 Rygsvømn. 2-7 Munden i vandet B0,B1

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn er begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere